Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  ŽIVOTNÉ SILY PREDKOV
ŽIVOTNÉ SILY PREDKOV
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Všetci chceme zdravo žiť, všetci chceme byť úspešní. Všetci chceme mať dobrý plat, super dovolenku a veľa iných vecí. Okrem iného – keď vyjde čas – chceli by sme byť aj Slovania. Možno povieme, že to nemusíme volať „Slovania“, ale že jednoducho chceme ísť v šľapajach našich Predkov. Keď si takto pekne pohovieme, tak v nedeľu skočíme aj do kostolíka – veď „istota je istota“, ale aj tak chceme byť Slovania... alebo Árijci?
 
Načo vlastne slúži dedičstvo Predkov? Je to len otrepaná fráza, alebo naozaj za tým niečo je? Dnes je moderné byť „in“, teda chtiac-nechtiac sme už „unavení“ tými rečami, že nemáme žiadnu vlastnú minulosť, že celá minulosť ľudstva je to, čo o sebe hlásajú „staršie“ národy.
 
Nuž dobre – na jednej strane unavení, na druhej strane ambiciózni – veď ak naozaj niečo je za tým všetkým, čo sa hovorí napríklad o „fenoméne 2012“, tak sa „pozichrujme“. A je to tu – chceme sedieť na dvoch stoličkách. Ale ak chodíme – len tak, pre istotu – aj do kostolíka, tak počuli sme tam aj niečo naozaj užitočné? Napríklad toto:
 
NIKTO NEMÔŽE DVOM PÁNOM SLÚŽIŤ, PRETOŽE ALEBO JEDNÉHO BUDE MAŤ V NENÁVISTI A DRUHÉHO MILOVAŤ, ALEBO JEDNÉHO SA BUDE PRIDRŽIAVAŤ A TÝM DRUHÝM OPOVRHOVAŤ. NEMÔŽETE SLÚŽIŤ BOHU I MAMONE.
[Mt 6,24]
...NIJAKÝ SLUŽOBNÍK NEMÔŽE SLÚŽIŤ DVOM PÁNOM, KEĎŽE ALEBO JEDNÉHO BUDE NENÁVIDIEŤ A DRUHÉHO MILOVAŤ, ALEBO JEDNÉHO SA BUDE PRIDŔŽAŤ A DRUHÝM POHRDNE. NEMÔŽETE SLÚŽIŤ BOHU I MAMONE.
[Lk 16,13]
 
Nuž, bratia Slovania, nesedí niečo? Určite, sú taj takí, ktorí práve teraz reagujú – ale to sa nedá brať doslovne, treba to vyložiť. Nuž – a to je ono. Ak obsah podanej informácie nevieme (rozumej: nechceme) priamo chápať, tak sa skryjeme za spleť paragrafov – a sme doma. Prídeme na to, že to nemožno chápať len tak, polopatisticky, a teda potrebujeme „odborníka“, ktorý nám to vyloží. Ale toto už je teizmus, nie Viera. Ak potrebujem „odborníka“ (t.j. napr. teológa) na výklad, tak som ďaleko –presnejšie v nedohľadne – od Starej Viery Predkov. Okrem iného, nemám ani potuchy o Zdravomyslí. Kontrakt s Rodom je v nedohľadne a pán farár alebo „vlastný názor“ za rohom.
 
Toto je realita dnešných dní. Chceli by sme sa volať Slovanmi, ale pre istotu ani nevyjdeme zo svojich teplých kukiel. Hovoríme, že chceme návrat Starej Kultúry – ale podľa možnosti len cez víkend, a aj to iba v sobotu – aby sme v nedeľu stihli aj kostol. A ak by sa všetko dalo „odbiť“ cez internet, tak by to bolo úplne super...
 
