Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  NAVNÉ BOJOVÉ UMENIE CHARAKTERNÍKOV Časť I.
NAVNÉ BOJOVÉ UMENIE CHARAKTERNÍKOV Časť I.
Slovanská kultúra - Kultúra
 
Pre zopakovanie, v zmysle nášho, slovansko-árijského svetonázoru hovoríme, že svety vôkol nás sa principiálne delia takto:
 
JAV (materiálny Svet) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách jav, zjavný;
NAV (duchovný Svet) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách navigácia, kozmonaut (pôvodný, ruský názov má tvar «kozmonavt»);
PRAV (Svet Predkov) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách Pravda, Pravidlo, pravopis... Principiálne odráža zákony vzájomného pôsobenia, t.j. zákony stavby Sveta, na ktorých fungujú oba predchádzajúce Svety – JAV a NAV. Z týchto troch prapôvodných začiatkov vznikli tri základné svetonázory na Zemi:
JAV – materializmus;
NAV – mysticizmus;
PRAV – idealizmus. 
 
Dnes ľudia opäť začínajú chápať, že tieto tri pojmy predstavujú jednotu, ktorú poznali už naši Predkovia a spolu ich voláme VIERA, čo vo svojej podstate významovo znamená vedenie (poznanie) Čistého Žiarenia Absolútnej Pravdy.
Jedine návratom k prvopočiatočnej čistote sa môžeme vrátiť na cestu evolúcie, veď práve preto sme všetci prišli do JAVNÉHO SVETA:
                        
                                   Choďte cez mnohé Svety
                                   Poznávajúc ich a rozvíjajúc svojho Ducha.
                                                                                             Prikázanie Boha Ramchata
 
Skôr, ako sa bližšie pozrieme na problematiku navného bojového umenia musíme sa oboznámiť s energetickým systémom Slovanov a Árijcov – t.j. egregorom bielej rasy. Ide o klasifikáciu základných energetických centier – čakier. Kozácke zdroje o nich hovoria takto:
Okrem toho, charakterník musí byť schopný sa napojiť a vedieť používať silu Rodového kanála. V súlade s učením Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnom Toku Času, a tento tok času sa nachádza v Rieke Času jeho Rodu. Rodová Rieka Času počína Bohmi Prarodičmi daného Rodu. A to je sila ohromného množstva pokolení
 
Už M. Lomonosov vo svojom diele «Prastaré dejiny...» tvrdil, že reálne dejiny Rusi siahajú minimálne 400 000 rokov nazad, ale skutočné trvanie života našich Rodov je oveľa staršie. Preto sila Rodového Stromu sa nedá porovnať s nijakým iným egregoriálnym systémom – židovský systém má sotva 5 000 rokov, kresťanský cca 2 000 rokov, moslimský cca 1 500 rokov a podobne. Kresťania svojho času vykonali všetko možné, aby nás odtrhli od rodových koreňov, preto zničili v podstate všetky zdroje, ktoré nás spájali s rodnými Bohmi a Predkami, čím zmenili Slovanov na otrokov Boha Izraela. Preto, ak chceme prinavrátiť spojenie so svojim rodným Rodovým systémom, musíme porozumieť svojim Predkom, vytvárať nitku od Bohov Prarodičov po teraz žijúcich (čo znamená, nielen jednoducho spomínať na svojich Bohov, ale vytvárať reťaz medzi sebou a nimi, ktorá pozostáva z mien Praščurov, lebo inak nastane také obrovské prerušenie, že na jeho prekonanie sa tratí sila, ktorú by sme mohli využiť na iné ciele). Pri tejto príležitosti si vysvetlime výraz ŠČUR. Je to prastaré, prvopočiatočné slovo, ktoré má aj svoju samostatnú runu, ktorá sa používa od prvého pristátia našich Prapredkov na Midgard-Zemi. Je to Predok, ktorý začal Rod na Zemi, a preto zanechal po sebe na pamäť tohto počiatku MENO RODU. To je dodnes vyjadrené priezviskom. Každý Ščur bol však pokračovateľom Rodu, ktorý už predtým existoval vo Vesmíre miliardy a miliardy rokov... Prečo dnes naše priezviská veľa nehovoria? Veď práve preto kresťanstvo fyzicky likvidovalo našich Predkov v časoch pokresťančovania a následného vyčíňania Inkvizície. Aby sa okrem písomných zdrojov (Véd) stratil aj odkaz na Predkov. Čím lepšie zabudnuté, tým lepší bioroboti – otroci – vznikli.
 
