Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  ČO SA ZMENÍ PO ROKU 2012?
ČO SA ZMENÍ PO ROKU 2012?
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
Dnes nájdete na internete – a nielen na ňom – množstvo materiálu o fenoméne roku 2012. Od rôznych vedeckých analýz cez všakovaké populárne príspevky až po vyložene škodlivé materiály. Opisy, ktoré podávajú tieto materiály sú veľmi širokého spektra. Od tých, ktoré tvrdia, že o nič nejde a že nikto si vlastne nič ani nevšimne až po tie, ktoré hovoria o reťazi prírodných katakliziem. Mnohé z týchto obrazov budúcnosti si niektorí mimoriadne prebudení ľudia nie iba predstavujú, oni si ich pre seba chytajú, „maľujú“. V takýchto prípadoch totiž všetko závisí od stupňa vytvoreného obrazu.
 
Ak berieme do úvahy informácie z Véd, tak už dobre vieme, že nie všetko sa dá plne vysvetliť iba na základe fonetického, t.j. povrchového čítania prastarých textov. Dokonca – a toto sme už v minulých článkoch citovali – máme aj jasné varovanie, aby sme neverili tomu, čo nám o nadchádzajúcich udalostiach servírujú tvari, pretože nikomu nie je známe, čo v skutočnosti naši Bohovia chystajú. Nesmieme nikdy zabúdať na princíp zdravomyslia. Môžeme teda povedať, že síce na mnohých informáciách, ktoré nám podávajú, je aj časť pravdy, ale zároveň musíme brať do úvahy, že väčšina informácií s tematikou megakatastrof a apokalypsy je jednoducho dielo Temných Síl. O týchto hrôzach už natočili nejeden film a napísali nejednu knižku. Aspoň je jasné, že vedia, čo ich čaká. Ale to sa im máli, nechcú len tak odísť zo scény, hoci veľmi dobre vedia, že ich čas prešiel. Ešte chcú pred svojim odchodom zarobiť veľké peniaze aj na tomto. Obyčajní ľudia však z toho nebudú mať nič, oni totiž budú musieť žiť ďalej. Ale ako budú žiť? A tu je tá otázka.
 
Na našej Zemi sa za posledné storočia vytvoril a upevnil antičlovečenský a antiprírodný parazitický systém. Tento systém nepadne len tak, lebo ho „odbijú“ hodiny. Svetadiel, na ktorom je dnes krajina, ktorú všetci vo svete najviac nenávidia tiež nepôjde pod morskú hladinu celý naraz, hoci tento variant by asi mnohých potešil najviac. Už z hodín fyziky v školách si pamätáme, že energia sa v skutočnosti nemení z ničoho nič skokom, ale že ide o spojité, prechodové javy, plavné premeny. Otázka je, kde a koľko už je energie nahromadenej. Vtedy, keď dochádza k naozaj „kvantovej“ zmene skokom, tak dochádza k veľmi závažným a ničivým zmenám prostredia.
 
Z dlhodobej perspektívy tí, ktorí naozaj budú meniť tento Svet sú naše deti. Už nielen odborníci, ale aj mnohí bežní ľudia vidia, že deti, ktoré sa postupne rodia po 80-tych rokoch minulého storočia sú už iné, sú oveľa lepšie. Príroda si už pripravuje „nových ľudí“, aby vymenili tých starých a zmenili Svet. Aj keď tu môžeme pridať mnoho rôznych argumentov, tento logický uzáver môžeme aj bez dlhých úvah urobiť.
 
Pozrime sa na dnešné deti a spomeňme si na svoje detstvo. Z nás, väčšinou detí päťdesiatych, šesťdesiatych či sedemdesiatych rokov sa mnohí už týchto dní ani nedožili. Väčšina z nás to dobré, čo v nás bolo stratila v strastiplných deväťdesiatych rokoch „zamatovej revolúcie a nástupu demokracie“, kde tí, čo to prežili už stratili všetky ilúzie, ba nejeden sa zahubil drogami či alkoholom. Nejedna mladá Duša vtedy nevydržala rýchlu a surovú zmenu politického systému a spoločenského zriadenia, zmenu hierarchie hodnôt a nevydržali prevažne tí, u ktorých takého hodnoty vnútri neboli. Na dobu v ktorej žijeme pripadlo veľa premien, ale tá najhlavnejšia už v podstate prišla...
 