Nedávno sme oslávili najväčší sviatok Boha Perúna v roku. V poslednom roku tohto Veku, v predvečer veľkých zmien. Prišlo síce dosť ľudí, ale väčšinou prišli takí, ktorí sa nenahlásili na obrad Menorečenia. Na obrad Menorečenia ste sa nahlásili v hojnom počte... otázkou ostáva – načo vlastne? Často sa pýtate, ako sa správne vracať ku Kultúre Predkov. Odpoveď je stále tá istá – Rodová pamäť, uložená v našom vnútri potrebuje na svoje „dekódovanie“ vstup energie „zvonku“, t.j. z mimo nás. Ako sa tento prístup aktivuje? Ak budeme skromní, tak už tisícročia a tisícročia stále rovnako a teda nemenne – hlavne čítaním Dedičstva Predkov (Védy a Letopisy), Obradmi a Rituálmi. A ako sa zúčastňujeme na Obradoch Slávenia Sviatkov – dokonca Boha Perúna? Každý si vie odpovedať za seba sám.
 
Možno je na čase prehodnotiť, či naozaj toľkí chcete prejsť obradom Menorečenia. Rozmyslite si, či potreba obradu vychádza z vášho srdca, zo Svedomia, alebo je to jednoducho iba na „vymazanie“ kresťanského krstu bez vlastného pričinenia. Menorečenie vám totiž bude nanič – dokonca bude pôsobiť negatívne – ak si myslíte, že netreba ísť cestou Predkov, že stačí robiť v práci na tvarov, sem-tam mrknúť na internet – a sme „hotoví“ Slovania. Prečo taký dôraz na Dedičstvo Predkov v Prastarých Textoch? Pretože tieto obsahujú odporúčania, ako ísť po správnej ceste. Inými slovami, ak budeme ignorovať skúsenosť našich Predkov zapísanú v starých textoch, tak sa vystavujeme nebezpečenstvu, že budeme opakovať tie isté chyby – a „učiť sa na vlastných chybách“ nie je súčasťou našej Kultúry – práve preto máme zapísané Dedičstvo Predkov.
 
Teda, zhrňme si to. Ak síce chcete byť Slovanmi či Árijcami, ale ak – okrem obradu Menorečenia – neplánujete sa zúčastňovať na prastarých obradoch, ktoré – najmä v energeticky význačné dni, ktoré voláme sviatky – radšej posedíte za počítačom, tak radšej ani nečítajte našu stránku, a už vôbec sa nenazývajte Slovania či Árijci. U tých totiž platí „spolu“, namiesto „ja sám a v teplúčku domova“. Na Slovensku – a nielen tu – nájdete dostatok takých, ktorí vás radi privítajú medzi sebou a spolu „odborne“ okomentujete na rozličných fórach tých bláznov, čo by chceli žiť ako Predkovia... otázkou ostáva, koho Predkovia?
 
K tejto otázke si zopakujme, čo dokázali urobiť v minulom storočí v Indii – M. Gándí, keď viedol odpor voči parazitom tak, že naozaj zjednotil národ a spolu dokázali – neočakávane a rýchlo – zlomiť ich moc. Ako to urobil – po rade od L. N. Tolského? Použitím Zdravomyslia. Nastal deň a nikto z domorodcov nenastúpil do roboty v anglickej firme, nikto viac nekúpil anglický tovar, t.j. všetkým stačil domáci, tradičný odev, nástroje, strava atď. Nikto viac nepotreboval nijakú službu od Britov. A oni zo dňa na deň pochopili, že nemajú na kom parazitovať. A len pre osvieženie pamäte, bývalá kolónia India zahŕňala nie iba dnešnú Indiu, ale aj Pakistan či Bangladéš... Áno, neskôr sa podarilo Gándího zavraždiť a krajinu rozdeliť, ale lekcia Zdravomyslia je tu a už nikdy nevymizne. Pre tých, ktorí by chceli povedať, že v „primitívnej“ krajine sa to dá by si mali uvedomiť, že ako keby „primitívna“ India je dnes druhým najväčším producentom software na svete – hneď po USA. A musíme zdôrazniť, že okrem iného.
 
Nuž, pristúpme k Zdrave našich Predkov. Tí, ktorí by si myslia, že netreba sláviť tradičné sviatky, ale chceli by iba „lízať smotanu“ by mali vedieť, že takto to jednoducho nebude fungovať. Môžete čítať rôzne články, ale sila z Nebies k Vám nezostúpi – veď načo by aj mala? Aby ste mohli v „splendid isolation“ večer cvičiť „something different“ ako iní a ráno pekne nacupkali do práce naháňať peniaze tvarom? Nuž, použime civilizačný štýl vyjadrovania, ktorý je práve „in“: forget it.
 
