Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  VÍŤAZ NAD KLAMSTVOM
VÍŤAZ NAD KLAMSTVOM
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Už sme si povedali, že budeme prinášať práce tých ruských akademikov, ktorých dielo zásadným spôsobom mení „oficiálny“ pohľad na svet. Oficiálny preto, lebo tak či onak to nemajú ľahké – a v podstate nepatria medzi aktívnych stúpencov Starej Viery. Napriek tomu výsledky ich práce dokazujú, že dnešný oficiálny pohľad na Slovanov ako na „opice, ktoré zliezli zo stromu niekde v 6. storočí“ je neudržateľný. Ľudová múdrosť hovorí, že kto leje vodu na náš mlyn pracuje v náš prospech. Akademik V. A. Čudinov robí viac ako to. Je to doslovne velikán modernej vedy, ktorý hovorí niekoľkými modernými jazykmi a bežne číta prastaré Runové nápisy. Okrem toho číta aj etruské písmo, o ktorom moderní „etruskológovia“ tvrdia, že sa čítať nedá. Akademik Čudinov to vysvetľuje veľmi jednoducho; cca 90% dnešných etruskológov sú Taliani, zvyšok v prevažnej miere Nemci. Veď ani jedni ani druhí nemajú žiadny záujem dokázať, že Etruskovia boli Slovania. Oni – samozrejme – nepoznajú ani dnešnú ruštinu. Inak by totiž vedeli, že jazyk Etruskov je jedným zo slovanských nárečí – najbližšie je dnešnému bieloruskému jazyku. A to akademik Čudinov nie je ani zďaleka prvý Rus, ktorý začal čítať jazyk Etruskov.
 
Univerzitný profesor Valerij Alexejevič Čudinov je akademik, predseda Komisie Ruskej Akadémie Vied pre kultúru starej a stredovekej Rusi, zaoberá sa archeologickým výskumom, skúmaním a lúštením prastarých runových a runických (tento termín zaviedol práve akademik Čudinov) nápisov, a to už viac ako 20 rokov.
 
Akademik Čudinov preskúmal už vyše 3 000 archeologických a iných objektov, ktoré majú na sebe runové nápisy. Tieto materiály zahŕňajú aj prastaré Svätilištia s posvätnými kameňmi, kultové predmety z antických aj predantických čias, gramoty, ktoré obsahujú tajomstvá, kresťanské ikony prvých storočí a ďalšie a ďalšie relikty nielen z Ruska, ale aj zahraničia.
 
Medzi najvýznamnejšie vedecké úspechy akademika Čudinova nesporne patrí:
 
Rozlúštenie kompletného sylabického obsahu (abecedy) najstaršej ruskej písomnosti, a to ako slabikovej, tak aj písomnej;
 
Presný vedecký dôkaz faktu, že práve od ruského runového písomného systému pochádzajú abecedy a sylabické systémy najstarších jazykov sveta;
 
Na základe rozlúštenia niekoľkých stoviek reliktných textov nezvratne rehabilitoval ruské dejiny ako vôbec najstaršie, majúce minimálne 24 tisícročí.
 
Je autorom mnohých odborných prác a aj kníh pre širokú verejnosť, medzi nimi aj skutočnej učebnice Rún s názvom Русские Руны, čo ale ani zďaleka nie je jeho jediná či prvá kniha. Okrem iného prevádzkuje aj vlastnú webovú stránku a prispieva do ďalších.
 
Nuž – ešte pred tým, ako si o jeho diele povieme niečo viac – chceli by sme osloviť tých našich čitateľov, ktorí nám dodnes posielajú „zasvätené“ informácie o tom, že ide o nezmysly a runy „sú predsa germánske...“ a podobné tendenčné informácie, neraz „podopreté odbornými informáciami“, najčastejšie z Wikipédie...
 
