Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  SLOVANSKÝ KALENDÁR ALEBO KOĽADOV DAR
SLOVANSKÝ KALENDÁR ALEBO KOĽADOV DAR
Slovanská kultúra - Kalendár

 

http://vedy.sk/files/kruholet.gif

 

My Slovania sme mali za dávnych čias niekoľko kalendárnych foriem počítania, no do súčasnosti sa ich uchovalo len niekoľko.
V súčasnosti máme (do 19. septembra 2010) Leto 7518 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme, ale to skutočne neznamená, že si myslíme, že náš Svet bol stvorený pred 7518 rokmi.
 
Uzavretím Mieru sme za starých čias označovali čas od uzavretia mierovej dohody medzi bojujúcimi národmi. Aby sa uchovala pamäť na slávne činy našich Predkov vytvoril sa nový systém počítania rokov. Táto mierová dohoda bola uzavretá medzi Veľkou Rasou (starými Slovanmi) a Veľkým Drakom (starými Číňanmi) na deň Jesennej rovnodennosti 1. dňa Prvého mesiaca Leta 5500 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia). Vtedy vyhrala Veľká Rasa, na pamiatku čoho sa začal používať obraz Bieleho víťaza na koni kopijou prebíjajúceho Draka. Dnes tento obraz používajú kresťania ako sv. Juraja na koni zabíjajúceho hada, hoci tento istý Juraj nemá nijaký vzťah k nijakým udalostiam v dejinách kresťanstva. Ako zvyčajne, starý obraz jednoducho kresťania použili na svoje ciele. Nič nového pod slnkom.
 
Náš kalendár, alebo ako my hovoríme Koľadov Dar bol najskôr vykorenený v krajinách na západ od dnešného Ruska vrátane Veľkého kniežatstva Moravského a Kyjevskej Rusi križiakmi pri vyvražďovaní našich Predkov, neskôr ho „dorazil“ cár Peter I. pred 308 rokmi. V Lete 7208 vydal príkaz o odstránení všetkých starých kalendárov, ktoré súčasne existovali v Ruských zemiach a zároveň zaviedol západoeurópsky kalendár od narodenia Krista, pričom preniesol začiatok pôvodného kalendára –  Novoletie – z Dňa Jesennej Rovnodennosti (Slovanov-Starovercov) z 1. septembra (kresťanov) na 1. január a označil východzí dátum – rok 1700. Tento dátum teda vybral Peter I. a svojim príkazom prikázal všetkým poddaným sláviť začiatok nového kalendára a blahopriať jeden druhého pri príležitosti Nového Roku.
 
Treba vedieť, že na dvore Petra I. v podstate ruský jazyk nepoužívali, pretože ho považovali za jazyk prostého národa. V zásade sa všetka komunikácia odohrávala v nemeckom a holandskom jazyku. A nové ruské slovo pre rok – „God“ je z týchto jazykov. Peter I. teda prikázal svojim poddaným pozdravovať jeden druhého pri príležitosti Nového Boha, a to na deň jeho obriezky. Tento Petrov vtip na účet národa existuje dodnes, a ľudia, ktorí už stratili pojem o pôvodnom význame, pokračujú v blahoprianiach si navzájom 1. januára pri príležitosti Nového obrezaného Boha, a už nie pri príležitosti Novoletia, ako to bolo predtým. Mimochodom, my síce v slovenčine nepožívame pre rok výraz „God“, t.j. Boh, ale 1. január aj tak – ako sa píše v Novom Zákone – je sviatkom Obrezania Pána, lebo na ôsmy deň – v súlade so židovskou tradíciou – ho odniesli do chrámu obrezať. Koľko ľudí si u nás uvedomuje čo vlastne oslavuje na Nový rok hoci sa ani nedávame obrezať?
 
Okrem toho, cieľom opatrenia Petra I. nebola iba zmena starého kalendára za nový. On ukradol národu a vlastne všetkým Slovanom 5508 rokov Veľkého Dedičstva a prikázal cudzincom spísať namiesto toho Históriu, ktorá predtým neexistovala...
Dnes už málokto vie, že predtým, aj na našom území za čias Veľkej Moravy, sa dátumy v Letopisoch písali bukvicou staroslovienskeho, teda staroruského jazyka a nie číslicami, ktoré boli zavedené neskôr, v Rusku na príkaz Petra I.
 
