Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  UDALOSTI /  ZMŔTVYCHVSTANIE Z POPOLA
ZMŔTVYCHVSTANIE Z POPOLA
Hľadanie pravdy - Dejiny

 

Bez koreňa ani palina nerastie.
                    Ruské príslovie
 
Svarog je náš Otec a ostatní Bohovia sú podstatou synovia Jeho.
I my musíme ctiť si Ho, tak isto,
ako sme si ctili rodiča,
pretože On je Otec nášho rodu.
       Velesova kniha
 
Rod – všetci Bohovia i celý Vesmír,
Rod – čo bolo aj to, čo sa stane,
čo sa zrodilo, aj to, čo sa zrodí.
                   Rigveda (Mandala IV)
 
Na obrázku vidíme obraz vtáka Fénixa, ktorý vstáva z popola. Je to prastarý obraz a symbolizuje prastaré proroctvo o znovuzrodení Rassénie. Nuž, začalo Ráno Svaroga a veci sa začínajú neodvratne meniť. Prechodom hranice Svetov sme zistili, že sme mali šťastie. Dostali sme sa do takého paralelného Vesmíru, v ktorom zmeny budú „mäkšie“, no zmena tak či onak nastane. Znamená to iba to, že sme dostali viacej času na činy. Nie na fantazírovanie, ale na činy. Lebo práve činy rozdeľujú ľudí – povedal už Budha.
 
Hlavným cieľom nášho článku je však niečo iné. Nie sme jediní, kto dnes na Slovensku proklamuje, že nám ide o návrat k Slovanstvu,. Často sa nás pýtate, čo si myslieť o tom či onom subjekte, ktorý na „trhu Slovanstva“ v našej krajine dnes pôsobí. Nestojí zato sa zapodievať každým jednotlivcom, ktorý sa objaví a „vedie“ ľudí „správnym“ smerom. Máme totiž iné možnosti – porovnať konanie všetkých z pozície skúseností našich Predkov.
 
Naši Predkovia za dávnych čias – keď písali Védy – ich písali preto, aby nám odovzdali svoju skúsenosť. Oni sa UŽ RODILI s veľkým aj chrbticovým (malým) mozgom pracujúcim na 100%. Rovnako vedeli aj to, že nám bude potrebné Poznanie, keď začne Ráno Svaroga. A my čo robíme? Mozgy nám pracujú niekde v rozmedzí 3 až 8% a IGNORUJEME DEDIČSTVO Predkov, ktoré nám jediné podáva návod, ako správne žiť. Teda ak máme na mysli našich Predkov, Slovanov a Árijcov. Lebo podanie cudzích predkov je nám servírované denne. Ale čo je svojou podstatou kresťanstvo aj islam? Iba odnože judaizmu. Veď stoja na tých istých energetických základoch.
 
Nuž, ako zistiť, kto je kto na „slovanskom trhu“? Používajme ZDRAVOMYSLIE. Už sme o ňom neraz hovorili, takže len krátka rekapitulácia. Vždy sa musíme rozhodovať na báze troch pevných bodov. Ak chceme zistiť odpoveď, musíme brať do úvahy názor kompetentného človeka v danej otázke, potom názor našich Predkov (Védy – povesti, Zápovede Bohov a Predkov...) a nakoniec osobnú skúsenosť. Podľa podania Predkov – informácie vo Védach – jedine vtedy sa staneme odolnými voči klamu a máme istotu, že nás nikto neoklame. Ak chýba istota čo i len v jednom bode, tak nemôžeme takúto informáciu brať do úvahy ako istinnú, t.j. Pravdu.
 