«Na človeku žije deväť božích, neviditeľných istôt. Všetky žijú spolu a družne. Keď medzi nimi existuje silné spojenie, tak nad hlavou takého človeka sa objavuje jasná belasá žiara so žltým vencom, aký maľujú na ikonách.» Len pre poriadok si uveďme týchto deväť istôt, ktoré sa v súlade so severnou, bieloruskou a južnou, kozáckou tradíciou volajú(podrobnejšie tu):
 
ZDROJ/ DAŽ – čiernej farby, nachádza sa v oblasti kostrče;
ZROD/ MALKA – červenej farby, nachádza sa v oblasti pohlavných orgánov;
ŽIVOT/ SAK – pomarančovej farby, nachádza sa v oblasti pupka;
PRSIA/ VOL – zlatistej (žltej) farby, nachádza sa v oblasti solárneho pletenca;
LADA/ CHOR – zelenej farby, nachádza sa v pravej časti hrudníka;
LEĽA/ KALEN – belasej farby, nachádza sa v ľavej časti hrudníka;
ÚSTA/ TAR – modrej farby, nachádza sa v oblasti perí;
ČELO/ ŠVACH – fialovej farby, nachádza sa medzi brvami;
ŽRIEDLO/ ROD – bielej farby, nachádza sa v oblasti temena.
 
Charakterník musí vedome ovládať systém Stelesňovania Obrazov, alebo, jednoducho povedané Zobrazovanie, pretože od jasnosti a hustoty stelesňovaných obrazov navného bojového umenia charakterníka závisí výsledok jeho pôsobenia na nepriateľa. Za pomoci stelesňovaných obrazov (zobrazovania) je možné vložiť do mozgu protivníka ľubovoľný, účelovo vytvorený obraz a takto ho zbaviť rozumu, je možné zmeniť štruktúru času a priestoru, vlastnosti hmoty, pôsobiť na telá a ich genetiku a podobne.
Okrem toho, charakterník musí byť schopný sa napojiť a vedieť používať silu Rodového kanála. V súlade s učením Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnom Toku Času, a tento tok času sa nachádza v Rieke Času jeho Rodu. Rodová Rieka Času počína Bohmi Prarodičmi daného Rodu. A to je sila ohromného množstva pokolení.
 
Takže charakterník musí byť schopný využívať vedomie svojho vyššieho, skutočného «JA», ktorého centrum sa nachádza v pravej hornej polovici srdca (Vedomie Ducha). Vzbudiac v sebe stav «osvietenia», charakterník v podstate osvetľuje zo srdca svojho «JA» telo, zmysly a um. Na toto používa vôľu (silu svojho vyššieho «JA»). Pri prechode na túto vyššiu úroveň vedomia človeka prebieha samoposvätenie, ktoré spočíva v tom, že z roviny umu (keď sa centrum vedomia nachádza v hlave) prechádza na duchovnú rovinu. Keď dosiahne toto vyššie vedomie, charakterník automaticky vstupuje do radov zasvätencov.
 
CVIČENIE NA PREBÚDZANIE VYŠŠIEHO VEDOMIA
Charakterník sa musí stať sám sebe pánom, až potom môže dúfať, že dokáže preniesť svoj vplyv na iných.
 
Cvičenie:
Charakterník uvoľní napätie tela a ukľudní um (ale neprechádza do spánku). Koncentruje svoje vnímanie na svoje individuálne «JA» nachádzajúce sa v centre hrude. Charakterník si musí uvedomovať seba ako stred, okolo ktorého sa otáča Svet. Pokiaľ «JA» neuznalo seba za centrum mysle, vplyvu a sily, nebude schopné prejaviť vôľové kvality. Tieto vlastnosti sa objavujú proporcionálne uvedomovaním si seba ako stredobodu. Vaše «JA» je Božia Iskra a nemôže byť zničené, je večné a vždy sa usiluje o dosiahnutie vyššieho a vyššieho stavu. Keď vyslovíme slovo «JA», musíme v mysli kresliť obraz svojho «JA» ako centra uvedomovania si, mysle, sily a vplyvu, ktoré sa nachádza v centre hrude. Usilujte sa vidieť samých seba obklopených vašim svetom. Kde idete vy, tam ide aj stred vášho sveta, všetko vonkajšie sa otáča okolo tohto stredu. Na dosiahnutie stavu osvietenia možno skúsiť najjednoduchší spôsob – opakovanie svojho Mena. Existuje veľa prípadov, keď časté opakovanie svojho mena – ak človek prešiel obradom menorečenia tak lepšie tajného – priviedlo k prebudeniu vlastného vyššieho vedomia.
 
