Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  PÍSOMNÍCTVO /  HLAHOLIKA - ГЛАГОЛИЦА
HLAHOLIKA ГЛАГОЛИЦА
Slovanský slovník - Bukvica
 
 
 
Musíme si zopakovať, že Cyril a Metod nevytvorili slovanské písomníctvo, ale iba cirkevno-slovanskú azbuku pre kresťanské cirkvi v ruských zemiach. V ruských, pretože naša krajina sa v minulosti volala Maličká Rus. Malá, alebo niekedy aj Červená Rus je dnešná Ukrajina. Strieborná Rus tiež v podstate dodnes existuje – je to Srbsko.
 
Takže – aj to iba pre zopakovanie – Cyril a Metod vzali už existujúcu Bukvicu so 49 bukvami, 5 z nich vypustili, štyrom dali grécke názvy a začali prekladať z gréčtiny do nimi „vynájdeného“ jazyka. A čím sa to vlastne tak znepáčilo týmto mníchom týchto konkrétnych päť bukiev našej Bukvice? Alebo vyberali náhodne? Ukazuje sa, že odovzdávali hrdlové a nosové zvuky. Strácajúc hrdlové zvuky, národ postupne tratil hrdlové spievanie, t.j. špecifickú vibráciu hlasových zväzov. A neprítomnosť nosových zvukov sa negatívne odrazilo na funkciách HYPOFÝZY, ktorá je CENTROM VÔLE. A bolo to!
 
Toto bolo – ako už vieme – nie jediné „spracovanie“ obrazovej Bukvice, čo nakoniec súdruhovia boľševici úplne dokončili.
 
Zaujímavým faktom je, že písmená hlaholiky, Bukvice a ešte aj cyrilské bukvy sa používali aj na označenie čísla – vtedy mali nad sebou umiestnenú vodorovnú čiarku – črtu. A pretože v súčasnosti vieme, že slovanská písomnosť má viac ako 600 tisíc rokov, následne to znamená, že slovanské písmená majú minimálne toľko isto.
 
Každá bukva mala aj špecifický obraz: O B R A Z. O – Podoba; B – Boh; RA – žiarenie, Svetlo Najvyššieho; AZ (Az), takto sa nazývali naši Predkovia: Az (As)= Boh, a preto Ázia (Asia) je územie, na ktorej žili naši Predkovia. Výsledný význam: OBRAZ = AZ (Človek) je podoba Boha.
 
Podľa Múdrosti našich Predkov „OBRAZ“ je súhrn rozličných poznatkov, spojených do konkrétneho opisu nejakého predmetu alebo javu. Každý obraz nesie v sebe hlbinnú podstatu. Táto podstata dáva možnosť pochopiť predpokladaný význam a existenciu daného obrazu. Najmä deti v počiatočnej etape učenia sú ešte schopné prenikať do hlbinnej podstaty ľubovoľného obrazu, vrátane obrazu mysle, čím prehliadajú druhostupňový význam. Schopnosť pochopiť prvopočiatočný význam obrazu, jasne a detailne si predstaviť obraz, myslieť obrazmi , to už je môcť, to už znamená byť mágom. Mág je ten, kto môže.
 
Naša úloha je ukázať akými prastarými poznatkami vládne slovanský národ, na akých staroruských védických obrazoch je sformovaná hlaholika. Takto každý človek má možnosť vedieť, že podľa miery poznania prastarých poznatkov sa stáva silnejším a neporaziteľným.
 
Každé hlaholické písmeno má svoj obraz, zvuk a číslo – v závislosti od projekcie.
 
Označenie, ktoré umiestnením nad bukvu mení jej význam na číselný.
 
Pretože neuvádzame celú učebnicu, tak si vyberieme len niekoľko prvých bukiev hlaholiky ako príklad. Príklady sú potrebné na lepšie pochopenie:
 
Hlaholická bukva Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Konečná forma
Počiatočná forma
Азъ
A
1
 
Projekcia: to je Азъ
 

 

 
 
Základ je runový:
 
Азъ (Az) – Boh, žijúci na Zemi.
Runa Zeme, ъ obraz tvorenia, t.j. utvoriť, vytvoriť.
 
