Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  SVASTIKA - PRAVDA A LOŽ
SVASTIKA - PRAVDA A LOŽ
Slovanská kultúra - Symbolika
 
 
Tento článok je pripravený na základe materiálov poskytnutých a prednášaných Pátrom Dijom Alexandrom.
Od druhej polovice 20. storočia sa politici, médiá aj orgány štátnej propagandy rôznych krajín Európy a USA snažia cielene vnucovať všetkým národom Európy, krajinám západnej pologule aj slovanským národom veľmi zvláštne stereotypy týkajúce sa jedného prastarého symbolu – Svastiky. Politici a propaganda spájajú Svastiku s Druhou svetovou vojnou a Nemeckom 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia a jeho vodcom, Adolfom Hitlerom, ktorý zvolil svastiku za politický a štátny symbol vtedajšieho Nemecka. Keď vidia svastiku, hneď kričia o hrôzach Druhej svetovej vojny, o desiatkach miliónoch padlých, o holokauste, o znovuzrodení fašizmu a nacizmu. Dokonca aj mnohí vedci by si radi vyslúžili teplejšie miestečko od politikov, a preto sa neraz stavajú na ich stranu. Patria tu aj mnohí populárni pracovníci médií, ktorí rovnako aktívne aj keď bez hlbších znalostí nanucujú masám tie isté nezmysly o Svastike, ako keby ju vymyslel Hitler a predtým akože vôbec neexistovala. Hoci tieto lži boli najsilnejšie po Druhej svetovej vojne, žijú už desaťročia.
Na základe tohto brainwashingu sa už nikto nezamýšľa nad tým, čo svastika vo svojej podstate symbolizuje. Nuž kde je Pravda o Svastike a kde lož?
Svastika je najstarším solárnym symbolom na Svete. Lži o nej boli vymyslené najmä v druhej polovici minulého storočia rôznymi politickými silami, ale tieto lži nemajú nič spoločné so systémovým odkazom, ktorý je materializovaný vo Svastike. Nuž oddeľme Pravdu od lži a ukážme si, že aj dnes existujú ľudia, ktorí stále žijú tak ako pred tisícročiami, a vôbec nepodliehajú vymysleným stereotypom šíreným v Európe a Severnej Amerike. Existuje aj iný pohľad, ktorý sa značne líši od oficiálnej propagandy.
Musíme si vyjasniť, že nikdy neexistovala nijaká «hitlerovská svastika». Symbol, ktorý sa používal v Nemecku 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia sa nazýval «HAKENKREUZ», čo znamená «hákový kríž». Okrem toho ani nemeckí fašisti nikdy neexistovali, pretože fašizmus ako zriadenie existovalo v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Bulharsku, Maďarsku, Chorvátsku a pod. V Nemecku bol «NÁRODNÝ SOCIALIZMUS».
Ešte začiatkom minulého storočia – teda pred Druhou svetovou vojnou – existovali v Európe, ale najmä v USA pozdravné pohľadnice, na ktorých bola používaná Svastika:
 
 
 
   
   
 
 
Ale v iných častiach sveta je používaná bežne dodnes. Napríklad v Ázii:
 
 
 
Konkrétne napríklad v Indii:
 
V Tibete:
 
V Číne:
 
 
V Kórei:
 
V Japonsku:
 
Vo Vietname:
 
A iných krajinách:
 
 
 
Tam všade sa Svastika používa a chápe v jej prvopočiatočnom význame, ako symbol šťastia, dostatku, úspechu či harmónie. Zároveň to znamená, že to, čo sa dnes učí a šíri v krajinách západnej Európy a USA nie je Pravda dokonca ani v porovnaní so zvykmi v mnohých krajinách dnešného sveta.
Ak by aj chceli spájať Svastiku s udalosťami vojny, tak predsa to neboli symboly, čo rozpútali Druhú svetovú vojnu. Nie symboly ničili milióny ľudí, robili to predsa iní ľudia. Ale keď už je reč o symboloch používaných vo vojne, nuž prečo si nepovedať niečo aj o inom symbole tých čias, ktorý sa používal v Nemecku? Aký to bol symbol? Najviac sa používal KRÍŽ. Môžeme ho vidieť na tankoch:
 
   
Alebo aj na krídlach Luftwaffe, teda na tých plochách, ktoré mohli vidieť tí, medzi ktorých rozsievali smrť.
 
