Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  SLOVANSKÁ OBRADOVÁ MÁGIA
SLOVANSKÁ OBRADOVÁ MÁGIA
Slovanská kultúra - Symbolika
 
 
 
Keď hovoríme o slovanskej mágii musíme hneď doplniť, že rovnako ju môžeme nazývať ruská obradná mágia. Slovo „ruský“ má totiž jeden z hlbinných významov „biely“. Takže my, Slovania sa nemôžeme deliť na „my“ a „oni“, pretože sme všetci potomkovia Veľkej Rasy, ktorá sa skladá zo štyroch veľkých národov – dvoch slovanských a dvoch árijských. To, že dnes tieto veci ťažie vidíme je následok (končiacej sa) Noci Svaroga a dôsledne uplatňovanej politiky sivých vyjadrenej krátko a jasne princípom ROZDEĽ A PANUJ (t.j. podrob si).
 
Ak teda hovoríme o mágii, tak môžeme povedať, že sme mágovia. Na odvodenie významu siahnime do starej slovienčiny a prastarého porekadla: „Кто могет – тот и маг“. Našim cieľom je pomôcť navrátiť potomkom Veľkej Rasy – t.j. samým sebe – veľkú a dôležitú schopnosť človeka, danú mu Bohmi, vedome tvoriť obklopujúcu nás skutočnosť, t.j. moc môcť takto konať. Veď ak my, prechádzajúc životom, tvoríme a nie iba vláčime so sebou žalostné existovanie – tak už trošku začíname byť Bohmi. Toto znamená – a to neodvratne – že každým dňom budeme zdravší, múdrejší, šťastnejší – čo aj všetkým želáme. Veríme, že príklady uvedené v tomto článku pomôžu vykonať ďalší krok vpred, že stále viac a viac dokážeme z obyčajnej domácnosti alebo domu vytvárať CHRÁM DUŠE, a že z prostého života vytvoríme ROZPRÁVKU, v ktorej Boh a Bohyňa a ich deti všetko MÔŽU.
Pred tým, ako sa pozrieme na detaily, si povedzme nejaké základná informácie o farbách a ich význame:
 
FARBA
VÝZNAM
ČERVENÁ
Farba ľúbosti (zvyknime si používať toto slovo prastarého pôvodu, ktoré vyjadruje vyššiu úroveň ako láska – ktorá sa v pôvodnom, staroslovienskom význame používa na označenie fyzickej úrovne), stálosti, dokonalosti. Obraňuje pred všetkým nedobrým a zlým. Je to farba PRAVI. Farba svätej krvi, hrdinstva, odvahy, krásy. Základný zákon Stavby Sveta. Symbolizuje JUH.
 ČIERNA
Farba zeme na chlebových ručníkoch na Rusi, Ukrajine a v minulosti aj u nás. V európskych kultúrach symbolizuje nedôveru a odklon od noriem, farba zármutku. Symbolizuje ZÁPAD.
Odev takejto farby nosia iba volchvovia, pretože čierna symbolizuje spojenie so Svetom Smrti a schopnosť riadiť takéto sily.
 ŽLTÁ
Farba Slnka, spokojnosti, tepla, nenaviazanosti, intelektu. Leto. Ale žltá farba môže vyvolávať aj podráždenie. Jestvuje aj náhľad, že táto farba môže byť spojená s chorobami, s tajuplným svetom.
Farba PERÚNA. Symbolizuje VÝCHOD.
 ZELENÁ
Vývoj, mladosť, rast, nádej, nedokonalosť, spokojnosť, duchovnosť. Asociuje sa s Prírodou a životom. Zrod Života. Farba Boha SVENTOVÍDA – Boha hviezdnej Múdrosti Rusi.
 BIELA
Jav, obklopujúci Svet, živel, v ktorom vládne Sventovid a Beloboh. Farba čistoty, radosti, pokoja. Šírka. Symbolizuje SEVER.
MODRÁ
Svet Navi, čarodejníctva, tajomstva, sna, stupňujúceho aj ustupujúceho, zimy a temnoty, po ktorých zákonite príde jar a Svetlo.
BELASÁ
Nebesia a čistota úmyslov. Farba Boha SVAROGA. Spojenie so zomrelými, odídenými. Múdrosť.
ZLATÁ 
Farba najvyššej harmónie, farba všetkých Bohov (sedemfarebnosť Bohov). Používa sa na sviatočných odevoch a odevoch kniežat.
STRIEBORNÁ 
Farba Luny-Makoše. Farba intuície. Používa sa na sviatočných odevoch a odeve kniežat a volchvov. 
 