Dnešná agenda civilizácie nám podsúva, že ľudia sa učia na vlastných chybách. Toto nie je z védického pohľadu správne – tak sa „učia“ iba tí, ktorí nepoužívajú zásady Zdravomyslia. Toto je najdôležitejšia „bezpečnostná“ technika, ktorú budeme v nadchádzajúcich časoch potrebovať. Ako príklad použime známy ruský výraz „Durak“. Vo svojej podstate to nie je hlupák, ale náš Popolvár. Iné meno, ale tá istá Múdrosť Predkov. Durak je osvietený človek, ktorý nepoužíva UM („d“ – daný, majúci; „um“ – svetlo; „ra“ – slnko, odtiaľto pochádza aj bojový pokrik „(h)URÁ“; „k“ – patriace k čomukoľvek). Na počiatočnom stupni vývoja je um najlepším priateľom človeka – na poznávanie Sveta Javi. No na konci evolúcie človeka (pokročilejšie reinkarnácie) sa stáva najhorším nepriateľom, pretože tento nedokonalý orgán poznania je ohraničený primitívnosťou prijímania piatich zmyslov (päť okien v budhizme): zrak, čuch, sluch, hmat, chuť. Žiadne ďalšie kanály prijímania informácie um nemá. V ľudových rozprávkach je Popolvár vždy z pohľadu evolučného vývoja vyššie nad svojimi bratmi. Človek, ktorý využíva iba schopnosti umu nie je schopný riešiť napríklad takúto úlohu: „choď tam, nevedno kam, poznaj to, nevedno čo“. Ale Durak či Popolvár používa nie um, ale iné, dokonalejšie spôsoby poznávania sveta, a preto sa ľahko vyrovná s takýmito úlohami. Práve preto mnohí autori prirovnávali Rusko ku krajine durakov: „Umom Rusko nepochopíš, meradlom nezmeriaš, má zvláštny rozmer, v Rusko možno iba veriť“.
 
Takže ako to je? Slovanská spoločnosť je vtedy slovanská, keď stojí na Rodovom zriadení, nie demokracii. Keď používa Zdravomyslie, nie vlastný názor (dodaný médiami, vzdelávacím mechanizmom a pod.). Je organizovaná (a bola aj Veľká Morava) v Dŕžave, nie Štáte. Každý učiteľ slovanstva – nech akokoľvek pekne rozpráva – ktorý nenástojí na týchto princípoch, NIE JE SLOVAN. Takých však tvari podporujú a financujú, pretože takýto „Slovania“ zaručenie nenastolia Rodové zriadenie, a teda tvarov nijako neohrozia. Áno, vzhľadom na podiel bieleho obyvateľstva na celkovej populácii sveta už ide o prežitie. Ak ponecháme v účinnosti a pri moci technokratickú civilizáciou a peňažný hodnotový systém, tak do 25 rokov prestane biela rasa existovať úplne. Teraz neberme do úvahy, že „prídu Bohovia“ a „postarajú sa o nás“. Oni prídu a civilizáciu určite zničia – inak to totiž nemôže byť – ale skúšky skladáme my, nie Bohovia. Tí ich – keď boli ľuďmi ako my teraz – už dávno zložili. Ale ak vnímavo sledujete vidíte, že civilizácia vyvražďuje bielych ako celok – bez ohľadu na to, že väčšina z nich sú dnes kresťania. Ani ich to neminie – akurát „prídu“ na celú hru až vtedy, keď už bude neskoro, najpravdepodobnejšie budú stáť na Súde Predkov. No a tí ich potom pošlú tam, kde sa celý život snažili dostať – k Jehovovi.
 
Vari len krátku exkurziu do Rodového zriadenia a s ním spojeného Kopného práva. Je to zásadný protipól demokracie. Čo je demokracia? Nuž, predstavme si, že sa stretne 100 ľudí a začne hlasovať. Stačí, ak sa „vhodným spôsobom“ dohovorí 51 z nich na spoločnom postupe a rozhodujú aj o záležitostiach ostatných 49. To však nie je všetko. V každom dobrom antickom slovníku zistíte, že v starom Grécku – po zničení Pelasgov – existovali dva druhy ľudu: „demos“ a „ochlos“. Demos sa traduje ako „slobodný ľud“, pri výraze „ochlos“ väčšinou nájdete Aristotelovu poznámku, že ide o „nedvižnú masu“, ale to je výraz pre všetok ľud „komplet“. Áno, demos je slobodný ľud, na ktorý pracuje armáda otrokov. Je to teda sloboda elity postavená na otrockej práci celého zvyšku spoločnosti. Takže áno – USA či Veľká Británia vždy boli a aj sú demokratické krajiny. Vidno to najmä na USA: ich „slobodu“ demokraticky financuje celý svet. Ani len neskrývajú nástroj, aký na to požívajú – demokraciu. Je jedno, čo si o tom myslí naivne nevedomá časť populácie, ktorá demokraciu považuje za dobrý nástroj, ibaže sem-tam zneužívaný. Nie. Tvari v tomto neklamú – ukazujú nám všetko pod pravým menom. A my – keď podporujeme atribúty demokracie – ju schvaľujeme. Teda, ak chodíme do volieb a volíme, súhlasíme so systémom, ktorý nám vytvorili tvari. Že to „neprávom“ kdesi ktosi zmanipuloval? Nie, demokracia bola od začiatku demokraciou.
 
