Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  BOJOVÁ KULTÚRA SLOVANOV
BOJOVÁ KULTÚRA SLOVANOV A ÁRIJCOV NA PRÍKLADE KOZÁKOV-VOLCHVOV
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Bojová kultúra a bojové umenia sú v podstate jedno a to isté. Toto porovnanie názvov použime len preto, lebo dnes nám vymývajú mozgy tým, že ak bojové umenia, tak určite vznikli kdesi v Číne alebo Japonsku. Nemôžeme povedať, že tieto národy svoje bojové umenia nemajú, ale musíme povedať, že každá rasa má svoje pôvodné bojové umenia. Tí, ktorí sa bojovým umeniam venujú nejakú dobu vedia, že fyzická šikovnosť a kondícia nie je všetko. Bojové umenia v zásade delíme na externé a interné. Toto delenie tu je potrebné najmä preto, aby sme vedeli o čom je reč. Externé bojové umenia sú založené na fyzickej sile, udržiavanej kondícii, pružnosti a pohyblivosti ktorú má mladý človek. Problém je, že keď človek zostarne a ľahšie sa stane objektom násilia už nie je v stave sa obrániť. Opačným prístupom sú interné bojové umenia. Tieto okrem fyzickej zručnosti aktivizujú egregor – t.j. energetický systém človeka. Tento však má každá rasa iný. Zatiaľ čo Číňanom «stačí» aktivizovať 7 čakier a môžu sa vznášať vo vzduchu, my biela rasa, máme 9 čakier. Pri aktivizácii «iba» 7 ešte nepracujeme na «plný výkon», ale pri aktivizácii všetkých 9 sme na oveľa vyššej úrovni. Že to nie je možné? Ale ak to nie je možné, prečo sú celé dejiny kresťanstva dejinami zrady a fyzickej likvidácie našich pradedov a prababiek vrátane písomnej kultúry – Slovansko-Árijských Véd? Odpoveď je veľmi jednoduchá – aby sme neboli schopní sa k tejto ohromnej bojovej schopnosti naši Predkov vrátiť. Biorobot počúva pokyny svojho Pána Boha, slobodný človek tiež komunikuje s Bohom, ale tento je výlučne jeho príbuzný, ktorý – aj keď to môžu byť milióny rokov čo opustil Midgard-Zem – je a ostáva jeho Predok. Bohom Slovana alebo Árijca nemôže byť cudzí Boh – ten predsa nie je rodina. No a «cudzinec» - hoci aj Boh – predsa nebude naozaj uprednostňovať členov národa, ktorý sa snaží už tisícročia pokoriť a zničiť, hoci aj tým, že sa vydáva za univerzálneho, t.j. Jediného Boha...
 
Pozrime sa na dejiny Európy a Ázie z dejinného, nie his(z)TOR(Y)ického bodu pohľadu. Skutočné udalosti prepísané z pohľadu TORY – t.j. židovskej knihy nie sú dejinami Slovanov, ale his(z)TOR(Y)iou cudzincov – aj keď sa volajú napríklad kresťania a myslia si, že sú zároveň Slovania.
 
