Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 2
KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 2
Slovanská kultúra - Kultúra
 
Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia obracajú na rozličné ozdravné systémy je, že chcú dlhšie a lepšie žiť. Nech siahnete na akýkoľvek takýto systém, vždy začína s odporúčaniami, ktoré by sa dali zhrnúť ako rady zdravého spôsobu života. A čo to vlastne je zdravý spôsob života? Nahliadnime do klasiky na radu, ktorú dal Mefistofeles Faustovi, keď ho žiadal o recept na nesmrteľnosť. Mefistofeles mu povedal: „Ja sám som smrteľný, takže nesmrteľnosť ti dať nemôžem, ale môžem ti dať recept na dlhovekosť:

„Zjednoť sa v tichu poľa,
okopávaj, pas, potiac sa za pluhom,
a, ohraničiac sa tesným kruhom,
seba i um svoj neľutuj!“


Znamená to, že potrebujeme čistý vzduch, čistú vodu, zdravé jedlo, fyzickú prácu a úzky kruh priateľov, ktorí majú rovnaké názory. Ak máte hoci iba dvoch troch priateľov rovnakých názorov – aby nám „nezhrdzavel“ mozog – vtedy môže vaša evolúcia napredovať plnou rýchlosťou. Čo viac potrebujeme pre plnohodnotný život? Určite nie to, čo je obsahom činnosti civilizácie, ktorá tak zmenila hodnoty, že v súčasnosti evolučne nenapredujeme, ale pílime si konár, na ktorom sedíme.
 
Hoci sa väčším obrazom budeme zapodievať v ďalších riadkoch, povedzme si aj niečo o jedle, o tom, či je naozaj nevyhnutné, že – ako tvrdia doktori – mäso musia jesť najmä deti. Z védického pohľadu je naša strava – ako všetko v živote – delená na tri skupiny či kategórie. Strava môže smerovať človeka buď do nevzdelanej nevedomosti, obáv, alebo cnosti. Človek je to, čo je. Jedlo, ktoré patrí do kategórie nevedomosti mení postupne človeka na nevedomca s ohraničeným chápaním a chorobami. Do tejto kategórie živlu nevedomosti patria jedlá, ktoré obsahujú rôzne chemické prídavky, sú pripravené viac než tri hodiny predtým, než sú servírované, t.j. tepelne spracované.
 
Málokto vie, že ak si dnes v reštaurácii objednáte pirohy, už vám ich nesmú priniesť čerstvé, ale ak ich aj robia v reštaurácii sami, tak museli byť najskôr zmrazené. Podobne čerstvo napečené chleby, ktoré si dnes môžeme kúpiť v rôznych supermakretoch. Sú síce čerstvo napečené, ale cesto na ich prípravu bolo predtým tiež zmrazené. Patrí to medzi "darčeky" od Európskej únie. Hoci zmrazenie je šetrnejšie ako varenie, prana sa poškodzuje tak či onak. Tepelná úprava totiž ničí biopole buniek, ktoré nesie informáciu o tom, čo v nej samotnej je. Takže potom naše bunky v tele si nevedia "prečítať" čo majú jesť a čo neprijímať, a preto spracovávajú všetko.    
 
 
Jedlá, ktoré patria do živlu obáv, sú tie, ktoré sú veľmi horúce, veľmi studené, veľmi solené, veľmi okorenené – skrátka všetko je „veľmi“.
 
