Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  PREČO NÁS ZABÍJAJÚ
PREČO NÁS ZABÍJAJÚ
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 
 
Sme potomkami našich slávnych Predkov, ale akosi sa nám nechce pracovať na prinavrátení našej Kultúry. Akosi bližšie nám je ostať dobrým cirkevným či sociálnym „zvieraťom“. Robíme dobre, ak sa v tichosti ukryjeme kdesi do „kútika“ civilizácie, však technokracia a finančný systém stále existujú a zmeny sú očividne v nedohľadne?
 
Nuž, najbližších asi 50 rokov bude energia, do ktorej sa dostala naša Zem síce nebadane, ale nezadržateľne narastať. Ak sa vnímavejšie pozriete na predpovede vedcov, tak zistíte, že okolo roku 2037 sa už predpokladá veľmi malá populácia obyvateľov na Zemi. Najbližších 15 rokov treba očakávať postupnú a zvýšenú úmrtnosť obyvateľov Zeme. Ak sa nezobudíme, tak to budeme prioritne my, belosi. Tieto predpovede síce nestoja na hlavných stránkach denných správ, ale v každom prípade už existujú, t.j. už sa k nim dá dostať. V tomto bode tí, ktorí takéto veci kompletne všetky priraďujú k akýmsi vysoko teoretickým „konšpiračným teóriám“ nemusia ďalej pokračovať v čítaní tohto článku. Ak už vopred „vedia“, načo zbytočne márniť čas hlúposťami? No my postúpime ďalej.
 
Všetci ľudia – bez rozdielu – ktorí žijú dnes na Midgard-Zemi majú spustený jeden z programov, ktorý je následkom ich činov. Väčšina ľudí vykonáva činnosti, ktoré nemajú nič spoločné s nasledovaním a obnovovaním rodových tradícií, t.j. bežia na „programe“ vlastnej likvidácie, iní sa prebudili a snažia sa zavŕšiť plán svojej evolúcie na Bohov. O tom, aký je pomer početnosti členov jednej a druhej skupiny netreba veľa hovoriť. Stačí sa pozrieť okolo seba. Energia však dennodenne narastá a vstupuje do bioenergetických polí všetkých bytostí. Bude poskytovať čoraz viac a viac zdrojov na konanie, ktorého nasmerovanie je orientované v smere túžob každého jednotlivca. Každý síce túži po dobrých veciach, akurát, že väčšina ľudí nechápe rozdiel medzi prospechom Rodu a svojim vlastným. Na nízkych stupňoch evolučného vývoja – nevyvinutej Mravnosti – totiž nevidno, prečo sa tieto dve roviny tak často rozchádzajú. No aj „leniví“ Slovania majú názor, že treba nenávidieť démonov ako zástupcov Síl Tmy a „podporovať“ Boha či Bohov, ako Ipostázu Svetla. Je pravda, že démoni nás efektívne a nemilosrdne ničia, ale odkiaľ sa vlastne vzali? Je správne im vzdorovať a – samozrejme – popri tom ich „povinne“ nenávidieť? Kde je počiatok a príčina zrodu Temných Síl? Je naozaj „výhodné“ ticho sedieť v rohu Haly Slovanskej Slávy – však nech sa ukazujú iní – a zbierať peniažky do svojho vrecka, však keď príde Hviezda Mara či nastane deň sľúbeného štvrtého príchodu Boha Perúna, tak sa v tichosti vykradneme z rohu a začneme si užívať „výhody“ Slovanstva...
 
Najskôr musíme opakovať, že sme mali naozajstné ŠŤASTIE. Dostali sme sa do paralelného sveta, v ktorom budú zmeny prebiehať v umiernenejšej, postupnej podobe. No musíme zopakovať, že zmeny tak či onak nastanú. Kto nevie na čo pozerať a nerozumie tomu, čo sa okolo neho deje, ten bude aj tak prekvapený rýchlosťou a rozsahom zmien.
 
Najskôr teda príchod Hviezdy Mary. Keďže ju doteraz nebolo vidno, tak nemôže svojim gravitačným pôsobením spôsobiť zastavenie rotácie Zeme dňa 14. marca t.r. Tento jav samozrejme nastane, ale keďže predstavuje pravdepodobne najradikálnejšiu zmenu, t.j. v podstate okamžitú likvidáciu civilizácie, tak to nie je prípad nášho paralelného vesmíru. Preto je potrebné túto informáciu chápať ako Obraz. Minimálne nám hovorí, že za aký čas po maximálnom priblížení sa Mary k Midgard-Zemi (mal byť 21. decembra 2012) sa Mara dostane do pozície, keď Midgard-Zem bude prechádzať spojnicou medzi hviezdnym obrom Mara a Slnkom (14. marec 2013). Táto situácia nastane ku koncu procesu zmien, ale môže byť, že na Zemi budú prebiehať také udalosti, že sotva niekto bude aktívne sedieť pred televízorom, napchávať sa hamburgermi a teoretizovať o konšpiračných teóriách...
 
Vo Védach sa dočítame o príbehu, keď sa mudrci nevedeli zhodnúť na tom, koľko vlastne existuje paralelných vesmírov. Odišli teda za jogínom, ktorý cestoval po iných rovinách Vesmíru a dali mu otázku, že koľko by mu trvalo prejdenie všetkých paralelných svetov za podmienky, že za 1 sekundu by navštívil minimálne 3 paralelné svety. Jogín im nakoniec dal odpoveď, že minimálne poldruha zemského roku. Je teda namieste byť spokojný s tým, kde sme sa dostali.
 