V škole nám vždy vtĺkali do hlavy, že minulosť ľudstva – tá ktorá stojí za to – to je najmä minulosť antického Grécka a najmä Ríma. Aj keď predtým sa spomínajú ešte nejakí – oficiálne «povolení» Sumeri, Asýrčania, Babylončania, či v Európe ešte tak okrajovo napríklad Etruskovia – je to vlastne všetko. A čo je najdôležitejšie, oficiálne najdemokratickejší a najvzdelanejší prvok histórie Európy je Rímska ríša. Podľa údajov histórie nič iné, nič silnejšie a už vôbec nič kultúrnejšie neexistovalo. Nuž pravda, preto je to história a nie dejiny. Do dnešného «znenia» histórie sa investovalo tak veľa, že ak sa objavia fakty, ktoré sú protirečivé oficiálnej histórii, tým horšie pre fakty. Jednoducho sú oficiálnou vedou ignorované.
A tak sa veľmi jednoducho vytratila z histórie najväčšia ríša sveta, ktorá existovala minimálne tisícročia, a ktorá stojí pri základoch všetkého moderného poznania dneška – nielen kultúrneho ale aj vojenského. Poznanie vždy prichádzalo z Východu, zo Západu prichádza tma – preto je Východ Východom a Západ Západom. Veď to ukazuje aj naše Slnko. Nuž a to, čo dnes hovoria, že je nové a pochádza (akože ináč) zo západu je len dobre zabudnuté staré. Naozaj dobre, lebo to «zabúdanie» bolo dávno vopred naplánované a nič sa nenechalo na náhodu. Ale to bola ešte Posledná Noc Svaroga.
Táto obrovská dŕžava sa volala Tartaria – a dlhé tisícročia dominovala svetu. Nie pri najlepšej vôli 12 storočí ako antický Rím, ale dlhé tisícročia. Ak sa dokázala táto obrovská dŕžava udržať, musela stáť na veľmi pevných a hlbokých základoch – ako kultúrnych tak aj vojenských. Aké boli tieto základy – védické. Bola to ríša našich Predkov, Slovano-Árijcov. Keďže oficiálne nám hovoria, že my, Slovania, sme zliezli zo stromov či vyšli z jaskýň kdesi tesne okolo (násilného) krstenia Rusi, nemôžu pripustiť poznanie o našej slovanskej pravlasti, ktorá vojensky neraz zakročovala ako proti Rímu (ktorý nakoniec aj zničila), tak aj proti inkvizičným snahám katolíckej cirkvi vyhladiť slovanské obyvateľstvo a vymeniť ho za biorobotov – napríklad dobre známych nemeckých kolonizátorov Slovenska... nuž veď čo by sme si bez nich počali...
 
Lesť a klam však zahalili aj tieto dejinné udalosti. Ak sa už nepodarilo úplne vymazať informácie o vojenských zákrokoch našich bratov s cieľom umožniť prežitie západných Slovanom – nám – tak tieto lži aspoň obliekli do cudzieho šatu. Jeden príklad za všetky – notoricky známy Džingischán bol údajne Mongol. Toto je jeden z historickým podvodov rozsahu, ktorý nemá obdoby. Ale k týmto historickým detailom sa vrátime neskôr v samostatných článkoch. Pre tých, ktorí by sa radi oboznámili s touto problematikou teraz odporúčame články o Veľkej Tartarii a Dŕžave. Je to zhrnutie historických faktov Európanmi, ktorí v stredoveku navštevovali Tartariu a po návrate domov publikovali obrázky Tartarov či kreslili mapy. Tartari samozrejme existovali, ale neboli to etnickí Mongoli ale Slovania. Prečo Tartaria? Lebo keď sa cudzinci pýtali našich Predkov kto sú, títo odpovedali: «Sme deti Tarcha a Tary» - brata a sestry, ktorí sú – podľa prastarej Viery Slovanov – ochrancovia Ruskej zeme. Samozrejme – pre oficiálnu vedu neprípustné. Ale ako dlho dovolíme, aby naše deti kŕmili lžami pochádzajúcimi z dielne tých, ktorí nás odsúdili na zánik a postupujú metódou rozdeľ a podrob si?
 
Ono – aj pri ich maximálnom úsilí – všetko nezmizlo úplne. Len treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Ostalo napríklad aj veľa názvov. Jedno si však musíme uvedomiť, všetci sme sa v dávnej minulosti volali Rusmi. Pôvod názvu vysvetlíme v samostatnom článku, ale určite vám neušlo, akým negatívnym podtónom sa dnes hovorí o «NICH, RUSOCH», pričom zabúdame, že sme to aj «MY RUSI»! Veľká výhra pre našich nepriateľov – už ani nevieme, že sme to MY. Veď ešte letopisec Nestor napísal r. 1116: «ruský jazyk a sloviensky jedno je». Áno, Slovien sa hrdo nazýval aj Rus. Nuž a naša krajina sa predtým, ako sme sa spojili do Veľkého kniežatstva Moravského volala Malá Rus. Na juhu bola a dodnes ostala Strieborná Rus, dnes známa ako Srbsko. V názve už spomínaných EtRUSkov je dodnes jasne viditeľný koreň RUS. Mimochodom, keď pred pár rokmi rozlúštili etruské písmo bolo to veľké prekvapenie. Dlhé roky brali vedci za základ rozličné skupiny jazykov – semitské, románske, germánske – a čo je najzaujímavejšie? Písmo bolo rozlúštené, až keď vzali za základ staroruské (slovienske) písmo – čudujete sa ešte? A že prečo to akosi «nebolo vidno v médiách? Odpoveď si dá každý sám... Na západe bola krajina Perúnových Rusov, či inak skrátene Prusov. Definitívne vyhladení boli v križiackej výprave Teutónskymi rytiermi na základe poverenia pápeža Innocenta III. Ale o týchto veciach podrobnejšie v samostatnom článku.
 
