Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  NÁVRAT ASOV
NÁVRAT ASOV
Védy a viera - Védy
 
 
Jedna vec je ohromujúco prekvapivá. Pamäť o starých časoch sa v pamäti národov dochovala, hoci „vynálezcovia“ doby kamennej nás presviedčajú, že to nie je tak. Vezmime si už len samotné slovo As. As je Boh žijúci na Zemi, bytosť s plne aktivovanými všetkými 9 čakrami a plne otvorenými 16 kanálmi vnímania sveta. Následkom toho Asovi pracuje v podstate celý mozog, a teda má voči bežným ľuďom neporovnateľne väčšie schopnosti. Niet divu, že je to z pohľadu priemerného človeka naozaj Boh. Názov „As“ prešiel do dnešnej slovenčiny významovo ako „eso“. Ak o niekom povieme, že je „eso“, tak ide o zásadne výnimočného človeka. Poznáme napríklad výraz „letecké eso“, čo znamená vynikajúci, ďaleko nadpriemerný letec. Ak tento istý výraz povieme v dnešnej ruštine, tak použijeme výraz „лётчик Αс“. Možno si pamätáte komédiu „Eso es“ so známym francúzskym komikom J. P. Belmondom, ktorá bola nedávno v predaji v novinových stánkoch na DVD. Všimnite si, že francúzske titulky na začiatku filmu hovoria „As des As“. Od nepamäti sa krajina Asov nazývala Asia, čo iba v ruštine a slovenčine bolo „prepracované“ na „Azia“. Napriek tomu vidno jasnú spojitosť. Kozáci sú v skutočnosti KAZáci – opäť úmyselne prepracovaná „maličká úprava“, aby sa nenápadne a postupne časom vytratili súvislosti.
 
Keď už sme pri názvoch, tak sa ešte raz pozrime na Slovienov. Dnes nám podávajú verziu, že to je nesprávny názov, že ide o „Slovenov“, či naozaj iba nejakých „Slovákov“. Nuž – ako sme už spomenuli – Slováci sa naozaj v starých textoch nespomínajú – veď boli „vyrobení“ iba nedávno, v stredoveku. Môžeme povedať, že Slovák je Slovien, ktorý sa stal kresťanom. Nuž ale Slovan je vierovyznanie, nie akási zahmlená etnická príslušnosť. Slovan Slávi Slav a Prav, t.j. nie importovaného, židovského boha, ktorý bol obrezaný – ako hovorí Evanjelium – na ôsmy deň po narodení, čo je dnes „sviatok“ Nový rok – v skutočnosti Nový (rozumie sa obrezaný) Boh. Pre Slovana je Bohom jedine Predok, t.j. príbuzný, aj keď žijúci už vo Vyšších Svetoch. A toto je všeobecné pravidlo. Kto má teda obrezaného Boha patrí medzi obrezaných – a títo nemôžu byť Slovania.
 
Hoci nám dali „nálepku“ Slováci, naše ženy ostali Slovenky a jazyk máme slovenský. Očividne tvar „Slovák“ do tohto divadla nepasuje. Ak iba použijeme bukvicu a jednoducho do nej prepíšeme Slovensko, tak dostaneme Словенско. A každý, kto vie rusky zároveň vie, že v bukvici sa „е“ číta ako „je“ alebo „ie“. Nuž teda správna výslovnosť je už „Sloviensko“. A celá komplikovaná „zmontovaná“ štruktúra padá ako domček z kariet. Ale pokročme ďalej, len „Slováci“ sú potomkovia Slovienov? Samozrejme, že nie. Na našich Predkoch bola použitá metóda „rozdeľ a panuj“, teda presnejšie funguje ako „rozdeľ a podrob si“. Dr. John Coleman v knihe DIPLOMACY BY DECEPTION opisuje
operáciu britskej spravodajskej služby, pri ktorej „vytvorili“ umelý „kuvajtský národ“. Podľa opisu Colemana, keď Británia bola nútená dať slobodu svojim kolóniám, tak si pripravila aj „pôdu“ do budúcna. Pri opúšťaní Iraku jednoducho oddelili časť jeho územia, ktoré nazvali Kuvajt. Načo bola táto operácia dobrá mohol svet pochopiť pri tom, keď ho použili na neskoršie vládnutie Iraku. Ale táto metóda nebola ani zďaleka nová. Ako píše Mauro Orbini, územie bývalej Veľkej Moravy si rozdelili Maďari, Poliaci a Česi. Slovieni, ktorí žili na rieke Morave sa takto „cez noc“ ocitli v dvoch krajinách – jedna časť pod Maďarmi a druhú začali nazývať Moravania. Aj neskorší vývoj bol už rozdielny. Tí, z ktorých neskôr „vyrobili“ Slovákov, boli podrobení neľútostnému pokresťančeniu, ktorého následky vidno v našej krajine dodnes. Moravania mali u Čechov lepšie podmienky, lebo v Čechách sa situácia s kresťanstvom vyvinula oveľa priaznivejším spôsobom, čo je vidno na ich triezvejšom postoji voči kresťanským dogmám dodnes. Na severe v pohraničí v Poľskom sa ešte dlho udržala župa Galícia alebo Halíč, čo bolo územie po stáročia patriace k Uhorsku a obývané Slovákmi. Málo známym faktom je, že toto územie po rozpade Rakúsko-Uhorska malo pripadnúť Československu, ale násilne si ho prisvojilo Poľsko. Situácia sa vyostrila až do povstania Slovákov proti poľskému útlaku, ktoré proti Poliakom viedli najmä bývalí legionári, veteráni z frontov Prvej svetovej vojny, a to úspešne. Až následne previedlo Československo mobilizáciu, ale situácia dopadla tak, že prezident Masaryk sa dohodol s Poliakmi a odovzdal im slovenské územie, za ktoré dostalo Československo Český Těšín. Poľská vláda je však tak či onak zodpovedná za mnohé vyvraždené slovenské rodiny a zhabané majetky, lebo poľská armáda postupovala v tých časoch veľmi kruto. V podstate v každej slovenskej dedine v Zamagurí popravovala otcov rodín bez akéhokoľvek vysvetlenia. Napríklad len v obci Červený Kláštor vyviedli z domov 8 otcov rodín a pred očami detí a žien ich na mieste strieľali. Svedkovia hovoria aj o dôstojníkovi na bielom koni, ktorý vchádzal do dvorov a bičoval všetkých ľudí. Už len dodajme, že na nemilosrdnom popoľšťovaní mal neskôr podiel aj vtedajší poľský Prímas, arcibiskup Wojtyla, neskorší pápež. A čo na to slovenskí kresťania..? Škoda čakať na odpoveď. A aj naši dnešní „odborníci“ akosi stále vidia iba „tých Maďarov“...
 
