Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PSYCHOTROPNÉ ZBRANE
PSYCHOTROPNÉ ZBRANE
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
Ešte pred tým, ako prejdeme k hlavnej téme článku by sme vás radi upozornili chystanú zmenu. V blízkej budúcnosti vynovíme našu stránku. Nová stránka bude síce aj na tejto, pôvodnej doméne, ale už dnes sa môžete na ňu pozrieť. Nájdete ju na www.vedy.in. Hoci je to indická doména, je na nej uložený nový návrh. Už obsahuje všetky články, ktoré sú tu, ale nie všetky súčasti sú už plne funkčné. Ako sme sľúbili, bude tam aj internetový obchod – oberegy, kummiri, knihy, videá a podobne. Postupne budeme našu ponuku rozširovať, pričom týmto postupne zahajuje aktivitu naše občianske združenie Sláva a budeme častejšie ako doteraz vykonávať aj prednášky na tému slovanskej védickej kultúry, bojových umení a zabezpečovať aj ďalšie, s našou prastarou kultúrou súvisiace veci. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade, že nájdete na našej novej stránke nedostatky, či máte nejaký nápad, ktorý by ju ešte vylepšil, aby ste nám tieto návrhy posielali. Zároveň ďakujeme tým, ktorí už takúto aktivitu prejavili.
 
Dnes sa pozrieme na problematiku, ktorá je už dávno súčasťou nášho každodenného života, ale väčšina ľudí ju nevidí. No a tí, ktorí cítia, že čosi nie je v poriadku ostávajú osamotení, pretože nikto im neverí. Problémom je, že keď aj viacerí ľudia sa spoja a snažia niečo urobiť, nevedia ako a proti čomu bojovať. K týmto javom patria rôzne nevysvetliteľné a nepredvídateľné zmeny osobnosti, samovraždy, vraždy nielen cudzích ale aj vlastných členov rodiny vrátane detí, vystrieľanie žiakov v školách či náhodných okoloidúcich na miestach, kde je veľká hustota prechodiacich, cestujúcich, či nakupujúcich a podobné udalosti. Pod tieto udalosti sa podpisuje celá rada príčin, ale jedna z najvážnejších je používanie psychotropných zbraní. Vysoká úmrtnosť na základe takýchto „skratov“ je napríklad dnes v Srbsku. Že o tom „slobodné médiá“ nehovoria? Je to ešte vôbec pre niekoho z našich čitateľov prekvapenie? Jedno si pamätajme hneď od začiatku – zomierame pod účinkom nasadenia zbraní, ktorými nás systematicky vyhladzujú. Ako sa nazýva stav, keď obyvateľstvo krajiny zomiera pod účinkom zbraní cudzincov? A mení niečo na veci, že o existencii takýchto zbraní verejnosť ani netuší? Nuž, dlhodobo osvedčený a najlepší spôsob ako niečo utajiť je presvedčiť ľudí, aby tomu neverili. Potom ľahko dosiahne daná skupina to, čo chce, a to bez stôp a dôkazov. A takýto ľudia a skupiny existujú. Kto tomu neverí, zbytočne číta stránky ako je naša. Ale zdravomysliaci človek musí vedieť, že ak je nás už len 2,7% na Zemi, tak to nie je „samé od seba“.
 
Ako príklad na vysvetlenie podstaty nasadenia psychotropných zbraní použijeme informácie, ktoré pred časom priniesol jeden ruský televízny kanál. Ide o udalosť, ktorá sa odohrala pred viac ako 15 rokmi, takže dnes už nepodlieha utajeniu.
 
Jednej noci v zime roku 1993 sa o pol tretej v noci zobudil na chlad vo svojom byte generálmajor KGB Boris Rodnikov, ktorý bol v rokoch 1991-93 Prvým zástupcom Náčelníka Hlavného Riadenia Ochrany Prezidenta. Zhrozený uvidel, ako jeho žena stojí na parapete dokorán otvoreného okna a chystá sa urobiť krok vpred. V poslednej sekunde k nej priskočil, zachytil ju a zabránil jej vyskočiť. Generál Rodnikov je expertom v oblasti používania extrasenzorických subjektov, či skrátene a populárne hypnózy pre oblasť získavania informácií. V okamihu vedel, že jeho žena takto nekonala prirodzene, ale že sa dostala pod vplyv psychotropnej techniky. Musíme vedieť ďalšiu dôležitú vec. Hoci spravodajské služby používajú rôzne typy „šamanov“, hypnotické médiá a podobné „klasické“ metódy, dnes už najšpičkovejšie spravodajské služby používajú špeciálne prístroje, s ktorými dokážu také veci, že – podľa vyjadrenia odborníkov – hoci šamani, čierni mágovia a podobné subjekty dokážu strašne veľa, moderná technika už „naháňa strach aj im“.
 