A čo bude s tými, ktorí sa na základe svojich genetických, sociálnych, náboženských, alebo iných príčin ocitli medzi parazitmi? A týchto je dnes veľmi veľa, viac, ako si vieme predstaviť. Títo ľudia budú musieť urobiť vari najťažšie a najvážnejšie rozhodnutie svojho života, za ktorým je obrovská zodpovednosť. Musia sa definitívne rozhodnúť, za kým vlastne stoja. Ale nemôžu tak urobiť až zajtra, ale – ako sa často hovorí – už včera bolo neskoro. Takže dnes – ale aj to je už krajný termín.
 
Ak si takýto človek-parazit zvykol žiť v starých kategóriách, čo v skutočnosti znamená „žiť pohodlne pre seba a svoju rodinu“ a „na účet druhých“ a myslieť si, že to je normálne, že práve „jemu všetci dlhujú“ a že „slnko sa točí vôkol neho“, a že takto funguje svet, a že vlastne ani nič na ňom netreba meniť, vtedy je odpoveď veľmi jednoduchá: budúcnosť u takýchto ľudí jednoducho nebude. Aspoň nie najbližších 10 000 rokov. Ak vám je ťažko sa zorientovať kde ste, tak si pripomeňme, aké v našom, Rodovom zriadení tradične existujú kasty. Všetci, ktorí tvorivo, vlastnými rukami budujú tu patria, ale dnes existujú „kasty“, v ktorých je život presne ako v budhistickej „ríši Bohov“, ale ktorých podstata existencie je na parazitovaní. V Rodovom zriadení sa majetok nemeria peniazmi, my sa odpradávna riadime Konmi a Zápoveďami Bohov a Predkov nie zákonmi. Človek vychovaný na parazitických hodnotách nedokáže jestvovať v novej spoločnosti, medzi ľuďmi, ktorých základnými hodnotami sú tvorivé budovanie (t.j. vlastnými rukami, nie za peniaze), ľúbosť a láska a služba spoločnej veci – a nie nekonečné plnenie vlastných vreciek a parazitovanie na okolitom svete. Ľudia so zhubnou filozofiou jednoducho nebudú môcť pokračovať so svojim Rodom v novom Veku. No v prípade, ak si takáto motajúca sa Duša zvolí púť skutočného ČLOVEKA a zo svojho života vytlačí parazitickú zložku, tak môže žiť ďalej, vyvíjať sa a evolučne stúpať v novom čase a podľa nových zákonitostí. U týchto ľudí sa otvorí budúcnosť – a táto budúcnosť je v ich deťoch.
 
Už neraz sme písali v našich článkoch, že 21. december 2012 je dátum začiatku nového Veku, Veku Vlka pod vládou Boha Velesa. Jeden z atribútov tohto Veku je, že podľa – možno povedať, že galaktických dohôd – budú mať naši Bohovia opäť právo lietať na Midgard-Zem. Tieto pravidlá stanovili naši Bohovia po vyhratej Galaktickej vojne – a preto ich práve my dodržiavame. Niektorí naši čitatelia sa pýtajú, či všetci odtiaľto naozaj odišli. Nuž, zopakujme si. Naši Bohovia sú viacerých podstát – rovnako ako máme trojjediný Vesmír, ktorý pozostáva zo Svetov Javi, Navi a Pravi. Existujú teda Bohovia Javi, Bohovia Navi – presnejšie ide o Bohov Svetlej Navi, t.j. Slavi a Bohovia Pravi. Bohovia Pravi sú Prvopočiatoční, Najvyšší Bohovia, keďže existujú od prvopočiatkov existencie našej Galaxie. Ako my žijeme v štvorrozmernom Svete Javi a máme 9 základných energetických centier – čakier, a tomu zodpovedá aj existencia 9 tiel, hoci iba jedno je viditeľné ako materiálne, t.j. Javné – tak aj Vyššie bytosti nad nami majú zodpovedajúco vyššie množstvo tiel, ktoré zodpovedajú vyšším formám harmonických Vesmírov. Bohovia Pravi sú Dokonalí, t.j. už nepodliehajú evolučnému vývoju. Okrem toho sú prítomní v celej Galaxii – nikdy zo Zeme neodišli. Ich prejavy sú nami badateľné napríklad ako tlak atmosféry, chemické zloženie vzduchu či vody, zemská príťažlivosť a podobne. Ako my z Véd vieme, že najsilnejším živlom je naša myseľ, tak aj živly Zeme sú prejavom mysle Bohov Pravi. Prítomnosť Bohov Pravi je doslovne všadeprítomná – napríklad Boh Perún je v nás prítomný ako imunitný systém, nielen ako vládca búrok či bleskov. Prečo tvari zaviedli očkovania a všakovaké narúšania prirodzeného vývoja imunitného systému už od útleho detstva? Lebo bojujú proti našim Bohom. Bojujú tam, kde majú možnosť, lebo v priamom boji nikdy neobstoja. Ich sila sa prejavuje v časoch Noci Svaroga, pretože ľudia spia – nevedia kto sú a komu vlastne patrí Zem. Dovoľujú ju ničiť – ba vlastne sami otrocky „prikladajú ruku k dielu“. Ale problém nie je v tom, že tvari sú silní, problém je v tom, že my sme dnes SLABÍ! Slabosť spočíva v našej nevedomosti, a preto je podľa našich pravidiel nevedomosť najväčšie zlo. A ak sa nezobudíme, tak zomrieme v spánku.
 
