Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  PÍSOMNÍCTVO /  VŠEOBECNE
VŠEOBECNE
Slovanský slovník - Bukvica
 
 
Naša stránka sa systematicky venuje Prastarej Viere Slovanov a Árijcov; je to stránka Starovercov, t.j. stúpencov starej, predkresťanskej Viery našich Predkov.
 
Hoci naša Viera v systematickej podobe na území bývalej veľkej Moravy vymizla – vďaka násilnému vykoreneniu – niektoré výrazy s ňou spojené prežili. Pretože mnohé z výrazov sa v poslednej dobe navracajúa do používania, nebude od veci im vrátiť staré, pôvodné významy. Prinášame teda základné výklady niektorých prastarých výrazov, ktoré sú známe aj dnes, avšak ich význam nám neraz uniká. Tento výber obsahuje iba tie výrazy, ktoré sme zatiaľ nevysvetlili v nijakom článku.
 
AKARMA
 
Činy, ktoré neprinášajú ani karmické, ani vikarmické následky, pretože ľudia takto konajúci nie sú naviazaní na svoje činy. Akákoľvek činnosť majúca za cieľ dosiahnuť odmenu za jej vykonanie je otroctvo. Akarma umožňuje vyjsť spod vlády zákona príčinno-následkovej reťaze – Zákona Karmy («a» - nie, mimo, «kar» - trest, vo význame kárať, osud, súd, «ma» - moja).
 
ARABI
 
Skupina národov spojených spoločným náboženstvom – islamom. V islame sa od počiatku deklarovalo, že medzi Alahom a človekom nie sú prostredníci. Ak človek padol za vieru, tak mal pripravenú cestu priamo k Bohu (Alahovi). Ľudia nie sú otroci (v staroslovienčine «rabi»), odtiaľ teda spojenie nie-rabi, t.j. A-rabi.
 
ARIJ, ARIÁN, ÁRIJEC
 
Prvé dva výrazy sú tradičné, naše, tretí je najrozšírenejší v Západnej Európe. Árijec je nasledovník védickej kultúry. Pozemšťan ale potomok Bohov žijúci na Zemi.
 
Sanskritský názov «Arián» pochádza zo staroruského «Aprian», t.j. mierumilovný človek, človek neobľubujúci vojnu («а» – proti, «пря» – spor; zo slovienskeho výrazu «распря»). Existujú dva Árijské národy: Da’Árijci – majúci striebornú (sivú) farbu očí a Ch’Árijci – majúci zelenú farbu očí.
 
ASGARD
 
Mesto Bohov. Dnes je na mieste Asgardu postavené mesto Omsk.
 
Zaujímavý je znak Asgardu, ktorý sa stal známym v Európe napríklad vďaka Vikingom, ale aj obyvateľom Britských ostrovov. Pre ukážku prinášame tri momentky z vynikajúceho poľského filmu KEĎ SLNKO BOLO BOHOM, ktorý je vynikajúco natočený a naozaj profesionálne spracovaný aj čo do výpravy. Všetky znaky v tvare kríža na nasledujúcich obrázkoch sú znakmi Asgardu Irijského a nemajú nič spoločné s kresťanstvom. Mimochodom, ak ste tento poľský film nevideli, tak si ho určite zadovážte a pozrite. Je natočený podľa skutočných udalostí z čias pred pokresťančením Západných Slovanov, ale s už prebiehajúcou zákulisnou politikou «prepracovávania» kniežat. Noc Svaroga sa chystala na svoje najväčšie víťazstvá.
 
 
 
 
 
ASSA
 
Vo význame používanom našimi Predkami je to vojna s nasledovným pokorením národov a podriadením  sa jednému vedeniu.
 
AS, AZ
 
As, Asovia – vojenský názov Árijcov. Spomedzi nich sa mohli vyberať vojenskí velitelia a vojvodcovia. U mnohých národov sa stali známi ako potomkovia Nebeských Bohov žijúci na Midgard-Zemi, ktorí «dokážu všetko».
 
ASIA, ÁZIA
 
Prastará Dŕžava bielych ľudí nachádzajúca sa na ázijskej časti kontinentu. V prastarých zdrojoch sa nazýva aj Veľká Tartaria. Znamená krajina Asov (As i ja). V latinke sa používa prepis Asia. Jedine v Rusku a na Slovensku (spoločné dôsledky minulosti) kresťanskí ideológovia – aby vykorenili rodovú a genetickú pamäť – skreslili písanú formu aj výslovnosť. Takto mesto Asov, t.j. Asov grad, v ktorom žili Asovia na čele s Votanom (Odinom, od ruského prvý, jeden – «один»)pred svojim presídlením sa na sever do Pobaltia a Škandinávie premenovali na Azov.
 
