Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 1.
KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 1.
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Ako sme už neraz hovorili, žijeme v časoch, keď sa Slovanom a Árijcom odkrýva možnosť návratu Rodovej Sily. Vidíme okolo seba rýchlo prebiehajúce zmeny, ktoré ženú všetko k polarizácii – dobro k maximálnemu dobru, zlo k maximálnemu zlu. V okamihu maximálneho „výkonu“ kozmického trenažéru bude už všetko dostatočne polarizované.
 
Je to také jednoduché? Nuž, ako to býva, niečo áno a niečo zase nie. Na tých, ktorí sa ešte aj dnes tvrdošijne držia Slovanom cudzej, importovanej dogmy jasne vidno, aký je rozdiel medzi naprogramovaným mechanizmom – udržiavaným obradmi čiernej mágie pri pravidelných návštevách kostolov – a cestou Viery, ktorá nám postupne odkrýva nové a nové obzory. Takto už je jasné, že tvari – hoci na podmienky Noci Svaroga efektívne ovládajúci náš životný priestor – mali veľké výhody, ale tieto neboli spôsobené ich nadradenosťou či „vyvolenosťou“. Bolo to najmä zatemnenie našich myslí a zničenie zdrojov – zásadne aj s ich nositeľmi – poznania. V okamihu, keď to už nie sú schopní udržať pod kontrolu začína čoraz viac a viac ľudí vidieť o čom celá ich „vyvolenosť“ či náboženstvo je. Ostáva im akurát tak šírenie obrovského množstva dezinformácií – hoci tí, ktorí sa na tom podieľajú majú neraz „povolené“ hovoriť aj veľa pravdivých vecí svedčiacich proti nim, pretože takto si zabezpečujú dôveru nevedomých. Nesmieme však zabúdať ani na to, že majú plán, ktorým sa ešte posledný raz pokúsia o likvidáciu Rasy na Midgard-Zemi. Ako sa brániť? Ako vždy – dodržiavať zásadu zdravomyslia a pracovať na návrate Rodového zriadenia s transparentnou štruktúrou spoločnosti vo forme už vysvetlených štyroch základných kást. V okamihu znovunastolenia Rodového zriadenia a vlády zdravomyslia skončí parazitom možnosť žiť na náš úkor. A nezabúdajme ani na to, že hoci dnes sa bez peňazí žiť v spoločnosti nedá, peniazmi si nezabezpečíte budúcnosť. Teda už nie dnes. Je to nástroj a vynález Sivých a naivní sú tí, ktorí si myslia, že cudzou zbraňou „porazia“ jej autora. Ale aj na takýchto ľuďoch vidno „chápanie“ návratu Starej Viery.
 
Ako je možné, že Pravda, hoci už prichádza, je niektorými ľuďmi chápaná okamžite do takej miery, že sú ochotní reálne meniť svoj život, zatiaľ či iní – hoci inak oduševnení „Slovania“ – sa nijako zvláštne nemenia, vari okrem trochu upravenej rétoriky, no inak ostávajú pri výdobytkoch civilizácie. Čím to je, že jeden to chápe tak a druhý onak?
 
Odpoveď je možno nečakaná, ale závisí to od našich „technických“ parametrov. Presnejšie, od čistoty našej krvi. Prečo je čistota krvi dôležitá a aká je vlastne jej úloha? Odpoveď je „zakódovaná“ už v názve nášho národa – Slovieni. Etymologicky pochádza zo spojenia dvoch starosloviensky slov: Слав a вены, t.j. Slovan (Slav) a vény, t.j. žily. Slovieni boli tí, ktorí sa dôsledne starali o čistotu svojej krvi. Slovan totiž môže byť dovtedy Slovanom, kým nedopustí miešanie krvi svojho Rodu. Prečo je to také dôležité? Odpoveď nájdeme v opise mechanizmu vstupu myšlienky do nášho mozgu.
 