Ďalej je tu otázka vyšších a nižších démonických bytostí, ktorá nám umožňuje dozvedať sa a hovoriť otvorene o týchto veciach, ale nezachráni nás – sama osebe – pred fyzickou likvidáciou zo strany nižších démonických štruktúr, ktoré ovládajú moc na Zemi. Vyššia hierarchia vie, že všetko beží podľa Konov, a teda niet šance dlhodobo udržať civilizáciu na Zemi. Pre nich je dôležité, aby tí, ktorí ostanú na Zemi neťažili zemské zdroje – a to Kultúra nerobí – a aj to, aby tu o 10 000 rokov bol k dispozícii živý genetický materiál, z ktorého opäť narobia biorobotov či otrokov a budú pomocou nich ťažiť zemské zdroje. Nižšia hierarchia však chce zničiť všetkých potomkov Veľkej Rasy aj Roda Nebeského, no životné podmienky na Zemi sa budú vyvíjať vplyvom silnejúcej Svetlej Energie tak, že hybridné a démonické bytosti fyzicky nebudú schopné na zemi prežiť. Ak by sa im teda podarilo zavŕšiť ich plán, tak ani vyššia hierarchia démonov tu nebude mať o 10 000 rokov k dispozícii materiál na otrokov...
 
Než si ozrejmíme podstatu vzniku a podmienky existencie démonov, dokončime myšlienku sladkého ničnerobenia a vyčkávania tiežslovanov v kútiku, pričom nezabúdajú hromadiť svoje peniažky. Ak aj majú slovanské povedomie, tak rátajú buď s rovinou konečnej záchrany svojho majetku (nie bohatstva Rodu, ktoré sa neviaže na finančný systém) príchodom Bohov, alebo zásahom „lepšej“ ruskej armády. Hoci o situácii v ruskej armáde sme už hovorili, dokončime myšlienku niekoľkými ďalšími informáciami. Reforma ruskej armády bola v podstate zavŕšená, následkom čoho sa znížil počet divízii ruskej armády zo 40 na 39. Toto samo osebe veľa nehovorí, a preto poďme ďalej. Tradičný názov divízia bol zmenený na „brigáda“, očividne preto, aby sa natovčíci lepšie orientovali. No zatiaľ čo v tradičnej štruktúre ruskej armády mala napríklad jedna motostrelecká divízia 4 pluky, tak dnes má motostrelecká brigáda iba 1 (slovom jeden) pluk, ale aj tak jej dali honosný názov  „brigáda“. Zrátať si to už vie každý sám. Navyše, z celkového počtu 39 divízií (natovčíckych „brigád“) je len 13 (slovom trinásť) schopných prejsť okamžite do stavu bojovej pohotovosti. Možno už len súhlasiť s patriotmi v ruskej armáde ktorí hovoria, že bojová schopnosť takto organizovanej ruskej armády – hovoríme o najväčšej krajine sveta – je principiálne na 0 (nulovej) úrovni. Ale ak vezmeme väčší obraz, tak je to ešte celé v inej rovine. V samotnej Moskve – hlavnom meste najväčšej slovanskej krajiny sveta – už dnes žije MENEJ AKO 30% RUSOV. Treba povedať viac?
 
Obraz však stále nie je kompletný. Odborníkom v ruskej armáde je známe, že prvá aj druhá čečenská vojna bol test americkej supermodernej zbrane. Test dopadol veľmi úspešne. Použitím tejto zbrane právne „nikomu nepatriace“, ale Anglosasmi vytvorené, vycvičené a financované ozbrojené skupiny už zničili dobre organizované armády severnej Afriky – mali sme to pred očami. Teraz pokračujú v operáciách v Sýrii, pričom ďalší postup ponúka niekoľko možností. Pôvodne predpokladaný útok na Irán sa ukázal ešte predčasný, pretože Irán – rovnako ako Severná Kórea – má vysoko vlastenecky motivované obyvateľstvo a dobre vycvičenú a vyzbrojenú armádu. Pripomeňme si, že Irak má cca štvrtinu obyvateľstva ako Irán a aj na ten sa Anglosasi báli otvorene vojensky zaútočiť pri jeho plnej sile. Najskôr vyprovokovali prvú vojnu, potom zaviedli na 10 rokov embargo a až potom priamo vojensky zasiahli, pričom krajinu v podstate nekontrolujú dodnes. Podobne to je s Afganistanom. Vzhľadom na pripravený Irán je možné aj to, že americký mlynček na mäso po zadlávení Sýrie (ak sa im to podarí) vtrhne rovno na Kaukaz. V takomto prípade môže dôjsť k začiatku definitívneho rozpadu Ruska ako štátu. Slabá úroveň organizácie ruskej armády neumožní rýchlu a efektívnu koncentráciu bojaschopných jednotiek, pričom budúci spontánni „bojovníci za slobodu národov Kaukazu“ už majú po Rusku nachystané tajné sklady zbraní, ktoré už majú na pažbách Kalašnikovov vyryté nápisy „Allah Akbar“. V prípade takéhoto útoku navyše nebude môcť Rusko použiť ani zvyšok svojej jadrovej moci – veď nejde o útok regulárnej armády spoza hraníc, na ktorú je doktrína ruskej armády oficiálne nastavená.
Ďalej je treba vedieť, že Svetová vláda nie je teória, ale už dávno reálne existujúci fenomén. Tí, ktorí „vedú“ krajiny – najmä veľké – sú v skutočnosti dosadzovanými členmi Svetovej vlády a plnia v prvom rade úlohy im z toho vyplývajúce. Prezident je v podstate názov „Postavený“ (t.j. dodaný, podaný) rezident. Koho ? Svetovej vlády. Neznamená to, že všetci politici vo všetkých štátoch to vedia, no títo včas dostávajú správne odporúčania a rady.
 