ASTRÁLNE TELO
 
Druhý, jemnohmotný obal živatmy. Je vytvorený zmyslami, želaniami a strasťami. So zmenou pocitov sa mení jeho farba a obrys. Prenos vedomia do astrálneho tela sa prejavuje rôznymi schopnosťami: videnia a prechádzanie cez hrubohmotne predmety, stretávanie sa s astrálnymi bytosťami, let a prieniky do iných astrálnych svetov. Ak dôjde k prerušeniu astrálnej šnúry, ktorá spája astrálne a fyzické telo, prichádza smrť človeka, pričom vedomie prechádza do astrálneho tela.
 
BERSERKER
 
Vojaci, ktorí majú schopnosť vojsť do stavu prehmotnenia, premeny stavu, ktorý je podobný likantropii alebo amoku (u Malajcov). Z pohľadu pozorovateľa sa v čase tohto prehmotnenia človek stáva necitlivým voči bolesti a verí, že sa premenil na vlka alebo medveďa. Berserkov nazývali aj «vlčie kože», ale samotné slovo «berserk» (berserkr) znamená «medvedia koža» od «ber», t.j. v staroslovienčine medveď.
 
BO
 
Takto naši Praščuri nazývali Tvorcu. Bo Og – Большой Огонь (Veľký Oheň) alebo Slnko, čiže tvár Bo.
 
BOHATÝ
 
Znamená v tebe (je) veľa Božského, t.j. «ty Božič». Človek, ktorý má možnosť prijať zmyslové potešenie. Nastáva splnením svojich predpísaných povinností a dodržiavania Zákona Obety.
 
BRLOH (Берлога)
 
Na Východe Slovenska stále používané aj vo forme «berloh». Miesto, kde žije Ber, t.j. medveď. Z tohto pochádza aj najstarší názov severovýchodu Ázie – Се беры, t.j. Sibíri.
 
CENNOSŤ
 
Miera dôležitosti a významu nevyhnutných podmienok pre úspešný vývoj. Cennosti môžu byť duchovné, kultúrne a materiálne. Vo Védickej spoločnosti k duchovným cennostiam patrí nadobudnutie Lásky a kvalít Osoby; ku kultúrnym patrí uvedomenie si svojho «JA» a zmyslu života; k materiálnym zdravie a blahobyt. Démoni sa snažia nasmerovať životnú aktivitu ľudí na dosiahnutie iba materiálnych cenností tak, že sa usilujú skryť Pravdu o prvoradosti duchovných a kultúrnych cenností, t.j. o zmysle ľudského života a evolúcie.
 
CENZÚRA
 
Systém démonického dohľadu nad tlačou a prostriedkami masového šírenia informácií. Je vytváraná na ukrytie Pravdy.
 
CI, CY 
 
Zdroj zdrojov, mužský počiatok (dôstojnosť).
 
CIVILIZÁCIA
 
Démonický spoločenský systém, ktorý nasmerováva ľudí na samovražedné správanie a ničenie prírody. Vnucuje ľuďom zámenu vývoja svojich vnútorných schopností za používanie technických «protéz». Je postavená proti kultúre.
 
DEDMI Rasy sú Bohovia Riadiaci päť Živlov Prírody – Éter, Oheň, Vzduch, Vodu a Zem. Éter pozostáva z: Čas – riadi Číslobog, Koľada a Kupalo; Osud – riadi Makoš s pomocníčkami Doľa-Sroča a Nedoľa-Nesroča; Leľa s pomocníkmi Udrzec a Rožana; a tiež Karna s pomocníkmi Valkiria a Žela; Vedenie (Poznanie) – riadené na duchovnej úrovni Ladom, Odinom a Vestou; na energetickej úrovni Belbogom, Kryšnom a Tarchom; na fyzickom Rodomyslom, Spechom a Čurom. Oheň obsahuje: Svet jadrových a termojadrových reakcií riadených Dažďbogom, Jarilom a Chorsom; Svet elektriny riadený Perúnom, Indrom a Jarovítom; Svet okysličenia, ktorý riadia Agni, Ognebog a Semargl. Vzduch riadi Dij, Stribog a Chmel. Vodu riadi Nij, Diva-Dodola a Vodníci. Zem riadi Matka Nerastná Zem, Oziom a Sumerl.
 
DÉMON
 
Bytosť, ktorej činnosť je zameraná na ničenie Prírody, spoločnosti, sveta.
 
DETI
 
Deväť ráz ty. Povinnosť pred Rodom sa považovala za splnenú, ak Muž a Žena mali a vychovali nie menej ako deväť detí. Každý Slovan a Árijec má štyroch Rodičov, dvoch Zemských a dvoch Nebeských: Matka dáva dieťaťu telo, Otec dáva obraz Ducha a Krvi svojho Rodu. Nebeský Boh-Prarodič Rodu dáva Svedomie a Múdrosť, (Živatma – Živa), t.j. Deva Živa ako Bohorodička Dživa dáva Dušu. Z tohto pohľadu má manželský pár osem Rodičov, a každému sa má priniesť po jednom dieťati. Prvé dieťa sa nazýva Prvorodeným, a preto sa zasväcuje Rodu a má ich tak byť všetkých deväť. Všetci sa však snažili mať 16 detí podľa počtu Čertogov Svarožieho Kruhu. Viac je uvedené v Zákonoch RITA.
 