Nuž, netreba sa čudovať. O profesorovi Čudinovovi číta asi väčšina z vás prvý raz – a niet sa čo diviť. Nikto, žiadna vláda na svete – vrátane ruskej – nepodporuje slovanstvo. Nedajme sa pomýliť, všetky vlády sveta sú pod kontrolou Temných Síl. Niektoré hlavy štátov priamo, iní zase nepriamo, cez všakovakých – samozrejme nevolených, ale „záhadne“ sa objavujúcich – poradcov. A ako hovorieva profesor Čudinov – je ľahké povedať, že Runy sú starogermánskeho pôvodu – čo aj väčšina vedcov dodnes robí. Má to však jeden háčik. Ak sa staré runové texty čítajú tak, ako to „odporúčajú“ títo „vedci“, tak texty nedávajú žiadny zmysle. Ale ak sa použije stará ruština – teda prajazyk nielen nás, Slovanov – tak texty „zázračne“ nadobúdajú konkrétny zmysel. Ba textom dokonca poľahky porozumejú všetci, ktorí vedia po rusky... Takže páni „odborníci“, ani nám neposielajte „odborné“ argumenty. Pravdepodobne ich poznáme a nie sú pre nás nijakým prekvapením. Lepšie dokonca bude, ak sa ani nebudete zaoberať našou stránkou. Tá je určená pre Slovanov...
 
Akademik Čudinov dokázal, že ruská, t.j. slovanská písomnosť existovala minimálne 24 tisícročí pred Cyrilom a Metodom... ktorí ju „vynašli“... Podľa Čudinova boli posvätné texty volchvov písané Runami Makoše, zatiaľ čo bežný ľud používal Runy Roda. Práve tieto Runy Roda sa stali základom ako škandinávskych Rún, tak aj toho, čo dnes voláme grécke písmo či latinka. Dnešná Cyrilika tiež predstavuje sama osebe systém Rún Roda, a to v podstate bezo zmien (u tých znakov, ktoré „prežili“ dodnes).
 
Ak si dobre uvedomíme, čo hovorí profesor Čudinov, tak musíme povedať, že už len objavenie sa jeho prác a kníh sa nedá nazvať inak, ako VÍŤAZSTVOM! Len samotná kniha RUSKÉ RUNY – ako významný dôkazový materiál o Prastarom pôvode Rusi – sa musí chápať jednoducho ako obrovské víťazstvo. Predstavuje ako keby to pomyslené slovo, ktoré PRESEKÁVA KLIATBU MLČANIA – a to mlčania štyroch storočí. Toto mlčanie bolo a stále je namierené proti nášmu, Slovanskému Národu. Účelom tejto kliatby bolo, aby sme my, Slovania a Árijci zabudli na svoju mnohotisícročnú minulosť.
 
Mali sme vôbec túto Slávnu minulosť? Samozrejme, že áno. O tom hovoria naše prastaré texty, ktoré nazývame všeobecne Védami. Táto naša minulosť je však predovšetkým veľkou minulosťou Ducha. Naša Prastará Severná tradícia je Duchovné učenie, ktoré sa odovzdáva – nie virtuálne – po tisícročia. Sú to mnohé tisícročia Slávy, o ktorú však – bohužiaľ – väčšina dnešných ľudí už ani nestojí. No hoci nestojí, naša zodpovednosť voči Predkom ostáva.
 
Prečo tu vládne taká skepsa – dokonca u Slovanov – ohľadom našej slávnej dávnej minulosti? Príčina je technicky veľmi prostá. Túto nedôveru šíri mocná propaganda. „Odborníci“ – vždy sa nejakí nájdu – sa vždy odvolávajú na akési, ako kedy vedecké dôkazy, ktoré jednoznačne zavrhujú „tieto fantázie“.
Jednako však vo svojej podstate táto skepsa ohľadom „neexistencie“ našej vlastnej, mnohotisícročnej, dávnej minulosti nemá so skutočnou vecou nič spoločné. Málokto dnes u nás vie, že veľa v tejto veci urobil aj veľký učenec M. V. Lomonosov.
 
Ruské, t.j. slovanské dejiny majú – skromne povedané – desiatky tisíc rokov. Táto skutočnosť sa však organizovaným spôsobom – najhoršie zločiny sú tie organizované – ignoruje. Ale v skutočnosti má táto organizovaná činnosť systematického zamlčiavania a klamstva nie vedecké, ale – aby sme ostali diskrétni – „politické“ pozadie.
 
