Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  SYSTÉM ZOBRAZOVANIA ŽIVOTA V INGLIIZME
SYSTÉM ZOBRAZOVANIA ŽIVOTA V INGLIIZME
Slovanská kultúra - Symbolika
 
 
Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš...
Volchv Velimudr
 
Viera našich Predkov, Ingliizmus, patrí k takzvaným Prastarým Slnečným Kultúram, Čistým, Svetlým a Duchovným, kde základným kameňom sú také pojmy ako Svedomie a úcta k svojim Múdrym Bohom a Predkom.
 
Ingliizmus nepatrí k tým vierovyznaniam a náboženstvám, ktoré možno prijať a potom, keď v ňom niekto nájde niektoré pre seba zaujímavé či užitočné veci, sa možno obrátiť na zaujímavejšiu, lepšiu, výhodnejšiu Vieru alebo náboženstvo, ho vymeniť. To nie je možné presne tak, ako napríklad si nemožno vybrať nový život, novú matku alebo otca a znova sa z nich narodiť.
 
Odchod od Ingliizmu sa po všetky veky považoval u všetkých Rodov Veľkej Rasy ako zrada, ako zrieknutie sa svojho prastarého Rodu, ako zrieknutie sa svojich Rodičov a Predkov.
 
Akýkoľvek strom, ak sa mu odrúbu korene, skôr alebo neskôr vyschne a zahynie, a tak aj človek, ktorý sa zriekol svojej prastarej Viery Prvopredkov, svojich Rodičov, členov Rodu a Otčiny neodvratne dôjde nielen k svojej záhube, ale privedie k záhube aj svoj prastarý Rod.
 
Pri všetkej zjavnej zložitosti a mnohostrannosti dnešného života je Ingliizmus najjednoduchším a najdostupnejším vierovyznaním pre všetkých bielych ľudí, pretože v sebe nesie nielen harmóniu existencie človeka a Nebeských Bohov, ale aj harmóniu s Prírodou a harmóniu vo vzťahoch človeka s človekom. Veľký Cieľ v živote bieleho človeka je samotný život.
 
Človek, ktorý žije s prastarou Vierou Prvopredkov vo svojom srdci a neexistuje iba pre uspokojovanie svojich inštinktov skôr alebo neskôr spozná, že je potomkom Prastarých Nebeských Bohov, že je ich syn a vnuk, a nie otrok akéhosi cudzieho Boha alebo iného človeka, čo je neraz znakom ľudí, ktorí existujú na úrovni svojich inštinktov.
 
Život vo všetkých svojich prejavoch má svoju prvobytnú krásu a mnohoobraznosť. Živým je Jarila-Slnko, kamene, stromy, rastliny, oblaky, voda, vzduch, oheň, samotná Matka Zem a veľa iného. A biely človek musí uvidieť všetku túto veľkolepú krásu a všetku túto živú rozmanitosť, aby sa mohol stať neoddeliteľnou súčasťou veľkolepého Sveta, ktorý sa nazýva Príroda.
 
V súlade s citátom Volchva Velimudra – ktoré pochádza z prastarých čias – sa každý národ musí vyvíjať podľa svojich vlastných prastarých zákonov, dodržiavať ideálnu čistotu svojho vlastného, prastarého systému svetonázoru, ktoré vchádzajú svojimi koreňmi do hlbokej minulosti. Nikdy sa nesmie zmiešavať vlastná Rodová Kultúra a Prastarý Svetonázor s kultúrami iných národov s cudzími formami svetonázoru.
 
Štúdium cudzej kultúry a svetonázoru iných, nie bielych národov ešte neznamená, že spoznávanú cudzorodú kultúru a tradíciu musí biely človek prebrať a zavrhnúť svoju vlastnú, Rodnú a blízku kultúru, zanechať Vieru svojich Predkov a prijať cudzie, náboženské učenie, ktoré je celé pod kontrolou cudzích, amorfných bytostí.
 