 
Boh žijúci na zemi je tvorivý budovateľ. Tvorivo buduje svojimi rukami.    On tvorí. A Азъ má projekciu nasledovnú: RAZ, tvorca, t.j. ten, kto tvorí sám, čo znamená, že jeho číselný význam je 1 (jeden).
 
Hlaholická bukva
Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Боги (prastarý variant)
Б
2
Боуки (neskorší variant)
Буки (vymysleli mnísi)
 
Bohov je množstvo, určené množstvo Bohov neexistuje, preto B nemôže mať určený číselný význam. Je ich veľa, t.j. viac ako jeden, napríklad: JA a môj Otec = 2; JA a Boh SVAROG = 2; JA (AZ) a Príroda = 2; JA a Nebesia = 2; t.j. nie dva ale dvojnosť, duálnosť. Odtiaľto aj pochádza dva v pojme ako du – dualita. Zem a Nebesia je duálny význam, a zároveň množné, t.j. dva a viac. Jedna hviezda a druhá hviezda – spolu tvoria hvezdie. – vyjadruje dva a viac.
 
Jestvuje naša Zem a jestvujú iné Zeme, t.j. miesta, ktoré sú obývané. Tu nastáva opäť ten istý jav: Zem a Nebesia, t.j. duálny význam, ale zároveň ide aj o množstvo. Množný systém, preto má číselné označenie   = du, t.j. „2 a viac“, ale dva je chápané ako minimum, a viac – do nekonečna:
 
 
- nekonečno a + nekonečno sú opäť 2 významy. Ale koľko je toho medzi nimi je nekonečné množstvo. Ale množstvo na jednej priamke, ktoré ich spája. A toto množstvo je svojou podstatou jednota.
 
Bohovia na Nebesiach
 = Duálny systém
As na Zemi
 
Znamená to, že Bohovia je jediný systém na Nebesiach a človek je jediný projekčný systém, ktorý oni vytvorili na Zemi. A zo Zeme človek dostal ako keby základ, t.j. telo  ; a od Bohov dostal   Dušu, Ducha a Svedomie, a preto má „hrebeň“ tri „zuby“. Je to spojenie človeka s Nebesami. Ak by sme použili hornú spájajúcu čiaru, t.j. Nebesia  - tak ako keby si so sebou „utrhla“ kus Nebies. Nebeská čiara je čiara, pod ktorú sa píšu prastaré písmená hlaholiky, rún, sanskritu a pod. v neskorších hlaholických textoch sa už nepoužívala.
 
Ako príklad si uveďme čakrový systém človeka:
 
 
Tri – to sú ako keby tri najvyššie čakry, ktoré dostávajú energiu z Nebies. Najvyššie čakry pracujú s Nebesami a plecia sú ako keby deliaca čiara, t.j. „črta“. Nižšie čakry pracujú na Zemskej úrovni.
 
Biely človek má 9 základných čakier, vrátané tých na pleciach. Preto je ako znak oddelený: , horné tri „zuby“ znamenajú Božskú úroveň.
 
Hlaholická bukva
Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Вѣдѣ
(Viede)
В
3
 
Kruh Zemský a kruh Nebeský sú medzi sebou prepojené tým, že Bohovia dávajú človeku možnosť stať sa Bohom. Prúdy energie   idú zhora, a tak toto písmeno  ako keby pripomínala čašu Múdrosti. Bohovia ako keby napĺňali čašu Múdrosti. Tu sú už 3 spojené prvky: Boh – jedna Múdrosť; As (človek) – druhá; Védy – tretia. Keď sa toto všetko spojí, tak dostaneme jediné celé, t.j. trojitosť – plné spojenie. Číselný obraz je 3.
 
Hlaholická bukva
Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Глаголи
Г
4
 
Božie konanie pochádza od Bohov, došlo na Zem a našlo ľudský rozum. Na Nebesiach sú myšlienky, na Zemi sila. Pri zjednotení sily a myšlienok nastáva spojenie, t.j. ako keby materializácia myšlienky a materializovaná myšlienka je глагол (reč).
 