Kto má v demokracii volebné právo? Všetci. Pod všetci myslíme naozaj všetci: zlodeji, narkomani, Cigáni, alkoholici, násilníci, všakovako postihnutí, dôchodcovia, ženy, študenti, úradníci, cudzinci... Nuž, stačí vhodne ovplyvniť cieľový segment a naivní či „nabudení“ členovia daného segmentu (egregoru) odhlasujú to, čo tvari potrebujú. Paradoxne, často vidíme jav, že pri rôznych referendách a aj voľbách, sa hlasovanie stáva legitímnym práve preto, lebo sa ho zúčastnila povedzme nadpolovičná časť populácie. A ak z tejto zúčastnenej časti populácie 49% hlasovalo proti, tak práve svojou účasťou si odhlasovali to, proti čomu hlasovali. Spravidla väčšina tých, ktorí s tým či oným nesúhlasia, do volieb ani nejde. Takže vidíme, ako rafinovane štát dosiahne čo chce, hoci aj keď je väčšina populácie proti. Nemusíme ani hovoriť o „predvolebných guľášoch“ v cigánskych osadách a podobných veciach – každý pozná dostatok príkladov.
 
A ako to rieši Kopné právo? Nuž, úplne inak. Detaily si môžete zistiť v konkrétnych materiáloch, ale principiálne ide o to, že nie každý má právo hlasovať. Hlasovať môže totiž iba skutočný hospodár, človek, ktorý sa stará a živí celú svoju rodinu. Obrába polia, pečie chlieb, pasie kravy, stará sa a ctí si svojich Predkov – aj ešte žijúcich starých či prastarých rodičov, radí sa s nimi. Stará sa a vychováva svoje deti. Zároveň vie, ako držať v ruke zbraň a vychováva zodpovedajúco aj svojich synov, ako budúcich hospodárov aj bojovníkov, a svoje dcéry ako zodpovedné budúce matky, bohyne domácich kozubov. Takýto človek, na ktorom stojí celá zodpovednosť za rodinu, má jediný právo rozhodovať za rodinu. Je to jeho zodpovednosť. Desať takýchto hospodárov sa stretne spolu a vyberie si spomedzi seba toho najhodnejšieho, najschopnejšieho. Všetci sa poznajú, všetci vedia o čom je aj práca, aj boj o ochranu svojej práce a rodiny. Vyvolia si toho najlepšieho spomedzi seba? Určite! Každý z nich vie o čom to je a čo potrebujú, aby to tak ostalo. Potom to ide vyššie. 100 takto vybratých hláv rodín si vyberie spomedzi seba najlepšieho, ďalej 1 000 z takto vybraných stotníkov si vyberú už elitu krajiny, a najvyššia elita Rodov si volí knieža. Všetky takého voľby sú len vtedy platné, keď za hlasuje 100% zúčastnených. Takto sa do žiadnej funkcie nedostane nijaký cudzinec. Jednoducho nikto, koho nepoznajú sa nestane „poradcom“, kniežaťom, skrátka ničím. Rodový systém zaručuje, že dŕžavu vedú jedine tí, ktorí na zemi aj robia, aj za ňu vedia bojovať. V rodovom zriadení zem, na ktorej národ žije je svätá. Sväté je to, bez čoho nie je možné žiť. Nie je možné žiť bez Predkov, nie je možné žiť bez zeme. Preto zem bola vždy majetkom Rodu a nie ziskuchtivého jednotlivca na predaj.
 
Samozrejme, že vždy existujú takí, ktorým sa robiť nechce a ani bojovať im nevonia. Takýto tvorili približne 2 až 3 % populácie. Keďže neboli k ničomu, Rody ich vyháňali. Stávali sa vyhnancami, ale nikto ich nezabíjal. A práve takýto vyhnanci sa neraz vracali s cudzími, križiackymi vojskami. Aj toto dotvára obraz, čo za zberba – na čele s kresťanskou cirkvou – tu prebrala moc po vyvraždení našich Predkov a vytvárala štát. A to sú tí, na ktorých stojí demokracia.
 
Takže Slovan je ten, kto Prav Slávi (t.j. Pravoslávny), žije v Rodovom zriadení, rozhoduje sa na princípe Zdravomyslia a zároveň vie, že štát je nástrojom tvarov a demokracie, lebo naša kultúra stojí na Dŕžave. Kto nehovorí o Rodovom zriadení, Zdravomyslí a Dŕžave, ten nemá o Slovanstve ani potuchy. A to je odpoveď na všetkých a pre všetkých. Rozhodnúť sa musí každý sám.
 