Bohovia Pravi tu teda sú stále s nami. Problém je v nás – nevieme, ako s nimi komunikovať. Je to podobné ako s cestovaním. Po zemi môžeme pohodlne chodiť peši, na koni či voziť sa na aute. Ak potrebujeme cestovať na vode použijeme loď. Vo vzduchu letíme lietadlom a vo vesmíre kozmickým korábom. Ak teda potrebujem letieť do Vesmíru, tak mi nestačí sadnúť do auta, na koňa či hoci aj do najlepšej lode, akú kedy vytvorili. Musím použiť zodpovedajúci prostriedok. A presne takto to je aj s komunikáciou. Musíme nájsť ten správny spôsob. Nedivme sa teda, že komunikácia, ktorá inak v Javnom svete stačí, je málo na Bohov Pravi – a to ešte ničíme ich súčasť, Prírodu. Cesta nahor je ľahká a ťažká zároveň – prastaré obrady a rituály. Skutočné, naše. Nie tie, ktoré nám pripravili tvari skrz rôznych moderných žrecov či volchvov.
 
Takže prilietať k nám budú – uvidia ich tí, ktorí prežijú – Bohovia Javi a Slavi. Oni budú viesť operácie konečného dočistenia Midgard Zeme, aj keď už spadáme do časového rámca proroctva, ktoré hovorí o štvrtom príchode Boha Perúna. Ale čo tu nájde, keď príde?
 
Pred nami je čas premeny Sveta. Védy hovoria o 14. februári 2013 ako o dni, keď sa zastaví rotácia Zeme. Nuž – a to sme už neraz hovorili – je to pravda, je to tak napísané. Ale treba použiť zdravomyslie, kto ho nepoužíva či nesnaží sa ho „nájsť“, ten sotva patrí k nám. Prastaré texty rovnako dávajú začiatok zmien na 21. 12. 2012. Ale my vieme, že formou zmien v Riekach času nastala doba premien v skutočnosti už na jeseň r. 2008. Na jeseň r. 2009 už vydesený Jahve opustil svoju základňu na Zemi – už tu viac nie je preň bezpečne. Dnes tí ľudia, ktorí vidia toky Riek času – inými slovami toky energií väčšinou hovoria, že na kataklizmu si „počkáme“ nejakých 3 až 5 rokov. Určite príde, ale inokedy, ako je foneticky napísané – a hĺbkové čítanie starých textov zvládnu len žreci vnútorného Kruhu, ktorí nie sú podriadení nijakej organizácii vonkajšieho Kruhu. Ale – a už sme to zažili – vychádzajú z premien Riek času. Ak Bohovia Pravi už raz zmenili ich tok – a oni sú všemocní – tak vôbec nie je vylúčené, že to neurobia znovu. Tento druh zmien sa takto stáva „neviditeľný“ pre tých, ktorí inak vidia to, čo si nikto z nás nevie ani predstaviť. Ale energie vidia aj tvari. Zmena, ktorá príde takýmto spôsobom nie je teda pre nikoho predvídateľná – teda určite nie pre nás, keďže nemáme potrebné poznanie. A to ešte nesmieme zabúdať na paralelné Vesmíry – ktoré nevieme ani porátať...
 