 
 
Hitler nikoho nevyznamenával Svastikou, všetkých hrdlorezov vyznamenával rádom Železného kríža:
 
 
 
Ale každý vie, že kríž je znakom kresťanstva:
 
   
 
Ale prečo potom kresťanský kríž nikto nezakázal? Ako to, že nikto neoznačil kríž za hitlerovský symbol? Prečo kríž nie je považovaný za symbol nacistov? Prečo ho dodnes používajú aj náboženstvá?
 
   
 
Svastika má oveľa staršie korene ako by nám chcela nahovoriť oficiálna propaganda a médiá. Napríklad v Indii existuje pamätná doska, na ktorej je nápis tvrdiaci, že Svastiku používajú minimálne 8 000 rokov:
 
 
 
Používanie Svastiky v Indii 8 000 rokov je samozrejme iba to obdobie, odkedy dostali od našich Predkov, Árijcov, Védy. Len odvtedy ju poznajú a majú o tom písomné zdroje.
 
 
Napríklad v Singapure už viac ako 65 rokov existuje THE RED SWASTIKA CHARITY FOUNDATION, ktorá má množstvo inštitúcií, vrátane škôl a nemocnice:
 
   
 
Kde dominantným symbolom je Červená Svastika.
 
V dnešných encyklopédiách svetových náboženstiev nájdete svastiku «pridelenú» budhizmu, ako jeho symbol tak,
 
 
ako je kríž priradený kresťanstvu.
 
Aj napriek tomu sa svastika používa všeobecne.
 
 
 
Je prítomná aj v Hinduizme:
 
 
Aj v Bone:
 
 
Ako aj v prastarých vierovyznaniach ďalších národov.:
 
 
   
   
   
 
Takže už je čas si oficiálne všimnúť, že Svastika je svätým symbolom nasledovníkov hinduizmu, budhizmu a radu ďalších náboženstiev a prastarých vierovyznaní založených na nasledovaní Rodu. V rôznych kultúrach, v závislosti od rozličnej hĺbky nasledovania Predkov, existuje množstvo výkladov významu a zmyslu Svastiky, ktoré objasňujú vplyvy Svastiky na ľudí. Ale vysvetľovanie všetkých výkladov smeruje k jednému významu – účinkuje na podvedomé emócie človeka a na jeho úsilie o dosiahnutie dokonalosti. Veď Svastika nie je nič iné, ako harmonické spojenie tela, Duše, Ducha a Svedomia, a len ten človek, ktorý dosiahne vnútornú harmóniu a spojí v sebe Svastikou všetky elementy, môže dosiahnuť vystúpenie z kruhu znovuzrodení a dostať sa na Svetlo Bohov:
 
 
A ako je to s používaním Svastiky v Európe? Počnúc Talianskom:
 
 
A Gréckom:
 
 
 
A nekončiac severskými krajinami:
 
 
 
Jedinou krajinou Európy, kde je Svastika zakázaná je Nemecko, hoci používa množstvo symboliky vychádzajúcej zo železného kríža (?) napríklad aj Bundeswehr:
 
 
Svastiku môžeme vidieť na budovách vo Švajčiarsku:
 
 
 
Uvidíte ju aj na bráne jedného francúzskeho ministerstva v Paríži:
 
 
Na mozaikovej dlažbe chrámu Notre Dame:
 
 
 
Hojne ju nájdete vo Vatikáne:
 
 
 
Na obrazoch Raffaela:
 
 
 
 
V Holandsku – napr. maľba nad vchodom z r. 1542:
 
 
V Litve vo sviatočnom chorovode bežne vysielanom televíziou:
 
   
 
Vo Fínsku je Svastika úplne oficiálne používaná ako štátny symbol:
 
 
 
Fínsky štátny symbol založený na Svastike sa volá Hakaristi:
 
 
Svastika je posvätný symbol ugrofínskych národov používaný storočia: 
 
 
 
Ako štátny symbol sa používa od roku 1918:
 
 
 
Za používanie Svastiky ako štátneho symbolu nekritizovala Fínsko nijaká krajina, jediná kritika prišla od francúzskych novín Le Monde v októbri 2005, keď denník kritizoval, že na zástave fínskeho vojenského letectva je Svastika. Bolo to pri príležitosti, keď fínsky prezident na slávnostnej ceremónii 20. októbra 2005 odovzdával vojenskú zástavu Vojenskému leteckému učilišťu.
 
