Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  CHARAKTERNÍK - VOJAK PERÚNA
CHARAKTERNÍK - VOJAK PERÚNA
Slovanská kultúra - Kultúra

 

 
Keď sme pred nejakým časom priniesli našej verejnosti fenomén charakterníkov, bol to ešte úplne neznámy pojem. No s postupom času sa následne objavovalo viac a viac informácií, takže dnes môžeme povedať, že už ani zďaleka nejde o u nás neznámy názov. Nuž, názov by sme mali – ale čo ďalej? Ako totiž pri všetkom, čo chceme povedať, ani tak nejde o to, čo si možno prečítať na internete, ale ide nám o to, ako to dokáže vybudiť Slovanov k tomu, že sa začnú prebúdzať. Charakterník je totiž v prvom rade muž činu a nie hrdina počítačovej hry...
 
Kazak charakterník je človek, ktorý ovláda tajomstvá zjednocovania sa s Prírodnými silami, ktoré nazývame aj Energie. Takýto ľudí v minulosti nazývali vojakmi Charijcami alebo Charakterníkmi, keďže v sebe spájali vlastnosti volchvov aj vojakov. Jedným z najznámejších kazakov-charakterníkov – ktorých meno sa zachovalo dodnes – je donský Kazak Seňka Razin. Hoci v dnešných „zasvätených historických“ životopisoch o ňom sa dočítate všetko možné, nenájdete tam pravdu o tom, prečo povstal proti krvavej, kresťansko-cárskej moci. My si o skutočných príčinách povieme v niektorom z ďalších článkov.
 
Razina kresťania prirovnávali k diablovi, čo je výstižné odzrkadlenie bojových schopností kazaka-charakterníka, ktorých sa kresťania vždy tak báli. My však musíme vedieť, Razin viedol jedno z posledných povstaní Ordy proti nastupujúcej krutovládnej dominancii kresťanov. No, bol to čas triumfov Temnoty, takže kresťanstvo na dlhú dobu ovládlo naše zeme...
 
Na pamiatku jeho a ďalších miliónov obetí kresťanských krvavých represálií si povedzme niečo o tom, ako za pomoci pozabudnutých obradov naši Predkovia vychovávali kazakov-charakterníkov. Informácie, ktoré si tu uvedieme nám môžu pomôcť na ceste k obnovovaniu našej vlastnej, starobylej Kultúry. Dejiny tohto umenia však ukazujú, že hoci bojovými umeniami sa nezávisle zaoberá milióny ľudí, majstrovstvo ako cieľ takéhoto snaženia, teda skutočných, elitných charakterníkov a volchvov, ktorí dokážu vykonávať všetky prastaré obrady je naozaj málo.
 
V minulosti sa vychádzalo z pravidla, že budúci charakterník musí ovládať po profesionálnej stránke dedičstvo svojich Predkov, ktorí mu odovzdávali silu od siedmeho pokolenia, no poznať svojich Predkov po mene a skutkoch musel do deviateho pokolenia. Ukazuje sa až smiešnym, keď dnes ľudia považujú za Predkov iba svojich rodičov... ale aj to je dielo kresťanstva. Veď čím kratšia pamäť, tým ľahšie sa povie, že ich Predkovia boli kresťania...
 
Príprava vojaka-charakterníka sa začínala už rituálom jeho počatia, pričom Žreci vypočítavali blahodarný čas a miesto – t.j. vyberali sa „miesta sily“, skutočná láska medzi budúcim otcom a matkou, pričom matka musela byť pannou, a ďalšie veci. V tejto súvislosti ešte poznamenajme, že Svadba bola niečo úplne iné ako dnes. Dnes je to stretnutie, kde sa čo najviac ľudí z Rodu, ale aj známych príde zadarmo nažrať a napiť. Inak o nič nejde... Naša tradičná Svadba sa konala v blahodarný, presne vypočítaný čas na počatie cnostného potomstva – a to pannou. Hostia nanosili množstvo darov, spravidla išlo o také dary, ktoré koncentrovali energiu tak, aby obrad vloženia semena spôsobil „pritiahnutie“ do Rodu tých najsilnejších, najlepších jedincov. Všetci muži Rodu sa zapájali do obradu tak, aby koncentrovali mužskú energiu pre ženícha, všetky ženy zase ženskú pre nevestu. Na vyrovnávanie a koncentráciu energií používame chorovody. Čím silnejší energetický víchor dokázali roztočiť, tým silnejší jedinec sa počal. Takto počatí a zrodení prvorodenci sú preto tradične u nás tým najväčším pokladom Rodu, a práve preto sa na ich likvidáciu najviac zameriavali nepriatelia. Týchto ľudí sme nazývali Aristokrati – je to aj v našom jazyku stále pochopiteľná skratka: Árijec sto krát. Prvorodenci – ale v zmysle starých zvykov – boli naozaj hodní sto „bežných“ ľudí, pretože ovládali silou, schopnosťami a cnosťou stovky Árijcov. Aristokracia bola tvorená vyššími bojarmi podľa práva a úrovne vývoja a Rodového poznania. Dnešná aristokracia – po vyvraždení našich Predkov – je skupina tvarov, jašterov, ktorí majú úplne iné úmysly a ciele (pozri prednášky Davida Ickeho).
 