Vojenské oddiely Tartarie neraz ničili výkvet kresťanských armád a cirkevnej organizácie, čím vždy spomalili vyhladzovanie západných Slovanov. Keby nie týchto zásahov už ani v spomienkach by sme neexistovali. Pretože to boli armády, prichádzali bez žien a detí – tieto na vojenské výpravy nechodia. Toto využila oficiálna história a nazvali ich «koristníckymi hordami». Po vykonaní svojej úlohy sa vracali, hoci jednotlivci neraz ostávali a asimilovali sa s domácim obyvateľstvom. Základné vojenské jednotky slovanských družín dŕžavy sa za dávnych čias volali Geti. Píše o nich aj Herodotos. Či majú tvar Geti alebo Masageti, ide o vojenské družiny Slovanov. Keď sa tieto družiny dostali do prvých vojenských potýčiek s vojskami Alexandra Macedónskeho, spočiatku utrpeli porážky. Bolo to preto, lebo armáda Alexandra bola z vojenského pohľadu správne organizovaná ako celok, falangy boli v tom čase vysoko efektívnou formou organizácie armády. Alexander však z vlastnej skúsenosti rýchlo pochopil, že porážka niekoľkých družín slúžiacich na pohraničí Tartarie mu nepomôže ak by sa zrazil s hlavnou vojenskou mocou dŕžavy, a preto presmeroval hlavný smer svojho ťaženia na juh, do Indie. Hoci pôvodným cieľom bola Tartaria, cieľ sa rýchlo ukázal ako nereálny.
Žreci Tartarie však vyhodnotili priebeh vojenských zrážok s vojskami Alexandra a poznatky použili na preorganizovanie vojenskej doktríny Tartarie. Samostatné, na princípe družinovom a nie armádnom fungujúce jednotky známe ako geti boli preformované do vojenskej únie. Geti a únia vytvorili skrátený názov GUNI, ktorý prekladáme ako HUNI. Nešlo vôbec o národ, iba o názov modernej organizácie armády. A ako efektívna bola táto armáda? Okrem iného zničila Rímsku ríšu. Nuž a názov vojenskej organizácie GETI prežil aj v historickom názve Góti. Ako obyčajne, pôvod názvu je veľmi prostý.
 
Naši Predkovia opúšťali svoju pravlasť, pretože klimatické životné podmienky na Sibíri sa postupne zhoršovali. Kmene, ktoré odchádzali a presídľovali sa na západ sa najčastejšie volali po mene svojich vodcov – kniežat. Tak kmene, ktoré odišli pod velením kniežaťa Sarmata sa jednoducho volali Sarmati, tie kmene, ktoré odišli s kniežaťom Skýtom sa volali Skýti a podobne. Všetci to však boli Slovano-Árijci.
Známym kultúrnym centrom Rusi bolo mesto dnes nazývané Novgorod. Ale názov samotný znamená «Nové Mesto». Aký bol teda pôvodný názov starého mesta? Pôvodné mesto sa volalo SLOVIENSK, pretože ho roku 1331 UMHCH založil knieža Slovien. Čo sa týka času založenia mesta dnes máme letopočet podľa slovanského kalendára 7519 UMHCH, ale poučný je aj názov mesta. My sme práve preto boli nazývaní Slovieni, pretože sme prišli na toto územie pod velením kniežaťa Sloviena. Ďalší dôkaz, že sme pôvodom tiež Rusi, hoci ako pamiatku na vodcu, ktorý našich Predkov priviedol do našej dnešnej zeme sme si dali aj názov Slovieni. Je to nepochopiteľné?
 
Najpriamočiarejšou možnosťou pochopenia bojového umenia našich Predkov je pozrieť sa bližšie na bojové umenie ktoré prežilo do dnešných dní – bojové umenie Kozákov. Je to živé spojenie s dávnou minulosťou, lebo hoci náš, slovenský názov je dosť podstatne «odklonený» od pointy názvu, v ruštine (ako aj v staroslovienčine) znie ako Kazak. V koreni slova je «AZ» – teda Boh žijúci na zemi, čo je zároveň aj významový obraz prvého písmena Staroslovienskej Bukvice. Názov je to naozaj prastarý. V génoch príslušníkov kozáckeho rodu koluje krv volchvov-vojakov. Väčšina slovanských historikov sa dnes zhoduje v tom, že prvé zdroje poznania do Európy priniesli Slovano-Árijci. Staré legendy a povesti rôznych európskych národov dosvedčujú, že jedným z centier Árijcov v Európe boli stepi pri Čiernom a Azovskom mori. Odtiaľto sa po celom svete rozišlo veľké poznanie sveta. A povesti svedčia nemálo aj o bojovom majstrovstve našich Prapredkov, Rusov.
 
