Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  PROGRAM V POZADÍ
PROGRAM NA POZADÍ
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Civilizácia nás sústavne núti sa pozerať na veci povrchne, ale nástojčivo. Tým sa dostávame do situácie, o ktorej hovorí L. N. Tolstoj, t.j. že vývoju samotnému prikladáme väčší význam ako harmónii vývoja. Už však vieme dosť na to, aby sme sa mohli v takejto situácii zorientovať. Tým myslíme to, že nie všetko, čo nám podsúvajú pred oči je dôležité. Väčšinou sú tie dôležité veci v pozadí. Čo sa deje v pozadí hrubomateriálneho sveta? Vo Védach je odpoveď jasná – vo Vesmíre existuje iba Energia a Sily, ktoré ju riadia. A jedna z udalostí, ktorá má do činenia s energiami a ich vzájomných súvislostí sa nám nedávno odohrala priamo pred očami. Nedávny meteorologický dážď na Urale nebola náhodná udalosť, ale nešlo ani o negatívnu udalosť. Môžeme to chápať aj tak, že táto energia sa prejavila k dispozícii v blízkosti Zeme a nastal krátky súboj dvoch nezmieriteľných protivníkov o to, kto túto energiu bude môcť využiť. Výsledok súboja dopadol v prospech Svetlých Síl. Energia bola žiadaná a bude použitá na oživujúce konania Síl Svetla. To, čo dopadlo na zemský povrch je len zlomkom tej energie, ktorá sa predtým uvoľnila v atmosfére. Pre tých, ktorí sa zaoberajú našou minulosťou hlbšie spomeňme iba to, že dopadla v oblasti, kde je Arkaim. Ak by bola „dopadla“ v Novej Judei (USA), alebo podobne energeticky orientovanej lokalite, tak by profitoval niekto úplne iný...
 
Čo sa deje v pozadí udalostí, ktoré máme pred očami? Dnes – po prekročení hranice Svetov – sme už neodvrátiteľne v ráne Svaroga a nezadržateľne smerujeme k zmenám, ktoré sú hĺbkové, nie „imidžové“. To, kde sa momentálne nachádzame s našou Slnečnou sústavou môžeme nazvať aj Galaktický vietor. O čo ide? Každý, kto má rád Prírodu a strávil v nej nielen krátke dni, ale ja noci, si mohol všimnúť jeden jav, ktorý je najlepšie pozorovateľný v lete, ale v menšej miere existuje aj v zime. Ráno, keď sa objaví na horizonte Slnko, na krátku chvíľu všetko živé v Prírode zmĺkne. Totiž s východom Slnka prichádza na Zem slnečný vietor, t.j. životodarná energia Jarily-Slnka. V našej zemepisnej výške trvá v lete približne 4 minúty, v zime o niečo menej. Na tento krátky okamih všetko živé zmĺkne a snaží sa načerpať čo najviac slnečnej energie tak, aby jej malo dostatok na najbližších 24 hodín. Nie náhodou máme prastarý obrad, ktorý voláme KRAMOLA. Naši Predkovia – ale Slovania a Árijci aj dnes – čakajú v Prírode na východ Slnka a v okamihu príchodu Slnečného vetra slávia RA, t.j. obracajú sa „K RA“ – preto KRAmola. Za dávnych čias nás aj preto nazývali „Kramošníkmi“, t.j. Pohanmi. Kramola je obracanie sa k Tvorcovi všetkého, ktorého voláme RAMCHA. Slovo „mola“ je  „molitva“, t.j. modlitba v staroslovienčine. Starý obrad je o modlení sa, t.j. o obracaní sa k RA.
 