Už vieme, že Bohovia Pravi, t.j. Vyšší Bohovia existujú „aj“ vo forme EIT (energeticko-informačných tokov). Môžeme povedať aj, pretože ako my máme viditeľné, fyzické telo, tak máme aj ďalšie telá, ktoré u vyvinutých ľudí siahajú do stoviek či tisícov kilometrov a aj do iných rozmerov. Napríklad naša Duša je 16 rozmerná, pretože to je telo, v ktorom budeme žiť, po (úspešnom) prechode do Sveta Legov. Má to však jeden háčik – jej veľkosť, t.j. rast umožňujú jedine silné mravné zásluhy. Kto nemá Svedomie, presnejšie nejde cestou odkazu Predkov nebuduje si (aspoň v tomto živote) telo, v ktorom by bol schopný v ďalšom harmonickom Vesmíre žiť. A tak ako my máme fyzické telo Javi, máme aj ďalšie navné telá, t.j. už existujeme vo Svetlej Navi, t.j. Slavi. Tento princíp je všeobecný, a teda takto podobne existujú aj vyššie bytosti, ktoré sa vo Svetlých Svetoch volajú Bohovia a v Temných Démoni (anjeli, archanjeli a pod). Nuž Bohovia Pravi majú také telá, ktoré zasahujú celú Galaxiu, t.j. ich EIT sú prítomné v každej jej časti. Je to rozhodnutie našich Bohov, že v oblastiach, kde je Svetlá Energia zásadným spôsobom znížená z dôvodu zákrytu inou galaktickou hmotou (množstvom iných slnečných systémov, ktoré nám „zacláňanú“ priamy „výhľad“ na hviezdu Inglie) sa nematerializujú. Ale túto hranicu prechádzame na sviatok Premien Boha Koľadu 21. decembra t.r. Premena začne sviatkom Premien. Žeby to bola náhoda?
 
Postúpme ďalej. My žijeme vnútri EIT našich Bohov – a nielen ich – a zároveň sme súčasťou egregoru, t.j. energeticko-informačného poľa, ktoré je vytvárané myšlienkami, želaniami a úmyselným snažením živých bytostí. Egregory majú minerály, zvieratá, ľudia, ale aj bytostí Navi a Slavi. Čo sa týka ľudí, tak egregory sú napríklad rodinné, skupinové, politické, národné, náboženské a pod. A tu prichádzame k dôležitému bodu. Ako sa vlastne myšlienka dostáva do nášho mozgu? Vzniká tam, alebo je tam iba „vsadená? Nie, mozog nevytvára nijakú informáciu. On ju dokáže iba materializovať, uskladňovať či pomocou nej regulovať životné procesy tela. A ako to je so „skladovaním“ informácií? Vieme, že pri narodení je naša pamäť úplne čistá. Ale ak by sme celý mechanizmus pripodobnili k počítaču, tak kde teda sú uložené programy „obsluhujúce“ fungovanie tela? „Pevný disk“ nášho tela, t.j. miesto, kde sú uložené "súbory" Rodovej pamäte je kostná dreň a krv je „operačný systém“. Preto kvalita krvi zásadným a rozhodujúcim spôsobom vplýva na kvalitu informačných tokov nášho tela. Ak nemá potrebné vlastnosti, t.j. ak nie je schopná „obslúžiť“ vstupujúcu informáciu, tak mozog ju nikdy nedostane. Toto je dôvod, prečo naši Predkovia tak zásadne strážili čistotu krvi Rasy. Ak krv postráda potrebnú kvalitu, tak môže nastať plné ignorovanie špecifickej informácie. Určite poznáte situáciu, že ak viacerí počujú tú istú informáciu, tak jedných úplne „zelektrizuje“, zatiaľ čo iných – na tom istom mieste – ani nehne. Kostná dreň a krv u jedných reagujú na Slová, Symboly a podobné veci, t.j. na Rodovú informáciu, hoci u druhých nenastáva nijaká rezonancia, lebo informácia nebola doručená.
 
Egregor však nedokáže reálne vplývať na človeka, pokiaľ on sám nezačne prijímať cudzie ako svoje. Keď nedochádza k aktivácii „pevného disku“, t.j. vlastnej Rodovej pamäte – krv neprináša informáciu, tak mozog začína „spúšťať“ cudzie programy, t.j. nastáva situácia podobná počítačovým vírusom.
 
