Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  OBRANA SVOJHO BIOPOĽA
OBRANA SVOJHO BIOPOĽA
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Naša Viera hovorí, že vo Vesmíre existuje iba Energia a Sily, ktoré ju riadia. Všetko čo vidíme okolo seba je iba prejavom určitej formy a hustoty zhmotnenia energie, ktorej existenciu vnímame jedine na základe úrovne nášho evolučného vývoja. Takto sa stáva, že niekto vidí viac a druhý menej. Podstatné však je to, že existencia iných foriem energií, t.j. života nezávisí od toho, či ich konkrétna bytosť vidí alebo nie.
Energia to sme teda my sami, takže otázka jej dostatku alebo nedostatku je otázkou života a smrti.
Existujú Svetlé bytosti, ktorých podstatou existencie je tvorivo budovať a rozvíjať sa na blaho svojich Rodov, a samozrejme Temné bytosti, ktorí nikdy tvorivo nebudujú, t.j. nepracujú, ale parazitujú na Svetlých bytostiach. Takto jedny tvoria a budujú na blaho svojich detí a druhí chcú brať a žiť na úkor Svetlých. Toto je asi najjednoduchšie vysvetlenie rozdielu medzi Svetlými a Temnými silami.
Niet sa teda čo diviť, ak vôkol nás parazitujú Temné bytosti. Vo Védach sa však hovorí, že nikdy nie sme skúšaní nad možnosti našej obrany. Ak sa rozhodneme vzoprieť, tak sami dokážeme všetko zmeniť. Kľúčové slovo je „my“. Otázka dneška je ako vnímame túto situáciu každý za seba.
 
Uveďme si niekoľko príkladov, ktoré nám pomôžu sa lepšie zorientovať v tomto čase. Aj toto rozhodne o tom, v akom paralelnom svete sa nakoniec ocitneme k 21. decembru 2012, a teda čo nás čaká. Potom už nastúpi Deň Svaroga.
 
V iných článkoch sme už rozoberali otázku stavby našej bytosti, t.j. vieme, že nemáme iba fyzické telo či obálku. V tomto prípade však nebudeme rozoberať detaily štruktúry našich tiel, obmedzíme sa – kvôli jednoduchosti – len na výraz bioenergetické pole, alebo jednoducho biopole. Hovoríme o poli, ktoré nie je každému viditeľné a obaľuje naše fyzické telo.
 
Veci sú presiaknuté myšlienkami a činmi svojho nositeľa-vlastníka. Okolo každého objektu existuje pole, ktoré je nositeľom individuálnej informácie o svojom vlastníkovi. Jemné vibrácie fyzického tela človeka vytvárajú pole, ktoré siaha za oblasť fyzického tela. Toto pole nesie informáciu o činnosti celého organizmu ako celku, ako aj informáciu o jednotlivých orgánoch fyzického tela. Biopole – ako sme povedali, nebudeme zachádzať do detailov – má viacero vrstiev, pričom neraz siaha aj za hranice niekoľkých kilometrov. Tieto vrstvy nesú v sebe poznatky o telesnom zdraví a Duchu, vedia všetko o zvykoch človeka, jeho náklonnostiach, náladách a návykoch.
Pozrime sa na vec, ktorá spadá do biopoľa každého človeka – o posteli. Ak ležíte na posteli, tak vaše biopole a pole postele sa navzájom prelínajú a nesú špecifickú informáciu jeden o druhom. Môžete si doma vyskúšať jednoduchý experiment. Vymeňte si postele s rodičmi, bratmi, sestrami, na internáte s priateľmi či priateľkami. Ak na cudzej posteli prespíte 2-3 týždne, tak ráno, ešte pred tým, ako otvoríte oči a preberiete sa, ostaňte ležať a spomínajte na to, čo sa vám v noci prisnilo. Keď preanalyzujete svoje sny zistíte, že ten, na koho mieste spíte, sa vám začne veľmi často ukazovať vo sne. Začnete tohto človeka lepšie chápať, spoznáte pravdivý vzťah tohto človeka k vám, jeho vlastnosti, sny a predstavy. Ale to nie je všetko. Neskôr môžete nadobudnúť niektoré znalosti, ktoré predtým mal len on, ale postupne spozorujete na sebe veľmi zvláštne premeny. Čím dlhšie budete spať v jeho posteli, tým silnejšie budú tieto premeny poznateľné ako vami, tak aj inými.
Môžete postupne začať strácať svoje „ja“, a tu je veľmi dôležité, aké vlastnosti mala osoba, ktorá predtým spávala na posteli. Najmä v prípade detí to môže postupne nadobudnúť silný vplyv. Dieťa sa môže postupne zlepšovať, ale aj zhoršovať – ako v škole tak aj v živote.
Principiálne to zobrazuje nasledujúci obrázok:
 
