Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 3.
KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 3.
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
Už sme si povedali o princípoch a základnom rozčlenení Kazackej Zdravy. Ostáva nám teda ešte dokončiť tému príkladom niekoľkých cvičení, ktoré však – samozrejme – nemôžu nahradiť samostatný kurz či inú formu praktického nácviku. Ako pri všetkom ostatnom, podávame tú iba zásadné princípy, t.j. informácie. Múdrosť musí každý nadobudnúť osobnou skúsenosťou, lebo ako povedal už L. N. Tolstoj: „Nemožno nikoho naučiť, možno iba naučiť sa“. Veď o tom je zodpovedné využívanie slobody, ktorú nám dali naši Bohovia. Nie podľa zákona a presne tak, ako chce nejaký Pán, ale zo slobodnej vôle a na základe Múdrosti Predkov. Len tak môžeme znovu nastoliť Rodové zriadenie.
Pozrieme sa na niekoľko základných cvikov, ale predtým nezaškodí si pripomenúť niekoľko súvislostí, ktoré nám lepšie priblížia jeden z účelov Zdravy. Je to schopnosť sa brániť navným bytostiam, ktoré nás „požierajú“.
Na obrannej obálke bežného človeka je možné uvidieť napríklad larvy, ktoré v hojnom množstve prebývajú v astrále. Sú schopné sa nielen prilepiť k človeku, ale aj zrásť s ním, t.j. s jeho navným telom. Sú to parazitické bytosti, ktorých tvar pripomína osemnohú chobotnicu alebo medúzu. V starých spisoch ich Mudrci nazývali aj neodbytnými duchmi.
Larvy môžu pochádzať z astrálneho priestoru, ale môžu byť aj činnosťou čiernych mágov, či myšlienkami samotných ľudí. Prisajú sa k ľuďom a vysávajú z nich životnú energiu, ktorou sa kŕmia.
Smoliari a ožrani majú na svojich navných obálkach množstvo lariev. Ich množstvo postupne mení ich charakter. A takto sa mohutné, osemnohé, tmavosivé larvy stávajú silnejšie a silnejšie. Narastú tak, že už nemajú miesta na svojom pánovi a prechádzajú na druhých ľudí. Šíri sa nákaza. Larva sa prisáva a začína vplývať na svojho nového nositeľa presným, špecifickým spôsobom. A tak nový nositeľ začína napríklad pravidelne piť, život sa mu začína rúcať a sám sa stáva šíriteľom navnej nákazy. Ľudia v jeho prítomnosti začínajú byť nevedno prečo podráždení, a ak to trvale pokračuje, tak ho začínajú opúšťať. Ich čisté vibrácie odpudzujú temné podstaty a nútia človeka – hoci intuitívne – vystupovať zo vzájomných vzťahov.
So smoliarmi je lepšie sa nestýkať, ale ak sa tomu nedá vyhnúť, tak treba piť živú vodu (pripravenú zo zmesi vôd horských prameňov), meditovať, opakovať si, že nikdy nebudeme takí, ako tento smoliar.
Larvy vytvárajú samotní ľudia svojimi negatívnymi emóciami, strachom, bolestivými aj neriadenými predstavami. Hroznú „príšeru“ možno vytvoriť dokonca iba zhliadnutím hororového filmu, obzvlášť ak takýto film vidia stovky ľudí. Keďže je vytvorená kolektívnou obrazovou predstavou, tak bude ešte dlho strašiť deti, či nervovo labilnejších ľudí a nebude dávať spokojne spávať.
Citlivejšie reagujúci ľudia (aj vďaka okamžitej situácii) môžu larvu aj uvidieť či pocítiť. Každý si určite spomenie na také pocity, napríklad ako keby mu niekto sedel na pleciach a tlačil ho k zemi, alebo ako čosi sedí v jeho vnútri a núti ho v nejakej situácii niečo povedať, alebo niečo urobiť. Ba sú ešte aj horšie stavy. Niektorí sú priam hnaní urobiť niečo hrozné, ich podstate úplne cudzie – ale zastaviť sa to nedá. Tento stav je taký naliehavý, že neskôr sa človek sám sebe diví, ako mohol niečo také urobiť, či čo i len na niečo také pomyslieť.
Neraz sú to činy, ktoré by mohli byť charakteristické napríklad pre nejakého vášho známeho, ale určite nie pre vás. V Rusku je príslovie: с кем поведёшься, от того и наберёшься. Nuž a tak „naberáme“ larvy. Ako keby nám nestačili naše vlastné, začíname ešte „kŕmiť“ aj ďalšie. Ale oni rastú a rastú. Ale to už potom nie sme my, postupne už ONI začínajú riadiť nás.
Larvy alkoholu nám môžu celý deň vnucovať želanie si vypiť a uvoľniť sa. Iné – zdalo by sa „neškodné“ larvy nabádajú na lenivosť či obžerstvo. A tak ľudia jedia a jedia – a potom hľadajú všakovaké preparáty na chudnutie a „super business“ je na svete.
Larvy môžu preberať tvar v závislosti od obrazotvornosti človeka. Najčastejšie sa podobajú na to, čoho sa  človek bojí, alebo čo mu nedá kľudne žiť.
Larvy sa dajú ničiť pasívne, t.j. zamietaním ich a kontrolou svojich emócií. Ak takýto človek začne tvrdo na sebe pracovať a bude neústupne pracovať na dosiahnutí svojho cieľa, tak larva sa začne scvrkávať až odpadne. Ale sú aj efektívnejšie spôsoby. Dajú sa spáliť aj ohňom sviečky spolu so správnymi modlitbami a zariekaniami. Odpájajú sa od našej obálky, prehoria skrz-naskrz a viac sa nevrátia. Obzvlášť dobre to vidno pri práci s voskom. Vylievajú sa také figúry, že ich môžeme aj smelo rozoznávať názvami.
Ak by sme to chceli premietnuť do praktickej roviny, tak sa pozrime na niektoré životné situácie. Napríklad na stav, keď človeka používajú. Teda, keď ním raňajkujú, obedujú a večerajú, t.j. keď mu odoberajú energiu. Väčšina takýchto ľudí je dobrých a často im je ľúto iných ľudí. Často vypočujú sťažnosti starej babky, ktorá si pospomína až na šťastné detstvo. Popritom sa unavia a dlho si nevedia usporiadať myšlienky. Potom v práci vypočujú sťažnosti kolegu – napríklad na zvyky šéfa. A poľutujú kolegu či kolegyňu. Jednoducho ho udržiavajú v mysli a snažia sa podporiť ho či ju v každej potrebnej minúte, ale neskôr pocítia, že ich vlastný entuziazmus kdesi zmizol. Postupne nestíhajú robiť svoju vlastnú prácu načas. Doma sa vynorí najskôr malý konflikt a človek začína v mysli rozoberať aj to, čo mu povedala žena, čo jej odpovedal, či to bolo správne, či to malo byť tak rýchlo a podobne. Už sa neteší na návrat domov a začína sa ozývať svedomie. A keď ešte ochorie dieťa...
Ak sa takéto situácie často opakujú, tak sa medzi takýmto človekom a inými vytvárajú očami neviditeľné linky, po ktorých však cirkuluje energia. A príde okamih, keď sa človek stane obeťou a jeho energiou sa začnú „kŕmiť“ iní. A ak sa niekto začne kŕmiť vašou energiou, tak začne od vás všetko preberať. Dobré aj zlé. Jeho problém sa stáva aj vašim.
Keď začnete napríklad v práci fungovať ako naivný Samaritán, tak pri počúvaní problémov iných ľudí postupne do vás vnikajú a „prepracovávajú“ vás cudzie emocionálne informácie. Pripájate na seba človeka, pretože sa mu otvárate svojim súcitom. A otvára sa jemná linka, po ktorom začína odchádzať vaša energia. Ten, kto sa vám stále žaluje sa stáva spočiatku nie veľmi badateľným energetickým vampírom. Ak ho stále počúvate, v mysli pracujete s jeho problémami a ľutujete ho, tak mu vy sami posielate vlny svojej energie spolu s horúcou túžbou mu pomôcť.
Aj keď si to neuvedomujeme, je to starostlivo vypočítaný mechanizmus na postupné ničenie ľudí, ktorí majú Svedomie a súcit, ale už nie poznanie o súvisiacich aspektoch a energiách. Tvarom svedomie chýba, takže takto si na dlhú dobu pripravili „stravu“ z tých, ktorým v minulosti povraždili Predkov. A títo ich kŕmia a kŕmia.
Keď sa už raz takéto neviditeľné linky vytvoria, tak sa vytvoril trvalý kontakt:
Teraz už im stačí napríklad zatelefonovať, pohovoriť si, alebo iba jednoducho pomyslieť a myšlienkou požiadať o pomoc. Linka sa aktivuje a vaša energia odchádza.
Postup vyzerá asi takto:
Človek, ktorý má problém či poruchu a zdravý človek.

