Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  HRA POKRAČUJE
HRA POKRAČUJE
Hľadanie pravdy - Hľadanie
 
 
Na obrázku vidíme rekonštrukciu výzbroje kniežaťa Sviatoslava. Poľahky rozoznáme znak Boha Koľadu – Koľadník, Hviezdu Boha Perúna a strmhlav sa rútiaceho, útočiaceho Sokola. Práve tento Sokol je ako štylizovaný symbol použitý ako národný symbol Ukrajiny. Za starých čias, keď sme hovorili slovienskym jazykom, sme mali niekoľko výrazov pre sokola. Okrem slova sokol – ktorý používame nielen my aj dnes – máme výraz Finist, Rároh či Riurik. Sokol je – ako hovoria dnešní vedci – zviera, ktoré vyvinie najvyššiu rýchlosť vôbec. Sokol Rároh sa dokáže tak bleskurýchlo strmhlav vrhnúť z výšky na svoju korisť, že jeho rýchlosť nemá obdobu. Práve preto bol Rároh či Riurik často používaným symbolom našich Predkov. Bleskurýchly a rozhodný útok je jedným zo základných faktorov víťazstva v akomkoľvek boji.
 
Normandská teória bola vymyslená objednanými, profesionálnymi falzifikátormi, ktorých financovali Romanovci, ale to už nás dnes neprekvapí. Dôležité je, že je to opäť jeden z jasných dôkazov našej spoločnej minulosti – jeden druh sokola voláme RÁROH (РАРОГ)dodnes. Naši východní susedia používali viac iný – hoci významovo totožný názov – Riurik. Veď aj preto ho možno nájsť na výzbroji bojovníkov z čias Kyjevskej Rusi. A práve pre túto slávnu minulosť sa stal oficiálnym znakom Ukrajiny znovu. O Perúnovej Hviezde sme hovorili len v minulom článku a jej prítomnosť na štíte kniežaťa Sviatoslava Chrabrého nijako neprekvapuje – ani jej hojný výskyt na našom území.
 
Ale takýto boj, otvorený boj proti nepriateľovi sa dnes nevedie. Tvari sa poučili. Nikdy našich Predkov priamym bojom neporazili, preto vždy postupujú zákerne. Už sme písali o sieťových vojnách, vieme čo je psychotropná zbraň. Dnes sme však všetci vystavení najviac informačnej zbrani. Mnohí si síce povedia, že načo toto všetko? Veď všetko prejde samo sebou, počkáme si v kútiku a „póly sa sami v tichúčku prepólujú“, či pôjde to aj „bez zbraní a postroja“. Mnohí sa dnes hlasno vyjadrujú, ako vybabrali s „koncom sveta“. Čo vlastne urobili? Nič. To bola celá ich taktika. Nechajme ich, keď príde čas neodvratných zmien, použijú zase tú istú „taktiku“... a asi budú prekvapení, aj keď už nie dlho.
 
Genocída našich národov prebieha systematicky. Možno dokonca povedať aj „nebadane“. Okrem chemických postrekov tzv. „Chemtrails“, očkovania detí – následkom čoho čoraz častejšie prichádzajú správy nielen o následkoch na celý život, ale aj o ich úmrtiach, a to nielen u nás – otravovania a ničenia životného prostredia, alkoholu, drog a cigariet, sú „nasadzované“ aj jemnejšie metódy. Pozrite sa vôkol seba, koľko je dnes mladých párov bez detí? Mladé ženy často dávajú prednosť „kariére“ pred rodením detí. Spočiatku nebadane presviedčajú, že „ešte nie je čas“, či „treba si najskôr užiť“, neskôr je „už neskoro“. Takéto ženy vnášajú rozbroje aj do svojho okolia. Veľmi často rozbíjajú iné manželstvá, lebo chcú toho či onoho muža. Potom to neraz nepostačí a „balia“ šéfa. Na takýchto pracoviskách začína pre väčšinu nezúčastnených hotové peklo. Najčastejšie si totiž takáto „odborníčka“ začne poisťovať svoje postavenie a postupne sa zbavovať nepohodlných ľudí, pričom nezriedka sú to tí, ktorí ju spočiatku učili. Nedá sa s ňou bojovať, pretože šéf je vždy silnejší... A pomaly vymierame.
 