Stelesňovanie Obrazov:
«JA» som centrum, okolo mňa sa pohybuje môj svet. «JA» som centrum vplyvu a sily, centrum mysle a poznávania. «JA» nezávisím od tela, lebo som nesmrteľný, nezraniteľný a neporaziteľný, nič mi nemôže uškodiť.
 
NÁCVIK DÝCHANIA
Pretože naše «JA» samo osebe predstavuje «Triglav», t.j. ako keby syntézu troch osobností, tak aj prebudenie jedného vyššieho vedomia nestačí na ovládnutie navných bojových umení. Je nutné aktivizovať centrá, ktoré sa nachádzajú v hlave, a ktoré zodpovedajú za logiku a zmysly. Táto aktivizácia prebieha pri zvýšenom prítoku krvi a energie do čelových oblastí hlavného mozgu. Za dnešných laboratórnych podmienok sa dá tento výsledok dosiahnuť, ak sa hlava vystaví nízkofrekvenčným poliam (ktorá zapríčiňujú vstup človeka do tranzu), ale naši Predkovia používali spôsoby aktivácie skrz dýchanie.
Človek do seba naberá energiu z okolitého priestoru potravou a dýchaním. Hlavné pravidlo v tomto prípade nie je dýchať vzduchom, čo je povrchný aspekt, ale správne «dýchať» kozmickú energiu, ktorá sa rozlieva v okolitom priestore. Keď vdychujeme energiu ktorá sa nachádza vo vzduchu, tak ju zhromažďujeme ako elektrické akumulátory elektrickú energiu. Pri tom sa však posilňuje nielen fyzické telo, ale sa rozvíjajú aj nové, nadprirodzené schopnosti psychickej sily, ktoré dávajú možnosť pôsobenia na iných. To je tajomstvo moci charakterníka.
Cvičenie začíname klasickým «PLNÝM DÝCHANÍM», ktoré rozvádza vzduch po celom objeme pľúcnych lalokov. Vykonáva sa postojačky, v sede, poležiačky, podobne ako všetky ďalšie druhy dýchania. Vzduch sa pomaly vdychuje (najlepšie nosom) s koncentráciou vedomia na rozširovanie najskôr brucha a prechádzajúc do hornej časti hrudníka, niekoľko sekúnd pauza (časovo rovná polovici trvania nádychu) a vydychovanie (časovo rovné nádychu) v opačnom poradí: vypúšťa sa brucho, bránica, hrudník. Opäť krátka pauza, rovnajúca sa polovici trvania výdychu.
Úlohou je pocítiť, že spolu so vzduchom sa do tela vlieva aj energia ako roj mikročastíc. Tento roj častíc vstupuje cez hrdlo do pľúc, klesá cez bránicu a črevá (samozrejme, že samotný vzduch ostáva v pľúcnych lalokoch), sa prúd nasmerováva buď do čakry «Život» alebo «Zdroj», kde sa ukladá a koncentruje. Zadržaním dýchania sa energetický tok aktivuje, pri výstupe sa mysľou zatvárajú kanály, aby sa zabránilo opačnému odtoku energie. Toto sa opakuje 2-3 minúty.
Ak sa nadychujeme ústami, tak energia postupuje tokom nadol do tela, ak sa nadychujeme cez nos, tak tok sa rozdvojuje. Väčšia časť pokračuje smerom nadol, menšia časť ide vrcholom hrdla – do zátylku a čela. Tak isto aj pri výstupe, zvyšky energie z pľúc vychádzajú cez ústa v podstate bez zastavenia, cez nos sa tok častíc nasmerováva do mozgu, to znamená, že dýchanie nosom je predurčené na energetické napájanie mozgu. Takýmto dýchaním a koncentráciou energie v uvedených oblastiach je možné «rozdúchať» tieto centrá (čakry) a stimulovať ich vnútornú činnosť.
 