 

Pri vzájomnom kontakte sa ich energetické obálky stretávajú a prebehne vzájomné preniknutie, cudzia situácia sa stáva známou aj s cudzou bolesťou a problémom. Čím má človek s problémom či poruchou bližšie k zdravému človeku, na ktorého sa obrátil, tým jasnejšie sa zdravý človek s problémom oboznamuje a tým silnejšie sa snaží do problému vniknúť.
Problém – označený čiernym bodom – sa stáva "majetkom" oboch:
Na vzdialenosť sa obaja stávajú nositeľmi problému ak ho neriešia. Ale ak si to nový nositeľ aj nevzal za svoje, t.j. ak to ani nechcel riešiť, je to už jedno. Na nejaké obdobie sa taktiež stáva nositeľom cudzieho problému, pričom pôvodný majiteľ sa ho už „zbavil“.
Ak je to silný človek so silnou energetikou a ak sa naučil nevpúšťať do seba cudzí bôľ, tak cudzí čierny bod zo svojho poľa vytlačí a bude čistý. Ale ak si nedá pozor, tak so svojim bôľom príde druhý, tretí a začnú postupne „nakladať“  na neho svoje problémy. Na tento stav platí staré ruské príslovie: „nabral sa cudzích trampôt ako pes bĺch“.
 
Ak má človek silný imunitný systém, dobre vyvinutú energetiku, silné pole či už vďaka modlitbám a pravsláveniam alebo praxou jogy, alebo sa aktívne zaoberá ozdravovacou praxou Zdravy, tak jeho pole buď prepracováva cudzorodé vniknutia alebo ich vytláča. Lebo ak nie, tak energia cudzej choroby postupne preniká do fyzického tela a vzájomne pôsobí s bunkami orgánu, vnáša do nich deštrukciu a vyvoláva novú chorobu.
 
Ak chorého človeka lieči celiteľ, tak môže používať na podporu aj lieky, či už na chemickej alebo bylinkovej báze. Keď už spomíname celiteľa, tak si povedzme, že to je človek, ktorý lieči chorého na troch úrovniach, nie iba jednej, ako dnešní lekári. Všetky choroby sa liečia na fyzickej, energetickej a Duchovnej úrovni. Jedine takto je zaručený správny výsledok. Liečenie na fyzickej úrovni predstavuje „materiálne“ odstránenie dôsledkov problému: napravenie polámaných kostí, vypudenie škodlivých látok z organizmu a podobne. Ak si to uvedomíte zistíte, že dnešní lekári nie sú „nad“ celiteľmi, ale spravidla ostávajú na fyzickej úrovni nápravy. V našej kultúre to boli napríklad „kostipravi“. Keď je odstránený fyzický dôsledok, tak celiteľ pristupuje k obnoveniu energetického tela človeka, obnoveniu jeho energetického tela. Tu by sme mohli poznamenať, že takto sa „zadáva“ karmická úloha – problém z minulosti sa „založí“ do energetického tela tak, že sa zablokujú určité energetické kanály alebo centrá, ktoré „spôsobia“ človeku ten problém, na ktorý musí v tomto živote zamerať svoju pozornosť a napraviť ho. Takto človek, ktorý sa dostane hlboko do tokov svojho energetického tela (napr. prax jogy) si môže v podstate „vymazať“ negatívnu karmu aktiváciou plného toku všetkých kanálov a čakier energetického tela. Ale neradujme sa vopred – koľko ľudí dokáže naozaj tvrdo na sebe pracovať? Ďalšia súvislosť je, že hoci východné školy hovoria veľa o nejakých 9 či 12 energetických kanáloch, my ich máme 144 – 72 na pravej strane a 72 na ľavej strane. Presnejšie povedané, máme potenciál ich mať. Naša evolúcia – člena Veľkej Rasy – nie je možná bez práce na rozvoji Rodu. Nám sa „nové“ kanály otvárajú pri každom narodení dieťaťa. Teda bez detí je u väčšiny ľudí našej Rasy evolúcia nemožná.
Celiteľ teda môže aktivovať celistvosť energetického tela – ale to spravidla dočasne. Človek sám musí na sebe začať pracovať – je to ideomotorická činnosť, t.j. súčinnosť určitých fyzických praktík a používania predstavivosti v pozitívnom smere.
 