Určite najhoršie urobia tí, ktorí hľadajú odpovede – bez zdravomyslia – iba po rôznych internetových stránkach takým spôsobom, že sa nechávajú zavliecť do rôznych, ale najmä nekonečných, „overených“ ťahaníc. Včera boli „in“ Védy, dnes nejaký iný zdroj, ale zajtra a napozajtra prídu ďalšie zaručené „zdroje vlastných názorov“. Nevedia, že je to iba tvár projektu Démon Slovanstva. Ten, kto bude donekonečna čakať na rôzne názory a vyjadrovať svoje, poznaním obmedzené názory stráca to najdôležitejšie – čas. A práve o to na takýchto „slovanských“ fórach ide. Keď príde okamih zmien, bude veľmi neskoro. Najsmutnejšia však bude tá posledná myšlienka – „veď som to aj čítal predtým“...
 
Ak hovoríme o tvaroch, mnohí sa nás pýtajú, ako ich vlastne rozpoznať? Nuž, spôsobov je niekoľko. Začnime s tým, že vôkol nás neexistuje nič náhodne, aj keď to nie vždy vidíme. Vieme, že náš prastarý názov je Slovieni a vieme aj to, že to pochádza zo slov „Slav“ a „veny“, t.j. žily. Sme teda tí, ktorým záleží na čistote krvi, naši Predkovia si na to vždy dávali pozor. Slováci sú už pokresťančení Slovieni a nectia si dedičstvo Predkov. Vybrali si otroctvo u cudzích Pánov. V skutočnosti existujú štyri základné krvné skupiny. Krvná skupina je príznakom špecifického genotypu národa. Dokiaľ sa naša krajina nestala obeťou krvavých nájazdov kresťanov – volali sme sa Maličká Rus – tak väčšina našich obyvateľov bola nositeľmi krvnej skupiny I, pričom ďalšie krvné skupiny tu boli zastúpené veľmi zriedkavo a boli to vyložene následky zlyhania evolučného procesu. Toto bolo rovnaké aj vo Veľkej Tartarii. Na západ od nás prevládala krvná skupina II a u obyvateľov Východu skupina III. Skupina IV bola vo vtedajšom svete iba u černochov a Židov. Tí, ktorí majú prvú krvnú skupinu sú vždy vodcovia, sebaistí, silní a rozhodní, dokážu oddať všetko na dosiahnutie svojho cieľa. Negatívnou stránkou býva samoľúbosť a namyslenosť. Ľudia, ktorí majú druhú skupinu krvi sa práve naopak veľmi dobre zžívajú s podriadenými úlohami; hlavné pre nich je iba to, aby okolo nich boli všetci rovnakého názoru. Obľubujú duševný a životný komfort, nenávidia konflikty; hlboko v Duši sú romantici, hoci niekedy môžu byť tvrdohlaví a podráždení. Tí, ktorí majú tretiu skupinu krvi dávajú prednosť tomu, aby žili pre seba, ich krédo je nezávislosť. S ľuďmi štvrtej skupiny krvi sa žije ľahko, sú žičliví a spokojní. V tejto krvnej skupine však existuje nedostatok – prefíkanosť, zbabelosť, extrémna lživosť, bojazlivosť, nerozhodnosť a neraz chorobnosť.
 
Potomkom sa spolu so skupinou krvi odovzdáva nielen charakter, ale aj náklonnosť ku chorobám, ba neraz aj priamo choroby. Genetické choroby sa podriaďujú princípu „lievika“: čím dlhšie sa z pokolenia na pokolenie odovzdávajú, tým sú ťažšie a neliečiteľnejšie. Choré deti dostávajú od rodičov „zhnitú“ krv, rastú a majú svoje neduživé potomstvo. Tvari a ich potomkovia v zásade mávajú IV skupinu krvi, t.j. tú „najslabšiu“. Veľmi dobre však poznajú cenu I. krvnej skupiny, a preto sa snažia všemožne skryť pravdu o význame krvi, aby prenášali životodarnú krv na seba – veď koľko naivných ľudí im ju chodí dávať? Tvari sa s rovnakým úsilím snažia ukryť aj to, že u človeka, ktorý porušuje Zákony Všehomíru (RITA), sa krvná skupina mení od skupiny I po skupinu IV, ale u človeka, ktorý vedie správny život – samozrejme od slova PRAV – sa naopak, krv mení od skupiny IV po skupinu I.
 