Situácia sa môže vyvinúť aj úplne iným smerom. V starostlivo pripravovanom „konci Sveta“ na 21. decembra 2012 mali Američania ako „bod programu“ nachystanú likvidáciu časti Číny geofyzikálnou zbraňou, pretože jej moc začína značne doliehať na USA. Na túto akciu mala byť použitá už spomenutá geofyzikálna zbraň, ktorá umožňuje manipulovať s počasím po celom svete. Hoci všetci predpokladajú, že ide o HAARP, z dokumentárnych filmov, ktoré boli minulého roku odvysielané v Rusku vyplýva, že skutočná zbraň na ovládanie živlov je umiestnená v podzemí pod pralesmi v jednom juhoamerickom štáte. Akonáhle sa však tieto informácie odstali na povrch dostatočne vopred, tak plán nemohli uskutočniť. Čína je kumpánom Anglosasov v boji proti Slovanom už viac ako tisíc rokov. Keď kresťanstvo začalo svoj víťazný pochod najskôr západnou Európou, tak bol spustený plán, ktorý mal zabezpečiť nahromadenie dostatku kapitálu temnej elite, aby v neskoršej dobe – ale dosť dlho pred bodom zvratu energií, t.j. 21. decembrom 2012 – mali k dispozícii toľko kapitálu, ktorý im umožní uskutočniť doslovne akýkoľvek plán. Môžeme smelo povedať, že tento plán prekazili dvaja veľkí ľudia, vďaka ktorým sme tu a ktorých veľkosť nie je dodnes dostatočne ohodnotená. Prvým z nich bol knieža Sviatoslav, druhým Stalin. Projekt hromadenia dostatku kapitálu prebiehal asi takto. Najskôr uvrhli všetko obyvateľstvo západnej Európy doslovne do špiny. Pôvodné, slovanské obyvateľstvo bolo nielen úplne gramotné, ale aj čistotné. Dokazujú to aj výsledky nemeckých archeológov, pri ktorých vykopali množstvo pamiatok materiálnej kultúry na severe Nemecka aj na ostrove Rujan. V skanzene slovanskej osady – asi najkvalitnejšie prevedenej rekonštrukcii slovanských sídiel na svete – je aj „baňa“, t.j. niečo ako sauna. Pripomeňme, že ide o obdobie, keď severné pomorie dnešného Nemecka bola Rus a volala sa Porusie, skrátene Prusia, t.j. Prusko. V Nemecku je takýchto názvov viac. Napríklad Božia Rus sa dodnes volá Borussia – názov určite v športovom svete dostatočne známy.
 
Zničením kultúry čistoty vznikla doslovne v celej Západnej Európe zapáchajúca špina. V špine sa darí chorobám, a tieto začali hojne kosiť západoeurópsku populáciu. Napríklad v 11. storočí bola jediná „baňa“ vo Francúzsku u už spomenutej Anny Jaroslavny, dcéry kyjevského kniežaťa a ženy francúzskeho kráľa Henricha I. Nikto iný sa neumýval, vrátane pomazaných hláv štátov.
 
Aby sa predišlo chorobám – umývanie nikoho nenapadlo – tak sa začal z Číny voziť hodváb, čím vznikla známa Hodvábna cesta. V hodvábe sa totiž neudržia choroboplodné zárobky, ale vyvažoval sa zlatom. Jeden z cieľov kniežaťa Sviatoslava bolo preseknúť túto Hodvábnu cestu, pretože účel celého projektu bol slovanským žrecom známy. Anglosasom týmto vznikli náklady navyše, pretože museli hodváb dovážať cez indický oceán, čo celú vec predražilo. V 15. storočí už získali Anglosasi dostatok kapitálu, takže v 17. storočí už začali aktívnu politiku rozširovania vplyvu. V r. 1694 z tohto kapitálu založili súkromnú firmu „Bank of England“, v r. 1918 založila táto súkromná spoločnosť svoju pobočku, tiež súkromnú firmu „Federal Reserve Bank“, t.j. tzv. Národnú banku USA. A ako to funguje ďalej? Ruská Národná Banka aj Ukrajinská Národná Banka majú priamo v zákone uvedené, že sú dcérami Federal Reserve Bank. Keď sa robia zahraničné audity, tak správy sa vyhodnocujú výlučne v anglickom jazyku, ktorý je v podstate v Rusku či na Ukrajine nepoužiteľný. Ale v tom to práve je, správy sú dodávané majiteľom, nie otrokom... No tu by bolo zaujímavé zistiť, čo je napísané v zákone o Národnej banke Slovenska. Podľa údajom Dr. Colemana je takto riadená celá štruktúra Národných bánk sveta. Zákon o národnej banke však spravidla nikto nečíta...
 
Ďalší človek, ktorý zabránil definitívnej likvidácii Slovanov už za situácie nahromadenia nepredstaviteľného kapitálu bol Stalin. Takto dosiahol, že hoci moc Svetovej vlády je nepredstaviteľná, cez bod zvratu sa do Dňa Svaroga dostali Slovania, ktorí sú dokonca napojení na svoju prvobytnú Kultúru. Práve preto máme šancu prežiť.
 
Ak by sme to spojili s dnešnou situáciou v Číne, tak v rukách jej elity sa nahromadil taký kapitál, že napríklad USA už nikdy nemajú šancu splatiť svoj dlh Číňanom. Čína začala expanziu skrz nepredstaviteľného množstva peňazí po celom svete, vrátane posilňovania svojich pozícií v Afrike. V súčasnosti už vidno náznaky, že USA môže presmerovať svoj záujem o definitívne zničenie Ruska – ktoré je už aj tak rozložené – na Čínu.
 