Mozog začne spracovávať „súbory“ tak, ako sa mu to zdá výhodné vtedy, keď tento proces nie je „zhora“ kontrolovaný. Odkiaľ je táto kontrola? Všetka informácia do tela vstupuje výlučne z Duše. Ale ak ona nedodáva do mozgu informáciu potrebnej kvality a množstva, tak tento sa prepína do „sýpky“ pamäte, z ktorej začína čerpať potrebné „detaily“, ktoré do nej boli „zapamätané“ predtým a lepí z nich akýsi syntetický konglomerát, ktorý však v realite neexistuje. Kľúčové „zjednotené väzby“ sa programujú už od detstva, a to od tej doby, ako sa spojenia stávajú plastické a pohyblivé. Po 12 rokoch všetko zosilnie, a potom už je veľmi ťažké sa zbavovať chybných programov. Mozog je totiž „lenivý“ a úsporný, nechce sa „prehrievať“ – prehrieva sa totiž v priamom slova zmysle v čase prechodu neutrónových impulzov – preto mu je jednoduchšie upadnúť do šablónovitých spojení. Ale všetky tieto procesy sprevádza špecifická „biochémia“, t.j. endorfíny, enkefalíny a pod. Človek následne upadá do závislosti od tejto chémie, ktorá však určuje jeho emocionálne stavy. Dnes emócie doslovne ovládajú masy, a práve na tomto „pracovali“ vlády po tisícročia, t.j. odučili ľudí Myslieť a Chápať. Práve emócia totiž u dnešného občana určuje vzťah k čomukoľvek. A vzťah má vyššiu prioritu ako Pochopenie – naširoko otvára uši pre mámivé zvuky. Toto veľmi dobre vedeli všetci „Leninovia“, „Hitlerovia“ a podobní „dejatelia“. K stádu sa vždy obracajú vyložene z pozície emócie, ktoré skresľujú Prijímanie reálnej Informácie a presmerovávajú žiteľa (vo Védickom zmysle) na „výrobu“ pseudoobrazov a biochemickej drogy. Tento proces dokonca ani netreba riadiť, za predpokladu, že špecifické väzby sformujú už v období detstva. Práve preto je reklama v televízii nasmerovaná v prvom rade na deti. Vytvárajú z nich budúce sociálne zvieratá, ktoré sa dajú strihať, dojiť a keď treba aj rezať.
 
Ale Porozumenie informácii umožňuje odkrývať nové poznatky, s ktorými mozog vie aktívne pracovať. Prijímaná informácia sa prevádza do materiálnej formy súhrnom radu mozgových štruktúr, pričom algoritmus tohto prevodu je jazyk. Všetko v Stavbe Sveta má svoj „akustický ekvivalent“, práve tak ako naše telo, ktoré bolo vytvorené Bohmi. Je schopné prijímať okolitý Svet a vzájomne s Ním reagovať. Práve z tohto dôvodu je do genomu „vložená“ rezonancia s týmito „ekvivalentmi“, čo inými slovami znamená, že každej Podstate – t.j. pôvodnej, neskreslenej informácii – zodpovedá špecifický stav hmoty. V Prastarých, Pôvodných jazykoch existuje pre každú takúto informáciu jej „nosič v matérii“, t.j. Slovo ako materiálny prejav tej istej Podstaty. Teda špekulácie o „objave jazyka“ sú svojou podstatou úplne absurdné, veď skúste na niečo myslieť bez Slov, t.j. materializácie Podstaty Obrazov. A tu je aj dôvod a vôbec nie náhoda, že rýchlo začali s úpravami Bukvice.
 
Dušu nesmieme podriadiť „mäsu“ mozgu. Vyššie nemôžeme podriadiť nižšiemu bez ohľadu na to, že väčšina ľudí okolo nás to dnes robí. Nezabudnime, že všetko vo Svete sa pohybuje podľa nemenných KONov stanovených našimi Bohmi – okrem ČLOVEKA v hmote Javi! Človek má Slobodu a možnosť meniť túto Slobodu – buď spolutvorí s Bohmi, alebo ničí s démonmi. Duša nevie Rozmýšľať a Chápať, práve nato dostáva fyzické telo, s ktorým musí prejsť lekciu v Javi. Preto nezabúdajme, problémy začínajú vtedy, keď Duša prestáva dodávať „mäsu“ informáciu, ktorá je mu však pre nadobúdanie Skúseností potrebná. Vtedy však „mäso“ začína riadiť Dušu, ale to znamená, že po smrti nebude inej možnosti ako Peklo, čo okrem samotného trestu znamená aj neskoršie opakované materializovanie sa vo Svete Javi – ale čo ak bude treba začínať až od samého začiatku, z ríše minerálov?
 
Teda čo si treba zapamätať z tohto úvodu? Musíme sa naučiť Prijímať Svet bez šablón a stereotypov, bez návykov a naviazaností – proste hľadieť naň a absorbovať Ho. Naučme sa používať vlastnú hlavu na to, čo potrebujeme Chápať my sami.
 
