Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  SLÁVA
SLÁVA
Slovanská kultúra - Kultúra
Slovo Sláva pochádza od Svetov Slavi, pričom zároveň dáva meno aj našim Rodom, t.j. Slovanom. Za starých čias bola celá Európa osídlená Slovanmi. Tento základ je rovnako viditeľný aj v našom pôvodnom národnom názve – Slovieni. Vzniklo kombináciou SLAV a V(I)ENY, t.j. tí, ktorí sa starajú o čistotu krvi vo svojich žilách. Napriek mnohým – neraz aj dobre mieneným pokusom dať nám nálepku napríklad „Sloveni“ – ide o omyl. Sme Slovieni a naša krajina – hoci z nej ostalo torzo – sa nazýva Sloviensko. Preto sú naše ženy dodnes Slov(i)enky a používame jazyk slov(i)enský. Zmena „ie“ na „e“ vznikla prepisom zo staroslovienskej Bukvice do latinky – ktorá nedokáže zachytiť celú škálu zvukov nášho jazyka, preto si vypomáha interpunkčnými znamienkami. A tak z výrazu v Bukvici „Словенско“ – čo sa aj podľa dnešných pravidiel ruského jazyka číta ako Sloviensko – vzniklo Slovensko. Zo Slovienov ešte „vyrobili“ Slovákov – čo ako názov pre príslušníka národa za starých čias neexistovalo. Nuž, Slovák je názov pre pokresťančeného Sloviena, t.j. kresťana a nie Slovana rovnako, ako tento princíp použili aj u Srbov. Tam je však forma pokresťančeného Srba volaná „Chorvát“. Nič na veci nemení, že aj v Srbsku je dnes rozšírené „pravoslávne“ kresťanstvo.
Postupne – so silnejúcou mocou Noci Svaroga – nás vyvražďovali. Ale vyvražďovanie im nestačilo, chceli si to aj „užiť“ – alebo jednoducho tu nebolo nič, okrem toho, čo bolo naše? Áno, je to tak. Naozaj všetko prevzali od nás, hoci nás hlboko nenávidia. Ako sme už spomínali, v mladších jazykoch – angličtine, nemčine, francúzštine – ostali stopy po tom, čo sme boli. Pretože nás nikdy nemohli poraziť mečom, tak postupne – intrigami – začali stavať jeden slovanský Rod voči druhému. Vplyvom zatemnenia myslí v Noci Svaroga sme sa navzájom vyvražďovali. Nuž a potom z nás urobili otrokov. Otrok sa v angličtine povie „Slave“, zotročiť je „enslave“. Tento princíp vidno aj v nemčine a francúzštine. Z detí Slávi urobili otrokov – vieme, že toto naše slovo v staroslovienčine znamená mládenec – ale pre nedostatok vlastných výrazov to ostalo v týchto mladých jazykoch viditeľné dodnes. Nuž, toľko na zopakovanie.
Staroslovienska Bukvica slúžila na zápis – a to obrazovou formou – jazyka Slovanov. Vieme, že je to len jedna z foriem písma, po ktorej ešte vznikla aj Hlaholika. O všetkých týchto veciach sme už neraz písali.