   
 
Zástavu zaviedol 8. novembra 1957 vtedajší fínsky prezident:
 
 
A Svastika Hokaristi je aj na oficiálnej zástave fínskeho prezidenta:
 
 
Teda Svastiku používa aj používalo veľa národov sveta. Málokto napríklad dnes vie, čo znamenala skratka «CA» na náplecníkoch sovietskych vojakov z čias Druhej svetovej vojny a socializmu. Mnohí si to vysvetľovali ako «Sovietska Armáda», ale pravda je úplne iná. V čase, keď nemecká armáda došla k Moskve bola už Červená armáda v podstate zničená. Stalin naliehavo prosil o pomoc obyvateľov Sibíri, ktorí reagovali bez váhania. Mali však podmienku, aby mali na náplecníkoch označenie «Sibírska Armáda», čo im aj Stalin umožnil. Nuž bola to na 80 až 90% armáda Starovercov, ktorí došli až do Berlína. Samozrejme, popri nich existovali zložky vojsk NKVD ktoré sú zodpovedné za mnohé zverstvá vrátane vyhladzovania civilného obyvateľstva. Takto musíme v súvislostiach chápať aj udalosti sprevádzajúce vojenské operácie. Navyše, Starovecov nebolo také obrovské množstvo, ako sa snaží nahovoriť dnešná propaganda, t.j. šíria dezinformácie, že Rusko zmobilizovalo obrovské množstvo vojakov a bolo im jedno koľko ľudí padne. Ak sa vnímavo pozriete napríklad na filmy Oslobodenie, či Vojaci slobody a iné zistíte, že počet vojakov ruskej a nemeckej armády bol skoro rovnaký, teda mrhanie ľudskými zdrojmi by bolo viedlo k porážke Ruska. Takto to je stále, Sily Svetla budujú na kvalite, Sily Temnoty na množstve. Zaujímavým faktom je, že dnešní turistickí sprievodcovia po Viedni bežne podávajú informáciu, že Viedenčania sú dodnes vďační Rusom za oslobodenie Rakúska. Podľa ich vlastných slov, vyhnali Nemcov a odišli. Oproti tomu stoja skúsenosti obyvateľov tých miest Európy, ktoré oslobodili Američania. Všetky boli vydrancované...
 
Pretože to boli väčšinou Staroverci, tak väčšina z nich odišla na front so znakmi Svastiky na svojich odevoch aj výstroji, a nikdy za to neboli považovaní za fašistov. Znak Svastiky bol teda hojne požívaní aj Sibírčanmi na zbraniach:
 
 
Ale na Sibíri vôbec prežila Svastika aj Noc Svaroga aj na predmetoch dennej potreby a oblečení:
 
   
 
Požíva sa aj na znameniach a erboch:
 
 
U väčšiny starých národov bola Svastika symbolom pohybu života, Slnka, Svetla a blahobytu.
 
 
Ale aj napriek tomu sa Nemecko pri svojom predsedníctve EÚ r. 2007 pokúsilo zaviesť zákaz používania Svastiky ako symbolu pre všetkých 27 krajín EÚ. Bol to už druhý pokus kanclérky Merkelovej, ale ako pri prvom pokuse r. 2005 návrh neprešiel. Proti návrhu hlasovali nielen také krajiny ako Holandsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Veľká Británia, Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, ale protestovali aj rôzne náboženské a spoločenské organizácie Európy. Najaktívnejšia je činnosť Fóra Hinduistov Veľkej Británie:
 
 
Jeho filiálky sú po väčšine krajín EÚ:
 
 
Svastika je jeden z najsvätejších symbolov hinduistickej tradície a ako povedal generálny sekretár Fóra Hinduistov Veľkej Británie Ramesh Kallidai, Svastika je po viac ako 5 000 rokov považovaná za symbol na odháňanie zla. Okrem toho, v hinduistickej tradícii sa Svastika tradične považuje za symbol prinášajúci úspech, a preto ho nosili aj vojaci indických jednotiek, ktoré v zostave armády Veľkej Británie bojovali v Európe a padli v Druhej svetovej vojne.
 