Tretia hladina je Duchovná. Pod Duchovnosťou v tomto smere rozumieme „správanie sa“ k živatmám, ktoré tvoria naše telo. Každá živatma bunky je samostatná bytosť, t.j. každá bunka má rozum. Duchovne vyspelý človek sa teda k svojmu telu chová ako dobrý hospodár, t.j. za odvedenú prácu svojich „poddaných“ náležite a načas „platí“. Znamená to, že všetci poddaní dostávajú správnu stravu, t.j. výplatu, vždy načas. Okrem toho dostávajú aj akési „prémie“, „koncoročné a podobné“ odmeny atď. Takto vedome vedieme tie živatmy, ktoré súhlasili, že ich budeme viesť ako vodca na ceste evolúcie vpred. Dnes sa však ľudia chovajú k svojim „poddaným“ ako nemilosrdní otrokári. Namiesto vzájomného rešpektu vynucujú z tela všetko na doraz. Následkom toho sú „vzbury otrokov“, ktorí nedostávajú to, čo mali sľúbené – a nastupujú choroby. Všetko je navzájom prepojené a nedá sa dlhodobo zneužívať. O správnej strave sme už neraz hovorili, ale pripomeňme si ešte ďalší aspekt. My sme predurčení sa stať Bohmi. Jedného dňa – v závislosti od našej evolúcie – budeme mať vlastnú Slnečnú sústavu. Obyvatelia budú naši dnešní „poddaní“, t.j. živatmy, ktorým sme sľúbili spoločnú evolúciu a tak ich vedieme vpred, nahor. Ale budeme ich viesť stále? Ak budeme po smrti krodovaní – t.j. naše mŕtve telo bude spálené, tak všetky živatmy odchádzajú spolu s nami. Ak sa však dáme kresťansky pochovať, tak naše živatmy sa „rozídu“. Niektoré vstúpia do ríše zvierat – bunky zjedia červíky, iné do rastlinnej ríše – bunky sa stanú súčasťou rastlín a pod. Nuž, sľub sme nesplnili a ponechávame ich tak – je to zrada. A keď príde čas novej materializácie, tak budeme potrebovať nové materiálne telo, a teda nové živatmy. A tieto sa budú pýtať, čo sme urobili s predchádzajúcimi – bol dôvod na to, aby sme ich nevzali so sebou? A tak „dostaneme to, čo bude“ – čo sa samozrejme odzrkadlí aj na našom „novom“ telesnom zdraví.
 
Vráťme sa k liečeniu. Ak chorý dostáva na podporu liečenia liek, tak tento – ak je správne vybraný – sa musí hodiť aj vlastnosťami svojho poľa. Aj lieky majú svoje vibrácie a polia, ktoré sa dajú merať rôznymi spôsobmi, napr. kyvadlom. Pri súlade poľa lieku sa rýchlosť liečenia značne zvyšuje.
 
Pre bunky je však najprijateľnejší liek z byliniek. Bylinky sú živé organizmy, ktoré reagujú na bolesť, na zmenu prostredia, na to, v akom počasí a čase dňa boli zozbierané, aká bola pri tom fáza Mesiaca. Pravda väčšina týchto parametrov nie je braná do úvahy pri priemyselnom zbere a dnes ich vedia pripraviť iba profesionálni bylinkári. Ale aj napriek tomu sú práve bylinky tým najlepším spôsobom na zbavenie sa bolestí, najmä chronických.
 
Ale ani tí, ktorí sa zaoberajú liečiteľstvom  - celitelia, lekári a pod. – nie sú automaticky uchránení pred energetickými útokmi. Nebezpečenstvo vzniká najmä pre malé deti. Z lekára môže prejsť na dieťa „špinavé pole“. Podľa toho, akého je charakteru, tak prechádza čiastočne alebo úplne:
zdr3_06.jpg
 
Jasnovidec vidí špinavým poľom „napadnutého“ človeka asi takto:

 Na obrázku však vidno, že cudzí vplyv, bôľ a problémy sa svojim vzhľadom líšia od vlastného poľa človeka. Preto ich je možné zistiť, vyviesť z poľa a zničiť. Ale to len za predpokladu, že vniknutia sú nové. Čím sú staršie, tým je vyššia pravdepodobnosť, že prebehne vzájomná difúzia s poľom napadnutého subjektu, nastal prienik do silnejšie materializovaných vrstiev a nakoniec priamo do fyzického tela, čoho následkom bude zmena štruktúry poľa orgánu a vznik rozličných chorôb. Preto brániť seba a svojich blízkych pred takýmto niečím je mimoriadne dôležitá činnosť.

Oblasť energetického pôsobenia na ľudí je veľmi široká, takže nemôžeme v plnom rozsahu nahrádzať celú náuku. Preto – ako ostatne vždy – prinášame skôr prehľad encyklopedického charakteru, ktorý však už môže napomôcť na ceste ďalšieho hľadania. Preto si ešte pred konkrétnymi technikami Zdravy uveďme ešte niekoľko príkladov, z ktorých niektoré tak hlboko vnikli do nášho jazyka, že si už ani neuvedomujeme, čo pôvodne znamenali.
 
Prijať úder na seba
Toto je možné nielen v doslovnom význame. Náš osud, t.j. naše „vrecúško karmy“ sa nachádza v našom energetickom systéme, teda neustále dostávame to, čo nám pripravili pri našej materializácii na Zemi. Takýto úder osudu môže jasnovidec vidieť asi takto:


Úder môžeme dostať ako reakciu, t.j. ak sme urobili niečo také, že nám to bolo zarátané ako „zločin“ (v staroslovienčine a aj dnešnej ruštine je zločin jednoducho „zlý čin“, teda niečo ako hriech), tak prichádza karmická reakcia. Môže nás aj zničiť. Ak sa vieme orientovať, tak môžeme úder prijať na seba, ale môžeme sa aj ukloniť, uhnúť a presmerovať úder na iného človeka – toto je však už skôr oblasť pôsobenia čiernych mágov. Kresťanský egregor je vlastne oblasťou pôsobenia takéhoto mechanizmu. Pretože Jahve – napriek tomu, že sa prejavuje ako tri osoby, t.j. ako otec, syn a duch svätý – nič netvorí a ani nikdy netvoril, nevytvoril ani našu Dušu. My patríme – aj keď to väčšina ľudí ani netuší – do egregorov našich prastarých Rodov. Tam boli vytvorené aj naše Duše. Kresťanský egregor je priestor, v ktorom možno prenášať „majetok“ jedného človeka na druhého tak, že vzniká dojem, že niečo vzniklo z ničoho. Je to možné preto, lebo na Zemi dnes žije obrovské množstvo kresťanov, a tak ak Jahve na jednom konci od kohosi čosi vezme – načo bude tento reagovať „Pán dal, Pán vzal“ – tak to môže dať inému na druhom konci. A tak na jednom konci niektorí ľudia viditeľne ekonomicky či zdravotne prosperujú, ale na „neviditeľnej“ strane to niekto musel „zaplatiť“. A hoci neraz si myslia, že je to vďaka ich „spravodlivým“ skutkom, po smrti príde čas na zúčtovanie a „navrátenie“ toho, čo neprávom zobrali iným. Preto ako v Budhizme tak vo Védach je zázrak záporný pojem. Doslovne ide o „nástroj“ temného Sveta. Pretože niečo nemôže vzniknúť z ničoho (čo je všeobecný Kon), tak Jahve už vôbec nemôže vytvoriť dobro, ktoré je mu cudzie. Paraziti navyše nikdy netvoria, oni sa iba zmocňujú cudzieho. A ak teda „Boh“ niečo dobrému kresťanovi dal a on to prijal (bez ohľadu na to, že „nevedel“, že to bolo odobraté inde inému kresťanovi ), tak určite príde čas to „odpracovať“ – u Jahveho doma... v Pekle. A tak hoci zázrak jednému bez akejkoľvek práce či zásluhy dáva, na druhej strane to musel niekomu , kto na tom pracoval, zobrať. A život bez tvorivého budovania nie je doménou Veľkej Rasy... presne opačne. Kto pracuje pre blaho Rodu ten má – aj materiálne – ale kto nepracuje nemá odkiaľ mať, iba ak mu to „poskytol“ Jahve.
 