No Bukvica ešte nie je dosť – aj keď tu už máme o jej rozšírení správu aj u Maura Orbiniho. Celá Európa do 16. storočia hovorila rusky. Ruský – ako už tiež vieme – znamená „biely“, takže v zmysle prastarého názvu sme všetci „ruskí“. Nuž, iba byť bieli nestačí – Slovan je stav Viery, t.j. je to Vierovyznanie. Preto v skutočnosti nemôže byť niekto Slovan aj kresťan. Práve tak nemôže byť niekto zároveň beloch a černoch, indián či Číňan. Slovan slávi Prav, t.j. Svet Bohov a Predkov. Práve toto delenie Vesmíru – na Jav, Nav a Prav – je ako triáda typické pre nás, Slovanov a Árijcov. Nijaké iné národy niečo také nemajú. A sú – aj po tisícročí križiackych výprav (rozumej: „dobrovoľnému pokresťančovaniu“), Inkvizičným zverstvám (rozumej: „dobrovoľnému odovzdávaniu svojho majetku cirkvi“) či celkovo genocíde belochov – nejaké zachovalé pamiatky, ktoré unikli oku cenzorov? Veď mu padlo za obeť toľko kníh aj s nositeľmi starého poznania, že sa tomu nedá čudovať. Nuž, žiadny zločin nie je dokonalý a aj v prípade zločinu proti Slovanom to tak je. Nie veľa, ale predsa niečo ostalo. A ani nie málo, len treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu čo vidíme. Jednou z ukážok je napríklad záznam prejavu na pohrebe švédskeho kráľa. V podstate nedávno – v 17. storočí v Štokholme, znela ruština aj na kráľovských pohreboch.
Záznam smútočnej reči na pohrebe švédskeho kráľa Karola 11. z roku 1697, ktorá je uchovaná v Kráľovskej Bibliotéke v Štokholme, v Knižnici Uppsalskej Univerzity, Zväzok Palmkiold, 15.
Ak sa dobre pozriete na úryvok uvidíte napríklad výraz „kňaza a panovníka“ (preložené). Nuž,“kňaz“ je v staroslovienčine a aj dnešnej ruštine názov pre knieža. Slovo pochádza – všetko sme už hovorili – zo slov Kon + As(z), t.j. ide o Asa, ktorý vládne krajine na základe prastarých Konov. Pôvodne to bol volený a nie dedený titul. Len u nás sa pánom farárom po vyhladení dospelej populácie zachcelo sa ešte nechať aj titulovať ako kňazi – tak chutí neobmedzená moc. Okrem iného je titulovaný aj ako vládca Gótov či Vandalov...
Už len k slovu „vláda“. Je to prastaré, staroslovienske slovo. Jeho obraz je taký stav vecí, ktorý je „v Lade“, t.j. život dole, na Zemi sa riadi podľa Konov zhora, t.j. od Bohov a Predkov. V našom jazyku sa teda zachovalo aj toto prastaré slovo.
Ako si mohol dovoliť dvorný ceremoniálny minister, za prítomnosti celého švédskeho kráľovského dvora čítať dokument štátnickej dôležitosti v ruštine?  Jednoducho preto, lebo švédsky jazyk vtedy ešte nebol „vynájdený“. Objavenie sa európskych jazykov bolo následkom mocného katolíckeho vplyvu (biblické pomiešanie jazykov nie je až takého starého dáta!), t.j. likvidácie Starej Viery a vnútenie obyvateľstvu náboženskú literatúru písanú už latinkou – Bibliu. Iných kníh v tom čase už jednoducho nebolo – hoci ich zoznam uvádza ešte r. 1601 aj Mauro Orbini. Vatikán zaviedol realitu namiesto skutočnosti. Že tie dve slová znamenajú to isté? Nuž, pozrime sa na ne bližšie. Keďže ešte v časoch Karola 11. nebol „vynájdený“ švédsky jazyk, jednoducho všetci hovorili najstarším jazykom na Zemi – môžeme povedať že rusky, t.j. jazykom bielych ľudí. Znamená to, že v mladších – hoci podľa civilizácie starších – jazykoch sú všetky pôvodné slová prevzaté. Preto toľko podobnosti napríklad s ruštinou, akurát že preberanie išlo z ruštiny do angličtiny, nemčiny či francúzštiny a nie naopak, ako by nám chceli nahovoriť. Realita je slovo pozostávajúce z dvoch pôvodných slov starého jazyka – „re“ + „al“. „Re“ znamená opakovať, vidíme ho napríklad v slovách re-konštrukcia, re-animácia, re-lígia a pod.; „al“ znamená všetko – už sme spomínali napríklad názov pohoria Altaj, t.j. „al“ (všetko) a „taj“ (vysoké). Altaj jednoducho v starom jazyku znamená „Všetko vysoké“, čo je výstižný výraz pre vysoké pohorie.