Vráťme sa k jednej z foriem Dedičstva Predkov – k Zdrave. Hoci sme už o nej písali, je to taká rozsiahla oblasť, že ju nemožno opísať niekoľkými článkami. Avšak bez ohľadu na to, koľko zo Zdravy máte prečítané či už aj nacvičené, jedno musíte mať stále na pamäti: nie nadarmo sú cviky Zdravy nazývané ideomotorickým cvičením. Ak totiž iba dvíhate ruky a nohy, či „správne“ dýchate, či vykonávate inú motoriku – nestačí to. Okrem pohybov – hoci dôležitých – je nevyhnutné spolu s motorickými cvikmi zapájať myseľ a pracovať s obrazotvornosťou. Obrazotvornosť je nad hmotou – nezabúdajte. Nie iba bezduchý výkon cvikov, ale hlavne cvičenie na posilňovanie obrazotvornosti. Práve preto to voláme ideomotorický systém. Dobre si to všimnite: nie motorický alebo motoricko-ideový!
 
Nedávno sme hovorili o troch silách, ktoré sú základom ponímania zdravej rovnováhy v našom tele. Je to Boreja, PeryňaVelesnica. Zároveň sme sľúbili, že prinesieme konkrétne príklady „ako na to“. Nuž, niečo tu zase máme.
 
Začnime s obnovou Boreje. Predstavme si, že sme živel – vzduch. Vzduchu predovšetkým prislúcha teplo a čerstvosť. Pohľadajme vôkol seba tie predmety, ktorým možno zároveň prisúdiť aj teplo aj čerstvosť. Dajme si sedem dní a zostavme ich zoznam.
 
Ak sa naučíte takto – jednoducho – ponímať veci, tak si nájdite odľahlé miesto, kde sa budete učiť povznášať nad zemou, obklopení vôkol seba vzduchom. Na tomto mieste zložte zo seba všetok odev. To preto, lebo takto budete v maximálnej miere v kontakte so vzduchom. Preciťujte, ako z vášho tela vychádza aj do neho vchádza vzduch. Vtiahneme ho nosom, prechádza vašim telom a vstupuje do pľúc. Majte na pamäti, že každá jeho čiastočka je preurčená iba na jedno jediné – na dýchanie – a že aj vaša koža je súčasťou tohto divotvorného systému.
 
Preciťujte, ako vzduch očisťuje vaše telo. Preciťujte neobyčajnú ľahkosť, dokonca aj nepatrné zakrútenie hlavy, teplotu a vlažnosť. Sami sa staňte vzduchom, „ambrou telesnou“, Borejou! A teraz prichádza dôležitá vec – naučiť sa kontrolovať vzduch. Aby ste to dosiahli, predstavte si, že ste ľahučkým vetríkom, potom priložte dlane jednu k druhej na malú vzdialenosť – 15-20 cm. Pri výdychu si predstavte, že vzduch, ktorý vydychujete vypĺňa priestor, ktorý ste „uzavreli“ medzi dlaňami rúk. Na to, aby ste úplne vyplnili tento priestor postačí 3 až 5 výdychov. Potom sa nadýchnite a vráťte k normálnemu dýchaniu.
 
Týmto cvičením ste nie iba „nezúčastnene vydychovali“, ale spolu so vzduchom ste zároveň zo seba vydychovali aj choroby a všetko zlo. Znova vystrite ruky a priestor, ktorý takto vyformujte naplňte vzduchom. Potom si predstavte veľkú čiernu dieru – ktorú my, Slovania, nazývame „Prechod k Nežitiam“ – a z celého dlaňami ohraničeného priestoru „vybite“ všetok vzduch do tejto čiernej diery.
 
Potom zapečaťte čiernu dieru na večné veky. Môžete pocítiť akési „pristátie“. Ak sa tak stalo, tak ste zvládli metodiku zbavovania sa chorôb!
 