Neberieme ani do úvahy ďalšie „vylepšenia“ tvarov, medzi ktoré patrí napríklad chystané „zrovnoprávňovanie rodičov“, čo nás – ak si to dáme – čaká aj v Európskej únii. Reč je o „chudákoch rodičoch“ rovnakého pohlavia, ktorí budú „diskriminovaní“, ak si adoptujú deti. Veď všetky deti prirodzených rodičov budú používať názvy OTEC a MAMA. Takže tvari úradníci EÚ už majú návrh – budú zavedené názvy „rodič č. 1“ a „rodič č. 2“. Nuž, dobre, ale ako budú tieto deti volať starých rodičov? Rodič č. 1 rodiča č. 2..?
 
Medzi zbrane genocídy patrí aj voľný sex. Pri poznaní Pravidiel (zákonov) rytmu Vesmíru nám známymich ako RITA vieme, že pri prvom pohlavnom styku dochádza k trvalému naprogramovaniu partnerky či partnera. Už sme o tom písali, ale jeden z „výsledkov“ je aj stav, kde pri častom striedaní partnerov každý z nich „doprogramoval“ niečo svoje. Takto sa rodia deti, ktoré majú pomaly každý orgán v tele od iného otca... je samozrejmé, že takýto človek nemôže byť zdravý.
 
Ďalším – pre tvarov vhodným – „vedľajším efektom“ sú nechcené deti. Nevzdelaní rodičia nerozumejú Rodovým princípom a jednoducho sa – v lepšom prípade – takýchto detí „zbavujú“ a dávajú ich na adopciou. Možno ste v médiách zachytili informáciu, že Rusko zákonom zakázalo „export“ detí do zahraničia. Prečo sa tak stalo? Najviac detí odchádzalo na adopciu do amerických rodín, kde sa o nich „americky“ starali. Ak neberieme do úvahy tie nešťastné deti, ktoré idú rovno na obete, tak sú aj iné, ktoré často v USA zomierali. Ak sledujete ruskú televíziu, tak ste mohli za posledné roky zachytiť niekoľko takých prípadov, ktoré už nebolo možné zakryť. Napríklad jedno dieťa v USA – krásny, modrooký chlapček – zomrelo tak, že ho rodič(?) zabudol ráno, keď išiel do roboty v aute. Zaparkoval auto pred úradom, kde pracoval, vybral si počítač, auto zavrel a uzamkol. Pretože trochu meškal, tak sa zabudol staviť v jasliach. V aute počas parkovania nešla klimatizácia, tak dieťa sa zadusilo. No a on prišiel na to až pri odchode z práce. Dostal sa síce pred súd, ale bol plne oslobodený, pretože za to „nemohol“...
 
Aby sme nadobudli schopnosť odporovať lži je nevyhnutné už u našich detí vyvíjať kvality skutočného človeka, ktoré sú uvedené vo Védach. Už sme hovorili o 64 cnostiach, ktoré musí poznať chlapec a o 64 umeniach, ktoré musí poznať dievča. Existuje šesť povinností ženy, ktoré musí poznať dievča a šesť povinností muža, ktoré musí poznať junák. Prirodzené pohlavné odlišnosti sa pri našom učení mládeže berú do úvahy, ale tvari sa snažia nanútiť ľuďom svoju podstatu. Homosexualita a lesbiánstvo sú prirodzeným stavom pre tvarov. Práve preto vždy, keď neľudia prichádzajú k moci, tak rušia trestnú zodpovednosť za takéto činy. No pre ľudí je takýto spôsob konania neprirodzený.
 
Teraz zomierame pod účinkom jednej z najstrašnejších zbraní – informačnej zbrane. Musíme sa teda naučiť ju používať aj my. Použitie takejto zbrane sa delí na tri úrovne:
 
Prvá úroveň je HESLO. Je potrebné ho jasne vyjadriť dvomi-tromi vetami a rozširovať všetkými dostupnými prostriedkami. Napríklad Svedkovia Jehovovi napĺňajú svojimi materiálmi všetky poštové schránky, vyzváňajú po telefónoch, chodia aj po domoch, ba zastavujú ľudí aj na uliciach. Tu vidíme, že stúpenci Judaizmu majú všetko povolené (kresťanstvo aj islam sú iba vetvami judaizmu).
 