V súvislosti s kresťanským egregorom vari ani netreba zdôrazňovať, že živenie a uchovávanie v mysli myšlienky o tom, aký „chudáčik“ bol Ježiško, ktorý za neho trpel a ako sa mu len za to „odvďačiť“ vytvára presne tú situáciu, ktorú sme pred chvíľou opísali vo vzťahoch medzi ľuďmi. Myšlienka vytvára neviditeľnú energetickú linku medzi „dobrým kresťanom“ a druhou stranou (kto by tam mohol byť?), cez ktorú tento mechanizmus spoľahlivo funguje už dlhú dobu. Stačí „zavolať“... a kresťan „dobrovoľne“ dáva.
 
Keďže ide o mágiu, tak je dobré vedieť, aký je rozdiel medzi Bielym a Čiernym mágom. Čierny mág na svoju „prácu“ používa iné sily – nie svoje. Aby však dosiahol čo potrebuje, tak ich núti konať to, čo on sám chce dosiahnuť. Je to niečo podobné, ako keď chcete vycvičiť psa, aby strážil váš dvor. Môžete ho uviazať na reťaz, trápiť a biť, až sa nakoniec stane divým a bude napádať všetko, čo by vošlo do vašej záhrady. Má to však ten háčik, že ak sa takýto divý pes odtrhne z reťaze, tak zabije aj svojho pána, ktorý ho iba týral.
 
Biely mág na rozdiel od Čierneho používa svoju vlastnú silu na dosiahnutie cieľa. Ak potrebuje použiť silu inej bytosti, tak sa s ňou dohodne – teda koná s rešpektom voči iným bytostiam a uzatvára dohodu, nie donucovanie. Ak sa o psa dobre staráte a venujete sa mu, tak vám bude strážiť váš majetok s radosťou a z vďačnosti, nie z donútenia.
 
Vráťme sa k prijímaniu úderu. Ak človek preberie na seba ranu a vysporiada sa ňou, zosilnie. Veľmi často sa však začne žalovať svojim blízkym: priateľom, žene, matke a oni všetci začnú rozmýšľať nad tým, ako by mu pomohli, teda ako by prijali tento úder na seba, čo môže vyzerať napríklad takto:
 
Rodičia však často zakrývajú svoje deti sami sebou, a to v doslovnom, aj prenesenom zmysle:

 
Ich myšlienky vytvárajú nad dieťaťom ako keby striešku. Vďaka takejto ochrane už dieťa nebude zasiahnuté ranou, presnejšie už nie priamo.
 
Byť posadnutý myšlienkou
Čiasi silná, ostrá myšlienka sa môže prebiť cez obálku iného človeka a vstúpiť do vedomia. Takto nastane ako keby naprogramovanie človeka na špecifickú činnosť, úkon či problém. A pokiaľ človek takúto úlohu nerieši, alebo nevykoná patričnú činnosť, tak bude mu „sedieť“ v mysli.

Je to jeden z najhorších prípadov, pretože funguje cudzí program, ale človek karmuje. Môže ísť aj o činnosť smerujúcu k smrti a ľudia s takýmto energetickým prielomom môže aj zošalieť. Ak takáto myšlienka dlho a aktívne na človeka pôsobí, tak človeku môže ak rozdeliť vedomie. Jasnovidec vidí napríklad niečo takéto:
Stáť na vlastných nohách
Tento výraz používame najčastejšie v súvislosti s mladými ľuďmi, ktorí dokončili štúdiá a začínajú sa samostatne živiť. Takýto mladý človek je spočiatku podporovaný svojím najbližším okolím, najčastejšie rodičmi: 
 
Ak by takéhoto človeka prestalo okolie podporovať, tak klesne, t.j. môže odísť zo školy, stratiť prácu a podobne. Nestojí na vlastných nohách.
 
Ak takýto človek bude mať plnú, nepoškodenú obálku, tak bude mať dostatok síl a energie na to, aby neklesol nadol, tak sa dostane na energetické nohy:
zdr3_14.jpg

Keď na človeka začnú pôsobiť problémy či nešťastia, tak jeho obálka sa začne silne prehýbať, či priamo spúšťať sa nadol:
 

Niekedy to môže byť až v takej miere, že klesne až pod zem. Možno si spomeniete na rozprávky z detstva, kde Bohatier bojoval so zlým obrom. Bohatier udrel obra palicou po hlave, a tento klesol po kolená do zeme.
 
Býva aj tak ťažko, že až nohy „neposlúchajú“, chodiť je zaťažko. Ľudia dokonca ako keby sa znížili aj čo do výšky:
 
Zmenilo sa naše vnútorné videnie, takýmto sa stáva človek bez „napojenia“, bez aury nad hlavou. Ak takémuto človeku pomôžete, tak sa „znova postaví na nohy“:
Keď sa človek „zlomí“
„Zlomený“ človek je taký, ktorý čosi ťažké prežil, čosi ho do čohosi vtiahlo alebo silno otriaslo. Hoci na fyzickej úrovni zmenu nevidno, na jemnohmotnej úrovni je zmena viditeľná:
Už vieme, že každá čakra ako keby liečila špecifickú oblasť života a činnosti človeka. Každý problém preto zasiahne sebe zodpovedajúce energetické centrum. Čím je energetický úder silnejší, tým nastane silnejší prienik obálkou na zodpovedajúcom mieste a tým silnejší je uhol náklonu obálky. Problém zdravia býva taký vážny a neočakávaný, že človeka zlomí. Aj je jeho obálka prerazená v oblasti prvej čakry, ktorá ovláda životné funkcie, tak sa nakloní dopredu:
Môže dôjsť až k obnaženiu hlavy:
zdr3_20.jpg
 
Človek pod takýmto zásahom môže vykonať veľa zla, pričom od otrasenia si nič nemusí uvedomovať, ba dokonca môže sa pokúsiť si aj siahnuť na život.
Profesionálna sféra zasahuje druhú čakru. Môže ísť o bankrot či stratu zamestnania. Obraz takéhoto vplyvu je podobný ako v prvom prípade – tiež môže dôjsť až k obnaženiu hlavy:
Čím je energetický úder silnejší, tým sa vytára väčšia diera v oblasti čarky, presnejšie v oblasti „Striebornej ríše“. A ak človek nezvládne úder, ale vezme ho tragicky, tak sa zlomí. Ak to zvládne, môže mu zľahka klesnúť obálka, ale uchová si vplyv na všetky ostatné čakry:
 
Ale akonáhle bol úder zasadený a problémy tejto úrovne budú pokračovať, tak človek začne mať problémy s pohlavným ústrojenstvom.
 
Ťažko je tým, ktorí ostali bez roboty a prostriedkov, ale takýchto je dnes veľa. Ak bude počet neúspechov pribúdať, diera v obálke sa bude zväčšovať a obálka sa bude nakláňať viac a viac. Za špecifických podmienok preráža problém diera na špecifických miestach obálky. Napríklad u karieristov nastáva prieraz v oblasti srdca (Medenej ríše) a zlom nastane v oblasti prvej čakry. Ale pri prieraze v oblasti Medenej ríše sa už ťažko niečo ovláda – sily už nestačia:
V melodramatických filmoch sa hovorí: zlomil si mi srdce. Ale niečo také sa stáva aj v živote. Oblasť Medenej ríše je oblasťou ľúbosti, náklonnosti, koníčkov, vernosti, práce, ideálov. Keď úder zasiahne túto oblasť, tak sa všetko rúca, srdce sa dostáva pod tlak, stráca sa dych. Nie náhodu práve na tejto čakre nosievame oberegy:
 
Keď je úder veľmi hlboký, tak môže poškodiť čakru, čo sa prenesie na srdce a môže napríklad nastať infarkt – umrieť v okamihu.
 