Jedlá patriace do živlu cnosti sú sladké, olejnaté a prijateľné pre srdce. Naše fyzické telo je obálka, ktorá je tvorená zo stravy. Preto človek je to, čo zje. Kto sa stravuje mŕtvolami zvierat, ten sa stáva náhrobkom kráv či prasiat. Kto chce byť chorý, obmedzený, tupý, ten nech sa stravuje jedlami živlu nevedomosti. Nehovoriac ešte napríklad o tom, že všetka energia mysle zabíjanej bytosti (o to skôr týranej) ide na splnenie posledného želania – a aké „blahoprajné“ želania majú týrané zvieratá? Nuž a taký bude aj život. Ak si človek želá iba zdravie, bodrosť, radosť, tak sa môže stravovať aj jedlom živlu obáv. Ale kto chce vyvíjať svoje schopnosti a dosiahnuť, aby jeho evolučný vývoj napredoval plnou rýchlosťou, ten by sa mal stravovať jedlom mliečno-rastlinným. Už aj veci zistili, že u vegetariánov sa v črevnom systéme vytvára taká mikroflóra, ktorá z dusíka vzduchu syntetizuje bielkoviny, ktoré organizmus človeka používa.
 
Niektorí ľudia si myslia, že ak dostanú chuť na mäso, tak je to prirodzená informácia tela o tom, že jednoducho mäso je pre nich prirodzene žiadané. Odpoveď je však oveľa jednoduchšia. V našom tele sú živatmy z ríše minerálov, rastlín aj zvierat. Úroveň ríše živatmy zodpovedá stupňu jej evolučného vývoja, a teda primitívnejšie zvieracie živatmy si môžu žiadať jedlo na svojej úrovni evolúcie. Lenže duchovne vyzrelý človek vie, že to nie je nevyhnutná skutočnosť, ale žiadosť živatiem na nižšom evolučnom stupni vývoja. Tu sa len ukáže stupeň evolučného vývoja, ktorú duchovne vyzrelý človek vie zvládnuť, ale menej vyvinutý ešte nie. Ale aj tu môžu jestvovať výnimky. 
 
Duchovný základ každej verzie Zdravy, t.j. každej Rodovej školy vychádza zo spoločného základu slovanskej predstavy Stavby Sveta. Celý Vesmír chápeme ako vzájomné pôsobenie troch úrovní, či inak povedané rovín: Pravi, Javi a Navi, ktoré sa v človeku odzrkadľujú ako Duch, Duša a Telo. To zároveň znamená, že celostný princíp, ktorý musí byť dodržaný, aby nastalo celostné ozdravenie človeka je založený na dôslednej práci so všetkými tromi rovinami. Toto delenie (Jav-Nav-Prav) nemá nijaká iná kultúra na Midgard-Zemi, iba my! A odzkadľuje sa aj z pohľadu ozdravujúcich techník používaných v slovanskom celiteľstve na používaní troch druhov metód:
 
Prav
Metódy Pravi je práca s príčinou neduhu na úrovni Vedomia. Popieranie Konov Svaroga, t.j. Konov Pravi má za následok stratu Duchovnej orientácie a vznik silných naviazaností na prechodné javy, čím vzniká závislosť na neriadenej hre strastí a úplné zabudnutie na svoju skutočnú podstatu. Človek, ktorý nemá záujem podporovať v sebe vnútornú harmóniu, t.j. Lad, sa zrieka Pravi, Duchovného vedenia. To zároveň znamená, že bez Harmónie s Duchom nie je možné dosiahnuť Harmóniu Duše a tela, t.j. Javi a Navi.
 
Jav a Nav
Duša a telo samé osebe nie sú nepriatelia, ale to za predpokladu, že sú pod kontrolou Ducha, t.j. Pravi. Ak človek stráca kontrolu Duchom, tak stráca Harmóniu. Telo a Duša začnú „ťahať“ každé na svoju stranu, čoho následkom je príchod choroby.
 
Zdrava nazýva faktory, ktoré bezprostredne narúšajú skutočnú harmóniu v tele sedem Navov. Tieto nesmieme trpieť, ale je tu aj sedem Jáv, ktorým sa nesmieme poddávať:
 
Takže sedem Náv, ktoré nesmieme strpieť:

1.     Bolesť;

2.     Hlad;

3.     Chlad;

4.     Nedostatok spánku;

5.     Smäd;

6.     Prirodzená núdza;

7.     Urážka.

Taktiež sa nesmieme poddávať siedmym Javám, ktoré sú svojou podstatou protipólom siedmym Navám:

1.     Pôžitkárstvo;

2.     Prejedanie;

3.     Veľká závislosť na teple;

4.     Veľa spánku;

5.     Pitie veľa tekutín;

6.     Prirodzené nutkania;

7.     Lesť.

Zdraviu človeka, ktorému sa podarí vyrovnane pôsobiť medzi krajnými extrémami, nemôže veľa uškodiť. Jav a Nav nemajú medzi sebou konflikty, obe iba poukazujú, kde je možnosť dať sa prejaviť Pravi, ktorej nastolenie takto od nich závisí.
 