Čo sa týka postoja Anglosasov je dobré si prečítať knihu Platóna Lukaševiča (Платон Лукашевич) „Prečo Angličania nenávidia Slovanské národy“. Platón Lukaševič žil v 19. storočí a bol spolužiakom Gogoľa. Napísal veľa dobrých kníh, v ktorých dokázal starobylosť Slovanov a našej Kultúry. Hoci sa o ňom v oficiálnych bábkovo organizovaných zdrojoch nedozviete, kópie jeho kníh si môžete zadarmo stiahnuť z ruských aj ukrajinských stránok. K pôvodu Angličanov len krátko, spomenutá Lukaševičova kniha má totiž len niečo viac ako 20 strán, takže si ju môže prečítať každý skutočný záujemca. Sú výsledkom genetického šľachtenia, ktoré začalo niekde v oblasti starej Číny. Cieľom bolo vyšľachtiť ľudí, ktorí budú na genetickej úrovni nenávidieť Slovanov a použiť ich na naše zničenie. Postupne prešli Eurázijský kontinent a dostali sa – už ako Anglosasi – na Britské ostrovy. Tu vyhladili majoritné slovanské obyvateľstvo, Britov, ale iba mužov. Ženy použili na genetickú tvorbu nového národa. Tomuto náporu sa vtedy ubránili iba Škóti a v menšej časti Welšania. Ak sledujete prednášky Davida Ickea, tak ste si určite všimli, že v svojich prednáškach tvrdí, že v starom jazyku bol názov DON názvom rieky. Je to pravda, a platí to pre náš starý jazyk. Don ako „Rieka“ dodnes existuje, v podstate aj Dunaj sa v nemčine povie DONau, pričom toto meno dalo názov aj dnešnému názvu LonDON. Etymológia názvu Londýn je totiž opäť vysvetliteľná v našom starom jazyku, staroslovienčine. Mesto, ktoré leží v lone rieky (ústí) sa jednoducho volalo Lono Donu, t.j. LonDon. A volá sa tak dodnes. V tomto prípade vám opäť odporúčame si pozrieť prednášky Davida Ickea. A čo sa týka rozdielu medzi Germánmi a Angličanmi, rozdiel je veľký. Zatiaľ čo Germáni boli tiež umelo vytvorení ako národ, geneticky sa iba pomiešali aminokyseliny. Germáni teda nemajú geneticky zakódovanú nenávisť voči Slovanom. Oni iba boli – napríklad v minulom storočí dvakrát – zmanipulovaní Anglosasmi tak, aby zaútočili na Slovanov. No Anglosasi cítia voči nám nezmieriteľnú nenávisť, ktorú ani nevedia vysvetliť. Nás chcú zničiť a naše ženy potrebujú iba na „odchov“.
 
Keď už hovoríme o systematizovanom ničení Veľkej Rasy, nemôžeme nespomenúť ešte jeden fakt. Je to sila národa, ktorá nás delí od tvarov a je vyjadriteľná Mravnosťou. Keď v roku 1943 dali na stôl Hitlera výsledky výskumu, ktorý vykonala skupina Ahnenerbe, tak mnohí z nacistickej elity už vtedy pochopili, že Rusko nemôžu vojensky poraziť. Výskum dokázal, že zo žien vo veku od 16 do 30 rokov, ktoré žili na podrobenom území východnej Ukrajiny a Bieloruska a neboli vydaté, bolo 90% (deväťdesiat percent) panien. Na druhej strane z územia Západnej Ukrajiny, ktorá bola dlho pod ťažkou rukou Poľska a katolíckej cirkvi, boli údaje skoro presne opačné. Túto degeneráciu dosiahli najmä aktívnou politikou „Práva prvej noci“, ktoré zabezpečilo postupnú likvidáciu slovanstva. Nuž, ani dnešná legislatíva nepodporuje rodinu, ale skôr prostitúciu. Na Ukrajine je už situácia taká, že 50% žien deti mať ani nemôže, 40% rodí choré potomstvo, 7% rodí podmienečne zdravé deti a iba 3% detí sa rodí zdravých. Aká je skutočná situácia u nás? Ako sme vychovali našu mládež? Asi ako dobré cirkevné či sociálne zvieratá. A to je smrť národa. Aj u nás prekvitalo Právo prvej noci za plnej podpory katolíckej cirkvi. No porušovanie Zákonov RITA sa prejavuje aj inak. Čistý sexuálny vzťah je ten, kde každý partner má jedného partnera opačného pohlavia. Pred ľuďmi sa totiž starostlivo ukrývajú ďalšie dôsledky narúšania Zákonov RITA. Jedným z najzávažnejších je, že s každým sexuálnym partnerom sa otvára energetický kanál, ktorý ostáva aktívny PO CELÝ ŽIVOT. Ak napríklad niekto potrebuje niečo dôležité v živote vykonať a zbiera na to doslove všetky sily, stačí, aby si hoci po 30 rokoch niekto na druhej strane kanálu spomenul na neho v zlom, a už odchádza po kanály jeho životná energia preč. Potom sa život postupne rúca a prichádza neúspech za neúspechom, depresia a ďalšie následky.
 
Ak teda chceme vedieť, ako vyzeráme z pohľadu schopnosti ubrániť si vlastnú krajinu, stačí zistiť, ako na tom je z pohľadu mravnosti naša mládež. A to je vizitka ich rodičov.
 
Prečo tu teda máme Démonov, prečo sa nás snažia zničiť a Boh nás „nechráni“? Odpoveď je v prastarých Védach. Ešte raz zopakujeme, že na našej Zemi niet staršej kultúry ako slovansko-árijskej, nebolo teda z čoho iného brať, keď nás začali Siví „kosiť“. Nečudo, že naše staré texty – samozrejme prepracované – nájdeme v Biblii. Nuž pozrime na samotný začiatok Biblie, ktorý v Staroslovienčine znie takto (z dôvodu nutnosti použitia fontov, ktoré môže zobraziť každý počítač použijeme dnešnú azbuku iba s minimálnym doplnením):
 
ИЗ КОНҌ БЕ СЪЛОВО
 
Čo môžeme významovo preložiť ako NA POČIATKU BOLO SLOVO. Text – všetci vieme – ďalej pokračuje A BOHOM BOLO SLOVO A SLOVO BOLO U BOHA. V našom ponímaní vidíme, že text hovorí o tom, že Slovo bolo vyšlo z Konu. Kon je teda Boh. Ide o Nebeského Boha Roda, ktorý je jednotný aj pomnožný zároveň. Všetci ostatní Bohovia sú v podstate jeho Ipostázou, prejavením. Ale to nevadí, pretože aj on je svojou podstatou Ipostázou Ra-M-CHu. No Ra-M-CHu nevoláme Bohom, ale nanajvýš ak Stvoriteľom, pretože je NEPOZNATEĽNÝ, a teda nemá význam tvoriť teórie o tom čo chce či nechce. Je to presne ako hovoria Budhisti – dávať veľmi veľkú vec do veľmi malej krabičky.
 