Tvari sa dajú odlíšiť od ľudí aj aurou – tí, ktorí ju vidia vedia o čom je reč. Pravdou však je, že veľa z tých ľudí, ktorí ju vidia nevie, čo farby v nej znamenajú. Na vlastný „nácvik“ štúdia aury si môžete urobiť jednoduchú pomôcku – okuliare:
 
 
Treba to chápať tak, že na videnie aury jestvuje množstvo metodík a toto je len jedna z nich. Zhotovíte si ich tak, že do úplne nepriehľadných skiel – treba si ich tak upraviť – navŕtate 2 mm dierky – podľa obrázku. Videnie aury je v podstate prirodzená schopnosť človeka, ktorú sme však – poväčšine – vďaka civilizácii stratili. Takto upravené okuliare v podstate spôsobia rozostrenie zraku – a o to práve ide.
 
V začiatkoch dodržiavajte bezpečnostné zásady – nepoužívajte ich viac ako 15 minút denne, aby ste si nepoškodili zrak. Po čase budete môcť zotrvávať v sledovaní aury dlhšie. Dôležité je, aby dierky boli priamo oproti zreničkám. Ak sa vám to nepodarí na prvý raz, tak vyvŕtajte novú dierku a starú potom zatmeľte.
Po približne mesiaci cvičenia s týmito okuliarmi začnete pozorovať bielu obálku okolo pozorovaného objektu a modrastého dvojníka fyzického tela.
 
Všetko ostatné dosiahnete vytrvalým tréningom.
 
Pokiaľ by vás zaujímalo hlbšie, ako rozpoznávať tvarov, tak vám odporúčame si stiahnuť na štúdium učebnice, ktoré sa používali v Rusku pri príprave cárskych dôstojníkov. Učebnice, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť vydali v Rusku r. 1895, autor je I. A. Karyšev a vydalo ich vydavateľstvo Надежда. Sú to vo svojej podstate unikátne knihy. Hoci ich vydali už v kresťanskom prostredí, ostalo v nich množstvo informácií z predkresťanských, védických čias. Dôstojníci cárskej armády boli veľmi dobre – na rozdiel od dnešných – informovaní o tom, ako rozpoznať tvarov. A práve preto ich tak nemilosrdne v revolúcii boľševici vyhladili. Majú dnes napríklad naši dôstojníci informáciu o tom ako rozpoznať nepriateľov človečenstva? Sotva, zato však vedia ako rozpoznávať peniaze za službu cudzozemcom...
 
1. Kniha: BOH NEODVRHNUTEĽNÝ VEDOU
Obsah:
Hlava 1: Hlavný rozpor
Hlava 2: Svetonázor vedcov
Hlava 3: Cieľ a účel vedy
Hlava 4: Pozitivizmus
Hlava 5: Svetonázor materialistov
Hlava 6: Ateizmus
Hlava 7: Materializmus a spiritualizmus
Hlava 8: Prehľad histórie vývoja mysle
Hlava 9: Východzie body myslenia materialistov
Hlava 10: Obecný charakter materialistickej vedy
Hlava 11: Boh a nekonečnosť jeho tvorenia
 
2. Kniha: STAVBA ĽUDSKEJ BYTOSTI
Obsah:
Hlava 1: Abstraktný element človeka
Hlava 2: Javy zo záhrobného života
Hlava 3: Duša materialistov a pozitivistov
Hlava 4: Duša spiritualistov
Hlava 5: Tri elementy ľudskej bytosti
Hlava 6: Hľadanie štvrtého elementu
Hlava 7: Učenie fyziky o hmote
Hlava 8: Polomateriálna obálka
Hlava 9: Život človeka
Hlava 10: Smrť človeka
 
3. Kniha: PODSTATA ŽIVOTA
Obsah:
Hlava 1: Počiatok stavby sveta
Hlava 2: Svet Duchovný
Hlava 3: Svet Ľudí
Hlava 4: Svet Zla
Hlava 5: Starostlivosť Boha o ľudí
Hlava 6: Život ľudí všeobecne
Hlava 7: Život na Venuši
Hlava 8: Život na Zemi
Hlava 9: Peklo
Hlava 10: Život na Marse
Hlava 11: Život na Jupiteri
Hlava 12: Život na Saturne, Uráne a Neptúne
 
Už z názvov kapitol je zrejmé, že z týchto učebníc sa je čo zaujímavé dozvedieť...
 