Metódy Navi v systéme Zdravy sú zamerané na obnovenie harmonického prietoku energetických tokov v tele človeka. K nim patria:
 
- Zdržanlivosť v jedle a zábavách, nasmerovanie organizmu na očistu od neokysličených produktov metabolizmu, t.j. pôst (Plné Očistenie Svojich Tiel);
- „Zakalenie“ sa chladom;
     - Statické cvičenia.
 
Metódy Javi sú zamerané na vývoj tela a zvýšenie jeho energetického potenciálu. Patria k nim:
 
- Zdravá potrava;
- „Zakalenie“ sa horúčosťou (tradičná „baňa“, t.j. druh sauny);
- Dynamické cvičenia.
 
Zdravie je rovnováha troch metód: Pravi, Navi a Javi. Zmysel cvičení Zdravy pozostáva z rozšírenia možností nášho Vedomia, normalizácii energetiky človeka, vývoji tela ako celku, t.j. harmónii Pravi, Navi a Javi.

O predstavách našich Predkov, t.j. „anatómii“ našich jemnohmotných tiel sme si už principiálne hovorili. Ak by sme chceli nájsť „moderný“ ekvivalent k prastarej slovanskej terminológii, tak môžeme hovoriť o Duchovno-energetickej štruktúre človeka. Z pohľadu Zdravy má človek tri Ríše Vedomia, ktoré sú rozložené po vertikále tela a označujeme ich ako:

     - Spodná Ríša – Strieborná;
- Stredná Ríša – Medená;
- Horná Ríša – Zlatá.
 
Tieto Ríše na niekedy nazývajú aj bublinami Života, ktoré sú umiestnené vnútri Osídlenej bubliny. Každá ríša má svojho vládcu, t.j. vlastné jadro poznania, alebo inak sídlo.
Jadrá poznania sú zložité a mnohorozmerné entity.
 
Jadro Vedomia, ktoré je centrom Medenej Ríše, je Srdce. Nazývame ho aj Jarlo, alebo Prsia. Tu sídli srdečná sila, t.j. Jara.
 
Sídlom Striebornej Ríše je brucho – centrum, ktoré riadi životné procesy. Tu prebýva Živa, ktorú považujeme za Silu Života, alebo aj silu fyzického tela.
 
Sídlom Zlatej Ríše je Čelo – centrum sily Umu.
 
Každá Ríša pozostáva z troch energetických centier – čakier – a má špecifickú štruktúru.
 
My už vieme, že ak človek nemá vyvinuté vysoké energetické centrá, tak napriek modernému názvu to ešte nie je Človek (Čelo + Vek). Ak má vyvinuté tri stredné energetické centrá, tak ho voláme Ľuď, alebo Ľudina, ak iba spodné, tak je to Žiť, alebo Žiteľ.
 
Charakteristiky čakier sme si už rozoberali, teraz si iba zdôraznime, že Jarlo, t.j. Srdce prijíma a vylučuje energiu tvorivého budovania, ktorá umožňuje vytvárať predmety Javného Sveta. Tvoriť ich vlastnými rukami, nie kupovať! Srdce riadi aj procesy nadobúdania a odovzdávania vojenských, výrobných a administratívno-riadiacich návykov, schopnosť tvorivo usporadúvať priestor okolo seba, t.j. v rodine a najbližšom okolí.