Druhá úroveň je OBJASNENIE. Je nevyhnutné ľuďom objasniť, prečo treba robiť to, o čom sa hovorí v heslách. Medzi zbrane tejto úrovne patria články v novinách a časopisoch, vystúpenia v rádiu a televízii, internet a podobné veci.
 
Tretia úroveň je HLÁSANIE. Musíme si otvoriť svoje škôlky, školy a univerzity. Nemali by sme dávať svoje deti na zombirovanie k tvarom do ich škôl. Máme povinnosť dať deťom plnohodnotné človečenské vzdelanie v súlade s Konmi našich Bohov a Zápoveďami našich Predkov.
 
Možno, že niektorí si povedia, že načo, že sa treba skôr spoliehať na Našich Bohov, ktorí prídu a všetko dajú do poriadku. Nuž, okrem toho, že to je jeden zo základných princípov kresťanstva – nekonaj aktívne, plň len otrocké príkazy, je situácia zložitejšia. Naši Bohovia nám skutočne preukážu pomoc v potrebnom čase. Ale my musíme pochopiť, že zmysel nášho boja nie je len vo vyčistení Midgard-Zeme od kozmických parazitov, ale viac v tom, aby sme počas tohto boja nadobudli schopnosť rozlišovať pravdu od lži a naučili sa zdravomysliu. Svet ľudí je druh školy so svojimi vyučovacími hodinami. Činnosť tejto školy je v plnej miere zabezpečená našimi Bohmi. Vo Vesmíre nie je nič, čo by Oni neriadili. Nezabúdajme, že cieľom ľudského života je rozvoj osobných vlastností a schopností, ktoré sú nevyhnutné na usporiadanie celej Vesmírnej Stavby. A nadobudnúť ich možno výlučne splnením svojich predpísaných povinností na zodpovedajúcom evolučnom stupni a životnom pôsobisku. Na cudzom chrbte sa nedá dôjsť do Kráľovstva Nebeského.
 
Keď už spomíname „Kráľovstvo Nebeské“, tak nemožno si nevšimnúť, že pápež oznámil svoju zamýšľanú abdikáciu. O čo také môže ísť? V minulom článku sme si povedali, čo to je Vedomie, podvedomie aj nadvedomie. Nuž teroristická organizácia s preukázanou 2000 ročnou zločineckou minulosťou, ktorá sa dodnes zaoberá najmä drancovaním Prírody a poskytovaním platených služieb čiernej mágie má v týchto veciach jasno od začiatku. Za týmto činom je pokus Temných síl dostať pod kontrolu bránu do nadvedomia, či inak skryť sa pod prahom tejto brány a tak blokovať či všemožne sťažiť prístup k otváraniu Pamäte Predkov. Týmto krokom sa snažia niečo urýchliť, ale nevieme presne určiť o čo konkrétne ide. Tvari sú stále silní, aj keď už im plány nevychádzajú tak, ako chceli. No nezaškodí si povedať pár slov o veciach, ktoré sa nikdy nedostali do našich médií.
 
Ešte predtým si pripomeňme proroctvo stredovekého írskeho mnícha Malachia (1094-1148), ktorý zostavil zoznam 112 pápežov, pričom jeho zoznam začína pápežom Celestínom II., ktorý bol zvolený do úradu r. 1143. Podľa tohto proroctva bol Benedikt XVI. predposledným pápežom. Posledný pápež zahynie násilnou smrťou a ulice Ríma zaleje morská voda...
 
ak_18.jpg
 
Len na okraj. Ján Pavol I. – ako sa podrobnejšie dočítate v knihách Dr. Colemana – bol zavraždený preto, lebo chcel odstrániť z vedenia katolíckej cirkvi slobodomurárskych hodnostárov, hlavy lóží. Vládol len niečo okolo mesiaca, a práve preto je na neho odkaz „De medietate lunae“ – neúplná luna, t.j. mesiac. Je to zjavný odkaz na dĺžku jeho pontifikátu. Podobne citát, ktorý sa vzťahuje na Jána Pavla II. väčšina odborníkov prekladá vo význame „zakrytého slnka“. Ján Pavol II. sa narodil počas zatmenia slnka, a teda v čase, v ktorom sa nerodí veľa detí.
 