Ďalej to skúsime s obnovením Peryne, ktorá je roztrúsená po celom našom organizme. Aké vlastnosti má voda? Je chladná a čerstvá. Teraz sa snažme všimnúť si vôkol seba tie veci, ktoré majú presne takéto vlastnosti. Aby sme sa zjednotili s vodou, musíme zložiť zo seba všetok odev a vojsť do chladnej vody – jazera, rieky, prípadne vane. Môžete použiť aj trubicu na dýchanie, aby ste sa mohli do vody úplne pohrúžiť, ponoriť. Predstavte si, že vaše telo je ohromný dýchací aparát. Každá jeho časť dýcha, každý pór kože dýcha... vodou. Voda očisťuje a vyplavuje na povrch. Buďte opatrní a nestotožnite element vody z prvotnej sily Peryne s fyzickou vodou, inak by ste sa mohli aj utopiť.
 
Okrem toho si tri minúty denne predstavujte, že ste Voda. Preciťujte jej tekutosť, chlad, osviežujúcu vlažnosť. Poznávajte ju vo všetkých prejavoch. Takto sa raz naučíte „byť Vodou“.
 
Pomocou takýchto slovanských praktických cvičení možno sa pokúsiť zbavovať chorôb. Je to pomerne jednoduché. Vyberte si vhodnú chvíľu a predstavte si, že ste Voda. Zdvihnite ruky nahor tak, aby medzi dlaňami – obrátenými jedna k druhej – sa vytvorila medzera asi 20 cm. Potom si predstavte, že v rukách držíte malý súdoček. Pri výdychu si pomaly predstavujte, ako z vás – spolu s chorobou – odteká voda do tohto súdka. Súdok sa naplní na 4 až 7 výdychov. Keď toto vykonáte, tak urobte 3 hlboké nádychy a vylejte vodu s chorobami preč, potom sa vráťte do normálneho stavu.
 
Súhrn ohnivých aspektov sily Peryne môžeme použiť aj na liečenie. S ohňom však nie sú žiadne žarty. U nás, Slovanov, tradične existovali dni na praktiky ohňovej očisty. Boli to dni, ktoré dnes zodpovedajú 25. decembru, 21. až 25. marcu, 22 júnu a tie dni, ktoré máme v našom kalendári označené ako Rodičovské.
 
K „Otcovi-Ohňu“ sme sa v našej kultúre chovali vždy s úctou, pretože tak či onak personifikovaný – napríklad ako Ohnivý Boh Semargl – vždy sme ho považovali za prejav podstaty Pravi.
 
Tejto úcte zodpovedá aj jedno z dávnych čias zachovaných Pravslávení: „Otecko ty náš Oheň, všetkých kráľov si ty kráľ. Buď milostivý, ako si horúci a pálivý keď zapaľuješ a spaľuješ v čistom poli trávy a pažite, porasty a húštiny, aj starého duba korene. Takto sa k tebe modlím, korím sa: Otecko kráľ Oheň, zapáľ a spáľ mocou božou všetky žiale a choroby, strachy a rozruchy!“
 
Pred ohňovou očistnou praktikou sa zvyčajne nejedli plody zo stromov, ani mlieko, med a podobné produkty od lesných a domácich zvierat. Jednoducho sa jedli kaše, keďže ide o očisťovanie organizmu. Ale nejde iba o prosté očistenie. Jedenie zrna má posvätný zmysel, pretože každé semeno sa považovalo za symbol vôľového prejavu Života. Aký dlhý čas bol potrebný na prípravu zotrvávaním na strave z kaše? V tomto zmysle Zdrava nemá žiadne strohé časové limity. Možno deň a noc, možno tri dni, týždeň. Čas je určovaný samotným človekom, pretože Viera to takto umožňuje.
 
Po tomto pôste treba urobiť nasledujúce. Nájdite si horúce, ale suché miesto bez pary. Ak to nie je možné, tak sa primknite čo najbližšie k ohňu. Odstráňte všetok odev, môžete si nechať prikrytú iba hruď, prípadne ďalšie citlivé časti tela. Bude veľmi horúco, ale dýchanie nesmie byť nijako sťažené. Sústreďte sa na dýchanie preciťujte, ako horúci, nahriaty vzduch vchádza do vašich pľúc a následne z nich vychádza. Prestavte si, že vaše telo je ohromný dýchací aparát, pričom každý pór vašej kože dýcha teplom a suchom – Ohňom Peryne.
 