Neraz sme už hovorili o živatme. V tejto súvislosti si ešte krátko spomeňme to, s čím všetci prichádzame do kontaktu aj keď si to neuvedomujeme. Voláme to „Vajcechore“. Je to možno zvláštne slovo, ale pochádza z Véd a má veľký význam pre pochopenie našej vlastnej podstaty. Vajcechore je živatmou oplodnená agga – častica prachu. Nazýva sa aj „semeno diabla“ a je prítomná v každej bytosti. Je zdrojom sebazničenia a strádania. Vajcechore, ktoré je oplodnené Živou sa mení na Svetie telo Živy. Vtedy sa Živa stáva Paramatmou (všetko prenikajúci Duch, prítomnosť Prarodiča v každej živej bytosti – pochádza od slov „para“, t.j. vrcholná a „atma“, t.j. Duch). Ak k tomuto nedôjde, tak vajcechore sa mení na „karroch“ – démonickú materializáciu, t.j. takto sa zväčšuje prach (vajce – sférický objekt; „chore“ – centrum, základ).
 
Vo Vesmíre prebiehajú v podstate dva základné „pohyby“. Bohovia Vesmír rozširujú, Démoni sa ho snažia – opačne – stláčať. Vieme, že Galaxia sa rozširuje, ale viem aj to, že existujú čierne diery. Práve čierne diery sú Démoni vyššej formy existencie, ktorí sa snažia všetko vtiahnuť do seba. Takto vzniká koncentrovaná hmota – vajcechore – z ktorej sme po zrodení „urobení“ aj my. Znamená to, že každý z nás má v sebe túto koncentrovanú formu energie, ktorú – ak sa má stať Bohom – musí postupne „dekompresovať“, t.j. „rozbaliť“ do takej podoby, aby mohol z nej „čítať“ a začať tvorivo budovať. Rovnako však môže začať pracovať ako Démon, t.j. všetko „skompresovať“ a „vziať“ z dosahu tých, ktorí by chceli budovať. „Dekompresovať“ vajcechore nie je také jednoduché, závisí na stupni evolučného vývoja jednotlivca. Je to celoživotné dielo tvorivého budovania alebo aj ničenia – podľa povahy použitia tejto energie. Môžeme ju prirovnať napríklad k dnešnému USB kľúču, ktorý sa používa na ukladanie informácií. Ak ho dáte malému dieťatku, tak nebude vedieť, ako ho správne použiť. Namiesto do PC ho vloží pravdepodobne do úst.. Prítomnosť vajcechore – ktorá je súčasťou nás všetkých – veľmi dobre poznali a rátali s ňou aj Kazaci. Títo keď volia veliteľa, tak urobia dohodu. Ak veliteľ zradí a vďaka zrade zahynú iní bojovníci, tak veliteľa zašijú do vreca a utopia vo vode. Hoci to vyzerá kruto, je to jednoduché „zakomponovanie“ poznatku o podstate vajcechore do reálneho života. Je v každom z nás, ale na nás záleží, či začneme informácie „vyberať“, alebo „kompresovať“.
 
Ako sa trvalo udržať na strane Svetla? Na to nám naši Múdri Predkovia dali mnoho „nástrojov“. Ich podstatou je vždy vláda nad svojou energiou. Nemožno ňou plytvať a očakávať, že všetko bude dobre. Naši slovanskí Predkovia nám zanechali Zdravu. Z jej pohľadu uvažujeme veľmi jednoducho. Čo je v človeku hlavné? Telo, zmysly a myšlienky. Najskôr musíme zistiť, čo najviac vyhovuje tomu či onému telu, t.j. telesnej konštitúcii, tomu ktorému temperamentu, t.j. emocionálnej sfére a ako si človek potrebuje prestaviť myslenie, aby mu myšlienky nebránili byť zdravým, radostným, šťastným a by dôveroval sám sebe a svojim schopnostiam.
 
Pri starostlivosti o telo rozoznávali niečo ako „telesnú ambru“, pod ktorou sú tri biologické tekutiny života, ktoré sa nachádzajú v trvalej zmene, pričom si medzi sebou udržiavajú dynamickú rovnováhu.
 
