Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  VITAJTE VO VEKU VLKA
VITAJTE VO VEKU VLKA
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
A sme vo Veku Vlka. V toľko reklamovanom 21. dni decembra 2012 sa nič hrozného nestalo, nuž môžeme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz. Je to naozaj až také prosté?
 
Najskôr si pospájame niekoľko vecí, o ktorých sme už písali. Vo Védach sa píše o udalostiach, ktoré sa vo Veku Vlka pod nadvládou jedného z našich Prarodičov – Boha Velesa – očakávajú. Písali sme o tom aj v samostatnom článku. Niektorí možno počuli o severských Védach – rokmi sa názov Véda postupne skomolil na Edda – kde sa o nastupujúcom Veku dočítate tiež: „začnú sa valiť vody na Zem a očistia ju od škvŕn...“. Nuž, najskôr si pripomeňme, čo to slovo „Véda“ znamená. Je to veľmi jednoduché a v slovanských jazykoch jasne zrozumiteľné – Véda je od slova „vedieť“. Teda ide o dedičstvo Predkov, ktoré by sme mali vedieť, t.j. v našom ponímaní poznať. Čo do nich patrí a čo nepatrí? Treba brať do úvahy, že v dávnych časoch sa Slovansko-Árijská dŕžava rozprestierala na území od Tichého do Atlantického oceána a od Severného mora po Indický oceán. Písané poznanie Predkov – Védy – mali všetky Rody, ktoré na území našej Dŕžavy žili. Niekde v takej forme, inde v onakej. Všetky by sme mali čítať – vrátane indických – a uvažovať nad nimi, pretože „kto rozdeľuje Bohov rozdeľuje Svargu“. No stále sa ozývajú hlasy tých, že „treba vidieť prvopočiatočné zdroje“. Nechajme ich – sú to buď účelovo naprogramovaní bioroboti, alebo dokonca priamo tvari. Už sme spomínali – stačí si otvoriť knihu Maura Orbiniho z roku 1601 a na prvých stránkach prečítať „zoznam použitej literatúry“. Dnes nepoznáme ANI JEDNO Z UVÁDZANÝCH DIEL – prečo? Pretože tvari – kresťanská cirkev – dostali prvopočiatočné zdroje do rúk. Čo možno očakávať od služobníkov Černoboga? Veď už ich „pracovné oblečenie“ je v „domácich farbách“ Čierneho Boha. A tým, ktorým to stále nedochádza, odporúčame si pozrieť film Stevena Seagala BELLY OF THE BEAST. Je to síce fiktívny príbeh, ale to, ako „pracuje“ čierna mágia v rukách naozaj skúsených čiernych mágov je podané naozaj výstižne. Ak to nedôjde ani potom, tak bude najlepšie, aby takýto „fakty žiadajúci“ bioroboti ani nečítali našu stránku. Nič „vhodné“ sa tu totiž nemôžu dozvedieť...
 