DIJ
 
Najvyšší Žrec, Vládca Múdrosti, hlava Rady Žrecov.
 
DISSA
 
Veľká Žrica.
 
DUCHOVIA PRÍRODY
 
Pomocní duchovia zo svetov Svetlej Navi (vodní, domoví, lesní, živelní a iní). Sú vytvorení Najvyšším pre zabezpečenie vývoja človeka a jeho zduchovnenia.
 
DOMOVÝ
 
Domáci pomocný duch, bytosť sveta Svetlej Navi. Má veľkosť dvojročného dieťaťa, celý je pokrytý krátkou srsťou. V dnešných ruských rozprávkach to je čeburaška alebo murzilka.
 
DUCH
 
Bezobrazný prejav Najvyššieho. Niečo nachádzajúce sa mimo času a mimo priestoru.
 
DUŠA
 
Pozri tu.
 
EVOLÚCIA
 
Učenie sa živatmy organizovať okolitý priestor, ktorým prechádza v minerálnej, rastlinnej, zvieracej aj ľudskej ríši. Konečným cieľom evolúcie živatmy v materiálnom tele je nadobudnutie kvalít Osoby. V Duchovnom svete evolúcia nemôže mať konca, lebo Duchovno je mimo času a priestoru.
 
GA
 
V staroslovienčine, staroárijčine znamená «púť, cestu, pohyb», preto je «noga/noha» orgán realizujúci pohyb. Starý výraz «terigať» pôvodne tiež označoval dopravovať sa na ďalekej ceste.
 
GARA
 
Ga Ra – ísť k Slnku. V súčasnej podobe hora.
 
GOJ
 
Úctivé oslovenie muža. V doslovnom význame je to plnohodnotný muž. V niektorých východoslovenských aj ukrajinských ľudových piesňach výraz prežil dodnes («naj še mi vystúpi šej hoj» – t.j. tento goj).
 
CHARAKTERNÍK
 
Víťaz, ktorý ovláda schopnosti chary.
 
CHARA
 
Anatomické pupočné centrum človeka («cha/ha» rovnováha, centrum, základ; «ra» sila). Cha Ra môžeme preložiť aj ako úsmev Boha.
 
CHOROVOD
 
Skupina ľudí, ktorí, pochytajúc sa za ruky, vytvárajú uzatvorenú reťaz a pohybujú sa do kruhu určeným spôsobom (najčastejšie okolo vatry). Toto spôsobuje vyrovnávanie rovnováhy a usporiadania biopolí všetkých účastníkov chorovodu. Na slovanskom vidieku sa vodia chorovody najmä na jar a jeseň. Výnimku tvoria chorovody na svadbách.
Chorovody sa vodia na obzvlášť čistých miestach, ktoré dostávajú aj zodpovedajúce názvy. Na jedných miestach sa vodia sviatočné chorovody, na druhých všedné. Chorovody na jar vodia dievčence a mladé ženy (na sviatkoch Lady a Leli). Zúčastňujú sa aj muži, čím sa dosahuje celková oduševnená nálada a radosť sviatku. Neženatých mládencov môžu dievčiny, na základe svojho rozhodnutia, pozývať do chorovodu. Na jar a jeseň sa vodia spoločné chorovody. Ale môžu byť aj iba ženské, alebo iba mužské chorovody (obradné a vojenské).
 
CHOROVODNICA
 
Žena vodiaca chorovody, ktorá pozná chorovodné hry aj piesne. Na slovanských dedinách a v mestách sa chorovodnica teší veľkej úcte. Podľa jej pokynov sa nielen organizujú sviatky a veselice, ale ona učí aj dievčatá rôzne piesne a hry. V minulosti bývalo zvykom, že dievčatá ju obdarovávali darčekmi, matky ju hostili a otcovia dievčat jej zadarmo chodili pomáhať obrábať pole. Ak chorovodnica bola vdova alebo starena, tak bola podporovaná občinou, ktorá jej zabezpečovala živobytie. Často ju pozývali za svachu na svadby, ako kumu na oslavu narodenia, plakajúcu na pohreby. Pozná miestne obyčaje, národné múdrosti, hádania (veštenia), staré povesti a rozprávky. Chorovodnica sa líši od ostaných žien osobitnou krásou: je vždy mladá (nehľadiac na vek), hravá, zhovorčivá, odvážna. Ak takáto žena nie je prítomná, tak chorovody vedú žreci – muži: skomorochovia a kolobrodovia.
 
CHRÁM
 
Zo slova chran (chrániť), chránenie Múdrosti.
 
IRIJ
 
Slovanské Svety Slavi. Nebeské kráľovstvo Slovanov a Árijcov.
 
INGLIA
 
Prvopočiatočné Svetlo, ktoré sa oddelilo od Ramchu. Život plodiaca Sila Iň. Koncentruje sa zhromažďovaním skúseností živatiem, tvorí časticu Príčinnej hmoty.
 