Bojové tradície Slovanov možno rozdeliť na tri skupiny: tradície profesionálnych vojakov (kniežatá, bojari, kozáci), tradície prostých ľudí a tradície volchvov.
Byzantský historik Lev Diakon (950 – okolo 1000 n. l.) píše o volchvovskej tradícii vo svojej kronike takto: «Tí volchvovia, ktorí žijú v lesoch ovládajú svoje ruky a nohy s takým úspechom, že sa môžu sami s holým mečom postaviť proti desiatkam vojakov odetých do brnenia».
Volchvovia zaúčali do svojich metód boja aj ochrancov slovanských kniežat. Napríklad žiak volchva Mežibora menom Guda bol osobným strážcom kniežaťa Igora a kňažnej Oľgy a na kniežacom dvore založil aj školu kulačieho boja (tradičné slovanské bojové umenie bez zbrane).
 
Hoci toto je téma na samostatný rozbor, dovoľme si kratučkú odbočku. Knieža Igor v žiadnom prípade nedokazuje tzv. Normandskú teóriu, ba presne naopak. Ako sme už neraz spomínali, zmena bukvice mala za následok postupné zjednodušovanie jazyka, za čím zákonite nasleduje zjednodušovanie myslí. Napríklad slovo «svätý» nie je pôvodné, staroslovienske slovo. Vzniklo až po oklieštení Staroslovienskej Bukvice Cyrilom a Metodom, pretože znaky ktoré vyhodili postupne prestalo nové pokolenie poznať – veď rodičov im vyvraždili a ich už učili cudzinci v kláštoroch. Pôvodné slovienske slovo je «svetlý». Poukazuje na náš pôvod – zo Svetlého Sveta. Preto tradične všetok ľud – nielen žreci – nosil (a dodnes na krojoch nosí) prevažne bielu farbu. Nie je to náhoda. Nuž a akú farbu má kresťanský zbor «profesionálov»? Temnú, čiernu – zodpovedajúcu Temnému Svetu, odkiaľ pochádza. Ako vravia Tibeťania – pravda je tak blízko až ju nevidno.
A takto to je aj s obsahom významov slov. V staroslovienčine výraz «ИГО» - v latinke čítame «IGO» znamená «PORIADOK». Človek, ktorý je zodpovedný za udržiavanie poriadku v krajine sa volal jednoducho «IGOR». Teda pôvodný význam slova «Igor» znamená «Strážca Poriadku». Neskôr sa ujal aj ako meno. Dnešná ruština používa slovo «IGO» vo význame «jarmo». A odtiaľ je už iba krôčik k výrazu «tatársko-mongolské jarmo». Pretože pamäť ma Tartariu, ktorú (článok Veľká Tartaria) pozná ešte aj Encyclopedia Britannica z 18. storočia ako obrovskú krajinu v podstate pokrývajúcu dnešné Rusko, mohla vzhľadom na jej úspechy pretrvať – zmenili jej «obraz» v mysliach ľudí. Bežná praktika Temných Síl.
 
V staroslovienskom «Volchovníku» (knihe volchvov) je opísaný takýto príbeh:
Prišiel Mežibor a povedal Mežibor: «Ruka je blýskavka (blesk). Noha je hrom. Ruka je meč. Noha kladivo. Smrť nepravde!» A udrel Mežibor neveriace knieža do tváre a zakričal Mežibor strašne, na pomoc Bohov volajúc. I udrel kyjakom Pečenega priamo pod samotné srdce. I padol knieža mŕtvy. «Nie kvôli tomuto vojsku, ale kvôli čistej ceste, po ktorej pravda kráča» - povedal Mežibor a udrel kyjakom do duba. A zatriasol sa dub a striasol lístie so žaluďmi. I zareval v lese Div a vybehol z lesa Tur a padol k nohám Mežibora. A s veľkým strachom utekali Pečenegovia vydesení silou Mežibora.» Môžeme ešte dodať, že Mežibor je ten istý volchv, ktorý prorokoval kniežaťu Olegovi smrť.
Ale do našich čias sa zachovali aj ďalšie legendy Slovanov, napríklad: «Žil v kraji Drevľanov volchv Dobrogast. Kvôli čomusi sa s ním pohádal knieža Igor, čím vyvolal veľký hnev Dobrogasta. A vtedy Dobrogast povedal, že je nebezpečné mu také niečo robiť. A aby dokázal svoje slová, vyzval na súboj tri desiatky vojakov Igorovej družiny, proti ktorým nastúpil úplne bez brnenia. Dobroslav rozmetal vojakov družiny, niekoľkých skaličil a jedného zabil. A ako brnenie mu slúžili iba ruky a nohy.»
 