Pretože platí ono známe „ako hore, tak dole“, tak našim vstupom do inej oblasti Galaxie sme vstúpili do analogického javu, ktorý voláme Galaktický vietor. Tento bude trvať 5 až 10 rokov a je obdobou Slnečného vetru na Midgard-Zemi. Prechádzame Meridiánom Galaxie a teda sme v oblasti, kde každým okamihom narastá energia, ktorá je skoncentrovaná práve v rovine, ktorou prechádzame. Pretože sme – ako sme hovorili – mali šťastie a dostali sa dostali do takého paralelného vesmíru, kde všetky zmeny budú nastávať postupne, t.j. nebudú skokové. Nuž ale aj toto musíme chápať z pohľadu vedenia, t.j. poznania, pretože z určitého pohľadu budú sa zmeny javiť ako skokové. Prečo? Pretože sily, ktoré ich dávajú do pohybu budú postupne mohutnieť, ale prejavia sa až vtedy, keď bude nahromadený dostatok energie na samotnú zmenu. Znamená to, že hoci v médiách nebude nič, tak môžeme pozorovať javy, ktoré odzrkadľujú stav hromadenia energie zmeny. A toto je ono „majú oči na pozeranie, ale nevidia, majú uši na počúvanie, ale nepočujú“. Musíme totiž vedieť, na čo sa máme pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Keď to robiť nebudeme, tak sa sami vzdávame „výhody“ poznania, čo však znamená, že ostávame úmyselne v nevedomosti. Nuž a nevedomosť je – z nášho pohľadu – najväčší hriech. Následok nebude „zlomyseľná pomsta“ Vyšších Síl, ale prirodzený následok toho, čo sme vykonali. To je karma, t.j. v jazyku našich Predkov „kára ma“.
 
V tomto čase totiž na Zemi žijú principiálne dva druhy ľudí. Sú to tí, ktorých „program v pozadí“ je nastavený na samozničenie, a tí, ktorých program je nastavený na premenu na Bohov. Vzhľadom na to, že množstvo energie, ktorá je  okolo nás neustále narastá, každý dostane dostatok energie na to, aby zrealizoval svoj cieľ. Nuž, niektorí si povedia, kto by bol taký sprostý, aby si sám nastavil program samodeštrukcie? Budete sa diviť, ale takýchto je drvivá väčšina okolo nás. Totiž všetci tí, ktorým je bližší civilizačný systém tvarov sa sami nastavili na kurz sebazničenia – hoci sa máme stať Bohmi. Mnohí povedia – ale veď dnes sa nedá žiť bez peňazí – je to osobný výber. Dostatok peňazí ako prostriedku na zabezpečenie rodiny, resp. slobody nie je to prirodzený stav Prírody. V nej totiž nikto nepotrebuje peniaze na to, aby prežil. Tá toľko skloňovaná Sloboda sa totiž dá dosiahnuť dvomi spôsobmi. Ten, kto ju dosiahne ako vysnený sen skrz peniaze, nehľadá (slušne povedané) cestu k Predkom. Druhá možnosť je dosiahnuť ju v Bohu. Toto je cesta Slovana či Árijca. Keď bude zničená civilizácia, tak zanikne aj potreba peňazí – že potom bude čas na zmenu „životného štýlu“? Ale ako sa títo „tiežslovania“ budú merať s tými, ktorí nemali – a ani nechceli mať – také množstvo peňazí ako oni, čo na druhej strane znamenalo, že mali oveľa zložitejšie životné podmienky? Nuž, treba na to pozerať inak. Kto si v lete myslí – v našich končinách by to malo byť pochopiteľné – že mu nikdy nebude treba kožuch, tak v zime zamrzne a zomrie. Kto vie, že zmena jednoducho príde, že to je prirodzený stav vecí, ten sa vopred pripraví. A tí, ktorí „rafinovane“ neurobia nič, veď kto by myslel na zimu v lete, aj tak rafinovane dopadnú. Nebude to pomsta v zmysle zlomyseľnej rekcie, bude to iba prirodzený následok toho, čo celý živor robili. Pokáranie za nevedomosť a nenasledovanie Odkazu Predkov.
 
