Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  POZNÁME SVOJU MINULOSŤ?
POZNÁME SVOJU MINULOSŤ?
Védy a viera - Védy
 
 
A hľa Dažďbog vytvoril nám toto Vajce (Kozmos),
v ktorom nám svetlo hviezd svieti.
I v tejto priepasti zavesil Dažďbog Zem našu,
aby ona bola držaná.
A tak Duše Pračšurov žiaria nám hviezdami z Irija...
Naučiac sa tejto prastarej Múdrosti,
vrhli sme sa našimi Dušami do tohto (poznania),
Pochádzajúcemu od Bohov.
                     Velesova kniha
 
Nadišiel Vek Velesa, nuž pozrime sa na Velesovu Knihu. Niektorí ju zatracujú, iní ju považujú za „Knihu kníh“. Je naša, či nie je naša? Patrí k tomu dedičstvu našich Predkov, ktoré nazývame vedenie, t.j. poznanie? Patrí teda medzi Védy? Aby sme vás nenapínali, odpovieme hneď na začiatku – patrí. Ale ak ju chceme vedome používať, musíme si uvedomiť súvislosti, za akých vznikla.
 
Posledné roky 9. a prvé roky 10. storočia n.l. patrili medzi najkrvavejšie v dejinách Západných Slovanov. Vplyvom najťažšej fázy Noci Svaroga kresťanstvo triumfovalo a nemilosrdne likvidovalo našu kultúru, ktorá mu ako jediná stála v jeho ceste za nastolením panstva čiernej mágie. Bolo to smutné obdobie krutých jatiek našich Predkov, ktoré však bolo predpovedané v Knihe Múdrosti Perúna.
 
Dnes sa niektorí ľudia oddávajú ilúziám, že hoci aj keď kresťanstvo ako také nie je pre nich dnes riešením, vo svojom čase zohralo akú-takú progresívnu úlohu. Nie, nikdy nijakú progresívnu úlohu nezohrávalo – a ani nemohlo. Démonické zriadenie nemôže dávať to, čo samo nikdy nemalo.
 
Ak poznáte ľudí, ktorí naozaj vidia energie, tak sa môžete dozvedieť veľmi zaujímavé veci, ktoré sa – u tých, ktorí to naozaj vedia – principiálne zhodujú s védickými svedectvami. Už z knihy Maura Orbiniho vieme, že Metod uvalil na našu krajinu cirkevnú kliatbu. Hoci sa to môže zdať ako naivná stredoveká odrhovačka, je to veľmi vážna vec. Cirkevná kliatba totiž nie je iba diplomatická izolácia, križiacke výpravy a podobné veci súvisiace k pokresťančovaním, je to aj súhrn úkonov čiernej mágie, ktoré sa systematicky proti danej krajine vykonávajú. Tieto majú za cieľ izolovať obyvateľstvo danej krajiny od tokov Svetlej energie – ktoré v Prírode existujú. Čierni mágovia to dobre vedia, a preto, ak chcú to či ono územie podriadiť svojej temnej, čiernej moci, tak okrem vyhladenia dospelého, slobodného obyvateľstva, ktoré nie je ochotné sa dať zotročiť a spálenia všetkých kníh védickej kultúry – čo urobili po celej Európe – zablokujú po celej krajine toky Svetlej energie. Slovania – proti ktorým bolo toto čierne sprisahanie zacielené – nemôžu odolať temnej moci, ak nebudú mať prístup k svojej, t.j. Svetlej energii. Ak vezmeme do úvahy Noc Svaroga a „úspešné“ vyhladenie dospelej populácie, tak po niekoľkých generáciách nastane pre čiernych mágov vytúžený jav: nevedomé obyvateľstvo ich začne volať (čiernymi) kniežatami (KON+AZ = kňaz, t.j. starosloviensky knieža), pričom tá časť populácie, ktorá to už „poslušne“ robí pozostáva z otrokov (v staroslovienčine aj dnešnej ruštine mládencov – veď dospelých, ich rodičov – vyhladili). No a to zároveň dokazuje, že mládež poROBili, t.j. zbavili ich slobody. Neskôr sa to – podľa pozorovaného účinku – prenesie ako názov pre „otrokov“, t.j. pôvodne rabov. A aby im to „nevyšumelo“ z hlavy, tak ich budú na svojich čiernych obradoch – kresťanských omšiach – titulovať „služobníci“, alebo priamo na rusky hovoriacom území „rabmi“ (otrokmi) božími, t.j. služobníkmi či otrokmi Jahveho.
 
Uvalenie takejto kliatby na konkrétne územie bolo realizované tak, že na všetky toky Svetlej energie v krajine sa postavili „zátarasy“ – cirkevné kliatby – ktoré zablokovali na stáročia prístup obyvateľstva k Svetlej energii. Na energeticky najvýznačnejších miestach, teda tam, kde tradične stávali slovanské chrámy – Kapištia alebo Svätilištia – postavili svoje, kresťanské chrámy. Každodenným opakovaním obradov čiernej mágie – nech si to volajú omše, obrady, vysväcovania, meditácie – dennodenne opakovane utvrdzujú moc starej kliatby. No a tí Slovieni, ktorí sa stali Slovákmi (t.j. kresťanmi), otrocky poslušne – ako ovce či barani – strkajú dennodenne a dobrovoľne svoje hlavy do slučky a radostne sami seba nazývajú služobníkmi božími (Jahveho). Sami sebe udržiavajú kliatbu a posilňujú ju dennodenne. Bozkávajú prstene biskupom a podobným čiernym mágom – možno tie isté prstene, ktoré nosili na rukách ich predchodcovia, keď mučili ich vlastných Predkov. A aby to nebolo málo, tak si ešte čiernych mágov – kňazov – pozývajú domov a dávajú im „vysväcovať“ svoje domy. V krajine ľahko spoznáte miesta, kde sú uložené cirkevné kliatby – blokátory Svetlých energií – podľa postavených krížov. A v takto vytvorenej temnej energetickej mriežke sa bioroboti a tvari cítia dobre. Nie nadarmo kríže nájdete nielen na poliach a lúkach, ale aj na hrebeňoch či štítoch hôr. Je jedno, akú „cover story“ majú na sebe popísanú.
 