Lož, negatívne emócie okolitých ľudí, nemožnosť dokázať svoju pravdu ak človeka očiernili, alebo do tváre povedané svinstvá môžu zasiahnuť oblasť štítnej žľazy, ktorá je umiestnená v komunikačnom centre človeka, už v Zlatej ríši:
Človek sa môže uzamknúť, stať nezhovorčivým. Môžu vznikať angíny, rakovina hrtana, poškodiť sa štítna žľaza. Tie miesta, ktoré sa nachádzajú hneď nad oblasťou línie prierazu a na samotnej línii sú v tom čase veľmi strádajúce.
 
A ešte čakra Čelo zo Zlatej ríše, ktorá je základom pripojená na hypofýzu. U jasnovidcov je nebezpečenstvo, že budú zasiahnutí energetickým úderom a môžu navždy stratiť svoje jasnovidecké schopnosti. Všetky silné zážitky či „užívanie si situácie“, zlé myšlienky – obzvlášť tie, ktoré vedú k porušovaniu zápovedí Bohov a Predkov, nesprávne zaobchádzanie s prijatou informáciou a podobné veci tiesnia funkcie čakry:
A prichádzame k deviatej čakre, Rodniku. Nie náhodou práve táto oblasť je blokovaná negatívnymi energiami čiernych mágov – kresťanov. Cirkevná kliatba cielene zasahuje túto oblasť a práve Obrad Menorečenia ju odblokováva. Takéto cirkevné prekliatie narúša spojenie s egregorom Rodu a presmerováva energetickú linku na kresťanský egregor – na oblasť planéty Eden v Temnom Svete.
 
Tento – aj keď neúplný – súhrn sme uviedli preto, aby sa vyjasnilo nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí z útokov navných bytostí. Kedysi to bola neoddeliteľná súčasť našej prastarej Kultúry. Teraz jasne vidíme o čo vlastne kresťanom ide, ak nám zobrali možnosť sa takto brániť.
 
Vieme, že každá čakra vytvára svoje telo, ale vieme aj to, že počet tiel je v skutočnosti oveľa väčší, a preto ich rôzne Rodové školy triedia podľa svojho. Je to preto, lebo takto využívajú obrazotvornosť na to, aby sústredili myseľ na ten aspekt, ktorý práve potrebujú použiť. Takže vôbec neurobíme chybu, ak povieme – čo je aj pravda – že vnútri každého z hlavných 9 tiel existujú ešte ďalšie telá, ale základné členenie ostáva nemenné. Takto – napríklad vo forme matriošky – je táto skutočnosť ľahšie predstaviteľná aj deťom.
 
Kazaci používajú termín Vedogon – už ho poznáme – čo je súhrn viacerých tiel. Nazývajme ich mentálne, astrálne a éterické. Obklopujú a prestupujú fyzické telo. Vedogon má svoje hranice, formy a rozmery:
Aby sme nadobudli správne návyky predstavme si, že vnútorná hranica vedogonu je cca 40 cm. Ak je ďalej výborne, ak menej, človek začína chorľavieť. Ak sa vnútorná hranica zníži na vzdialenosť 20 cm od tela, tak človek sa nachádza v smrteľnom nebezpečenstve. Túto hranicu nám ukážu aj mnohé známe pomôcky – napríklad kyvadlo. Vnútorná hranica zodpovedá éterickému telu a svojim tvarom kopíruje fyzické telo.
 
Vonkajšia hranica je hruškovitého tvaru, nad hlavou formuje „ostrie Ducha“. Ako už vieme, práve preto sú tradičné bojové helmy slovanských Víťazov v tomto tvare. Okrem vyjadrenia sily Ducha má tento tvar ešte jednu vlastnosť. Bráni prenikaniu myšlienok a predstáv mimo mysle bojovníka – čo je v boji neoceniteľné. Ak sa dobre prizriete mnohým kresťanským chrámom – najmä tým, ktoré vytvorili „just for us“, Slovanov a Árijcov zistíte, že ich kopuly majú rovnaký tvar. Nuž, im určite nejde o to, aby nám posilnili Ducha. Tieto kopuly uzatvárajú kontakt na Vyššie Sily – oni predsa nikdy nechceli, aby sme sa s našil Bohmi a Predkami spájali – a to ani náhodou. Takže aj tento „detail“ kresťania starostlivo zneužili.
 
Vonkajší rozmer vedogonu siaha u bežných ľudí priemerne od 3 do 6 metrov a rovnako sa meraním dá zistiť. Nad 6 metrov už ide o ozaj mimoriadne osobnosti. Priestor medzi vnútornou a vonkajšou hranicou je vyplnený astrálnou obálkou, ktorá je vizuálne zistiteľná – často ju volajú auRa. Hoci tieto telá nasledujú jedno za druhým, zároveň sa aj prestupujú. Ani vedogon nie je „úplne všetko“. V každom prípade však s ním už môžeme reálne pracovať.
 
Silu vplyvu tiel si môžeme predstaviť asi ako závislosť od ich veľkosti. Čím je telo väčšie a objemnejšie, tým má väčšie možnosti. Napríklad fyzické telo dokáže vplývať iba na seba, ale napríklad éterické (energetické) telo ho riadi.
 
Toto všetko uvádzame preto, aby si to každý vedel predstaviť, a teda bol schopný s tým začať pracovať. Práve vedomým využívaním ďalších, jemnohmotných tiel sa môžeme dostať ďaleko za možnosti fyzického tela.
 
V tejto súvislosti si zopakujme ešte raz energetické toky a centrá, ktoré v nás pôsobia. Začneme výrazom „Jar“, hlavným, najsilnejším energetickým centrom. Práve v jeho oblasti sa nachádza Duša. Podstatou Jara je energetické srdce, ktoré Slovania volajú Jar-lo a Árijci Anahata. Samotný Jar je zároveň Medená Ríša, jadro Vedomia, ktorá obsahuje oblasť fyzického srdca spolu so slnečným pletencom. Všimnite si tento výraz – slnečný pletenec, alebo latinsky plexus solaris – dodnes nedokázali odstrániť Slnko (Jarilo) z tejto oblasti! V Jare sa stretávajú všetky energetické toky, ktoré nás podporujú a na nás vplývajú. Pozrime sa na ich smery a dynamické charakteristiky z pohľadu potrebného pre naše účely. V tejto etape sa nám budú hodiť dva základné toky: vertikálny a horizontálny.
 
Vertikálny tok prechádza skrz nás pozdĺž chrbtice. Delíme ho na zostupujúci, t.j. tok Slnka a vystupujúci, t.j. tok Luny. Aby sme ich mohli aktívne využiť, tak si musíme zapamätať ich smery a časy, kedy sú najsilnejšie.
 