V Zdrave ich nazývame „Boreja“, „Peryňa“ a „Velesnica“. Sú to tri bázové energie, ktoré sú zodpovedné za všetky fyziologické a biologické procesy, ktoré prebiehajú v tele.
 
BOREJA je sila pozostávajúca z elementov éteru a vzduchu. Aktívnosť tejto sily závisí od proporcií oboch elementov. Objemom éteru, t.j. priestoru sa určuje schopnosť vzduchu naberať silu Boreja. Je to princíp pohybu, princíp dynamického vzájomného pôsobenia éteru a vzduchu. V ľudskom organizme sa prejavuje ako pohybom nervových impulzov, vzduchu, krvi, výlučkov a myšlienok.
 
Boreji prináleží sedem kategórií – chlad, ľahkosť, premenlivosť, pohyblivosť, suchota, rozriedenosť a drsnosť. Tieto kategórie určujú vplyv danej telesnej ambry na telo človeka.
Nadbytok Boreji môže vyvolať nervovú podráždenosť, zvýšený artériálny tlak, hromadenie plynov v črevách a aj zmätok v myšlienkach. Je to preto, lebo Boreja je zhodná so vzduchom. A ak sa pohyb vzduchu neblokuje nijakými prekážkami – ako napríklad nad hladinou oceánu – tak vietor naberá takú silu, že poľahky vzniknú ničivé uragány.
 
Nedostatok Boreji spôsobuje hynutie buniek, záporné a nepohyblivé javy, ale rodí aj nebezpečnosť a neopatrnosť. V uzavretom priestore sa vzduch nemôže pohybovať a preto zatuchne.
 
PERYŇA je tá sila či energia, ktorá vzniká vďaka dynamickému vzájomnému pôsobeniu vody a ohňa. Voda aj oheň symbolizujú transformáciu, premenu, v čom je zároveň na prvý pohľad uložená aj zhoda medzi týmito dvomi silami. Ale inak sú si protichodné, voda a oheň sa jeden na druhého meniť nemôžu. Zato sú však schopné vzájomne meniť jeden druhého a jeden bez druhého sa nemôžu zaobísť v žiadnom biologickom procese.
 
Na fyzickej úrovni sa Peryňa prejavuje vo forme fermentov, ktoré zabezpečujú varenie stravy a hormónov, ktoré regulujú proces metabolizmu. Na psychickej úrovni táto sily transformuje elektrochemické impulzy na konkrétne myšlienky. Prebytok Perine môže vyvolať pálčivú bolesť a hormonálne rozladenia a podráždenie či búrlivé emócie. Nedostatok Peryne vedie j zlému tráveniu, sťažuje procesy myslenia a spomaľuje metabolizmus. Toto všetko je obsiahnuté v ôsmych kategóriách tejto sily, ktoré pôsobia na organizmus: Peryňa horúca, ľahká, tekutá, jemná, rýchla, nepríjemne páchnuca, mäkká a priezračná.
 
VELESNICA – je rovnováha vody a zeme. Na jednej úrovni Velesnica sú bunky, ktoré tvoria tkanivo nášho tela a na druhej strane to sú kvapaliny, ktoré zabezpečujú výživu a celistvosť týchto klietok. Podľa zákonov Zdravy je prebytok Velesnice vedie k nahromaďovaniu hlienu. Ak postavíme variť vodu na veľmi silný oheň, tak vyvrie a hrniec zhorí. A ak nalejeme do hrnca veľmi veľa vody, tak vyprskne a zahasí oheň.
 
Ak do hrnca s vodou vložíme jemný riečny piesok, tak tieto dve látky sa nezmiešajú jedna s druhou, piesok si sadne na dno hrnca. Ak by sme chceli dosiahnuť rovnomerné rozloženie piesku a vody, tak to môžeme dosiahnuť jedine za trvalého miešania. Velesnica je podobná presne takémuto procesu. Zabezpečuje rovnováhu v nosových dutinách a priestore nosa, v pľúcach a hrubom čreve. V psychickej sfére sa táto telesná ambra môže prejavovať tvrdohlavosť či neústupčivosť. Nedostatok Velesnice vyvoláva suchotu v dýchacích cestách, pálenie záhy sprevádzané nedostatkom slizu, ktorý ochraňuje steny žalúdočno-črevného traktu spôsobeného škodlivým pôsobením kyseliny žalúdočnej šťavy a neschopnosť sústrediť sa.
 