Inglia je sumárna skúsenosť sebapoznávania a samozdokonaľovania sa všetkých živatiem. Z Inglie pochádza všetko, čo teraz existuje a tiež existovalo v minulom Vesmíre aj všetkorozmerné Svety.
 
Je to prvopočiatočná svetlonosná substancia, ľubovoľne vzájomne pôsobiaca, ktorou RA-M-CHA zrodil tento Vesmír.
 
JOG
 
Človek usilujúci sa o spojenie svojho vedomia s Najvyšším. Je to Goj (iba poradie písmen je opačné), ale na rozdiel od bežného goja je človekom duchovným, t.j. Volchv, Žrec...
 
JOGA
 
Systém metód a spôsobov sebapoznávania, ktorý umožňuje človeku riadiť psychické a telesné činnosti svojho organizmu a prenášať svoje vedomie do Navného, Klubieho, Kolobieho a Divieho tela. Najvyšší cieľ jogy je dosiahnutie dokonalosti v ľubovoľných činoch, nadobudnutie kvalít Osoby prostredníctvom premenenia všetkých svojich tiel a obálok na Svetie telo, čo umožňuje nadobudnúť v plnej miere tri kvality: Večnosť, Poznanie a Blaženosť.
 
KAMEŇ MUDRCOV
 
Živa, ktorá vie vytvoriť ľubovoľnú vec z ľubovoľného druhu matérie a pridať žiadanú formu. Je to základný predmet učenia sa alchýmie.
 
KAPIŠČE, KAPIŠTIE
 
Slovanský chrám. Posvätné miesto vykonávania slovanských obradov, ctenia si Bohov a stretania Kopy, t.j. orgánu samosprávy Občiny. Zvyčajne sa zriaďovalo na tom najblahodarnejšom mieste – na kopci so svätohájom a posvätnými prameňmi.
 
KARMA
 
Zákon príčinno-následkovej väzby, určujúci následky skutku, ktorý bol vykonaný v tomto, alebo predchádzajúcich životoch. Je to činnosť, ktorá prináša skúsenosť kladných emócií. Z hľadiska životného princípu ide o praktické žitie princípu NEROBTE NIKOMU TO, ČO NECHCETE ABY NIEKTO ROBIL VÁM.
 
KASTA
 
Spoločenská skupina ľudí, ktorí sú na rovnakej úrovni evolučného vývoja; bratstvo majstrov špecifického druhu činnosti (z Árijskej Runiky: „ka“ – zväz, bratstvo; „sta“ – spoločné ciele).
 
KLÁŠTOR
 
Pozri Monastyr.
 
KLON
 
Dvojník ľubovoľnej bytosti vypestovaný z jej bunky, ale ktorý nemá vlastnú Dušu a Svedomie.
 
KOLDUN
 
Zjednocujúci Zemný a Nebeský Oheň (KoloDunia).
 
KOLDOVSTVO
 
Magické metódy, ktorých cieľom je pôsobiť na Duchov Prírody alebo ľudí, vyliečiť ich, alebo im privodiť chorobu či strasti (názov od slova «kolo», t.j. kruh, ktorý sa obkresľoval okolo kvôli ochrane koldujúceho pred Duchmi, ktoré vyzýva).
 
KOŠČUN
 
Povesť, bylina, podanie o dedičstve Slovano-Árijcov.
 
KOZÁK, KAZAK
 
Hoci sa u nás «zaviedol» názov kozák, v pôvodnom výraze sa píše – a v ruštine aj napriek písaniu «o» aj vyslovuje – KAZAK. Názov pochádza zo spojenia «k Az Ak», t.j. idúci k Az (začiatku začiatkov), Ak (biely, svetlý, svetlonosný) vojak, teda VOJAK SVETLA.
 
Je to bojovník vojensko-poľnohospodárskej občiny slobodných osadníkov ochraňujúcich hranice Ruska. Kozáci slúžili nielen ako pohraničníci, ale aj ako Víťazi, ktorí bojovali s tvarmi. Názov ruského vojska «kazaci» je spojení so Skýtmi – Sakmi , alebo Sachmi, ktorých grécki geografi nazývali Kos-sachi, alebo Bieli Sachovia (po skýtsky «kos» znamená biely). V Tanaidských, t.j. donských záznamoch z antického obdobia sa názov Kossakovia používa pre viac národov: Gasagos, Kasagos, Kasakos. Ako ukazujú archeologické nálezy, tento názov priniesli spoza Kaukazu skýtske kmene, ktorých dedičstvo je výrazne a zreteľne spojené s kozáctvom. Do oblasti Ilovly a Medvedice umiestnili arabskí geografi Sakalibov, Az-sachov, Kazakov a perzskí geografi Brodnikov; prvá skupina sú jednoznačne Predkovia Donských kazakov, a druhí sú všeobecne uznávaní Predkovia Záporožských kazakov.
 
KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
 
Svet Slavi.
 
KRESŤAN
 
Nasledovník učenia Ježiša Krista, ktoré on kázal Júdejcom „Som poslaný iba k strateným ovciam domu Izraelovho“ [Jn 53, 6; Jeruz. 34, 5-6; Jeruz. 50, 6; Mt 10,6; Mt 15, 24]. Kresťan nerozmýšľa nad skutočnosťou, že učenie Ježiša Krista a učenie oficiálnej cirkvi sú absolútne rozdielne veci, ale najmä nepozná a nepoznáva odkaz dedičstva svojich Predkov. Poznávajúc uchránené Prastaré zdroje Múdrosti (Slovansko-Árijské Védy, Santie, Ságy, Eddy a pod.) si biely človek skôr alebo neskôr uvedomí, že je potomok Prastarých Bohov, že je ich syn a vnuk a nie otrok nejakého cudzieho Boha.
 
KUDESNIK
 
Čarodejník, ktorý ovláda uzlíkovú obrazovú písmennosť, ktorá sa nazýva kudesá.
 
LEG
 
Nesmrteľné bytosti, alebo aj poslovia Bohov, ktorí ľuďom prinášali správy o vôli Svetlých Bohov. V škandinávskej Tradícii im zodpovedajú alvovia/ elfovia. Dnešné mená Oleg a Oľga majú prastarý pôvod a znamenajú poslovia Bohov. Výraz legálny má rovnaký koreň a taktiež znamená správny.
 
LESNÝ MUŽ
 
Nazývaný aj dedko Berendej («ber» -vo význame les, «en» - on, «dej» delajúci, konajúci). Duša lesa, ktorú tvoria myšlienky a zmysly všetkých živých bytostí daného lesa, ktorá je schopná sa vteliť do ktorejkoľvek z nich. Môže nadobudnúť ľubovoľnú formu, ale jeho najčastejšia forma je energetický víchor.
 
MEDVEĎ
 
Správne Vedmed alebo medvedajúci, t.j. ten, kto požil grécke lieky a stratil kontrolu nad slovami a činmi. Zviera, ktoré dnes nazývame medveď sa v staroslovienčine má správne nazývať Ber.
 
MENTÁLNE TELO
 
Telo umu a rozumu. Má tvar gule, ktorá sa nachádza v lebke človeka.
 
MNÍCH
 
Pozri Monach.
 
MONACH
 
Človek, neschopný udržať rodinu a preto odišiel do monastyru (kláštora).
 
MONARCH
 
Človek, ktorý má mentálne telo (telo umu a rozumu), ktoré sa označuje guľou dŕžavy monarcha („man“ – um, „arch“ – vyšší, oduchovnelý, t.j. presvietený um).
 
MONARCHIA
 
Nezávislé, samostatné vládnutie národa prostredníctvom Kopného práva a pridelenia moci najmúdrejšiemu človeku – monarchovi.
 
MONASTYR
 
Príbytok pre tých, ktorí nie sú schopní viesť rodinný život („manas“ – myslenie, „tyr“ – тырить, kradnúť; t.j. príbytok tých, ktorí nie sú schopní žiť svojim umom).
 
MUDRC
 
Človek majúci kvality Poznania.
 
MÚDROSŤ
 
Kvalita Poznania prejavená v živote.
 
MUŽ
 
Manžel. Voči žene má tieto povinnosti: podporovať ju, skrášľovať, obdarovávať láskavosťou a darčekmi, hovoriť láskavé slová – a to najhlavnejšie, učiť ju. Muž, ktorý získal lásku cieľavedomo múdrej ženy, viac ako uspel vo svojej Viere a nadobudol všetky doborodetelia. Základná povinnosť muža vytrvať v napĺňaní svojej najvyššej povinnosti je podrobne opísaná vo védických písmach – nadobudnutie Kráľovstva Nebeského.
 
NEBESÁ
 
Správne má byť «Niet Besa», t.j. miesto prebývania našich Bohov a Predkov, kde nemá miesto nečistá sila. Bes je zviera v Temnom Svete.
 
NEBO
 
Svety, kde neprebývajú Svetlí Bohovia. Pochádza zo skratky «Niet Boha», t.j. Svetlého Boha.
 
NÁROD
 
Ľudia, patriaci k nášmu Rodu. Pochádza zo spojenia NÁš ROD.
 
OBRAD
 
Svätiace konanie, súhrn činov, ktoré konajú dvaja a viac ľudia. Pochádza zo staroslovienskeho základu “оба рядом”, t.j. obaja vedľa seba.
 
OBYČAJ
 
Každodenná, zvyková činnosť podľa Zápovedí Predkov, ktorá umožňuje prežitie a zdravie potomkov. Časom sa obyčaje menia pod vplyvom vonkajších okolností podľa zákona zdravomyslia (času, miesta, okolností).
 
ORDEN
 
Pochádza z OR-DEŇ, «Or» - sila, «Deň» - svetlá časť dňa, t.j. Sila Svetla.
 