Vidíme, že v podstate nič okolo nás sa nedeje náhodne a nič nedostaneme zadarmo. Druhá stránka veci je, že dnes väčšina tých, ktorí by aj chceli sa aktívnejšie zaoberať návratom Rodnej Viery nevedia presne ako. Ale – ako sme už neraz hovorili – dnes sa už informácie získať dajú. Nie „zadarmo“ (myslíme tým nevyhnutnú potrebu vykonávať cieľavedomú činnosť na nadobudnutie Múdrosti, pretože jedine osobná skúsenosť mení veci) a nie samé od seba. Aby sme mohli začať otvárať brány poznania efektívnejšie, siahnime k odkazu našich Predkov. Majme však stále na zreteli, že všetko nové je iba dobre zabudnuté staré. V tomto článku si chceme priblížiť jednu časť prastarého dedičstva, Zdravu.
 
Zdrava je čo do obsahu komplex praktík duchovného celiteľstva. Zaoberá sa prácou s energiami, ktoré dávajú silu na princípe nám vlastnom používaním mágie myšlienkových foriem.
 
Zdrava a Spas sú dva úzko prepojené celky. Spas je to čo „spasí v boji“, zatiaľ čo Zdrava ho prirodzene dopĺňa ako ucelený komplex duchovného celiteľstva.
 
Umenie Zdravy nie je založené na mystike, lebo tam, kde je poznanie nie je potrebné nič zakrývať. Ak by sme začali s umením Spasu – je to bojové umenie. Všetky kazacke umenia sú tradične po tisícročia odovzdávané z generáciu na generáciu z deda na vnuka. Preto sa v minulosti máločo dostalo navonok a verejnosť získala naivný dojem, že všetko „vymysleli“ Japonci či Číňania. A tak chodievame do telocviční namiesto do Prírody a učíme sa japonské a čínske metódy namiesto našich, slovanských.
 
Keď už sme pri bojových umeniach treba povedať, že ak človek s výlučne športovými návykmi z telocviční, ktoré získaval v úhľadných kimonách alebo hoci aj v ringu vpadne do reálnej bojovej situácie, tak jeho životnosť s takýmito „praktickými bojovými zručnosťami“ sa môže rátať na sekundy. Takéto praktiky nie sú postavené na budovaní Rodovej Sily a ako hovorí Slovo Volchva Velimudra, „cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš“.
 
Majster v našich umeniach ovláda nielen umenie zničiť protivníka, ale dokáže aj poskytnúť skutočnú pomoc raneným a chorým. Prastaré metódy bojovej praxe a metód ozdravovania človeka sú od samého svojho počiatku tesne prepletené. Navyše neslovanské, ale populárne systémy dneška ako napríklad karate, win-čun či aj joga v dnešnej podobe nie sú plne „kompatibilné“ s ľuďmi slovanského pôvodu, a to z dôvodu mnohých rozličností psychofyzických parametrov. Naše umenie je postavené na princípoch vlastných nám, a preto nemôže existovať nič (pre nás) lepšie. Vezmime si napríklad populárne karate. Kto sa mu venoval vie, že celá podstata je v čo najrýchlejšom a najdokonalejšom zvládnutí priameho úderu. A aj na súťažiach v kumite vyhrávajú tí, ktorí dokážu najrýchlejšie zasiahnuť protivníka a zabodovať. Ale čo keď je takýto „bojový expert“ konfrontovaný s reálnym útočníkom na ulici, ktorý dnes ešte môže byť aj nadrogovaný a ani nemusí cítiť bolesť? Ako sa obráni, ak mu nikto nezapočítava ani wazari ani ipony? Problém nie je v samotnom karate, len treba brať do úvahy, že bolo „skomponované“ na japonské podmienky, presnejšie na obyvateľov Okinavy, ktorí sa jedného dňa museli vážne vysporiadať so samurajmi. A tu je aj odpoveď taktiky karate. Taktika samuraja je vypočítaná na dokonalú efektivitu prvého vytasenia meča, ktorá najčastejšie vyhráva všetky súboje. Len ojedinele dochádzalo k dlhším bojovým výmenám. Teda, ak sa chcel obyvateľ Okinavy efektívne ubrániť samurajovi, tak musel celú taktiku zamerať na efektivitu prvého pohybu, pri ktorom musel byť rýchlejší ako samuraj tasiaci meč. Pretože ak by sa mu to nepodarilo, tak po vytasení meča sa jeho reálne šance na prežitie začali veľmi rýchlo meniť na nulové. Toto je taktika boja ľudí žltej farby kože. A čo belosi? Máme úplne inú fyzickú konštitúciu, ktorá je spravidla oveľa robustnejšia ako u nich. „Jedna“ či „rozhodujúca prvá“ rana pre nás nemusí veľa znamenať. Ranu prijmeme a začneme s bojom, t.j. s odvetou. My sme stavaný na výdrž a húževnatosť v boji, prvá rana u skúseného bojovníka Rasy neznamená skoro nič. A tu je problém bojových expertov karate. Ak sa to nepodarí na prvý raz, tak upadnú ešte aj do depresie. Je to vhodné bojové umenie... ak bojujete proti samurajom.
 