Určite ste si všimli, že na mnohých vyšívaných vzoroch slovanských krojov sa používa kombinácia čiernych a červených nití. Podľa podania Predkov, červená farba nití symbolizuje krv vojakov, ktorí padli na bojových poliach za našu slobodu a čierna farba symbolizuje zem, na ktorú bola krv vyliata.
Pri analyzovaní významu každej tradičnej slovanskej výšivky je nevyhnutné brať do úvahy spektra farebnej kombinácie, pretože jej zámena môžu úplne zmeniť význam celého ornamentu.
 
Keď sme už spomenuli boj za slobodu podčiarknime, že do boja sa nezapájala iba kasta Víťazov, ako by sa na povrchný pohľad zdalo. Víťazi boli kastou, ktorá zabezpečovala trvalú existenciu ozbrojených zložiek, čo ale neznamenalo, že nikto iný „nemal záujem“ brániť svoju vlasť. Vezmime si ako príklad kastu SMERDOV:
Etymológia slova СМЕРДЪ (SMERD): vojak „С МЕРной Долей земли“, t.j. vojak s vymeraným dielom zeme. Je to teda vojak, bojovník, ktorý je vždy k dispozícii na obranu miesta, kde žije. Slobodný člen občiny, vojak a roľník v jednej osobe. Mohol mať rodinu, deti a pod. Víťaz bol zasa profesionálny vojak, ktorý nemal ani chalupu, ani rodinu. A veru nie hocijaký Víťaz sa mohol v boji merať so Smerdom, pretože on naberá silu od Matky Zeme, a túto Smerdi určite poznali lepšie ako Víťazi. Skratke Smerd bol pridaný negatívny význam až v 17. storočí, keď kresťanská cirkevná reforma patriarchu Nikona spôsobila hromadné vyvražďovanie ako tej časti kresťanov, ktorí nesúhlasili s reformou a prijatím názvu „Pravoslávna cirkev kresťanská“ (staroobradníci), tak aj Starovercov, ktorým zobrali prastarý názov Pravoslávni a narážali ich na koly. Práve preto došlo k úteku mnohých rodín buď na Sibír alebo do Európy, kde zakladali nové osady. U nás je to dedina Važec, ale aj iné dediny, ktoré „majú v pamäti“, že pochádzajú zo Starovercov. Akurát, že Staroverec nikdy nebol a nebude kresťan. Pretože členovia tejto kasty sú viazaní na pôdu, tak v prvom rade oni povstali a bránili sa proti cárskej armáde. Domáci zradcovia sú najhorší, a preto boli ako reálna kasta systematicky zlikvidovaní. Množstvo Smerdov ostalo pozabíjaných na poliach, pričom rozkladajúce sa telá samozrejme začali zapáchať. A tu začali kresťania rozširovať nezmysly o tom, že Smerdi sú tí, ktorých telá smrdia. Len svoje „zásluhy“ na tomto stave dobre utajili.
Keď už sme zabŕdli do pôvodu slov, uveďme si v tejto súvislosti ešte niekoľko súvisiacich príkladov:
 
 - KASTA: bratstvo vo forme činnosti.
 
 
МЕРΑ (MIERA) – existenčná, zemská forma prenášania vymedzenia.
СМѢРТЬ (foneticky smierte) – SMRŤ. Je to skratka сие мера утвержденная есть. Zmena rozmernosti, t.j. prechod von z Javi. Smrť je – podľa Slovansko-Árijských Véd – prechod z jedného sveta (v našom prípade 4 rozmerného), do vyššieho sveta (pre nás by mal pripadať do úvahy najbližší harmonický Svet Legov, t.j. 16 rozmerný). Zdola nahor môžeme prejsť jedine prahom, ktorý nazývame „zmenou (roz)mernosti“, t.j. smrťou, zhora nadol to možné je.
 