Generál Rodnikov nebýva v Moskve, ale v malej dedinke v jej blízkosti. Hneď ráno vyslal operatívnu skupinu, aby vyšetrila prípad. V procese vyšetrovania vysvitlo, že v tichej uličke oproti jeho domu (býva v menšej bytovke) parkovalo v noci auto patriace americkému veľvyslanectvu tak, že z auta bol priamy výhľad na okná jeho spálne. Či už pôsobil z jeho vnútra človek, alebo bola použitá špeciálna aparatúra, sa zistiť už nedá. No išlo o zámernú, profesionálne vedenú akciu.
 
 
Vyšetrovaním bolo overené, že išlo o americkú pomstu schopnému generálovi za to, že rok predtým – v roku 1992 – prekazil starostlivo pripravený americký plán, ktorého cieľom bolo doviesť do ozbrojeného konfliktu Rusko a Čínu. Vzájomný vojenský konflikt dvoch najväčších konkurentov USA by viedol k ich veľmi rýchlemu oslabeniu a definitívnej dominancii USA.
 
 
Dnes už iba bioroboti (pod vplyvom svojho programu) nevidia, že existuje čosi nekonečne obrovské, čosi, kde dokážu niektorí ľudia odchádzať a aj sa vracať, čosi, v čom nieto ani času ani vzdialeností. Presne nevieme, čo to je, ale dávame tomu rôzne názvy – kolektívne bezvedomie, astrál, informačné pole, ale aj mnohé iné. Nevieme si to – vo Svete  Javi – predstaviť, ako si nevieme predstaviť nekonečno. Ale musíme vedieť, že okrem jednotlivcov, ktorí žijú medzi nami a vidia energie, okrem šamanov, volchvov, čiernych mágov a podobných subjektov, do tohto informačného poľa vstupujú – a to už rutinne – aj spravodajskú služby, skrz rôznych subjektov, najčastejšie v stave hlbokej hypnózy. Ak ste niekedy už stretli takýchto ľudí, tak viete o čom je reč. Nuž a tí, ktorých zamestnávajú spravodajské služby sú experti ďaleko nad schopnosťami takýchto, inak veľmi výnimočných a vzácnych ľudí. Títo ľudia už majú aj odborné názvy. Napríklad „stalker“ je ten, kto dokáže odísť do Inosvetia a aj sa vrátiť. Extrasenzoricky mimoriadne nadaný človek, ktorého používajú na ťažké úlohy v hlbokej hypnóze sa nazýva „sleeper“, pričom samotný jav bytia mimo telo je už bežne označovaný ako OBE (Out of Body Experience).
 
 
Generál Rodnikov dal pokyn, aby sa operátor jeho skupiny (sleeper) nakontaktoval na mozog vtedajšieho amerického prezidenta Busha staršieho. No a pred očami ruskej tajnej služby sa odkryli hrozné súvislosti, skryté za politický problém vzťahov Ruska a Japonska. V tom čase prebiehali intenzívne diplomatické rozhovory, ktorých predmetom bola japonská snaha dostať od Ruska Kurilské ostrovy. Japonci boli pod veľkým tlakom USA, aby ostrovy od Ruska žiadali. Ale hra bola rozohraná oveľa ďalej. Na dôležitých miestach v politických kruhoch aj v armáde v Číne mala americká Agentúra ovplyvňovania už pripravených ľudí, ktorí – nevedome – boli naprogramovaní na signál. Týmto signálom mal byť okamih odovzdania Kurilských ostrovov Japonsku. Ak by Rusko tento akt zavŕšilo, tak predprogramovaný okamžitý následok mal byť útok Číny na Rusko.
 
Podľa svedectva generála Rodnikova, v okamihu vyjasnenia detailov amerického plánu museli pristúpiť k improvizácii v jednaniach z Japonskom tak, aby zachránili Jeľcinovi tvár. Preto pri prípravách oficiálnej návštevy B. Jeľcina v Tokiu napadla ruská strana úroveň bezpečnostných opatrení, ktoré vykonali Japonci na ochranu ruského prezidenta. Táto aféra prebehla aj v médiách, aj keď skutočné dôvody neboli verejnosti známe.
 