Patrí tu napríklad postoj – dobrý skutok vykonal za nás Hospodin, zlý diabol – a človek sám osebe za nič nemôže – veď sa vyspovedá a hotovo. Je to úmyselné a cielené zneužitie zákona karmy. Človek nie je bábka, ktorú môžu riadiť tí, ktorí si tak zmyslia, nech sú to aj Bohovia. Človek sám zodpovedá za všetky svoje činy a omyly, ktoré vykonal vo svojom živote, za čo nesie pred Nebeskými (nie cudzími) Bohmi a svojimi Predkami plnú zodpovednosť. Hlavou celého bytia človeka musí byť iba Svedomie, lebo Svedomím sa riadia ľudia aj Bohovia. Čo je však ľuďom málo známe – preto je to aj dobre zatajované – človek naozaj zodpovedá za všetky svoje činy, aj tie, ktoré spáchal pod vplyvom alkoholu, drog a podobných látok. Zákon karmy je jednoducho neúprosný. Zodpovednosť a «nakarmovanie sa» za činy nesieme aj vtedy, keď nám upravia myseľ  a urobia z nás zombiov. Aj preto skutočný Slovan a Árijec radšej padne v boji proti nepriateľom ako sa vzdá v naivnom domnení, že «nejako to Pán zariadi». Tvarom sa ľahšie dosahuje ich cieľ ak pracujú s biorobotmi. Oni sami nikdy nevracajú okupovanú Zem bez boja, ale naivní bioroboti pod vplyvom cudzích náboženstiev áno... Komu tým vlastne slúžia?
 
Ingliizmus nepatrí medzi tie Vierovyznania alebo náboženstvá, ktoré sa snažia zmeniť svojich nasledovníkov na stádo poslušných otrokov (Pán je môj Pastier, nič mi nechýba), strašiac ich pozemskými a posmrtnými trestami nato, aby nad nimi vládli, využívali ich.
 
Viera existuje nezávisle od toho, či s ňou niekto súhlasí alebo nie a musíme brať do úvahy, že bieli ľudia ešte celkom nestratili schopnosť obrazne myslieť a obrazne vyjadrovať svoje myšlienky. Preto slovanské a árijské národy sa musia vyvíjať podľa svojich vlastných, prastarých zákonov, v súlade so svojou Kultúrou a Rodovými Tradíciami; dodržiavať čistotu vlastného systému svetonázoru a Vierovyznania a nie riadiť sa rozprávkami a radami všemožných «duchovných učiteľov», ktorí prišli nevedno odkiaľ a navádzajú na cudziu vieru (z nášho pohľadu jazyčníctvo).
 
K našej kultúre neodlučiteľne patria aj prastaré symboly, ktoré naši Predkovia používali odpradávna. Sú to tzv. Solárne alebo Svastické symboly. Za starých čias, keď naši predkovia používali ch‘Árijské Runy, sa slovo Svastika  prekladalo ako Prichádzajúca z Nebies. Pretože Runa  – SVA označuje Nebesia (odtiaľto Svarog – Nebeský Boh),  – S, Runa smerovanie; Runy   – TIKA znamená pohyb, príchod, tok, beh. Dodnes používame výraz tikať vo význame bežať, ísť (hodiny). Okrem toho, forma   – TIKA sa v staroslovienčine, ale aj dnešnej ruštine používa v slovách ArkTIKA, AntarkTIKA, ale aj naše mysTIKA, homileTIKA, esteTIKA, poliTIKA, kaleaneTIKA a pod.
 
Prastaré Védické zdroje nám hovoria o tom, že dokonca aj naša Galaxia má tvar Svastiky, pričom náš slnečný systém Jarily-Slnka je umiestnený v jednom z ramien tejto Nebeskej Svastiky. A ako sa my nachádzame v galaktickom ramene, tak aj celá Galaxia – ktorá sa v dávnych časoch nazývala Svasti – je nami vnímaná ako Perúnova Cesta alebo Mliečna Cesta. Okrem toho každý, kto rád pozerá na nočný koberec hviezd môže naľavo od súhvezdia Makoši (Veľká Medvedica) uvidieť súhvezdie Svastiky (na obrázku). Hoci ono žiari hore na nebesiach, vylúčili ho zo súčasných hviezdnych máp a atlasov.
 