Poznajúc Múdrosť sa človek stýka, a stýka sa prostredníctvo глагола (hlahola). Dostávame 4 elementy: Boh, Človek, Múdrosť a prejav tejto Múdrosti (t.j. jej materializácia) – Hlahol. Preto číselný význam je 4.
 
MúdrosťSlovo, ale slovo, to už je dianie. Materializovaná myšlienka to už je dokonalé dianie, preto človek hlaholí, spravidla formou hymien, modlitieb, obracania sa k Bohom. Môže hovoriť, prednášať reč, pozývať, kričať, rečniť a pod. Ale význam hlaholiť, t.j. používať hlahol (prastarý tvar глагол) znamená, že hovorí s Nebesami, Bohmi. Výlučne vtedy človek hlaholí.
 
Hlaholická bukva
 Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Добро
Д
5
 
Dobro. Ak pri zobrazení   znamená to, čo sa dáva zhora, tak dostávame Védy, t.j. Prvopočiatočnú Múdrosť. Pri tomto zobrazení   dostávame DOBRO, t.j. „vyrábame“ si batožinu do Nebies. Nadobúdame skúsenosť okrem tejto Múdrosti, čo znamená, že nadobúdame aj svoju osobnú skúsenosť. Naše dobro si „ukladáme“ ako horu a hora vrcholom vždy siaha ďalej a vyššie k Nebesiam. U nás je viac pohorí s názvom MAGURA. Ukazuje to na hĺbku Starej Viery v časoch pred násilným pokresťančením našich zemí. Je to skratka Mať GARA, t.j. Matka Hora. Dokonca aj kresťania hovoria, že „Neukladajte si bohatstvo na Zemi... ale na Nebesiach...“. Znamená to, že Múdrosť a Dobro sú medzi sebou vzájomne previazané ako VédyDobro. Čím viac človek poznáva Védy, tým viac tvorivo buduje. A toto sa mu viac a viac „prikladá“ navrch. Využívajúc pomoc Bohov, Múdrosť, Dianie, t.j. Tvorenie, človek hromadí svoju vlastnú SKÚSENOSŤ (Dobro).
 
Dostávame 5 elementov: Bohovia, Človek (As), Védy (Múdrosť), Dianie (slovo, t.j. materializovanú myšlienku – preto dianie), Dobro (skúsenosť) ako výsledok tvorenia.
 
 Védy – Bohovia sú hore nad nami, ale tvoríme my =   (Dobro).
 
A tvoríme pre Nich. Človek tvorivo buduje Dobro. Človek tvorí nielen pre blaho na Zemi, ale buduje aj svoj vlastný Svet vo Vesmíre. Pripravuje si pre seba svoju vlastnú budúcnosť a život na Nebesiach. Niekto si chystá budúcnosť na Nebi, ale naši Predkovia sa vždy usilovali o budúcnosť na Nebesiach. Rozdiel už poznáme a každý si vyberá sám za seba.
 
Hlaholická bukva
 Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Есть
E
6
 
Ak Hlaholí (Глаголи) znamená:
 
 
Tak toto hlaholické písmeno sa poníma ako polovica Zemegule. Ekvatoriálnu časť máme vydelenú, ako keby bola za hranicami Zemského Kruhu, t.j. my máme vyhradené miesto pre život na severnej pologuli. Zem, ako magnet, má dva póly. Nám Bohovia, naši Predkovia, prisúdili kladnú silu. Máme Javný Svet – Jav, nad Javom je Svetlý Nav (Slav) a ešte vyššie je Prav. Dole, pod Javom je umiestnený temný Nav (Peklo).
 
 
 
My žijeme medzi Slavom a Navom.
 
Preto biele národy žili na hornej, t.j. severnej pologuli a napríklad černosi na južnej. Znamená to, že sme dostali formu, kde máme žiť.
 
 
A názov tejto formy „je“ forma bytia. Ja „je“, to znamená jestvujem – Az je. K piatim elementom sa dopĺňa ešte element „bytie“ a dostaneme 6.
 