Poďme však ďalej. „Jať“ poznáme, vieme že sa číta ako „ie“. Mimochodom, v starých textoch sa Slovieni píše ako СловҌне. V „Sъlovo“ to, čo po boľševickej úprave azbuky poznáme výlučne ako „tvrdý znak“, sa v Staroslovienskej Bukvici číta aj ako krátke „o“. No my už vieme, že pre zachovanie podstaty slova sa pri písaní často zapisovali iba spoluhlásky, čo sa ľahšie písalo napríklad na drevo či kameň. No tak či onak, „ъ“ sa ako „o“ používa aj v srbštine. Vieme aj to, že ak chceme zistiť o aké slovo ide, tak sa vždy číta dvojsmerne. Zľava doprava čítame fonetickú informáciu, sprava doľava významový informáciu, t.j. hlbšiu ako povrchovú. Použime tento prístup a prečítajme СЪЛОВО opačne – samohlásku na začiatku neberieme do úvahy a použijeme už latinku – pre ľahšie pochopenie:
 
VOLOS
 
Bežne sa stávalo, že každý Rod si čítal slovo podľa seba, pričom najčastejšie rozdiely boli práve v samohláskach, pretože tieto sa často ani nepísali. Urobme teda jednoduchú zámenu samohlásky „O“ za samohlásku „E“:
 
VELES
 
Védy sú písané Bukvicou, teda prepíšme meno Boha Velesa (lebo „Slovo bolo Bohom a Slovo bolo u Boha“):
 
ВЕЛЕС
 
Ak predpokladáme, že ide – ako ostatne u našich starých slov bežne  – o skratkové písmo, tak zistíme, že meno Boha je tvorené skratkami:
 
ВЕЩИЙ ЛЕС
 
Nebudeme ďalej napínať a iba povieme, že týmto výrazom, ktorý by sa dal preložiť asi ako „VEŠTECKÝ LES“ sa vo Védach označuje energeticko-informačné pole Zeme. Nuž, ak sa s ním zladíme, ak sa zosynchronizujeme s energeticko-informačným poľom Midgard-Zeme, tak vo Veku Boha Velesa nám začne nový život, pri neúspechu však bude výsledok úplne opačný. Sila poľa Velesa rastie s každou minútou. Nie náhodou je Veles vládcom Živlu zeme.
 
Poďme teda ďalej. Boh Rod tvoril, pričom na šiesty deň stvoril človeka. V slovienskej verzii textu Boh „сотворил“ človeka ako muža a ženu. Na šiesty deň a oboch naraz. Potom siedmy deň „oddychoval“ a na ôsmy deň už tvoril Hospodin, t.j. Pán, teda Jahve. No tento „stvoril“ iba muža, ženu mu vyklonoval. V staroslovienskom texte sa však druh činnosti Hospodina-Pána-Jahveho označuje termínom „создал“, čo by sme už správnejšie preložili asi ako „urobil“.
 
Teraz obráťme pozornosť k Obrazu tejto udalosti. Prečo Boh oddychoval a o deň neskôr dokonca dovolil Hospodinovi Pánovi-Jahvemu urobiť iný druh človeka a umiestniť ho aj na Midgard-Zem? Odpoveď je jednoduchá. Boh stvoril Asov, ktorí však – pre dostatok všetkého – zleniveli a prestali vystupovať po Zlatej ceste Duchovného vývoja, t.j. z lenivosti a ľahostajnosti zastavili svoju evolúciu. No bytosti bez evolučného pohybu, bez záujmu sa vyvíjať nie sú vo Svetlom Vesmíre Bohom potrebné. Treba ešte povedať, že onen deň, o ktorom sa v texte hovorí, je deň Boha. My už vieme, že ide o tri obehy našej Slnečnej sústavy okolo centra Galaxie, t.j. približne o 750 tisíc rokov. Dosť času na leňošenie. Podobne, ako my dávame do rybníka ku kaprom šťuky, aby kapre nezleniveli, tak Boh poveril Jahveho vytvorením dravcov, ktorých úlohou je zastaviť našu evolúciu. A kde sme teraz? Stav, do ktorého sme sa dostali bol zapríčinený našou lenivosťou a ľahostajnosťou. A ak si dnes mnohí myslia, že niekde v kútiku prečkajú nastupujúce zmeny a potom urobia závratnú kariéru s nahonobenými peniažkami, tak budú prekvapení. Že o tom nevedia? Ale NEVEDOMOSŤ je u nás považovaná za najväčší hriech. Je totiž spôsobená neochotou sa učiť a nasledovať odkaz Predkov a ľahostajnosťou voči Rodu.
 
Teda Boh nebude trestať nijakých Pekelníkov – ako si mnohí naivne predstavujú – a odmeňovať nezúčastnených. Práve naopak, Siví si svoju úlohu plnia výborne. Jediným problémom sme tu my. Vymýšľame si „vlastné“ slovanstvo, vlastné pravidlá a ešte očakávame, že budeme za to pochválení. Nečudo, že ignorujeme Dedičstvo Predkov, hoci je už priamo pred našimi očami.
 