Na tretí deň po narodení dieťatko dostalo od rodičov prvé, detské meno a v kazackom Rode sa začínalo s jeho výchovou. Od toho najútlejšieho veku boli deti vychovávané v Ľúbosti k Prvopočiatočnej Slovanskej Viere, Bohom a Predkom. Poznanie obrazových symbolov starej Viery sa začínalo už v mladom veku formou osvojovania si významov oberegových (ochranných) znakov a ornamentov, ktoré boli zobrazované na hračkách. Stavba ľudských tiel sa napríklad tradične zobrazoval deväťdielnou matrioškou. Aktívny vstup detí do praxe Prvopočiatočnej Viery Predkov prebiehal vo veku od troch do siedmych rokov, lebo v tomto veku majú všetky deti Slovansko-Árijských Rodov veľmi silno vyvinuté Občinné myslenie. Práve preto sa výchova prevádzala pomocou špeciálnych hravých systémov, ktoré menia architektúru a štruktúru mozgu, pričom sa to muselo robiť časovo vymedzene. Od štyroch až šiestich rokov veku sa dieťa pomocou hier hravou, nie vynúteno-rozkazovačnou formou – pretože sa za žiadnych okolností nesmie preťažiť jeho psychika – učilo umeniu prijímať informáciu v zmenených stavoch Vedomia, čo umožňovalo v pravom čase vstupovať do formujúcej sa konštrukcie mozgu a zároveň ju meniť tak, aby prebehla svojho druhu umelá, riadená evolúcia. Ak sa nedodržia uvedené časové etapy informačnej výchovy, tak formovanie sa takýchto schopností už u dospelého človeka nie je vždy možné, a ak áno, tak zaberú niekoľko desaťročí. No toto už v žiadnom prípade nezaručuje dosiahnutie ani len strednej úrovne vojaka-charakterníka.
 
Naši Predkovia vymýšľali pre deti pútavé formy hier na skutočný život, v ktorých sa deti snažili podobať sa na dospelých. Tieto hry boli zároveň nasmerované na vývoj fantázie a aktiváciu pravej polovice mozgu. Deti preto slobodne videli a prijímali nielen náš svet Javi, ale dokázali vidieť a komunikovať aj s Navnými bytosťami – lesnými duchmi, domovými a pod. Na deti okrem hier pôsobili aj informáciami, ktoré im odovzdávali skrz hmatový systém. Je treba vedieť, že v informačnom styku hrá ohromnú rolu pravá ruka a chrbtica, preto sa pomocou nich dá ľahšie na človeka pôsobiť.
 
Od šiestich rokov začali pre deti organizovať hry s vojenským zameraním. Od siedmych do deviatich rokov učili deti základom Viery, gramotnosti, počítaniu a výpočtom, písaniu a prírodným vedám. Výchovou detí sa zásadne zaoberali muži, niekedy otcovia, ale najviac a tradične Dedovia.
 
Pri dosiahnutí 12 rokov – hoci vo výnimočných prípadoch to mohlo byť aj skôr – sa vykonal obrad Menorečenia. Počas tohto obradu sa z detí zmývajú detské mená – preto sa obrad robí najčastejšie v rieke, t.j. tečúcej vode – a namiesto nich dostanú dve dospelé mená. Jedno z nich je Občinné, ktorým kazaka odvtedy volali a druhé Tajné – t.j. meno Vyššieho „JA“, meno Ducha – toto sa uchovávalo v hlbokej tajnosti a nevedeli ho dokonca ani otec a matka. Toto meno najčastejšie priamo ukazuje na Boha od ktorého Rod pochádza.
 