 
Niekedy musíme prespať na cudzej posteli aj z iných, nevyhnutných dôvodov. A tu sa môže stať, že ráno vstanete a vôbec ste sa nevyspali, hoci vás nikto nevyrušoval. Snívali sa vám rozličné nočné mory – rezali vás, naháňali, pálili v ohni, prenasledovali. Nuž, ak nevieme kto predtým na posteli spával a nie sú nám známe princípy takýchto javov, podvedome preberieme aj rôzne antagonizmy.
 
 
Antagonizmy sa šíria aj slovami. Ako existujú pozitívne slová, tak existujú aj slová – parazity. Je preto rovnako dôležité, aby sme nepoužívali slová, ktoré nepoužívali naši Predkovia, teda určite nie slová deštruktívneho významu, a už vôbec nie v dennodennej komunikácii. Nevieme totiž, kto pri „vytvorení“ tohto slova vložil aký energetický význam. Spravidla ide o vedomé riadenie našej zmeny. Ale potrebujeme sa meniť spôsobom, akým nás programujú napríklad médiá? Aký „kokteil“ z toho bude? Takéto vplyvy sú znázornené na predchádzajúcom obrázku.
 
Vidíme, že veci sú silne „napájané“ svojim majiteľom, nesú dokonca na sebe aj informácie o jeho osude. Teraz sa pristavme pri ďalšom bežnom jave našej doby. Predstavte si, že v „sekáči“ si kúpite nohavice, košeľu, či iný druh použitého odevu. Čo sa týka cudzích nosených vecí, musíme byť pozornejší. Veci totiž môžu byť nasiaknuté nielen cudzími emóciami, ale aj chorobami. Informáciu o mŕtvom človeku prakticky nemožno z jeho odevu zlikvidovať. Ťažké, tvrdé životné rany ako informácie ostávajú v odeve a vplývajú na nového nositeľa, vrátane napríklad ochorenia rakovinou. Riziko, že nový majiteľ odevu ochorie na tom istom mieste, kde bol napríklad opuch, bradavica, či iná choroba, ktorá negatívne ovplyvnila pôvodného majiteľa je veľmi vysoké. Toto riziko je také veľké, že naši Predkovia jednoducho takéto odevy pálili. Ak totiž aj neochoriete hneď rakovinou, tak či onak morfologicky si traumatizujete nejaký orgán. Ak veci uchovávajú v sebe informáciu o človeku v normálnom životnom režime, tak je ťažko si čo aj len predstaviť, ako ťažké je sa zbaviť nánosu chorej, rozpadajúcej sa energetiky spôsobenou bolesťou a vedomím nadchádzajúcej smrti.
 