Územie obývané Slovienmi teda zahŕňa dnešné Slovensko, Moravu, bývajú Galíciu (celú oblasť Vysokých Tatier, t.j. aj z poľskej strany), Maďarsko, Slovinsko – a hraničili sme so Striebornou Rusou, t.j. Srbskom. Nemožno však povedať, že by slovienske (t.j. staré slovanské) povedomie prevládalo čo i len na Slovensku – to je pevne „zošróbované“ kresťanskou mašinériou.
 
A ako asi vyzeralo pokresťančovanie Slovienov? Nemilosrdné jatky, o ktorých sa sotva niekedy dozvieme všetko. Ale všimnime si niektoré slová v našom aj českom jazyku, ktoré nám môžu veľa napovedať o rozsahu a krutosti kresťanských mäsiarov. Ide o slová „otrok“ a „kňaz“. Prečo práve o ne?
 
Naši Predkovia používali pre tieto kategórie úplne iné slová, resp. obe tieto slová majú už zmenený pôvodný význam. Významovo je výrazu „otrok“ rovný náš prastarý, pôvodný výraz „rab“. Slovo otrok z staroslovienčine (a aj dnešnej ruštine) znamená „mládenec“. Na našom území do takej miery vyvraždili dospelú populáciu, že na prácu – robotovanie – ostali už iba mládenci. A tak v našich jazykoch nadobudol (častým a dlhým používaním) výraz „mládenec“ význam „otrok“. Nuž, len nedospelí mládenci ostali na otrockú prácu pre kresťanskú cirkev – ostaných vyvraždili. No a tak sa niet čo diviť, že nemal kto odovzdať starú Vieru mládeži...
Druhý dôležitý výraz je „kňaz“. V starej slovienčine ako aj dnešnej ruštine stále znamená „knieža“. Ide totiž o spojenie dvoch prastarých slov KON + AZ (aj keď správnejšie by bolo AS). Ide teda o Asa, ktorý riadi krajinu podľa KONu, nie podľa toho, čo je až ZA KONom, t.j. podľa zákona. Z toho môžeme usúdiť iba jedno: popi sa stali takí „všemohúci“ páni, že prevzali celú moc do svojich rúk. A tak prevzali aj prastaré slovienske slovo, ktoré označuje vládcu, knieža – lenže rozdiel medzi kniežaťom a kráľom je ten, že knieža bol vždy v rodovom zriadení volený iba na obmedzené a potrebné obdobie, nie dedične. Nuž takúto moc prevzali „páni farári“... zapáčil sa im ešte aj titul Asa. Vyvraždenie obyvateľstva a ovládnutie majetku im bolo málo.
Keď už sme pri otrokoch, tak vieme, že celá Európa bola pôvodne obývaná Slovanmi. Slovan – po starom Slav – je ten, ako vieme, kto slávi Slav. Čo s našimi Predkami urobili, je očividné aj v cudzích jazykoch. V angličtine ostal pre Slovana výraz Slav, ale otrok je „slave“ a zotročiť „enslave“... tento istý jav pozorujeme aj v nemčine a francúzštine. Temní vtedy slávili veľké úspechy. Bol to ich čas a naša tragédia.
 
Nuž, môžu sa Asi vrátiť? Môžeme len tak, jednoducho, zo dňa na deň navrátiť našu prastarú Vieru a kultúru? Znovuzrodenie je nutné a máme preň aj prastarý základ: vzťah k Rodu a Bohom, ktorý je vyjadrený v prastarej zápovedi: „Sväto ctiť Bohov a Predkov Našich a žiť podľa Svedomia, v Lade s Prírodou“. To je celá podstata. To ostatné je viac menej etnografia a archeológia, atribúty určitých konkrétnych úsekov života našich Predkov, ako sú v dnešnom období napríklad televízory či počítače. Najčastejšie ide o kamenné sekery, rôzne luky a meče, ale aj nekonečné vojny a spory vládcov, podporované cudzorodnými zombiovacími programami, ktoré nakoniec vo finále Noci Svaroga priviedli Rasu do takého tragického stavu, ktorý sa dá nazvať iba degradáciou a vymieraním.
 
Načo vlastne naši Predkovia, Asi, tu prichádzali na Vajtmarách z iných slnečných sústav a cez Brány Medzisvetia? Aby zakladali oheň v jaskyniach trením po katastrofických udalostiach? Vari im spôsobovalo radosť rúbanie mečmi v časoch pomerne nedávnej minulosti? Určite nie.
 