Paradoxom je, že v časoch, keď moc temných mágov – kresťanskej cirkvi – triumfovala, sa ešte ani zďaleka nepodobala na dnešnú cirkev. Dokonca ani sami seba nevolali kresťania. Nazývali sa „grécke náboženstvo“. Ich agenda bola zničiť moc Svetlých síl na Zemi – pretože kvôli zatemneným mozgom sme sa ani my nevedeli dobre orientovať – a urobiť nás otrokmi, čo sa im podarilo. Dlhý čas bola naša vlastná tradícia zakázaná a následne zabudnutá. Ich agenda bola iba naša likvidácia, ale paradoxne sa do ich učenia časom „zamiešali“ védické prvky. Tradičný, slovanský spôsob života – vplyvom spomienok detí, ktorým povraždili rodičov a dali ich na prevýchovu do kláštorov – prešiel často v málo zmenenej podobe do obyčají, ktoré sa postupne začali nazývať kresťanskými. Takto sa vytvoril akýsi konglomerát démonickej, starozákonnej literatúry a védického poznania, ktorý nazývame Nový zákon. Dnes však aj tieto obyčaje väčšina kresťanov poníma značne zjednodušene. Ľudia si naivne myslia, že opakovaním nejakej modlitby a nosením krížika či umiestňovaním krížov vo svojich príbytkoch zaniká povinnosť človeka pred Rodovým Bohom. A úplne najlepší sú tí, ktorí si vytvoria taký „výklad“ písma, z ktorého vždy vychádza, že oni robia všetko správne a tí druhí (tiež kresťania) zase nie, hoci si podávajú ruky v tom istom kresťanskom kostole. No a každý podraz a špinavosť sa „vyhladí“ spoveďou... ale platí iba jedno – nezaniká žiadna povinnosť človeka pred Rodovým Bohom.
 
Jednou z vecí, ktorá je vo védickom svetonázore zásadná, je otázka opakovaných prevtelení, zrodení či už na Midgard-Zemi alebo v iných Svetoch – reinkarnácií, ako ich populárne nazývame dnes – je základom védickej Viery. Reinkarnácia bola a je integrálnou súčasťou védickej kultúry, bez nej by nemalo zmyslu hovoriť o evolučnom vývoji. Hovoríme o Védach všeobecne, nie iba o indických. O tomto procese hovoria všetky Védy – vrátane Velesovej Knihy.
 
No toto učenie je z pohľadu kresťanstva heretizmom. Má to svoje opodstatnenie – kresťanstvo je nástroj likvidácie slovanskej kultúry, ale ak by pripustili, že smrť nie je konečný a definitívny koniec, že je tu možnosť „opakovania“ skúšky, ako by si zabezpečili otrockú poslušnosť kresťanských biorobotov?
 
Tento zákaz reinkarnácie nebol v kresťanských textoch od začiatku – veď sú to odkopírované, aj keď následne upravené védické texty. Tento zákaz si odsúhlasili (hovorí sa, že len rozdielom jedného hlasu) na Nikejskom koncile r. 325. No niektoré veci „zabudli“ vyčiarknuť. V Evanjeliu podľa Matúša sa Ježiš pýta svojich učeníkov, že za koho ho považujú. Sú takí, ktorí si myslia, že je Jánom Krstiteľom, iní ho zase považovali za Izaiáša, či iného proroka. Ako by mohli také niečo čo aj len povedať, ak by nemali na mysli reinkarnáciu? Na inom mieste zase čítame – pri uzdravení chorého v sobotu – ako sa ho pýtajú, že prečo je nešťastník od narodenia slepý? A dávajú aj na výber: preto, lebo zhrešil on, alebo jeho rodičia? Nuž, ak “zhrešili“ jeho rodičia, tak by mohlo ísť o logický, materialistický pohľad. Ale ako – ak nie v minulom živote – mohol zhrešiť on, ak sa už narodil slepý? Nuž čo urobili kresťania na Nikejskom koncile? Odsúhlasili si odchod od Učenia samotného Ježiša Krista. Príčina je jasná – nie slobodu, ale otroctvo. To je voľba čiernych mágov, ale z principiálneho pohľadu je terajšie kresťanské náboženstvo heréza... a to podľa ich vlastných „štandardov“.
 
Keď sa v slovanských zemiach znovu prebudil záujem o tajné, okultné (t.j. skryté) vedy, tak už boli k dispozícii k nám „importované“ tie zo Západu, pričom spočiatku išlo o astrológiu či Tarot, ktoré sú už založené na Kabbale, čo je základ budovaný na židovských a kresťanských (aj keď heretických) metódach. Treba vedieť, že výklad Tarotu je založený na Kaballe, ale existuje aj výklad runovými kartami. Dnes síce skôr zoženiete karty, ktoré používali Vikingovia, ale to nevadí. Runy je naša tradícia – nevadí či od Východných či Západných Slovanov.
 
Podobná je situácia aj s tak modernými „energetickými“ liečiteľmi dneška. Na internete sa to hemží rôznymi ponukami anjelských terapií... aký je tu rozdiel oproti našej, tradičnej liečiteľskej praxi? Naši celitelia pracujú so Svetlými energiami, ktoré prúdia v Prírode. Slovanský liečiteľ vás vezme do Prírody, kde sú miesta, ktoré energiu dávajú, alebo ju odoberajú – podľa potreby a povahy choroby. Miesta sú spravidla rozdielne podľa druhu energií a času. Toto je práca so Svetlou energiou. No a potom sú tí, ktorí liečia v mestách – ktoré nikdy neboli našou doménou. Vieme, že v našich zemiach neexistovali mestá nad 10 000 obyvateľov, skôr naopak, takéto lokality nazývame TMA národa, pretože pri takejto koncentrácii ľudí už Príroda stráca schopnosť regenerácie. Ale čo nevyhovuje Svetlej energii, vyhovuje tvarom a Temnej. Na tieto miesta sa oveľa ľahšie kladú a udržiavajú temné energetické mriežky, ktoré potrebujú na udržiavanie ľudí v nevedomosti a otrockej závislosti. Anjelskí liečitelia môžu naozaj pomôcť – ale spravidla dočasne. Ako celý kresťanský egregor – niekomu energiu vezmú a inému ju dajú. Takto si zabezpečia trvalú klientelu.
 