Do zavedenia nového kalendára národ oslavoval 7208 Novoletí od víťazstva nad starými Číňanmi a dátumy sa vždy zapisovali bukvicou. To zároveň hovorí o tom, že písomnosť u Slovanom existovala dávno pred príchodom dvoch pologramotných Solúnskych mníchov Cyrila a Metoda. Keby nebolo reformy Petra I. – ktorá zastavila posledné oficiálne používanie slovanského kalendára – tak dnes by ťažko mohla existovať, alebo by už bola zabudnutá cirkevná rozprávka o „osvietení negramotných jazyčníkov“. Nie nadarmo ešte imperátorka Katarína II. hovorila: „Slovania mali svoju písomnosť mnoho tisícročí pred Narodením Krista“.
 
Tu je krátky príklad zoznamu kalendárnych foriem, ako ich používajú Slovania-Staroverci dodnes:
Letopočty zodpovedajúce roku 2009-2010 n.l.
Leto 7518 Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme
Leto 13018 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia)
Leto 40015 od tretieho príchodu Perúna na Midgard-Zem
Leto 44554 od Vytvorenia Veľkého kruhu Rassénie
Leto 106788 od Veľkého presídlenia z Daárie
Leto 143000 od obdobia Troch Lún
Leto 153376 od Assy Deji
Leto 165040 od Čias Tary
Leto 185776 od Čias Tule
Leto 211696 od Čias Svaga
Leto 273904 od Čias ch'Arra
Leto 460528 od Čias Dary
Leto 604384 od Čias Troch Sĺnk...
 
Vyjasnime si niektoré formy Letopočtov. Tieto systémy predovšetkým nemenia, ale dopĺňajú jeden druhého. Každý nasledujúci systém je pokračovaním predchádzajúceho kalendárneho systému.
 
Mohli by sme pokračovať aj ďalej, ale teraz by sme si mali vyjasniť, ako a kedy sa u Slovanov objavil 12-mesačný kalendár. Ako sme už totiž hovorili, Slovania a Árijci používali iné systémy kalendárneho vyčísľovania než je ten používaný teraz. Určite bude zaujímavé zistiť, kto a kedy vymyslel prechod na iný kalendárny systém a s čím to bolo spojené. Najskôr si však povedzme niečo o kalendárnych systémoch Európy a Škandinávie.
 
Rôzne národy žijúce na území Európy používali rôzne systémy počítania dní. Kelti a Škandinávci mali spočiatku 9-mesačný kalendár, ktorý bol následne zamenený za 24-mesačný. Bolo to spojené so sústavne sa meniacimi klimatickými podmienkami a plným prechodom na runovú formu písma. Po prechode sa každý mesiac označoval svojou runou z tzv. Futarchy (zborníka Rún). Mesiace sa líšili čo do dĺžky, napr. 1. mesiac mal 14 dní, 2. 15 dní, 3. 16 dní... a potom sa daný poriadok opakoval. Toto číslovanie bolo v prvom rade spojené s fázami Luny, ktorá má periódu 29,5 dňa. Takto prvé 4 mesiace Runického kalendára (14+15+16+14=59) plne zodpovedali dvom plným lunným mesiacom (29,5+29,5=59). Ďalší systém počítania mesiacov spájal medzi sebou lunárne fázy so slnečným kalendárom, čím rok Runického kalendára obsahoval 360 dní.
Ale pretože v Runike bola ešte aj 25. neobsadená runa, niekedy nazývaná runou Odina, tak aj ona našla svoje použitie v kalendári. Na konci každého tretieho mesiaca sa vsunul doplnkový 25. mesiac, v ktorom nasledovali dni od 14, potom 15 a nakoniec 16 dní. Tento 25. mesiac pomáhal vyrovnávať cyklickosť slnečného roka tak, ako sa to dnes robí pomocou priestupného roku.
 