Podľa Slovansko-Árijských Véd za žijúci človek delí na tri entity: prvá je spojená s Dušou, druhá s Telom a tretia je Vyššie JA, t.j. entita jeho Ducha. Takýmto spôsobom analogicky osobnosť človeka predstavuje Triglav či trojjednotu, v ktorej dominuje jedna z uvedených entít. Naši Predkovia to obrazne v minulosti vyjadrovali ako prežívanie troch bratov v jednom človeku: najstarší (Vedomie Ducha, Vyššie JA) spí, prostredný (Vedomie Duše) riadi, a najmladší je svojou podstatou dôverčivý hlupák (emócie a zmysly pripojené k telu). Obrazne sa predpokladalo, že Vyššie JA prebýva v pravej časti srdca, Vedomie Duše a tela v pravej a ľavej polovici mozgu. Takto sa hlavnou úlohou charakterníka stalo prebúdzanie Vyššieho Vedomia srdca.
 
Po absolvovaní obradu Menorečenia pristupovali chlapci k bojovému výcviku vojaka-kazaka, ktorý začínal trénovaním jeho pohľadu. Výsledkom takéhoto tréningu bola schopnosť charakterníka vylučovať silu očami, napríklad zdvihnúť pohľadom predmet či prerezať niť. Jeho výchovný poradca – spravidla dedo – zabezpečoval rozvoj vnímavosti všetkých orgánov zmyslov. Následne sa počas výcviku budúcemu charakterníkovi vštepovala zásada používania sily výlučne pre dobro. Mladý kazak sa učil pociťovať v sebe toky sily v rozličných častiach tela, ako sú ruky, nohy, hlava a pod. Výcvik sa spravidla vykonával na lačný žalúdok, pretože hlad značne zvyšuje všeobecnú vnímavosť organizmu.
 
Organizmus človeka je schopný prijímať informácie ako z okolitého prostredia, tak aj zvnútra. Prijatie a spracovanie informácie vykonáva nervový systém skrz prijímanie podráždení receptormi, od ktorých ide signál do mozgu po nervových vláknach. Všetky vlákna chrbticového mozgu sa križujú v oblasti hrude, pričom práve toto miesto prekríženia sa za dávnych čias nazývalo aj pútnickým kameňom či kryštálom sily. Práve preto pravá polovica mozgu riadi ľavú polovicu tela a naopak, pričom v hrudi sa zároveň roztáčajú aj energetické kanály človeka. Bojom sa vypracováva a vyvíja aj rýchle zvyšovanie celkovej citlivosti k rôznym podprahovým podráždeniam vo všetkých orgánoch zmyslov. Treba vedieť, že človek prijíma v podstate všetky informácie, ale uvedomuje si a využíva iba ich veľmi malú časť, ktorá je dostupná jeho zmyslovým orgánom. Ostatné informácie sa tratia v hlbinách podvedomia, alebo sa môžu prejaviť ako intuícia. Informácia sa do mozgu dostáva dvomi cestami. Prvá je receptormi, t.j. vtedy, keď sila informačného podráždenia konkrétneho receptoru prevýši špecifický biologický prah jeho spracovania. Takéto informačné podráždenie, po prekonaní receptorového prahu narazí na ďalší, mozgový prah. Znamená to, že do vedomia sa dostávajú iba tie informačné podráždenia, ktoré čo do svojej veľkosti alebo množstva impulzov prekonajú fyziologický mozgový prah. Všetky ostatné ostávajú na neuvedomenej úrovni. Druhá cesta prechodu informácie do mozgu sa nazýva poľová, alebo mimosenzorová. Mimo receptorov znamená tak, že informácia sa dostane priamo do informačno-poľových štruktúr mozgu. Pri prijatí poľovej, alebo vlnovej informácie sa táto dostáva do mozgu priamo z podvedomia tak, že minie vedomie. Takto sa dostáva priamo na orgán sluchu – čím vzniká jasnopočutie, ale na orgán zraku – čím vzniká jasnovidenie. V týchto prípadoch sa už spúšťa spätné, informačno-biologické spojenie. Znamená to, že ak pri priamom spojení ide signál od receptorov orgánu zmyslu k mozgu, tak pri spätnom spojení idú nervové impulzy od mozgu k receptorom, dráždia ich a formujú viditeľný obraz alebo zvuk. Ako výsledok takéhoto tréningu charakterník nadobúdal schopnosť jasne vidieť a počuť na pomyslenej obrazovke zvukové zobrazenia vyžiadanej informácie.
 