Počas Noci Svaroga sa všetko neraz menilo v závislosti od toho, ako sa menil život v Tme. Prežívať degradáciu v rozpätí tisícročí to nie je len jednoducho žiť. Aj v starých záznamoch je nemálo opisov samozvaných „žrecov“ a „volchvov“ – podobne ako ich je hodne dnes. Čo potrebujeme pre život? Prastarú Múdrosť, ale prastarý kon hovorí: „poznanie, ktoré sa neprenáša do života je mŕtve“. A tiež platí „mŕtve len pre mŕtvych“.
Obnovenie prastarej Viery v jej minulej podobe je nemožné. My už nie sme Asi, ani nemáme celé poznanie našich Predkov. Platí aj KON: „spojením dvoch sa Celok nevytvára, ale rodí sa tretie“. Zároveň platí, že „všetko tečie, všetko sa mení“, iba KONy, t.j. Algoritmy Stavby Sveta ostávajú nemenné.
Čím je čistejšia Informácia, tým má väčšiu energetickú naplnenosť a menej skresľujúceho šumu, tým silnejšie „udiera“ do temena človeka, pokiaľ stupeň vývoja jedinca nezodpovedá úrovni danej informácie. Aby mohla byť čistá, musíme aj my v sebe udržiavať ČISTOTU, vytvárať – počínajúc stavom mysle – čistú životnú schopnosť, ktorá nemusí byť spočiatku nevyhnutne „svetlá“ alebo „jasná“, ale musí byť „čistá“.
 
Musíme si uvedomiť, že všetko, čo robíme v rámci Systému Sivých je viac alebo menej sivé. Otázka je v Pochopení rozdielu a Rozlíšenia seba v ňom. Musíme plne pochopiť, odkiaľ to či ono vyrastá. Napríklad, mnoho ľudí si myslí, že si vytvorí či zabezpečí „svetlú“ budúcnosť množstvom peňazí. Vynálezom a nástrojom Sivých chcú budovať Svetlo?
 
Ak pochopíme Systém Sivých a začneme doň vnášať Svetlo, už viac nebude celkom sivý. Takéhoto „vysvetlenia“, očistenia okolia skrz Uvedomenie si a Pochopenie sa sivý Systém vždy bál, pretože neexistuje iný spôsob, ako ho poraziť. Mnohým je ale jednoduchšie „prestúpiť“ do triedy parazitov, a to rôznymi a ani zďaleka nie svetlými spôsobmi. Takto dosiahnu svoje, t.j. vytvoria život, ale tento už nie je sivý, ale má špinavo čierno farbu, lebo vzniká bez prinútenia a na základe slobodnej Vôle.
 
ENERGETICKÁ MRIEŽKA ZEME
Ak naozaj chceme začať budovať životnú prax starej Viery, sotva sa to bude dať v podmienkach betónových džunlí, t.j. v mestách. Každému dnešnému človeku je jasné, že od nepamäti existoval rozdiel medzi „mestskými“ – ako keby pokrokovými ľuďmi – a „vidlákmi“ z vidieka. Tento jav neminul nijakú krajinu dnešnej civilizácie, dokonca sa používa aj z pozície jednej krajiny voči druhej. Na príklady každý ľahko príde sám.
Rozdiely medzi populáciou miesta a vidieka jednoznačne existujú. Dokonca aj mestá medzi sebou si „nič nedarujú“ – existuje aj jede Murphyho zákon, ktorý hovorí: „Odborník je vždy človek z iného mesta“...
 
Z Véd poznáme výraz „Tma národa“. Hoci sme ho už vysvetlili, priblížme si ho znovu. Vychádza z toho, že tá istá Runa má význam „TMA“ aj „10 000“ (okrem ďalších 142 významov). Svet Temnoty je takto zároveň označovaný aj ako Svet, kde existuje 10 000 planét, ktorých slnká vyžarujú v spektre, ktoré nie je pre nás viditeľné. Celá „moc“ Temných a ich „Pán“ je – vzhľadom na Galaxiu Perúnova cesta (Mliečna cesta) – lokálna záležitosť. A tak aj ich „Pán“ má – oproti našim Bohom – iba lokálnu moc, hoci na miestach, kde je prítomný, sa môže zdať „všemohúci“.
Tma národa znamená lokalitu, kde žije viac ako 10 000 obyvateľov. V takýchto miestach je Príroda tak narušená, že už nie je schopná sa obnovovať. A čo týmto myslia Védy? Mestá, kde žije viac ako 10 000 obyvateľov. Tieto lokality sa už totiž naozaj stávajú inými, ako voľná Príroda. Priblížme si prečo.
 
Každý vie, čo je geomagnetické pole Zeme. Je tvorené siločiarami, ktoré obklopujú celú Zem. Vieme tiež, že nie je absolútne rovnorodé, ale že sú miesta, kde je silnejšie či slabšie, kde existujú rôzne anomálie. Ale toto nie je jediná forma energetického poľa vôkol Midgardu. Existuje hneď niekoľko systémov, ktoré vytvárajú okolo zeme energetické mriežky. Ale začnime od začiatku.
 