Vo všeobecnosti sú vzájomné vzťahy medzi vedou a politikou dosť komplikované. História – teda spracované dejiny – je tiež vedeckou disciplínou, na ktorú sa politika často odvoláva, hoci práve ona na ňu vrhá ten najhorší tieň. Prečo to tak je, je nám úplne jasné. Každý národ má nepriateľov aj spojencov. Nepriateľstvo a priateľstvo národov sa vytvára na podklade ekonomických záujmov. Protivníci sa vždy snažia oslabiť vplyv daného národa na osudy sveta. Ale ako to môžu dosiahnuť, ak to, napríklad, nedokážu urobiť ani vojenskou, ani politickou cestou? V takomto prípade sa zrodí takýto plán: podkopať svetovú dôveru k národu konkurentovi. Začnú prezentovať – a na to sú dnes dostupné bežným ľuďom nepredstaviteľne efektívne metódy – daný národ ako divý, zaostalý a podobne. Práve na takéto ciele potrebujú meniť dejiny na históriu. Dejiny nepriateľa predsa nebudú podporovať, ale ich „podkopú“. Odprezentujú ich navyše sto ráz horšími, než v skutočnosti vôbec môžu byť. Takáto lož je celkovo vhodná na vymývanie mozgov. V našom prípade ide o prístup v štýle: „Keď ste vy, Slovania ešte po stromoch lozili, my sme už boli silní, skúsení a slávni!“. Nuž na toto sú potrební profesionálni politici, nepriatelia slovanského národa, a túto svoju úlohu – nie zadarmo – aj plnia.
 
Dnes už môžeme jasne vidieť načo bola potrebná „normalizácia“ historickej vedy u Slovanov, ktorá bol riadená protiruskou, t.j. protislovanskou koalíciou. Práve tieto slobodomurárske sily spôsobili „stratu“ archívu Lomonosova, ktorý obsahoval množstvo starostlivo zozbieraných faktov, ktoré dokazovali neudržateľnosť „normandskej teórie“. Časť týchto faktov neskôr znovuobjavil Jegor Klassen, štátny radca a tútor Moskovskej Akadémie Vied. Na základe materiálov svojho slávneho predchodcu vydal r. 1854 vedeckú prácu pod názvom NOVÉ MATERIÁLY NAJSTARŠÍCH DEJÍN SLOVANO-RUSOV. Vedeckú činnosť Klassena v tých časoch podporoval aj národ, aj cár. Táto kniha vyvolala – povedané dnešným žargónom – všeobecnú odozvu. Dôkazom tohto sú mnohé ďakovné listy a štátne vyznamenania. Posledné roky 19. storočia v Rusku smerovali k mohutnému začiatku návratu poznania plného objemu prastarých ruských dejín. Ale to už bol predo dvermi krvavý rok 1917. Cár bol zavraždený a protiruské sily sa zmocnili vlády v Rusku. Každý, kto pokúšal o prinavrátenie starého poznania v plnom objeme bol jednoducho zastrelený či obvinený v propagácii veľkoruského šovinizmu – takýto dôvod na vynesenia rozsudku smrti zastrelením v tých časoch v Rusku existoval...
 
Dnešná štátna moc na rozdiel od cárskej moci – slušne povedané – nepodporuje výskumy v oblasti prastarých slovanských dejín. Toto isté je aj u nás – slovanská minulosť neexistuje, vymenili ju za Cyrila a Metoda, známych fantómov kresťanstva. Jednako, dnes sa za výskum slovanských dejín aspoň nestrieľa a nedáva do väzení, za čo by sme mali byť vlastne dnes politikom vďační...
 
A tu sa dostávame k práci akademika Valerija Čudinova. Je takého rozmeru, že predstavuje – po Lomonosovovi a Klassenovi – tretí oficiálny pokus znovuzrodenia veľkej ruskej minulosti na domácej pôde. Nedá sa povedať, že by v Rusku doteraz takéto pokusy vôbec neexistovali – treba menovať také mená ako Rybakov, Petuchov, Guseva, Žarnikova... Ale to všetko boli pokusy čiastočného znovuzrodenia – zachrániť aspoň to, čo sa dá.
 
V. Čudinov už v knihách vydáva množstvo runových textov, podľa ktorých sa najstaršie ruské dejiny doslova a do písmena čítajú – t.j. netreba žiadne domýšľanie. Možno konštruovať hypotézu o minulosti opierajúc sa o predmety materiálnej kultúry. Hoci takáto hypotéza nemusí byť jediná správna – akademik Čudinov vychádza najmä zo svojich vlastných výskumov – jednako predstavuje ohromný krok vpred. Tak či onak, snaží sa o rekonštrukciu na základe odkazu našich Predkov z tej epochy, v ktorej žili!
 