 
Svastika môže byť priama alebo obrátená. Priama je tá, ktorá sa pohybuje v smere hodinových ručičiek. Ak sa «nakopne» do pohybu, tak jej lopatky sa krútia v smere času, vytvárajúc okolo seba svietiaci tok energie. Práve takúto Svastiku nazývali v slovanských zemiach Pravá Svastika alebo jednoducho Svastika. Jej poslanie je vytvárať tok životnej sily, priťahujúci k človeku nevyhnutné udalosti.
 
Opačná Svastika sa točí proti smeru hodinových ručičiek. Je to nebezpečný znak. Taká Svastika vytvára okolo seba ničiaci víchor. Ona ochraňuje toho, kto ju na sebe nosí, ale ničí všetko, čo bráni prejaveniu sa sily zakódovanej v tom symbole. Smutne známy hákový kríž mal poslanie ničiť všetko, čo stálo v ceste tým, ktorí si ho navliekli. Spočiatku mágia tohto znaku pomáhala dosiahnuť želaný cieľ, veď prvé kroky nacistického Nemecka boli viac než úspešné.
 
Ale ľubovoľná Svastika je dvojsečným znakom. Svastika vyvoláva okolo seba energiu Ohňa, ktorá sa musí podporovať vnútorným ohňom človeka, ktorý ju nosí. Ak človek nemá dostatočný vnútorný oheň, tak energetický oheň vyvolaný symbolom sa obráti proti nemu a zničí všetko, čo bolo s jeho pomocou nadobudnuté. Koniec koncov sa toto stalo aj nacistickému Nemecku. Pokus vziať druhým národom všetko čo mali znegoval počiatočné úsilie nacistov zostrojiť ideálnu spoločnosť. Oheň tvorenia sa prerodil na oheň zničenia, na oheň vojny a požiarov a nakoniec zničil všetko, čo bolo na počiatku vybudované.
 
Podanie Predkov nám hovorí, že po mnohé tisícročia Slovania používali Svastické symboly. Napočítali ich 144 druhov: Svastika, Kolovrat, Posoloň, Sveta dar, Svasti, Svaor, Slnkovrat, Agni, Faš, Mara, Slnečný Kríž, Solard, Vedara, Svetolet, Kvietok Paprade, Perúnov Kvet, Svati, Rasa, Bogovnik, Svarožič, Sviatoč, Jarovrat, Odoleň-Bylinka, Rodimič, Čarovrat a ďalšie. Hoci by sa ich dalo ešte veľa vymenovať, pozrime sa radšej v krátkosti na niekoľko Solárnych Svastických symbolov, ich nákres a Obrazný význam:
 
KOLOVRAT – Symbol vychádzajúceho Jarily-Slnka; symbol večného víťazstva Svetla nad tmou a Večného Života nad smrťou. Farba Kolovratu má tiež dôležitý význam: Ohnivý symbolizuje Znovuzrodenie; Modrý – Oslobodenie či obnovenie života ; Čierny – zmenenie skrz zničenie starého. Poslanie znaku je obrana pohybu ako nevyhnutnej súčasti života. V ideáli napomáha Duchovnému rastu človeka a očisteniu jeho karmy skrz zhromažďovanie skúseností.
 
INGLIA – Symbolizuje Prvopočiatočný Božský Oheň Tvorenia, z ktorého vznikli všetky Vesmíry aj náš systém Jarily-Slnka. V oberegovom (ochrannom) použití je Inglia symbolom Prvopočiatočnej Božskej Čistoty obraňujúcej Svet pred silami Temnoty. Je to oheň rodiaci všetko živé. Dáva človeku doplniteľné sily a zvyšuje jeho schopnosť pracovať.
 