Poznanie Véd bolo kedysi všeobecným „bohatstvom“, takže poznanie, že Zem má základnú harmonickú symetriu je tiež veľmi staré. Už Sokrates povedal svojmu žiakovi Simmiasovi: „Môj drahý chlapče, skutočná podoba našej Zeme pri pohľade z výšky je ako jedna z tých lôpt, ktoré sú zhotovené z dvanástich kúskov kože zošitých dovedna“. O nejakých 2 000 rokov neskôr publikovali 3 ruský vedci materiál, ktorý navrhoval pohľad na zemeguľu z úplne iného pohľadu. Boli to N. F. Gončarov, historik, V. A. Makarov, elektronický experta a B. S. Morozov, stavebný inžinier. Po mnohých rokoch spoločného výskumu v Moskve publikovali v 60-tych rokoch minulého storočia svoje výsledky v časopise Химия и Жизнь, populárno-vedeckom časopise Akadémie Vied ZSSR. Článok mal názov „Je Zem veľký kryštál?“ Článok vzbudil okamžitý záujem po celom svete, najviac však v USA. Mnohí vedci začali rozvíjať ich teóriu ďalej.
Jedným z najenergickejších nasledovateľov sa stal aj Ivan Sanderson a jeho kolegovia. Známy je napríklad článok „Planetary Grid“ autora menom Christopher Bird v časopise New Age Journal z mája 1975. Veľký pokrok priniesli aj Bill Becker, profesor Priemyselného Dizajnu z University of Illinois z Chicaga a jeho manželka, Bethe Hagens, profesorka Antropológie na Governors State University, ktorí v roku 1981 začali so systematickou prácou v tejto oblasti. Problematikou sa však zaoberalo a zaoberá veľa (nielen) amerických vedcov. Napriek tomu, že do značnej miery rozvinuli pôvodnú myšlienku troch ruských vedcov, nikto sa nesnaží skryť ich prínos a prvenstvo. Napríklad dodnes sa používa pôvodné číslovanie základných bodov mriežky a americké zdroje tento systém dodnes označujú ako pôvodný „Russian system“.
Článok Gončarova, Makarova a Morozova bol natoľko populárny, že bol viackrát publikovaný aj v bývalom Sovietskom Zväze. Okrem iného vyšiel aj v 1. čísle časopisu Техника - молодежи (рубрика "Доклады лаборатории Инверсор", доклад N°74) r. 1981 pod názvom В лучах кристалла Земли. Nazrime trochu do pôvodného článku:
 
  
Ruskí vedci navrhli, že Zem začala svoju existenciu ako kryštál, že jadro Zeme má formu rastúceho kryštálu, ktorý vplýva na všetky deje a prírodné procesy na Zemi. „Lúče“ tohto kryštálu – presnejšie, jeho silové pole – vytvárajú ikosaedro-dodekaedrickú štruktúru Zeme, ktorá sa prejavuje tak, že v zemskej kôre ako keby prestupovali projekcie pravidelných mnohohranných telies vpísaných do zemegule. Ide o ikosaeder (20 hranné teleso) a dodekaeder (12 hranné teleso). Ich 62 vrcholov a rebrá vytvárajú „uzly“, pričom sa ukazuje, že tieto uzly majú množstvo špecifických vlastností, ktoré umožňujú vysvetliť mnohé nepochopiteľné javy.
Ak nahliadneme do americkej literatúry, tak tiež nájdeme dostatok materiálov, ktoré vysvetľujú všetkých 62 bodov (použitá tabuľka je z čias pred rozpadom ZSSR):
 

 

 
Na tejto mapke Becker-Hagens sú trochu inak pojaté základné charakteristiky jednotlivých bodov, ale ak sa lepšie prizriete pôvodnému, ruskému originálu zistíte, že ide o tú istú informáciu: Becker a Hagens nazvali body, ktoré sú v pôvodnej mapke zakrúžkované červenou (u nich plný kruh) ako „jin“ (chladné), body zakrúžkované modro (u nich prázdne kružnice) ako „jing“ (horúce) a body bez farebného označenia ako „vyvážené“.
 
Ak sa pozrieme na tieto body z pohľadu veľkých a dôležitých kultúr či civilizácií minulosti zistíme, že existujú zákonitosti.
Autori upozorňujú, že na mnohých miestach Zeme pozorujeme už od čias neolitu všeobecne rozšírené zobrazenia rovnostranného trojuholníka. Väčšie trojuholníky sú rozdelené na 9 alebo 4 rovnaké trojuholníky. V ústnych aj písomných záznamoch pradávnej minulosti existujú zmienky o akomsi delení Zeme a jej teritórií na trojuholníky – napríklad v Mahabharate, staročínskych hymnách, u starogréckeho filozofa Platóna a v starom slovanskom folklóre.

Kryštálu podobné predmety ako modely Zeme boli nájdené aj archeológmi (ide o predmety zo 4. storočia n.l. nájdené vo Vietname, rímskej oblasti či v Alpách. Telesá spomínané Platónom: tetraeder, hexaeder, oktaeder, ikosaeder):