Zostupujúci tok – Priamy Kozmický – vstupuje skrz čakru RODNIK, t.j. v oblasti nad temenom a pohybuje sa v smere hodinovej ručičky, t.j. „po Slnku“, teda v smere POSOLOŇ (zľava doprava):
 
Tento tok je aktívny v prvej polovici dňa do cca 14 – 15 hodiny poobede. Zosilňuje sa VÝDYCHOM a vystupuje cez čakru ISTOK, odkiaľ postupuje smerom k stredu Zeme.
 
 
 
Zostupujúci tok ovplyvňuje činnosť centrálneho a periférneho nervového systému, psychiku, endokrinný systém, prináša z Kozmického priestoru programy a myšlienky, upokojuje fyzickú aktivitu, stimuluje myslenie, znižuje tlak v artériách.
 
Vystupujúci tok – Odrazený Kozmický – vstupuje skrz čakru ISTOK, postupuje nahor v smere proti hodinovým ručičkám – KOLOVRAT, t.j. sprava doľava:
 
 
Tento tok je aktívny v druhej polovici dňa, keďže od Zeme odrazeným Kozmickým tokom. Zosilňuje sa NÁDYCHOM a vystupuje skrz čakru RODNIK smerom k Slnku.
 
Vystupujúci tok posilňuje fyzickú silu, tonizuje oblasť tráviaceho traktu, srdcovo-cievneho systému, oporno-pohybového aparátu, zvyšuje tlak v artériách. Spolu so Zostupujúcim tokom podporuje činnosť vylučovacieho systému, pohlavného ústrojenstva, posilňuje kožno-vlasovú pokrývku tela.
 
RODNIK a ISTOK sú akési modulátory, ktoré menia vibrácie Zostupujúceho a Vystupujúceho toku na našu individuálnu energiu „Sob“. Dnešný problém je to, že tieto čakry sú často uzavreté, a to z rôznych dôvodov. Keď sú zakryté, tak rušia Vystupujúci (Istok), alebo Zostupujúci (Rodnik) tok. V najťažších prípadoch ide o kresťansko-cirkevné kliatby a Rodové tresty. U kresťanov už vieme o čo ide, a Rod trestá za porušenie Zápovedí Bohov a Predkov, t.j. ak nepracujeme na vývoji vlastného Rodu. Všetko toto sa nakoniec „materializuje“ v ochoreniach fyzického tela, ba až smrti. A Kazacka Zdrava je tu práve nato.
 
 
Horizontálny tok je energia tvorená našou Zemou. Šíri sa paralelne k povrchu Zeme v rôznej výške. Dáva telu silu, posilňuje zmysly, zabezpečuje zrodenie potomstva. Tok môžeme deliť na vstupujúci do tela sprava-zľava a spredu-zozadu. Miesto vstupu je tiež Jar; cez jeho prednú bránu – v centre hrude – a zadnú bránu – oblasť medzi lopatkami.
Jar je základom Zdravy. Je to začiatok a koniec, roztiahnutie a stiahnutie, pulzácia srdca a samotnej životnej energie, bod odpočítavania našej bytosti.
 
Pri práci s myšlienkovým obrazmi energeticko-informačných tokov musíme mať na zreteli, že vo Vesmíre neexistujú uhly a priamky, ale vlny, kruhy a špirály. Vlna uložená do koordinát času vytvára trvalo pulzujúcu špirálu, ktorá sa v priestore tu skrúca, tu naťahuje. Vytvára ako keby kyvadlo.
 
Takže môžeme začať s nácvikom obrazotvornosti. Preberieme si iba základné ideomotorické cviky, ktoré však neskôr nájdu uplatnenie nielen pri ozdravovaní, ale aj v boji.
 
CVIČENIE „DÁŽĎ“
Postavte sa priamo tvárou k Slnku alebo v tú stranu, kde by Slnko malo v tej chvíli byť. Chodidlá umiestnite paralelne na šírku pliec, kolená zľahka ohnuté tak, aby boli uvoľnené bedrá a pás. Plecia trošku dvihnuté, čím sa sníme napätie v chrbtici, ruky voľne spustené. Hlava zdvihnutá nahor, ale bez napínania šije. Predstavte si, že v oblasti čakry Čelo máte vnútornú obrazovku. Na tejto obrazovke si zobrazte ľahký, mäkký, teplý, ale tonizujúci dáždik striebornej farby ako sa približuje k vašej hlave.
 
Pri vdychu sa snažte hlavou a plecami vojsť do tohto toku.
 
Pri výdychu spúšťajte potôčiky dáždika po prednom povrchu tela až nadol k špičkám, odkiaľ sa zlievajú na Zem. Váha je prenesená na špičky. Zopakujte 1 až 3 razy. Potom obmývajte naraz oba bočné povrchy tela. Rovnako pri vdychu sa vťahujte do toku, pričom sa môžete aj zľahka zdvihnúť na špičky. Pri výdychu zlievame tok z vonkajších, bočných strán chodidiel, pričom je na ne prenesená váha.
 
Zopakujeme 1 až 3 razy. Potom budeme presne takýmto spôsobom pracovať so zadným povrchom tela, pričom tok zlievame na Zem z piet, na ktoré aj prenesiem váhu.
 
Nakoniec takto vyumývame aj vnútorný priestor tela a tok zlievame z vnútorného povrchu cez vnútorné strany chodidiel. Pri omývaní vnútorného priestoru je dobré zľahka stočiť chrbticu tak, aby sme videli, ako sa spomedzi stavcov vymýva čierna, ťažká kvapalina a steká po kostrči na Zem. Zopakujeme 1 až 3 razy. Po ukončení cvičenia zľahka vytrasieme telo a končatiny.
 
Pretože na povrchu ostáva negatívna energia, tak cvičenie neprevádzame tam, kde ostávame. Najlepším podkladom je zem, tvrdším podkladom ako betón a pod. Trvá dlhšie, kým sa negatívna energia odstráni. Môže to trvať od 5 minút aj do 72 hodín.
 
Tento cvik sa používa ako súčasť prípravy aj zložitejších cvikov a bojových techník. Neskôr – po získaní skúseností – sa cvičenie môže upravovať. Naučíte sa obmývať všetky povrchy tela naraz. Taktiež si môžete zobraziť seba pri prvom prechode v tmavej, čiernej farbe. Pri druhom prechode už máte sivú farbu a posledným prechodom ostávate úplne biely.
 
Ďalej, pri cvičení sa zlaďujeme s rytmami vesmíru, čo realizujeme náležitým dýchaním. Môžeme použiť dýchací rytmus 4-2-4, t.j. 4 údery srdca nádych, 2 údery srdca zadržanie, 4 údery srdca výdych. Pre zistenie rytmu srdca je najvhodnejšie priložiť ukazovák a prstenník na bočnú časť hrdla, kde najjednoduchším spôsobom môžeme zistiť tep. Podržte palce na pulze a začnite dýchať v rytme najskôr 4 údery nádych, 4 údery výdych. Pokračujte 3 až 5 minút. Čísla nie sú vyberané náhodne, ide presný, harmonický číselný rad. Nás v tejto etape zaujímajú čísla 2, 4 a 8. Predkovia nám odovzdali toto tajomstvo v takomto tvare: na náš nádych na 4 údery srdca sa Vesmír rozširuje, na náš výdych na 4 údery srdca sa Vesmír zmršťuje. Ak túto rezonanciu narušíme, tak človek stráca silu, ochorie a umiera. Cvičením v tomto rytme sa učíme spoznávať rytmus a harmóniu Makrokozmu a presne z tohto Tvorivého priestoru začíname čerpať energiu namiesto jej vyťahovania zo svojich blížnych. 4-4 (nádych-výdych) je bežný Vesmírny rytmus. Robí nás bodrejšími, aktivizuje, dáva energetické vplyvy.
 