V tomto duchu si môžeme vysvetliť aj výraz realita – ale to už vám možno pôjde aj samým. Je to spojenie „re“ + „al“, čiže, inými slovami „všetko zmenené“. Nuž áno, všetko nám zmenili. Skutočnosť je to, čo je, realita je to, čo je preto, lebo nám to pripravili „na mieru“, aj keď oproti Starej Viere je všetko zmenené.
Vari ešte jednu poznámku k vojnám, ktoré ďalší švédsky kráľ, syn a následník Karola 11. viedol s uzurpátorom Petrom I. Hoci sa to zdá „super“ – veď Peter I. ukončil existenciu Švédska ako veľmoci – je už vidno skutočný dôvod. Peter I. takto zničil jedinú mocnosť, ktorá sa v tom čase vzpierala Vatikánu, keďže bola evanjelická. Ak by to totiž neurobil, možno by „vytvorenie“ švédskeho jazyka a s realitou súvisiace zmeny oveľa ťažšie – a to nebolo želateľné.
Aj na tomto príklade je jasné aké dôležité sú pôvodné, staré slová, ktoré nesú staré, pôvodné Obrazy. Nie náhodou nám postupne vyhadzovali bukvy z našej Bukvice, veď niesli frekvencie, ktoré nás napájali na Vyšší Svet našich Bohov a Predkov. Nuž a tie slová, ktoré sa pre ich frekvenciu výskytu v jazyku či inú nevyhnutnú vlastnosť nedali odstrániť nám jednoducho významovo zmenili. Tu vidno celý „rukopis“ Vatikánu. Vyvraždili Slovanov, spálili naše staré knihy, nahradili ich výlučne Bibliou a výlučne písanou latinkou – dokonca aj používali latinčinu. Po niekoľkých generáciách Vatikánom vyškolení a vyslaní čierni mágovia („kňazi“) postupne, podľa starostlivo premysleného plánu „zavádzali“ nové jazyky tak, až sme sa dostali tam, kde sme dnes. Veľa umelých jazykov spôsobilo, že sa bieli ľudia navzájom prestali rozumieť. A tu nás chceli dostať.
A ďalej postupne menili významy slov tak, aby sa všetky hĺbkové väzby naozaj a definitívne zničili. Nuž a „bez spojenia niet velenia“ – stará známa pravda. Všetky biele národy Európy ostali bez spojenia so Starými Bohmi a svojimi Predkami. Niet teda na čom stavať – navyše začali podľa taktovky tvarov sa aj navzájom likvidovať.
A ako vyzerá takéto zavádzanie nových významov na staré slová? Jeden príklad má dnešná stredná generácia ešte pred očami. Obľúbenec britskej kráľovnej Alžbety II. Teo Adorno ho vypracoval a vykonal priamo podľa jej želania. Použil prastaré poznatky, ktoré civilizácia úmyselne zbagatelizovala tak, že dnes ľudia nechápu ich dôležitosť. Každá čakra má svoju nosnú frekvenciu, ktorou sa „aktivizuje“. Použitie „vhodných“ frekvencií – Adorno použil princíp monotónne opakovaných rytmov dopĺňaný „vhodnou“ slovnou sugesciou – vytvorilo rytmus želanej frekvencie a otváralo „vstup“, pričom slovná sugescia podprahovo „vniesla“ požadovanú informáciu. Takto sa rýchlo zmenilo myslenie a správanie sa miliónov ľudí na celom svete. Že ako sa tento projekt volal? Predsa Beatles. Práve oni spôsobili, že slová, ktoré sa pred nimi používali v pôvodnom význame sa zrazu začali používať s úplne iným významom – napríklad „rock“ už dnes označuje hudbu, “cool“ už neznamená iba chlad a podobne. No a keď si John Lennon uvedomil na čo vlastne boli použití – veď takých kapiel ako oni boli tisíce, ale práve oni dostali tú „správnu“ podporu – tak musel byť odstránený. A všetko ide ďalej podľa plánu. Viac sa o tomto projekte dočítate v knihách už spomínaného Dr. Colemana.