Prečo ľudia, ktorí naozaj vidia energie nám nevedia presne povedať, kedy „presne“ sa veci, ktoré v budúcnosti jasne vidia udejú? Kto pozorne číta naše články už vie, že „JA“ je živatma, živá atomárna častica najvyššieho, „Iskra Ducha“. Nuž a Duch je mimo čas a priestor. Znamená to, že čas a priestor sú relatívne pojmy, ktoré podliehajú zmenám – Duch ich môže ovládať. Duch vôbec môže ovládať matériu. Z určitého pohľadu môžeme povedať, že čas a priestor sú vlastnosťami živatiem, ktoré sa rozhodli začať cestu evolúcie a vstúpili do Sveta Javi. Nuž, udalosti budúcnosti nie sú „televízny program“. Veľa ľudí má umožnené vidieť udalosti nadchádzajúcej budúcnosti, ale vždy a výlučne ide o udalosti, ktoré sa odohrávajú, resp. budú odohrávať v jednom z paralelných vesmírov. Najčastejšie ich – najmä ak sú podávané v spánku – „poskytujú“ Bohovia, t.j. starší členovia Rodov, do ktorých ten-ktorý „adresát“ patrí. Ale kto sú to Bohovia? Výlučne naši príbuzní, ktorí žijú vo Svarge, t.j. v Slavi. Svarga je púť po harmonických Vesmíroch, čo znamená, že – v zmysle Knihy Svetla – najbližší vyšší Svet je Svet Legov, ktorý je 16 rozmerný, nad nimi nasleduje Svet Arlegov, ktorý je 254 rozmerný atď. Stupňov, t.j. harmonických Vesmírov nad nami je spolu 16, čo však neznamená, že 16 „inkarnácií“ nám stačí. Svet by bol veľmi jednoduchý. Nuž, Bohovia – naši Predkovia z vyšších svetov – nám poskytujú informácie (svedectvá) o tom, čo je pred nami. Ale ako už z Véd vieme, ide o Vyššie, viacrozmerné svety. Ak by išlo iba o podanie informácie zo Sveta Legov – 16-rozmerného – ako ho vôbec môžeme vidieť? Kto vie nakresliť či povedať, ako vyzerá 16-rozmerrný priestor? Veď to sa v štvorrozmernom svete – Svete Javi – ani nedá. Vieme, že keď príde náš čas postúpiť nahor, do vyššieho sveta, tak musí dôjsť k S(z)Mene RozmernosTI, t.j. k smrti. Z Véd vieme, že z vyššieho do nižšieho Sveta sa dá dostať bez potreby smrti, ale zdola nahor to nejde. Nuž, prvý nevysvetliteľný problém – ako interpretovať 16-rozmernú informáciu v štvorrozmernom svete? Vieme, že to je neriešiteľné. Ďalší – tiež nemalý problém – je v tom, že my, „4D“ bytosti máme 5 zmyslov. Z toho analogicky vyplýva, že „16D“ bytosti majú minimálne 17 zmyslov. Pravdepodobne tie, ktoré máme my, plus navyše tie, o ktorých nemáme ani potuchy. Ako môžeme náležite interpretovať to, na čo nemáme ani zmysly? Opäť neriešiteľný problém – teda našimi zmyslami. Toto je napríklad spôsob, ako nevedomé 4D bioroboty sú ľahko oklamateľné 16D anjelmi – čo sú bytosti 16 rozmerného Temného Sveta Navi. Dokážu vytvoriť takú ilúziu, ktorá je jednoducho – vzhľadom na počet ich zmyslov –pre nás jednoducho zmyslovo neodhaliteľná. Tu pomôže jedine poznanie Predkov – a sme znova pri Védach a dôvodoch, prečo existujú. A teraz si ešte predstavme „254D“ bytosti, t.j. vo Svetlom Svete (Svetlej Navi, t.j. Slavi) Arlegovia a v Temnom Svete (Temnej Navi) Archanjeli – majú 255 zmyslov – čo s tým môžeme – aj pri najlepšej vôli – robiť..? Je to pre nás jednoducho nepostihnuteľné.
 
Nuž, informácia „podaná“ z vyšších svetov je jednoducho informácia z vyšších svetov. Výhoda je tá, že má svoj dôvod a pomáha nás zbaviť sa nevedomosti – ak sa správne postavíme k jej interpretácii a premeníme teóriu na prax – ale tak či onak pochádza z prostredia, pre ktoré ani pri najlepšej vôli nemáme „autoatlas“ (pre niektorých to je to, čo tu bolo pred GPS... a čo tu ostane aj po „vypnutí“ elektriky). A teraz si predstavme, že cestujeme autom. Ak ideme po Slovensku, tak niekde zo vzdialenosti cca 50-70 km môžeme zbadať naše Vysoké Tatry, pričom vieme, že do nejakej 1-2 hodín riadenia automobilu už môžeme priamo v Tatrách zaparkovať. Predstavme si to, ako cestu v známom svete – v Javi. Vieme predvídať kedy a kde môžeme „siahnuť“ na to, čo vidíme.
 
No teraz si predstavme – niektorí túto skúsenosť majú – že cestujete v USA niekde smerom od východného pobrežia napríklad do Nevady. Je to v podstate úplná rovina, pričom v určitom bode cesty zrazu uvidíte na horizonte horské pásmo. Ak použijete skúsenosť zo Slovenska, tak si poviete: ešte nejaká tá hodinka-dve a sme v horách. Ale na vaše prekvapenie, idete celý deň a hory sú stále iba na horizonte – je to pre nás cudzí kraj, v ktorom nevieme odhadnúť vzdialenosť. Do hôr sa v takýchto krajinách môžete dostať neraz až na ďalší deň od okamihu, keď ich uvidíte prvý raz na horizonte.
 