Oheň prechádza celým vašim telom a očisťuje ho. Pri výdychu odnáša so sebou všetky toxické látky, bôľ a strádanie. No nezabudnite, že toto cvičenie sa môže vykonávať iba v blízkosti skutočného ohňa a to po dobu nie viac ako 10 minút (virtuálny oheň na obrazovke monitora nestačí). Pri vykonávaní tejto celiteľnej techniky však môžete ľahko stratiť pojem o čase, preto je vhodné si vopred nastaviť budík. Potom vypite 1 až 2 poháre studenej, ale nie ľadovej vody a vzdiaľte sa od žiary.
 
Ak sa chceme zbaviť nachladnutia, tak použijeme ohnivé dýchanie. Použijeme princíp ohňového výdychu. Priložte dlaň k perám a urobte pomalý a ľahký výdych tak, aby ste ju zohriali vydýchnutým vzduchom. Ak ste to robili správne, tak dlaň sa ohriala a zarosila. Teraz sa pokúsime „vypáliť“ nachladnutie. Položte si obe dlane na čakru Život (brucho) a urobte hlboký nádych. Zatvorte oči. Začnite pomaly vydychovať „dovnútra“, zo spodnej oblasti hrude. Snažte sa o to, aby sa takýmto výdychmi zahriala celá spodná časť hrude, aby sa jednoducho zaplnila teplom.
 
Teraz si zápästie omotajte teplým, štrikovaným šálom. Priblížte pery k šálu (alebo šatke) nad rukou a začnite vydychovať „ohňový dych“, ako keby do šálu. Postupne sa prejaví precítenie horúceho komplexu a teplo prenikne dovnútra a zohreje ruku. Potom si týmto šálom obmotajte šiju a zopakujte cvičenie. Vzduch vydychujte do oblasti ohryzka na šiji. Takýmto výdychmi zohrejete celý krk.
 
Vnútorný výdych „ohňového dýchania“ sa považuje za veľmi užitočný, pretože rýchlo naplní ľubovoľnú časť tela teplou, iskrivou energiou, čím vyháňa chorobu.
 
Fyzická sila Velesnica je v prvom rade zem, kameň. V slovanských celiteľských technikách je spojená s „telesnou ambrou“, s prácou s kameňom.
 
Kameň bol v našej kultúre zastúpený vždy. Kameň Alatyr je považovaný za centrálny bod Kozmosu. Vôkol neho, t.j. vôkol svetovej osi (vôkol Hviezdy Sedavy, nazývanej aj Hviezda Roda, t.j. Polárna hviezda) sa otáčajú súhvezdia oboch Medvedíc, Slnko, Luna, planéty a hviezdy. Kameň bol vždy. Život je kameň a kameň je život, dôstojný svojho veľkého kamenného rituálu. V zachovaných starých letopisoch sa hovorí o faktoch rituálneho ctenia si kameňov. Aj u nás starí ľudia často hovorili povesti o kameňoch či bralách. A ako ich nebrať do úvahy, nepovažovať za súčasť veľkého rituálu Života, ak sa o nich hovorí aj vo Velesovej knihe, v hymnusoch Rigvédy aj v Knihe Koľadu?
 
Keď hovoríme o Životných silách, tak nemôže vynechať ani Sily predstavované zvieracím svetom. My už vieme, že každý náš Rod má svoje Totemové zviera. Je to zviera, skrz ktoré sme sa prvý raz materializovali v Ríši ľudí. Dávnou praxou však je, že počas života možno nadobudnúť aj iné Sily, často ich môžeme nazvať aj Ochrannými duchmi. Tradične sa dajú nadobudnúť tam, kde ľudia odchádzajú, keď hľadajú svoju cestu k videniam, a teda chcú byť ďalej od civilizácie a jej „výdobytkov“. Dnes je to síce aj u nás oveľa ťažšie, keďže kresťanská cirkev – protizákonne – nemilosrdne drancuje aj naše lesy. Takýmito miestami, kde sa dajú „nadobudnúť“ Ochranní duchovia sú napríklad jaskyne, vrcholy hôr, veľké vodopády, príbytky zostrojené na vetvách veľkých stromov či Svätilište. V tejto súvislosti si spomeňme druh ľudí, ktorí oddávna patril tiež do našej kultúry. Šaman je človek, ktorý vie a môže vedome komunikovať so Svetom Navi. Tento názov pôvodne pochádza zo Sibíri, aj keď sa neskôr rozšíril až do Ameriky. Podľa starých záznamov Véd, Veľká Tartaria zahŕňala nielen Veľké ostrovy (dnešné Japonsko), ale aj Aljašku. Áno, aj toto sú miesta, kde našich Predkov nemilosrdne vyvraždili.
 