Ako je však možné, že tieto prastaré nápisy nikto pred Čudinovom neobjavil? A ako je vôbec možné, že runy, nesúce v sebe takú mohutnú silu poznania sa vôbec uchovali a neboli zničené, ako ostatné zložky našej materiálnej kultúry? Veď práve na „neexistencii“ našej starej materiálnej kultúry je postavená celá protislovanská propaganda.
 
Je to preto, lebo tieto sväté znaky – runové nápisy boli zhotovené tak, že mnohí okolo nich doslovne chodili a nevideli ich. Prastarí Rusi, Slovania, ovládali najjemnejšie techniky nanášania symbolov na kameň a tieto techniky boli tajomstvom chrámových majstrovských dielní. Nápisy boli často zhotovované tak, aby boli ukryté pred nezasvätenými zrakmi. Veď zo starých textov naši Predkovia vedeli, aké skúšky sú pred nami. V. Čudinov vypracoval množstvo jednoduchých a efektívnych metód, ktoré umožňujú vidieť skryté nápisy. Zistil, že to, čo bolo považované iba za obrázky sú často runové nápisy, ktoré tento vedec priam ako zlatník začal dešifrovať – už toto je umenie, ktoré nie je ani zďaleka dostupné každému. Nuž hľa – kamene prehovorili! Nielen volchvovské mengiry a sivé trility Severu, ale prehovorili aj steny najstarších – vrátane tých, ktoré existujú dodnes – chrámov. Práve preto, že staré kresťanské chrámy boli pôvodne staroverecké alebo rodnoverecké a obsahovali – hoci bežnými ľuďmi nepoznanú – starú symboliku, sa často „nepriatelia cirkvi“ (kresťanskej) snažili v minulosti nielen chrámy zatvárať, ale aj ich budovy rúcať... veď aj steny chrámu môžu v budúcnosti prehovoriť.
 
Detailná a starostlivá práca akademika Čudinova zabrala niekoľko desaťročí. No na jej základe má dnes množstvo údajov, ktoré by inak stačili aj na tri Nobelove ceny. Pravda, ak by sa tieto odovzdávali spravodlivo. Posúďte sami, čo akademik Čudinov faktami dokázal:
 
1. Ruské Runy existovali a existujú. Detailne sa ich výkladu venuje napríklad jeho kniha RUSKÉ RUNY, ktorú sa oplatí prečítať. Je to jednoducho jedna veľká ukážka, ako tieto Runy vyzerajú. A fakty, ktoré sú v knihe uvedené umožňujú uzavrieť dohady o tom, že Ruské Runy vyzerajú práve tak a nie inak. Na každý znak sú uvedené konkrétne texty – neraz aj desiatky – v ktorých bol ten-ktorý znak použitý. Sú to nápisy na volchvovských kameňoch, starom náradí, na tehlách stien chrámov, tajné nápisy na ikonách staroobradcov a pod.
 
2. Ako grécka, tak aj latinská abeceda pochádzajú z Ruských Rún. Z nich je odvodený aj škandinávsky runový systém – Futark, ako aj abeceda Sanskritu, t.j. jazyka, ktorý sa donedávna považoval za najstarší na svete.
 
3. Nápisy napísané Ruskými Runami nachádzame v podstate po celom svete. Tento fakt ukazuje skutočné dejiny Rusov-Slovanov. Náš národ je najstarším národom na Zemi. Prastarí Predkovia používali dva runové systémy. Jazykom duchovenstva boli Runy Makoše a bežná verejnosť používala runový systém znakov, ktorý Čudinov nazval Runy Roda. Výskumy V. Čudinova dokázali, že archeologické nálezy, ktoré sú roztrúsené po celej oblasti Eurázie – vrátane západných krajín – Malej Ázie či Indického subkontinentu obsahujú nápisy, ktoré sú realizované buď Runami Makoše, alebo Runami Roda. Práve systém Rún Roda – aby sme boli úplní – obsahujú aj znaky, ktoré poznáme ako dnešnú cyriliku, a to v podstate v nezmenenom tvare. Len dodajme – desiatky tisíc rokov pred Cyrilom a Metodom...
 