Táto symbolika jestvovala ešte pred príchodom Adamitov, t.j. biblického národa na našu Zem. Oni ju jednoducho prevzali a použili pre svoje účely.
Požehnaná pôda jestvuje, ale aby z nej niečo vzišlo, po potrebné zrno (šiesty element). Zrno nazývali naši Predkovia podstatou. Aby sme mohli niečo vytvoriť, musíme to niekde vytvoriť.
Zrno je podstata. Celkom tvoria 6 elementov.
 
A takto vytvorili formu písmena:
 
Prebytočné sa odobralo
A výsledok Есть
 
Hlaholická bukva
 Zvuk
Súčasný význam
Číselný význam
Живѣтѣ
Ж
7
* - Druhá forma je forma písania, ale v hlaholickom texte sa používajú oba varianty.
 
Bohovia a ľudia. Zemský a Nebeský Kruh sú medzi sebou previazané . Dva Svety, na ktoré pôsobí vplyv (zostupuje prúd energie – požehnanie) odniekadiaľ zhora: . Bohovia a ľudia žili a Bohovia sa s ľuďmi bratali, čoho príčinou bol Ra-M-Cha, z ktorého vytryskol Životodarný prúd Inglie. K šiestim elementom sa doplnilo to, čo dalo podnet na život, aby všetko ožilo. Svetlo všetko oživilo, t.j. Svetlo Inglie. A pribudol ďalší, t.j. siedmy element.
 
V tomto materiály nemôžeme priviesť kompletnú hlaholiku, ale uvedieme si niekoľko príkladov obrazov a ukážku všetkých bukiev hlaholiky.
 
PRÍKLADY OBRAZOV
 
 Х      А       Р      А       Т        Ь      Е
 
Charatia je text napísaný na kúsku pergamenu, niekedy nazývaný aj pergamenový nápis alebo zvitok.
 
   – хьнъ Luna, Luny, lunné svetlo, všetko, čo je spojené s Lunou;
  – Az – Boh, žijúci na Zemi;
  – рьцы, t.j. to, čo dostávame a vykonávame zhora, informácia zhora. Slnečné svetlo voláme Biele Svetlo. Znamená to, že Svetlo Luny je tmavšie v porovnaní s Bielym. Ak papier je bielej farby, tak charatia, t.j. pergamenová koža je v porovnaní s papierom tmavá, a preto sa nazýva lunnou.
 
 
Pri priamom čítaní: Na lunnom svetle Vyššími (alebo staršími) Bohmi povedané pre mladších Bohov (potomkov) určená forma potvrdená ako systém odpovedí na predložené otázky.
 
Pri obrátenom čítaní: A preto, aby prišla odpoveď na predloženú otázku medzi tými potvrdeniami alebo Dedičstvom (rečené ako rada), že povedali mladším starší Bohovia Nebeskí.
 
Charatia je to, čo Vyšší Bohovia povedali svojim Potomkom ako odpovede na otázky pre ich Duchovný a fyzický vývoj a zdokonaľovanie. Znamená to, že charatia je určená na zápis určitých textov, rád. Na to, aby sme mohli nájsť odpoveď keď vznikne otázka.
 
 
 – Az. Az pripomína trojzubec. Trojzubec je symbolom mohutnosti, vlády, sily, moci. Keď povieme Az, tak vyjadrujeme niečo v zmysle sila, moc, mohutnosť, profesionálne návyky, skúsenosť, t.j. všetko toto je materializované v Aze.
 – Bohovia. Podstata obrazu je spojenie a jednota Zemského a Nebeského, zjednotenie tela, Duše, Ducha a Svedomia v jedno.
 – Toto predstavuje spojenie skúseností, rodové spojenie.
 
Jednota, poznanie, Az, profesionalizmus, skúsenosť, to všetko je spojené s  – Božské zjednotenie množstva v jedno a tretie –  je ako spojenie skúsenosti, rodové spojenie, dáva spojenie vnútorného a jednoty, čo vedie k ukončeniu, ku skúsenosti, dokonalosti. Spoju dostávame „spájajúce určeným spôsobom“. Je to ako systém výberu.
 