Ramesh Kallidai
 
Fórum vykonáva širokú prednáškovú činnosť vo Veľkej Británii a Európe, aby bojovali proti negatívnemu významu, ktorý bol vytvorený okolo Svastiky. Fórum hinduistov Veľkej Británie sa teší aj podpore politikov, ba aj samotného premiéra G. Browna, ktorý podporuje ich boj proti zákazu zobrazovania Svastiky, lebo táto je symbolom nielen hinduizmu, ale aj budhizmu:
 
 
 
Je symbolom aj pre náboženské cítenie mnohých ľudí, lebo by to bolo aj pošliapanie pamiatky padlých hinduistov v bojoch Druhej svetovej vojny. Preto nikto vo Veľkej Británii neuvažuje o reálnom zákaze, alebo podpore zákazu používania a zobrazovania Svastiky. Okrem toho, priamo v Londýne môžete vidieť Svastiku aj na mnohých budovách:
 
   
 
A aby to nebolo len na Londýn či Európu ako takú, Svastiku bežne uvidíte aj v amerických seriáloch. Možno, že by niektorí naši „odborníci“ na Svastiku radi obvinili z fašizmu či extrémizmu aj Michaela Douglasa, celý seriál V uliciach San Francisca a ďalšie filmy a seriály:
 
 
Ak už sme v USA, tak sa dobre pozrime na nasledujúce logo firmy, ktorú určite netreba nikomu predstavovať a možno zistíme, že to, že sa stala takou úspešnou nebolo ponechané na náhodu v žiadnom smere:
 
 
Ale aby sme nechodili ďaleko. Na nasledujúcom obrázku je fotka kamennej tabule z kostola Evanjelickej Cirkvi a. v. v obci Batizovce pri Svite, okres Poprad. Je stará viac ako storočie – žeby si už vtedy a tu Hitler „chystal pôdu“?
 
   
 
Ak sa na problematiku pozrieme hlbšie zistíme, že Svastika je oveľa hlbšie prítomná v našom kultúrnom prostredí ako by nám chceli nahovoriť tvari. Jednoducho poznajú jej silu a význam a boja sa jej. Hoci z času načas prebehnú v Európe snahy o jej zakázanie – ako sa to vytrvalo snaží dosiahnuť kanclérka Merkelová, nejde to. Napríklad aj v Lotyšsku sa roku 2010 dostal spor o Svastiku až na Najvyšší súd. A Najvyšší súd definitívne rozhodol, že Svastika je prastarý symbol a nie novodobý výmysel Hitlera či jeho nohsledov.
 
Treba brať do úvahy „veľký európsky obraz“. Keď sa tvorila EÚ, tak každá z krajín do nej vstupovala so svojim dedičstvom minulosti vrátane právneho systému. Nuž Nemecko ako jediná krajina v Európe zakázala Svastiku, hoci napríklad vo Fínsku je to štátny symbol. Ale ak by dnes nejaká členská krajina chcela niekoho stíhať za používanie Svastiky – samozrejme nehovoríme o hákovom kríži, čo nie je Svastika – tak určite pomôže sa obrátiť na Brusel. Veď neraz sa stáva, že nevedomci sú „pápežskejší ako pápež“. Legislatívny systém každej európskej krajiny uplatňuje zákaz používania fašistických/ nacistických symbolov, čo je v poriadku. Akurát nie je jasné, prečo tam niektorí neustále „natláčajú“ Svastiku a nie aj kríž... ak by chceli byť dôslední. Vlastne prečo nám berú náš prastarý symbol a nanucujú svoj kríž? Nie je táto diskriminácia pokračovaním krížových výprav?
 
Symbol Svastiky predstavuje rotujúci kríž so zahnutými koncami, ktoré sú nasmerované po alebo proti smeru času. Hoci sa dnes všetky Svastické symboly nazývajú jedným slovom – SVASTIKA, v podstate to nie je správne, pretože v dávnej minulosti mal každý symbol svoj samostatný názov, význam a účel, Oberegovú (ochrannú) Silu a Obrazný význam. Ale o tomto si povieme viac nabudúce.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.