Aby sme si dokreslili princíp toho, čo to je hromadenie materiálneho majetku a duchovné bohatstvo, siahnime k tomu, čo nám zanechali naši vlastní Predkovia. V Rodovom systéme sa peniaze nerazili – nie sú potrebné, bohatstvo má iný význam vôbec. Ale v časoch nástupu demokracie, t.j. štátu, v ktorom majú moc v rukách tvari, sme boli donútení podriadiť sa ich systému. Inak sa vtedy nedalo? Bola to koncentrácia Noci Svaroga, čas, ktorý predpovedal Boh Perún ako 7 kruhov života, v ktorých Sily Temna úplne ovládnu Midgard-Zem. V tejto fáze sme začali používať ako peniaze hrivny. Je to náš najstarší názov pre peniaze. Hrivna bol pôvodne obojok na šiji, či už pre koňa alebo psa. Ak zvieraťu dáme obojok, tak je jasné, že už nie je slobodné. Zavedením peňažného systému nám tvari dali na krk „obojok“. Problém je len v tom, že väčšina ľudí po celý život ani nepostrehne, kto drží v rukách vodítko jeho obojku. A tak neraz „priťahujú“ obojok iným ľuďom sami – tvari sa len v ústraní smejú. Takže majetok ako výsledok práce vlastných rúk je úplne v poriadku, ale situácia sa mení, ak ide o takú koncentráciu majetku, ktorú už daný jednotlivec ani nie je schopný za svoj život využiť. To, čo nevieme sami používať už je to, čo v skutočnosti nepotrebujeme. A tu nastáva tá deliaca čiara. Peňažný systém tvarov totiž funguje na tom, že koncentrovaním finančne vyjadriteľného majetku sa ožobračujú tí, ktorí tvoria hodnoty prácou vlastných rúk. Naše kasty vôbec neumožňujú takýto stav, toto je možné len vtedy, keď chamtivosť bude úplne riadiacim inštinktom a na toto potrebovali tvari vymyslieť kasty, ktoré sú z nášho pohľadu parazitické. No byť členom takejto parazitickej kasty si vyžaduje zodpovedajúce nastavenie myslenia a konania, t.j. opustenie Rodového princípu. No a takýto stav začne formovať energie na tej istej frekvencii, ako je to, čo chcú dosiahnuť. A takéto frekvencie sa odzrkadlia na stavbe energetického tela, t.j. ak chcete, tak farbe aury. Práve preto môžeme povedať, že podľa farby aury sa dá spoznať, kto nastávajúce udalosti prežije a kto nie. A toto je onen program, podľa ktorého bežíme. Cieľ veľkého materiálneho majetku – bez ohľadu na výhovorky že prečo – je dôsledkom životného štýlu a neúcty k Predkom. Nemajú síce žltú, t.j. zlatú farbu v aure – ale veď tú aj tak vidí málokto. Nuž, už majú svoju odmenu. Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá a ich čin im spustili autodeštrukčný program – sú totiž absolútne nekompatibilný s tým, čo nezadržateľne prichádza.
 
Sme v pomerne zriedkavej situácii. Hoci spodná hierarchia démonov nás chce zničiť, horná hierarchia démonov nás podporuje. Práve preto dnes môžeme o týchto veciach hovoriť otvorene. O čo ide? Príchod „zimy“ pre Tmu a „leta“ pre Svetlo je totiž neodvrátiteľný. Ako sme už neraz hovorili, v našej, Svetlej Hierarchii sú veci usporiadané tak, že všetky úrovne Bohov konajú podľa Konov, niekde nazývaných aj Pokonov (t.j. Podľa Konov). Reakcie Vyšších Síl Svetla sú preto predpovedateľné v tom zmysle, že nemôžu zmeniť svoj princíp činnosti. Preto vieme, že konanie v prospech Rodu je vždy pozitívne, že zrada záujmov Rodu je vždy zločinom. V našej Hierarchii jedine človek koná slobodne, t.j. môže svoje konanie nasmerovať buď k Svetlým, alebo Temných Silám. Nikto mu v tom nemôže zabrániť. Podobne to je aj v prípade Hierarchie Temných Síl. Vyššie úrovne Démonov konajú zásadne v zmysle Konov, aj keď princípy ich kódexu sú protichodné našim. Sú však predpovedateľné – opäť v zmysle princípu, nie času či priestoru. A opäť najnižšia zložka Démonickej Hierarchie má umožnené konať mimo Konov. To sú tí, ktorí dostali pod kontrolu našu Midgard-Zem. Vyššej Hierarchii Démonov nevadí, ak na Midgarde prežije Kultúra, pretože tá je postavená na úplne iných princípoch, ako sú ich. Ide najmä o to, že Kultúra sa chová voči Zemi ako dieťa k matke, t.j. jemne cicia mlieko z prsníkov. Civilizácia sa chová ako parazit, t.j. namiesto cucania hryzie matku zubami.
 