Potom sa u kazakov vyvíjala presné preciťovanie schopnosti vydávať  dlaňou a končekmi prstov silu. Nakoniec dosahovali schopnosť pôsobiť silou na veľké vzdialenosti na ľudí, predmety a Prírodné javy. Charakterník musí vedieť brať silu od zeme aj nebies.
 
Jedným z najdôležitejších spôsobov výcviku je obyčajný spánok, pretože počas neho sa zvyšuje poľová citlivosť mozgu a niektorých receptorov. Ľahko sa prijímajú vonkajšie aj vnútorné informácie vrátane slabých polí, vlnové a podprahové. Pretože vo fyziologických mechanizmoch spánku existuje pasívna aj aktívna fáza, a to aj u všetkých mnohoobrazných, umelých snoch – nazývame ich tranzy – tak aj spánok sa delí na pasívny, hypnózu a aktívny. Aktívny tranz Kazáci nazvali stav Chara (Cha – kladné, Ra – svetlo, t.j. pozitívne osvietenie; odtiaľto pochádza aj (C)HA-THA jóga). Stav Chara namiesto pasívneho pribrzdenia a ospanlivosti – čo je charakteristické pre hypnózu – vyvoláva bleskurýchlu reakciu väčšiny psychofyziologických mechanizmov. Na rozdiel od hypnózy aj technika samopohrúženia sa do stavu aktívneho tranzu môže byť bleskurýchla.
 
Nuž a takéto umenie bleskurýchleho prechodu do vyššieho stavu osvietenia musel dosiahnuť každý mladý Kazak. Prvopočiatočný prechod z dominantného postavenia uvedomenia si osobnosti Duše na oveľa vyššiu úroveň osobnosti jeho Ducha (Vyššieho JA) dosahovali žiaci za pomoci poradcu a nazýval sa „napojenie charakterníka na Nebesia“. Táto procedúra mala rituálny charakter a bola jednou z vysviacok. Spočiatku sa pozornosť učiaceho sa koncentrovala na čokoľvek, najčastejšie na srdce, ktoré musí k sebe priviesť um, keďže srdce je miestom prebývania Duchovného vedomia. Potom sa pozornosť presmerovala, následkom čoho sa Vedomie Duše ako keby pootvorilo, keďže dôjde k pribrzdeniu ľavej polovice mozgu. Spočiatku sa vedomie zužuje a potom sa skoncentruje na ľubovoľnom zmysle alebo emócii a centrum vedomia prejde do pravej polovice mozgu. Ostane iba vedomie tela, t.j. štádium obyčajnej hypnózy, keď JA Duše odíde a telu, „dôverčivému mladšiemu bratovi“, možno vnucovať rôzne zamerania. Táto metodika je vhodná na liečenie, estrádne vystúpenia alebo zombírovanie. Ale vojak-charakterník potrebuje niečo iné, preto proces pokračuje ďalej. Následne prebehne odstavenie procesov myslenia a prijímania vonkajšieho a vnútorného prostredia. A v tomto okamihu dochádza k prechodu vedomia učeníka na druhú vyššiu úroveň jeho JA, v ktorej sa zlievajú JA jeho Duše a tela, t.j. prebehne syntéza. Teraz sa JA učeníka zosilňuje, zapája sa mozog a vedomie začne fungovať v inom, teraz už pracovnom režime, ale na inej úrovni. Takto sa dosiahne prvopočiatočný vstup do stavu Chara. V budúcnosti už učeník bude do neho vstupovať samostatne a bleskurýchle ho používať za pomoci svojho tajného mena – ktoré dostal na obrade Menorečenia – svojho vyššieho JA.
 
Skúsenosť dlhodobo natrénovaného vstupovania do stavu Chara umožňuje nadobudnúť schopnosť sa bleskurýchle prepnúť do tohto stavu pri ľubovoľnej polohe tela, akomkoľvek aj tom najkomplikovanejšom pohybe, pri vykonávaní akejkoľvek práce a podobne. Aj akúkoľvek prácu je možné vykonávať v stave Chara. V takom prípade sa rýchlo zvyšujú profesionálne kvality kazaka-charakterníka. Prijímanie okolitého prostredia prebieha ako trvalý tok intuitívneho nadvedomia. Vnútorné a vonkajšie prostredie  prijíma bezprostredne, nieto žiadnej kontroly a analýzy. Aj v budhizme je želaným stavom priame spojenie a nie cez lživé ego. Bleskurýchlo sa vyhodnocujú všetky psychické procesy, ktoré sa zvyčajne nazývajú vedomé, nastupuje schopnosť zastavovania a regulácie času. Toto je plné prevtelenie obyčajnej osobnosti Duše do JA svojho Ducha. Prakticky prebehol proces premiestnenia centra vedomia JA do absolútne nového tela a novej osobnosti, ale hlavne do novej psycho a bio-energetickej situácie – t.j. charakterník už nie iba nadzmyslovo vníma, on už môže meniť situáciu, rozťahovať čas, pracovať s priestorom a ďalšie veci. Už sme o tom písali.
 