 
Rovnako sa ukazuje, že centrá všetkých svetových anomálií magnetického poľa sú umiestnené v uzloch systému, najčastejšie ide o uzly 4, 6, 8, 54, 29 a jeden – Brazília – je priamo v centre päťuholníka (49).
Rovnako svetové centrá maximálneho aj minimálneho atmosférického tlaku sú umiestnené v uzloch: 4, 6, 10, 12, 19, 27, 42, 44, 46, 48 a 50. Uzly sú identické aj s miestami vznikov uragánov: Bahamské ostrovy (18), oblastí morí 12 a 27, oblasť južného Japonska (14), sever Nového Zélandu (45) a súostrovia na uzle 31.
Na uzloch a rebrách systému sú umiestnené aj najväčšie náleziská nerastných surovín, pričom často sa niektoré nerasty koncentrujú na rebrách dodekaedra (železo, nikel, meď), pričom iné na rebrách a vrcholoch ikosaedra (ropa, urán, diamanty). Ide napríklad o ropné oblasti Severného mora (11), oblasť Ťumen (3), sever Afriky a Arábie (rebro 20-21), sever Mexického zálivu (rebro 17-78), Aljaška (7), Gabon-Nigéria (40), Venezuela atď.; urán v Gabone (40), Kalifornii (17), urán a diamanty v Južnej Afrike (41), železomagnetické konkrécie pod stredoceánskymi chrbtami, rudonosné oblasti Kirovogadskej a Kurskej anomálie, rudná zóna Erdenet v Mongolsku, systémy spadajúce do Bajkalsko-Ochotského rudného pásu.
Viditeľný je vplyv tohto systému aj na biosféru. Prelet vtákov na juh sa sústreďuje na uzly systému: severozápad a juh Afriky (20 a 41), Pakistan (12), Kambodža a Vietnam (25), sever a západ Austrálie (27 a 43), Patagónia (58). Morské zvieratá, ryby a planktón sa rovnako stretávajú v uzloch systému. Veľryby aj tuniaky migrujú z uzla do uzla po rebrách systému. Očividne na nich účinkuje pole silovej kostry systému.
 
Systém má však svoju hierarchiu, t.j. podsystémy. Sú význačné slabšími prejavmi a procesmi. Podsystémy majú niekoľko úrovní, každá trojuholníková hrana základného systému sa následne delí na 9, potom na 4, opäť na 9 atď. rovnakých rovnostranných trojuholníkov:
 
 
Z historicko-archeologického pohľadu zodpovedajú uzlom prvých dvoch podsystémov prastaré centrá kultúr či civilizácií: Lhasa, Persepolis, Ur, centrum starého Grécka, Dagestan, Justký polostrov, Upsala, Bavorsko, Španielsko, Tasília, Aksum v Afrike, polostrov Jukatán v Mexiku, Bielorusko, plošina Nazca, jazero Titicaca. Podobné mapky nájdeme aj v americkej literatúre:
 
 
Nemôžeme uviesť celý článok, ale autori predpokladajú, že geokryštál stále rastie a takto vytvára energetickú kostru Zeme. Rovnako spozorovali takéto elementy symetrie – podobné kryštálu – aj na Marse, Venuši, Lune a Slnku. Vyslovujú predpoklad, že energetické kostry sú základom všetkých kozmických telies.
 
Toľko teda pôvodný článok. Len pre úplnosť sa pozrime ešte na niektoré ďalšie súvislosti, aj keď o niektorých sme už písali.
 

 

Na obrázku je zobrazená aktivácia mriežkového systému, ktorý je zodpovedný za zostrelenie dvoch moderných dopravných lietadiel, ktoré boli vybavené sofistikovanými počítačovými systémami. 1. septembra 1983 let KAL 007 opustil Anchorage (A) s cieľom letieť so Seoulu v Južnej Kórei (K). Bol odklonený dole, na sekundárnu mriežku, následkom čoho bol zostrelený blízko ostrova Sachalin (S). Linka KAL 902 z Paríža (P) smerovala do Anchorage (A) 20. apríla 1978, ale bola odklonená na menšiu mriežku a lietalo bolo zostrelené pri ďalšej vojenskej základni, Murmasku (M).
Obidve nešťastia boli spôsobené situáciou, keď polohy Slnka a Mesiaca začali vnášať enormnú energiu do vektora spojnice, ktorá spája špičku Aleutského reťazca a územia Mongolska a Ruska na západ od ostrova Sachalin (v prvom prípade). Problém bol u oboch spôsobený prechodom hlavných uzlov mriežky (6 a 11), keď sofistikovaný počítačový systém prepol program čo následne viedlo k zmene kurzu a zostreleniu lietadiel.
Iný prípad – a síce priama sabotáž CIA – viedol k zničeniu jadrového reaktora, ktorý napájal ruský systém „Ďateľ“, predchodcu známeho HAARPU. Takéto systémy sú stavané na uzloch systému, aby mali pôsobisko po celej zemeguli. Ruský, starší systém bol postavený na uzle v oblasti Gomel (2), zatiaľ čo americký HAARP je postavený na uzle 7 na juhu Aljašky. Rovnako platí, že aj zemské póly sa posúvajú len po bodoch mriežky.
 
Prečo sme venovali toľko času vysvetleniu energetickej mriežky Zeme? Pretože pod ňu sa dajú „zavesiť“ ďalšie „podmriežky“, čo je spôsob, ktorý používajú Siví v mestách. Naozaj nie je jedno, či žijeme v Prírode alebo v meste, o veľkomestách ani nehovoriac.
Okrem iného si musíme uvedomiť, že to, čo pre naše telo znamenajú čakry, pre Zem – a iné kozmické telesá – znamenajú uzlové body energetických mriežok. Ako sa takéto body používajú napríklad na akupunktúru u človeka, tak musíme aj uzlové body na Zemi využívať správnym spôsobom. Každá z nich má iný význam a účel.
 