Podľa ďalších svedectiev slovanských historikov je známe, že kočovníci často napádali prastaré slovanské kapištia, kde stáli kamenné sochy Bohov a kde Predkovia prinášali svoje štedré obety. Tieto kapištia strážili volchvovia, ktorí boli skutočne bez brnenia (aj bez železnej košele). No aj tak sa púšťali do bojov s nepriateľom a často vyhrávali, hoci proti presile. Úplne bez brnení, len s palicami v rukách vychádzali proti ozbrojeným Pečenegom a ostávali nezranení. Predpokladalo sa, že im pomáhajú slovanskí Bohovia.
 
V «Povesti minulých liet» sa hovorí o hrdinovi, ktorý porazil cudzieho bohatiera a vošiel do dejín pod menom Mikita Kožemiak: «Prišiel knieža cudzí k Vladimírovi a povedal: »Daj ty svojho muža a ja dám svojho nech bojujú. Ak môj zrazí tvojho na zem, tak tri roky nebudeme bojovať, ale ak náš porazí tvojho, tak vojna bude neodvratná.» Začal knieža Vladimír hľadať medzi svojimi vhodného bojovníka.  Jeden zo starých členov jeho družiny mu poradil svojho syna: «Mám mladšieho syna. Od detstva ho ešte nikto nedokázal poraziť. Raz som sa s ním pohádal keď spracovával kožu a on sa tak na mňa rozhneval, že tú volskú kožu v rukách roztrhol.» Kniežaťa táto správa rozradostila a prikázal ho priviesť. I priviedli mladého Kožemiaka, ale knieža sa najskôr rozhodol vyskúšať jeho silu. A priviedli silného býka, uvoľnili ho a vypustili na Mikitu, ale tento ho rukami zrazil na zem a zabil. A vtedy povedal Vladimír: «Môžeš bojovať». A medzi proti sebe stojacimi plukmi sa postavili bohatieri jeden proti druhému. Mikita zrazil na zem cudzieho bohatiera a zadusil ho. Pečenegovia začali utekať, Rusi za rozbehli za nimi a rúbali ich na úteku a hnali preč.»
 
Z dôvodu bojového majstrovstva kozákov bývali títo hlavnými ochrancami a nositeľmi prastarých slovansko-árijských bojových tradícií. Cisár Konštantín Porfyrogenitos (948) ich charakterizuje ako vynikajúcich vojakov, ktorí ľahko porážajú ťurské kmene, a poľský kráľ Boleslav Chrabrý, oceňujúc bojové kvality kozákov ich dokonca najímal do svojich služieb (r. 992). Fyzická príprava u kozákov zaujímala jednu z najdôležitejších činností. Mladých kozákov, ktorých nazývali Džuri, pripravovali na službu najmenej 10 rokov, počas ktorých nadobúdali nevyhnutné vojenské skúsenosti. Kozáci sa zaoberali nielen bojovým umením, ale aj ďalšími umeniami, napríklad tancovaním (gopak, metelica a pod.), ale aj v tancoch demonštrovali prvky bojového majstrovstva a svoje fyzické schopnosti. A preto v kozáckom spoločenstve jednoducho nemohli žiť slabí ľudia.
 
Keď hovoríme o tradíciách kozáckych bojových umení, nemôžeme vynechať nositeľov týchto tradícií – kozákov charakterníkov. O nich, o ich životoch aj po nich kolovali skutočné legendy. Ich nadľudské schopnosti vyvolávali údiv dokonca aj u bývalých kozákov. Prostý ľud ich nazýval čaklúnmi, ale judo-kresťanskí kňazi, že sa v nich usídli bes. Charakterníci boli ochrancovia prastarej bojovej kultúry árijcov a do svojich radov prijímali nových členov len po vykonaní špeciálneho obradu zasvätenia. Ochraňujúc prastaré poznanie volchvovskej bojovej školy, charakterníci majstrovsky využívali všetky známe umenia, napríklad tance a spevy spájali s technikou boja. Prostý ľud pevne veril, že charakterník sa môže v čase boja premeniť na chrta, vlka alebo jastraba.
 