Stelesňovanie Obrazov:
«Vdychujeme striebornú hmlu a z úst ho nasmerovávame po priamke do hornej časti zátylku, kde sa postupne koncentruje. Pri zadržaní dýchania sa úzkym prúdom strieborná hmla spúšťa do kostrče, odtiaľ pupkom do čarky «Život», čo opakujeme dovtedy, kým daný bod nezačne horieť a pulzovať.» Na dôvažok, charakterník môže vpúšťať striebornú hmlu z úst nadol do «Života», a zároveň vytláčať optimálny účinok z výstupu celkovým uzatváraním enegrovodu.
 
ZADRŽIAVANIE DÝCHANIA. Najlepšie vykonávať poležiačky a pri výdychu nenecháme v tele voľnú energia v pľúcach. Nadýchneme sa plným nádychom. Potom zadržíme dych na koľko sa dá a potom silno vydýchneme cez otvorené ústa. Pritom vedomím obsiahneme všetky časti tela a v uvoľnení pozorujeme, ako pracujú jednotlivé čakry a kanály v podmienkach energovodu, ktoré časti sa roztáčajú rovnomerne, ktoré najaktívnejšie, čo znamená, že odovzdávajú svoju energiu tým «menej vôľovým» oblastiam. Vedome prerozdelíme energiu po tele, harmonizujeme energetické toky a štiepime štrukturálne zatemnenia. Výdychom spôsobíme, že deficit energie spôsobí svojim hraničným prehĺbením rozpad prinesených energetických štruktúr, na úkor ktorých sa začne napájať vlastný energetický systém. Na tomto spočíva liečebný účinok zadržiavania dýchania. Jednako by sme sa nemali v tomto smere zvlášť preťažovať, aby sme si zachovali silu na ďalšie úlohy. 2 – 3 hraničné zadržania stačia.
 
SILOVÉ DÝCHANIE je prípravnou fázou na zvládnutie energetických úderov. Hlboko sa nadýchneme a zdvihneme ruky po stranách nahor, krátko prestaneme, aby sme aktívne nabrali energiu do tkanív tela a začneme dlhý, silný výdych cez stisnuté pery, hranične napíname svaly «Života», hrude, pásma ramien, pomaly spustíme ruky nadol k rebrám. Energia ide spolu so vzduchom v tele nahor, ale v «Ústach» sa zachytáva a nevyteká cez pery, ale sa koncentruje a postupuje do hlavy. «Silové dýchanie» dobre napája a čistí elektroštruktúru mozgu. Vykonávame 5-6 ráz.
 
DÝCHANIE TELOM je cvičenie, ktoré napĺňa energiou celý organizmus. Je známe, že človek dýcha aj kožou. To znamená, že energiu je možné naberať rôznymi časťami tela. Metodika cvičenia pozostáva z vykonávania nádychov, pričom koncentrujeme pozornosť na prestup energie skrz vybranú časť tela. Pri pauze aktivizujeme tok, pri výdychu spomaľujeme. Charakterník postupne pri nádychu naberá energiu celým telom. Môžeme použiť «zdanlivý nádych», t.j. vykonať pohyb len svalstvom, bez nabratia vzduchu, ale energia sa vtiahne. Tento vdych možno previesť silovým napnutím do úrovne energie – úderu. Pomocou «zdanlivého nádychu» je možné prejsť na dýchanie kosťami, pri ktorom sa energia vťahuje cez kosti rúk a nôh do celej kostry, napĺňa a aktivizuje život kostnej drene, čo je veľmi dôležité pre prechod na vyššie psychoenergetické schopnosti. 
 
OČISTNÉ DÝCHANIE. Týmto dýchaním je potrebné vždy zakončovať cvičenie. Rytmicky naplno nadýchneme. Zadržíme dych na niekoľko sekúnd, potom silne stlačíme pery a vzduch rýchlymi výdychmi vytlačíme. Hlavný tok udiera na «Prsia», odtiaľ pokračuje dole a nahor. Energia tela sa spája s rytmikou dýchania a začína rýchlo meniť pohyb – z centra do periférie, z okrajových častí do vnútorných. Čím dlhšie sa vykonáva takéto dýchanie, tým hustejšia je úroveň vzbudzovanej energie a v tomto čase nastáva očistenie elektroštruktúry od cudzích kontaktov. Vykonanie celkového silového úderu môže veľmi efektívne zosilniť silu tohto dýchania.
 