Informačnú mriežku udalostí vytvárajú ľudia a všetko ostatné, čo žije. Napríklad ľudia v mestách generujú túto mriežku zo svojich hláv – závisí od spôsobu, akým sa chovajú. Táto mriežka aj myšlienkové formy, ktoré sa pod ňou vytvárajú, privádza k tomu, že čistí ľudia „strácajú dych“ v betónových džungliach, t.j. dnešných mestách. Môžete si všimnúť, že v Prírode, mimo miest, je stav človeka úplne iný, hoci by sa nachádzal aj v zložitých uzlových bodoch geomagnetického poľa. Mriežka udalostí sú ako keby čiary magnetického poľa. Cítime ich skrz hypofýzu, ale nie všetci ľudia to dokážu. Táto mriežka – hoci je priviazaná k magnetickej mriežke – je iná pre ľudí Rasy a iná pre Sivých. Sivá je vždy lokalizovaná vnútri magnetickej mriežky, ale naša nie. Ich je čo do formy tvorená malými kvadrátmi a rozširovať a zužovať sa nedokáže. Je vytvorená nami, statická a umelá a hustota času je v nej veľmi nízka, pretože skrz ňu kradnú čas od tých, ktorí sú pod ňou. Naša vlastná mriežka udalostí, t.j. energetická väzba medzi blízkymi má tvar včelích plástov a môžeme ju rozširovať a zužovať, t.j. môžeme meniť samotnú udalosť a jej hustotu. Nie je statická, ale dynamická, ustavične sa meniaca. 
 
 
Prečo sa to nazýva mriežka? Pretože na priadzi udalostí existujú ako keby hustejšie „miesta“ informačného toku, ale aj miesta úplne „pusté“. Na takých miestach je dobre žiť, pretože tam nie je prítomná nátlaková informácia – napríklad v prírode – ale na „líniách“ mriežky, alebo v miestach ich vzájomného presekávania sa – uzloch – je treba sa zdržiavať čo najmenej. Teda za predpokladu, že človek má rád svoje zdravie a nie „zadymenú“ hlavu zo stretnutí s prebiehajúcim informačným tokom betónových džunglí. Dnes mimoriadne takýto tlak dolieha na tých, u ktorých „citlivosť“ (Prijímanie-Pochopenie-Uvedomenie) narastá pri vstupovaní do a osvojovaní si Viery. Tento tlak sa ako keby znižoval zvyšovaním priechodnosti prichádzajúcich tokov, ale bolesť tak či onak ostáva. Dnes musíme rozširovať bunky aj na našej sieti diania, hoci pokiaľ sivá mriežka ešte stále diktuje svoje, zdraviu to veľmi neprospieva.
 
Vynára sa tu otázka, od čoho vlastne závisí hustota poľa diania – t.j. im potrebnej informácie – zostaveného Sivými? Je to tak ako u nás – od vzájomného spojenia.
Hustota poľa je zároveň „hustota“ Boha prítomného na danom mieste. Aby to nebolo čudné, povedzme si o pôvode slova BOH viac. Keďže pri všetkých pôvodných výkladoch vychádzame zo zdrojového textu, ktorý je písaný Runami, existuje viacero výkladov každého prastarého výrazu. Týmto sa – ako sme už hovorili – zabezpečuje podávaná informácia aj pred tými, ktorí by ju nemali dostať. Niekomu stačí povrchové čítanie, iný ide do hĺbkovej podstaty...
Jeden z výkladov slova BOH , t.j. v staroslovienčine БОГЪ je Более Одного Глаголи сотворяше (Ъ), t.j. je to mnohorozmerná štruktúra, ktorá tvorí energeticko-informačné toky (EIT) a sama nimi aj je. Runa „БОГЪ“:
ukazuje na niečo prvopočiatočné, prvorodené, prastaré, na múdreho Prvopredka – ochrancu: meno Rodu, Živly, Zeme, Teritóriá, Remeslá, Svety (Triglavy) a pod.
BOHOVIA je teda Informácia a Energia a tie ich Toky (EIT) ktoré majú bezprostredný vzťah k objaveniu sa ľubovoľného člena z RASY tu v JAVI (fyzickom svete). Všetky EIT, t.j. Bohovia, majú vlastné algoritmy a rôzne, špecifické spôsoby pohybu – už ich mená sú, ak to povieme zjednodušene, obrazom ich „špecializácie“. Zopakujme si, že PERÚN (ПЕРУНЪ) vychádza z obrazov Bukvice: PER je perúnica, blesk, UNa poznanie, čo významovo znamená „Ohňoved“, teda ide o EIT celovesmírneho rozsahu. Nie lokálneho, ale účinného v CELOM VESMÍRE. Pre tých, ktorí prešli obradom MENOREČENIA platí to isté o tajnom mene, ktoré v obrade dostali.
Platí Kon: „čo je hore, to je aj dole“, a preto RUNY, t.j. Rečúce UNY-poznania, sú, obrazne povedané, „Matkou jazykov“, megaalgoritmom Rozumu a Jazyka, „knižnicami“, „zdrojom Múdrosti“, nesúcim v sebe prvopočiatočné obrazy. A aby sme to všetko vedeli pochopiť, musíme začať z jednoduchého uvedomovania si Bukvice a Hlaholiky a umenia ich vykladať.
 