AGNI (OHEŇ) – Symbol Svätého Ohňa Obetníka a Domáceho Kozuba. Oberegový Symbol Vyšších Svetlých Bohov, Ochraňujúci príbytky a chrámy a aj Prastarú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Slovansko-Árijské Védy. Kreslí sa červenou farbou. Ochraňuje pred nečistou silou, zvyšuje imunitu organizmu, dáva doplniteľné sily na prácu a upokojuje chod myšlienok, ak sa naň skoncentruje pozornosť na 7 – 15 minút. Trvalá koncentrácia na tento znak (odporúča sa najskôr po 7 minút každý deň počas 3 mesiacov, potom možno zvyšovať čas) blahodarne pôsobí na zloženie krvi.
 
FAŠ (PLAMEŇ) – Symbol Obranného Oberežného Duchovného Ohňa. Tento Duchovný Oheň očisťuje ľudský Duch od egoizmu a nízkych myšlienok. Je to symbol moci a Jednoty Vojenského Ducha, víťazstva Svetlých Síl Rozumu nad Silami Tmy a nevedomosti. Poslanie znaku je ničiť to, čo bráni oslobeniu Ducha človeka od egoizmu.
 
HROMOVÍK – Nebeský Symbol Boha Indru ochraňujúceho Prastarú Nebeskú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Védy. Ako Obereg sa používa na zbraniach a výstroji vojska a tiež nad vchodmi do Chranilištia, aby ten, kto do neho vstupuje so zlými úmyslami bol zasiahnutý Hromom (infrazvukom).
 
HROZOVÍK – Ohňová symbolika, za pomoci ktorej sa stáva možným ovládnutie Prírodných Živlov Prírody. Hrozovík (Grozovik) sa tiež používa ako Obereg ochraňujúci pred nepohodou obydlia a chrámy Rodov Veľkej Rasy.
 
BOGOVIK (BOHOVÍK) – Symbolizuje trvalú ochranu Nebeských Bohov, ktorí darujú ľuďom Prastarú Múdrosť Pravdy a Spravodlivosť. Tento symbol sa teší osobitnej úcte u Žrecov-Ochrancov, ktorým Nebeskí Bohovia zdôverili ochraňovať Najvyšší Dar – Nebeskú Múdrosť. Človeku, ktorý ho má dáva ochranu Vyšších Síl. Pomáha uvedomiť si jednotu Vesmíru a zákony jeho vývoja.
 
VALKIRIA – Prastarý Obereg ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, Blahobyt a Česť. Tento znak sa teší mimoriadnej úcte u vojakov obraňujúcich Rodnú zem, svoj Prastarý Rod a Starú Vieru. Ako ochranný symbol sa používa Žrecmi na ochránenie Svätých Véd. Je to znak skutočného vojaka, vojaka Ducha.
 
VEDAMAN – Symbol Žreca-Ochrancu, ktorý ochraňuje Prastarú Múdrosť Rodov Veľkej Rasy, lebo v tejto Múdrosti sa uchovávajú Tradície Občiny, Kultúra vzájomných vzťahov, Pamäť o Predkoch a Bohoch-Ochrancoch Rodov. Majiteľovi talizmanu prináša ochranu spojenia s Vesmírom. Ale tento znak sa smie používať výlučne na ochranu a dosiahnutie harmónie, čo znak aj vopred varuje. Všetko, čo sa tomu protiví sa s jeho pomocou bude ničiť.
 
ZAJAČIK – Slnečný symbol, ktorý charakterizuje obnovenie a Život Rodu. Predpokladalo sa, že ak opaskom s vyobrazením Zajačika opáše manžel manželku v časoch tehotenstva, tak bude rodiť iba chlapcov, pokračovateľov Rodu.
 
DUCHOVNÁ SVASTIKA – Bola najviac používaná Kudesníkmi, Volchvami, Vedunmi; symbolizuje Harmóniu a Jednotu Tiel, Duše, Ducha a Svedomia a tiež Duchovnú Silu. Volchvovia používali Duchovnú Silu na riadenie Prírodných Živlov. Posiľňuje spojenie človeka so Svetom Vyšších Síl. Postupne uberá prekážky, ktoré bránia dostávať informáciu a pomoc z Vyšších Svetov.
 
DUCHOBOR – Symbolizuje prvopočiatočný vnútorný Oheň Života. Tento Veľký Božský Oheň ničí v človeku všetky choroby, telesné a choroby Duše a Ducha. Tento symbol sa nanášal na plátno, ktorým zabaľovali chorého človeka.
 