Keď už hovoríme o kresťanských čiernych mágoch – iní v kresťanstve ani nie sú – tak si povedzme niečo o vyšších silách, ktoré tento problém zahŕňa. Predtým vari iba jednu poznámku. Kresťanskí profesionáli – kňazi – sú všetci čierni mágovia. To však neznamená, že to všetci robia vedome. Medzi kresťanmi niet núdze aj o čestných ľudí, ktorí sa snažia žiť podľa svedomia. Je to však všetko málo platné, vedome či nevedome, ich náboženské úkony okolo Svetla ani nešli. Ide o ich nevedomosť a neochotu (najčastejšie kvôli majetku) sa nad podstatou tohto problému nezaujato zamyslieť. My však vieme, že nevedomosť je jeden z najťažších hriechov...
 
min_02.jpg
 
Aby sme si priblížili, komu vlastne slúžia čierni mágovia, siahnime opäť do Velesovej knihy:
 
Títo dvaja zachvacujú oblohu,
bojuje tu Čiernobog s Bielobogom
a Svargu držia,
aby nebol zvrhnutý tento Boh Sventovit.
 
Keď sme už spomenuli používanie rún na veštenie, tak v spojitosti s Bielobogom a Čiernobogom si uveďme ich runy a základné významy:
 
RUNA BIELOBOG
 
 
Vieme, že runy majú veľa významov, a preto sa nemôžeme pri práci s nimi fixovať na jediný obraz. Kľúčové slová sú Bielobog, vnútorné JA.
 
Strom Sveta Runa Bieleho Boha je jeden z najzložitejších obrazov v slovanskej mytológii. Vo Futarku má runa meno Man, Madr, alebo Mannaz – Človek. V našom tradičnom ponímaní je človek obrazom Boha, jeho materializáciou. Ale Boh je celý Vesmír, a preto človek ako mikrokozmos je obrazom Vesmíru, alebo makrokozmos. Os Poznania Sveta je Svetový Strom práve tak, ako chrbtica je osou človeka. Samotná forma Runy Bieleho Boha je svojou podstatou obraz Stromu Sveta a obraz človeka, ktorý stojí s rozpätými dvihnutými rukami smerom k Nebesiam. Runa Bieloboga symbolizuje vnútorné, vo svojej podstate božské JA človeka. Presnejšie tú jeho časť, ktorá uchováva neprechodné, stále Poznanie a Život, teda to, čo patrí k Nebesiam. Slovanskú mágiu nikdy nebudeme ovládať, ak sa neobrátime k nášmu pôvodnému, obrazovému písmu – minimálne Staroslovienskej Bukvici. Nie je síce taká stará ako Runy, ale je to rovnako obrazový systém. Starosloviensky výraz „Мiр“ (dnes je to jeden z významov „Мир“) znamená občinu, spoločenstvo, Rod, teda prostredie, v ktorom sa dozerná na poriadok. V takejto súvislosti runa Bieloboga symbolizuje koncentráciu sily, sily, ktorá navádza Мiр smerom k k absolútnemu Poriadku.
 
V magickom význame Runa Bieleho Boha predstavuje obranu, ochranu Svetlých Bohov. V germánskych runových nápisoch obsah Runy Bieloboga sčasti odovzdávajú runy Mannaz a Algiz. Samotný obraz slovanského Bieleho Boha predstavuje priamu paralelu obrazu škandinávskeho Boha Heimballra, ktorého prastaré texty nazývajú Bielym Asom. Presne ako Bielobog, je Heimdallr Bohom-Strážcom Poriadku.
 
Ak sa pri výklade objaví runa Bielobog, tak to hovorí predovšetkým o ochrane Bohov. Nie je dôležité, či ide človeka alebo situáciu. Ak ste žiadali o radu, tak to znamená radu – obráťte sa k svojmu skutočnému, vnútornému JA a porozmýšľajte o motívoch svojich činov. Pokúste sa nájsť to skutočné vnútorné pod slojmi vonkajšieho.
 
RUNA ČIERNOBOG
 
 
V našej prastarej tradícii používame pre tento význam v Karune tieto znaky:
 
 
Zobrazenie znamená „CI“, „ČARY“.
 
Pri výklade označuje nejaký životný zvrat. Ak nesprávne pochopíme znamenia, ktoré nám dávajú Nebesia, tak to môže mať osudové následky. Hlavné je, aby sme neplietli skutočné znamenia Nebies s ilúziami, ktoré tvorí táto runa. Nárast úspechu totiž nie je bez nebezpečenstiev. Nie je prípustné svojvoľné a chaotické chovanie sa. Ochrana v boji je výsledkom modlitby, v ktorej sa žiada o víťazstvo nie pre seba. Nasadenie Sily Nebies vyžaduje absolútne zmierenie. Svetlo prechádza skrz tých, ktorí sú pripravení na obety. Intuícia nie je výdobytok ale dar. Ale existuje variant, keď „Čary“ predstavujú nepochopiteľné, nerozpoznateľné znamenie. Vtedy treba brať do úvahy, že zraniteľnosť je následok nedostatku schopnosti sebaobetovania a Bohovia odopierajú iba v prípade prekročenia miery.
 
Runa „Čary“ je v mágii jedna z najtajomnejších rún Velesice, ktorej význam nie je jednoduché nájsť. Aby sa vyjasnila, je niekedy vhodné sa pozrieť na jej spojenia s runami západoslovanských runových systémov. O jednom z významov runy „Čary“ – runa „Ýr“ sa hovorí v Staršej Edde:
 
Šestnástym ja Duch pohnem,
devy dôstojnej,
ktorá je devou milou,
ovládnem Dušou,
pokorím jej úmysly
(Reči Vysokého, 161)

„Čary“ označujú nie plný Mesiac, ale rastúci, alebo ustupujúci. Znamená meniace sa, nestále, meniteľné. Podobnú meniteľnosť ženskej nátury je možné nájsť v Edde:
Never...
ani reči devy,
ani rozhovorom ženy –
na kolese
ich zlepené srdce,
zbabelosť v hrudi ich
(Reči Vysokého, 84)
V Shakespearovom diele Macbeth – čo je dielo, ktoré pri pozornom čítaní je skutočným sprievodcom mágiou Škótska a severného Anglicka – sa hovorí o „tisovej trieske, odlomenej v čase zatmenia Mesiaca“. Červené bobule tisu – stromu Ýr – sa jasne líšia od matných krás severnej zimy, preto ich spájali tajomstvom života a smrti, ktorá podlieha Veľkej Matke (t.j. Žive a Moréne).
Runa „Čary“ obsahuje tajomstvo života a smrti, živej a mŕtvej vody zo slovanských rozprávok. Preto je to jedna z najsilnejších ochranných rún. Ochraňuje napríklad bezmocné dieťatko v lone matky. Ale na túto ochranu je potrebné sa zriecť čohosi nepotrebného, svojich osobných ambícií a „zdvihnutého nosa“. Môže pôsobiť na chovanie sa človeka, robí ho „ohybnejším“, prispôsobivejším, ale opačnou stranou môže byť stav bez „chrbtovej kosti“.
 