Tu si môžeme povedať, že hoci máme deväťčakrový systém, v chrbtici je nad sebou sedem stupňov, pretože Leľa a Lada sú na ramenách. Preto sa niekedy týchto sedem čakier – ako keby sedem stupňov nahor – označuje aj v našej tradícii ako sedem Semionov. Týchto sedem Semionov môžeme chápať ako sedem stupienkov, na ktoré sa môžeme dívať ako na etapy rastu osobnosti či stupne vývoja, t.j. pohyby človečenského Ducha.

 
 Obr. 1: „Osídlená bublina“ človeka. Jadrá vedomia a energetické centrá
 
Ako už vieme, jadrá Vedomia – čakry – majú tvar svastiky a rotujú doprava alebo doľava. Tieto dva druhy rotácie už tiež poznáme. Rotácia „Po Solncu“ (Po Slnku), t.j. v smere hodinových ručičiek sa nazýva Posoloň, rotácia proti Slnku, t.j. proti smeru hodinových ručičiek sa nazýva Kolovrat. Deväť rotujúcich čakier vytvára energetický kríž, ktorý človek na sebe „nesie“. V Zdrave ho nazývame „Srdcový“, alebo „Kríž Života“. Za prastarých čias sa používal výraz: „Kríža na tebe niet!“, čo významovo znamenalo, že takáto osoba degradovala z úrovne Človeka na úroveň Ľudinu.
 
Tento energetický kríž sa z vonkajšieho pohľadu na naše telo javí asi takto:
 
Obr. 2: Energetický, „Slnečný“ kríž človeka
 
Pozdĺž duchovnej osi cez človeka neustále pretekajú energetické toky ako vo vystupujúcom, tak aj v zostupujúcom smere. Celkovo tieto toky nazývame „Nebeské“, hoci z technického pohľadu zostupujúci tok zodpovedá Nebesiam a vystupujúci Zemi. Následkom nesprávnych činov človeka môže byť uzavretý buď vystupujúci, alebo zostupujúci tok. Najhoršie je, ak sú zablokované oba energetické smery tokov, ale aj to sa stáva. Okrem Nebeských tokov ešte existujú aj toky Zeme:
 
Obr. 3: Energeticko-informačné toky, ktoré účinkujú na človeka
 
Narušenie rovnováhy, harmónie (Ladu) medzi týmito tokmi privádza k zvýšeniu iného vplyvu, čo sa odráža na zhoršení zdravotného stavu. Väčšina energetických centier je umiestnených pozdĺž vertikálnej osi človeka – chrbtice, t.j. duchovnej osi. Z týchto centier je jedno z najdôležitejších centrum Hruď, ktoré nazývame aj Jarlo. Je to vyjadrenie analógie: čo je Jarilo pre Slnečnú sústavu, to je Jarlo pre človeka.
 
Horizontálne aj vertikálne energetické toky vytvárajú horizontálne aj vertikálne špirály, ktoré tam, kde sa pretínajú vytvárajú energetické uzly, ktoré v staroslovienčine nazývame „стогнами“. Týmto slovom sa označovali cesty, ulice, križovatky a námestia v mestách. Stogne majú tiež tvar svastiky.
 
Všetky tieto energetické uzly majú na tele svoje projekcie, čo je analogické marmám v Ajurvede či bodom čínskej terapie čžeň-cziu. Okrem toho v ľudskom tele rozoznávame aj tzv. „struny života“ (Číňania majú kanály), ktoré spájajú stogne do jedného celostného systému. Sieť strún života a uzlov vytvára energetickú kostru tela človeka.
 
Cvičenia Zdravy harmonizujú vplyv tokov sily, vyvažujú ich, nastavujú struny života, napĺňajú človeka vnútornou silou, obnovujú prácu energetických centier, zabezpečujú obranu pred negatívnymi vplyvmi, a to ako prírodného, tak aj sociálneho charakteru. Takto sa človek nielenže nedostáva pod cudzí vplyv, ale sám dokáže vytvárať energetické toky prostredníctvom myšlienkových foriem. Vytára sa stav vzájomného účinku psychických energií a javov materiálneho sveta, čo už potvrdzuje aj moderná veda.
 