Na juhu Európy, na území dnešného Talianska žili Raséni, ktorí sú známejší ako Etruskovia alebo Tirréni. Aj oni používali 9-mesačný kalendár. Na teritóriu Itálie prišli ako Latíni tak Slovania, a každý z nich si priniesol svoj kalendárny systém. Následne sa objavili aj nové kalendárne systémy, napríklad grécke „Olympijské cykly“, alebo latinské „Od založenia Ríma“. Latíni sa pokúšali vnútiť Rasénom svoj kalendárny systém, ale keď sa to nepodarilo, Latíni vyhlásili Etruskov za hlúpych, a jednoducho to vyriešili vyhladením Rasénov...
 
Ale ide o veľké mnohoobrazie kalendárnych systémov, ktoré niekedy vytvorilo veľký zmätok v určovaní „veľkých dní trhov“. Preto v r. 45 pred n.l. bol na príkaz imperátora Julia Cézara zavedený „nový“ kalendárny systém, ktorý bolo povinné dodržiavať na území celého Rímskeho impéria. Nie náhodou sme slovo „nový“ vpísali do úvodzoviek, lebo za jeho základ bol použitý existujúci kalendár egyptských kňazov. Julius Cézar ho upravil, čím vznikol všetkým známy Juliánsky kalendár.
 
A teraz si predstavte s akými problémami sa stretávali kresťanskí misionári, ktorí sa vydali „posväcovať“ jazyčníkov Európy. Keď už niekoho obrátili na novú vieru, hneď sa stretli s problémom, kedy sláviť sviatky alebo kedy dodržiavať pôsty. Iný kalendárny systém nedovoľoval kresťanom misionárom správne určiť aký dátum miestneho kalendára zodpovedá Juliánskemu kalendáru, lebo miestne kalendáre boli zložitejšie pre pochopenie kresťanom, a navyše porovnateľné dátumy sústavne „plávali“. Bolo nájdené jediné východisko. Zakázať starý kalendár a zaviesť nový – Juliánsky.
 
Tento istý obraz sa dá vidieť aj pri krstení veľkej Moravy a neskôr Rusi. Zavedenie juliánskeho kalendára národ neprijal. Pretože národ nerozumel, prečo je potrebné zavádzať na našom území kalendár cudzincov s mesiacmi číslovanými v latinskom jazyku, ktorých bolo navyše o 3 viac, a okrem toho sa nepočítal od Dňa Jesennej Rovnodennosti ale od začiatku jari.
 
Ale kresťania našli východisko z tejto situácie, vymysleli slovanské názvy mesiacov pre Juliánsky kalendár namiesto latinských čísel a dostali sme slovanské názvy, ktoré v staroslovienčine pôvodne zneli: Berezeň, Kviteň, Traveň, Červeň, Lipeň, Serpeň, Vereseň, Žovteň, Listopad, Grudeň, Sičeň, Ľutij.
 
Až v takomto tvare sa kresťanom podarilo nanútiť slovanským národom cudzí kalendár. Vo všetkých slovanských krajinách prebehla rekonštrukcia juliánskeho kalendára podobne a nakoniec sa názvy mesiacov neveľmi líšili. No aj potom, ako kresťania našli východisko a v juliánskom kalendáre dostali mesiace slovanské názvy, starý kalendár Slovanov neprestal existovať. V podstate vo všetkých slovanských zemiach sa používali dva kalendáre. Bolo to preto, lebo v novom, juliánskom kalendári sa bolo možné dozvedieť len o cirkevných sviatkoch a o udalostiach z minulosti, ktoré sa odohrali ďaleko od slovanských zemí. Ale starý kalendár bol potrebný v prvom rade pre každodenný život ľudí, lebo podľa neho sa dalo určiť, kedy začať a kedy skončiť poľné práce a ďalšie veci... veď len z modlitieb sa nasýtiť nedá. Takto teda aj na Rusi existovali 2 kalendárne systémy, starý a nový.
 
Ale cirkevnú a svetskú vrchnosť neuspokojovalo, že národ slávil sviatky podľa oboch kalendárov a neuspokojoval ich ani zmätok, ktorý vytvorili letopisy, veď ruské letopisy používali dátumy starého, slovanského kalendára, a pozvaní Gréci – letopisci používali dátumy z nového kalendára, kde sa Novoletie vypočítavalo od prvého jarného splnu. Napríklad, dátum 1. marca 1005 n.l. podľa slovanského kalendára pripadá na Leto 6513, ale podľa kresťanského na 6512 od stvorenia sveta, čím rozdiel medzi Slovanským kalendárom a kalendárom od Narodenia Krista bol 5508 rokov, ale u kresťanského 5507 rokov.
 