Citát z Velesovej knihy podáva veľkú Múdrosť, Čiernobog aj Bielobog sú nevyhnutnou súčasťou našej evolučnej púte. Hoci hovoríme o obrazoch, podstata duchovného sveta môže byť precítená jedine poľudšteným obrazom – personifikáciou.
 
Čiernobog je vždy odetý do čierneho – a jeho služobníci túto farbu obľubujú tiež. Je to pripomenutie Temnoty, odkiaľ prichádza. A ako ho spomínajú literárni autori? Puškin hovorí: „Mne deň a noc pokoja nedá môj Čierny Človek“. Jesenin: „Čierny Človek úporne hľadí.“ Vysocký: „Môj Čierny Človek v sivom obleku.“ Čechov no nazýva (veľmi výstižne) „Čiernym Mníchom“. Andersen ho nazýva „Hodinár“, profesor Spalancani. Heine ho volá Saulom Ascherom. Predpovedali ho všetci veľkí poetickí autori minulých storočí.
 
Čiernobog – hoci niektorí sa divia – obľubuje kríže. Rád číta kresťanské modlitby. Hodiny a hodiny môže opakovať jednu a tú istú modlitbu, lebo sám je fanatikom náboženstva. Ľubovoľného náboženstva. Pre neho nie je dôležité, aké vykonávať obrady, pre neho je dôležité niečo úplne iné: každé náboženstvo zbaviť lásky. Nuž, prečo je na kríži gymnasta? Aby bolo jasné – a toto majú kresťania dennodenne a bez prinútenia na svojich očiach aj doma – že láska a spravodlivosť musia byť a budú potrestané.
 
Čiernobog nás dnes požiera na každom rohu. Pozerá na nás z obrazoviek televízorov, zo stránok novín a časopisov, za ruku vodí vedcov, dozerá na ich myšlienky, neviditeľne stojí za chrbtami politikov. Jeho cieľom je vytvoriť biorobotov na svoj obraz.
 
Dnes už vytvoril sebe podobných ľudí, ľudí-manekýnov, pajácov. Vytvoril priemysel vyrábania ľudí-manekýnov, pre neho robia časopisy, televízia, noviny. Mení svet podľa svojho vkusu. A svet Čiernoboga je chladný, neľudský. V takom svete v štandardných domoch žijú štandardní ľudia, manekýni. Deti-manekýni počúvajú strašenia o Čiernom Človeku, mládež-manekýni tancuje brejk a opakuje pohyby robotov. Dospelí-manekýni si obliekajú štandardné čierne obleky či kostým, vozia sa v čiernych autách a vykonávajú nezmyslenú, byrokratickú robotu. V čase oddychu sa manekýni prechádzajú po výstavkách „moderného“ umenia a pozerajú na prázdne plátna.
 
No v zmysle védickej tradície je Duchovný Svet jediný, všetci Bohovia sú ipostázy Tvorcu, RAMCHU, Najvyššieho. Preto nieto absolútne zlých Bohov, ani absolútne zlo. Podobne ako v Navi sa rodí Jav, tak je aj v Zle obsiahnuté Dobro. Dobro a Zlo sú jednoducho pravou a ľavou rukou Stvoriteľa. Skutočným Zlom je jedine odstúpenie od Duchovnej Púte Rasy (Svargy), ktorá je cestou Pravi. Je to Púť dočasnými zmenami Javi a Navi. Preto Čiernobog nie je sám osebe strašný, strašným sa stáva jedine vtedy, keď dovolíme, aby jeho sila začala prevládať nad silami iných Bohov.
 
Obracajte sa na – pravslávte – Svetlých Bohov, ktorí ochraňujú Život a Ľúbosť. Tým oslabujete pozície Čiernoboga.
 
Ak nepoznáte všetkých Bohov – čo nepozná dnes asi nik – môžete v jednom oslovovať všetkých, lebo sú všetci jeden celok. Najlepšie je volať Boha svojho Rodu, ale môžeme sa obracať aj napríklad na Perúna, Velesa či Bieloboga. Na strane Svetla stojí aj Sventovít či duchovia Prírody.
 
Súčasná moc Čiernoboga na Midgard-Zemi je dočasná, jeho moc je už silno otrasená. Môže a pokúsi sa ešte vytvoriť „Poslednú bitku“, vyliať na ľudí množstvo utrpenia.
 
Už prešlo tisícročie od čias pokresťančenia Kyjevskej Rusi a Veľkej Moravy. Od čias, kedy v ohni požiarov skončila svoj život Védická Rus. Vtedy z ľadovej kozmickej Tmy prišiel na ruské zeme – vrátane našej – Čiernobog. Kozmos stuhol Nebytím.
 
No teraz ani nie je dôležité, že Čiernobog prišiel v odeve kresťanského mnícha, pretože mohol prísť aj priamo v odeve služobníka Čiernoboga, čierneho žreca Aida. Prišiel nový čas, pootočil sa Svaroží Kruh bytia, skončilo Svetlo pre Tmu a nastúpil koniec Tmy pre Svetlo.
 
Koniec Svetla pre Tmu si môžeme názorne predstaviť aj takto:
 
min_06.jpg
 
Vtedy namiesto Svaroga a Roda povstal Jehova, na miesto Dažďboga a Chorsa povstal Kristus, na miesto Velesa ochrancu stád a bohatstva (ale nie peňazí, drahých kovov, nehnuteľností a pod.) svätý Vasilij, na miesto Dyja v ipostáze Boha záhrobného Sveta povstal Diabol. Akurát miesto Čiernoboga neprevzal nikto. Proste prišiel Strach: strach pred smrťou aj životom, pred Koncom Sveta...
 