ORDA
 
Pochádza zo slova Orden a znamená «Svetlé Sily». Ide o názov kozáckych vojsk. Pri poznaní skutočnej podstaty ľahko vidíme, ako tento názov zmenili na «horda» a použili na neexistujúcich «Mongolov», ktorí údajne prišli aj na Slovensko r. 1241. Bol to zásah armády Svetlých Síl s cieľom zastaviť jatky Západných Slovanov a nijaký fiktívny nájazd Mongolov.
 
OSOBA
 
Prarodič, Paramatma. Má schopnosť vedieť všetko, čo vie každá živatma, a teda má všetky tri duchovné kvality: Večnosť, Poznanie a Blaženosť. Živatma na konci svojej evolúcie nadobúda tieto kvality a stáva sa Paramatmou – Prarodičom.
 
OTCAMI Slovano-Árijských Rodov sú Bohovia Ochrancovia – Mladší Svarožci, t.j. Slovania a Árijci, ktorí dosiahli po smrti dokonalosti, alebo, ako sa ľudovo nazývajú – Božiči. Sú tiež spojení v Triglavoch: Senič-Žitnič-Venič, Zrnič-Ovsenič-Prosič, Studič-Ledič-Ľutič, Ptičič-Zverinič-Milič, Daždič-Plodič-Jahodič, Včelič-Irestič-Klenič, Ozerič-Vetrič-Solomič, Snežič-Stranič-Svendič, Radič-Svietič-Korovič, Krasič-Travič-Steblič, Rodič-Spasič-Listveržič, Myslič-Gostič-Ratič, Strinič-Čurič-Ognič.
 
POMOCNÍ DUCHOVIA
 
Bytosti Svetov Pravi a Navi vytvorené Prarodičom kvôli zabezpečeniu evolúcie živatmy vo všetkých ríšach Prírody.
 
Pomocní Duchovia v Slovansko-Árijských národoch sú Domáci bôžikovia. Najstarší medzi Domovikmi je Správca Domový, ktorý riadi Senníkov, Baníkov (od baňa, t.j. v dnešnom ponímaní druh sauny), Ovinníkov, Humníkov, Hrnčiaríkov, Vtáčnikov, Klunnychov a Zrnníkov (ochraňujú zásoby zrna). Správcovi sa podriaďuje aj Sadovník so svojimi pomocníkmi: Jabloníkmi, Višňovíkmi, Slivovníkmi, Johodníkmi, Trávnikmi, Viašatmi, Viašakmi a Veškami (žijú v stenách domu). Správca riadi aj Záhradníka so svojou skupinou: Kapustníkmi, Hrachovníkmi, Uhorníkmi, Zemiakovníkmi, Kukuričníkmi, Dyňovníkmi, Melónovníkmi, Cibuľníkmi, Repovníkmi, Kôprovníkmi a podobných pomocných Duchov. Všetci Domovíkovia sú veselí bôžikovia, majú «duše dieťaťa». Zlo si nepamätajú a ak im aj človek spôsobí príkoria, tak sa dlho nehnevajú. Obzvlášť, ak dostali «stravu», t.j. obetu domácim bôžikom.
 
PRADEDOVIA Rasy sú Bohovia Ochrancovia: Ramchat, Lada a Veles. Ramchat je Boh Nebeského súdu a Vesmírneho Právneho Poriadku (RA – Svetlo, Duchovný Svet; „m“ môcť, vedieť, dosiahnuť; „chat“ – chata, Nebeský Príbytok). On pripomína potomkom Rasy správny život, založený na Zákonoch Lásky a Spravodlivosti, ktoré sú zapísané v Nebeskej Knihe Zákonov RITA (zákony o čistote Ducha a Krvi). Boh Ramchat je večným Ochrancom tejto knihy. Bohorodička Lada je Matkou väčšiny Svetlých Bohov Rasy. Ona je Ochrankyňou Slovano-Árijcov. Mimoriadnu blahosklonnosť chová Lada voči tým, ktorí zakladajú svoj život na Zákonoch Lásky a Spravodlivosti. Boh Veles je Najvyšším Strážcom Nebeskej Brány, ktoré vedú do Duchovných Svetov – Nebeských Čertogov Rasy. Práve on prepúšťa cez Bránu výlučne Duše (Divie telá) tých ľudí, ktorí zasvätili svoj život obrane zemí svojich Predkov, svojho Rodu (Brahmu) a Viery.
 
PRARODIČ
 
Najvyšší Boh, ten, ktorý stvoril všetko jestvujúce, Praotec všetkých bytostí vo Vesmíre.
 
PREROD
 
Zmenenie svojho svetonázoru počas obdobia jedného života následkom nadobudnutia životnej skúsenosti. Svetonázor úspešne sa vyvíjajúceho človeka prechádza rýchlou evolúciou. Počas svojho života nemenia svoj svetonázor len veľkí mudrci, alebo úplní hlupáci.
 