Človeka zo silného rodového prostredia spoznáte tak, že môže hodiny a hodiny hovoriť o svojich Predkoch, o živote celých pokolení jeho Rodu pred ním. A čo nám „ponúkajú“ kresťania dnes? Rodokmeň Krista a začiatok od Abraháma. Nuž, kto sa ráta medzi nich, tomu to môže aj stačiť... Náš, slovanský ozdravovací systém má široký záber, pretože naozaj reálne funguje. Dnes, keď vidíme, ako to vyzerá so zdravím nášho národa je táto otázka veľmi dôležitá. Za posledné dve desaťročia sa medicínsko-demografická situácia na Slovensku rapídne zhoršila. Vzrástla úmrtnosť a ochorenia rôznymi druhmi chronickej patológie medzi ľuďmi mladého veku, mimoriadne alarmujúca situácia je u cievnych a onkologických chorôb. Katastroficky sa znížila pôrodnosť u slovanskej časti populácie a celková dĺžka života. Vývoj potratovosti tiež nie je potešujúci. Môžeme vidieť nárast narkománie medzi dorastajúcou populáciou, čo zase vedie k tomu, že sa následne rodí čoraz viac a viac fyzicky a psychicky neplnocenných ľudí. Degeneratívno-distrofické choroby chrbtice a zložité autoimunitné procesy (bronchiálna astma, roztrúsená skleróza, inzulínovo závislá cukrovka...) sa stali bežnou vecou aj u mladej generácie do 30 rokov.
 
Ale nezvrátiteľnou skutočnosťou je, že možnosť obnovenia a zlepšenia zdravia je v značnej miere ukrytá v samotnom človeku. Proces je oveľa účinnejší vtedy, ak u človeka sú prítomné silné mravno-vôľové vlastnosti, ktoré zohrávajú podstatnú rolu v individuálnom snažení o vlastné zdravie počas celého života. Znalosť slovanského svetonázoru je zásadným faktorom na úspešné zvládnutie slovanského zdravotno-bojového systému. Nepracujeme totiž len s fyzickým telom – ktoré môže mať vytrénovaný protivník silnejšie – ale so všetkými telami, ktoré sa zapájajú do boja oveľa skôr ako telo fyzické a navyše pracujú na úrovni, ktorá je „negramotnému“, hoci inak fyzicky silnému protivníkovi absolútne neznáma. A ešte jeden aspekt musíme spomenúť, na tento druh umenia nestačí zaplatiť trénerovi a očakávať zázraky.
 
Mnohí namietnu, že po návšteve nejakého zdravotného strediska prichádza zlepšenie stavu pacienta. Toto je však vždy len dočasný stav, pretože pri ďalšom probléme príde opäť potreba navštíviť zdravotné stredisko. V podstate ide o rozvoj a podporu zdravotníckeho businessu, nie o skutočné zlepšovanie zdravia človeka.
 
Iní môžu namietnuť, že predsa existuje rozsiahla sieť fitnes klubov a posilňovní, kde naozaj nájdete úžasne vyzerajúcich mladých mužov a ženy. Áno, je to pravda, len keď sa vnímavejšie pozriete na celé fitnes hnutie zistíte, že skutočne dobré výsledky dosahujú iba tí, ktorí sa tomu venujú v podstate profesionálne, t.j. minimálne tam trávia všetok voľný čas. A aké výsledky môže takto dosiahnuť väčšina populácie, ktorá musí chodiť do roboty, starať sa o deti, variť, pratať a nakupovať..?
 
Budú aj takí, ktorí začnú hovoriť o čínskom či-kungu, taj-či-čuan či zásadách feng-šuj, ďalší o indickej hatha-joge, na ktoré je dnes už možné pomerne jednoducho nájsť kvalifikovaného učiteľa, menej je známe napríklad o vietnamskom ziong šiň a nikto asi nepočul o nejakej kalmyckej  joge. Ak chceme ostať objektívni, musíme povedať, že ide naozaj o vynikajúce systémy, ale najmä pre tých, ktorí sa narodili v Číne, Indii, Vietname a pod. Hovorili sme síce, že indické Védy sú naše a boli do Indie zavedené našimi Predkami pred viac ako 8 000 rokmi. To je pravda, ale tiež vieme, že podanie bolo upravené tak, aby ho menej vyvinuté domáce obyvateľstvo tých čias vedelo pochopiť. Ďalej nezabúdajme, že za 8 000 rokov prešli tieto poznatky svojim vlastným vývojom v cudzom svete, teda už to nie je presne „to“, čo tam naši Predkovia priniesli. Boli samozrejme časy, keď – pre neprístupnosť našich vlastných poznatkov – boli prístupné iba „importované“ metódy. Dnes je však všetko úplne inak, kto chce už môže nájsť.
 