Aj v prostredí civilizácie – v kresťanstve – sa používa výraz „anjel strážny“. Mal by to byť dobrý ochranca, ale my vieme, že „anjel“ je 16 rozmerná bytosť Temnej Navi. Napriek tomu je často zobrazovaný ako biela postava s krídlami – čo je zase vizuálny pozostatok našej kultúry, keďže ide o Lega Ochrancu. Teda názov zmenili na protipól, ale obraz nám nechali. Tak či onak, názov nesie so sebou pôvodne naviazaný obraz a anjel ostáva anjelom...
 
Musíme brať do úvahy, že v podstate máme do činenia s viacerými entitami. Naše totemové zviera natrvalo „podfarbuje“ naše chovanie, ale počas života môžeme „nadobudnúť“ aj iných pomocníkov zo sveta pomocných duchov (bytosti Svetlej Navi), ak ich potrebujeme na splnenie nejakej úlohy.
 
Tak či onak, najrozšírenejším druhom ducha ochrancu sú zvieracie sily. Pre šamana je spojenie medzi svetom ľudí a svetom duchov vo forme zvierat niečím absolútne základným. Šaman vôbec musí mať – aby vôbec bol šamanom – osobitného ochrancu už preto, aby mohol konať svoje činy, pri čom mu podstatným spôsobom pomáha jeho duch ochranca.
 
Či už vedome alebo nevedome, v samotnom základe totemizmu a s ním spojeného zvieracieho sveta – hoci v nemateriálnej podobe – je viera v to, že ľudia sú pokrvne spojení so svetom zvierat, a to každý Rod či Plemeno so svojim zvieraťom. V tomto môžeme súhlasiť aj s modernými výskumníkmi. Vieme napríklad, že kravy sú jednou z najpočetnejších skupín, z ktorých prechádza materializácia z ríše zvierat do ríše ľudí. Nuž, práve preto v Indii kravy nezabíjajú. Zabiť totemové zviera je vôbec ťažký hriech. Pripomeňme si, že sú národy, ktoré nejedia určité zvieratá, aj keď inak mäso jedia – napríklad prasatá. Je ťažké si domyslieť prečo to tak v dávnej minulosti ich predkovia stanovili?
 
Hoci si to neuvedomujeme, totem Rodu či totem Plemena je používaný aj v moderných krajinách, hoci sa chápu už úplne inak. Existuje napríklad totem Rodu, ktorý sa dnes nazýva USA – je to orol bielohlavý. Aj jednotlivé severoamerické štáty Únie majú svoje vlastné totemové zvieratá – napríklad kmeň Kalifornie má medveďa grizlyho a kmeň Michigan zase rosomáka. Nemusíme určite pripomínať, že o Rusku sa tradične hovorí ako o krajine Medveďa. Hoci sa to vysvetľuje inak, aj kresťanstvo má svoj pôvodný, totemový znak rybu – žeby preto, lebo jaštery prišli tiež z mora?
 
Jedným z druhov zvieracej sily, t.j. sily ochranného ducha je jeho ochranný aspekt. Tento ochraňuje každého človeka podľa druhu. Takéto totemy sú duchmi ochrancami a pomáhajú nám v každodennom živote. Vieme, že takýto totem má v skutočnosti každý človek Rasy. Dokonca ich – podvedome – dávame aj našim deťom, čím ich dávame pod ich ochranu. Ľudia dnes jednoducho nevedia čo vlastne robia, keď svojmu dieťaťu dávajú večer plyšovú myšku alebo medvedíka, aby pokojne spalo.
 