 
Dnešné nepokoje po celom svete – súčasti sieťových vojen – sú často čo do pôvodu „technicky“ pripravené práve cez starostlivo pripravených „subjektov“, ktorí – a toto je veľmi nebezpečné – ani netušia, že ich niekto naprogramoval na použitie ako „hračku“.
 
Treba však povedať, že ani náhodou nejde o nové veci. Veľmi veľa takýchto výskumov bolo realizovaných vo fašistickom Nemecku. Pod osobným vedením Himlera boli takéto výskumy systematicky robené organizáciou Ahnenerbe. Organizácia v skutočnosti spadala pod SS. Po porážke fašistov si víťazné mocnosti „rozobrali“ zdokumentované výsledky pokusov vrátane filmov, ktoré sa však ani na jednej strane nikdy nedostali na verejnosť. A tak verejnosť žije v sladkej bezstarostnosti, pretože keby bolo známe čo aj len to, čo vedeli zasvätenci už v časoch druhej svetovej vojny, tak by mnohí nemohli ani spávať. Otázka je, či to, že môžu „sladko, demokraticky, spinkať“, im zaručí nedotknuteľnosť...
 
 
 V určitých životných situáciách sa dávajú do pohybu také sily – energie – ktoré si bežný človek nevie ani len predstaviť. Je napríklad známe, že zhodou okolností skoro v rovnakom čase vydali Hitler aj Stalin rozkaz, aby ich filmoví dokumentaristi v skutočnom boji muža proti mužovi – t.j. na život a na smrť – natočili zábery, ktoré mali poslúžiť na ďalší výskum v oblasti nasadzovania paranormálnych (t.j. psychotropných) zbraní v reálnom boji. Ani na jednej strane tento rozkaz nebol splnený. Dôvod je v tom, že v takýchto situáciách nemôžu existovať pozorovatelia. Všetci sa vždy stávajú účastníkmi bojov. Uvoľňuje sa obrovská energia, ktorá vedie k fyzickej likvidácii nepriateľa, pričom neraz vojaci vykonávali doslovne zázraky. No po boji to boli opäť normálni ľudia, ktorí si zväčša neuvedomovali, že konali v podstate zázraky.
 
Dnes je situácia o hodný kus vpredu. Určite každý sa takým či onakým spôsobom dostal do kontaktu s takými vecami ako „zarieknutie“, „počarovanie“, „zoči“ a podobne. Väčšina ľudí tomu v podstate neverí – toto je badateľný výsledok úspechu práce takýchto síl. Neveriť a hotovo. Treba však povedať, že nevenovanie pozornosti takýmto veciam – čo je typický materializmus – iba znemožňuje napadnutému subjektu pochopiť ich podstatu a znižuje jeho schopnosť obrany na skutočnú nulu. No pôsobenie takýchto síl – v rukách odborníkov – naivný svetonázor obetí nedokáže zastaviť. Stávajú sa – vedome, následkom svojho svetonázoru – ľahkými cieľmi.
 
Pozrime sa na ďalší zdokumentovaný prípad. V novembri roku 2005 priviezla sanitka do jednej z nemocníc mesta Pskov v Rusku veľmi úspešného miestneho podnikateľa, krstným menom Dmitrij. Diagnóza znela silná obličková slabosť. Napriek všetkej snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť, a lekárska veda smrť „prirodzene“ vysvetlila. Problém bol v tom, že dotyčný podnikateľ neprechodil ani len angínu. Bolo by to zapadlo medzi ostatné „bežné“ prípady, keby mu predtým nebol sňatý aurogram. Robí sa pomocou špeciálneho prístroja a vyzerá napríklad takto:
 
pz_15.jpg
 
Konkrétny aurogram nešťastného Dmitrija vykazoval v oblasti obličiek anomáliu:
 
 
Človek, ktorý vykonáva takéto vyšetrenia bol však skúsený a zistil, že takáto anomália je spôsobená úmyselnou činnosťou inej osoby. Nakoniec sa ukázalo, že všetko zariadila jeho manželka, ktorá sa jednoducho rozhodla prebrať veľmi úspešnú firmu svojho manžela.
 