CVIČENIE NA ROZŠÍRENIE SVOJHO «JA»
Cvičenec musí svojou vlastnou skúsenosťou zistiť, že nie je izolovaný v určenom priestranstve, ale je centrom vedomia svojej celej reálnosti, a že Svet Svetov je jeho dom. A preto centrum vedomia charakterníka môže byť premiestnený k bodu, ktorý sa od neho nachádza trilióny míľ, ale aj tak on bude rovnako doma tam aj tu, kde sa nachádza so svojim telom. To znamená, že v tom istom čase môže uplatňovať svoj vplyv ďaleko v priestore.
 
Cvičenie:
Charakterník zaujme ľubovoľnú polohu (ležmo, sediac, v stoji), uvoľní napätie svojho tela a ukľudní svoj um. Pozornosť koncentruje na svoje individuálne «JA», ktoré sa nachádza v centre hrude, a začína zhmotňovať obrazy: «Je len jeden život ktorý napĺňa Vesmír prejavujúc sa v rôznych formách. Moje telo tvorí jednotu s Hmotou Sveta. Moja energia a životná sila tvorí jednotu s Energiou Sveta. Môj um tvorí jednotu s Umom Sveta Bohov a Predkov. Ja prenikám vedomím jednoty všetkého reálneho, ja cítim svoje spojenie s Absolútnom. Ja som naplnením božej lásky. Ja som naplnením božej sily. Ja poznávam svoju totožnosť existencie a podstaty s mojimi Predkami a Bohmi prarodičmi. Ja mám vôľu a je to moja neoddeliteľná vlastnosť. Ja vychovávam a rozvíjam svoju vôľu praxou a cvičeniami. Môj um poslúcha moju vôľu. Ja som pánom svojho umu a tela. Moja vôľa je zdroj sily, energie a vlády. Ja cítim svoju silu. Ja som silný. Ja som v zajatí energie. Ja som v zajatí života. Ja som centrum vedomia, energie, sily a vlády a pre nich vzdialenosť nehrá rolu. Ja žiadam to, čo mi patrí podľa práva.»
Energia, zafarbená obrazom mysle charakterníka, ktorý ju posiela účinkuje na ľubovoľnú vzdialenosť, na ľubovoľný subjekt. Je neviditeľná a podobne ako rádiové vlny prechádza všetkými prekážkami, ktoré jej stoja v ceste, ale na to, aby charakterník dosiahol želateľné účinky na vzdialenosť musí, predovšetkým ovládať schopnosť jasnej predstavivosti obrazu (zobrazenia, zosobnenia obrazu) želaného cieľa ešte pred zmyslovým kontaktom. Toto je dôležité!
Schopnosť jasnej predstavivosti a pocítenie kontaktu sa dá nadobudnúť jedine praxou.
 
CVIČENIE NA NADOBUDNUTIE ŽELANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH A FYZICKÝCH VLASTNOSTÍ
Cvičenie:
Ľah v pasívnej polohe alebo priamy sed. Predstavte si kvality alebo vlastnosti, ktoré by ste si želali kultivovať. Predstavte si seba (jasným a pevným obrazom) ako už máte tieto vlastnosti a potreby splnené v tom čase, aby ich váš um rozvinul a uveličil. Dýchajte plno, rytmicky. V prestávkach medzi cvičeniami si môžete častejšie pripomínať tento ideálny obraz s nadobudnutými vlastnosťami, ako keby ste s ním žili.
 
Na zvládnutie emócií a potlačenia alebo zničenia neželateľných pocitov (strachu, starostí, melanchólie a pod.) vykonávajte nasledujúce cvičenie:
Cvičenie:
Rytmicky dýchajte, celú svoju pozornosť upriamte na čakru «Prsia», posielajte k nej mysľou rozkazy takého charakteru, aké sú vám v danom momente potrebné. Tieto rozkazy musíte posielať veľmi rozhodne a súčasne s vydychovaním vzduchu. Zároveň si musíte v mysli vykresľovať, že spolu so vzduchom vysielate von neželateľné emócie. Zopakujte sedem ráz. Rozkazy musíte vydávať presvedčivo.

 

© VEDY Október 2010

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.