Neklesajme na duchu, najdôležitejšie je to, že začíname pristupovať k najreálnejšej medicíne – k energeticko-informačnému obsahu prastarých ozdravovacích systémov. Je to to tajomstvo tajomstiev, ktoré vám nikdy neodovzdá nijaký čínsky majster ani indický guru. Na základe skúseností už vieme, že individuálny energeticko-informačný priestor plne určuje možnosti fyzického tela so všetkými jeho antropologickými zvláštnosťami. V tejto spojitosti je mimoriadne špecificky dôležitá vonkajšia forma fyzických cvičení, pretože práve ona dáva možnosť nadobudnúť praktické návyky kontroly a manipulácie individuálneho energeticko-informačného priestoru. Znamená to, že pre ľudí slovanského pôvodu – práve tak ako pre Číňanov, Indiánov či Indov – je nevyhnutná vlastná špecifická forma fyzických cvičení. Pri všetkých cvičeniach musíme mať jasnú predstavu o tom, čo vlastne robíme. Vezmime si napríklad nácvik bojových umení. Ak sa pozriete na prax mnohých ľudí pri nácviku vidíte, že nie vždy sa nácvik vykonáva pomaly, t.j. tak, aby sa ten, ktorý je pokročilejší prirodzene poddával správne vykonávanej technike začiatočníka. My vieme, že pomalým a „vzájomne spolupracujúcim“ nácvikom bojových techník programujeme podvedomie, takže pri potrebe v reálnom boji vstupujú do činnosti mechanizmy riadené podvedomím, ktoré sú neporovnateľne efektívnejšie ako číra fyzická aktivita a ukazovanie sa na úkor ostatných. No a podvedomie „používa“ všetky dostupné telá...
 
Slovanská Zdrava má veľmi veľa foriem, pretože ako sme už hovorili, že v zásade ide o umenie, ktoré sa dedí v Rodoch po tisícročia. My prinášame ukážku jedného systému, pričom existuje množstvo ďalších. Cvičenia Zdravy sa vyznačujú ideomotorickým, t.j. energeticko-informačným aspektom, čo je základom úspešnej korekcie fyzického tela, zvýšenia možností individuálnej energetiky a nadobudnutia praxe zdravého spôsobu života.
 
Súčasťou zdravotného systému Zdravy je aj klasická ruská „baňa“, v našom ponímaní druh sauny. Je to prastarý systém očisťovania lymfatického systému a neoddeliteľná súčasť starostlivosti o čistotu fyzického tela.
 
Informácia podávaná v tomto článku vychádza z praxe konkrétneho kazackeho Rodu, pričom asi sotva lepšie vidno vzájomnú tesnú previazanosť legendárneho Spasu a Zdravy, ako práve u kazakov.
 
Odpradávna slovanská spoločnosť pozostávala zo štyroch sociálnych skupín, t.j. kást. Najvyššie boli postavení Žreci Veduni vládnuci Múdrosťou. Práve oni udržiavali vo svojich rukách právo vyučovania, odovzdávali kultúru a poznanie, zabezpečovali dohľad nad vývojom spoločnosti. Za nimi nasledovali Víťazi, t.j. tí, ktorí vládli dobrotivosťou, silou, rozhodnosťou a umením riadiť. Potom nasledovali Vesi a nakoniec Smerdi.
 