DUŠEVNÁ SVASTIKA – Používa sa na koncentráciu Vyšších Síl Scelenia (vyliečenia). Duševnú Svastiku mali právo nosiť ako ornament odevu výlučne Žreci, ktorý dosiahli vysokú úroveň Duchovno-Morálnej Dokonalosti.
 
PRAMEŇ – Symbolizuje Prvopočiatočnú Pravlasť Duše ľudskej. Nebeské Čertogy Bohyne Dživy, kde Sa objavujú na Boží Svet prvozhmotnené ľudské Duše. Po ustanovení Zlatej Cesty Duchovného Vývoja Duša ide na Zem.
 
KOĽADNÍK – Symbol Boha Koľadu, ktorý na Zemi vykonáva Obnovu a zmenu k lepšiemu; je to symbol víťazstva Svetla nad tmou a Svetlého Dňa nad nocou. Okrem toho, Koľadník sa používal ako mužský Obereg, ktorý dáva mužom silu v budovateľskej práci a v boji s neľútostným nepriateľom. Tento znak je zhodný so známym kolesom šťastia: pripraveného človeka on dvíha na vrchol, ale nepripraveného môže rozmliaždiť.
 
OBEREŽNÍK – Hviezda Inglie spojená so Solárnym symbolom v strede, ktorý naši Predkovia spočiatku nazývali Vestnik, prináša Zdravie, Šťastie a Radosť. Oberežník je prastarý Symbol Ochraňujúci Šťastie. Ľudovo sa nazýva aj Matka-Gótka, t.j. Matka Gótov.
 
OHŇOVÍK – Ohnivý Symbol Boha Roda. Zobrazuje sa najčastejšie na Kummiroch Roda, na osobných veciach a «plátencoch» po stranách strechy na domoch a na okeniciach a rámoch okien. Dokonca aj na kresťanskom chráme Vasilia Blaženého v Moskve možno pod jednou kupolou vidieť (Ohňovík) Ognevík.
 
BYLINA ODOLEŇ – Tento symbol bol hlavným Oberegom na ochranu pred rôznymi chorobami. Ľudovo sa predpokladalo, že choroby sú na človeka posielané zlými silami a dvojitý Ohnivý znak je schopný spáliť akúkoľvek chorobu a očistiť telo s Dušu.
 
OSTINEC – Nebeský Oberegový symbol. V každodennom živote podľa ľudových zvyklostí ho nazývali VESTNIK. Tento Obereg bol ochranou nielen pre ľudí Veľkej Rasy, ale aj pre domáce zvieratá a vtákov a všetky nástroje používané v domácom poľnohospodárstve.
 
RASIČ – Symbol mohutnosti a Jednoty Veľkej Rasy. Je vpísaný do mnohouholníka a má štyri farby; podľa farby očí Rodov Rasy: Strieborná sú da*Árijci; Zelená ch*Árijci; Modrá Svätorusi a Ohnivá (Hnedá) Rasséni.
 
RYSIČ – Prastará Oberegová symbolika. Spočiatku sa zobrazovala na stenách Kapíšť a vo Svätilištiach na oltárnych kameňoch vedľa obetníkov. Následne sa Rysič začal používať všetkých stavbách, pretože sa predpokladá, že neexistuje lepší Obereg pred Temnými silami.
 
SVASTIKA – Symbol večného kruhového pohybu vesmíru; symbolizuje Najvyšší Nebeský Zákon, ktorému sa podriaďuje všetko existujúce. Tento Ohnivý znak sa používal ako Obereg, ktorý ochraňoval existujúci Nebeský Zákon a poriadok. Od jeho neochvejnej pevnosti závisel samotný Život.
 
SVITOVIT – Symbol večnej vzájomnosti medzi Zemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tejto väzby sa rodia nové, Čisté Duše, ktoré sa pripravujú na vtelenie sa Zemi v Javnom Svete. Tehotné ženy vyšívali tento Obereg na šaty a šatové sukne, aby rodili zdravé deti.
 