Tento princíp „otvárania“ spodných čakier spojený s vhodnými textami na podprahové programovanie sa používa dodnes. Sú to také „hudobné“ štýly ako napríklad Techno či Rap... nech už si ich vstúpenci o sebe myslia že sú akokoľvek „nad vecou“. Názov „Rap“ dokonca aj evokuje čo vlastne robí – prečo je anglický výraz „rape“ (znásilnenie) tak nápadne podobný názvu štýlu „Rap“..? Žeby to niečo vyjadrovalo? Na náhody predsa už dávno neveríme – tento systém totiž nezostavovali idioti!
Väčšina z hore uvedeného je zopakovaním. Toto opakovanie však nie je samoúčelné. Dostávame maily písané čitateľmi, ktorí sa ani neobťažujú si prečítať články a rovno prichádzajú so pseudoargumentmi, ktoré prevládajú všade vôkol nás. Navyše sa cítia „urazení“, ak nedostanú odpoveď maximálne do 48 hodín. Nuž, takto to proste nebude fungovať.
Pravdou je, že ak na niektoré vaše maily musí odpovedať autor článkov, tak to potrvá dlhšie – aj niekoľko týždňov. Väčšina mailov je však zodpovedaná promptne. Musíme si ale vyjasniť jednu vec. Nie sme nijaká zisková organizácia, ktorá má povinnosť každému odpovedať minimálne trojstranovým mailom to, čo sa niektorým lení si prečítať v článkoch. Táto stránka nám NEPRINÁŠA žiaden zisk – ba práve naopak. Robíme ju popri tom, čo nás živí a to často po nociach.
Je to ako s Menorečením. Pravdou je, že chodievame do Ruska a prešli sme týmto obradom na Sibíri. Menorečenie sa zvyčajne vykonáva po slávnostnom obrade osláv Sviatku Boha Kupalu alebo Letného dňa Boha Perúna. Tí, ktorí idú na tento obrad sú pred začiatkom Slávnosti upozornení, že musia preskočiť 9 krát ohňom a vstúpiť do Irtyša a potom musia trikrát prejsť po uhlíkoch. Ide o tisícročia a tisícročia starý obrad, ktorý u nás zanikol, čo využilo množstvo moderných „žrecov“ a vyrába si svoje obrady. Ide o o očistu všetkých troch zložiek našej bytosti tak, ako je symbolizovaná Hviezdou Inglie. Preskokom cez oheň čistíme auru (oheň aj Duša sú plazmovej podstaty), vodou čistíme telo a prechodom po uhlíkoch posilňujeme Ducha. V prvom rade Obrady si naši Predkovia pred tisícročiami brali zo sebou, keď odchádzali osídľovať vtedy ľudoprázdnu Európu. Obrady a nekrvavé obety totiž otvárajú Rodovú pamäť. Bez obradov stará Viera zaniká. A čo naši „Staroverci“ a „Rodnoverci“? Najskôr sme začali organizovať obrady na východe Slovenska – bolo to pre mnohých „ďaleko“. Nuž posunuli sme sa bližšie k stredu, ale na dosah hlavnej železničnej trate – prišlo síce ľudí viac, ale zase väčšinou nie tí, ktorí sa nahlásili na obrad Menorečenia. Nuž, načo vlastne chcú títo „Slovania“ prejsť jedným obradom, ale ignorujú ostatné? Ďaleko je cestovať? A čo máme povedať my, ktorí sme vám doniesli Starú Vieru zo Sibíri? Je Slovensko také veľké, že jeho Východ je „strašne ďaleko“, ale napríklad Moravania prísť mohli?