Aby sme to dokončili, aj „Pán“ je EIT, ktoré sa zosilňuje aj hustotou siete kostolov a podobných židokresťanských ustanovizní. Nie je schopný byť „len tak“ všade, a teda sú miesta, kde je hustota jeho poľa vyššia a zase miesta, kde je skoro nulová. Musíme brať do úvahy, že Siví prišli do systému Jarily-Slnka pred niekoľkými tisícročiami zo Svetov Tmy. Tieto svety si vybrali technokratickú cestu vývoja, ktorú nazývame civilizácia. Nie je treba veľa rozmýšľať, aby človeku došlo, že vývoj takejto vyvinutej civilizácie 10 000 Svetov nie je možný bez „vedúcej úlohy nejakej strany“, t.j. bez nejakého riadiaceho, systémového energeticko-informačného algoritmu zo Svetov Temnej Navi. Vždy je nejaký „Pán“ – teda nie Svetlí Bohovia – ako sa on sám nazval v Starom zákone. Je to však energeticko-informačné pole regionálnej úrovne efektívnej pôsobnosti, ale aj to stačí, aby založil mriežku udalostí aj s jej nositeľmi na naše udalosti. Noc Svaroga trvá už dlho, pričom naši Bohovia – v súlade s KONom – počas nej na Zem nevstupujú. Siví sa tu teda neukázali len tak, z ničoho nič, ale pod „strechou“ svojho jediného (v tomto prípade majú židokresťania pravdu) Pána z ich Temných Svetov. V tomto sú Siví na tom rovnako ako my, závisia od toho, „koľko ich Boha“ je prítomného v danom bode a v danom čase. Preto „kvalitatívne charakteristiky“ ich Ochrancu určili fyzické a „politické“ naplnenie toho, čo prebehlo a prebieha na Midgarde. Situácia je dnes taká, že donedávna sme my žili v znižujúcom sa progrese a oni v narastajúcom. Civilizácia bola tak naplánovaná, aby naša myseľ „zdochla“ ešte pred príchodom času, v ktorom sa môže obnoviť. Na toto nám vytvorili efekt „nedostatku času“, ktorý nám vnútili, pričom vtedy čas Sivým tiekol pomaly, mali možnosť si všetko detailne pripraviť, aby mohli Rasu dokonale vycicať. Príklad je trvanie 1 hodiny podľa nášho a kresťanského času. Môžeme to pochopiť na rozdielnej dĺžke trvania času v našom a kresťanskom systéme. Predstavme si, že dáme na sporák variť vodu, a táto zovrie za 1 slovanskú hodinu (celý deň má 16). Znamená to, že za 1 hodinu vydáme toľko energie, koľko je potrebné na uvarenie vody. Ale ak vezmeme kresťanskú hodinu (deň ich má 24), tak ak má tá istá voda zovrieť za 1 kresťanskú hodinu znamená to, že za kratší čas musíme dodať tú istú energiu – a hľa, „naháňačka s časom“ je na svete a aj dôvod na viac hodín.
 
Teraz je však všetko naopak. Náš čas sa spomaľuje ale ich zrýchľuje. Všetko sa zmenilo ako v zrkadle, prví sa stávajú poslednými a poslední prvými... Bod nezvratnej zmeny nastane – podľa kresťanského kalendára – r. 3156, kedy Siví nadobudnú nulový potenciál na Midgarde. S nami sa tak udialo pred cca 6 000 rokmi.
 
Čas, v ktorom máme tú česť žiť, je veľmi zaujímavý. Z hľadiska životných podmienok síce nebude „nadštandard“, ale z pohľadu učenia sa našich Duší odkrýva veľké perspektívy – nastáva totiž doba ZNULOVANIA VŠETKÝCH CYKLOV a končia sa časy Sivých. Podstatou Leta 7520 – ktoré začal Boh Koľada – a ktorého obrazom je „Chrám Boha“ je prejavenie sa množstva svetlých Duší v materiálnom Svete. Na vektore od Jarily-Slnka je cez Zeme nášho systému zoradených do 21 Zemí, pričom 21. Zem má príznačný názov: KRODA, t.j. pohrebná vatra. Zvyšných 6 Zemí nemusíme brať do úvahy kvôli ich malej hmotnosti a veľkej vzdialenosti od centra hlavných udalostí. Dostávame veľmi príznačný obraz scenára Premien: CELÁ Premena nastavenia pre človeka sa zmestí do životného intervalu od „Chrámu Boha“ po „Krodu“, čo znamená, že znova a znova dostávame možnosť Výberu Púte. Nikto za nás nerozhoduje, ale dostávame možnosť konať v súlade s našou vlastnou Vôľou a Slobodou. Ale aké hlavy, narodené v tme Noci Svaroga, budú schopné vydržať ohromný nárast energetickej nasýtenosti? Keď skončia „technizmy“ civilizácie, aká úroveň UVEDOMENIA každého človeka umožní elementárne prežiť pri vzájomnom pôsobení s Energeticko-informačnými Tokmi (EIT), pre ktoré používame obraz „BOHOVIA“? Prežitie je však málo, treba PRIJAŤ túto novú úroveň celou svojou Bytosťou – ktorá sa v Javi nazýva „človek“ POCHOPIŤUVEDOMIŤ si ju. Toto je PODSTATA „Prechodu“ na novú úroveň Existencie. Počas tohto prechodu sa VŠETKO začne meniť „absolútne nevedecky“ z pohľadu dnešnej vedy. Nikto sa však nebude našich vedcov pýtať „a ako by ste si to želali?“.
 
Ale naše telá sú narodené v Noci, adaptované na nočné normatívy, a podobne je to aj s našimi Dušami – ktoré sú „exkluzívnymi dodávateľmi“ Informácií pre mozgy – sú poprekrúcané Tmou. Z pohľadu Noci „normálne“ geomagnetické pole sa začne rozlaďovať, tu zosilňovať, tam znižovať, neskôr sa roztočí. Rozpätie adaptívnych schopností našej hypofýzy bude prevýšené z dôvodu rozpadu všetkých štandardizovaných vnútromozgových a všeobecných vlastností organizmu. Nastane situácia, že ľudia, hoci aj nie chorí, nebudú schopní normálne fungovať. Ale to je stav, ktorý sa nedá liečiť. Teda už len fungovanie slovanských – ale nielen slovanských – tiel začne byť problematické. Takže čo sa s tým dá robiť?
 