O kastách sme už hovorili, ale treba povedať, že hoci je dnes veľa ľudí, ktorí majú potenciál patriť do tej či onej kasty, nemôžeme vo všeobecnosti hovoriť o tom, že vieme, čo naozaj znamená byť v tej či onej kaste. Ak si zoberieme tých najnižších, t.j. Smerdov, tak to je človek, ktorý vie ako správne jesť, spať, rozmnožovať sa a bojovať. Kto z nás to dnes naozaj vie? Kto naozaj ovláda takúto Múdrosť? Alebo použime príklad Vesov. To je človek, ktorý je skutočnou hlavou rodiny. Má 16 detí a pozitívne mení prostredie okolo seba, t.j. deti správne vychováva, postavil dom, zriadil hospodárstvo, stará sa o domáce zvieratá a obrába pôdu. Vesi sa vždy spájali do spoločnej osady, ktorej názov žije dodnes – ves. Hoci my už používame viac dedina, názov stále žije v názvoch miest, napríklad Spišská Nová Ves. Nezabúdajme ani na to, že každý muž našej tradičnej spoločnosti vedel efektívne bojovať. Ves, ktorý ustanovil vôkol seba poriadok, t.j. staral sa o rodinu, statok, pôdu sa tradične nazýval „goj“. Goj je taký ves, ktorý aktívne a pozitívne, v Lade s Prírodou a Svedomím riadi svoje okolie. Ako sme už písali, máme spoločnú ľudovú pesničku s Ukrajincami, v ktorej je refrén: „naj še mi vystupi šej hoj (Ukrajinci spievajú goj)“, t.j. nech sa mi vystúpi tento goj. Ak človek už pozitívne usporiadal prostredie okolo seba, logicky prichádza záujem a snaha o „vstup“ do svojho vnútra a jeho následná aktívna premena. Podľa žrecovských pravidiel čítame (samozrejme prastaré slová) významovo zľava doprava, ale obrazne sprava doľava. Takže goj, ktorý nastúpil (po zvládnutí okolitého priestoru) cestu do svojho vnútra sa stáva jog-om. A metóda, ktorú používa na vnútorný vývoj je joga.
 
Víťazi sa za dávnych čias odlišovali svojráznou črtou, nosili zväzok vlasov zapletený do vrkoča alebo chochol. Bolo to vyjadrenie predstavy, že v momente smrti v boji Boh Koľada práve za tento zväzok vlasov „vytiahne“ k sebe Dušu vojaka. Ako vieme, vojaci nemali vlastný majetok, ani rodinu. Preto mali aj právo žiť z práce iných, t.j. spoločnosť sa starala o armádu.
 
Osobitnou, môžeme povedať elitnou skupinou vojenskej kasty boli charakterníci. Charakterníci sú tí, ktorých pred smrťou chráni Chara. Chara alebo Lada podľa predstáv našich Predkov personifikuje Ľúbosť. Tento výraz nám už v slovenčine znie dosť archaicky, ale v staroslovienčine uvidíme jeho pôvod: Люди Богов Ведают, t.j. ľudia poznajú Bohov. Dnes používame viac slovo „láska“, ktorá sa však v staroslovienčine vzťahuje k fyzickému prejavu. Ľúbosť je súčasťou Bohov, od ktorých zostupuje ako lúče Svetla zo Slnka a zohrieva všetko živé. Lada je jednota poriadku a Ľúbosti. Dodnes hovoríme ladiť, zladiť, zosúladiť a pod., čo svojou podstatou znamená priviesť k harmónii, zosúladiť zo Svetom. Tento istý základ má aj slovo „chorovod“, pretože pochádza zo slov „Chara-vod(denie)“, čo sa významovo chápe ako tanec ľúbosti, vedenie k harmónii, zosúladeniu a pod.
 
Ale Víťazi-charakterníci sú vojaci. Paradoxne tu spájame ľúbosť a vojnu. Je to však len zdanlivý protiklad, pretože kazaci-charakterníci sú vojaci, ktorí vedú boj so Svetom Navi, t.j. s démonmi a jedine ľúbosť je tou niťou, ktorá umožňuje sa udržať a nepadnúť, t.j. nestať sa sluhom Sveta Tmy.
Títo profesionálni vojaci si od nepamäti uchovávali a odovzdávali z pokolenia na pokolenie špeciálny systém vojenskej prípravy založený na védickej tradícii, ktorý dnes poznáme pod názvom Spas. Má prastaré korene, ktoré vedú k legendárnym Skýtom, Sarmatom, Antom, Kimmerijcom či Roksolanom, ktorí všetci (a nielen oni) patria do Árijského národa, ktorý sa postupne po vlnách sťahoval z oblasti dnešnej Arktídy do oblastí Uralu, stredného Ruska, Sibíri, Stredomoria, Kaukazu, Altaja, Malej a juhovýchodnej Ázie. Všetky tieto národy považujeme za jeden Ruský. Spas, ktorý je súčasťou Védickej kultúry, je systémom bojovej prípravy Árijských Víťazov. Hoci následkom udalostí Noci Svaroga bolo mnohé zabudnuté, ba zdalo sa že až beznádejne stratené, tajomstvá Spasu nezmizli v krutom toku času.
 