Slávte veľkého Sventovita:
„Sláva Bohu nášmu!“
Smúťte srdcom našim –
tým ste sa mohli zriecť
od zlého konania nášho,
i tak prišli k dobru.
Nech sa objímajú Božie deti!
A hovorte:
„Všetko stvorené
nemôže vojsť do porušeného umu!“
Porozumejte tomu, lebo len toto dokážete,
lebo tajomstvo to veľké je:
kde Svarog a Perún sú
tam je zároveň aj Sventovit.
 
Veľké tajomstvo nemôže byť pochopené ľudským umom, ale môže byť precítené srdcom. Ak sa vrátime k predchádzajúcemu citátu vidíme, že ani Bielobog, ani Čiernobog nemôžu zvíťaziť. Znamená to, že obaja udržiavajú rovnováhu medzi Javou a Navou, Dňom a Nocou, Svetlom a Tmou, „aby nebol zvrhnutý tento Boh Sventovit“. Jav aj Nav budú existovať, lebo taký je zákon Pravi.
 
A dostávame sa k odkazu Velesovej Knihy. Jedni ju zatracujú, iní ju považujú za jediný spoľahlivý zdroj. Tak čo si o nej teda máme myslieť?
 
Velesova Kniha patrí medzi Védy. Je to poznanie, t.j. „vedenie“, ktoré je však už spracované tak, aby bola šanca, že prežije najťažšiu fázu Noci Svaroga, ktorú predpovedala Kniha Múdrosti Perúna. Bola napísaná v „predvečer“ najväčších triumfov kresťanstva, ktoré sa zavŕšilo pokresťančením Kyjevskej Rusi aj zánikom Veľkej Moravy. Kto pozná Slovansko-Árijské Védy, ten si ľahko môže vyvodiť záver. Velesova Kniha je akousi koncentráciou poznatkov, ktoré však dnes už – pretože naša kultúra bola zničená – samé od seba nemusíme správane dešifrovať. No poznaním ostatných Véd zistíme, že v ničom ostatným Védam neprotirečí, skôr naopak.
 
Jednou z „úloh“ takých Véd ako je Velesova kniha či Kniha Koľadu bolo pretransformovať prastaré, védické poznanie tak, aby malo šancu prežiť temný vek, vek vlády kresťanstva. Súčasťou našej kultúry je Čítanie hviezd, ktoré dnes poznáme pod názvom horoskopy. Horoskopy ako také nie sú našou tradíciou, ale práve Velesova Kniha a Kniha Koľadu upravili staré poznanie z pôvodného Koľadovho Daru na nové, zvieratníkové tak, aby poznanie ostalo, ale ľudia ho mohli uplatňovať nie v šestnásťkovom, pôvodnom systéme, ale aj v cudzom, dvanástkovom. No a 9 mesiacov Koľadovho Daru bolo nahradených 12 mesiacmi – symbolom kmeňov Izraela či odkazu 12 hlavných nerestí z Corpus Hermeticum.
 
min_07.jpg
 
Slovanskom Koľadovom Dare si môžete prečítať samostatný článok, preto sa ním nebudeme detailne zaoberať. No pozrime sa na jeden aspekt, ktorý je dnes aktuálny.
 
Ako vidíme z obrázku, obdobia Dňa a Noci Svaroga – vrátane rána aj večera – sa cyklicky opakujú (aj keď v skutočnosti musíme brať do úvahy veľkosť precesnej odchýlky). Je to Kon, ktorý nemožno zmeniť. Podľa Konov sa riadia Bohovia aj Démoni, podľa Konov sa chovajú aj ríše, ktoré sú evolučne pod nami: minerálna, rastlinná a zvieracia. Slobodu konať alebo nekonať podľa Konov dostal iba človek.
 
Čo vlastne znamená, že sme 21. decembra 2012 vstúpili do Veku Velesa? Ako dlho potrvá tento Vek? Jeden Vek z pohľadu Kruholetu Čísloboga (Svarožieho Kruhu zobrazeného na štíte Čísloboga) trvá 1 620 rokov. Teda Vek Velesa bude trvať od roku 2012 do roku 3632, kedy začne Vek Boha Roda.
 
I Číslobog naše dni tu počíta.
On hovorí svoje čísla Bohom,
Aby bol Deň Svaroga,
Aby bola Noc Svaroga,
Či je čas spať.
Nakoľko on je Javný
On sám je v Božom Dni.
V Noci tu nikoho niet,
Len Boh Did-Dub-Snop náš.
Kniha Velesa
 
Did-Dub-Snop je jedným z názvov Veľkého Triglava Javi, teda Svaroga-Perúna-Sventovita. Ako vyplýva z citátu, v Noci tu niet nikoho, okrem neho. Nuž, noc skončila, a preto prídu aj iní. No pokračujme ďalej. Naozaj skončil Vek Morény – Vek „Času na spánok“ a nastúpilo Ráno Svaroga? Nejde o nejaký omyl, keďže Vek Rýb ešte chvíľu potrvá a Vek Vodnára – Vek rozkvetu – ešte len nadíde?
 
Odpoveď je – ako zvyčajne – jednoduchá. Z Véd vieme, že pri poslednom posuve zemských pólov – čomu zodpovedá Letopočet od Veľkého Ochladenia, ktorý má momentálne Leto 13021 – prebehla prílivová vlna Zem 3 krát. Nastala strašná kataklizma a jej následkom Zem nadobudla nový mód na svojom pohybe – precesiu a nutáciu. Práve precesný pohyb spôsobuje, že sa „menia veky“, t.j. že sme teraz napríklad v kresťanskom Veku Rýb. Precesia spôsobuje, že na deň jarnej rovnodennosti vidíme to isté súhvezdie na tom istom mieste iba raz za platónsky rok. Jeden Vek podľa nášho kalendára trvá 1 620 rokov, teda všetky Veky spolu – čo tvorí celý Svarogov kruh alebo Platónov rok, trvajú 25 920 rokov. Táto ešte hyporborejská tradícia bola známa aj v Sumeri. Podľa nájdených tabuliek z chrámov v Nippure a Sippare, jeden hviezdy kruh trval 25 920 rokov. Všimnime si iba, že základom šesťdesiatkovej sústavy je 60. Ak podelíme 25 920 číslom 60, tak dostaneme číslo 432. A naraz vieme, odkiaľ sa vzalo v indickej tradícii číslo 432 000, čo predstavuje v rokoch dĺžku trvania Kali Jugy.
 