Schopnosti volchvov charakterníkov zahŕňali mágiu, telekinézu, levitáciu, hypnózu, sugesciu. Kozácke rody charakterníkov si v tajnosti uchovali do našich čias bojové majstrovstvo volané «Spas». Existuje niekoľko verzií vysvetlenia názvu tohto umenia, napríklad: Spas je to, čo ťa spasí v boji; Spas je dar od Bohov-Ochrancov a podobne.
 
Spas ako tradícia vznikol ďaleko pred príchodom kresťanstva. Je to svetonázor vojaka-kozáka, obrana rodnej zeme. Duchovná podoba Spasu sa u kozákov tradične podáva vždy z deda na vnuka v podobe prikázaní: «Kozák sa nenarodil preto, aby odrážal útok», takto sa hovorí o metóde predstihujúceho úderu. «Nehľadaj boj, on si ťa nájde sám» a pod. Spas možno rozdeliť na tri druhy: Predstihujúci, jasavý a bojový, ale všetky sú medzi sebou silne previazané do jedinej tradície vojakov kozákov, ktorá sa udržiava aj dnes.
 
Súčasťou kozáckeho charakteru a umu je hlboko zakorenená psychológia slobody a občinového výkonu moci, na báze ktorých bol aj vytvorený unikátny «orden» (orda) kozákov-charakterníkov , ktorí ovládali prírodné sily, mali mimozmyslové schopnosti, ezoterické poznatky a umenia. Vysoká duchovnosť a intelektuálna úroveň kozáckeho majstrovstva sa odrážala vo veľkej hĺbke poznatkov duchovného a materiálneho sveta, t.j. v poznaní Véd. Všetci Kozáci už v pradávnych časov ovládali písomníctvo.
 
V tejto súvislosti nemôžeme nespomenúť nový ruský film Taras Buľba. Po filmovej stránke vynikajúce spracovanie Gogoľa. Udalosti filmu sa síce odohrávajú na reálnom historickom pozadí, je tam však veľmi hrubá historická falzifikácia. Nejde o spracovanie filmu – výprava je vynikajúca – ide o jeden «detail», ktorý možno pochádza už od Gogoľa, hoci nemusí byť vedomý.
Taras Buľba je príbeh z prostredia Záporožských kozákov zo 16. storočia. Dej sa odohráva na pozadí náboženských bojov medzi katolicizmom (poľský útlak Ukrajincov) a kresťanskou «Pravoslávnou» cirkvou. Na prvý pohľad nič neobyčajné – ale práve v tom to je. V 16. storočí totiž nijaká kresťanská «Pravoslávna» cirkev ešte NEEXISTOVALA. Existovala však kresťanská cirkev STAROOBRADNÍKOV, ktorú dnes účelovo zamieňajú s prastarou, predkresťanskou slovanskou cirkvou Starovercov, t.j. vieru založenou na starej, predkresťanskej Viere našich Predkov.
Kresťanských Staroobradníkov sa rozhodol zničiť až v polovici 17. storočia moskovský patriarcha Nikon tak, že dal príkaz vo všetkých kresťanských bohoslužobných knihách prepísať výraz «pravoverná» viera kresťanská na «pravoslávna» viera kresťanská. Chcel zabiť dve muchy jednou ranou – prisvojiť si všetky víťazstvá prastarej slovanskej cirkvi Pravoslávnych Inglingov a zničiť tých kresťanov, ktorí mali príliš nebezpečné poznatky, podobné mali napríklad aj katolíckou cirkvou zlikvidovaní Katari (viac o poznatkoch v článku Záhady svetových náboženstiev). Cárska armáda vtedy vyvraždila vyše 2 miliónov Staroobradníkov aj Starovercov vrátane žien a detí – ale to ako súčasť kresťanských praktík už ani neprekvapuje.
Slovo Pravoslávny pochádza zo spojenia «Sláviť Prav», teda nemá význam «ortodoxný», ako sa oficiálne prekladá. Navyše, výraz «Pravoslávny» sa v celej Biblii nespomína ANI RAZ. Sú teda 2 možnosti. Alebo išlo o boj Slovanov (nie kresťanov) za starú, Pravoslávnu Vieru, alebo boj Stroobradníkov, kresťanov proti Poliakom. Tento variant je pravdepodobnejší. Na slovanských zemiach nikdy neexistoval alkohol. Tento sa začal podávať až v šenkoch, ktoré začali otvárať Židia pri novootváraných kresťanských kostoloch, čo je aj súčasťou deja filmu. Nie je to však jediný film s takouto «úpravou» faktov.
 