S týmto starým proroctvom sa dopĺňa aj proroctvo o celkovo 44 amerických prezidentoch, ktoré sa objavilo na amerických portáloch r. 1996. Nie je dôležité, kto je jeho autorom, dôležité je to, že sa plní. Médium, od ktorého proroctvo pochádza hovorí o tom, ako sa ocitlo vo veľkej budove – aká však v USA neexistuje, a ktorá slúži ako múzeum amerických prezidentov so 44 sálami. V každej sále sú vystavené typické rekvizity charakteristické pre dobu vládnutia daného prezidenta – napríklad v Kennedyho komnate je aj odstreľovacia puška. Posledné štyri miestnosti boli zahalené čoraz väčšou temnotou, no pri čísle 43 (Bush mladší) bol viditeľný konflikt s následkom veľkej straty životov – a práve on napadol Irak aj Afganistan. Posledná komnata je temná, no cez temnotu prebleskujú záblesky ohňa... je to obraz, ktorý bude sprevádzať 44. prezidenta.
Takže pre tých, ktorí „vybabrali“ s koncom sveta je tu nepríjemná správa... 21. december 2012 síce prešiel, ale koniec (hoci nie sveta) nie. No nechajme ich, nech si ďalej cizelujú svoju rafinovanú taktiku...
 
Aby sme dostali aspoň malú predstavu toho, o čo všetko už dávno okolo nás ide, pozrime sa na informácie, ktoré presiakli na ruskú verejnosť z prostredia armády. V máji r. 2000 sa na ostrove Malorka v Stredozemnom mori uskutočnilo stretnutie najvyšších vojenských dôstojníkov generálnych štábov USA a Ruskej federácie. Na tomto stretnutí bol analyzovaný a schválený plán pozemného napadnutia Ruska, ktorý vypracoval generálny štáb Ruskej armády pod vedením Náčelníka generálneho štábu, generála Jurija Balujevského. V súlade s týmto plánom má byť prvý úder vedený bývalými socialistickými štátmi Východnej Európy – najmä Poľska a Ukrajiny. Pretože hlavným nástupišťom pre útok má byť územie Ukrajiny, tak v rámci prípravy na agresiu bol prijatý aj plán prípravy vojenských základní a skladov na území Ukrajiny. Veľký dôraz sa v tomto pláne kladie na faktor neočakávanosti. V Rusku musí byť k tomu času realizovaných niekoľko vopred naplánovaných opatrení, napríklad zničenie ťažkých, medzikontinentálnych rakiet, ale aj príprava právneho rámca. Jedným z bodov takejto prípravy je taká reforma ozbrojených síl, pri ktorej dôjde k očisteniu veliteľského zboru Ruskej armády od národne a patrioticky orientovaných dôstojníkov.
 
Nedávno presiakla na povrch informácia, že plán sa nepodaril vďaka starostlivo zorganizovanému úniku informácií z prostredia armády. No tak či onak, reorganizácia Ruskej armády sa začala. Americkí vojenskí špecialisti navštívili v júni r. 2006 Ukrajinu v rámci inšpekcie, ktorá mala preveriť stav príprav v zmysle schváleného plánu, t.j. overovali stav príprav vojenských základní a skladov. Odeský prístav bol schválený na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá zahŕňa aj jeho rozšírenie. Tu je naplánovaná jedna z najväčších svetových námorných základní vojenských plavidiel USA a NATO. V zmysle plánu tu k okamihu prekročenia ruských pozemných aj námorných hraníc má byť skoncentrovaný dobre že nie celý svetový vojenský arzenál po kontrolou USA. Pred začiatkom vtrhnutia má ruská piata kolóna za úlohu začať s likvidáciou najlepších Rusov. Čistka má byť realizovaná v časovom rozpätí maximálne 48 hodín. Plán nepredpokladá prežitie žiadneho z protestujúcich Rusov. Propaganda a masovokomunikačné médiá majú vopred informovať širokú verejnosť a vnútorné orgány krajiny o tom, že banditizmus v Rusku je nevyhnutné zlikvidovať akýmikoľvek metódami a čo najrýchlejšie. Toto má ako keby zároveň zahŕňať plán, ktorý bude sľubovať zabezpečenie skorého zlepšenia ekonomickej situácie všetkých „civilizovaných občanov“ Ruska.
 