Hudba čísel je vibrácia. Vibráciou je reč, vietor, atóm, slnečné svetlo, cykly dejín, sila Ducha, pohyb Galaxií... do nekonečna, ktoré je samo osebe tiež vibráciou. Majme na pamäti, že každý orgán, každý systém nášho tela má svoju vibráciu, harmonizujúcu s pulzáciou kozmických objektov Slnečného systému. Ak si osvojíme tento princíp Jednoty, tak sa môžeme naučiť sceľovať seba, a pri vyššej úrovni aj iných.
 
Takže použijeme základný rytmus: 4 údery srdca nádych – rozšírenie; 2 údery srdca zadržanie dychu – pokračujeme v rozširovaní; 4 údery výdych – zmrštenie; 2 údery zadržanie dychu – koncentrácia v centrálnom bode Jaru – a dookola. Cvičme 5 až 7 minút.
 
Neskôr môžete skúšať rytmus 8-4-8-4.
 
A aby sme to „vybalili“ kompletne, tak pri nádychu a výdychu počas cvičenia sa budeme ešte pohybovať ako „kyvadlo“ formou rotácie bedier. Nádych „vťahuje“ vystupujúci tok energie cez ISTOK, teda na jeho posilnenie budeme krúžiť bedrami v smere Kolovratu (proti smeru hodinových ručičiek). Výdych posilňuje zostupujúci tok energie, ktorý vstupuje cez RODNIK, teda počas neho budeme krúžiť bedrami ako kyvadlom v smere Posoloň, t.j. v smere hodinových ručičiek.
 
CVIČENIE „ČERTOG“ alebo „OKOLIE“
Výraz „Čertog“ je podobne ako slovo „čert“ odvodené od slova „črta“ (na Východe Slovenska dodnes „čerta“), t.j. hraničná čiara medzi dvomi realitami. Slovo môžeme ponímať aj ako hranicu či deliacu čiaru. Naši Predkovia týmto slovom označovali prechod zo Sveta Javi do Sveta Navi. Teda zo Sveta ľudí do Sveta (najčastejšie temných) bytostí. Svet Navi je obývaný bytosťami, ktoré z tej alebo onej príčiny nemajú fyzické telá, t.j. nie sú spôsobilé sa v plnej miere uspokojovať materiálnym tvorením. Väčšina týchto bytostí Navi je voči ľuďom nepriateľská a nenechajú si ujsť nijakú príležitosť vojsť do ľudského tela a naviesť ho na také hriechy ako je hnev, závisť, podlosť a pod.
 
Naši Predkovia vedeli brániť seba a svoj životný priestor (domy, osady, zvieratá, vedogony...) pred takýmito útokmi. V domácnostiach sa najviac používali špecifické gestá, zaklínania, zariekania, ornamenty či rozličné  zobrazenia. Na obranu svojho psychosugestívneho priestoru (vedogonu) sa naučíme používať vždy na začiatku cvičebného komplexu cvičenie „Čertog“, teda svoje bezprostredné „Okolie“.
 
Pri cvičení budeme vychádzať z dvoch sakrálnych obrazov: kruhu, resp. sférického telesa (gule) a kríža a už vieme, že nemajú nič do činenia s kresťanstvom. Sféra symbolizuje zosilnenie, „občrtanú“, t.j. obkreslenú hranicu Vedogona. Funkciou kríža, ktorého centrom je Duša prebývajúca v Jare (centrum oblasti srdca) je zosilniť silu individuálne energetickej sféry a učiniť hranicu Vedogonu absolútne nepriechodnú pre sily Navi.
 
 
Je dobré, ak počas vykonávania cvičenia Čertog zvučí v našom srdci modlitba k Predkom či pravslávenie.
 
Pri samotnom cvičení stojte priamo, nohy na šírku pliec, nastavte sa na obranu svojho životného priestoru. V mysli si vytvorte vôkol seba sféru a potom do nej umiestnite kríž (obrázok hore).
 
Toto cvičenie je organicky zviazané s posilnením – pri nádychu s Vystupujúcim tokom, pri výdychu so Zostupujúcim tokom, ku ktorým sa – samozrejme – pridáva sila pravého a ľavého toku Zeme.
 
Vychádzame s postoja, kde hlava a plecia majú snahu ťahať sa nahor, chodidlá sa „korenia“ v zemi, ruky sú spustené dole a pred sebou ich prekrížime dlaňami tak, aby boli na sebe preložené ukazovák a prostredník. U mužov je navrchu pravá dlaň, u žien ľavá. Prsty takto vytvárajú „ostrie“, ktoré presekáva priestor.
 
Pri nádychu spojíme ruky a dvíhame ich nahor, nad hlavu, pričom zľahka vyťahujeme telo; od oblasti pupku sa horná časť tela naťahuje k oblohe, spodná časť sa ťahá k Zemi, čím sa vytvára „natiahnutie“.
 
Pri výdychu v bodu Rodnik (Zenite) rozdelíme ruky na strany a plynule ich spustíme do východzej polohy tak, aby sa znovu skrížili palcami v bode Istok (Nadir). Najdôležitejšie je v tejto fáze ideomotoricky (silou predstavivosti) doslovne prerezať „ostrím rúk“ okolitý priestor, čím si „občrtáme“ sféru bieleho striebra, ktorú si takúto aj predstavujeme. Týmto existuje Biela Sféra. Teraz pri nádychu z bodu Istok vystreté a prekrížené ruky dvíhame k bodu Rodnik, s výdychom ich spúšťame nadol po tej istej dráhe do Istoku. Takto silou mysle a pohybom tela vytvárame vertikálnu časť kríža, ktorý je rovnako Bielej farby Striebra.
 
Pri nádychu znovu vystreté a skrížené ruky dvíhame nahor, ale iba do úrovne hrudi, t.j. prekrížime Bránu Jarla. Pri výdychu ruky roztiahneme do strán v horizontálnej rovine. Potom – s nádychom – ruky horizontálnym pohybom vrátime do bodu centra Jaru, t.j. na úroveň centra hrude. Týmto sme vytvorili priečku kríža. Pri výdychu spojíme dlane spolu, zohneme ruky v lakťoch a zľahka nakloníme hlavu vpred, čím vytvoríme postoj „modliaceho sa“. Niekoľko sekúnd vnútorným zrakom prehliadame obranu, ktorú sme vytvorili. Všetko je v poriadku. Môžeme pokračovať. Nijaké bytosti Navi – alebo povedané dnešným jazykom negatívne nabití elementári – nás nemôžu znepokojiť. Posilnili sme si energetiku nášho tela. 
 