Taktiež v bežnom hovorom jazyku ostali dávne – ale jasne viditeľné – stopy po našej starej kultúre. Ide o vyjadrovanie sa formou prirovnávania k určitému druhu zvieracej životnej sily. Takto ľudí, s ktorými sa bežne denne stýkame opisujeme zdanlivo banálnymi frázami. Kedy ste si uvedomili, čo vlastne hovoríte, keď sa vyjadríte štýlom: „ten chlap je ako medveď“; „ona je kočka (t.j. mačka)“; alebo „daj si na neho pozor, je to had“.
 
Ak sa pozrieme na Kruholet Čísloboha vidíme, že každá z Prvopočiatočných Síl, ktoré riadia náš Vesmír – Bohov Pravi – má svoje Zviera. Tieto zvieratá vyjadrujú špecifickú charakteristiku danej prvopočiatočnej Sily, či môžu „fungovať“ ako poslovia práve týchto Bohov, keď ich pýtame o radu.
 
Naše osobné zvieracie sily – na rozdiel od totemovej – sa môžu počas života meniť v závislosti od toho, aké úlohy potrebujeme splniť. Šamani opisujú takúto symbiózu zvieracej sily a nás ako veľmi prospešnú. My dostávame silu formou pomocného zvieracieho ducha a on zase dostáva možnosť znova pobudnúť v materiálnom tele. Nesmieme však zabúdať, že ľudia, ktorí sa stýkajú so Svetom Navi sú dvojakého druhu, t.j. môžu vykonávať Bielu, ale aj Čiernu mágiu. Od toho tiež závisí, aké druhy takýchto síl a akým spôsobom povolávajú do svojich služieb. Jeden z výkladov hovorí, že pri takýchto stretnutiach v cestách v Navnom Svete sú dobrí pomocní duchovia tí, ktorí sa vám ukážu vo forme vášho totemového zvieraťa. Naopak, zlé sily sa budú zjavovať vo forme tých jašterov a rýb, ktorým vidno zuby. Takýto duchovia spôsobujú problémy – telesné a duševné choroby.
 
Tie jaštery a ryby, ktoré neukazujú svoje zuby sú dobré. Všetky cicavce a väčšina vtákov sú dobrí duchovia a môžu sa stať zdrojom vašej hľadanej zvieracej sily. Takouto sa môže stať aj hocijaké „mystické“ zviera, napríklad jednorožec či okrídlený kôň. Ale nezabudnime na Zdravomyslie!
 
Šaman, ktorý počas svojej cesty do Sveta Navi dostal pomocníka vo forme zvieracej sily sa môže od neho veľa naučiť. Každý druh zvieraťa predstavuje samostatný zdroj poznania, a práve preto sa často volajú aj učitelia. Vždy sú pripravení – ako všetci pomocní duchovia, ktorí práve pri pomáhaní nám sa evolučne vyvíjajú – sa s nami podeliť o svoju múdrosť, ktorá nám pomôže žiť lepší a správnejší život.
 
Uveďme si niekoľko príkladov šamanského ponímania zvieracích síl a čomu sa môžeme od nich naučiť. Ak dokážete cestovať v navnom Svete, tak v prípade záujmu a dostatočnej osobnej sily sa vo svete duchov stretnete práve s tým duchom, ktorého múdrosť potrebujete najviac. Takže, niekoľko príkladov:
 
Motýľ Babôčka
Prevtelenie Duše
Premena formy
Premena bytosti
Mágia
 
Vlk
Duchovný učiteľ
Sprievodca v snoch a meditáciách
Spojenie inštinktu a rozumu
Všeobecné a rodinné hodnoty
Poznanie ako preľstiť nepriateľov
Schopnosť pohybovať sa v neviditeľnom svete
Pevnosť Ducha
Poznanie ako obrániť seba a svoju rodinu
Smrť a znovuzrodenie
Poznanie ako získať výhodu zo zmien
 