Ako sme už povedali, nemožno naivne predpokladať, že takáto práca sa stretne s vrúcnym prijatím u vedeckého „establishmentu“, a to ani v Rusku. Hoci v Rusku existuje viac akademikov s podobne prevratnými dôkazmi, získavajú skôr väčšiu a väčšiu podporu verejnosti ako „odborníkov“ z oblasti histórie. My však vieme, že takémuto niečomu sa jednoducho nemožno diviť.
 
Akademik Čudinov vydal obrovské množstvo odborných prác, monografií a aj kníh pre verejnosť. Okrem toho je k dispozícii už aj niekoľko dokumentárnych filmov. Oficiálny odpor však nijako neutícha, hoci rozlúštených nápisov už možno rátať na tisíce.
 
Vzhľadom na zavedenú prax a existenciu neúnavných „demotivátorov“, ktorí neraz na to, čo uvedieme na našich stránkach rýchlo hľadajú protiargumenty môžeme im hneď námahu ušetriť. Akademik Čudinov je rovnako systematicky napádaný ako všetci tí, ktorí sa snažia zverejňovať pravdu o našej minulosti. Napriek tomu vám odporúčame si prečítať jeho knihy a navštevovať jeho stránku, pretože tam nájdete veľa zaujímavých informácií.
 
Už sme spomenuli knihu RUSKÉ RUNY, ale odporúčame vám aj monografiu Руны-сказы каменного века Руси. V tomto diele sú písomné informácie o písomnosti najmä v paleolite, a okrem toho tam je uvedené veľké množstvo dešifrovaných nápisov. Len v tejto jedinej práci je analyzovaných 184 paleontologických zdrojov, 2 mezolitických a 56 neolitických, t.j. spolu 242 nápisov. Je to veľa alebo málo? Ak berieme do úvahy, že vo všetkých jaskyniach Francúzska pozdĺž toku rieky Vésère – patrí tu aj svetoznáma jaskyňa Lascaux – je nájdených cca 2 000 vyobrazení, a že tam je niekoľko stoviek artefaktov, tak profesor Čudinov pri svojej výskumnej práci obsiahol cca 10% zdrojov kamenného veku.
 
Je pochopiteľné, že skúmanie prastarých nápisov v masovom meradle sa stalo možným jedine preto, lebo profesor Čudinov zistil, že po rusky písali nielen Rusi, ale aj zahraniční autori a ilustrátori kníh ešte začiatkom 19. storočia. Prítomnosť ruských nápisov na starých ikonách a obrazoch veľkých životopiscov minulosti je nie zvláštna náhoda, ale zákonitosť, pričom čím starší je predmet, tým viac textov v ruskom jazyku je na ňom možné nájsť.
 
Rovnako aj existencia takýchto nápisov už v čase paleolitu nie je nijakou nevysvetliteľnou zvláštnou náhodou, ale úplne zákonitým a očakávaným výsledkom, ktorý vyplýva z už skôr realizovaných výskumov profesora Čudinova.
 
Každá jeho monografia (kniha) je sústredená na tú či onú stránku ruskej písomnosti a obsahuje dôkazy, ktoré nie sú vedeckému svetu známe.
 
No namiesto nadväzovania širokej spolupráce v ďalšom výskume pokračuje vedecký establishment buď v zamlčiavaní týchto výsledkov, alebo ich hlasito zavrhuje. Toto privádza len k jedinému vývodu, totiž že skutočnou príčinou negatívneho vzťahu k jeho prácam nie je na vedecký, nezaujatý výskum nových dôkazov, ale tvrdá podpora starej paradigmy, ktoré by sme mohli nazvať aj „obchodnými“ záujmami.
 
Na toto môžeme uviesť veľa príkladov udalostí, ale postačia dva príklady. Profesor Čudinov sa r. 2008 zúčastnil archeologickej konferencie v meste Tver, kde svoje dokazovanie predvádzal pri kameni, na ktorom prítomným ukázal a prečítal meno Bohyne Mary. Tento gravírovaný nápis mohli účastníci vidieť nielen zrakom, ale aj ho ohmatať prstami. No výkladu a ukážky na mieste sa zúčastnili iba prítomní trasológovia, geológovia a amatérski záujemcovia o staré časy, pričom sa k nim nepridal žiaden zo zúčastnených „profesionálnych“ archeológov. Ani len nepristúpili ku kameňu. Tým demonštrovali, že ak sa v budúcnosti niekde bude o tom hovoriť, tak oni „osobne nijaké nápisy nevideli“.
 