Energia sa dá usmerňovať rôznymi spôsobmi. Dmitrijova manželka nakreslila na papierik obličky a pridala k nemu vlasy obete. Toto spálila a zmiešala s plastelínou. Z plastelíny vyformovala figúrku svojho manžela. No a potom pôsobila „štandardne“ – rezala nožom, vpichovala ihlu. Nakoniec docielila smrť svojho muža. Dnes už vieme aj to, že účinnosť sa zvyšuje tým viac, čím viac je figúrka podobná tomu, na koho je účinok zameraný. Preto dnes rôzne subjekty používajú aj počítačové programy, ktoré dokážu nasimulovať tvár človeka:
 
 
Nedá sa síce vždy zaručiť, že subjekt zomrie, ale jeho paralyzáciu dosiahne už aj slabý hypnotizér.
 
Do sféry práce s biopoľom – alebo ak chcete aurou – spadá aj populárne umenie bezkontaktného boja. V lete roku 1996 prebehla takáto porovnávacia skúška na medzinárodnom porovnácom cvičení vojsk špeciálneho určenia, ktoré sa konalo v Uralskom vojenskom okruhu v Rusku. V posledný deň cvičenia predvádzal inštruktor Specnazu, podplukovník Lavrov ukážkové cvičenia, pričom súčasťou ukážky – za prítomnosti príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek – bol aj bezkontaktný boj. Túto ukážku si poľahky nájdete aj na youtube, pričom bola prehliadnutá už viac ako 2 miliónmi divákov:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruské velenie potrebovalo zistiť schopnosti Američanov v tejto oblasti, nuž inštruktor dostal úlohu, aby v priebehu ukážky udrel na niektorého z Američanov, čo aj urobil. Reakcia prišla do mesiaca. Podplukovník Lavrov sa viezol v automobile, keď sa jeho šofér náhle dostal do stavu, že nebol schopný pohnúť rukami. Auto havarovalo, zišlo z cesty a prevrátilo sa. No podplukovník prežil. Ako neskôr povedal, ruská tajná služba sa dozvedela vopred o chystanom útoku, ale z viacerých dôvodov nezakročila. Alexander Lavrov po nepodarenom pokuse o zabitie v televízii:
 
 
Ak sledujete niektoré udalosti zistíte, že vôbec nie sú ojedinelé prípady, keď sa „objavia“ ľudia, ktorí si nič nepamätajú. Hoci naše média – inak asi najposlušnejšie na svete – „nevhodné“ správy spravidla neprinášajú, môžete to zachytiť z bežného života alebo zahraničných médií. Dnešná technológia – okrem zasvätených ľudí – už dokáže vyrobiť zombiov za pomoci kombinácie účinkov chemikálií (psychotropných látok), rôznych drog, hypnózy, špeciálnych antén a podobnej technológie tak, že človek, ktorý sa stal predmetom takejto zmeny si absolútne nič nepamätá. Najčastejšie sa tieto prípady v minulosti používali na násilné prevzatie cudzích agentov, ktorým úplne zmenili osobnosť a potom – v závislosti od toho, čo chceli dosiahnuť – ich buď pustili, alebo zahynuli pri plnení úlohy. Ak ide napríklad o agentov tajných služieb, tak takýto nazombiovaný agent môže byť v ochranke nejakej osoby, no pri prijatí predprogramovaného signálu sa zmení na zombiho a poslušne vykoná úlohu, na ktorú ho pripravili. Môže to byť zabitie chránenej osoby, postrieľanie iných ľudí, nejaká kompromitujúca úloha a podobné veci. Problém je v tom, že takýto signál môže prísť z hocikade. Môže to byť nejaká fráza. Môže zazvoniť jeho mobil a keď ho zdvihne, tak buď dostane hlasový pokyn, alebo elektronický signál na špecifickej frekvencii a podobné veci. Najstrašnejšie je to, že sa tomu už nedá zabrániť. Najlepší prípad pre takéhoto človeka je, keď ho použijú na 5-6 úloh a potom „vynulujú“ a prepustia. Taký človek sa zrazu precitne niekde v lesíku blízko cesty alebo železnice a nič si nepamätá. Ak má šťastie, tak mu na polícii uveria a uverejnia jeho fotografiu v médiách, čím vznikne možnosť, že ho niekto spozná. Takýto človek si spravidla zachoval v pamäti všeobecné informácie, ktoré sa netýkajú jeho osobného života. Vie v akej krajine žije, kto je prezident, ako vyzerá jablko – ale už nevie ako chutí. Ak sa dostane do rúk špecialistom, tak títo dokážu zistiť, či jeho stav je prirodzený alebo umelý. Pomocou svojich operátorov dokážu aj zistiť, ako a kde mu to urobili, no spravidla – ak ide o bývalého agenta – takýto človek môže mať niekoľko úrovní vnorenej informácie, takže skutočné poslanie už nemusí nikto nikdy zistiť. V takomto prípade sa postupuje tak, že sa človeku „nahrá“ náhradný program, ktorý však už nikdy nezaručí, že nejaký signál ho niekedy „nezobudí“. Sú už zásadne nepoužiteľný ďalej ako agenti a preto zo služieb uvoľňovaní. Spoločnou črtou násilnej zmeny osobnosti býva stav, že rôznymi formami regresnej hypnózy môžu odborníci veľmi veľa zistiť, ale vždy ostanú nejaké dva dni, cez ktoré sa už preniknúť nepodarí. Práve preto sú to už zombi, nie slobodní ľudia.
 