Aj tibetský budhizmus má zodpovedajúcu formuláciu: učiť sa znamená meniť sa.
 
PRIKÁZANIE
 
Pozri Zápoveď.
 
RADOSŤ
 
Slnečnosť („RA“ – slnko, „DOSŤ“ – dostatok).
 
RAJ
 
Ra aj! – Plná moc Boha.
 
RAŤ
 
Vojenský pochod, vojna. Ratník – účastník pochodu alebo vojny.
 
RATAJ
 
Oráč.
 
RITUÁL
 
Vykonanie takej činnosti svätej aktivity jedným človekom, ktorá zodpovedá rytmom Vesmíru.
 
ROZUM
 
Schopnosť mentálneho tela spracovať informáciu získanú umom s pomocou zmyslov a vykonať zodpovedajúce uzávery.
 
Je to schopnosť človeka myslieť a konať činy. Podľa Viery Predkov je Um človeka, alebo jediný Um podmienene oddelenou časticou Vesmírneho Rozumu (Om, Oum - Общий ум). V staroslovienčine sa povie RAZUM, kde Raz je oddelená jednotka, t.j. jediný um = r(a)ozum.
 
SÁGA
 
Staroškandinávska povesť o živote a presťahovaní bielych národov (Sa Ga – bieli idú).
 
SKOMOROCHOVIA
 
Jedna z kást žrecov, ktorých úlohou je vysvetľovať ľuďom Védické zákony denného života za pomoci vtipov a úsmevných príhod a príkladov.
 
SKÝT
 
Osada, mesto. Je to medzirodová osada Veľkej rasy s Kapišťom, kde žijú spolu predstavitelia Rodov Slovanov aj Árijcov.
 
SLAV
 
Svety Bohov, Polobohov a Pravednikov (Predkov), majúcich Devakonické telá.
 
Svet Slavi je príbytok ŠČUROV Rasy, ktorí úplne vrástli do svojich Diviých (devakonických) tiel. Svetu Slavi vládne Triglav Sveta Slavi Sventovít, pozostávajúci zo Svaroga, Dažďboga a Perúna. Velesova kniha, opisujúc Slovansko-Árijské Božstvá hovorí: „Slávu tvorte všetkému Sventovítovi: „Sláva Rodu nášmu!“ a hovorte: „Všetko vytvorené nemôže vojsť do rozšíreného umu!“ Preciťujte to, lebo tajomstvo to veľké je – ako Svarog a Perún sú zároveň aj Sventovít. Svarog je rodičom prvej bytosti tohto Vesmíru – Dažďboga. Dažďbog porodil všetkých svätých Bohov tohto Vesmíru a je pre nich, ako ja pre ich deti darcom všetkého blaha. Preto Jeho vyžarovanie volajú Dažďbogom, t.j. Dávajúcim Bohom. Ním zrodení Bohovia nato porodili šudí Rasy. Preto Da'Árijci, Ch'Árijci, Svetorusi a Rasséni sa sami nazývajú Svarožcami – pravnukmi Boha Svaroga.
 
SLNKO
 
Prejavenie sa Svetieho tela Živy a Javi (materiálneho sveta); má vôkol seba viac ako 7 planét (zemí). 
 
SILY
 
 Tento výraz sa používa v jóge aj okultizme v štyroch rôznych významoch.
 
  1. Sily Prírody. Plnia úlohu regulátorov rovnováhy materiálneho sveta, a patria k tým javom, ktoré tradične vyučuje veda, v súčasnosti fyzika: teplo, svetlo, zvuk, elektrina, magnetizmus a pod.
  2. Sily éterického dvojníka, v súčasnosti nazývané životné vetry a kundaliny. Tiež patria do oblasti prejavov materiálnej Prírody.
  3. Sily vyvolávané mysľovými a emocionálnymi formami, ktoré, hoci sú zrodené rozumom, sa stávajú – keď opustia svojich tvorcov – nezávislými bytosťami, ktoré majú celý rad emocionálnych a mentálnych síl až do okamihu ich zhynutia. Tiež patria k materiálnej Prírode, hoci prebývajú na jemných pláňach na úrovni nižšieho umu.
  4. Živé bytosti podobné ľudským bytostiam sú tiež nazývané Sily, pretože majú schopnosť použiť svoju vlastnú energiu mysle, lásku a vôľu na vnesenie zmien do troch horeuvedených oddielov Prírody. Patria k nim krijašakti a inčašakti.
 
TECHNOKRATICKÁ CIVILIZÁCIA
 
Sociálne zriadenie pod démonickou kontrolou. Nanucuje ľuďom zámenu vývoja svojich vnútorných, schopností pomocou technických «protéz» a presmerováva činnosť spoločnosti na zničenie Prírody a samozničenie.
 
TMA NÁRODA
 
10 000 ľudí. Ak sa toľko ľudí usadí na jednom mieste, tak Príroda nie je schopná uchrániť životné prostredie v čistote nevyhnutnej pre blahobyt. Preto začínajú chorieť a hynú («tma» - nevzdelanosť a hlúposť).
 