A presne takto to funguje u tých, ktorí majú informácie „zhora“. Vidia, že určité udalosti – skaza civilizácie – je pred nami, ale preto, lebo informáciu dostávajú z viacrozmerného sveta nevedia presne určiť, kedy to presne nastane. Ostáva tu len fakt, že to nastane. Nič viac a nič menej. Potom sa môže stať, že svoje vlastné videnie „prilepia“ k nejakému všeobecne známemu časovému míľniku – akým nesporne bol 21. december t.r. – a nemusí to sadnúť. Preto musíme takéto informácie aj takto brať. Vieme, že opísané udalosti nastanú, ale nikto nezaručí kedy presne – v zmysle „televízneho programu“. Za prípravu na takéto udalosti preberáme osobnú zodpovednosť. Buď vezmeme veci vážne a pripravujeme sa , alebo si myslíme, že ak sa „dobre skoncentrujeme na pozitívnu predstavu“ tak sa tomuto vyhneme. Obrazotvornosť je síce veľmi dôležitá, ale musíme si uvedomiť, že nemusí vždy stačiť. Predstavte si, že sa nejaká skupina „pozitívne naladených“ ľudí dá dokopy a bude si spolu predstavovať – nech ich je naraz aj tisíce – že nechcú, aby napríklad prišla jar. Môžu mať úspech? Sotva – proti ním totiž stojí oveľa väčšia myseľ ako je ich vlastná – sila Vyšných Bohov. A práve tak to je aj s nadchádzajúcimi udalosťami. Je vôľa našich Bohov, že civilizácia BUDE zničená. Či presne podľa známych časových údajov, ktoré poznáme – to je úplne iný problém. Vieme iba to, že toto nikto na Zemi presne nevie.
 
Vráťme sa teraz k proroctvu, o ktorom sme písali v minulom článku. Naozaj existuje a naozaj poznáme pani, ktorá ho dostala od svojej starej mamy. Čo z neho môžeme – pomocou zdravomyslia – vyextrahovať? Nuž, s najväčšou pravdepodobnosťou nastane udalosť, pri ktorej bude na Zemi niekoľko dní tma. Z Véd vieme, že sa má na niekoľko dní zastaviť rotácia Zeme. Ak sa stane, že to bude – v našej zemepisnej polohe – v čase noci, tak bude nevyhnutne niekoľko dní noc. Z Letopisov Véd vieme, že v minulosti sa tak stávalo od 1 do 10 dní. Možno, že tento krát to bude na 3 dni. Väčšina územia Slovenska – severné časti Slovenska – ostanú nad vodou, t.j. prílivová vlna pôjde okolo nášho územia zo severnej aj južnej strany. Táto udalosť NASTANE, my len nevieme kedy. Presnejšie, nikto to u nás nevie. Či to bude už teraz v marci – čo je však je pre neprítomnosť hviezdy Mary nepravdepodobné – alebo do 3 či 10 rokov je iná vec. Kto to berie vážne koná, kto nie sníva sny o obrazovej predstavivosti.
 
My sme odporúčali stráviť 21. december v Prírode, hoci bolo vopred jasné, že je veľmi malá pravdepodobnosť predpovedanej tmy na tri dni. Ale v tomto to je. Kto urobil prípravy a odišiel do hôr sa už pripravil. Ak nastane kataklizma do dvoch či troch rokov – čo je zatiaľ najpravdepodobnejší čas – má veci pripravené. No a kto neurobil nič, takto najpravdepodobnejšie urobí aj nabudúce. Teraz si povie, že sa začne chytať na jar, na jar bude iná robota a nechá to na leto... v lete to nevyjde a bude lepšie na jeseň. Potom v zime sa to už zase nebude dať, takže to presunie na ďalšiu jar... až príde „deň Pánov ako zlodej“ a zastihne takýchto ľudí tak, ako sú. V spravodajskej práci platí, že ak nejakú dôležitú informáciu nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, tak sa musím zariadiť tak, aby som bol pripravený na horší prípad. Prinajhoršom sa nič nestane, no ak sa stane a nebudem pripravený... prišiel koniec. A toto bol aj odkaz –z tohto pohľadu – Sviatku Premien Boha Koľadu.
 
Ako budeme bezpečne vedieť, že to konečne prichádza? Odpoveď je jednoduchá – nijako. Môžeme v tejto otázke kľudne siahnuť do Nového Zákona. Je tam niekoľko vhodných informácií – výrokov Krista – na túto udalosť. V prvom rade hovorí, že nebude iné znamenie ako „znamenie Noemovo“. V Starom zákone ľahko zistíte, že „znamenie Noemovo“ znamená, že hoci Noe ako posadnutý staval svoju Archu, všetci ostatní okolo ho mali za blázna a zabávali sa ešte v predvečer kataklizmy. Takto to bude aj teraz. Ďalej Ježiš odporúča pozorovať „znamenia Vekov“, čo je podobné, ako pozorovať znamenia v Prírode, z ktorých vieme predpovedať, aké bude počasie. A vyložene tvrdí, že o tom dni nikto na Zemi nevie – iba Nebesia. Aj s týmto môžeme súhlasiť. Nuž, všetko čo treba máme – v zmysle informácií –ak ich v zmysle zdravomyslia osobnou skúsenosťou pretavíme na Múdrosť, dobre. Ak ostaneme iba „dobre informovaní“, smola... Ale nedivte sa, takých bude veľmi veľa, vlastne väčšina.
 