Aby sa ako-tak vyriešil nesúlad nového kalendára, na Leto 6856 (1348 n.l.), podľa príkazu cára Ivana III., bolo Novoletie v novom kalendári stanovené na 1. marec, ale číslo roku bolo prevzaté zo starého, Slovanského kalendára. Okrem toho, začalo sa vnucovanie nového kalendára do každodenného života, jedny sviatky zakazovali a ďalšie, ktoré sa slávili nehľadiac na zákazy kresťanská cirkev adaptovala pod seba. Napríklad:
Deň Fašiangov-Morény bol jednoducho nazvaný Fašiangami;
Deň Boha Kupala sa stal dňom Jána Krstiteľa, alebo ak sa nazval slovienskym spôsobom, Ivanom Kupalom, t.j. Ivanom, ktorý kúpal všetkých v rieke;
Deň Triglava (Svaroga-Perúna-Sventovíta) sa zmenil na Trojicu;
atď...
 
Cirkevné a svetské orgány však dlhodobo neuspokojovalo, že ľud používa dva kalendáre a oslavuje dve Novoletia. Kresťanské Novoletie 1. marca a Slovanské Novoletie na deň Jesennej Rovnodennosti. Nijaké zákazy Slovanského kalendára nepomáhali a uplatňovanie postihov od napomínania do trestov malo opačný účinok. V mnohých mestách a dedinách začali povstania, ktoré mali vo všeobecnosti za cieľ likvidáciu kresťanských kňazov a ich pomocníkov. Na Rusi to došlo tak ďaleko, že bolo zlikvidovaných tisícky «božích ľudí», a vtedy sa už musel cár Ivan III. «obrátiť k národu», lebo už len centrálna vláda bola schopná dostať situáciu pod kontrolu.
Aby sa situácia dostala pod kontrolu a nastal pokoj, cár nielenže dovolil ľuďom používať starý kalendár, ale uzákonil aj právo ctiť si Starú Vieru Predkov. Takto sa na Rusi oficiálne uzákonilo dvojvierie a dva kalendáre. Cirkevný kalednár sa považoval za oficiálny, t.j. štátny a starý kalendár za národný.
 
Nasledujúca zmena oficiálneho kalendára nastala za 144 rokov, t.j. za Kruh Života. Ako sa približovalo Leto 7000 od Stvorenia Sveta (1492 n.l.), medzi kresťanmi na Rusi začali narastať apokalyptické nálady. Všetci očakávali koniec sveta a dokonca už ani nezostavili paschaliu na nasledujúce roky. Ale keď všetky očakávania časov konca sveta prešli, Moskovský cirkevný zbor v septembri leta 7000 (1492) potvrdil novú paschaliu a rozhodol o prenesení začiatku roka z 1. marca na 1. septembra. A toto ustanovenie platí v kresťanskej cirkvi dodnes.
 
V Lete 7090 (1582 n.l.) zaviedla katolícka cirkev, na príkaz Gregora XIII nový kalendár, ktorý dostal jeho meno. Nový kalendár už nebol datovaný od Stvorenia Sveta, ale od Narodenia Krista. Potreba zavedenia nového kalendára bola spojená s tým, že rok juliánskeho kalendára je o niečo dlhší ako rok prírodný, a preto sa už začal líšiť od prírody, lebo za 128 rokov sa nahromadí 1 plný deň. A preto v čase zavedenia juliánskeho kalendára už nabehol rozdiel 10 dní. Ale nie všetky európske krajiny prešli na nový kalendár, niektorým krajinám trvalo roky až storočia, aby prešli na gregoriánsky kalendár. V Rusku naň prešli až komunisti r. 1918.
 
Ani gregoriánksy kalendár však nie je absulútne presný. Odchýlka 1 deň od prírodného roku nastane po 3 300 rokoch. Okrem toho, gregoriánksy kalendár nie je «rovnomerný», obsahuje v sebe určité «skoky». Ale napriek tomu bol postupne prijatý väčšinou štátov a dnes je všeobecný.
 
