Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY
SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY
Slovanská kultúra - Kalendár
 
 
 

 

 
„Náš Letopočet nie je viazaný ANI so Slnkom, ani so Zemami, ani s Lunami, ani s Hviezdami, ale so Zákonmi Tvorcu Jediného. Lebo Slnká, Zeme i Luny zrýchľujú i spomaľujú svoj chod, ale Zákony Tvorcu Jediného sú nemenné a na ich dodržiavanie dozerá Čísloboh, ktorý je Ochrancom Riek Času“.
Prastará Múdrosť
 
Na obrázku k článku je prastarý Erb Slovansko-Árijskej Ríše, Dŕžavy Tartaria. Pod týmto Erbom prišlo k nám aj oslobodzovacie vojsko Tartarie r. 1241. K Erbu si uveďme len niekoľko detailov. Nad hlavou dvojhlavého Orla je deväťcípa Hviezda Inglie, v ktorej vnútri je Meč Perúna. Od pradávna bol meč obrátený ostrým nadol symbolom ochrany prastarej Múdrosti – Véd. Pod Orlom je nápis Runami: Svätá Rasa.
 
V súvislosti s Tartariou vystupuje do popredia aj otázka našich Letopočtov. Máme ich niekoľko, čo sme síce už niekoľkokrát spomínali, ale ukazuje sa účelné si niektoré z nich vysvetliť súvislejšie a na jednom mieste.
 
V súčasnosti máme Leto 7520 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme. Ostatné letopočty si ľahko vypočítate, už sme ich viackrát na našej stránke uvádzali.  
 
S najväčšou pravdepodobnosťou stojíme na prahu zrodu nového Letopočtu, ale tento bude jasný až po zmenách, ktoré máme predo dvermi. Viaceré Letopočty máme preto, aby významné udalosti našich dejín ostali navždy v pamäti potomkov. Nuž k niektorým z Letopočtov si povedzme trochu viac:
 
 
Kalendár „Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme“
Ide o uzavretie Mierovej Dohody po víťazstve vo vojne s Veľkým Drakom (Čínou), ktorá bola uzatvorená v „Hviezdnom Chráme“, čo je názov roku. Národ Veľkého Draka napadol národ Rassénie, čo nakoniec vyvrcholilo vo Veľkej Bitke, v ktorej boli Arimovia definitívne porazení. V tých časom sa ľudia žltej farby kože nazývali Arimovia. Medzi Hanumanom – vládcom Rassénie – a Arimanom – vládcom Arimie – bola uzavretá Mierová Zmluva, alebo ako sa vtedy hovorilo, bol „Stvorený Mier“. Podľa Da´Árijského kruholetu Čísloboha je rok, v ktorom sa to odohralo nazývaný „Hviezdny Chrám“, čo je zároveň aj názov Kalendára a k jemu prislúchajúcemu Letopočtu. Niektorí kresťania v minulosti (následkom nesprávneho prekladu zo staroslovienčiny) začali tento Letopočet považovať za "letopočet od tvorenia sveta". Skupina "kreacionistov" to považuje dodnes za deň, keď (židovský) boh stvoril svet...
 
Po víťazstve nad Arimami bolo im nariadené postaviť múr, ktorý mal strieľne obrátené smerom do ich vlastnej krajiny, aby sa zabezpečila ochrana hraníc Rassénie. Múr nazvali Kij Taj, čo v staroslovienčine znamená: Kij (palica, plot, ohrada – v našom jazyku ostal dodnes význam kyjak, t.j. kratšia palica) a Taj (vyvýšenina, výšina). Slovo „taj“ dodnes ostalo v pôvodnom význame napríklad v názve hory Altaj (Al – všetko Taj – vysoké) či tajga (Taj vyvýšenina, ga – cesta, t.j. cesta po náhornej plošine). Kij Taj teda v staroslovienčine znamená „ukončujúca, ohraničujúca ohrada“. Symbolom víťazstva Svätej Rasy sa stal Biely Jazdec (symbolizuje Perúna) ako kopijou prebodáva žltého Draka. Paradoxom je, že tento symbol bol taký silný, že kresťania ho nakoniec ako „svätého Juraja“ vniesli do kresťanských kostolov. A tak sa dnes môžeme v podstate dobre pobaviť, lebo v mnohých kresťanských kostoloch je Perún stále vyobrazený... ale nevedomosť je kráľovnou dogmatizmu.
 