Podľa islandského eposu sa odohrá kozmická bitka Bohov a Antibohov potom, ako do 540 dverí vojde 800 vojakov, t.j. spolu 432 000 vojakov – čo vytvára opäť to isté číslo. Babylonský kňaz Berossos tiež uvádza, že obdobie vládnutia kráľov do Potopy bol 432 000 rokov. Príkladov je vo svete naozaj dosť. Sú to náhody, alebo jednoducho všetky majú spoločnú predlohu, t.j. naše, védické poznanie?
 
Ale ak podelíme ten istý Svaroží Kruh (Platónov rok) počtom znakov Zodiaku – 12, tak dostaneme, že jeden Vek trvá 25 920 : 12 = 2 160 rokov. Nuž, podľa védickej tradície skončil starý Vek v decembri 2012, podľa kresťanského kalendára skončí Vek Rýb až o 540 rokov (k roku 2012). Nuž, sami budeme mať možnosť zažiť, či vek neľútostného drancovania Prírody bude mať šancu prežiť ďalších 540 rokov...
 
Ale aby sme sa nezaoberali iba „teóriu“, povedzme si niečo o ďalšom dôkaze starobylosti našej slovanskej kultúry. Už vieme, že etruské písmo je v podstate dialekt ruského jazyka – presnejšie, podľa akademika Čudinova – bieloruské nárečie. Nič o tom nevedia iba tí, ktorí o tom naozaj nič nechcú vedieť. Vôbec nevadí, že medzi takými „odborníkmi“ sú aj tiežslovania. Slovan – ako už naši čitatelia vedia – je Vierovyznanie, nie príslušnosť k nejakému etniku len zato, lebo sa tam niekto narodil. Slovania sú Slovania, kresťania sú kresťania, mohamedáni sú mohamedáni atď. No a argumenty, že „etruština sa nečíta“ platia iba pre tých, ktorí nevedia čítať ani ruštinu. Ale aj takých je vo svete veľa.
 
Dnes sa pozrieme na nález z mesta Faistos na Kréte. Ide o neveľký disk z dobre vypálenej hliny, priemerom 15,8-16,5 cm. Jeho obe strany pokrýva špirálovito idúci nápis, ktorý je zostavený z množstva znakov presne odtlačených do hliny. Je to najstarší vtláčaný („pečiatkovaný“) nápis na svete a prvé polygrafické dielo vôbec.
 
min_08.jpg
 
min_09.jpg
 
Znaky sú spájané do skupín, ktoré sú rozdelené vertikálnymi líniami. V niektorých skupinách v spodnej časti riadku, napravo od znaku je šikmý šráf, ktorý je špecifickým znakom slovanskej Runiky aj indického slabikového písma Devanagari (my už vieme, ide o staré, ruské, vojenské signálne písmo, odtiaľ „deva na g(h)ore“, ktoré sa používalo na signalizáciu z kopca na kopec do diaľky).
 
Mnohí vedci sa bezúspešne pokúšali prečítať faistský disk a vykladali ho gréckym, chetitským, starogermánskym aj inými druhmi semitských jazykov. Ale po presvedčení sa, že použité prostriedky a metódy nie sú vhodné na rozlúštenie tohto nápisu, rozhodli sa – hovoriac slovami anglického odborníka na archeológiu Kréty, Johna Devitta Stringfellowa Pendleburyho (1904-1941) – že tento nález bude lepšie „obísť mlčaním“. Je to jeden z článkov v reťazi informačnej blokády.
 
No stalo sa niečo neočakávané. Ruský vedec, G. S. Grinevič, opierajúc sa o moderné spôsoby dešifrovania, teóriu spojenia v tajných systémoch Claude Elwooda Shannona a metódu akrofonie v komplexe s etymologickou metódou dokázal, že text disku z Faistosu je napísaný starým slovanským jazykom!
 
Z prekladu do dnešnej ruštiny a z nej do slovenčiny vyplýva, že slovanský národ Rysičov (Rusičov) bol nútený opustiť svoju vlasť – RYSIJUNIJU (Rusko):
 
Prvá strana disku:
NEŠŤASTIA MINULÉ NESPOČÍTAŠ,
JEDNAKO TRÁPENIA TERAJŠIE SÚ HORŠIE.
NA NOVOM MIESTE VY ZAKÚSITE ICH.
VÁM POSLAL BOH EŠTE MIESTO VO SVETE BOŽOM.
ROZPORY MINULÉ ZABUDNITE.
ČO VÁM POSLAL BOH, OBSTÚPTE
TESNÝMI RADMI.
OBRAŇUJTE HO DŇOM I NOCOU.
ŽIADNE MIESTO NEUPRÁZDNITE.
Z MOCI JEHO SA RADUJTE.
ŽIJÚ EŠTE DIETKY JEHO, VEDIA, ČIE SÚ ONI
V TOM SVETE BOŽOM.
 
Druhá strana disku:
BUDEME OPÄŤ ŽIŤ, BUDE SLÚŽENIE BOHU,
BUDE VŠETKO V MINULOM – ZAPAMÄTÁME SI, KTO MY SME.
KDE VY BUDETE, DIETKY BUDÚ, NIVY BUDÚ,
DOBRÝ ŽIVOT – ZAPAMÄTÁME SI, KTO MY SME.
DIETKY SÚ – PRIATEĽSTVÁ SÚ - ZAPAMÄTÁME SI, KTO JE.
S ČÍM RÁTAŤ, MUŽI! RYSIJUNIA JE ČAROVNÁ PRE OČI.
NEDÁ SA ZABUDNÚŤ,
NEVYLIEČIŠ SA Z NEJ.
NEJEDEN RAZ BUDE, BUDEME POČUŤ MY:
VY ČÍ BUDETE, RYSIČI, ČO JE PRE VÁS ČESŤ;
NA KUČERÁCH PRILBY; ROZHOVORY O VÁS.
EŠTE NIE JE, BUDEME EŠTE MY,
V TOM SVETE BOŽOM.
 
Novú vlasť Rusiči našli na Kréte.
 