V kozáckej spoločnosti si boli všetci rovní, hociktorý radový kozák si bol rovný s hajtmanom alebo atamanom. Pri voľbe atamana ho skúšali do maxima, búchali do boka, sypali mu na hlavu zem aby pocítil, že ho volí kozácka hromada.
 
Základnou zložkou kozáckeho charakteru bola vôľa. Táto psychologická štruktúra bol základom všetkých fenoménov, vďaka ktorej kozácky gurt porážal nepriateľa desaťkrát silnejšieho čo sa týka počtu vojakov. Kozák charakterník, použijúc svoju vôľu, dokázal vytrpieť aj neľudské mučenie nepriateľmi. Je známy príbeh kozáka Gontu, ktorého nepriatelia zabíjali veľmi pomaly – z hlavy mu zaživa dreli kožu aj s vlasmi, do rán po celom tele mu sypali soľ a on im len sucho povedal: «Hovorili ste, že bude bolieť, ale nebolí!».
Ďalším kozáckym atribútom je bystrý rozum a vojenská šikovnosť, ktorá im geniálnym spôsobom pomáhala vyhrávať všetky bitky. Príkladom je konotopská bitka, v ktorej pomocou hydrotechnických zariadení zaliali vodou jazdectvo Moskovčanov. Kone uviazli v bahne a kozáci vyhrali.
 
Kozáci-charakterníci demonštrovali nadprirodzené schopnosti. «Hypnotizovali» nepriateľov, zasielali na nich šialenstvo a títo sa začali rúbať sami medzi sebou, pričom charakteríka nezasiahla ani šabľa ani guľka. Dokázali sa stať neviditeľnými (pomocou manipulácie aury), premeniť sa na ľubovoľnú rastlinu alebo strom, sadnúť si na plátno a plávať po rieke alebo mori, prejsť nepozorovane cez dvere a brány.
Možno niekto povie, že takéto niečo dokážu iba nindžovia, ale určite nie my, biela rasa. Nuž, podľa údajov z Véd Tartaria siahala v dávnych časoch aj na tzv. Veľké ostrovy – dnešné Japonsko. Naši predkovia tam boli vyhladení a ostrovy obsadili ich dnešní páni. Ale málokto vie, že skutočný pôvod nindžov nie je domáci. Samuraji každého, kto sa im znepáčil zabíjali bez mihnutia oka, nuž ubrániť sa im a ostať nažive sa im dalo len skutočne efektívnejšími metódami boja. Dnes mnohí odborníci predpokladajú, že umenie nindžov pochádza z Číny – v skutočnosti tam ostalo po bielej rase...
 
Umenie charakterníka predstavuje maximálnu špičku vývoja kozáckej psychiky. To, čo sa napríklad u nindžov považuje sa možné môže vo vzťahu na kozákov vyvolať ironický úškrn. Nie je to však až také nepochopiteľné, pretože tieto divy už hraničia s mystikou a okultizmom, no aj v našich časoch existujú rozličné zázraky, ktoré predvádzali už kozáci charakterníci a dnes ich napríklad ukazujú jogíni či tzv. extrasenzorickí ľudia. Toto zahŕňa aj schopnosť stať sa neviditeľným. Minulého roku predvádzal jeden fakír takýto jav na trhu v Kyjeve. Ľudia videli, že dokázal zneviditeľniť ľubovoľnú časť svojho tela. Napríklad zneviditeľnil svoju hlavu a všetci ľudia videli chodiť telo bez hlavy. Toto nie je práca iluzionisti, ale «odobratie» hlavy zo zorného poľa iných ľudí. A takýchto prípadov, napríklad aj na celosvetovom zjazde fakírov je dnes nemálo.
 