Druhá udalosť sa odohrala r. 2009 v Arkaime, kde mladý archeológ, ktorý sprevádzal skupinu profesora Čudinova ako sprievodca, na základe žiadosti profesora Čudinova prečítal na jednej z prastarých sôch slovo „МИМ“, pričom ho prečítal samostatne a bez pomoci profesora Čudinova. Po tom, ako sám tento nápis prečítal silno zvolal „toto nemôže byť“ a začal presviedčať všetkých účastníkov, že archeológovia skúmajú nepísomnú kultúru. Takto začal vodiť amatérskych záujemcov za nos.
 
Príkladov je ešte mnoho, čo dokazuje existenciu systematickej štruktúry na reálnom základe, ktorej cieľom je diskreditácia všetkých nálezov, ktoré publikuje profesor Čudinov.
 
Dnešný oficiálny svet opakuje, že celá svetová kultúra pochádza zo starého Grécka a Ríma. Niet divu, že sa im nepáčia dôkazy o tom, že práve opačne – a to tvrdí aj Mauro Orbini – celá svetová kultúra bola výlučne ruská, a to ešte z historického pohľadu nie tak dávno.
 
Preto za posledných niečo viac ako 400 rokov bolo niekoľko ťažkých útokov na Rusko. Násilne vymenili právoplatnú cársku dynastiu klanom Romanovcov, ktorí sa v určitom období chovali vyložene nemecky. Títo vymenili ruské, slovanské Pravoslávie za otvorené kresťanstvo, ktoré bolo v sovietskych časoch tiež zakázané. No a v 19. storočí začalo ruské dvoranstvo používať francúzštinu...
 
A keď sa dnes ukazuje, že celý súčasný Západ je následníkom veľkej ruskej kultúry, pričom francúzski sprievodcovia vodia turistov po jaskyniach, kde demonštrujú návštevníkom stránky zo života v prastarej, Runovej Rusi. Potrebuje také niečo Francúzsko? Potrebuje niečo také Západ vôbec? Potrebuje Západ zisťovať, že najzaujímavejšie južné provincie je vlastne stará Rus Písomných textov, pričom zvyšná časť sa nazývala Okolopísomnou (Porunovou, alebo aj Perúnovou Rusou), ktorá sa až neskôr začala volať Prusko?
 
Nie náhodou za posledné tisícročie vedie Západ proti Rusi informačnú vojnu. Dnešné pokolenie západných žiakov – a pomaly už aj našich – už v učebniciach číta, že Druhú svetovú vojnu vyhrali udatní Američania, že atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki zhodil Sovietsky Zväz, že prvými ľuďmi vo Vesmíre boli Američania...
 
Len na okraj, história štiepenia atómového jadra je veľmi poučná. Prvú bombu – teda vyložene ničivé použitie jadrovej energie – vyrobili a zhodili na Japonsko Američania. Prvú jadrovú elektráreň, t.j. mierové použitie jadrovej energie postavil „krvilačný“ Sovietsky Zväz. Prvú vojenskú loď na ničenie nepriateľa postavili tiež Američania, pričom prvý jadrový pohon na mierové účely opäť postavil Sovietsky Zväz – ľadoborec Lenin. Už toto samé osebe hovorí o skutočných úmysloch jednej aj druhej strany.
 
V atmosfére domnele pokročilejšieho Západu nie je vôbec čudné, že akademická historiografia ide bok po boku so zodpovedajúcim poznaním minulosti jazyka, pričom svorne predpokladajú, že západný človek vznikol spolu so svojou úctyhodnou civilizáciou dávno pred východnými ľuďmi – t.j. nami, Slovanmi.
 
Hoci tento článok nemôže nahradiť práce akademika Čudinova, uveďme si niekoľko príkladov z jeho diela.
 
Pozrime sa na jeden z nálezov, ktorý sa očividne nepodarilo skryť, ale ktorý nijako nezapadá do Darvinovskej fantazmagórie. Ide o hlinenú figúrku z lokality Nampa v Idahu. Bola nájdená 1. augusta 1889 pri vŕtaní studne.
 