Myšlienková forma je jeden zo základných nástrojov slovanských ozdravných cvičení. Ale základným substrátom, ktorý sa zapája do činnosti je vnútorná sila. Výrazy „Sila“ a „Vedomie“ sú medzi sebou tesne previazané. Preto ten, kto chce riadiť Silu musí vedieť ako riadiť Vedomie. Vzájomný účinok sily a vedomia začína pri správnom, vedomom prejavovaní sa človeka vo svete, ktorý ho obklopuje.
 
Čo je Vedomie už vieme, len si doplňme, že je uzavreté do formy, ktorú voláme „собь“. Odtiaľ je už iba krôčik k pôvodu nášho výrazu „osoba“. Vyjadrený, stanovený sob (stanoviť = определить) sa skrátene nazývalo о-собь, odkiaľ je už náš názov osoba. Z pohľadu Zdravy je čo do podstaty „Osídlená bublina“, alebo „Bublina Života“ jedno a to isté. Hranice Osídlenej bubliny oddeľujú naše vedomie od spoločného priestoru. Rozmery sobu, t.j. Osídlenej bubliny sa môžu meniť v závislosti na zmenených životných podmienkach. Vo veľkom meste pri existencii obrovského množstva agresívnych faktorov sú rozmery sobu značne zmenšené oproti možnostiam vo voľnej Prírode. Rozširovanie vedomia – sobu – dáva silu. Preto sa hranice Osídlenej bubliny môžu rozširovať do nekonečna. Rozmery sobov tých, ktorí dosiahli transformáciu sa zväčšujú do rozmerov Vesmírnej bubliny života, ale sila takýchto Mudrcov nemá hraníc a je rovná sile samotného Vesmíru. Rýchle zmenšenie rozmerov sobu môže mať za následok chorobu až smrť.
 
Obr. 4: Individuálny energetický priestor človeka
 
Sob vyzerá ako kvapka, smerom dole sa rozšije a nahor zužuje. Navrchu sa zužuje až do špica, ktorý nazývame „ostrie Ducha“. Skrz Ostrie Ducha je človek spojený s Vyšším Svetom. Samotný sob neustále rotuje, ako ostatne všetko v tomto svete. Aby sme si vyjasnili analógie, tak sob, alebo Osídlená bublina je to, čo každý pozná pod názvom aura.
 
 
 
Pozrite si dobre záber z ruského historického filmu 1612. Nie náhodou nosili slovanskí bojovníci do bojov prilby so špicom na vrchole. U silného Ducha je silné ostrie – a silný Duch je nevyhnutným predpokladom víťazstva aj v tých najťažších bojoch. Takže bez ohľadu na to, kde sa takéto staré prilby vykopali, sú jasným svedectvom védického životného štýlu slovanských a árijských bojovníkov, ktorí ich nosili!
 
Pohyblivá časť sobu nazývame „vedogon“, alebo Duchovný dvojník človeka. Je to časť nášho vedomia, ktorá sa môže voľne premiestňovať v okolitom svete, pričom však nestráca spojenie so sobom.

Zdrava je návrat k prírodnému spôsobu života, k životu v harmónii s Prírodou tak, že nasleduje jej prirodzené cykly. V živote sa všetko musí podriadiť zdravému zmyslu, čo je miera vo všetkom. Človek je súčasťou Prírody a podľa védických kánonov je tvorený štyrmi živlami, z ktorých je vytvorené všetko existujúce. Týmito Živlami sú Zem, Voda, Vzduch a Oheň. 

Obr. 5: Staroslovanské rozloženie prvotných elementov v tele človeka
 
Všetky štyri živly sú v človeku odrazené v špecifických proporciách, ktoré závisia od okamihu jeho narodenia. Vzájomný vzťah živlov medzi sebou je konštantný, ale ak sa naruší, tak prichádzajú choroby. Ak chceme predísť takýmto narušeniam, musíme dodržiavať štyri princípy, z ktorých každý vyjadruje jeden zo stavov prírodného živlu.
 