Takže takéto virtuálne Slovanstvo nie je Slovanstvo. Kto sa nechce meniť nemusí – veď mu nič neprikazujeme – a ani to nemôžeme. Chce to jednoduchú vec – zmeniť sa. Tibeťania hovoria, že „učiť sa znamená meniť sa“ – čo je nepochybne Veľká Pravda. A tu môžeme siahnuť aj k citátu zakladateľa moderného procesného inžinierstva, Dr. E. Deminga: „Meniť sa nie je nutné, prežitie nie je povinné“. Hoci to myslel na podnikateľský svet, procesné ponímanie ostáva nadčasové a všeobecné. Naozaj sa nemusíte meniť, nie je to potrebné. A ak vám ide iba o „odkrstenie“, tak buďte spokojní. Každých 7 rokov sa naše telo úplne „vymení“, t.j. vymenia sa všetky jeho bunky. Kto 7 rokov (a viac) nepraktizoval náboženské obrady a rituály, z toho táto kresťanská kliatba spadla a nie je viac napojený na kresťanský egregor. Ale ak chodí do kostola, tak napojenie sa udržiava, nehovoriac o krstení detí či koncoročnom„vysvecovaní“ Tromi kráľmi a podobné veci. Menorečenie nepotrebujete.
Byť Slovanom je nosením mena Slávy. Slovan nie je otrok Cudzozemcov, je to Slobodný človek, ktorý aktívne udržiava spojenie so svojimi Predkami – Obradmi, rituálmi (vrátene nekrvavých obiet), čítaním Véd. Viera v našom ponímaní je to, čo vyjadrujú Runy, tvoriace toto slovo: „Viedať“ + „Ra“. Ide teda vždy o čisté, jasné poznanie. Nevedomosť je pre nás jeden z najťažších hriechov. Je to protiklad náboženskej viere, ktorá predstavuje slepú dôveru v Pána, ale nevysvetľuje podstatu javov. Naopak, ľudia sú náročky udržiavaní v strachu z večného trestu. Tam, kde je Pán je na druhej strane otrok alebo sluha. My, Slovania, nemáme Pána, lebo „Pravda Bohmi vydaná káže nám, Slovanom: neprávosť mať Pána, ba väčšia byť Pánom!“ – čo je len citát z Chalupkovej Mor ho! Byť otrokom je ťažký hriech, je to porušenie zákonov Rita. Čím sa vlastne stáva kresťan? Členom stáda. A aké sú pravidlá stáda? Ľudová múdrosť ich sformulovala asi takto:
STÁDO
My sme stádo, sú nás milióny hláv. Družne sa pasieme a družne vraciame,
A nič na svete neľutujeme. Baranie stádo je našim údelom...
Do vagóna nás ženú – ponáhľame sa do vagóna. Na pasenie nás ženú – ponáhľame sa na pašu.
Byť v stáde je Základný zákon a strašné je iba jedno: vypadnúť zo stáda.
Keď príde čas, tak nás strihajú. Prečo nás strihajú, nevieme.
No strihajú všetkých, takže niet sa kde podieť, hoci to nie je príjemné.
Pastierska vláda nám je daná na pomoc! A pastierom je daná od „boha“!
Tak aj žijeme, nepoznajúc tých tyranov, ktorí zmenili nás dávno na baranov!
Ách, aká chutná na pastvine tráva. A aká čerstvá je voda v potôčikoch zurčiacich!
A načo nám je poznať úmysly pastiera, keď tak sladko sa spí na tienistých miestach?
Áno! Švihá nás po bokoch pastiersky bič!. Čo to znamená: nezaostávaj za stádom!
Áno, košiar má pevnú ohradu. A pastieri nás pozorne sledujú! Pravda, včera zmizli dva barany... nepomohla im „ochrana“ pastierov.