Ale vráťme sa k výšivkám a farbám. Veľmi často sa používa farebná trojkombinácia. Vždy síce záleží aj na iných aspektoch, ale „trikolóra“ je dodnes veľmi známy pojem, ktorý má zastúpenie aj na mnohých zástavách dnešných štátov, vrátane Slovenska. Trikolóra od starých čias symbolizuje Triglava, farby nie sú až také podstatné, ale ich symboliku si už možno vysvetliť. Triglav Javi je Trojica Svarog-Perún-Sventovít, čo je ponímanie Starovercov. Tu je možno dobre poukázať na mnohovýznamovosť našej symboliky. Runa nemá iba jediný význam, a preto z tejto logiky vyplývajúce vývody nie sú podobné ako vajce vajcu. Rodnoverci neraz majú tretieho Boha Triglava zameneného, napr. Svarog-Perún-Veles. Ide iba o inú kombináciu energií, ktoré sú personifikované špecifickými Bohmi. Nemôžeme však na to pozerať tak, že delíme Bohov. Vo Védach sa hovorí: kto rozdeľuje Bohov, rozdeľuje Svargu. Teda z mnohých jedno, lebo strom má jeden koreňový systém, ale množstvo listov.
Niekedy sa stretneme aj s tým, že niektoré vzorky majú rozdielne názvy. V skutočnosti to tak nie je, pretože vždy je potrebné brať do úvahy Obraz, nie iba fonetické vyjadrenie a vzťažné súvislosti. Napríklad symbol, ktorý nazývame kríž, alebo Kvet Perúna, sa niekde môže nazývať aj Kvet Roda. Tak či onak, aj Perún je náš Predok, teda člen Rodu.
 
Príklady a výklad niekoľkých výšivkových ornamentov

1. ORNAMENT

Tento ornament sa v etnografii vyskytuje v dvoch farebných variantoch. Variant naľavo sa vyskytuje na ženských odevoch a veciach a variant napravo na mužskom odeve a veciach.
Je to líniový, grafický, trojúrovňový ornament, čo zodpovedá predstavám našich Predkov o troch Svetoch Vesmíru: Navi, Javi a Pravi.
 
Navnému Svetu patrí spodná časť ornamentu, ktorej význam je: lono Zemské a ľudské naplnené božským semenom – Svetlom a Zem je dom môj a mojich Predkov, to isté semeno udržiava; Svetom Božím je aj tento Svet, t.j. sila. Pozostáva z týchto znakov:
 
Lono zasiate semenom
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Dom
 Zem ako dom
 
 Dom môj a mojich Predkov
 
 Kríž – bod, sústredenie akejkoľvek Sily
 
Javnému Svetu – druhej línii obrázku – patria znaky, ktoré ako celok označujeme „Svetlo semenom nesúce v lone ženy i Zeme dané kvôli poznaniu“.
 
 
Lono zasiate semenom 
 
 Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
 
 Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
 
Svet Pravi opakuje ornament, ktorý patrí k Svetu Navi s tou istou štruktúrou aj farbou, čo znamená, že aj Svet Bohov je tiež ustrojený, a že je potrebné sa na neho pripravovať vo svojom terajšom živote.
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Lono Zeme aj ľudské je posiate božským semenom – slnečným Svetlom a Zem je dom môj aj mojich Predkov; to isté semeno udržiava a aj Božím Svetom je; táto Sila je daná na poznanie vo Svete Javi aj Božskom, lebo všetko je semeno Boha“.
 
Pre ženy sa používa v červeno-žltom variante – zelená je naplnenie, keďže žena môže sama rodiť a priviesť na Svet Boha (zelená farba je farba Javného Sveta, narodenia). Pre mužov sa používa v červeno-žlto-modrom variante, pretože muž môže iba poznávať a obraňovať semeno Boha, semeno Predkov.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: podolkoch mužských aj ženských košieľ pri zodpovedajúcich farbách; na posteliach; na obrúskoch, v ktorých sa uchováva chlieb; na vačkoch, v ktorých sa uchovávajú rozličné semená a bylinky; na detských veciach...
 