Musíme si ešte – pre poriadok – ozrejmiť ďalšiu vec. To, že Horná hierarchia Démonov je „na našej strane“ neznamená, že odteraz pôjde všetko hladko a samo. Práve naopak. Démoni, ktorí majú v rukách moc na Zemi nám prichystali veľa „zábavy“. Ich hlavným cieľom je to, že my všetci by sme mali byť postupne podriadení feudálnemu systému. Tým nemyslíme návrat oblečenia či mravov stredoveku, ale to, čo už sa pomaly pred našimi očami skladá. Feudálny systém totiž predpokladá existenciu výlučne oligarchov a bezmajetných nevoľníkov. Forma nevoľníctva je dnes skôr postavená na akomsi elektronickom koncentračnom tábore, ale kríza to už začína ukazovať. Postupne má zaniknúť stredná vrstva, a ani tí zradcovia Rodov, ktorí si nadobudli slobodu z peňazí na účet menej šťastných členov iných Rodov nebudú výnimkou. Mýlia sa, ak si myslia, že tvari vymysleli finančný hodnotový systém pre nich. Oni sa len stali bábkami v rukách tvarov, ožobráčili ostatných bielych ľudí, nakarmovali, ale ako sa píše v Knihe Múdrosti Perúna, nakoniec ich tvari o ich „čestne nadobudnutý“ majetok aj tak pripravia. Ale netreba ich ľutovať, nadmieru veľký majetok sa totiž dá získať iba zaradením sa do niektorej z parazitických kást.
 
 
Ako to je možné? Napríklad, aby ste niečo dostali v prostredí civilizácie, tak bolo potrebné vyrúbať lesy a pozabíjať v nich zvieratá. Potom vystavať plynovody a ropovody. Vyhĺbiť bane a lomy, postavať betónové džungle. Vystavať rafinérie a iné fabriky, začať tvoriť odpady a všetky ti veci, ktoré si myslíme, že sú „normálne“. Áno, aj Kultúra má kozmické koráby a ničivé zbrane. Sú dokonca ničivejšie ako to, čo dokáže urobiť civilizácia. Veď otvorené, horúce vojny vždy vyhrávame.
 
 
No naše koráby sa získavajú úplne inak. Náš kozmický koráb vyrastie z jedného kusu kryštálu, nepotrebujeme železiarne, rafinérie a podobne. Vari najpochopiteľnejší rozdiel ako ukážka oboch prístupov je v tom, že človek civilizácie sa dohovorí s iným človekom na Zemi supermoderným mobilným telefónom, zatiaľ čo človek Kultúry komunikuje telepatiou, ale prostredníctvom Obradov aj s úrovňami mimo Zeme, t.j. s Bohmi a Predkami.
 
Prírodu si vážime, rozumieme evolučnému vývoju a máme v úcte aj štvornohých a zelených bratov – zvieratá a rastlinstvo. Inak by sme neboli Kultúra.
 
 
Teda späť k našej téme. Zmena Vekov je neodvratná, teda je zbytočné jej odporovať. Preto Vyššej Hierarchii Démonov vôbec nevadíme. Oni považujú nerastné suroviny Midgard-Zeme za svoj majetok, a preto nechcú, aby ich niekto ťažil. No Kultúra ich nebude používať tak či onak. Otázkou ostávajú tí, ktorých je tu dnes veľa a nepatria ku Kultúre, ale ani nevedia žiť bez hryzenia Zeme, t.j. bez parazitovania na Prírode a iných ľuďoch. A tu je zase „záujem“ oboch Vyšších hierarchií zhodný, civilizácia musí byť zničená. Inou otázkou sú zase démonické bytosti najnižšej úrovne, ktoré majú momentálne v rukách moc a chcú ju využiť na konečnú likvidáciu Rasy. Tu sa v určitej fáze nevyhneme ani definitívnemu riešeniu bojom. No kto si myslí, že za jeho peniaze mu všetko „zabezpečia“ také štruktúry, ako demokratická Polícia, Súdy či Prokuratúra bude prekvapený.
 