 
Kalendár „Od Veľkého Ochladenia“
K udalosti, ktorú tento letopočet symbolizuje je viazaný aj citát zo Santií Védy Perúna. Perún túto udalosť predpovedal pri svojej tretej návšteve na Midgard-Zemi:
 
 
„... ťažké časy prinesie prúd Rieky Času na Svätú Zem Rasy Veľkej... I ostanú na zemi tej iba Žreci-Ochrancovia Prastarého Poznania a Múdrosti Utajenej... Lebo použijú ľudia Silu živlu Midgard-Zeme a zničia malú Lunu i Svet svoj prekrásny... I otočí sa vtedy Svaroží Kruh (t.j. posunie sa zemská os) i zhrozia sa ľudské Duše...“
 
Tento kalendár sa začína Veľkým Ochladením, ktoré bolo spojené s katastrofou – padnutím zvyškov zničenej Luny Fatta. Fatta dovtedy obiehala okolo Midgardu v rovine rovníka s periódou 13 dní. Žreci Antlanie (Atlantídy) použili Kryštály Sily, pomocou ktorých je možné meniť torzné polia i jadrá Lún a Zemí. Udalosti sa však vyvinuli tak, že najväčší úlomok zničenej Luny Fatta dopadol na ostrov Antlan a zničil ho, pričom ďalšie, menšie spadli na územia západného kontinentu (dnešnej Ameriky). Na stene jednej z juhoamerických pyramíd je dodnes nápis „Malá Luna sa Rozbila“. Podľa záznamov Prastarých Textov, vzniknutá vlna – dnes ju voláme cunami – sa trikrát prehnala Zemou a zasiahla aj hlboko dovnútra kontinentov. Obyvateľstvo Zeme bolo zväčša zničené. Popol z následnej vulkanickej činnosti a zemetrasení zahalil atmosféru Zeme na mnoho rokov, čo vyvolalo zmeny podnebia a ochladenie. Následkom sily dopadov úlomkov Luny nastal posun zemského pólu a zemská os nadobudla vlnovitý pohyb po elipse, ktorý dnešní vedci nazývajú precesia a nutácia. Pozostatky národa Antov – podľa ktorých sa ostrov pôvodne nazýval Antlania, čo Gréci neskôr skomolili na Atlantída – sa vopred z ostrova odsťahovali a vytvorili starú kultúru Egypta, neskôr sa vrátili do oblasti, ktorá je dnes známa ako Ukrajina. Vodcovia Predkov dnešných Ukrajincov nosili vyholené hlavy okrem chochola uprostred, čo vidno napríklad aj na dobových zobrazeniach kniežaťa Sviatoslava. Treba povedať, že odišli vopred preto, lebo – tak ako aj dnes – exitovalo včasné varovanie, ktoré zobrali vážne. Väčšina – samozrejme – neuverila. V súvislosti s týmito udalosťami sa v jazyku objavil zvrat „fatálny“, ktorý sa používa dodnes a aj číslo 13 (perióda obehu Luny Fatty) je dodnes považované za nešťastné.
 
 
Kalendár „Od tretieho Príchodu Vajtmany Perúna“
Pred viac ako 40 000 rokmi pristála na Midgarde veľká nebeská kolesnica – Vajtmana – s jedným s Vyšších Slovansko-Árijských Bohov, Bohom Perúnom. Vajtmana pristála v oblasti Asgardu Irijského – Mesta Bohov – v Bielovodí Sibírskom (dnešný Omsk). Žreci i Vojaci Svätej Rasy boli 9 dní s Bohom Perúnom. Povedal im Múdrosť zo Sveta Pravi, ktorá bola zapísaná volchvami na Santiách (kovových doštičkách) Perúna. Bohovia prebývajú v mnohorozmerných Svetoch Pravi. Napríklad Svet Pravdy má 65 5362048 rozmerov priestoru. Ale tí, ktorí v mnohorozmerných Svetoch žijú majú možnosť sa materializovať vo Svete Javi, t.j. v 4-rozmernom Svete, čo je Svet Ľudí. Majú však vzhľad, na ktorý sú ľudia zvyknutý. Takto si síce dočasne značne znížia svoje kvality, ale našim Predkom kázali v pre nás prirodzenom prostredí.
 
 
Kalendár „Od Založenia Asgardu Irijského“
Ako už vieme, v našom starom jazyku je AS Boh, ktorý sa materializoval v ľudskom tele. Naši Predkovia sa sami nazývali Asami, a svoju krajinu Asia (Ázia). O tomto fakte hovorí napríklad aj staroškandinávsky epos „Sága o Inglingoch“. Asgard teda znamená „Mesto Bohov“. Irijský sa nazýva preto, lebo bol postavený na rieke Irij Tišajší, čo sa dodnes používa v skratke Irtiš, resp. Irtyš. Celkovo existovali štyri Asgardy. Asgard Daarijský, ktorý sa nachádzal na severnom póle a potopil sa do morských hlbín spolu so Severným kontinentom, Daariou. Neskôr bol postavený Asgard Sogdický – čo je oblasť dnešného Ašchabadu – a Asgard Svinťodský, čo je oblasť dnešného mesta Uppsala v Nórsku. Ruiny Prastarého Asgardu Irijského, ktorý bol zničený r. 1530, našiel jeden z kartografov Petra I., Remizov, následkom čoho bola na tom istom mieste postavená Omská pevnosť, ktorej pôvodné brány stoja v meste Omsk dodnes.
 