Havran
Ochranca brán Bytia
Sprevádza Dušu z temnoty k Svetlu
Nebojí sa Temnoty
Pomáha hlbšie spoznávať skryté aspekty vašej osobnosti
Voľné premiestňovanie sa v neznáme
Poznanie umenia zmien
Poznanie mágie
 
Gepard
Využitie vibrácií na liečenie chorôb
Pomoc pri hľadaní osobnej magickej piesne
Poznanie o minulých materializáciách Duše
Schopnosť vidieť neviditeľné
 
Králik
Prešibanosť
Poznanie paradoxov a protirečení
Schopnosť žiť podľa vlastného rozumu
Nachádzanie právd ukrytých v životných skúškach a intuitívne poznanie
Bystrý um
Prekonanie strachu
Posilnenie intuície
 
Krtko
Ochranca podzemného sveta
Spojenie s energiami Zeme
Poznanie rastlín, koreňov, minerálov, semien, riek a iných ukrytých, podzemných priestorov
Sebaanalýza a slepota ku všetkému okrem Svetla a Tmy vo Svete Javi
Láska prejavená v Prírode
Citlivosť na priblíženia a vibrácie
Pochopenie energií a tokov
 
Lev
Odstránenie stresov
Silné rodinné vzťahy
Fyzická sila
Smelosť, odvaha
Energia
 
Líška
Zmena formy
Uvážlivosť
Pozorovacia schopnosť
Prefíkanosť
Skrytosť
Maskovanie
Neviditeľnosť
Schopnosť vidieť neviditeľné
 
Los
Premiestnenie do sveta Duší a nazad
Premiestňovanie v neznáme
Návrat Duší
Sebaúcta
Fyzická sila
Múdrosť
Dobré vzťahy so staršími
Neviditeľná rýchlosť
 
Medveď
Sebaanalýza
Celiteľstvo
Jednota
Schopnosť meniť sa
Sila tvárou tvár nebezpečenstvu
Kontrola v časoch prechodných periód
Spojenie s Duchom
Sny
Smrť a znovuzrodenie
Zmenenie seba
Cestovanie v astrálnom svete
Tvorca snov, šamanov a mystiky
Videnia
Trpezlivosť
Sebaobrana a pomsta
Múdrosť
 
Jeleň
Veľkodušnosť
Umenie počúvať
Poznanie krásy rovnováhy
Pochopenie toho, čo je nevyhnutné na prežitie
Sila požehnania a štedrosti Duše
Schopnosť sebaobetovania v mene vyššieho cieľa
Spojenie s Duchom lesa
Iné spôsoby dosiahnutia cieľa
 
Orol
Rýchlosť
Fyzická sila
Smelosť
Múdrosť
Ostrý zrak
Duchaprítomnosť
Poznanie mágie
Schopnosť vystúpiť nad materializmus, aby bolo možné vidieť Duchovno
Schopnosť vidieť všeobecné rysy – „les za stromami“
Spojenie so sprievodcami a učiteľmi sveta duchov
Budovateľský duch
Sláva, dosiahnutá úpornou prácou so sebou samým
 
Rys
Ostrý zrak
Predvídavosť
Vývoj extrasenzorických schopností
Poznanie tajomstiev a záhad
Schopnosť premiestňovať sa v priestore a čase
 
Sova
Nehlučné a rýchle premiestňovanie
Schopnosť vidieť skrz masky
Ostrý zrak
Oznamovateľ nosiaci tajomstvá a predpovede
Zmena formy
Spojenie medzi tmou, neviditeľným svetom a Svetom Svetla
Pochopenie temnej stránky vlastnej osobnosti
Mágia Luny
Sloboda
 
Kačka
Poznanie vody a jej energie
Schopnosť uchovania objektívnosti v mori emócií
Duch pomocník mystikov a jasnovidcov
 
Jašterica
Odpútanie sa od osobného ega
Prekonanie strachu
Kontrola nad snívaním
Putovanie do iných svetov
Obnova
 
Bratia Slovania, Život je pohyb a vývoj, nehybnosť je smrť a úpadok. Obrazotvornosť je pohyb, ale je „pohyb“ vo virtuálnej realite naozaj vývojovým pohybom nahor? Odpoveď nájdete vo svojom srdci.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.