 
Hlavný problém pre dnešnú „vedu“ je ten, že bola vytiahnutá z hĺbky 300 stôp (cca 90 m), avšak vrt najskôr prenikol aj 15 stopovou vrstvou bazaltu – skamenenej lávy. Studňu vŕtal profesionálny studniar M. A. Kurtz a prítomní boli ešte ďalší dvaja členovia pracovnej skupiny. Hlinená figúrka bola vyvrhnutá z potrubia parnej pumpy z vrstvy, ktorá je stará 2 milióny rokov, presnejšie, jej pôvod bol datovaný do veku Plio-Plejstocénu. Ak by sme chceli byť presní, tak podľa správy bola malá, hlinená figúrka nájdená – na obrovský úžas očitých svedkov – pod 15 stopami skamenenej lávy, 100 stopami piesku, 6 palcami hliny, ďalšími 40 stopami piesku, 165 stopovou vrstvou hliny, piesku, hlinených hrúd premiešaných s pieskom a hrubozrnnými vrstvami piesku. Celková hrúbka z ktorej vytiahli nález je 320 stôp.
 
Táto malá figúrka je vyrobená zo zmesi cca 50% hliny a cca 50% kremíka. Podľa jedného z expertov, ktorý ju skúmal, profesora Alberta A. Wrighta z Oberlin College, táto figúrka nebola vyrobená malým dieťaťom alebo amatérom, ale ide o dielo skutočné umelca.
 
Okrem informácií na internete sa o nej píše aj v knihe autorov Michael A. Cremo a Richard L. Thompson s názvom THE HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE, čo je skrátená verzia knihy FORBIDEN ARCHEOLOGY. V jej druhom vydaní z r. 1999 nájdete článok o tomto náleze na stranách 110 až 113.
 
Jednou z metód, ktorú pri hľadaní starých nápisov vyvinul profesor Čudinov je použitie počítačov na analýzu fotografickej dokumentácie. Veľmi užitočným sa ukazuje prevrátenie obrázku do negatívu, čo značne pomôže pri identifikácii starých nápisov.
 
Pri pohľade na sošku z profilu a pri obrátených farbách je možné prečítať slovo ЛИКЪ, za ktorým bez obracania figúrky nasleduje slovo МАРЫ. Na ľavej lopatke a rovnako pri reverznej farbe sú viditeľné dve bukvy, „В“ a „М“, zatiaľ čo pri priamej farbe je možné dočítať bukvy „АКОЖИ“ a na línii medzi ľavou rukou a chrbticou pri otočení o 90° doprava sú slová „ХРАМЕ“ a „РУНЫ ЖИВЫ“ – znak „ВЫ“ je slabikový. V spodnej oblasti chrbtice, pri otočení o 90° naľavo a v reverznom svetle možno prečítať slovo „МАКОЖИ“. Takýmto spôsobom dostávame celý nápis: ЛИКЪ МАРЫ В МАКОЖИ ХРАМЕ, РУНЫ ЖИВЫ МАКОЖИ. Pod ŽIVÝMI RUNAMI sa – podľa profesora Čudinova – očividne chápu nápisy na figúrke, a keďže ide o RUNY MAKOŠE, tak sa myslí runica. Posledný je nápis na ľavej nohe sa v priamom aj obrátenom svetle číta ako ХРАМА МАРЫ.
 
vnk_3.jpg
 
V knihe RUSKÉ RUNY je uvedené množstvo ďalších príkladov, takže sa ju naozaj oplatí – rovnako ako ostatné Čudinovove knihy – prečítať.
 
No knihy nie sú všetko. Môžete si stiahnuť a pozrieť aj mnohé dokumenty, na ktorých vystupuje akademik Čudinov. Veľa toho nájdete na youtube. Odporúčame vám dokumentárny film Jazyk Titanov, ktorý sa určite oplatí si stiahnuť a pozrieť. Dva príklady z tohto filmu si uveďme aj my.
 
Profesor Čudinov je síce potieraný „oficiálnou“ vedou, ale zato jeho popularita medzi obyvateľstvom je ohromná. Na jeho prednášky už chodieva veľa ľudí, stránky, na ktorých prináša svoje výskumy čítajú tisícky záujemcov – nevadí, že nás volajú amatéri.
 