V Lete 7208 (1699) Peter I. preniesol Novoletie na 1. januára a vydal príkaz tohto znenia: «Pretože v Rusku určujú Novoletie rôzne, od teraz sa prestanú ľuďom mútiť hlavy a pre všetkých bude Novoletie platiť rovnako od 1. januára Leta 1700 od Narodenia Krista. A na znak dobrého začiatku a radosti budú ľudia jeden druhého pozdravovať jeden druhého s «Novym Godom», želajúc v práci úspechu a v rodine dostatku. Na česť «Nového Godu» sa budú zdobiť jedličky, deti hrať, sánkovať sa z hôr. A dospelí ľudia sa nebudú ožierať a biť – na to stačia iné dni.»
 
Nehľadiac na svoju z dnešného pohľadu zvláštnosť, obzvlášť ak v základe kalendára sa všade vyskytuje 9-ka, slovanský kalendárny systém je najpresnejší a najvhodnejší zo všetkých dnes existujúcich kalendárov. Hoci sa toto zdá veľmi odvážne tvrdenie, vyjasnime si v nasledujúcich riadkoch, že je opodstatnené. O to viac, že za posledných niekoľko desiatok tisíc rokov tento Slovanský kalendár, inak zvaný Koľadov Dar «neutiekol» ani «nezaostal» ani o jediný deň.
 
Takže začnime s jednoduchými faktami:
Koľadov Dar pozostáva z troch prírodných období: Jeseň, Zima a Jar;
Tieto tri sezóny sú spojené do jediného slnečného cyklu, ktorý nazývame Leto;
Leto pozostáva z 9 mesiacov, t.j. na každú prírodnú sezónu pripadajú po tri mesiace;
Kalendár má dve podoby: Bežné Leto a Posvätné Leto. Oni tvoria Kruh Liet, v ktorom je 15 bežných Liet a 1 Posvätné Leto;
Deväť Kruhov Liet tvorí Kruh Života, ktorí pozostáva zo 144 rokov. Tieto opakujúce sa cykly nazývame Kruholetom Čísloboha;
Bežné Leto pozostáva z 365 dní, všetky nepárne mesiace majú po 41 dní, párne po 40 dní:
(5x41=205)+(4x40=160) = 365;
Posvätné Leto pozostáva z 369 dní, všetky mesiace majú po 41 dní (41x9) = 369.
Novoletie pripadalo na 1. deň druhého mesiace Jesene, t.j. na Deň Jesennej Rovnodennosti. Toto pravidlo je spojené s tým, že už bola vzatá celá úroda, sýpky boli naplnené a tak sa Nové leto začínalo s plným dostatkom všetkého.
 
Okrem toho, najvážnejšie rozhodnutia sa tradične prijímali na Novoletie. Napríklad, mierová zmluva s Veľkým Drakom (starou Čínou) bola podpísaná práve na Novoletie. Bolo to veľmi príhodné na zavedenie nového bodu odpočtu svetského života, čo sa na podstate kalendárneho systému nijako neodrážalo. Veď Uzavretie Mieru sa uskutočnilo na 1. deň 1. mesiaca Leta 5500 od Veľkej Struže. Takto sa 1. deň 1. mesiaca Leta 5501 od Veľkej Struže zároveň stal aj 1. dňom 1. mesiaca Leta 1 od Uzavretia Mieru, ale pretože mierová zmluva bola podpísaná v roku nosiacom znamenie Hviezdneho Chrámu na Kruholete Čísloboha, tak aj názov tohto nového Letopočtu ostal od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme.
 
Týždeň Slovanského kalendára tiež obsahoval 9 dní. Názvy niesli číselnú formu a volali sa: Pondelok (Понедельникъ), Utorok (Вторникъ), Streda (Тритейникъ), Štvrtok (Четверикъ), Piatok (Пятница), Šiestok (Шестица), Siedmok (Седьмица), Ôsmok (Осьмица) a Nedeľa (Неделя). Bolo to veľmi vhodné, všetky nepárne mesiace Bežného Leta začínali z jedného dňa v týždni a párne z druhého. A pretože Posvätné Letopozostávalo zo 41 týždňov, tak aj nasledujúci Kruh Života sa začínal z toho istého dňa týždňa ako ajPosvätné Leto. Takto každý Kruh Života, t.j. cyklus 144 rokov sa začínal od pondelka.
 