Koľko takých ľudí je dnes pripravených v každej krajine? Aký signál bude použitý na ich aktiváciu? Ich používanie vidí odborné oko už niekoľko rokov. Odnikadiaľ pochádzajúce násilie v krajinách kde nikdy nebolo – napríklad postrieľanie malých detí. „Bojovníci“ za slobodu z Maroka, Egypta, Lýbie či Sýrie. Oranžová revolúcia v Ukrajine a veľa iných prípadov. Je len otázkou času, kedy budú tieto aktivity spustené aj v iných krajinách – tam, kde by to nikto nečakal. No a bude treba „zakročiť proti terorizmu“... a ostatné už poznáte, videli sme to v poslednej dobe často. Ľudia, ktorí vidia energie vidia takéto udalosti v budúcnosti aj u nás. Nevedia presne určiť iba čas, ale my už vieme prečo.
 
Prečo sme toto všetko uviedli? Nuž, pre biorobotov nanič, pre ostatných ako varovanie. Spravodajské služby dnes majú neskutočné možnosti zmeny osobnosti človeka. Tým však myslíme skutočné spravodajské služby, nie tie, ktoré si myslia, že spravodajská práca spočíva v sledovaní aktuálnej opozície a vlastných spoluobčanov, odstránení nejakých nepohodlných jednotlivcov, odpočúvanie a podobné veci. Už v polovici 90-tych rokov vyhlásil vtedajší šéf CIA, že národy, ktoré nemajú dobrú spravodajskú službu budú musieť uvoľniť svoj životný priestor tým národom, ktoré ju majú. Naivní kresťanskí slovenskí bioroboti si myslia, že treba spolupracovať s „dobrými“ Američanmi – veď oni sú zárukou demokracie ako aj hollywoodskych filmov. A veru aj sú. Ale keď ešte donedávna sa americká demokracia očividne najviac prejavovala na miestach, kde je ropa alebo drogy, tak dnes už americká vláda založila úrad, ktorého cieľom je postupné ovládnutie vodných zdrojov sveta. Voda bude veľmi skoro jedným z najdôležitejších artiklov. No a vody máme zatiaľ na Slovensku dosť – kým kresťania nestihnú vyrúbať všetky lesy. Takže ak v dohľadnej budúcnosti zistia naivní slovenskí bioroboti, že sme sa stali „krajinou teroristov“, tak to je aj preto, lebo tvrdo spíme. Ale tak to aj bude. Väčšina zomrie skôr, ako sa stihne prebrať z tohto spánku. Ale im to nevadí, pôjdu predsa poslušne k svojmu Pánovi.
 
Nuž, nijaké varovanie nebude. Nie je tajomstvom, že väčšina tých „konšpiračných teórií“ o Svetovej vláde, ktorým „nemáme“ veriť, boli v minulosti pripravované práve pre Vek, do ktorého sme vstúpili. Hrozí tu totiž nebezpečenstvo, že veľa ľudí pod vplyvom Svetlých energií začne chápať súvislosti a ohrozí tým hegemóniu tvarov. No a vieme aj to, že tvari tiež chcú zničiť civilizáciu, aby o 10 000 rokov – keď znovu pôjde Zem do zákrytu – sa tu mohli vrátiť a znovu drancovať nerastné bohatstvo našej Zeme spolu s lesmi a vôbec všetkými prírodnými zdrojmi. Ak by tu ostala „surplus population“ (termín prevzatý z jednej z učebníc elity, knihy T. Malthusa), tak táto by dodrancovala všetko – lebo bez paralytického drancovania nevie žiť – ale to patrí tvarom (z ich pohľadu). Nikto totiž nevie, kedy príde zásah našich Bohov. Isté je len jedno, že príde.
 