Voda
Čisté pitie. Tento princíp sa odporúča aj v prípade alkoholu. Je dovolené vypiť iba dva razy: prvý raz na sňatie únavy a druhý raz pre radosť. Tretí pohárik naši Predkovia nikdy nepili.
 
Zem
Čisté jedlo. Nesmú sa jesť jedlá, ktoré nie sú čerstvé. Nesmie sa jesť druhý raz prihrievané jedlo.
 
Vzduch
Čisté dýchanie. Odporúča sa vyhýbať smradu a zatuchnutým pachom. Treba povedať, že cvičenia Zdravy nemá význam robiť človeku, ktorý fajčí.
 
Oheň
Správne využívanie tepla svojho tela. Nemožno sa zbytočne prehrievať ani ochladzovať.
 
V Zdrave sa vždy venuje veľká pozornosť očisťovaniu organizmu. Očistnými prostriedkami sú oheň a voda. Za najefektívnejší prostriedok sa tradične považuje baňa. Tento výraz pôvodne znamená miestnosť, ktorá bola vytvorená vykopaním jamy do zeme a následným zakrytím „strechy“. Hoci je to „druh“ sauny, je to prastarý systém očisťovania lymfatického systému a od sauny sa postup líši. Kto mal možnosť v Rusku zažiť baňu mal by poznať rozdiel. Prenesene tento výraz prežil v slovenčine ako to, čo sa vykope do zeme – aj keď naša „baňa“ je čosi iné ako starosloviensky výraz. V samotnej ruštine sa naša baňa povie šachta a v Čechách už povedia doly. Tak či onak, v klasickej „bani“ sa spája oheň s vodou, čím sa rodí para. Následkom hĺbkového prehriatia a silného vývodu potu z organizmu sa z neho dostávajú von škodlivé látky.
 
Ďalším prirodzeným nástrojom Zdravy je napríklad aj Pôst.
 
Zdrava je teda predovšetkým škola Duchovného zdravia, ustanovenie harmónie Života.
 
Ten, kto nežil po Pravde a nedodržiaval Kony Svarožieho Kruhu, toho navštevovala Bohyňa Moréna, ktorá odoberala zmysly, vôľu k zdokonaľovaniu sa a privádzala človeka k smrti. Naši Predkovia vedeli, že zdroje chorôb tela ležia v chorobách Duše. Choroby Ducha sa začínajú hriechom, a preto ich liečenie začína víťazstvom nad hriechom.
 
Psychofyzické techniky slovanskej Zdravy nikdy neboli a nie sú ani náhodného charakteru ani chaotickým javom. Medzi sebou vzájomne pôsobia, dopĺňajú sa a spájajú do jednotného systému, ktorý stojí pevne na Védickom svetonázore. V tomto systéme existujú špecifické subsystémy, ktoré spočívajú v tom, že všetky metodiky, ktoré sú zamerané na jeden špecifický cieľ sú zjednotené v skupinách, ktoré sa tradične volajú „Своды Здравы“. Hoci to môžeme preložiť, ostaneme radšej pri pôvodnom názvosloví a budeme používať starosloviensky výraz „Svod“. Ako sme hovorili, Zdravu vysvetľujeme na jednom z Rodových systémov, čo nevylučuje, že existujú aj iné prístupy. Jedno si však môžete byť istí – hoci sa používa rozličný prístup, dosahujú sa tie isté výsledky. Žiadne Rodové systémy nie sú v skutočnosti protichodné, iba využívajú viac svojich, t.j. Rodových Bohov, keďže ich poznajú. V našich zemiach túto informáciu už NEMÁME, a toto platí všeobecne, aj v prípade obradu Menorečenia!
 