Z uvedeného začína byť jasné, že oná známa „zlatá miliarda“, ktorá má podľa plánov Svetovej vlády prežiť na Zemi sa môže ukázať v úplne inom ponímaní. Tento ich plán neráta ani so zásahom našich Bohov, ale ten nevie predpovedať nikto. Už samotný fakt narastania energie okolitého prostredia (Galaktický vietor) a už spustené programy každého jednotlivca nás posúvajú k tomu, že „zlatá miliarda“ môže vyzerať úplne inak. Môže ísť o obraz, ktorý hovorí, že prežijú iba tí, ktorí majú v aure zlatú farbu. Je to totiž odraz ich Duchovnosti. My už vieme, že duchovný človek dokáže riadiť hmotu. Rozumie hierarchii živlov a vie, načo tu tvari dali hrivny. Vedci dokonca dnes hovoria, že našli „gén duchovnosti“. Rovnako už vedia aj určiť aj „gén vraha“. Vlastnosti človeka sú totiž identifikovateľné v jeho DNA. Je to paradoxná situácia. Na vedecko-populárnych televíznych kanáloch môžete dnes vidieť veci, ktoré odporujú tomu, čo učí kresťanstvo a aj učebnice pre deti v školách. Ale mení tieto učebnice niekto? Duchovný človek dokáže prežiť v extrémnej situácii aj vtedy, keď všetci okolo neho zahynú. Opakujeme iba to, že „Duchovný“ neznamená „chodiaci do kostola“. Takže na čo dávať pozor? Odpoveď máme zase v odkaze Predkov – Védach. Máme byť ako včely, nie ako muchy. Včela lieta po krásnych, voňavých kvietkoch a zbiera nektár. Kde lieta a čo zbiera mucha vie každý. Najskôr teda musíme nazbierať dostatok nektáru, a potom ho použiť na to, aby sme prežili. Kde je tento nektár? Tam, kde všetko ostatné, v Dedičstve našich Predkov. Nie cudzích, našich. Sú to Védy, obrady a rituály. Staré, nie nedávno vymyslené. Naši čitatelia už vedia, že prastará Kultúra nemá nič náhodné. Všetko má svoj hlboký zmysel a dôvod.
 
Pozrime sa aj na hĺbkový význam slov KULTÚRA a CIVILIZÁCIA podľa kanónu starého, slovienskeho skratkového a slabikového písma:
 
KULTÚRA
KULT – ctenie si, váženie si, nasledovanie niečoho.
RA – Svetlo istiny Najvyššieho, Pravda.
 
Kultúru teda môžeme chápať ako váženie si Pravdy, dodržiavanie Pravidiel ži život podľa Pravidiel ustanovených PRAVOU, t.j. BOHMI.
 
CIVILIZÁCIA
Hoci každý slovník nás pošle k latinskému slovu „civilis“, t.j. patriaci občanovi, úctivý, prívetivý, zdvorilý, hneď vidíme, že ide iba o etické normy chovania sa človeka a nie jeho etické vlastnosti.
 
CI (ČI, KI) – energia.
VILI – tok rozdelenia.
ZA – následnosť, umiestnenie.
CI (ČI, KI) – energia.
 
Teda CI-VILI-ZA-CI (JA) je čosi ako (Ja som) rozdelená prvopočiatočná energia. Nuž áno, v civilizácii ten, kto tvorí nemá, lebo mu výsledok jeho práce (energiu) prevezme parazit, alebo – čo je ešte horšie – paraziticky konajúci zradca Rodu...
 
 
Teraz sa môžeme na chvíľku pozastaviť a pozrieť sa na to, ako tvari ničia Rasu. Naši Bohovia za 6 dní stvorili Svet, na siedmy deň odpočívali. Človeka stvorili na svoj Obraz a podobu. Tento Obraz a podoba sú uložené v genóme. Na ôsmy a deviaty deň tvoril už Pán, ktorý vytvoril tvarov na svoj Obraz a podobu, ktorá je protichodná našej. Ich úlohou je zničiť nás. No genóm nie je len tak, „voľne“ vystavený útokom. Okolo neho je vytvorená kruhová obrana. To, čo dávame do kruhu tradične chránime. Takže na to, aby zničili náš genóm, najskôr museli zničiť formu vlády, t.j. z Dŕžavy prešli na štát, čo sa viaže na pokresťančenie Slovanov, t.j. na rok 988 v prípade Kyjevskej Rusi a niečo krátko po 991 v prípade Veľkej Moravy. Čo do vnútornej organizácie sme prešli od Rodového, Kopného Práva na Demokraciu. Grécky klasik Platón vymenováva typy riadenia spoločnosti z toho pohľadu, že je to postupná degradácia v neprospech obyvateľa. Najlepšie začína Aristokraciou, pričom Demokracia je predposledná a posledný stupeň je Tyrania... všetko ide podľa plánu.
 
Po zničení vonkajšieho kruhu ostáva ďalší kruh, ktorý tvorí Kultúra a Jazyk. Pojem Kultúra sme si práve vysvetlili, na problém postupného ničenia starého, slovienskeho jazyka sme poukázali už neraz. Ide o znefunkčnenie Staroslovienskej Bukvice a činnosť Fantómov kresťanstva, t.j. Cyrila a Metoda.
 