Ostali nám svedectvá o tom, že kozák dokázal ísť na prieskum do nepriateľského tábora na koni, ale nikto jeho samotného ani jeho koňa nevidel. Vynikajúci ataman Ivan Serko sa dokázal premeniť na chrta a behať po nepriateľskom tábore, všetko vysliediť a bezpečne sa vrátiť späť. O tomto legendárnom košovom atamanovi sa zachovalo množstvo svedectiev, ktoré dokazujú, že bol jedným z najznámejších charakterníkov záporožských kozákov. Neprehral ani jednu bitku, lebo už z diaľky videl rozostavenie síl protivníka, jeho slabé a silné miesta.

 

Ďalšou vlastnosťou kozákov bola ich schopnosť «vyhýbať» sa guľkám a šabliam. Z minulých čias sú zadokumentované svedectvá, ktoré hovoria o tom, ako sa nemálo kozákov vrhalo do bojového zmätku pred bránami do pol pása po opasok vyzlečenými iba s dvomi šabľami v rukách. Nepriatelia padali jeden za druhým, ale kozáci neboli ani len zranení. Bohdan Chmelnický mal celý oddiel takýchto charakterníkov. Posielal ich na najnebezpečnejšie úseky, obnažení po opasok so šabľou v každej ruke rúbali celé prieseky v nepriateľských radoch.
 
Aby sa mohol dosiahnuť tento jav bolo zostavené špeciálne magické zariekanie proti šabliam a guľkám. V čase bitky kozáci-čaklúni sedeli v kruhoch a šepkali magické zaklínania (vytvárali ochranný kruh ako Valkýri), čo naozaj pomáhalo. Vysvetlenie tu môže byť dvojaké: zaklínanie vytvorí nepreniknuteľnú energetickú bariéru, alebo sa telo stane takým tvrdým, že mu neuškodí ani šabľa, sekera či guľka. Takýto jav neraz demonštrujú fakíri, jogíni, v interných bojových umeniach sa volá «železná košeľa». Môžu do nich sekať, rúbať, ale všetko od nich odskakuje, ako keby boli zo železa.
 
V knihe D. I. Javornického História záporožských kozákov sa uvádza tento príbeh. Kozácky súd odsúdil na smrť troch kozákov za to, že zbili košového atamana. Jeden z kozákov, Moskalec, dokázal nepozorovane odísť (použil schopnosť stať sa neviditeľným). Hlavnému vinníkovi škandálu, Matvievcovi odťali hlavu hneď, ale Ostapcovi nemohli nič urobiť, sekera od neho odskakovala ako keby bol zo žuly. Nakoniec sa obom podarilo ujsť. Na takéto javy vytvárania energetickej bariéry pomocou zaklínadiel existuje vysvetlenie aj pomocou modernej kvantovej fyziky.
 
Existujú aj zdokumentované svedectvá o kozáckom umení vychádzať z väzení bez toho, aby porušili závory či boli strážnikmi videní. Hore uvedený prípad kozáka Moskaleca je z minulosti, ale je aj záznam z dneška. Známy zástanca ľudských práv a právny zástupca stíhaných Boris Vasilievič Bolotov bol ešte za socializmu uväznený za svoju činnosť. No na veľké prekvapenie v čase, keď bol uväznený dokázal odísť z väzenia (vzal so sebou aj ďalších ľudí) a 27. februára 1986 prišiel na v tom čase prebiehajúci zjazd Komunistickej strany Ukrajiny napriek tomu, že práve v časoch zjazdu bola ostraha vo väzení zosilnená. Ukázal sa v budove zjazdu a požadoval uplatnenie svojich práv. Po tomto demarši sa sám, aj so svojimi druhmi vrátil do väzenia. Za tento kúsok dostal ešte 2 a pol roka navyše.
 
Všetky tieto psychologické poznatky, ktoré sme dostali od našich Prapredkov počínajúc volchvami-mágmi majú neoceniteľný teoretický a praktický význam. Armáda, ktorá je vyškolená na princípoch kozákov-charakterníkov môže mnohonásobne zvýšiť svoju efektivitu. A kozácke ustoje sú dobrým spôsobom ako riešiť otázku dôstojnej výchovy mladého pokolenia. K tomuto nás pozýva volanie našich Bohov a Predkov a v tomto nás utvrdzuje aj praktická skúsenosť dnešných mládežníckych kozáckych organizácií.
 
My – Slovania a Árijci sa naozaj nemáme prečo hanbiť za našich Predkov a už vôbec nemusíme kopírovať cudziu kultúru!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.