Taktiež je nevyhnutné dostať pod kontrolu aj svoje myšlienky. Posilnením vôle, silou zariekaní, pravidelným zameriavaním energetického posilňovania potrebného miesta v priestore môžete začať vytvárať a viac a viac otvárať kanál medzi sebou a Rodovou Pamäťou, t.j. odkazom našich Predkov. Rodový egregor našej Rasy bol už prastarý, keď naši Predkovia osídlil Midgard-Zem. Ak otvárame Rodovú Pamäť, tak niet sily, ktorá by dokázala prekonať náš rodový egregor. Kresťanský egregor má v našich podmienkach nanajvýš nejakých 1 000 rokov. A my sme len na Midgard-Zemi 1,5 miliardy rokov! Naša Rodová Pamäť obsahuje potrebnú informáciu a my schopnosť meniť okolité prostredie. Postupne musíme posilňovať našu schopnosť myslieť v obrazoch, teda veľmi ľahko si predstavovať riešenia a udalosti v rôznych obrazoch, čo je hlavná tvorivá, budovateľská sila.
Ale schopnosť kontrolovať a riadiť svoje myšlienky nenastupuje z ničoho nič. Treba sa to učiť, čoho dôležitou súčasťou je aj nepredstavovať si kadejaké hrôzy, ktoré by mohli postretnúť nás, alebo našich blízkych.
 
Jedna z cielených lží a poloprávd, ktoré nastolilo kresťanstvo je, že všetci ľudia sú úplne rovnakí a majú rovnaký pôvod. Ak sa však pozorne pozriete na naše dediny uvidíte zaujímavý jav. Všetci chodia do kostola a tam kľakajú a klaňajú sa svojmu Pánovi, ktorý ich vedie na obojku ako skutočný pastier – čo pred nimi ani netají. Kresťanstvo buduje na zázraku, ktorý je z pohľadu Véd aj budhizmu negatívny jav a je normálnou súčasťou zvyklostí Temného Sveta. Zázrak totiž – hoci sme to už hovorili – znamená, že ten, kto pracuje a tvorí nemá, ale to, čo je jemu odňaté dostane bezprácne niekto iný, kto ani robiť nemieni. Z nášho ponímania namiesto toho, aby sme mohli užívať plody práce svojich rúk nám ich berú paraziti. A ak pokračujeme v obrázku z našich bohabojných dedín, tak naši židokresťania vyjdú zo svojich kostolíkov a tam už narazia na profesionálnych poberačov sociálnych dávok, ktorí nijako nemienia sa začať živiť prácou svojich vlastných rúk. Prečo sa im odrazu nepáči realizovať zázrak – tak vysoko cenený kresťanstvom – a rozdávať to, čo nadobudli prácou svojich vlastných rúk parazitom?
 
Ďalšou otázkou sú larvy, ktoré mnohí ľudia kŕmia. Veľmi často majú vo svojom poli larvu ľudia, ktorí pravidelne konzumujú alkohol. Larva je energetická bytosť, vampír, ktoré sa rodí zo strastí a živí sa ľudskými slabosťami. Alkohol je napríklad jeden z prostriedkov – ako drogy – ktorý mení Dušu na gavach, a ten larvy postupne jedia. Duša nie je nesmrteľná, ale je vyhľadávanou „potravou“ pre parazitov. Spôsob, akým sa šíria larvy je takýto. Najskôr sa prilepí na vonkajšok energetickej obálky. Potom, podľa miery dispozície energie pre ňu potrebnou rastie, naberá silu a začína sa postupne presúvať smerom k fyzickému telu:
 
 
Keď sa takáto bytosť prelepí na „čistého“ človeka, tak zbaviť sa jej len tak, samo od seba, je v podstate nemožné. Existujú aj larvy tzv. škrvnoslovia, t.j. „poškvrnených“ slov nosiacich negatívne významy. Tieto vstupujú do nášho poľa v oblasti hrdlovej čakry. Je to čakra komunikatívnosti a reči. Kŕmia sa energiou tejto čakry vtedy, keď „strava“ neprichádza zvnútra človeka:
 
 
Ak napríklad sedia blízko seba dvaja ľudia – pijan a „čistý“, nastáva situácia vhodná na prenos larvy. Pretože sedia blízko, ich obranné obálky sa prelínajú a počas rozhovoru vzniká kontakt na úrovni hrdlovej čakry. Takto prebehne infiltrácia „čistého“ poľa „chorým“. No neprebieha len výmena energií, ale aj „výsadok“ larvy:
 
 
Ak si človek nedá pozor, tak jeho osobná situácia sa bude postupne, spočiatku nebadane, zhoršovať. Nuž ale či nie je aj ožran „blížny“ pre židokresťana? Ak však budete pokračovať v takýto „blízkych stretnutiach“ namiesto ich eliminácie, už sa nemusíte larvy neskôr vôbec zbaviť.
 