Kto vie po rusky môže si všimnúť zaujímavý fakt. Oficiálna doktrína hovorí, že komunistická moc v Rusku a kresťanská cirkev v Rusku boli už svojou podstatou nepriatelia. Ak neberieme do úvahy fakt, že na tejto báze boli povraždené milióny ľudí uvedomme si, že cirkev zmenila názov posledného dňa v týždni na «Vzkriesenie», čím sa samozrejme myslí Krista. Nuž prečo po svojom nástupe k moci nezrušili komunisti deň s názvom «Vzkriesenie Krista» a nevrátili starý názov? Prečo vyhovovalo kresťanské názvoslovie, čím sa táto prax len utvrdila?
 
Starý Slovanský kalendár, tak ako škandinávsky alebo keltský mal Runickú formu zobrazenia, t.j. pôvodné názvy mesiacov, čísel, dní týždňa a názvy Liet boli zapisované Runami.
 
Pre tých, ktorí nevedia Runa nie je ani písmeno ani slabika – je to tajný Obraz. Názov mesiacov sa spočiatku označoval Runami, ale neskoršie bol doplnený aj nápis bukvicou s krátkym odhalením zmyslového významu. Prvý mesiac bol označený jednou Runou, ale ostatných osem mesiacov sa označovalo spojeným druhom Run, pričom druhá Runa poukazovala na časť slnečného cyklu známeho ako Leto (Лѣто).
 
Určite by bolo pre mnohých zaujímavé uviesť ako príklad názvy mesiacov Runami, ale toto nie je možné z čisto technických dôvodov. Na internete totiž neexistujú tabuľky podporujúce Runické fonty. Takže budeme pokračovať na báze dostupných fontov.
 
V staroslovienskom texte – používanom aj u nás za čias Veľkej Moravy -- sa pri napísaní názvu mesiaca na koniec slova pridávala bukvica "Ъ" – "jer", ktorá znela ako krátke o. Okrem toho, každý mesiac niesol svoj zmyslový významový obsah určujúci život ľudí.
 
Názvy Mesiacov Slovanského Kalendára:
Рамхатъ – Mesiac Božského Začiatku;
Айлѣтъ – Mesiac Nových Darov;
Бейлѣтъ – Mesiac Bieleho Žiarenia a Pokoja Sveta;
Гэйлѣтъ – Mesiac Snehových Búrok a Struže (Ochladenia);
Дайлѣтъ – Mesiac Prebúdzania Prírody;
Элѣтъ – Mesiac Sejby a Narečenia;
Вэйлѣтъ – Mesiac Vetrov;
Хейлѣтъ – Mesiac Prijatia Darov Prírody;
Тайлѣтъ – Mesiac Zavŕšenia.
 
Názvy mesiacov nemali hĺbkový zmysel iba v Runike, ale aj v Bukvici. Bukvice tiež obsahovali Obrazy z ktorých sa začínali významy mesiacov a tie rovnako niesli obsahový význam. Aby sa to dalo ako tak pochopiť, musíme si pripomenúť, že každá Bukva v Staroslovienskej Bukvici – ktorá mala dávno pred Cyrilom a Metodom 49 znakov – bol jej vlastný významový názov. Prostým uvedením týchto názvov a premietnutím do názvov mesiacov dostaneme:
 
Р - Реци, - radiť, oznamovať;
А - Азъ, - človek, ľudina;
Б – Боги, - Bohovia;
Г – Глаголь, - hovoriť;
Д – Добро, - Dobro;
Э - Эта, - forma ukazovania;
В - Веди, - Védy, múdrosť, poznanie;
Х - Хранъ, - uchovanie;
Т - Твердо. – zavŕšenie, ukončujúca forma.
 
Ak spojíme dané Obrazy bukiev dostaneme nasledovný text: Radili človeku Bohovia hovoriť dobro, túto Múdrosť uchovávať tvrdo.
 
Ako sme už uviedli vyššie pri téme o Uzatvorení Mieru v Hviezdnom Chráme, každé Leto malo svoj názov. Všetky tieto názvy sú zviazané s presnými cyklami života ľudí na Zemi. Tento systém má korene v časoch, keď biely ľudia žili na severnom kontinente, ktorý nazvali Daária (Hyperborea, Arktída, Arktorea...).  
Preto sa tento systém nazýva Daárijský Kruholet Čísloboha.
 