No Duch naozaj ovláda matériu, teda musíme vedieť, že toto je naozaj cesta vo z tohto pekla, ktoré sme na Zemi podľa pokynov tvarov sami vytvorili. Dokonca môžeme úplne zvrátiť nastávajúcu kataklizmu.  Ale ako? Máme znečistenú už celú Zem. Kontaminácia je vo vode, v zemi aj vo vzduchu. Vedci nám „odborne“ radia, že ak chceme čistú vodu, máme si kúpiť filter na vodu. Ak chceme čistý vzduch, máme si kúpiť filter na vzduch... Ale načo budem čistiť vodu, ak je kontaminovaná zem? Čo z očisteného vzduchu, keď jedy sú vo vode aj zemi? Ako očistiť zem, aj je v kontakte s kontaminovanou vodu a vzduchom? Dá sa to vôbec... máte pravdu, nedá. Teda, z materialistického pohľadu sa to vôbec nedá. Teraz aspoň ľahko vidíme, ako hlboko sme sami vnikli do materialistického svetonázoru – a to si hovoríme Slovania. Oheň, vzduch, zem a voda sú z pohľadu nášho svetonázoru – Véd – elementárne živly. To síce vieme – používame to v Zdrave – ale čo asi nevieme je, že medzi živlami existuje hierarchia, t.j. existujú vzťah nadriadenosti a podriadenosti medzi nimi. Najvyšším živlom je éter. Ak očistíme éter, očistí sa jemu podriadený živel – oheň. Keď bude čistý oheň, očistí sa jeho podriadený živel, vzduch, atď. Čo to j ten éter?
 
Nebesia, alebo Éter je naša myseľ. Myšlienky a zmysly nikde nemiznú, lebo mysliace a zmyslovo vnímajúce procesy pretekajú na úrovni energetických polí. Myšlienka, ktorá sa zrodila ľudským mozgom odchádza do informačného poľa, ktoré je súčasťou energetického poľa Zeme a Vesmíru. Súhrn energetických polí ľudí, ktorí teraz žijú, ktorí žili v minulosti a aj tých, ktorí budú žiť v budúcnosti, ako aj Bohov Prarodičov sa zjednocuje do jediného poľa, čím vytvára Rodové energetické pole, ktoré nazývame egregor. Naši Predkovia sa vedeli k nemu pripájať a využívať jeho bezrozmernú, ničím (z Vesmírneho meradla) neohraničenú energetickú silu, a túto energiu používať na účely ochrany a obrany (to stále robia aj dnešní charakterníci), liečenia a podobne. Je to Sila Rodu a väčšej sily vo Vesmíre niet. Podľa Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnej rieke času, a táto rieka sa nachádza vnútri rieky času Rodu. Rodová rieka pramení od Bohov Prarodičov daného Rodu a pokračuje až do čias tých členov Rodu, ktorí žijú dnes. Je to sila ohromného množstva pokolení. Sila Rodového egregoru sa nedá porovnať s nijakým iným egregorovým systémom akéhokoľvek náboženského smeru – kresťanský egregor má nanajvýš necelých 2 000 rokov, židovský okolo 5 000 rokov, moslimský nejakých 1 500 rokov. Kresťania sa práve preto snažili zničiť všetko čo sa len dalo, aby nás násilím odtrhli od našich rodových koreňov. V podstate zničili všetky zdroje, ktorými sme boli spojení s našimi Rodovými Bohmi a Predkami, čím zmenili Slovanov na otrokov (služobníkov) boha Izraela. No tak či onak, poznanie predsa len prežilo bojom a úsilím našich najtvrdších a najpevnejší Predkov (žrecov, znacharov, vedúnov, volchvov). Sú takí, ktorí spojenie nestratili a zachovali v prastarých zariekaniach také archaické pojmy, ako sú ostrov Bujan, kameň Alatyr atď. Aby sa vytvorilo pevné spojenie s Predkami, nestačia iba zvukové vibrácie, ale je potrebné aj vedieť materializovať obrazy.
 