Ak sa človek nezaoberá jogou, meditačnými praktikami, bojovými umeniami a prastarými obradmi a rituálmi, nebude postupne mať odkiaľ dočerpávať viac a viac chýbajúcu energiu. Pijan sa však odrazu dostane (= zázrak) k štedrému zdroju energie. Od naivných ľudí začnú larvy čerpať zodpovedajúce emanácie.
Každá hmota, najmä kvapalina veľmi aktívne naberá do seba informáciu, ktorá môže byť podľa zdroja ako dobrá, tak aj zlá. Pri spoločnom pití sa väčšinou prednášajú prípitky, no prípitok je zariekavanie, t.j. programovanie kvapaliny – v tomto prípade alkoholu. Takto človek prijíma naprogramovanú informáciu. Avšak kvapalina, po vstupe do človeka prechádza do krvi a s ňou je rozdistribuovaná po celom tele. Takto funguje „zarieknutá“ voda. Kvapalina však obsahuje nielen znečistenú energiu „špinavých“ polí spolupijúcich, ale aj tú informáciu, ktorá sa nachádza v každom z nich a „visí vo vzduchu“. Bola zrodená rozhovormi účastníkov, ich ideami a samotnou témou rozhovorov. Keď sa to dostane do organizmu, tak alkohol prenesie do vedomia všetkých to, čo „býva v ich mozgoch“ – jednom alebo aj viacerých:
 
 
To, čo sa nachádza vo fľaške má svoju energetiku, a potom sa stáva súčasťou tých, ktorí s ňou prichádzajú do styku:
 
 
A tak „čistý“ účastník sa stane takým istým, ako ostatní, ktorí spolu sedia za stolom a pijú. Už sa u neho objavilo viac malých lariev, teraz sa cudzie myšlienky stávajú jeho myšlienkami. Ak jeden začne myslieť na ženu, tak aj ostatní „dostanú chuť“. Ak sa myšlienka podporuje, vznikne želanie, ktoré môže silnieť. To isté následne vznikne aj u druhých, aj keď v slabšej forme. A tu vzniká živná pôda na znásilnenia, zabíjanie iných, a podobné veci.
Predpokladajme, že sa nič také nestane a takýto človek príde domov, k svojej rodine. On už vpustil do svojho poľa problémy, ktoré v ňom zanechali stopu, vypitý alkohol posilnil negatívny vplyv napríklad iného nešťastníka:
 
 
A obálka iba čaká – ako časovaná bomba – aby vybuchla. Tieto podráždenia zvnútra oslabujú energetickú obranu a menia človeka na veľmi vnímateľného na cudzie vplyvy akéhokoľvek druhu. Pri strete s rodinou to prenesie na svojich blízkych, a tu je už „zašpinená“ celá rodina:
 
 
Niektorí ľudia sú v povolaniach alebo životných situáciách, kde sú vystavení negatívnym útokom iných ľudí. Môžu to byť učitelia, právnici a podobné profesie. Obálka takéhoto človeka po každom negatívnom kontakte ako keby obstreľovaná, a teda vznikajú v nich diery, cez ktoré môže začať vytekať potrebná energia, ktorú sa nie vždy podarí plne nahradiť:
 
 
Dospelý človek môže od takejto situácie odísť, problém nastáva u jeho detí doma. Deti sú závislé bytosti, ktoré musia byť vychovávané, jednoducho nemôžu ostať bez pozornosti. A tak sa stáva, že práve deti sa stanú preneseným cieľom negatívneho pôsobenia a oni ľahko spadajú pod vplyv druhých. Ak takáto situácia nastane, tak pole detí začne vyzerať ako strnuté uragánom:
 
 
Ak hnevlivý človek s narušenou energetickou obálkou bude chodiť medzi deťmi, tak jeho nedostatok energie sa bude rýchlo kompenzovať – na úkor detí:
 
 
V opise negatívnych pôsobení by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho, ale toto nie je našim cieľom. V tejto súvislosti môžeme najlepšie pochopiť, prečo a načo naši Predkovia nosili kroje a aké funkcie takýto odev spĺňal.
 