Kruhy Liet (16) prechádzajú cez Prírodné živly (9), preto sa plný Kruh prechodu nazýva Kruh Života.
 
Pre názorný príklad si uveďme tabuľku:

 

  

Nielen Letá sa spočítavali Kruhmi po 16 Liet, ale aj plný prechod Jarily-Slnka po Nebesiach medzi hviezdami tiež obsahoval číslo 16.
 
Tieto rovnaké časti sa nazývali Nebeskými Čertogmi (v určitom význame môžeme chápať ako Súhvezdiami) Svarožieho Kruhu. Každému Čertogu zodpovedá jeho Ochranca, t.j. Boh alebo Bohyňa.
 
Okrem Čertogov na Svarožom Kruhu tu je množstvo ďalších informácií (obrázok dole). Na Vonkajšom kruhu je pekne vidno kto zo Starých Bohov alebo Bohýň ochraňuje ktorý Čertog:
 
 

 

 1. Čertog Devy – Bohyňa Dživa;
 2. Čertog Prasaťa – Boh Ramchat;
 3. Čertog Šťuky – Bohyňa Rožana;
 4. Čertog Labute – Bohyňa Makoš;
 5. Čertog Hada – Boh SEMARGL;
 6. Čertog Havrana – Boh KOĽADA;
 7. Čertog Medveďa – Boh SVAROG;
 8. Čertog Bociana – Boh ROD;
 9. Čertog Vlka – Boh VELES;
 10. Čertog Líšky – Bohyňa MORÉNA;
 11. Čertog Tura – Boh KRIŠEŇ;
 12. Čertog Losa – Bohorodička LADA;
 13. Čertog Finista – Boh VYŠEŇ;
 14. Čertog Koňa – Boh KUPALA;
 15. Čertog Orla – Boh PERÚN;
 16. Čertog Rysa – Boh TARCH.
 
Na druhom kruhu od vonkajšieho okraja sú umistnené Runy Času a ich štrukturálne zobrazenie.
 
Znamená to, že máme Denný Kruh v ktorom je 16 hodín, po 4 hodiny na každý čas dňa: 4 hodiny na Večer, 4 hodiny na Noc, 4 hodiny na Ráno a 4 hodiny na Deň. Každá hodina má svoj vlastný názov, črtové zobrazenie a Runický zápis.
Na ďalšom kruhu sú zobrazené Runy 16-tich Nebeských Čertogov, ich nákres má presnú väzbu na rozloženie hviezd na Nebesiach aj s Prírodnými živlami. Preto sa veľmi často tieto Runy umiestňovali na ochranné prívesky, a to nielen na tých, ktoré nosili ľudia. Aj na tých, kotré ochraňovali domáce zvieratá a hydinu. Okrem toho sa takéto ochranné symboly dajú vidieť na príbytkoch ako aj predmetoch bežnej domácej potreby...
 
Na ďalšom kruh, ktorý sa volá Kruh Živlov, je zobrazených 9 Živlov cez ktoré prechádza čas života. Každému Živlu je daný vlastný význam a vlastná Runa Poradia. Začiatok je umiestnený na Prvom Živle...
 
 1. Zem
 2. Hviezda
 3. Oheň
 4. Slnko
 5. Drevo
 6. Nebesá
 7. Oceán
 8. Luna
 9. Boh
 
Každé Leto bolo tak alebo onak zviazané s Kruhom Života, preto poznajúc charakteristiky živlov ľudia vedeli, čo od toho či oného Leta môžu očakávať.
 
Nasledoval Týždňový Kruh. Podľa neho ľudia určovali nielen poradie dňa v týždni, ale aj kto z Bohov daný deň ochraňuje, ale tiež ktorá z Deviatich Zemí (planét) systému Jarily-Slnka dáva svoju silu.
 
V samom strede, v Kruhu je štrukturálne zobrazenie človeka. 9 bodiek poukazovalo na 9 základných energetických centier (čakier) človeka, cez ktoré dostáva rôzne toky sily života... na 9 druhov stavby človeka, na 9 rôznych zmyslov, ktoré sú človeku dané... a mnoho ďalšieho...
 
© Darislav 2010
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.