Ak sú tri telesné ambry vyvážené a nachádzajú sa v stave harmonickej rovnováhy, tak s naším zdravím je všetko v najlepšom poriadku. Slovanská Zdrava hovorí, že Boreja je charakterizovaná týmito vlastnosťami: žírnosť, chladnosť, ťažkosť, stabilnosť, hustota, hladkosť; Peryňa a Velesnica podporujú celistvosť živého ľudského organizmu v jeho normálnom stave a spájajú sa jedna s druhou takým spôsobom, aby podporovali v človeku celistvosť jeho bytosti aj silu jeho zmyslových orgánov, čo sa prejavuje zdravým výrazom tváre a dlhovekosťou. Choroba vzniká iba vtedy, keď nastane nerovnováha medzi týmito tromi silami. Spravidla tá telesná ambra, ktorá je v tele najsilnejšia má zvyčajne najväčšiu tendenciu sa zväčšovať, tak človek má najväčšiu náklonnosť k tým chorobám, ktoré sú priamo spojené s najsilnejšou telesnou ambrou.
 
Aby sa človek stal naozaj zdravým je potrebné sa naučiť kontrolovať všetky elementy prastarých živlov, lebo tieto určujú základ individuálnej telesnej ambry: Vzduch, Voda a Oheň.
 
Opis cvičení na nastavenie vyváženosti Boreji, Peryne a Velesnice prinesieme nabudúce. Zatiaľ nám postačí vedieť, že hoci svet je plný rozličných názorov, jedine Zdravomyslie a odporúčania našich Predkov sú zárukou toho, že ideme správnou cestou.
 
Niečo však predsa. Dnes sme odklopení množstvo plastov. Ako vieme, plasty sú vyrobené z ropy, ktorá je základom civilizačného „pokroku“, pokroku ničenia Prírody vrátane nášho zdravia. V pohľadu Véd je ropa hnojom Zeme. Veď každá živá bytosť má vylučovací systém. Hlavné je zamerať sa na životodarný pulz – a to sú žily Zeme, v ktorých prúdi krv Zeme – VODA. Voda bývala v našej kultúre vždy živá, dnes predávaná voda v plastových fľaškách je sotva taká. Je to vlastne krv zabalená v hnoji... môže to byť zdravá kombinácia? Okrem toho, videli ste niekedy, žeby voda čakajúca na predaj v plastových fľaškách v hypermarketoch sa nejako „zakaľovala“ čo by mohlo byť svedectvom prítomnosti živých organizmov v jej vnútri? Sotva, veď predtým, ako sa táto „tiežvoda“ dostane k spotrebiteľovi je ošetrená rádioaktívnym žiarením, aby naozaj všetko v nej bolo zahubené – a naši zdravie hľadajúci fanatici ju pijú dnes na každom rohu – ale reklama robí zázraky...
 
Vieme, že voda je jedno z najlepšie programovateľných médií – hoci toto v nedávnych rokoch spopularizoval Japonec Masaru Emoto, nie je to japonský vynález, je to prastará múdrosť našich Predkov. Čo je však dôležitejšie, takúto vodu si môžete – aspoň v základnej podobe – pripravovať aj sami. Samozrejme, neukladajte ju do „hnoja“, ale – ako vidno na obrázku do sklenenej alebo hlinenej nádoby. A na väčšine Slovenska stačí voda z vodovodu, aj keď najlepšie bude si nosiť vodu z prírodných prameňov. Je oveľa kvalitnejšia ako sterilná rádioaktivita zo supermarketov. Porozmýšľajte a prídete na veľa vecí sami.
 
2012_3.jpg
 

Nikto to dnes nemá ľahké ani ťažké zároveň. Dnes si mnohí povedia, že čítanie o našich Predkoch, učenie sa prastarej tradície je veľmi zaujímavé, ale... nemôžu sa vlastnej tradícii naplno venovať. Veď musia zabezpečovať rodinu peniazmi, veď u nás sa nedá pripravovať na veci, ktoré prídu... možno iba niekde v Rusku a podobne. Nuž, prežitie nie je povinné. Ukončime tieto úvahy na dnes citovaním Bruce Leeho: Či myslíš, že sa dá, alebo si myslíš, že sa nedá – vždy máš pravdu.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.