KVET PAPRADE – Ohnivý symbol čistoty Ducha, ktorý má veľkú liečiteľskú moc. V ľude ho volajú Perúnov Kvet. Predpokladá sa, že je schopný odhaľovať v zemi ukryté poklady, plniť želania. Vo svojej podstate dáva človeku možnosť objaviť Duchovné Sily.
 
SYMBOL RASY – Symbol Vesmírneho Zväzu Štyroch Veľkých Národov, Árijcov a Slovanov, ktoré tvoria Veľkú Rasu a obrany týchto národov. Árijské Národy spájali v jedno Rody a Plemená da*Árijcov a ch*Árijciov a Slovanské Národy Svätorusov a Rassénov. Táto jednota Štyroch Národov sa označuje symbolom Inglie na Nebeskom priestore. Solárnu Ingliu pretína Strieborný Meč (Rasa a Svedomie) s Ohnivou rukoväťou (Čisté Úmysly) a ostrým meča nasmerovaným nadol, čo symbolizuje Uchránenie a Obranu Prastarej Múdrosti Veľkej Rasy pred rôznymi silami Tmy.
 
Svastické znaky sa používali nie iba vo forme samostatných symbolov, ale aj v naviazanom spojení s druhými ornamentmi. Toto harmonické naviazanie vytváralo neopakovateľnú vzorku, ktorá spájala nielen krásu, ale aj oberegovú silu a tiež zmyslovú existenciu.
 
Doleuvedený ornament spája niekoľko symbolov: Prírodný Slavec (zelená farba), darujúci zdravie; Nebeské Požehnanie (modrá farba), ktorá prináša obranu Rodových Bohov; Hviezdy (zlatá farba), dávajúce dobrý Osud; časť znaku Duchovnej Sily (červená farba), dávajúci lásku k práci. Takáto vzorka sa vyšíva najmä na ženské košele a šaty okolo výstrihu a na rukávoch.
 
 
Ďalší príklad je fragment mužského opasku, aký nosia Žreci Boha Perúna – Omská gubernia, 19. storočie. Vidíme na ňom naviazanú Solárnu väzbu spájajúcu Ohnivé Obrazy Kolovratu a Perúnovho Kvetu:
 
 
Opasok Pobaltských Slovanov, Lotyšsko, polovica 19. storočia:
 
 
Opasok Pobaltských Slovanov, Permská gubernia, polovica 19. storočia:
 
 
Opasok z Tobolskej gubernie, 18. storočie:
 
 
 
Na nasledujúcom obrázku je oberegová vzorka na mužskej košeli, Staroverca-Inglinga. Je to reštaurovaný vzor podľa originálu, ktorý pochádza z 19. storočia z dediny Ladino, Tarská oblasť Omskej gubernie:
 
 
O ochranných Symboloch by sa dalo povedať omnoho viac, ale ako príklad nám to postačí. Treba však povedať, že Naši Múdri Predkovia rozumeli, že žijú v mnohorozmernom Vesmíre Javi a zároveň v Rodstve so svojimi Predkami Prastarými Bohmi. Toto Rodstvo nezahŕňa iba náš Midgard. Rozprestiera sa na množstvo mnohorozmerných Vesmírov naplnených Božským Svetlom Inglie, v ktorým my, potomkovia Veľkej Rasy a Nebeského Roda budeme v budúcnosti žiť. Ale zatiaľ máme povinnosť sa Duševne a Duchovne vyvíjať, učiť sa Budovať pre blaho svojich Rodov a žiť podľa Svedomia, ale aj odovzdávať nazhromaždené skúsenosti, kultúru, dejiny a tradíciu dorastajúcemu pokoleniu našich Rodov v súlade s Prastarými Nebeskými Zákonmi tak, ako nás učili Svetlí Bohovia a naši Múdri Predkovia.
 
© Ľubovoľné použitie tu uvedenej symboliky na komerčné účely sa zakazuje.
 
Použitie symboliky na odevy je dovolené aj bez povolenia Rady Starších Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej Cirkvi Pravoslávnych Starovercov-Inglingov.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.