Pri materializácii obrazov je kľúčové slovo „obraz“. Zobrazenie je materializácia obrazu do života. Zobrazovať znamená vytvárať obrazy. V dnešnom ponímaní to je to niečo ako vizualizácia. No zobrazovať znamená aj túžiť, snívať. V staroslovienčine existuje zvrat „tvoriť túžby“. Umenie zariekania spojené s materializáciou obrazov je veľká sila. Veď práve takto sa nadväzovalo pevné spojenie so svojim Rodom, ktoré bolo ako priame, tak aj spätné, t.j. egregor sa „nabíjal“ energiami ľudí z daného Rodu.
 
Aby sa aktivovalo energetické spojenie medzi egregorom a človekom, je okrem zariekaní potrebné používať prastaré obrady, rôzne hymny, pravslávenia, príhovory. Majme na pamäti, že v našej Galaxii NIET väčšej sily ako prastaré egregory našich RODOV.
 
Toto je tá predstavivosť, ktorú máme používať. Čisté poznanie mení znečistenú myseľ na čistú. Čistá myseľ-Nebesia-éter zmení následne postupne na čisté všetky podriadené živly a naše životné prostredie sa stane ČISTÉ. O tomto hovorí prastaré príslovie ČISTÉMU JE VŠETKO ČISTÉ. Toto nie je materializmus, toto je skutočná duchovnosť. Pri takejto duchovnosti neuškodí ani rádioaktívne zamorenie – všetko životné prostredie sa očistí. Pri dostatočne veľkom množstve ľudí v okamihu padne moc tvarov nad nami. Ale toto sa – pochopiteľne – nedá dosiahnuť rátaním nadobudnutím peňazí a diskusnými krúžkami na internete. Toto je SLOVANSKÁ DUCHOVNOSŤ. Duchovnosť tvarov a biorobotov je kľačanie na kolenách v kostoloch a čítanie zariekaní, ktoré zostavili čierni mágovia. No bioroboti nie sú sami. Na Zemi máme už také veľké množstvo cudzozemcov, že sa to už nedá ani ukryť. Pozrite si krátky záznam televízie REN, kde sa reportérka televízneho kanála priamo opýtala D. Medvedeva, bývalého ruského prezidenta a terajšieho premiéra na „malých, zelených mužíkov“:
 
 
 
REN: ...napríklad, prilietavajú z inej planéty malí, zelení ľudkovia?
 
MEDVEDEV: Poviem vám o tom prvý a posledný raz. Spolu s odovzdaním kufríka s jadrovými kódmi, prezidentovi (našej) krajiny prinesú špeciálnu aktovku. Na nej je napísané „VRCHOLNE TAJNÉ!“ a je iba o prišelcoch, ktorí navštívili našu zem. Zároveň dostáva dokument, absolútne tajný, od tajnej služby, ktorá sa zaoberá kontrolou prišelcov na teritóriu našej krajiny. Teda tieto dve aktovky sa odovzdajú spolu s jadrovým kufríkom. Po vypršaní plnej moci sa všetky aktovky odovzdajú novému prezidentovi. Podrobnejšiu informáciu môžete dostať, ak si pozriete dokumentárnu kroniku – film MUŽI V ČIERNOM. Bolo urobených niekoľko verzií.
 
REN: koľko je ich medzi nami...
 
MEDVEDEV: Koľko je ich medzi nami nepoviem, pretože by to mohlo vyvolať paniku...
 
Už vieme, že nás, bielych bolo pred 100 rokmi na zemi 20% z celkového počtu obyvateľstva Zeme. Dnes nás je už iba 2,7%. Prebieha vojna, naša systematická genocída – vyhladzujú nás! Tu nepomôže „hrdinský“ boj na klávesnici počítača v špeciálnej skupine vo virtuálnom priestore – ako si ešte stále mnohí tiežslovania myslia...
 
Duchovný človek je PRIAMO napojený na svoj Rodový egregor. Pri útoku na neho môže cez seba „prepustiť“ útok priamo na Rodový egregor, ktorý – pretože v Galaxii niet väčšej sily – zmätie nevídanou silou každého útočníka. Chceme sa vrátiť k našej veľkosti, alebo kľačať na kolenách pred tvarmi? Tretej cesty niet. Vo Veku Vlka už nie. Vari ani nie je potrebné zopakovať, že opäť štartujeme z našich prastarých obradov, pravslávení, rituálov... z tých skutočne prastarých. Môžeme ich vykonávať v dnešnom, modernom jazyku, ale staroslovienčina je oveľa účinnejšia. A čo pomôžu „obrady“ moderných, samozvaných žrecov? Už si viete odpovedať sami – na aký egregor sú napojené? Na miliardy rokov starý, Rodový, či na mladučký, ktorý si vymysleli oni sami?
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.