 
Kalendár „Od Veľkého presídlenia z Daarie“
Daaria bol kontinent na Severnom póle Midgard-Zeme, na ktorom po dlhú dobu žili naši Predkovia po osídlení Midgard-Zeme. Kontinent sa potopil následkom potopy, ktorá vznikla z vôd a úlomkov zničenej Luny Leli. Santie Védy Perúna o tom hovoria:
 
 
„... Títo Koščeji, vládcovia Sivých, zhynuli spolu s Lunou v polhodine... No zaplatil Midgard za slobodu Daariou, skrytou Veľkou Potopu... Vody Luny túto Potopu vytvorili, na Zem z Nebies oni dúhou padli, lebo Luna rozbila sa na časti i vojsko Svarožičov na Midgard spustila...“
 
Zobrazenie obrysov kontinentu Daaria sa uchovalo na stene jednej z pyramíd v Gize. Mapu r. 1595 publikoval Rudolf, syn Gerarda Mercatora.
Zánik kontinentu a katastrofa boli predpovedané volchvom menom Spas, a preto sa slovansko-árijské národy začali presídľovať po šiji, ktorú tvoria Ripejské Hory (Ural) do oblasti ostrova Bujan, čo je západosibírska náhorná plošina. Po 16 ročnom prechode z Daarie do Rassénie a následnou potopou bol založený sviatok PASCHEŤ – v staroslovienčine ПАСХЕТЬ: pri prepise do dnešnej ruštiny dostaneme pôvodný význam zo slov Путём Асы Ходяше Этим. Vznikla aj tradícia maľovať (rusky dodnes красить) vajíčka (dodnes nám ostal výraz kraslice, t.j. pôvodne maľované vajíčka, neskôr iba prázdne škrupiny) a narážať jedným maľovaným vajíčkom o druhé. Rozbité vajíčko sa stalo symbolom zničenej Luny Leli a celé symbolom Tarcha (Dažďboha), ktorý zničil Lunu spolu s Koščejmi a ich armádou, ktorá už bola na nej a chystala inváziu na Midgard-Zem.
 
 
Kalendár „Od Obdobia Troch Lún“
Je to obdobie, keď okolo Midgard-Zeme obiehali tri Luny: Leľa, Fatta a Mesiac. Leľa bola malá Luna s periódou obehu 7 dní, Fatta bola stredná s periódou obehu 13 dní a Mesiac, veľká Luna s periódou obehu 29,5 dní. Dve z týchto Lún boli od počiatku Lunami Midgard-Zeme, len Fattu premiestnili od Zeme Dei po jej zničení. Cieľom bolo vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre pozemšťanov.
 
 
Kalendár „Od Assa Dei“
Assa znamená bitka Bohov. Tento Letopočet, a teda časový úsek nás oddeľuje od vojny, ktorá prebiehala vo Svarge nie iba vo Svete Javi, ale aj v mnohorozmerných Svetoch. Bojov sa zúčastňovali nielen ľudia, ale aj Bohovia. Vo Svete ľudí proti slovansko-árijským národom bojovali Siví (Koščeji) a na ich strane ľudia čiernej farby kože. Počas bojov tejto vojny bola zničená a rozbitá na úlomky Zem Deia a jej sputnik, Luna Liticia (Lucifer). Dodnes z nej ostalo to, čo nazývame pás asteroidov, ktorý obieha po 5. obežnej dráhe za Zemou Oreja (Mars). Druhá Luna Dei – Fatta – ostala nepoškodená. Následkom tohto mocného výbuchu bola zmetená časť atmosféry vtedy ešte povrchovo obývanej Zeme Oreja (Marsu), ktorý bol následne opustení a niektorí Slovano-Árijci sa presťahovali aj na Midgard-Zem (tzv. deti Oreji). Po skončení Assa Dei ostalo mnoho ľudí čiernej farby kože bez svojej Zeme a na iba kozmických koráboch. Preto požiadali o povolenie usídliť sa na Midgarde. Naši Predkovia im určili územie, ktoré sa čo do klimatických podmienok zhoduje s ich vlasťou a kvôli adaptácii na žiarenia Midgard-Zeme premiestnili Lunu Fatta z piatej obežnej dráhy na orbitálnu dráhu okolo Midgardu-Zeme s periódou obehu 13 dní.
 
 
Kalendár „Od Čias Tary“
Začína časom, keď Midgard-Zem navštívila Bohyňa Tara.
 
 
Kalendár „Od časov Troch Sĺnk“
Je to jeden z najstarších slovansko-árijských Letopočtov Midgard-Zeme. Pripomína udalosti spred viac ako 600 000 rokov, keď následkom pohybu okolo centra Vesmíru nastalo priblíženie sa našej a susednej galaxie. Následkom toho sa dve slnečné sústavy susednej galaxie priblížili k našej tak, že jej dve Slnká – Giganti – striebornej a zelenej farby boli viditeľné na oblohe Midgard-Zeme tak, že ich veľkosť sa vyrovnala rozmerom disku nášho Slnka.
 
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.