Slovanské kroje odrážajú všetky tradície, kultúru aj osobitú energetiku nášho veľkého národa. Už spôsobom odievania sme sa snažili byť bližšie k Prírode, t.j. stať sa s ňou jedným celkom. Veď ešte predtým, ako bolo možné si obliecť novú košeľu, bolo nevyhnutné vykonať množstvo rôznych činností: zasiať a vypestovať ľan, zožať ho, spracovať a potom utkať z nití látku a až potom ušiť košeľu. Slovania mali vždy veľmi blízky a ochranný vzťah k svojmu odevu, ktorý súvisel s jeho používaním.
Slovania vždy vedeli, že odev musí obsahovať špecifickú obranu pred zlými a temnými silami, a preto ich šili z rôznych materiálov a ozdobovali rôznymi oberegovými (ochrannými) znakmi. Tradícia opásavania nevesty opaskom z červeného povrázka alebo niťou na ochranu žije dodnes.
Dĺžka košieľ závisela od veku a pohlavia človeka. Zásadne sa však vždy šili z látky, ktorú si vyrobili sami. Každá slovanská žena vedela spracovávať ľan aj srsť, napríklad z ovce. Hotové košele sa často farbili, používala sa farba červená, žltá, zelená a čierna. Ako farbivo sa používali výlučne prírodné materiály. U ornamentov umiestňovaných na odev je dôležitá aj farba, lebo jej spektrum má dôležitý magický význam. Zvláštny význam mala červená farba, ktorá symbolizuje Oheň a Slnko.
 
Osobitná pozornosť sa vždy venovala detským odevom, veď odev nikdy nebol pre našich Predkov iba „zhlukom predmetov, ktoré pokrývajú telo“, ako sa môžete dnes dočítať v „náučnom“ slovníku. Odev znamenal oveľa viac. Podľa chápania našich Predkov biopole človeka sa „vpíja do odevu“ a ostáva v ňom. Ešte aj dnes sú ľudia, ktorí vedia nájsť strateného človeka tak, že podržia v rukách niečo z jeho odevu. Odev a osobné veci ostávajú spojené s človekom, nech by bol kdekoľvek. Niet divu, že každý v národe vedel, že zlý čarodejník dokáže spôsobiť zlo použitím čo aj len jedinej nitky, ktorá pochádza z odevu človeka, ktorému chce ublížiť.
Teraz už nie je ťažké pochopiť, prečo prvým odevom pre novorodenca bola najčastejšie košeľa jeho otca, alebo u dievčaťa mamy. V minulosti sa detský odev pripravoval vystrihávaním nie z nového plátna, ale zo staršieho odevu rodičov. Nebolo to kvôli lakomosti, alebo preto, lebo ponosené plátno je mäkšie a lepšie pre dieťatko. Celé tajomstvo je vo Svätej Sile, t.j. v biopoli rodiča, ktoré je schopné ochrániť malé dieťa pred urieknutím a zoči. Používame slovo „Svätý“, ktoré každý chápe po svojom. V našom, slovanskom význame je sväté to, čo je nevyhnutné pre život, t.j. bez čoho nie je možné slobodne žiť a vyvíjať sa. Takže Svätá je rodina, Svätý je Rod, Svätý je národ, obranná vojna a podobne.
 
Staroslovanský odev pozostával zo šitého oblečenia, pokrývky hlavy a obuvi. Okrem samotného odevu, ktorý bol šitý tak, aby nenarúšal bioenergetické pole človeka, je dôležitou súčasťou výšivka.
 