Na začiatku textu sa v originálnom védickom texte namiesto neskoršieho výrazu „počiatok“ nachádza slovo „Kon“. Kon je v podstate Počiatok, je to dokonca samotný Boh. Je to kruh, z ktorého vychádza životodarná Energia, pretože iného zdroja Energie v našom Vesmíre jednoducho niet. Túto energiu buď používame my, ktorým je aj určená, alebo nám ju berú Siví, lebo my sme leniví a ľahostajní. Energia pochádza z centra Konu – v inom článku si neskôr povieme viac – a zostupuje priamo dolu, do každého z nás. Tento tok energie vychádzajúci z Konu (od Boha Roda) sa nazýva ja Strom Života, či Strom Vesmíru. Vstupuje priamo do nás skrz čakru na temene hlavy a vytvára v nás akúsi os, t.j. náš, individuálny Obraz Stromu Všehomíru. Tu sme znova pri čakrách a energetickom tele, čo už nie je pre nás nová téma.
 
Hoci si o Kone nebude teraz hovoriť podrobne, musíme vedieť, že Kon je Boh a Boh je neustály pohyb. Jeden z našich tradičných zobrazení Konu prevzali Číňania a dnes ho „dávajú“ svetu ako znak Jin-Jang či Tao, no dodnes ho nevedia presne vysvetliť. A ani to nikdy nebudú presne vedieť, keďže to je naša symbolika. V našej, pôvodnej terminológii hovoríme o mužskej, tvorivej, expandujúcej energii JAN a o ženskej, ničivej, kompresujúcej energii IN. Typickým predstaviteľom energie JAN vo Vesmíre je Biela Diera, t.j. neustále rozširujúci, expandujúci zdroj Života, zatiaľ čo typickým predstaviteľom energie IN je Čierna Diera, neustále pohlcujúca všetko, čo pochádza z nášho Vesmíru. Ak poznáte “Slovanov“, ktorí sa teoreticky hlásia k nám, ale v praktickom, dennom živote hrabú všetok majetok ako čierna diera, tak hneď môžete vedieť, kam v skutočnosti patria. Kto vyhráva v našom Vesmíre je jasné, Galaxia sa rozširuje. No sotva vďaka nám...
 
Tento Strom Vesmíru či Života je symbolicky zobrazený aj v Karune, t.j. ch´Árijskom písme, v ktorom sú napísané Slovansko-Árijské Védy. Pripomeňme si slnečnú Runu Bohyne Mary:
 
 
 
Každá Runa začína hore z vodorovnej čiary, ktorá predstavuje Vesmír, t.j. Nebesia (SVA). Všetci Bohovia sú navzájom prepojení, preto sa všetky Runy v Karune píšu zo spoločnej vodorovnej čiary. Rovnako to je aj v Sanskrite.
 
Ak by na Obraze Runy Mary bola len čiara Nebesia a kolmá čiara nadol, zobrazovalo by to priamy zostup životodarnej energie z Konu do osi človeka. Runa Mary je špecifická v tom, že obsahuje dole dve paralelné čiary. Ich vysvetlenie je veľmi jednoduché. Runa označuje Vek, v ktorom dochádza k obmedzeniu chápania človeka iba na oblasť troch spodných čakier. Znamená to presnejšie, že zhora je démonmi blokovaný vstup tvorivej energie JAN, aby sme nezistili, kto vlastne sme, a teda zastavili svoj výstup po Svarge, t.j. evolúciu, ale aj to, že – keďže aj démoni majú striktnú Hierarchiu, nechcú ani to, aby sme sa stali mocnými démoni a postúpili v evolúcii v druhom smere. Zablokovaním prístupu energie JAN sa v našej osi nachádza iba energia IN, ktorá je deštruktívna a rozhodne nespôsobuje výstup nahor. A teraz nám bude jasná aj etymológia slova „LENIVOSŤ“, pretože znamená jednoducho „LEN-IN-V-OSI“, t.j. žiadna tvorivosť.
 
V ruštine ostal starý, sloviensky výraz pre opicu – „обезяна“. Pozostáva zo slov „ON-BEZ-JANA“, t.j. bytosť bez tvorivej energie JAN. Takto dopadnú tí, ktorí ju nepoužívajú dnes a prežijú ďalšie fázy premeny. Takto dopadli aj rovnako konajúci členovia Veľkej Rasy a Roda Nebeského v predchádzajúcej, t.j. štvrtej rase. My sme v poradí Piata Rasa na Zemi a od nás teraz záleží, či sa obrátime na orangutanov, gorily, neandertálcov a podobné bytosti, ktoré boli už v minulosti zlikvidované, keďže ich Siví požívali na vyšľachtenie rás, ktoré nás dnes ničia, alebo budeme žiť v Dni Svaroga.
 
V časoch Noci Svaroga je energia vytekajúca z Konu skoro úplne preberaná Sivými, pričom na naše otrocké postavenie sú používané tri podoby –princíp Triglavu (nahradili ho kresťanskou Trojicou) je stále platný. Nám energiu „poskytujú“ cez tri podoby sily (sila je energia plus informácia): cez orgány štátu (preto Dŕžava musí opäť nahradiť štát), cez peniaze a sex. Všetky tri zložky dostali pod kontrolu a vybudovali pre nás umelý, likvidačný systém riadenia našich životov. O detailoch si môžeme povedať v niektorom z nasledujúcich článkov.
 
No na nás záleží, či ich systém úplne preberieme a budeme si namýšľať, že ak zbohatneme, tak sa dostaneme medzi elitu (z Knihy Múdrosti Perúna vyplýva, že to je veľký omyl), alebo si udržíme vlastnú identitu. Do tohto procesu vstupuje Vôľa, o pôvode názvu ktorej sme už hovorili. Na základe Vôle sa vyvára druh slobody. Musíme povedať „druh“, keďže v slovenčine už nie je rozdiel vyjadriteľný. Tu ide buď o SVABODU, t.j. SVA (Nebesia) Bohmi dané a jej mierou je prítomnosť Boha v nás, alebo ide o SLOBODU („obod“ je aj v dnešnej ruštine železná obruč, pričom ak KON je KRUH, tak „obod“ je akoby jeho myslenou hranicou a teda je to to, čo je mimo Konu). Sloboda je už určovaná mierou množstva peňazí. Človek s množstvo peňazí – ktoré nemôže za jeden život ani spotrebovať – má teda Slobodu, ale určite nie SVABODU. Ku Slobode patrí kategória morálka, k SVABODE kategória MRAVNOSŤ.
 