Kto má šancu žiť v novom Veku Svetla? Tí, ktorí vedia tvrdia, že iba tí, ktorí majú v aurách zlatú farbu. A je to naozaj spravodlivé. Takýto ľudia totiž čerpajú z Rodových egregorov, aj keď nemusia všetci presne vedieť ako. Rod ich má „na dohľad“, lebo svojimi činmi si vytvorili linku a žijú podľa Spoločného Vedomia – Svedomia. No a potom sú tu členovia všetkých ostatných egregorov, najčastejšie silne naviazaní na peniaze a celkovo hmotný majetok. Touto svojou žiadostivosťou sú napojení do egregoru milovníkov hmotných majetkov a ich aura sa mení na temnú, čiernu. Môžu mať akékoľvek pekné rečičky o Slovanoch, ostanú tam, kde väčšinu života boli sami a z vlastnej vôle. Treba tu ešte povedať, že bytosti Vyšších Svetov – Svetlých aj Temných – sa chovajú zásadne podľa Konov, niekde nazývaných aj Pokonov – t.j. „Po(dľa)Konov“. Takí sú všetci Svetlí Bohovia, ale takí sú aj Démoni. Kto sa nechová podľa Konov je človek – lebo dostal Slobodu – a Besi, ktorí ovládli Zem. Bohovia a Démoni (vrátane anjelov a archanjelov) sú pravou a ľavou rukou Stvoriteľa, Ramchu. Existencia Svetlého aj Temného Sveta zabezpečuje, že tí, ktorí sú na nižšej úrovni (ľudia) sú nútení sa vyvíjať. Ak by totiž nebolo ťažkých životných situácií, tak by sme nemali dôvod sa s nimi vysporiadávať a tým napredovať po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja (Svarge). Vieme, že Duchovná Cesta sa volá „GA“, ale termín sa neskôr začal používať aj na fyzickú cestu, nielen Duchovnú púť. V jazyku to ostalo ako NoGa (noha), DráGa (dráha), GaRa (cesta nahor, k Jarile-Slnku, dnes HoRa)... preto ten, kto ide po vlastnej Duchovnej Ceste, po vlastnej ceste Vývoja ide Po Ga – je to PoGan, teda Pohan. Nie po cudzej ceste, ale po vlastnej. Po cudzej idú kresťania. A ako skončia – v súlade s informáciami z Véd – tí, ktorí prežijú kataklizmu, ale sú pevne zasadení do „majetkových“ egregorov? Práve takýto sa vždy pri takýchto zmenách Vekov v minulosti zmenili na opice. Je to karmický dôsledok za nerešpektovanie zákona vývoja Bielej Rasy. Príroda totiž nič nedáva zbytočne. Všetci dostali um, rozum a intelekt – hoci musíme vedieť, aká je ich úloha vrátane toho, že musíme ísť za ne. Ako „odmenu“ budú žiť v telách, ktoré sú síce podobné ľudským, ale nepotrebujú to, čo v ľudských telách dostali, ale ignorovali. Príroda je spravodlivá.
 

A ako posledné zopakujeme, že nikto nevie, kedy k tomu dôjde, ba čo je horšie, nebude nijaké varovanie. Jednoducho nastane jeden deň a noc – a Svet bude iný. Každý si musí za seba zvážiť, či stojí za to ísť Múdrou Cestou Predkov a riadiť sa ich radami. A keď už sme pri Predkoch, tak si pripomeňme, ako si oni chránili svoje príbytky pred účinkom psychotropných zbraní. Napríklad pod prah zakopávali popol z duba a dlážku v dome najskôr vyložili kravským trusom, na ktorý potom položili vrstvu zeme. No a okrem toho "štandardné" záležitosti: obrady, pravslávenia, zariekania, cvičenia Zdravy. A čo tí, ktorí vymysleli nové obrady? Žeby mysleli aj na takéto veci?

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.