Ak sa vám zdá, že sa v našich článkoch dozvedáte naraz veľmi veľa – ľahká pomoc. Ak vieme, že v Noci Svaroga pracovali naše mozgy niekde na úrovni 3 až 8%, tak to musíme brať do úvahy. Každý materiál, ktorý je nový a teda nejasný čítajte aspoň 30x. Prečo? Pretože 30x3% sa blíži k 100%. Robte tak vždy, keď zistíte, že to, čo skúmate ste už raz preštudovali, ale pri ďalšom čítaní, či pozeraní videa ste zaregistrovali vždy niečo nové. Skákať z jedného smeru na druhý – podľa okamžitej nálady – to nie je Zdravomyslie. Len 100% pochopenie materiálu – informácie – dáva podklad na adekvátnu reakciu. Dovtedy ste len v zajatí „noviniek“, ktoré vám tvari budú podsúvať po celý život. Zamestnáte celú kapacitu svojho mozgu – ako počítačový vírus – ale k Múdrosti nesmerujete.
 
Keď už sme spomenuli Múdrosť, tak si musíme uvedomiť, že existujú ľudia informovaní a ľudia múdri. Informovaní sú iba oboznámení s nejakou skutočnosťou, ale keďže nikdy nepoužívajú zdravomyslie, tak aj iba takými vždy ostanú. Na Múdrosť totiž treba poznanie. A čo to podľa Véd poznanie je? Je to  uvedené v Bhagavad-gite (13.8-12): Poznanie je skromnosť; umiernenosť; zrieknutie sa násilia; trpezlivosť; prostota; obracanie sa na skutočného duchovného učiteľa; čistota; pevnosť; sebadisciplína; zrieknutie sa zmyselných pôžitkov; neprítomnosť lživého ega; uvedomenie si toho, že narodenie, smrť, staroba aj choroby je zlo; neprítomnosť naviazaností, nezávislosť od porobenia ženou, domom, deťmi, domácim hospodárstvom aj prácou; pokoj tvárou tvár dobrým aj zlým udalostiam; trvalá a čistá odovzdanosť Najvyššiemu; osvietený um, odvádzajúci od prázdneho stýkania sa a spolčovania ľudí; sebestačnosť; uznanie dôležitosti sebarealizácie; trvalé poznávanie Ducha, Sveta a pravdivého „JA“; láska k hľadaniu Absolútnej Pravdy (Istiny). Toto všetko Najvyšší prehlásil na poznanie, pričom všetko, čo existuje mimo toho – nech je to čokoľvek – je nevedomosť. Nuž, ten najznámejší univerzitný profesor môže mať obrovské množstvo informácií, ale nemusí mať – z védického pohľadu – múdrosť, ktorú zase môže mať obyčajná babka.
 

Z našich článkov už viete, že najsilnejším živlom je éter, teda myseľ. On môže – za prítomnosti Svetla v mysli – začať – na základe Múdrosti Predkov – začať meniť sebe podriadenú hierarchiu živlov, a všetko očistiť. To je Duchovnosť. Presvetlený éter je napojený na Rodový egregor, nepresvietený éter (myseľ), na akýkoľvek iný egregor. No a aký je éter, taká je aj spoločnosť, v ktorej žijeme. Ak je plná snahy o honobenie peňazí, cenných kovov a drahokamov, akcií, dlhopisov, pozemkov a podobných vecí, tak nemožno očakávať zmenu štátu na dŕžavu. Takže všetci tí, ktorí ešte aj dnes majú takto „obsadené“ mysle, takto aj dopadnú, ale vedú tam všetkých ostatných, nevedomých. Im v skutočnosti systém tvarov veľmi vyhovuje. Ale to nie sú Slovania, nech by mali akékoľvek krásne rečičky o slovanstve. Sprievodné znaky našej kultúry sme už opakovali neraz, dnes je celý tento článok iba o opakovaní. A pritom zmena éteru by stačila na vyhnutie sa kataklizme. Že sa to dá, dokázal už Gándí, dokážeme to aj my? Každý si určí sám čo s ním bude – aj s jeho rodinou. A takto bude vyzerať aj výsledok. Zmeny sú už v pohybe, ale sú pod povrchom. Nič nevidno, až pokiaľ sa nezačnú prejavovať, ale to už bude veľmi neskoro. Lebo ak nemáme slovanské korene, tak nebudeme v slovanskej budúcnosti. Nemáme z čoho vyrásť.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.