 
 
Dôležitým faktom je, že odevy zachované z minulých storočí aj archeologické nálezy ukazujú tradičné, prastaré, slovanské motívy výšiviek. Príklady slovanskej výšivky z 10. až 19. storočia:
 
 
 
 
Ukážky slovanských bronzových a medených gombíkov z 9. až 13. storočia:
 
 
 
U výšivky je dôležité aj to, kde je umiestnená. Napríklad výšivka okolo výrezu pre hlavu symbolizuje profesionálnu príslušnosť, t.j. kastu (varnu). Napríklad kováč alebo klenotník použije symboly Svaroga, znaky Ohňa či kovu. Dole prinášame starú fotografiu z podtatranskej obce Važec, ktorá pravdepodobne pochádza ešte z obdobia Rakúsko-Uhorska. Týmto zároveň ďakujeme za láskavosť čitateľovi našej stránky, ktorý nám ju poslal:
 
 
Na hruď sa umiestňujú symboly, ktoré odrážajú vnútornú podstatu človeka, jeho pravdivé „JA“, t.j. jeho Ducha (As/Az).
 
 
Na okraje rukávov sa umiestňujú symboly ochrany vykonávania životne dôležitých činností, symboly podporujúce životnú cestu človeka, jeho remeslo, resp. zameranie.
 
Na spodný okraj košele (podolie) sa zvyčajne umiestňujú symboly obrany života, rodové symboly Bohov-Obrancov, znaky Rodových Duchov.
 
Príklad, ako sa dá vyhotovovať výšivka (najskôr sa prenesie vzorka na plátno):
 
 
A ďalšie príklady mužskej košele:
 
 
 
Košeľa sa strihá tak, aby nenarúšala bioenergetické pole človeka. Dole je príklad košele s priamym výrezom pre hlavu a aj bočný výrez. Ide o historickú rekonštrukciu:
 
 
Mužská košeľa bola priemernej dĺžky po kolená. Vždy bola opásaná, na opasku bývala kapsička na nosenie nevyhnutných predmetov. Vrecká na odkladanie sa nikdy nepoužívali:
 
 
Košeľa, ktorá bezprostredne priliehala k telu sa šila takým vedomým spôsobom vrátane nekonečnej nite, aby nielen človeka hriala, ale aj odháňala od človeka sily zla, a aby udržiavala Dušu v tele. Tak napríklad, keď sa vyrezával otvor pre hlavu, tak látka, ktorá ostala sa spravidla zašívala dovnútra nového odevu. Pohyb „dovnútra“ znamenal ochránenie, nahromadenie životných síl, „navonok“ znamenalo ich stratu. Strate životných síl sa všakovako snažili predísť, aby nepriniesli človeku zlo.
Naši Predkovia Slovania predpokladali, že tak či onak musia „zabezpečiť“ nevyhnutné otvory, ktoré existujú na hotovej košeli. Ide o výrez pre hlavu, otvor podolia a rukávy. Ako obereg tu slúžila výšivka (presnejšie vyššie), preto sa používali sväté, magické symboly. Výrez pre hlavu je mimoriadne dôležitý a potrebný ochraňovať, lebo práve cez neho v prípade smrti odchádza Duša. Aby sa v maximálnej miere takejto udalosti predišlo, tak výrez okolo krku bol vždy veľmi štedro povyšívaný. Spravidla sa prišíval či pristehovával samostatne, pretože vždy sa vyhotovoval osobitne.
 
Typy rukávov na ženských košeliach z 19. až 20. storočia:
 
 
Takže smelo môžeme povedať, že národ, ktorý má hlbokú tradíciu vo výšivkách má určite za sebou prastarú kultúru. Keď nám hovoria, že my ju nemáme, porovnajte si „ľudové“ odevy našich Predkov a to, čo možno vidieť u „vyspelých“ národov Európy. A toto si všimol aj Karol Plicka, ktorý sám povedal, že hĺbka a vek tradície výšiviek na slovenských dedinách tých čias ho fascinovala.
Dalo by sa uviesť ešte omnoho viac, ale na podrobné štúdium bude lepšie sa zamerať na odborné knihy. Samozrejme nie tie, ktoré pre nás „napísali“ tvari.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.