Mnoho špeciálne vycvičených a vybavených výsadkových skupín, ktoré pozostávajú z neruského obyvateľstva Ruska, bude v rovnakom čase odoslané na posledných na odpaľovacie stanice jednonáložových rakiet „Topoľ“, aby boli odpojené z prevádzky, ak by sa to nepodarilo realizovať silami hlavného útoku. Tieto obsluhy by mohli ostať verné svojmu ruskému národu. Analogické operácie sa pripravujú na vojenské letecké základne, kde sú umiestnené ťažké vojenské bombardéry – raketové nosiče. Dávno pred útokom musí byť dokončená „modernizácia“ strategických raketových komplexov. Následkom tejto „modernizácie“ už obsluha raketových systémov nebude ani približne vedieť, kde môže pustiť raketu, pretože sa vyberá z neosobných, očíslovaných „cieľov“. Počas letu môže byť raketa samozlikvidovaná príkazom zo zeme, a to ako ruskými spravodajskými službami, tak aj vojakmi NATO, ktorí majú tieto kódy dostať v dostatočnom predstihu. „Modernizácia“ ruského raketového štítu bola reálne započatá dávno. Hlavnou myšlienkou je odstrániť zo služby tzv. „zastaralé“ rakety SS-18, z ktorých každá obsahuje 40 jadrových hlavíc, pričom každá z nich je samostatne navádzaná na cieľ. Namiesto nich sa umiestňujú tzv. „moderné“ rakety Topoľ, ktoré však majú už len po JEDNEJ jadrovej hlavici. Takže ak by sa aj podarilo dokompletizovať „modernizáciu“ ťažkých, strategických rakiet, tak Rusko bude mať 40-násobne zníženú vlastnú jadrovú kapacitu. Rakety SS-18 dostali kódový názov od NATO „Satan“, a to nie náhodou. Napriek všetkým krásnym rečičkám o ďaleko vyspelejšej americkej technológii, Američania NIE SÚ SCHOPNÍ tieto rakety – postavené na službu v sedemdesiatych rokoch minulého storočia – zostreľovať. Použili sme výraz „podarilo skompletizovať modernizáciu“, pretože aj táto výmena prebieha zvláštne. Keď Američania modernizujú zastaraný jadrový nosič – no SS-18 dodnes nepotrebuje skutočnú modernizáciu – tak odmontujú jadrovú hlavicu a vymenia iba nosič. No v Rusku (samozrejme ide o rozkazy zo samotného vrcholu moci) sa demontujú a likvidujú aj staré hlavice a objednávajú sa kompletne nové. To znamená jednak „kšeft“ pre elitu, no zároveň všetky dodávky systematicky meškajú...
 
Ideologická príprava vrhnutia na územie Ruska predpokladá silnú propagandistickú prípravu domáceho obyvateľstva zo strany masovokomunikačných prostriedkov, pričom bolo vyzdvihnutých niekoľko hlavných cieľov. Napríklad bude použitý argument neplnenia si povinností Ruska ako štátu voči svojmu obyvateľstvu na pozadí totálnej korupcie štátnych úradníkov a ruinovanie národa. Z toho dôvodu bude určený „ohraničený kontingent“ vojsk OSN, ktorého oficiálnou úlohou bude zavedenie poriadku v krajine a obnova sociálnej a priemyselnej sféry.
 
Bezprostrednou príčinou vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou má byť nevyplatenie štátneho dlhu Ukrajinou Rusku a útlak ruskej časti populácie na Kryme aj po celej Ukrajine. Takýto problém bude zorganizovaný v potrebný čas. Po vojenskom konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou vstúpia na územie Ruska zahraničné vojská, aby „zastavili nezmyselné krviprelievanie medzi dvomi bratskými národmi“.
 
Podľa odhadov analytikov, pravdepodobnosť, že amerických černochov bude domáce obyvateľstvo prijímať chlebom a soľou je niekde medzi 60 až 90%. Administratívnu funkciu riadenia v prvej fáze okupácie zabezpečia domáci úradníci a nová vojenská vláda. Už prebieha program perspektívnej prípravy budúcich špecialistov na riadenie Ruska. V USA, v niektorých krajinách Európy a v Izraeli sa zvyšuje počet katedier zameraných na výučbu ruského jazyka, histórie a súčasnej politickej situácie v Rusku. Študentov zatiaľ orientujú na budúcu koloniálnu funkciu.
 