Nie náhodou sú útoky nasmerované takto a idú v takejto postupnosti. Ak by sme vzali iný, dnes často používaný význam slova Kultúra, tak sa pozrime napríklad na „kultúru rastlín“. Vyrastie malá rastlinka do veľkej, ak je zasadená do nesprávnej kultúry? Všetci vieme, že ani náhodou. A sme tam, kde sa dostávame často. Naša prastará Kultúra má nie náhodou tie prastaré Obrady a Rituály, ktoré má. Nie nadarmo máme Zápovede Bohov a Predkov, nie nadarmo sú odevy, oberegy a všetko s tým súvisiace. Už náš jazyk má ďaleko od slovienskeho, lepšie sú na tom Ukrajinci a Bielorusi, najlepšie Rusi. No po definitívnej likvidácii našej Kultúry už dorazia Rasu úplne. A to si mnohí tiežslovania ešte vymýšľajú vlastné, „intuitívne“ obrady či rituály, vlastné súvislosti, ktoré nemajú nič, alebo veľmi málo spoločné so starobylou Kultúrou našich Predkov. Preto nás ničia, pre našu ľahostajnosť. Nie oni sú silní, my sme slabí a ľahostajní!
 
Ak si sám, tak to neznamená, že nie si nikomu potrebný, ale je to preto, lebo je ti jedno, kto stojí vedľa teba.
Zo Zápovedí Vochvov
 
Ešte sa pozrime na otázku veku našej Kultúry z pohľadu jednej z najprestížnejších vied dneška, DNA Genealógie. Našim zdrojom bude jedna z najväčších vedeckých autorít sveta v oblasti DNA Genealógie, profesor biochémie Harvardskej Univerzity, Anatolij Kľosov. Tento vedec, člen Svetovej Akadémie Vied a Umení, doktor Chemických vied už v minulosti jeden zo špičkových vedcov ZSSR, je doslovne žijúcou legendou jednej z najrozvinutejších vied dneška vôbec.
 
 
Ako hovorí profesor Kľosov, archeológovia skúmajú materiálne znaky a na základe ich vlastností tvoria všetky svoje klasifikácie, pričom dôležitá je podobnosť materiálnych znakov. DNA Genealógia operuje – čítate dobre – pojmom Rodu. Ak jeden Rod mení príznaky svojej materiálnej existencie, tak sa tvorí rozdielna archeologická kultúra, ale stále ide o jeden a ten istý Rod. Rodov je preto oveľa menej ako archeologických kultúr. Podľa jeho zistení sú Predkovia Východných Slovanov oveľa starší ako predkovia Angličanov, Španielov, Írov, Francúzov, Škandinávcov... Je pravda, že existuje veľká škandinávska skupina, ale geneticky pochádza z Ruskej roviny a nie naopak. Vidno to na rozdielnych „goplotypoch“, t.j. súhrne všetkých mutácií DNA. Škandinávske skupiny sú veľmi blízko Východným Slovanom, ale sú už z prostredia Škandinávie. Čo sa týka ich vzťahu k Východným Slovanom, tak škandinávske skupiny sú vo vzťahu k Slovanom druhotné.
 
Z genetického pohľadu sú Východní aj Západní Slovania jedna skupina, ktorú vedci označujú ako AR1A. Slovami profesora Kľosova, Slovania sú mnohorozmerný fenomén. Napríklad z pohľadu lingvistiky existujú jazyky slovanskej skupiny, pričom tieto jazyky existujú takto cca 1 500 rokov. Ale z pohľadu genetiky už aj títo Slovania mali pred 1 500 rokmi svojich otcov a matky, ktoré mali rovnako svojich rodičov a svojich rodičov atď. No Slovania v Európe majú podľa oblastí od 5 000 do 9 000 rokov.
 
Aj keď nám pribudli ďalšie vedecké dôkazy – hoci ide o veľmi prestížny vedný odbor – v učebniciach sa akosi stále nič nemení...
 
 
Čo si treba zapamätať? Nasledujme radu Predkov a buďme ako včely, nie muchy. Zbierajme a zhromažďujme nektár a nie to, čo „zbierajú“ muchy. A nech nikoho nepomýli, že aj mucha môže niekedy vysoko lietať či silno bzučať. Nie je let ako let.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.