„Tragédia udalostí, prežitých Rysičmi – píše G. S. Grinevič – pripomína osud Tripolcov, a to nám dáva dôvod na predpoklad, že Rysiči-Pelasgovia (takto ich nazývali prišelci, Gréci) je slovanský kmeň, ktorý obýval Peloponéz v 3. až 1. tisícročí pred n.l.“
 
Po katastrofe, ktorá postihla Arktídu, sa mnohé Rody našich Predkov rozišli po Európe, vrátane Peloponézu. Tam zažili hrôzy vyhladzovania celých Rodov Semitmi. Potom sa Rysiči len čiastočne zotavili zo strašných strát, ale uchovali si svoj jazyk. V ich fenických, krétskych, maloázijských aj egejských osadách hovorili tým istým slovansko-árijským jazykom ako doma. Neskôr ich nazvali Pelasgovia. O aké boje išlo?
 
Na rozhraní 3.-1. storočia pred n.l. sa dala do pohybu záplava Grékov-Achájcov. Obsadili zeme dnešného Grécka, do tla zničili Pelasgov, ich pevnosti. Zo zemou zrovnali Pelasgikon, na mieste ktorého boli schopní až po poldruha tisícročí postaviť Partenon (na kopci Akropola). Mnohí z Pelasgov, ktorí sa dokázali zachrániť pred nájazdníkmi sa preplavili na Krétu, kde ešte prekvitali mestá Pelasgov-Minójcov.
 
V polovici 2. tisícročia pred n.l. sa Gréci dostali aj na Krétu. Čistokrvné umenie Pelasgov-Minójcov bolo nahradené suchou a bezživotnou štylizáciou. Dovtedy pre Minójčanov typické motívy – kvety, morské zvieratá, chobotnice, delfíny, ktoré sú zobrazené na dvorných freskách a vázach – miznú a ich miesto zaujímajú rozličné grafické štruktúry.
 
No achájska kultúra mnohé od Minojcov prebrala, vrátane líniového slabikového písma, duchovné obrady a božstvá, vodovod, fresky, odev a mnohé iné.
 
Asi o 700 rokov neskôr prišiel rozkvet achájsko-mykénskej kultúry, no na grécku zem aj jej priľahlé územia došla druhá nájazdová vlna semitských Grékov, ktorí sú známi pod názvom Dórovia. Po nej nastalo nové obdobie gréckeho vývoja – homérovská doba, podľa mena slepého Homéra. Dobytie Grécka Dórmi vrhlo krajinu na niekoľko storočí nazad.
 
Neskôr prišli Rimania, ktorí sa snažili odôvodniť svoje panstvo a odvodiť svoj pôvod od Bohov. Títo systematicky zničili stopy po Pelasgoch, aby ich zotreli z pamäte ľudstva. Aj preto si dnes mnohí myslia, že Rimania sú učiteľmi Západnej Európy.
 
No my už aj na základe výskumov vieme, že učitelia učiteľov boli Etruskovia. Napríklad grécky historik Hellanikos (485-400 pred n.l.) tvrdí, že Etruskovia sú vetva Pelasgov, ktorí – keďže boli vyhnaní Grékmi – osídlili nové oblasti, ktoré dostali názov Tyrrénia. Etruskami ich nazvali až Rimania Latínci, Gréci ich nazývali Tyrréncami. Samotní Etruskovia, podľa starovekého autora „Rímskych starožitností“, Dionýza Halikarnaského (1. st. n.l.) seba nazývali Raséni. V Geografickom slovníku Štefana Byzantského sú Etruskovia vyslovene nazvaní slovanským národom. Okrem týchto zdrojov, slovanský pôvod Etruskov potvrdzuje aj Titus Livius (1. st. n.l.), starogrécky geograf Strabón (1. st. n.l.), starogrécky učenec Ptolemaios (2.-1. st. pred n.l.), Diodoros Sicílsky (1. st. pred n.l.), rímsky učenec Plínius Starší (1. st. n.l.) a mnohí ďalší predkresťanskí autori. Etruskovia dali Rimanom hudobné nástroje, provu korábu a kotvu, divadlo, kameňolomy, keramiku a spracovanie kovov, bylinkárstvo, umenie meliorácie pôdy, mestá v Itálii, umenie veštenia, kapitolskú Vlčicu (je to symbolické: pod slovanskú Vlčicu Rimania podsunuli legendárnych zakladateľov Ríma, Romula a Réma – aby z nej cucali). Jedni z prvých kráľov Ríma boli Etruskovia: Lucius Tarquinius Priscus, nazývaný aj Tarquin Starší alebo Tarquin I; Servius (znovu vidíme neznalosť Bukvice = Serbius) Tullius; Lucius Tarquinius Superbus alebo Tarquinius II. Etruské pästné boje (pôvodne vrátane „steny na stenu“) boli tradičnou súčasťou osláv rímskych sviatkov. V podstate všetko, čo Etruskovia postavili v Ríme, začali Rimania neskôr nazývať „veľké“. Aj samotný Rím bol v skutočnosti založený Etruskami, pričom jeho systém podzemných kanálov je dodnes súčasťou „Večného mesta“. Etruský štít, kopiu a brnenie prevzali Rimania tiež. Najstaršie písomné pamiatky na Apeninskom polostrove patria Etruskom, pričom práve ich písmo sa stalo základom latinky, ktorú dnes používa značná časť ľudstva. Ale prefíkaní Latínci, aby pred svetom ukryli pravdu o svojich učiteľoch, ľstivo tvrdia: „Etruskan non legatur“ – etruština sa nečíta...
 
Dnes poznáme okolo 11 tisíc etruských textov. Väčšina z nich sú iba krátke, náhrobné nápisy zo 7. st. pred n.l. po 1. st. n.l. Okrem nich sa dochovali aj dlhšie písomné pamiatky. Medzi nimi treba spomenúť hlinenú tabuľku zo Santa Maria di Capua (5. st. pred n.l.), obsahujúcu okolo 300 slov; nápis na kameni zo 6. – 5. st. n.l., ktorý je umiestený v Múzeu v Perugii a obsahuje približne 120 slov; jednu celkom zaujímavú olovenú tabuľku z Magliana (6. st. pred n.l.), ktorej text pozostáva minimálne zo 70 slov a je rozložený v tvare špirály, ako na známom disku z Faistu; bronzovú tabuľku v tvare pečene, ktorá očividne slúžila na výučbu začínajúcich veštcov (často ju porovnávajú s podobnými predmetmi z Babylonu a od Chetitov); tri posvätné nápisy na zlatých platničkách z Pyrgi; a nakoniec najdlhší text v etruskom jazyku z jedinej závojovej knihy, ktorá sa dochovala dodnes (je známe, že takéto knihy mali aj Rimania, ale nedochovala sa žiadna). Je to najmladší etruský text vôbec a pochádza z 1. st. n.l. Len čírou náhodou nebol zničený tvarmi, lebo bol nájdený celkom nedávno a za celkom zaujímavých okolností.
 