Od starých čias kazaci-charakterníci vyvíjali v sebe kvality osobnosti formou zdokonaľovania osobnej energie, mužnosti a sebadisciplíny, ktoré im umožňujú dosiahnuť to, čo nazývame riadenie priestoru a času. Dokážu vstúpiť do takého stavu vedomia, ktorý im umožňuje vidieť svoje okolie v rozličnej rýchlosti. V takomto stave človek vidí guľku doslovne ako v spomalenom filme a môže ju chytiť rukou. Známym atribútom záporožských kazakov sú ich široké nohavice, ktoré volajú „šarovari“. V sanskrite tento výraz znamená štít, pretože pozostáva zo slov „šara“ (guľka, strela) a „vara“ (obrana).
Tam, kde je potrebné vojenské umenie, t.j. Spas, zákonite nastupuje aj potreba navrátenia zdravia, t.j. Zdrava. Môžeme teda povedať, že Zdrava je tesne a vzájomne previazaná so Spasom. Presne takto to vidíme aj inde, napríklad v Indii. Indické umenie aktivovania bodov na tele vo forme masáže marma-vidia je súčasťou Dhanur-Vedy, ktorá je zase základom takých bojových umení Indie, ako sú Kalari Pajat a Silambam. Najvyššia forma indickej bojovej praxe sa volá Marma Adi, pričom kľúčový význam v ňom má poznanie mariem.
 
Presne takto to je aj medzi Spasom a Zdravou, preto Víťazi mohli vystupovať ako vojaci alebo celitelia. Je to absolútne logické a navzájom si nijako neprotirečí. Na to, aby vojak prežil v boji a aj napredoval na ceste osobného vývoja a sebazdokonaľovania, musel sa naučiť a postupne využívať metódy navrátenia sily a jej zvyšovanie. Preto slovanský Spas a Zdrava, z ktorej pochádza Ajurvéda ako aj ona samotná spolu s bojovými umeniami Indie predstavujú cenné dedičstvo minulosti prastarej Árijskej Védickej kultúry a existujú už tisícročia. No Spas a Zdrava najviac zodpovedajú stáročnému vývoju našej mentality, anatómii a fyziológii nášho tela. Nie náhodou slová „Vlasť“, „Rodina“ či „Matka“ patria medzi prastaré, a keďže bez týchto realít nie je možné vôbec existovať, tak sú od pradávna považované za Sväté. Matka v čase nosenia dieťaťa chodí po rodnej zemi, stravuje sa plodmi, ktoré na nej vyrástli, dýcha vzduch naplnený vôňou rastlín a stromov na nej rastúcich. A práve takto platí, že my všetci, prostredníctvom organizmu našich mám, pozostávame z toho, čo daruje rodná zem, a preto v mnohom aj budúcnosť každého z nás závisí od mikroelementov, ktoré budujú ako „tehličky“ naše organizmy. Mikroelementárna štruktúra pôdy je v každom geografickom regióne unikátna. Kolektívny rozum odrazený v lokálnom folklóre hromadí Múdrosť stáročí. Nie nadarmo sa hovorí, že doma aj steny pomáhajú liečiť. Znacharnský prístup hovorí, že najsilnejšou celiteľnou silou pre chorého sú tie bylinky, ktoré sú zozbierané v regióne, kde sa chorý narodil a vyrástol. V tejto súvislosti si spomeňme na výraz nostalgia. Všetky predmety vôkol nás sú príbytkami navných, pomocných bytostí. Prijímaním miestnej stravy si na nich od malička zvykáme a rozumieme im. Toto nám umožňuje ich postupne aj vidieť, čo platí aj opačne. Ak odídeme ďaleko, tak strácame kontakt s bytosťami prostredia, v ktorom sme vyrastali a prichádza smútok za nimi, čo nazývame nostalgia. Preto sa skutoční Slovania nakoniec – hoci aj po rokoch – vracajú domov. Podobný problém nastáva aj v prípade, keď konzumujeme cudziu, dovozovú stravu. Túto tvorili iné navné bytosti v iných oblastiach a postupne nám znemožní vidieť naše, domáce navné bytosti. A potom je už iba krôčik k bezohľadnému ničeniu svojho životného prostredia, pretože nič k nemu necítime. A aj takto sami – pretože tvari nikdy nepracujú – svojou vlastnou činnosťou si režeme konár, na ktorom sedíme. Zatiaľ to skončime tým, že potraviny, ktoré sú dovezené z južnej pologule sú všetky pre nás neprijateľné – majú zápornú energetickú polaritu, pričom všetko, čo vyrástlo na severnej pologuli má kladnú polaritu.
 
Nabudúce si povieme o duchovných základoch Zdravy a nakoniec si uvedieme príklad niektorých základných praktík.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.