Takže v súlade s podávanou školou poznáme Svod Boha Chorsa, Svod Boha Velesa, Svod Boha Perúna, Svod Boha Striboga, Svod Bohyne Makoši, Svod Bohyne Lady. Priblížme si ich trochu podrobnejšie.
 
Svod Zdravy Chorsa – živel Vody
Chors je mocný Boh Slnka, ktorý môže dotykom vyliečiť a oživiť, alebo odobrať a zabiť. V jeho svode sú zjednotené cvičenia, ktoré sú zamerané na prácu s kĺbmi, zvyšovanie elastičnosti väziva a šliach, ale aj rad ďalších metodík, ktoré sú zhodné s metódami súčasnej manuálnej medicíny.
Patria tu cvičenia Živa, ktoré odstraňujú v tele vnútorné „západky“, ktoré v manuálnej medicíne nazývajú „disfunkcie“ alebo „funkcionálne bloky“. Ďalej tu patria cvičenia Vejga, ktoré sú zamerané na zlepšovanie hybnosti a elastičnosti svalov. Cvičenia, ktoré tu patria sú spojené so živlom Vody a sú v nich odrazené jej vlastnosti, vďaka ktorým energia slobodne preteká po tele a privádza k ozdraveniu organizmu.
 
Svod Zdravy velesa – živel zeme
Veles je Bohom Múdrosti, hoci sa dáva do súvisu aj s ochranou dobytka. Funkcie Vyšších Síl jednoducho nie sú „čiernobiele“.
Kľúče Velesa sú zamerané na posilnenie sily svalov. Zvyšovanie sily je možné jedine vtedy, ak existujú silné a dobré „korene“, no a Kľúče Velesa je systém zosilňovania týchto koreňov, pretože skrz ne sa napĺňajú svaly životodarnou silou Zeme. Lebo práve z „Prvopočiatočnej Matky Zeme“ čerpajú silu a neústupnosť prastarí slovanskí bohatieri. Do svodu Velesa patria cvičenia Bojar. V slovanskej tradícii sú spojené so živlom Zeme a ich úlohou je nahromaďovanie sily.
 
Svod Zdravy perúna – živel ohňa
Perún je Bohom Nebies a bleskov. Ako sme si už hovorili, samotný názov znamená niečo ako „Ohňoved“ v celovesmírnom rozsahu. Patrí medzi Vyšších Bohov. V našej tradícii neraz vystupuje aj vo funkcii Boha Vojny, ktorý vie tvrdo udrieť na nepriateľa.
Svod Zdravy Perúna je súhrn vôľových, psychosugestívnych cvičení, ktorých cieľom je vyvinúť umenie vôľovej kontroly činnosti celého organizmu. Patrí tu aj technika „Dýchanie Perúna“. V skutočnosti sa nijaká technika nezaobíde bez vnútorného komponentu, čo v podstate znamená, že Svod Perúna je prakticky základom všetkých metodík psychofyzických cvičení. Patrí tu systém cvičení Pobuda. Všetky techniky Perúna patria k živlu Ohňa. Sú určené na aktiváciu tela a Vedomia. Bez nich ostáva vnútorná sila v potenciálnom, t.j. spiacom stave.
 
Svod Zdravy striboga – živel vzduchu
Stribog je veliteľom priestorov, alebo inak aj Bohom štyroch vetrov.
Do Svodu Striboga patria cvičenia, ktoré sú postavené na vlnovom efekte. Vyvíjajú kontrolu nad telom, umožňujú si osvojiť okolitý priestor, racionálne ho zaplniť a zabezpečiť plnohodnotné fungovanie nášho tela. Patria tu systémy „Kľúče Stribri“, „Svilia“, Kazačie tance, alebo aj „Strom Života“ či „Vesmírny Strom“. Všetky dávajú do pohybu vnútornú silu, rozvádzajú ju po tele, čím zároveň posilňujú systém krvného obehu.
 