Je rozhodnuté, že domáci odborníci budú musieť byť rýchlo vymenení za zahraničných, a preto musia dobre zvládnuť ruský jazyk. Celá výmena dokumentov však má byť v dohľadnej dobe vymenená za komunikáciu v angličtine. Naoko sa uchová komunikácia v ruštine, no ako doplnok sa pridá pomocný jazyk – angličtina alebo hebrejčina. Elita krajiny čoskoro prestane hovoriť po rusky.
 
Zvyšky pôvodného obyvateľstva budú postupne vytlačené do rezervácií podľa príkladu USA. No prístup k vzdelaniu a dobre platenej robote mať nebude. Lekárska pomoc bude výlučne platená. Všetky domáce náučné a vedecké inštitúcie budú rýchlo likvidované.
 
Jedným z dôležitých ideologických projektov bude nezvyčajne rýchla výmena zvyškov pôvodného obyvateľstva emigrantmi z nerozvinutých krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
 
Veľmi rýchlo po začiatku okupácie bude musieť byť vymenená Ústava a všetky vrcholové zákony, aby sa legalizovalo postavenie okupantov a ich zlodejské ciele. Všetky protesty domáceho obyvateľstva budú likvidované už v zárodkoch spolu s aktivistami a organizátormi podľa vzoru likvidácie všetkých protikapitalistických a protikresťanských skupín v USA za posledné desaťročia.
 
Plán začiatku realizácie plánu, ktorý bol schválený Ruským generálnym štábom mal dopad aj na osud strategickej jadrovej ponorky KURSK. Podľa údajov zahraničných vojenských plavidiel, ktoré sa nachádzali v blízkosti oblasti vojenských manévrov, tieto zaregistrovali podvodný výbuch okolo 11:00 v sobotu doobeda. Rádiom zaslali niekoľko diplomatických otázok. Je jasné, že ruské vojenské plavidlá nemohli nezaregistrovať podvodný výbuch priamo v oblasti svojich manévrov. Ale „znepokojovať“ sa o Kursk začali až v nedeľu. Väčšina vrcholových dôstojníkov ruskej vojenskej flotily sú Židia. A práve na palube potopeného Kurska sa nachádzali najnádejnejšie  a najpatriotickejšie, nežidovské  vojenské kádre.
 
Podľa slov generála, Putin zdokladoval svojim izraelským pánom zničenie prvej skupiny najlepších vojenských kádrov Severnej flotily.
 
Ruská rozhlasová stanica NÁRODNÉ RÁDIO dňa 1. októbra 2006 oznámila, že u Putina sa bezprostredne po tragédii Kurska objavil jeden z vysokopostavených funkcionárov CIA. Putin nato neodkladne vycestoval do Severomorska a vydal rozkaz na začiatok likvidácie dvoch ďalších ponoriek analogického typu, ktoré boli zakotvené v jednom z vedľajších prístavov. Okrem týchto dvoch boli vyčlenené na likvidáciu v tejto vojenskej základni ďalšie 4 atómové ponorky...
 