 
Д       А   |   А       Б      О |   Н        Е        Т
   Á n o   |       a  b o       |      n    i     e
 
 – Dobro Božie, t.j. Dobro Asov, a preto ešte v dnešnej ruštine ostalo „áno“ ako „DA
 – naše, to, čo sa nám páčilo, to, čo sme dosiahli;   – forma bytia, vývoj;   – potvrdenie, t.j. to, čo všetko potvrdzuje.
 
Buď berieme Božské ( ), alebo nahromadené nami, vlastnou, osobnou skúsenosťou na nízkej úrovni ( ). „Áno alebo nie“. Naši Predkovia používali „ABO“ namiesto „alebo“ – čo „nespisovne“ používame dodnes.   – je to to vyvýšené, ako keby od toho zhora – Nebesia,   je Zem. Keď človek hovorí „NIE“, tak od seba oddeľuje moc Nebies, t.j. vykonáva prízemný výber. Keď hovorí „ÁNO“, tak vyberá to Nebeské a to čo je nad ním, t.j. nasáva všetko.
 
 – Hlaholiť Az. Hlahol je dokonalé zvestovanie, t.j. poznávaná myšlienková forma, t.j. obraz. Az znamená to (raz je skúsenosť) ešte aj Budovateľ. Hlahol je v prvom rade materializovaná myseľ, t.j. zhmotnenie budovateľa. Preto zhmotnenie budovateľa sa u nás nazývalo „GA“ – „PÚŤ“, t.j. materializovaná myšlienka, ktorú zhmotnili Bohovia, teda púť, po ktorej ideme. Nebeská Púť – ktorú sme materializovali v svojich myšlienkach, musíme ešte materializovať aj na pozemskej úrovni, čím dostávame   (gať).
 
Gate sú predĺžené púte, ktoré boli používané vo vrátach. Ale gať cez mäkké močiare znamenalo púť tvorení, t.j. vytvorenú rukami. A nie iba rukami, ale vytvárali ju profesionáli, t.j. vytvárali ju Asi. Ale sú aj Asi Nebeskí, napríklad Bohovia, ktorí riadia živly. Oni tiež vytvárajú púť zo žiarení, a vtedy vidíme na nebi dve alebo viac žiariacich pútí:
 
 Čítame to RADUGA, čo dnes používame ako DUGA, t.j. DÚHA.
 
 – reč – to je u nás tiež najvyššie.
 – to, čo zhmotnili Vyšší Bohovia. A to, čo Vyšší Bohovia zhmotňujú je pre nás ako žiarenie, t.j. čisté, svetlé, žiariace.
 – DU – ДоброУкъ. DU je forma miery.
 – GA, v tomto prípade () – Az je konečná, Raduga (= Dúha) od Bohov pochádza a opäť sa vracia na Zem.
 – Рьцы Асов Добро. Keď hovoríme o Božom Dobre, tak sme radi.
 
 – RADA
 
Priame čítanie:
 
 – hovoria
 – starší
 – dobré
 – mladším
 
Obrátené čítanie: A mladší prijímajú prichádzajúce od starších. Mladší prijímajú to, čo hovoria starší ako Radu. Tu môžeme poznamenať, že v našom jazyku sa uchoval starší výraz (rada), pričom do dnešnej ruštiny už bol zavedený výraz совет.
 
 – radan, t.j. hlava Rady, ten najmúdrejší.
 – Rod
 – zhmotnenie
 – spojenie s Predkami
 – Rodové spojenie
 
Zhmotnenie nás „odtiaľ“, t.j. žiarenie, aby sme sa potom vrátili „tam“, pričom si so sebou vezmeme nadobudnutý dostatok.
 
Toľko ako príklad postačí. A pre úplnosť si uveďme kompletnú hlaholiku tak, ako ju poznali a používali naši Predkovia:
 
 
A pre prípad, že by si niekto chcel samostatne precvičiť hlaholiku prinášame aj príklad uceleného textu:
 
 
Nuž rodní bratia a sestry Slovania, môžeme súhlasiť s tým, že naše písmo „vymyslela“ nejaká „opica“ pozorovaním konárikov?
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.