Svod Zdravy makoši
Nebeská Matka Makoš – často nazývaná aj Matka Sva – Bohorodička, je Spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu. Spolu so svojimi dcérami – Doľou a Nedoľou – určujú Osudy Nebeských Bohov, ale aj osudy všetkých ľudí z Veľkej Rasy a všetkých potomkov Nebeského Rodu, ktorí žijú na Midgard-Zemi a aj všetkých prekrásnych Zemiach Prečistej Svargy. Pre každého pletú Nite Osudu. Nič na veci nemení ani to, že dnes si mnohí myslia, že si môžu „vybrať“ napríklad Krista...
 
Len pre úplnosť si všimnime, že posvätné zviera „posol“ Bohyne Makoš je Labuť. Matka Sva znamená – ako už vieme – Nebeská Matka. Tvar „Sva“ používame v mnohých prastarých názvoch či menách: Svarog, Svastika, Svaga, Svarga, svadba... A ako povieme „Labuť“ v angličtine? „Swan“ – treba ďalší komentár, ktorý jazyk je starší a kto od koho preberal slová?
 
Do Svodu Zdravy Makoši patria cvičenia, ktoré účinkujú na pohlavné systémy, korigujú sexuálnu sféru životnej aktivity človeka. Patrí tu technika „Deväť kľúčov Makoši“, čo je čo do podstaty spojenie dvoch živlov: Zeme a Vody. Kľúče Makoši na jednej strane koncentrujú silu v oblasti panvy, pričom z druhej strany ju dávajú do pohybu, čím pozitívne vplývajú na reprodukčnú schopnosť.
 
Svod Zdravy lady
Lada Matička je tiež Nebeskou Matkou Bohorodičkou – je Matkou aj Boha Perúna. Je to ľúbiaca a nežná Matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých Národov Veľkej Rassénie, čo sú územia, na ktorých sa usídlila Veľká Rasa, t.j. Slovanské a Árijské plemená a národy, ako aj Ochrankyňa Čertoga Losa (čo je zároveň jej posvätné zviera na Zemi) vo Svarožom Kruhu. Nebeská Bohorodička Matka Lada je zároveň Bohyňou Krásy a Ľúbosti a ochraňuje Rodinné Zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodiny všetkých potomkov Nebeského Rodu.
 
Svod Lady sú odporúčania a rady prastarých volchvov v takých oblastiach, ako sú Bohovia, Národy, Rod, Príroda, Rodina a pod. Svod Lady otváral zákony Pravi. Bez tohto niet ani len pomyslenia na zdravie a blahobyt človeka.
 
 
Obr. 6: Staroslovanské rozloženie prvopočiatočných elementov v individuálnom energeticko-informačnom priestore človeka: „Lad
 
Ako sme už hovorili, podľa predstáv našich Predkov človek – a všetko čo existuje – pozostáva zo štyroch počiatkov: Zeme, Vody, Ohňa a Vzduchu, ktoré sa nachádzajú v dynamickej rovnováhe – Lade, pričom na všetkých vplýva osud – Makoš.
 
Psychofyzické cvičenia Zdravy sú zamerané na to, aby boli všetky štyri počiatky v rovnováhe a prostredníctvom jej cvičení sa dostávame do stavu Ladu.
 
 
 Obr. 7: Vzájomné pôsobenie Svodov Bohov na Vedomie a energetiku človeka
 
- Kľúče Svodu Perúna aktivizujú Vedomie a prebúdzajú vnútorné sily;
 
- Kľúče Svodu Velesa nahromaďujú, akumulujú sily zvonku;
 
- Kľúče Svodu Chorsa otvárajú naše telo a robia ho priechodným pre sily či energie;
 
- Kľúče Svodu Striboga dávajú vnútornú silu do pohybu.
 
Všetky tieto praktiky sú medzi sebou vzájomne previazané, preto ak vykonávame všetky, tak pomerne rýchlo prichádzajú skutočné výsledky, ktoré nám umožnia zaobísť sa bez liekov a obnoviť našu vlastnú vládu nad telom. Veď už samotný názov hovorí za všetko: v-Lad-u.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.