Už nie je tajomstvo, že na území ruskej federácie stavajú špeciálne vojenské základne vojaci NATO. Ide najmä o Východnú Sibír. Ruské vedenie vydalo zákony, podľa ktorých v ruských ozbrojených silách môžu slúžiť cudzí štátni príslušníci. Nuž už nie je prekvapením vidieť takýchto vojakov v ruskej uniforme a hovoriacich po rusky veľmi ťažko, keďže angličtina je ich vlastným jazykom. Aj u nás je veľa naivných ľudí, ktorí si myslia, že Rusko ako štát sa bude starať o naše, slovanské záležitosti. Je to však hlboký omyl. Štát je nástrojom tvarov a je úplne jedno, o akú krajinu ide. Podľa tvrdenia Dr. Colemana, v ruskej armáde našťastie ostala hlboko ukrytá elitná časť, ktorá sa nepodriadila ani boľševikom, ale ani kapitalistom. To je tá skutočná sila, ktorá pomohla Stalinovi – podľa Colemana – vybudovať mohutnú, modernú armádu, ktorej sa Svetová vláda obávala. Práve Stalin takto na 50 rokov pozastavil plány Svetovej vlády na likvidáciu Slovanov, čo chceli hneď po nástupe Gorbačova tvari dobehnúť. Deštrukcia ruskej armády – hoci pod rúškom „modernizácie“ – je fakt, ktorý prebieha už od 90-tych rokov. Napriek tomu sa im nedarí všetko tak, ako si naplánovali, a to do tejto oblasti patrí aj zapaľovanie vojenských základní v samotnom Rusku. Podľa zdrojov z ruskej armády sú tie „prirodzené požiare“, ktoré sa prehnali Európu a hlavne Ruskom za posledné roky dokázateľne organizované z Veliaceho strediska kozmických síl v Novom Mexiku. Za použitia špeciálnych družíc bola deaktivovaná ozónová vrstva a zapaľované lokality na území Európy a Ruska. No ruská armáda nezakročila – čo je naozaj jeden z jasných dôkazov o existencii plánu a spojitostí, ktoré na verejnosť prenikli z prostredia patriotov ruskej armády. Navyše, keď pri jednom z takýchto incidentov došlo k zhoreniu niekoľkých vojenských lietadiel na vojenskej leteckej základni, tak inak mierny Medvedev, vtedajší prezident, okamžite vymenil veliteľa – inak ruského patriota, pričom môžeme hádať, koho tam dosadil... Využívajú každú zámienku. No jeho vtedajší premiér, dnešný prezident, podpísal s NATO dohodu, podľa ktorej majú vojská NATO právo vstúpiť na územie Ruskej federácie, ak by bolo potrebné potláčať občianske nepokoje. Stačí ich pozvať...
 
Keď berieme do úvahy, že dokonca dnešní vedci už hovoria o blížiacej sa kataklizme, tak musíme brať do úvahy aj to, že v prvom rade o nej vedia tvari, ktorí stále ovládajú svet. Podľa väčšiny prognóz bude to, čo teraz voláme Atlantický oceán začínať niekde na úpätiach slovenských hôr na strednom Slovensku. Tak č onak, Británia bude pod vodou. A práve preto musí hlava Svetovej vlády – podľa Davida Ickea jašter – prejsť na bezpečnú pôdu. A nebude nič bezpečnejšie, ako Sibír. Je naivné si myslieť, že Rusko ako štát neslúži prioritne záujmom tvarov. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že Rusko ako dŕžava je našou budúcnosťou ako Slovanov a Árijcov. Hlavnou časťou je „DŔŽAVA“ a nie „ŠTÁT“! Ktovie, možno aj viditeľná hlava čiernych mágov – pápež – sa chce dostatočne včas „spratať“ do bezpečia.
 
Ale teraz sa pozrime na aktuálny čas zo zorného uhla našej starej kultúry. Sme totiž v období Hromníc, a my vieme, že Hromovládca nikdy nebol Ježiško...
 
Celá Príroda je rozumná a oduchovnelá. Sily živej Prírody a Živly sú Mohutnými Silami Stavby Sveta, ktorá má vlastné Vedomie aj rozum. Naši predkresťanskí Predkovia tomu veľmi dobre rozumeli a uvedomovali si to. Preto žili v súlade a harmónii s týmito silami a vedeli, ako s nimi správne spoločne konať.
 
Prírodné Kolo – Kruh, to sú časy slnovratov a rovnodenností, časy uspávania a prebúdzania sa týchto Prírodných, prirodzených Síl. Ich energie sú prítomné nielen v samotnej živej Prírode, ale aj v človeku a iných formách života.
 
Dni prebúdzania a zaspávania Matky Zeme a síl, ktoré ju formujú sú dôležité aj pre človeka a jeho činnosť. Sú to časy prebúdzania sa energií Ohňa, Vody, Zeme a ďalších.
 
Hromnice – hoci nám tento názov, ako mnoho iných ukradli kresťania – je prebudenie živlu Ohňa. Otec Oheň je Veľký a Slávny Boh, ktorý nám dáva teplo, ale nielen teplo fyzické, ale aj teplo Duševné, ktoré očisťuje ľudské vedomie a rozum, čím sa harmonizuje. Práve v mesiaci február sa prebúdza prvý hrom. V týchto dňoch možno začuť jeho dunenie a žiarenie, záblesk blesku na nebesiach.
 