Principiálne robiť na tom bolo treba už oveľa skôr, takže dnes je už všetko podstatné určené, t.j. kto bude aký a aké „premeny“ na neho doľahnú. Aj kto je kto sa dozvieme každý v pravý čas. Ale pokiaľ ešte ostáva nejaký čas medzi dneškom a tým, čo je predo dvermi, treba pripravovať svoju Dušu na SVETLO, t.j. na skutočnú zmenu životného prostredia.
 
Tentoraz neustupujeme, teraz útočíme! Naši Bohovia rozhodli o inom postupe: ustúpili dozadu v čase a začali Premeny skôr, t.j. nie od toľko „reklamovaného“ r. 2012, ale už od sviatku Koľadu r. 2008. Temní poznajú tak naše Podania, ako aj Termíny lepšie ako my, ale o možnosti zmiešania rozdielnych udalostí v Riekach Časov nemali ani poňatia a proti tomu nemôžu a nedokážu urobiť vôbec nič. Boh Vyšeň – Boh Ochranca nášho Vesmíru – mohol jednoducho vydať Midgard Temným, ak by na nej neostalo ku koncu Noci Svaroga nič, okrem sivosti a tmy, spolu aj s obyvateľmi, ktorí sa vzdali úsilia o dosiahnutie Svetla. Ale neučinil tak, pretože existuje KON: „10 Dietok Svetla sa rovná 1 Svetu“, a v momente rozhodovania ich bolo na Midgarde neporovnateľne viac, ako predpokladal plán temného Systému. Pre tvarov „všemohúci“, ale voči našim Bohom „všeslabý“ Pán opustil v strachu Midgard aj tých, ktorých „zastrešoval“ už na jeseň r. 2009. Ale aj napriek tomu tu stále máme takých „mudrcov“, ktorí si „vyberajú vieru“ namiesto toho, aby jednoducho začali žiť ako príslušníci Rasy, alebo sa aspoň začali pohybovať smerom k Svetlu – nie je až tak dôležité akou rýchlosťou, dôležité je začať konať.
 
Teraz si môžeme niečo povedať aj o periódach už prebiehajúcich zmien. V Lete 7517 (2008-2009) sa začal 16-ročný prechod z Tmy na Svetlo, ktorý vo Védach nazývame „РА-СВѢТ“, čo je fyzický východ Svarožieho Kruhu na stranu, ktorá je obrátená k epicentru „Vyžarovania“. Centrum vyžarovania v našom Čertogu je jeho centrálna hviezda  Hviezda INGLIA. 2025-2026 začne RÁNO, t.j. začiatok Dňa Svaroga, ale ešte nie samotný DEŇ, ktorý už ale bude predo dvermi. A tak pre jedných nastane koniec svetla, pre iných koniec tmy, ako sa hovorí vo Védach. 2026 prechádzame pod plné priame Žiarenie. 100% Svetla a Síl Našich Bohov náš Midgard ešte nedostane, lebo to bude ešte iba ráno. Na plný deň si ešte „počkáme“ 2-3 malé cykly po 1 500 rokov. Ale pre naše telá bude aj toto viac než dosť na zvyknutie si. Ale už RÁNO príde k Jarilu Boh Perún – a čo mu ukážeme?
 
Už je to viac ako tri roky, čo Veľký Triglav Sveta Javi (Svarog, Perún, Sventovít) vzal pod ochranu Matku Prvopočiatočnú Zem. Od 27. júla 2010 sa začalo odpočítavanie nového času. Teraz už naozaj je možnosť výberu: žiť kúsočky cudzieho času, alebo žiť v priateľstve s našou Bohyňou Času, t.j. konať. Od 28. júla 2010 začali bunky niektorých ľudí už prechádzať na syntézu novej bielkoviny a na prácu s novými druhmi energií.
 
Nerátajme s tým, že Nebeské Vojsko a Svetlí Bohovia zostúpia k nám na Zem v Žiarení Slávy a na tanieriku nám prinesú vstupenky do šťastnej budúcnosti. Svetlí Bohovia pomáhajú iba tým, ktorí vlastnými rukami (nie tým, že platia iné ruky) tvoria a budujú život svoj a svojho potomstva. Áno, zdá sa nám neraz, že sa nachádzame v bezvýchodiskovej situácii. Vymierame, degradujeme. Ale je tu niekoľko otázok. Boli to Bohovia, kto nás naviedol na zabudnutie Viery a Prastarého poznania? Nie – sami sme zabudli, sami musíme spomínať. Bohovia nás naviedli na zabíjanie svojich detí? Nie, teraz my musíme rodiť deti a obývať Zem. Naši Bohovia nám kázali za peniaze predávať cudzincom našu svätú Zem, zabíjať zvieratá, znečisťovať vody..?
 
My, potomkovia Prastarých Rodov, sme svojou podstatou Budovatelia. Pre nás bolo vždy životnou normou žiť bok po boku s druhými národmi a byť ich staršími bratmi. Ale dnes je náš nepriateľ nie pred hranicami, ale už u nás v dome vo forme pre nás cudzieho spôsobu života. Sú v našej krvi a tele, sme okupovaní miliónmi parazitov. Prišiel čas sa obrátiť k Védam a posilňovať naše Rody – rodiť Deti!

Pre nás budú najdôležitejšie prvé roky Premien, hoci pre našich Bohov to je niečo ako mikrosekunda. Najdôležitejší je prvý krok. Jednoducho vykročiť rozhodne a správnym smerom. Sme častice Najvyššieho, sme dietky Bohov. Aj preto je nám tak neľahko, ale práve preto prežijeme! Nezabúdajme, že Zem je naša ako dedičstvo našich Predkov. My sme tu doma!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.