2.ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický ornament, jednoúrovňový, označuje a zobrazuje Svet Javi – svet súčasnej skutočnosti, javné, materiálne a pozostáva zo znakov:
 
Hviezda Boha Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
Znak Kameň Alatyr – symbolizuje silu a tvrdosť Ducha, keď človek dokáže rozoznávať čo je dôležité a čoho sa môže zriecť
Lono posiate semenom
Vertikálna čiara predstavuje smer, cestu, ktorá vedie človeka k Bohu
Trojuholníky nielen v slovanskej, ale aj v iných mytológiách symbolizujú poznanie, pretože trojuholník sa asociuje s horou Meru, ktorá kedysi bola centrom árijského sveta, vrcholom Zeme a od nej sa začal pohyb našich Predkov nadol, na juh v časoch Veľkého ochladenia. Naši Predkovia mysleli, že každý človek má svoju mieru, svoje meradlo života. A preto je dôležité poznať mieru, pochopiť mieru druhého a brať za základ života orientáciu zamerania na mravnosť, Boha.
 
Okrem toho trojuholník orientovaný smerom nahor symbolizoval vychádzajúce Slnko ako na tripolských nádobách tak aj na piktogramoch bronzovej doby, a zase trojuholník smerujúci nadol predstavuje zapadajúce Slnko. Preto rad takýchto trojuholníkov predstavuje cyklus zapadajúceho (umierajúceho) Slnka alebo vychádzajúceho (rastúceho), vývoj či degradáciu – každý na svete má možnosť vývoja, poznávania a umierania, degradácie. Kto sa vyvíja ide podľa miery a naberá silu (červená farba), kto sa spúšťa, Svetlo v sebe hasí (belasá je farba Nebies ale aj Navi, chladu, duševného ľadu).
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Duch tvoj, človek, je od samotného Boha, Najvyššieho Roda, ktorý je prvopočiatočné Svetlo a toto je meradlo tvoje pre život, ním danú na cestu k nemu, to je vývoj, púť absolútnej Pravdy.“
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: ako základ pre výšivky na otvoroch košele; políkoch ženských košieľ; závesoch; výzdobách krásneho kútika; miestnosti, kde za vykonávajú duchovné činnosti; koberce, ktoré vyzdobujú duchovné miesto, alebo izbu; miesto, kde sa stretávajú veče (rada občiny)...
 
3. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, čo zodpovedá predstavám našich Predkov o troch Vesmírnych Svetoch Navi, Javi a Pravi. So zjednodušeným zobrazením Sveta Navi a Pravi pozostáva tento obrázok z týchto znakov:
 
Perúnov štít – tento znak personifikuje silu Boha Perúna, t.j. silu Nebeského Belasého ohňa, ktorý bije bleskami a ničí všetku nečistotu na Zemi. Je to obranná sila Perúna, t.j. obereg proti všetkým druhom zla.
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Hviezda Boha Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
 Mravec, t.j. symbol pracovitosti a schopnosti žiť bez parazitovania, schopnosti tvoriť a spolupracovať s inými.
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená (vrátane významu farieb): „Predkovia Múdrosť a poznanie ako dedičstvo nám dali – svet svoj brániť, lebo Zem – ľúbosť Boha K Svetu, daný nám na tvorenie a správnu prácu – Duchovného vývoja, keď v Duchu a práci jednotní budeme, tak aj Bohovia nás Svetlom svojim obránia.“
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: chlebových ručníkoch; rukávoch mužských košieľ; slávnostných obrusoch; rezbách; miestnostiach na učenie...
 
4. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament, čo znamená, že zobrazuje Svet Javi, t.j. Svet reálny, javný, materiálny. Pozostáva zo znakov:
 
Dedovia – Predkovia po mužskej línii
 
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
 
Zem ako dom
 
Hviezda Boha Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
 
Zem ako planéta
 
„Treba“, t.j. obeta a  je runa „Tverd“, t.j. tvrdosť Ducha, vôľa
 
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Predkovia Rodu tvojho skrz ľúbosť (Svetlo, Múdrosť) vytvorili Zem ako Dom Boha, čo ti aj zapovedali (t.j. „prikázali“) – choď po ceste života a pamätaj, že Zem-planéta je Chrám Boha, a aby si ju uchránil v Radosti (Múdrosti, Zdrave, Svetle) tvrdosť Ducha je potrebná“.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: podolkoch ženských košieľ; košeliach a otvoroch mužských košieľ; sviatočných obrusoch; ... na zobrazenie Sveta Javi a trojúrovňových ornamentoch.
 
5. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, zodpovedajúci predstavám našich Predkov o troch Svetoch – Jav, Nav a Prav. Zjednodušenie zobrazenia Sveta Navi:
 
Sekera alebo Kladivo symbolizujúce slobodný výber človeka, kým bude
Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare L.) – klíček, zárodok uložený v zemi (zrno) a v lone ženy, aj v mysli bojara (myšlienka)
Užovka – Predok
Voda, symbolizuje aj prúdenie rudy (krvi, ktorá je silou Rodu), života, informácií (poznania), ktorá pochádza z kombinácie rún
Naplnená čaša Dažboga (Jav, požehnanie, bohatstvo Bohom dané) a
Obrátená čaša Dažboga (Nav, strata, ničenie, očistenie, obnovenie) – všetko spolu je skutočná zmena, zmena naplnenia a očistenia, života a smrti atď.
 
V etnografii tento vzor nachádzame v niekoľkých farebných variantoch: žlto-červeno-modrý a bielo-červeno-čierny.
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Predkovia poznanie tebe odovzdali, ale aj silu aj radosť, aj poznanie tvoje môžu sa pokúsiť ti obmedziť iní, aby ťa zbavili možnosti výberu, ale usiluj sa, človek vo svete, idúc za poznaním, v harmónii naplnenie a očistenie, rozumej, že na Zemi si narodený, nezabúdaj, že Bohovia sú Predkovia tvoji.“
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: košele a výrezy mužských košieľ, obzvlášť vo veku mládenca, ženícha; pre takého človeka, ktorý nepozná mieru.
 
6. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, zodpovedajúci Javi, Navi a Pravi.
Spodná a horná, navná a pravná časť ornamentu sú štylizované vo forme „hrebienka“ a „hrabličiek“ – symbolu schopnosti rozdeľovať život, oddeľovať pusté (biele, prázdne medzery) od naplneného, sily (zuby „hrabličiek“), t.j. oddelenie „zrna od pliev“.
 
Rastlinky
 
Rároh (padajúci sokol)
 
Býčia hlava
 
Žito
Vetry
Cestičky-chodníčky
X šípy
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
Lono posiate semenom
Koráb – „Loď Ducha“ – symbol Duchovného zjednotenia ľudí
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Svet ti je daný, aby si išiel vpred, vyvíjal sa a rástol, poznávajúc Svet, celý svet spoznáš – Vesť Boha, ktorý ho porodil, nájdeš, pracovať budeš, na ceste jednotu s ním dosiahneš. Život vo všetkej mnohoobraznosti nájdeš, cesta sa životnou púťou stane.“
V etnografii sa vyskytuje v rôznych farebných variantoch.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: cestovných taškách; záložkách do kníh; kreslách, kde sedávame a dumáme; výreze aj rukávoch mužských aj ženských košieľ dievčat aj mládencov – slobodných...
 
7. ORNAMENT
 
 
Jednoúrovňový ornament. Pravný – t.j. zobrazujúci Svet Pravi, Svet maximálnej harmónie, božský.
Pozostáva zo znakov:
 
 
Hviezda Boha Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba) 
 
Znaky ŽIVY – používajú sa na výšivkách, vyrážaných obrázkoch, odliatkoch,  tkáčstve, je to znak života ako požehnania, danej Bohom, okrem toho, symbol spojenia troch plástov bytia:
 
Koreň Vesmírneho stromu – sveta minulosti a zomrelých Predkov – runa prevrhnutý Strom Sveta
 
Runa kmeňa – tvrdosť Ducha, prejavená skrz mužnosť prekonávať seba
 
Úsilie o poznávanie – všetko to skutočné; vetvička – budúce úsilie k Bohu a pripravenosť zodpovedať sa svoje činy – runa Strom Sveta
 
Rozdelený priestor (diagonálny kríž) 
 
Srdiečko, symbolizuje Duševný oheň spájajúcich ľudí, zmysel ľúbosti, symbol horiaceho, ľúbiaceho srdca. Na Rusi sa spravidla vyšíval trojfarebne, čo symbolizovalo tri sily riadiace tento svet
 
Bylina, „rašenie“ – symbol rastu
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Hýb sa na ceste samým Bohom tebe danej – živote s Bohom vnútri – s ľúbosťou – a všetko bude tebe na rast, blaho“.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: zostavenie trojúrovňového ornamentu v ľubovoľnom farebnom variante, okrem koričieho (čierneho) a modrého.
 
8. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.
Pozostáva zo znakov:
 
 
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
 
Zem podelená na priestranstvá
 
Runa Svetlo
 
Runa Svati
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Pohybovať sa po Zemi – priestore danom tebe na poznávanie, Svetlom napĺňaj sa a očisťuj sa a cesta tvoja bude ľahká a po Duchu“.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, obzvlášť na zobrazenie Navného Sveta na spodku košele alebo Javného Sveta na rukávoch.
 
9. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.
Pozostáva zo znakov:
 
 
Lono
 
Zjednotenie protichodností v priestore
 
Aguňa
 
Hora Meru
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Na ceste na Zemi Duševným buď, ľúbosťou hor a svet ti nadmieru dá – uvidíš, že aj protiklad je jednota“.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, obzvlášť na zobrazenia Navného Sveta na spodku košieľ (ale iba u žien), alebo Javného – na košeliach (u mužov aj žien).
 
10. ORNAMENT
 
 
 
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
 
Stĺp Ducha – symbolizuje duchovný výstup
 
Zem ako dom
 
 Dom
 
Dom môj a mojich Predkov
 
Rovnoramenný kríž, symbol rovnakej vzdialenosti od všetkých priestorov, rovnakých možností na Poznanie všetkého, ale zároveň i symbol vývoja na jednom mieste. A za starých čias naši Predkovia používali aj znak useknutia – na rovnoramenných krížoch ukrižovávali vyhnancov za tri najťažšie zločiny: zradu Rodu, znásilnenie ženy a zabitie dieťaťa, ktoré človek často pácha ako následok poddávania sa „trom márnostiam“: lenivosti, chladu Duše (ľahostajnosti) a nevedomosti (neváženie si životnej púte druhej živej bytosti)
 
V etnografii sa tento ornament vyskytuje v niekoľkých farebných variantoch.
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Zem je náš dom, od Predkov a Bohov zasľúbený, semenom Svetla napĺňaný, aby sme my, Duchovný výstup konajúc, prekonávali osobnú lenivosť, chladnosť a nevedomosť, vtedy Svetlom a Radosťou Boha bude naplnený náš dom – Chrám Midgard-Zeme“.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, na podolky, v kresbe výrezu košieľ, na bežných veciach a predmetoch denného používania.
 
11. ORNAMENT
 
 
Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.
Pozostáva zo znakov:
 
 
Rovnoramenný kríž, symbol rovnakej vzdialenosti od všetkých priestorov, rovnakých možností na Poznanie všetkého, ale zároveň i symbol vývoja na jednom mieste. A za starých čias naši Predkovia používali aj znak useknutia – na rovnoramenných krížoch ukrižovávali vyhnancov za tri najťažšie zločiny: zradu Rodu, znásilnenie ženy a zabitie dieťaťa, ktoré človek často pácha ako následok poddávania sa „trom márnostiam“: lenivosti, chladu Duše (ľahostajnosti) a nevedomosti (neváženie si životnej púte druhej živej bytosti)
 
„Kríž Bohyne Mary“ (Morény) – symbolizuje zastavenie pohybu, „vnútornú zradu“ – chlad Duše (ľahostajnosť), lenivosť, nevedomosť, čo znamená „neživot“
 
Hviezda Boha Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
 
Symbol Stavby Sveta, Vesmírneho Stromu, Pravi
 
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
 
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
 
Hora Meru, ktorá v dejinách Slovanov aj mytológia označovala centrum Stavby Sveta a symbolizovala jednotnú a súčasnú existenciu troch Svetov – Navi, Javi a Pravi, troch časových plástov – minulého, súčasného a budúceho, označujúc, že každý človek zodpovedá sám za svoju minulosť, súčasnosť aj budúcnosť – sám určuje mieru svojej existencie – a podľa jeho miery sa mu odmeriava život.
 
Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Mŕtvymi sa za života nemáme stať, chladnosťou Duše a lenivosťou, nevedomosťou sa neubi – smerom k Bohu sa snaž, ktorý je pohyb všetkého vo Svete, a z tohto pohybu sa rodí život“.
V etnografii sa tento symbol vyskytuje v niekoľkých farebných variantoch: hnedo-ružový, ktorý symbolizuje prebudenie sa z Marinho (Moréninho, t.j. neživého) silou ľúbosti; červeno-modrý, ktorý symbolizuje vzkriesenie z Marinho (neživého) silou ľúbosti a Múdrosťou – uvedomením si, že sas nerodíme na to, aby sme žili sami pre seba.
Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na duchovných predmetoch (záložkách kníh...), na podolkoch mužských a ženských košieľ, poduškách.
 
Tieto príklady, samozrejme, ani náhodou nezahŕňajú celé bohatstvo výšiviek a ornamentov v našej, slovanskej kultúre. Napriek tomu nám pomôžu otvoriť oči a vidieť to, čo sme možno mali v dohľade už dávno – len nám utratili význam toho, čo vidíme. A ten, kto vie, už nie je nevedomec. Na záver si uveďme ešte niekoľko príkladov používania výšiviek s výkladom ich významu:
 
 
Na obrázku sú použité tieto znaky: purpurový kvet, voda, rastlina-klas, beregiňa (ochrana), Slnko, lono, plodnosť. Všeobecný význam obrázku: „Informácia daná Predkami na rast nám daná, aby Dušou ochrankyňou svojho Rodu sa stať, semeno Predkov uchovať, Rod predĺžiť“.
 
 
Ornament pozostáva zo znakov: rastliny, špirála – Vesmír, sila. Všeobecný význam ornamentu: „Sila plodná, sila silná, sila srdcová na rast a rozvitie všetkého nového daná“.
 
 
Ornament pozostáva zo znakov: Rysič – Rubežič – Bohovník. Všeobecný význam ornamentu: „Obraňuj hranice svojej zeme udatnosťou a cťou, veriac v Bohov Rodných, Rod svoj, upevňuj Rod svoj, dozeraj na pravdu medzi druhmi“.
 
 
Ornament pozostáva zo znakov: zem, podelená na priestory poznania, užovka-predok, Prav, Jarga, Zem. Všeobecný význam obrázku: „Zem daná ako priestor poznania Rodom mnohým, aby Pravde žili, tvorili, o život podľa srdca sa usilovali“.
 
 
Ornament pozostáva zo znakov: Loď Ducha, kopa – zjednotenie Rodov, cestičky-chodníčky, Prav, Zem ako planéta, kríž vývoja, kríž Morény. Všeobecný význam ornamentu: „Predkovia poznanie dali ako v živote kráčať, svoju polovičku nájsť, do bludu a nevedomosti nespadnúť, tmu Duše prekonať, vo vývoji nezastať – podľa Pravdy žiť – tvoriť – obraňovať.“
 
 
Ornament pozostáva zo znakov: znak Rodu, dom, kríž-sek, Zem planéta. Všeobecný význam: „Sila Rodu – Boha jediného, Duchom všetky živým bytostiam nadeliac, vedie nás k domu jedinému, spájajúc všetkých doma – všetky živé bytosti na planéte – k jednému s ním, s Bohom“.
 
 
Za základ boli vzaté znaky: znak Živy, Midgard-Zem, kríž vývoja, lono zaplnené, hora Meru, hviezda Rodu, klásky so všeobecným významom: „Predkovia moji život mi dali, na vývoj nabádali, aby k Bohu ísť, seba ochrániť, aby spolupútnikov nájsť, aby sa Rod po Duchu zjednotil, semeno šťastia tvoriť, aby semeno zasiate vyrástlo, aby sa Boh narodil. Svet šťastím a radosťou osvietil sa“.
 
 
Tento ornament pozostáva zo znakov: srdiečko, nebeský pavúk, lono, babôčky, Rubežník, rybky. Celkový význam: „Po Duši budem partnera hľadať, aby spolu silou ľúbosti sme mohli zem svoju vytvoriť, Tmu prekonať, aby zo Svetla nášho Svetlo sa narodilo“.
 
Nuž čo dodať na záver? Len prianie šťastnej a zaujímavej cesty nahor všetkým Mágom a Magiňám do nášho vlastného, Svetlého Sveta!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.