Etymológia týchto slov je opäť jasná na ich pochopenie, pretože obe sú pôvodne slovienske. U Mravnosti je základom – viditeľným aj v slovenčine – RA-V-OSI. O akú OS ide už vieme. Morálka je MOR-AL, t.j. smrť všetkého, čo patrí k našej Kultúre – už sme toto slovo rozoberali. Hoci si to neuvedomujeme, ten istý koreň je použitý aj v slove HUMOR. Mor ako smrť už poznáme, ale „HU“ nám v slovenčine, ako novom jazyku veľa nepovie. Preto sa vráťme k Staroslovienčine alebo hoci aj ruštine: Ю-МОР. Je tu použitý veľmi dôležitý Obraz. Znak „Ю“ si totiž nie je ťažko predstaviť ako na boku ležiaci strom, čo bolo aj jeho predlohou. Na boku ležiaci, t.j. z koreňov vytrhnutý strom už nežije. Druhý Obraz je ako čosi, čo je akási „odbočka“ od kmeňa stromu života, teda niečo, čo rozhodne nie je v hlavnom prúde toku energie JAN. HUMOR teda znamená, že to, čo predstavuje je odtrhnuté od Stromu Životu Rodu. Ak si dobre uvedomíte, čo hovorí drvivá väčšina humoristov, tak vám hneď svitne. Skoro všetky „vtipy“ sú totiž zamerané na udržanie človeka vo vymedzenej  oblasti od prvej po tretiu čakru – sex. Podobný princíp platí aj pre slovo Ю-РИСТ. Presný význam dostanete tak, že na každú bukvu časti „RIST“ si nájdite zodpovedajúci Obraz v Staroslovienskej Bukvici. No už prvý znak – Ю – jednoznačne ukazuje, že takýto človek nemá nič do činenia s nasledovaním Rodu.
 
Všimnime si ešte výraz, ktorý zo staroslovienčiny ostal v ruštine: „ВОСПРИНИМАТЬ“, t.j. chápať. Pozostáva zo slov „V-OS-PRIJÍMAŤ“.
 
Túto krátku exkurziu do Staroslovienskeho jazyka ukončime niekoľkými praktickými príkladmi. Po likvidácii obrazového písma, ktoré sa konalo na etapy – 5 bukiev odobrali a štyrom zmenili zvuky fantómy kresťanstva Cyril a Metod; jednu bukvu odobral pri reforme Nikon; 6 bukiev odobral Peter I.; až nakoniec boľševici vytvorili zo zvyšku fonetické, t.j. bezobrazné písmo, abecedu – sa nám pri používaní fonetickej abecedy strácajú Obrazy, a teda nevieme, o čom je reč. Keď sme stratili schopnosť rozlišovať, môžu nám predkladať, čo len chcú.
 
Slovo JAZYK má v skutočnosti 3 významy, ktoré sú v Bukvici zachytené . Je to fyzická časť tela, nástroj komunikácie a Národ.
 
Pre jazyk, ako časť tela, t.j. „hrubú“ hmotu používame ento zápis:
 
anz_02.jpg
 
Ktorý čítame ako „jazyk“.
 
Druhý výraz, ktorý predstavuje nástroj komunikácie a prenosu Kultúry sa píše takto:
 
 
A číta sa ako „jezyk“.
 
Prečo rozdiel? V dnešnej ruštine je „я“ nie náhodou posledným znakom v abecede. Je naň totiž priviazaná najnižšia energia. Zvuk „JA“ otvára DRUHÚ čakru. Oproti tomu zvuk „JE“ –spomeňme si, ako sa malé detičky radujú – otvára ÔSMU čakru, ČELO. Správne by sme teda mali používať zvuk „JEZYK“, ktorý aktivuje vysoké frekvencie a neposiela nás na úroveň základných inštinktov, t.j. jedlo-spánok-sex.
 
Aby sme dokončili problém jazyka, pozrime sa na výraz „jazyčník“:
 
 
Červená časť slova znamená „Člen Rodu“, čo by sme v dnešnej slovenčine vystihli asi ako „Jazyčiar“. „Nik“ je skrátené „nikto“, čo hovorí, že jazyčník nie je nikto z nášho Rodu. Teda Jazyčiar nijaký. Hoci toto slovo dnes nepoužívame, jav môžeme pochopiť na nasledovnom. Ak v historickom filme niekto povie „stráže“, má tým na mysli ozbrojenú stráž, ktorá sa na príkaz dostaví. Takto sme volali tých, ktorí sú na Stráži Rodu. Ak však nikto z Rodu nie je na stráži Rodu, je tam iba nejaký žoldnier či iný nájomník, tak sme to v staroslovienčine vyjadrili už ako „strážnik. Potom sa však nedivme, ako naše „stráže“ vyzerajú. Podobný jav platí aj v známom prísloví, t.j. ak obuvník je bosí.
 
V tejto súvislosti si ešte povedzme, ako naši Predkovia vyjadrovali zvrat „JA SOM“:
 
anz_05.jpg
 
Je tu v podstate vyjadrené „As je“. Keď prišli Európania do Ameriky boli prekvapení, že Indiáni nemajú vo svojom jazyku výraz pre „JA“. Nemali sme ho ani my. V skutočnosti nízkoenergetické zvukové vlny na označenie seba je zaprogramovaná samodeštrukcia. V slovenčine si môžeme – na rozdiel od Anglosasov – pomôcť. Nemusíme hovoriť „JA som“, stačí „som“. Tento princíp vyjadrovania začne budovať iné energetické súvislosti. Nič nie je náhoda.
 