Treba doplniť, že do svojho Vedogonu môžeme „umiestniť“ všetky bytosti, ktoré chceme chrániť – napríklad deti alebo zvieratká. Je pružný, t.j. je to zároveň akási sieťka, ktorá všetko dokáže udržať spolu bez ohľadu na to, kde sa fyzicky nachádzajú. Vždy však má bielu farbu.
 
Najlepšie výsledky dosiahneme synchrónnou prácou predstavivosti, dýchania a pohybu tela. Vytvárame energeticko-astrálno-mentálneho fantómu nášho hrubohmotného tela. Ramenám kríža (ako vidíme na obrázku) zodpovedajú štyri charakteristiky priestoru. Je to výška, dĺžka, šírka a hĺbka. Keďže sme si „navykli“ na trojrozmerný svet, tak cvičenie Čertog môžeme považovať za mystický kľúč, ktorý otvára prístup k uvedomeniu si seba v štvorrozmernom energeticko-informačnom priestore. Cvičenie vykonáme raz, bez opakovaní, ale s maximálnou koncentráciou časti vedomia na obraze ohraničenej sféry.
 
Náš Vedogon takto „umytý“ dažďom a zosilnený Čertogom sa rozprestiera v priestore. Je čas ho prebudiť, umiestniť v priestore, pripraviť na nahromaďovanie čerstvej energie pre úspešnú, radostnú cestu životom. Na takéto ciele slúžia ďalšie cvičenia, na ktoré nemáme teraz priestor.
 
CVIČENIE NA ZOSILNENIE OBRAZOTVORNOSTI: ŠTÍTY
Toto cvičenie nie je iba jednoduchý nácvik predstavivosti, ale diferenciáciou farieb, ich pohybu a pulzáciou myšlienkového obrazu cvičenie dynamizuje a posilňuje prácu energetických centier Vedogonu. Pred týmto cvičením najskôr vykonajte cvičenia Dážď a Čertog.
 
Pozrime sa na najbežnejší tvar slovanského štítu:
 
zdr3_30.jpg
 

 

Najskôr si pospomínajme sa naše školské roky. Na časy, keď jasný obraz prvej lásky vznikal ako jasný obraz v snoch, odrážal sa v srdci akýmsi zvláštnym záchvevom. Ak objekt našej ľúbosti nám neopätoval žiadnu pozornosť, tak na hrudi bolo veľmi ťažko, neraz až bolestivo, síce silno, ale zároveň aj akosi radostne. Ľúbosť je tá najväčšia sila vo všetkých troch Svetoch a dokonca aj za ich hranicami. Takto pracuje Srdce – čakra Prsia, Jar-lo – miesto, kde prebýva Duša. Blažení sú tí, ktorí si zachovali schopnosť otvárať svetu svoje srdce aj v zrelom veku. Takéto bytosti prinášajú Božie Svetlo do súmraku nášho veku. Ak môžete, vybavte si túto silu, ktorá vytvárala také jasné obrazy v našej mysli.

 

 
Predstavme si okrúhly slovanský štít. Pre naše účely nech je s takýmto vzorom:
 
 

 

Stojte priamo, zľahka kolísavo (vo Vesmíre je všetko vždy v pohybe), alebo môžete aj pohodlne sedieť, no tiež v nepatrnom kolísaní. Zatvorte oči, ale snažte sa, aby neboli zavreté úplne. Je potrebné, aby časť vedomia vzájomne pôsobila s okolím a aby len jeho malý segment cvičil so zobrazovaním myšlienok. Nenapínajte sa a cvičte s pohodou. Silou vôle si vytvorte myšlienkový obraz štítu a umiestnite ho na vonkajšiu hranicu vedogona. Približné „parametre“ štítu sú: priemer 1,5 metra, vnútorný, malý priemer má rozmer približne vašej hlavy. Farba štítu je neutrálna, t.j. belasá, priezračne béžová či ľahko sivá. Potom v mysli zafarbite vnútorný priemer na farbu prvej čakry – Istoku – t.j. na čierno. Udržte túto predstavu farby po 10 až 15 úderov srdca.
 
Potom pri nádychu rovnomerne rozlejte čiernu farbu po veľký priemer, teda zafarbite celý štít. Nenechávajte obraz statický, snažte sa ním rotovať na stranu Kolovrat aj Posoloň.
 
Pri výdychu zrýchlite rotáciu, pri nádychu ju zľahka spomaľte. Zmena pohybu rotácie musí prebehnúť bleskurýchlo. Potom pri výdychu skoncentrujte farbu z veľkého priemeru do malého a udržiavajte obraz 10 až 15 úderov srdca a tiež obrazom rotujte. Keď budete pracovať s ďalšími farbami, tak ich odtiene sa musia meniť od najsvetlejšej a najžiarivejšej až po najtmavšiu, najsilnejšiu, najsýtejšiu.
 
Potom za výdychu oddeľte jasne zafarbenú sféru od štítu a za nádychu ju preneste do čakry Istok. Nadýchnite sa a zľahka rozširujte čiernou vibráciou aktivovaný Istok.
 
Pri výdychu vráťte Istok do pôvodného stavu. Potom sa odpojte od myšlienkového obrazu tak, že pri nádychu zdvihnite zľahka zohnuté ruky tak, aby dlane boli na úrovni očí a ruky sa prekrížili v oblasti zápästí. Potom pevne spojíme palce a prostredníky rúk tak, že sa pripravme na lúsknutie prstami. Pri výdychu rýchlo spustime ruky nadol a do strán, pričom lúskneme prstami. Takúto jednoduchý postup je účinný aj pri okamžitej obrane pred zoči, pri pokuse vám zobrať energiu, či ako spôsob na odpojenie sa od nepríjemných pocitov po ťažkom rozhovore či stretnutí.
 
Po nacvičení si postupu v ďalšom pokračujte rovnakým postupom za sebou so všetkými farbami a čakrami zaradom. Zodpovedajúcu farbu prenášajte do zodpovedajúcej čakry rovnakej farby.
V niektorých prípadoch možno požívať aj iné farby s cieľom previesť želanú aktiváciu. Napríklad cvičenie pre Istok je možné robiť aj s červenou farbou.
 
Po poslednom cykle všetkých farieb musíme vykonať cvičenie Dážď.
 
V žiadnom prípade neodporúčame udržiavať myšlienkové obrazy dlhšie ako 15 úderov srdca, ale na druhej strane sa nestavajte k cvičeniu ako strohej, predpísanej doktríne. Snažte sa mať z cvičenia pohodu.
 
Cvičenia majú viac variantov, ale najskôr je potrebné sa naučiť správne pracovať s vytváraním myšlienkových obrazov a používať ich. Pre tento účel postačí dodržiavať pokyny tohto článku. Nezabúdajme, že „internetové“ cvičenia sú „málo“ účinné. Ak nebudeme fyzicky na sebe pracovať, ak nebudeme fyzicky vykonávať naše prastaré obrady, tak „internetové vysvätenie“ nikomu nič nepridá. Ale toto rozhodnutie musí učiniť každý sám za seba.
 
Na záver zrýchlenej informácie o Zdrave si povedzme, že existuje aj špeciálna Zdrava pre slovanské ženy. Nie náhodou boli a sú tak všade žiadané.
 
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.