Živel Ohňa sa prejavuje nielen vo fyzickom ohni, ktorý vidíme, ale predovšetkým v ohni, ktorý prichádza od Slnka. V tomto období sa začína jeho aktívna činnosť ako energie slnečných ohnivých pohybov, ktoré vplývajú na proces prebúdzania sa všetkého živého na Zemi. Povrchové vrstvy zakusujú ohňové vibrácie, ktoré voľným okom nevidno. Zvláštnym druhom ohňa je Duchovný Oheň. U tvorivých ľudí toto obdobie môže prebudiť túžbu tvoriť a budovať.
 
Na tieto zmeny reaguje aj rastlinstvo. Semená začínajú silnieť, pripravujú sa na rast. Hoci na semená ešte nedopadlo fyzické teplo, oni už cítia ohňovú energiu a začínajú prípravy na rast.
 
Čas Hromníc je prebúdzanie vnútorného ohňa a ak je človek pripravený tvoriť, tak sa aktivizuje tvorivá energia. Prichádza čas jarnej rovnodennosti, keď sa prebúdza Matka Zem, Príroda. V takýchto časoch prebúdzania sa vody, ohňa či zeme boli nevyhnutne prítomní Žreci, Volchvovia, Znachari či Vedúni, ktorí využívajú na vykonávanie obradov silu prebúdzajúceho sa živlu, pretože práve oni sú v najtesnejšom spojení s týmito živlami. Práve v tieto dni vykonávali špecifické obrady a rituály.
 
Na takéto obrady sa je potrebné zodpovedne pripraviť. Vykonávanie obradov totiž nie je nič iné ako napájanie sa na tieto prastaré energie. Ľudia, ktorí sa zúčastňovali týchto obradov dodržiavali prísny pôst a zdržanlivosť. V predvečer obradu na rozkúrila baňa („sauna“) a prebehol dôležitý očistný rituál, do ktorého je zapojené nie iba fyzické telo, ale aj ďalšie, jemnohmotnejšie telá.
 
Počas obradu prebiehalo aj učenie. Oheň pri posvätných úkonoch mal rôznu farbu – modrú, bielu, žltú, fialovú... Každý z nich má svoj význam a určenie v závislosti od toho, čo je v danom čase nevyhnutné a ktorá z ohňových energií má byť prítomná v Javi. O tomto ľudí učil Volchv, ktorý podával rôznu informáciu pre rôznych ľudí na rôznej úrovni evolučného vývoja. Učil deti aj dospelých, učil o rôznych formách ohňa.
 
Najvyššia forma ohňa je Oheň Lásky ožarujúci svety nekonečného Vesmíru.
 
Prastaré obrady menia prírodné energie a teda dokážu pomáhať meniť náš Svet. Vymyslené, „intuitívne“ obrady, mená a podobné veci menia vymyslený svet. Máme aj také staré príslovie – rovný rovného si hľadá. Každý sa musí rozhodnúť, či chce aktívne meniť svoje životné prostredie, alebo mu stačí, ak ho mení virtuálne. Zmarenie globálneho plánu likvidácie Rusov ako národa nebol urobený virtuálne. Treba však vedieť, že to bol iba jeden z krokov, ktoré tvari plánovali. Ak na tejto Zemi tvari nechcú bielych, tak nechcú ani nás. To by bol ďalší krok. Musíme si uvedomiť s čím sa zahrávame, ak ignorujeme Dedičstvo Predkov. Ak tvarom nevyšiel jeden plán, tak určite majú nachystaný minimálne jeden záložný. Oni sa len tak, „intuitívne“ nevzdajú. Sú reálni, nie virtuálni. Nadchádzajúce zmeny sú už „za rohom“ a nebude o nich nijaký inzerát v novinách ani televízii. Nebude už nijaký dátum, ku ktorému by sme ich mohli vzťahovať. Všetko bude bežať normálne, až kým zmeny nepocítia všetci. No keď už budú tu, budú už také veľké, že už ich nič nezastaví.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.