Všetky tieto uvedené schopnosti nadobúdania sily dosahovali učeníci vo veku od 12 do 21 rokov. Po tomto veku sa už vykonal konečný obrad rituálneho zasvätenia na vojakov-charakterníkov. A čo dokážu naše deti dnes v tomto veku..?
 
Na zasvätení najskôr Volchv poslal vedomie junákov kazakov do Sveta Navi tak, že nad nimi vykonal obrad vstupu do Inosvetia. Tých, ktorí prechádzali skúškou ukladali na zem horeznačky a nikto okrem volchvov vykonávajúcich obrad s nimi nesmel prehovoriť. Po stretnutiach zasväcovaných s Hrdinami Praščúrmi ich vedomie navracali do Sveta Javi. Nad obetným ohňom sa posväcovali vojenské oberegy a zbrane. Potom museli budúci charakterníci podstúpiť štyri skúšky. Volchv ich po jednom zdvíhal zo zeme a privádzal k „Ohnivej rieke“, t.j. na 5 až 6 metrov dlhému priestoru vyloženému žeravými uhlíkmi. Museli ho prekonať nie veľmi rýchlym krokom. Druhá skúška spočívala v tom, že budúci charakterník musel so zaviazanými očami dôjsť k dubu alebo Rodovému Stĺpu, čo mohol dokázať jedine za použitia fenoménu jasnovidenia. Tretia skúška spočívala v preverení vojakovej vnímavosti a schopnosti riešiť zložité úlohy, čo sa preverovalo rôznymi hlavolamami. V poslednej, záverečnej skúške musel charakterník za určený čas ujsť prenasledovateľom, ukryť sa v lese alebo vysokej tráve, ale potom sa dostať cez stráže k posvätnému dubu, čo musel urobiť tak, že odviedol pozornosť iných a dotknúť sa rukou listov posvätného Dubu. Až po všetkých týchto skúškach sa mohol človek považovať za skutočného Vojaka Perúna, za Kazaka-Charakterníka. Po ukončení skúšok sa usporiadala oslava, na ktorej si spomínali na všetkých Kazakov, ktorí padli v bojoch.
 
Odteraz už novopečený kazak-charakterník bol povinný sám udržiavať a rozvíjať svoju silu a umenie. A keďže svalový tonus určuje náladu, tak musí nevyhnutne každý deň fyzicky cvičiť minimálne 2 až 3 hodiny, pričom cviky musia byť kladne emocionálne spestrené. Rovnako musí každý deň udržiavať stav svojho mozgu, t.j. musí prebývať minimálne jednu hodinu v stave hlbokého tranzu – stave Chara. Charakterník sa po celý zvyšok života dennodenne minimálne 4 až 6 hodín venuje špeciálnym, profesionálnym cvičeniam. Je známe, že pri vynútenej prestávke dlhšej ako 10 dní dochádza k strate športovej formy, preto aj charakterník stratí svoje schopnosti a musel by začínať odznova. Charakterník sa vždy nádejal na pomoc svojich Bohov a Predkov a vždy bol absolútne presvedčený, že takúto pomoc dostane.
 
Niektoré aspekty z oblasti bojových umení si ešte prinesieme, ale znovu a znovu prichádzame k tomu, že charakterníkom sa nikto nestane bez aktívnej činnosti. Aktivita iba na internete sa tu samozrejme neráta. Pred takýmito ľuďmi mali naozaj tvari strach, ale pred „tvrdými internetistami“ sa nikto netrasie.
 
Nuž, sme ochotní pracovať na návrate našej vlastnej, starobylej Kultúry? Nedopusťme, aby nám ju „podávali“ tvari, ani to, aby bola pre nás taká nezrozumiteľná a vzdialená ako pre Pigmejca ľadový medveď.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.