V súvislosti s našou pôvodnou Kultúrou  si môžeme ukázať jeden zo spôsobov, ako nás zabíjajú. V starých textoch je napísané, že sme stvorení na Obraz a Podobu Božiu. Ak zoberieme ďalší védický text, známy ako Corpus Hermeticum, dočítame sa:
 
Večnosť je Obrazom Boha,
Vesmír je Obrazom Večnosti,
Slnko je Obrazom Vesmíru,
Človek je Obrazom Slnka.
 
Ak sme stvorení na Obraz a Podobu Božiu, logicky to zahŕňa aj systém mier. Dnes používame metrickú sústavu, ktorú síce považujeme za užitočnú, ale ktorú pre nejaký dôvod (?) neprevzali ani Anglosasi.
 
Naša tradičná sústava mier je piaďová. Piaď získame tak, že natiahneme palec a ukazovák a priložíme ho napríklad na stôl. Prsty nijako extrémne nenaťahujme a dostaneme svoju prirodzenú mieru – piaď. Štyri piade tvoria aršín. Keď sme v minulosti začali stavať dom, tak majstri ako prvú vec zobrali hospodárovi mieru piade. Prečo?
 
Ak staviame dom, či akúkoľvek inú stavbu, ktorá má slúžiť na naše prebývanie, musí byť „zosynchronizovaná“ s mierami budúceho hlavného užívateľa, hospodára a hlavy domu. Systém mier odvodený od piade daného človeka sa odzrkadlí na stavbe ako kompatibilný s jeho systémom. Je to princíp zlatého rezu. Rovnako ako si oblečenie či obuv kupujeme či dávame šiť na mieru, tak aj naše obydlie musí byť stavané na našu vlastnú mieru. Prečo?
 
Keďže platí Kon „Ako hore, tak dolu“, tak naše rozmery sú Obrazom „rozmerov“ nášho Rodu. Ak si postavíme obydlie s mierami odvodenými od zlatého rezu, tak sme postavili obydlie energeticky ladiace so silami Vesmíru. No ak postavíme dom podľa metrických mier, tak Vesmír ho začne postupne ničiť. Vnútri takéhoto domu sa vytvára stojaté tvarové vlnenie, ktoré postupne zničí celý dom. Každý vie, že ak v dome nikto nebýva dlhšiu dobu, tak dom začne chátrať, hoci to nevieme nijako racionálne vysvetliť. Ak totiž v tomto dome bývame, tak používame svoju vlastnú životnú energiu na likvidáciu stojatých vĺn, čo postupne ovplyvňuje naše zdravie a skracuje náš život. To však nie je všetko.
 
Prečo nás tak vehementne desiatky rokov vyháňali z dedín a dávali do panelákov v meste? Okrem toho, že tieto sú konštruované výlučne na metrickom systéme, čo staré chalupy neboli, vstupujú tu ďalšie smrtonosné faktory. Naši Predkovia nemali v domoch záchody. Hoci to je dnes ťažko pochopiteľné, nešlo o lenivosť, dôvodov bolo viac. V bytovkách sú odhora nadol umiestnené odpadové vedenia, v ktorých sa neustále pohybujú výkaly a iné nízkoenergetické produkty. Sú to naozaj objekty obsahujúce pre človeka škodlivú nízkofrekvenčnú energiu, preto sme ich aj vylúčili. No tieto odpadové potrubia tvoria anténu, ktorá v kruhom priemere svojho dosahu trvalo vyžaruje do svojho okolia tieto nízke frekvencie. Následkom toho sú všetci obyvatelia bytovky trvalo v tomto škodlivom žiarení. Prečo to necítime? Lebo do toho úmyselne vstúpil ďalší faktor, elektromagnetické pole. Lenin nie náhodou povedal, že komunizmus je elektrifikácia Ruska. Elektromagnetické pole frekvencie 50Hz totiž doslovne odpája človeka od schopnosti komunikácie s Vesmírom, t.j. s Rodovým egregorom. Táto frekvencia doslovne spôsobuje, že väčšina ľudí ostáva v stave cirkevného, alebo sociálneho zvieraťa, ktoré žije na troch spodných čakrách. Samozrejme, že takto necítime ďalšie škodlivé vplyvy, ktoré by boli pre nás inak neraz zachytiteľné. Napriek tomu sú ľudia, ktorí nemôžu v bytovkách žiť, hoci ani nevedia prečo. Na okraj ešte dodáme, že Stalin vydal zákaz stavať domy takýchto vlastností. Z čias jeho „krutovlády“ sú všetky poschodové domy stavané tak, že poschodia nemajú rovnaké proporcie. Hoci niektorí to hodnotia negramotne vidno, že Stalin dobre vedel, čo robí. Po jeho zavraždení nastúpil Chruščov, s ktorým začala postupná demontáž veľkej ríše.
 
Čo dodať? Velesova sila narastá každú minútu a postupne dosiahne nepredstaviteľnú mohutnosť. Pre tých, ktorí budú schopní sa s ním zosynchronizovať začne zlatý Vek Vlka. No nie nadarmo sme v minulosti sami používali namiesto dnešného slova Slovan výraz Slavianin. Znamená to „Sláviaci JAN aj IN“. Naši Predkovia mali aj príslovie: Bohov sláv a čerta nedráždi. Preto máme v kultúre zastúpeného ako Bieloboha, tak aj Čiernoboha. Sám Stvoriteľ dal pokyn na vytvorenie Sivých, ktorí si svoju úlohu plnia na výbornú. Problémom ostávame my sami. Pohneme sa nahor po Svarge, alebo ostaneme BEZ JANA?
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.