V roku 1848 si bratislavský úradník Michal Barič, veľký milovník starožitností, zo svojho výletu z Egypta priniesol viacero cenných exemplárov, pričom jeden z nich bola múmia ženy. Bol presvedčený, že to je múmia sestry uhorského kráľa Štefana (len pre zaujímavosť, na korunovačných klenotoch tzv. sv. Štefana je nápis Staroslovienskou Bukvicou). Po smrti M. Bariča túto múmiu odovzdal jeho brat múzeu v Záhrebe.
 
Celkom neočakávane rakúsky egyptológ I. Krall r. 1892 zistil, že na ovínadlách z ľanového plátna, ktorými bola múmia obalená, sú nápisy, ale nie egyptské, ale etruské. Po štyridsiatich rokoch od tohto objavu – r. 1932 – sa ujal pre tento etruský text názov „záhrebský závoj“. Bol sfotografovaný v infračervenom svetle a všetci vedci – okrem ruských – mohli uvidieť približne 1 500 slovný text „závojovej knihy“.
 
Dnes oficiálna veda predpokladá, že Etruskovia akože prevzali svoju abecedu od Grékov a Rimania ju potom prevzali od Etruskov. Toto vytvára logický predpoklad, že vedci, ktorí ovládajú starú gréčtinu a latinčinu nebudú mať problém sa naučiť čítať etruské texty. Už v r. 1789 L. Lanz, ktorého považujú za „otca etruskológie“, poznal celú etruskú abecedu s výnimkou dvoch písmen, ktorých význam sa určil až neskôr. Ale aj keď čítali etruské texty, tak vedci-šabesgojovia (sluhovia tvarov), nedokázali pochopiť ich obsah. Ruský jazykovedec V. V. Ivanov tento stav vo vede ohľadom čítania etruských textov ohodnotil nasledovne: „Situácia, ktorá sa v oblasti skúmania etruských textov vyvinula, je zjavne paradoxnou. Ich pochopenie a pravdepodobná fonetická interpretácia nevyvoláva nijaké problémy v oblasti jasnosti etruského grafického systému..., napriek tomu, pochopenie etruských textov sa pohlo nepatrne, ak neberieme do úvahy krátke pohrebné nápisy, ktoré sú čo do obsahu štandardné a zvyčajne pozostávajú z opakovaných osobných mien s uvedením príbuzenských vzťahov medzi ich nositeľmi. Všetky zložité texty sa zatiaľ absolútne nepodarilo preložiť“.
 
Je to určite tak, lebo tvari nemôžu porozumieť reč Rusa; a hľa, ruskí vedci – ako súčasní, tak aj predrevoluční – voľne čítajú etruské nápisy dokonca bez slovníka.
 
Nie náhodou naši Predkovia ešte v 1. tisícročí pred n.l. napísali na stĺp v Medvine:
 
ЕДIНIЕ СЧIРIСА ТРЭБЭТЭ ГЛАСI ГРЕЦIАЛЕ ЛБО ВЕЛЕРЕЦI БЕЛОПЕВIА HAMIA KIA ЛIСII КУСЛАЛЕ ЛБО ГУРЦЕ ЛЭЕТI HACIA КIО КОБIЛIА РАШIВIА ТРЭБЭТЭ HIKIA САКРА CBIA HIA ПОРЕС HIA EITI ПАМIАТКОХШЕНIА
 
Po slovensky:
JEDINÚ ISTINU TREBA POVEDAŤ: GRÉCI NÁM BUĎ SLADKO SPIEVAJÚ, AKO LIŠIACI-POKUŠITELIA, ALEBO Z KOPČEKOV BREŠÚ, AKO PSY – CENNÉ DARY VYMÁHAJÚ. NIJAKÉ PRÍSAHY SVOJE, NIJAKÉ SĽUBY NEPLNIA. POMSTYCHTIVCI.
 
Nad nápisom je znak meča, čo svedčí o tom, že stav vojny s Grékmi a Rusičmi trval.
 
Veľa by sa ešte dalo povedať, ale aj toto je už dosť. Čo si z toho vziať? Nuž, niekoľko vecí. Mnohí dnešní samožreci si u nás (a nielen u nás) povytvárali svoje kulty, ale pritom je očividné, že nečítali ani len Velesovu knihu. Ako sme totiž videli, bola napísaná účelovo – aby sme počas krutej Noci Svaroga dostali aspoň štipku poznania našich Predkov, aj keď „upraveného“ na kresťanskú dobu. Takže ak neberú prastaré Védy – prazdroj aj pre Velesovu knihu – ani nič zo samotnej Velesovej knihy, tak odkiaľ vlastne berú svoje múdrosti? Na aký egregor sú napojení?
 
Ďalej môžeme vidieť, že našim Predkom bolo ťažko v minulosti, ale hoci boli kruto povraždení – a ich Rody vyhladené – presilou, Vieru si zachovali. Čo to znamená pre nás dnes? Aj my vstupujeme do nerovnej vojny. Ba vlastne, sme v nej už dávno. No zatiaľ čo tiežslovania „bojujú“ na internetových fórach, biela rasa vymiera pod účinkom informačnej zbrane. Keď národ mrie pod účinkom zbrane – to je jedno akej – sme vo vojne. Táto vojna sa teraz bude ešte stupňovať, až nadíde koniec civilizácie. Že kedy? To už nám nikto nepovie. Bolo by to ľahké, aj pre tiežslovanov – keď sa dozvedia presný dátum a hodinu, tak deň predtým prestanú honobiť peniaze a iné materiálne majetky a „konvertujú na Slovanstvo“. Z čoho? No predsa z gréckeho náboženstva (rozumej: kresťanstva). Že sa Gréci v minulosti nie celkom „korektne“ chovali k našim Predkom? Ale veď sa vyspovedali...
 
Nuž nie, takto to nepôjde. Buď sme Slovania, alebo nie. Tretej možnosti niet. Alebo za pomoci zdravomyslia budeme pracovať na návrate Rodového zriadenia, alebo za „pomoci“ tvarov budeme stúpať na tie isté hrable – o tom je DEDIČSTVO PREDKOV!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.