Pozrieme sa na jeden z mnohých obrázkov, ktoré poznáme z učebníc – obrázok mamuta, ako ho kreslili v jaskyniach „negramotní primitívi“:
 
 
Ide o zobrazenie skutočného nálezu z kamennej mohyly. Vtip je v tom, že obrázok mamuta je sám osebe zostavený zo slabikových znakov, ktoré zobrazujú slovo MAMUT. Nápis je ako keby „vpletený“ do samotného obrázku. Pri podrobnejšou pohľade, sa dajú vidieť priamo písmená – ako to vo svojej prezentácii ukazuje profesor Čudinov:
 
 
Jasne vidno M-M-N-T a pretože ide o slabikové písmo, aj dnes ho môžeme čítať ako MAMONT – čo je dodnes ruský názov pre MAMUTA. Náš názov je už trochu zmenený, ale v slove „MAMONT“ stále spoznáme zviera „MAMUT“. Prečo vieme, že práve naše slovo je upravené a ruské pôvodné? Pretože ide o cca 40 000 rokov staré nápisy. Vtedy, rovnako ako dnes, to boli ruské nápisy. Sám profesor hovorí, že keď si uvedomil čo vidí prvý raz pomyslel si, že sa asi mýli. Ale postupne zistil, že takýchto nápisov je viac, sú ich desiatky, neskôr stovky... je to jednoducho tak.
 
A ešte niekoľko slov k Etruskom. Západná veda zahnala otázku etruského jazyka do slepej ulice, z ktorej sa nedá vyjsť. Ale – a to sme už neraz hovorili – etruský jazyk je veľmi blízky dnešnému bieloruskému jazyku, t.j. môžeme hovoriť o nárečí ruského jazyka. Pravda, ťažko sa Západu prijíma, že Rím vystavali Slovania, Etruskovia, že v jeho uliciach pôvodne zvučal ruský jazyk. A odkiaľ samotné slovo Rím? Nuž – slovami profesora Čudinova – ak sme chceli ovládnuť Východ (v ruštine VOSTOK), tak sme postavili mesto Vladivistok. Ak sme chceli ovládnuť Kaukaz, tak sme postavili mesto Vladikaukaz. Ak sme chceli ovládnuť svet, tak sme postavili mesto Vladimir. A ak vynecháme koreň slova „vládnuť“, pričom význam ostáva, tak dostaneme slovo MIR. Už sme hovorili, že za starých čias sa nápisy čítali sprava doľava aj zľava doprava. Čítanie zľava doprava vyjadruje povrchný, fonetický význam, čítanie sprava doľava – u starých slov – vyjadruje hĺbkový, skrytý význam. Nuž, RÍM naopak je stále MIR. A zachovali sa dodnes v Taliansku slovanské nápisy? Nuž – je ich tam množstvo. Na severe Talianska dodnes stoja Pamätníky Ruskej Vojenskej Slávy. Jeden z nich:
 
 
Profesor Čudinov sa na neho pozrel z blízka a prečítal prastaré, etruské nápisy na tehlách, z ktorých je postavený. Nuž, tu je výsledok:
 
 
Už vieme, že reverzná farba umožňuje lepšie čítanie nápisov:
 
 
V slovenčine to môžeme čítať asi ako:
 
5 TISÍC VOJAKOV A ZVYŠKY OD TRÁKIE PAMÄTI VOJAKOV MOCNÝCH SILNÝCH SLOVANOV MY A ANTI SME TITANI ITÁLIE
 
Nuž, podľa textu ide o TEREMU MARY, t.j. príbytok Bohyne Mary. Vidíte – stačí povedať, že „etruština sa nedá čítať“ a všetko je „v poriadku“. Akurát je problém v tom, že výrazy jazyka, ktoré profesor Čudinov číta na 40 a viac tisícročných textoch sú aj pre nás zrozumiteľné. Nuž Taliani či Nemci im nerozumejú – ale to len preto, lebo sa nechcú učiť ani dnešnú ruštinu.
 
Takže bratia Slovania, sme potomkami TITANOV! Náš jazyk, naša kultúra je odkazom našich veľkých Predkov a má milióny rokov. Máme povinnosť ju prinavrátiť, a to reálne, nie virtuálne.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.