Zjedli ich pastieri, ale na vine sú vlci a stádo nemá záujem o bratov z „nižnej ohrady“.
My sme stádo! Sú nás milióny hláv. Ideme, fantazírujeme, spásame ďatelinku.
Nemáme strach z výčinov pastierov! Sme barani! Čo chceš rob s nami!
Prečo je proces padnutia Človečenstva na úroveň stáda nespozorovaný? Preto, lebo každý novorodenec sa dostáva do dávno zostaveného a presne riadeného systému lživých stereotypov, „starostlivo“ vytvorených a upevnených sociálnou štruktúrou jednou z jeho „ bohom vyvolených“ vrstiev. Ale to práve je stav otroctva, nie Slobody. Bez Zdravomyslia sa z toho nedá dostať.
A teraz pristúpme k podstate tohto článku. Aby sme mohli vyjsť ďalej v ústrety tím, ktorí naozaj hľadajú svoje korene, vytvorili sme občianske združenie Sláva. Je to snaha o profesionalizáciu podpory Starej Viery, aj keď v plnej miery bude závisieť od vašej podpory. Jednou z prvých vecí bude rekonštrukcia našej stránky. Ďalej budeme postupne vydávať knihy, dokumentárne ale aj výukové videá (slovanské bojové umenia), Koľadove dary (kalendáre), ponúkať oberegy, Kummirov, výšivky, kroje a podobné predmety našej kultúry. Zároveň sa môžeme zúčastňovať besied za predpokladu, že pozývajúci účastníci uhradia náklady spojené s cestovaním na miesto besedy.
Teda ako povedal pán Deming, netreba sa meniť, lebo prežitie predsa nie je povinné. Pred nami je „mäkšia“ forma nástupu nového Veku, ktorá „uvoľňuje“ ruky Svetovej vláde – pretože aj v ich záujme je zničiť civilizáciu. Ich dôvod je však ten, že keď sa po 10 000 rokoch Deň Svaroga skončí a oni sa vrátia, tak budú chcieť pokračovať v drancovaní zemských zdrojov – lebo ich považujú za svoj „majetok“. No a ak by tu nechali „kobylky“, t.j. dnešných „civilizovaných“ ľudí, tak títo ani nevedia ako žiť inak ako na úkor Zeme. Oni by jednoducho – ak by naši Bohovia napríklad „zabudli“ prísť – pokračovali v drancovaní Zeme a jej „zdrojov“. Preto musí byť táto „surplus population“ odstránená. Logika je jednoduchá.
Tí, ktorí tak či onak stoja na hodnotách civilizácie – bohužiaľ, aj „virtuálni“ Slovania – tak či onak nie sú schopní prežiť v novom Veku. Z Véd vieme, že takéto zmeny prežije spravidla 2 až 3 % populácie. Nuž – toto je najpravdepodobnejšie pred nami. Ako to všetko presne bude nevie na Zemi nik – naši Bohovia to jednoducho nikomu neoznámili. Máme však ich Zápovede a Védy, t.j. tí, ktorí na ne pozerajú nie ako na výtvory toho či oného človeka, ale ako na odkaz Predkov (aby sme vedeli ako žiť, čo robiť a najmä neopakovať chyby, ktoré robili naši Predkovia) tí vedia, čo robiť. Ostatní si budujú „vlastné názory“ – a budú tak robiť až do konca. Jednoducho im „neostane čas“ sa pripraviť, veď musia „skúmať“ také množstvo iných názorov...
A kde budete vy? Máte to vo svojich rukách. Teraz to bude naozaj. Naši Bohovia ukončia drancovanie civilizáciou a aj to, čo predstavujú „hodnoty civilizácie“. My však nezabúdajme – skúšky skladáme my a nie oni! Sme v stáde alebo stúpame po Svätej Svarge?
13.03.2013
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.