TOTEMOVÉ ZVIERA
 
Posledné zviera z ktorého Živa prešla do ľudskej ríše. Preto každý človek má svoje zviera – ochrancu.
 
TRANSFORMÁCIA
 
Premenenie všetkých tiel a obálok Živy, vrátane Divieho tela na Svetie telo, t.j. telo svetla, ktoré umožňuje Žive nadobudnúť kvalitu Osoby a dosiahnuť realizáciu všetkých duchovných kvalít – Večnosti, Poznania a Blaženosti.
 
TVARI
 
Pozri tu.
 
ULICA
 
Priestranstvo tvorené dvomi radmi domov s cestou medzi nimi. V deň svadby mladomanželov, aby si mohli začať viesť svoje vlastné hospodárstvo, postavili naproti otcovského dvora nové príbytky s hospodárskymi priestormi tak, aby brány stáli oproti sebe (tvárou v tvár – starosloviensky «лицо в лицо»). Preto sa takéto usporiadanie začalo nazývať ulica («у лица»).
 
VALKIRIA
 
Bohyňa, ktorá vynáša Duše Víťazov, ktorí hrdinsky zomreli v boji do Irija, t.j. Nebeskej Ríše Rasy («val» - zdvih, vynesenie, «k» - kam, «irija» - Irij, Nebeský Svet; t.j. tá, ktorá sa stretáva s padlými hrdinami a sprevádza ich do Irija).
 
Valkiria je Bohyňa-Ochrankyňa vojakov, Rodov-Ochrancov (národa Bielovodia), t.j. ochrancov Prastarej Múdrosti a Čistoty Rasy. Je tiež Bohyňou-Utešiteľkou vojakov, ktorých sprevádza do Val haly, t.j. do vyvýšenej haly, kde ich čakajú: správca – Boh Volch a jeho druhovia: Perún, Odin, Indra, Veles, Ladaal, Tor a Semargl.
 
Symbol Valkirie. Je to prastarý ochranný symbol ochraňujúci múdrosť, spravodlivosť, blahorodstvo a česť. Tento znak sa zvlášť ctí u vojakov, ktorí ochraňujú Zem RODnú, svoj ROD a NÁROD, ako aj prastarú slovanskú Vieru. Používajú ho aj volchvovia na uchovávanie prastarých Véd.
 
Symbol sa používa vo forme ochranných príveskov, zdobenia kapišťa, na odeve volchvov.
 
VEDUN
 
Vediaci, poznajúci muž. Ten, kto vládne múdrosťou, t.j. je schopný držať pod kontrolou um a zmysly, vládne zhovievavosťou a prostotou, čistotou, poznaním, vierou vo védickú múdrosť, odovzdanosťou Prarodičovi a pod. Veduni vyučujú Védické poznanie, sú svätoslúžiteľmi. Vykonávajú obrady a rituály.
 
VARIAG
 
В-АР-Я-Га. Veslár na plavidle, moreplavec. Je to profesia, nie názov národa – podobne ako napr. «pltník». Vojak moreplavec, ochraňujúci koráb.
 
VEČE
 
Zhromaždenie všetkých osadníkov s cieľom kolektívne riešiť spoločné problémy, t.j. všetky otázky vnútornej aj zahraničnej činnosti. Je to aj názov takejto udalosti.
 
VOLCHV
 
Svätoslúžiteľ, mudrc, čítač z hviezd, čarodejník. Podľa védických obyčajov musí vyrastať ako pastier kráv. Názov je preto tvorený slovami «vol», t.j. krava a «chovať» - ochraňovať; znamená ochranca kráv. Mládencov hľadali starí volchvovia po celej krajine, a keď našli vhodného, tento podstúpil učenie v dĺžke 40 rokov.
 
ZÁPOVEĎ
 
Odkaz potomkom aby žili podľa Véd. Dve základné zápovede (prikázania) slovanského národa sú tieto: „Sväto ctiť Bohov a Predkov svojich a žiť podľa Svedomia“.
 
ZDRAVIE
 
Slovo je vytvorené z dvoch koreňových základov: zdravia a viu (od slovesa viť, navíjať).
Z – zem, (po)znanie
D – dom, dobro
RA – Slnko, Svetlo
VA – варганить, vytvoriť
 
Všeobecný význam slova „Zdrava“: „Poznanie toho, ako na Zemi prebývať v dobre, slnko tvoriť (byť samému sebe slnečným, svetlonosným)“.
 
ZDRAVOMYSLIE
 
Používanie troch kritérií Pravdy v súlade so Svedomím: názoru rozumného človeka, názoru Védických spisov (skúseností Predkov) a osobnej skúsenosti. Ak by sa konalo iba na základe ľubovoľných dvoch kritérií, alebo dokonca iba na základe ľubovoľne vybraného jedného z nich, tak pravdepodobnosť omylu je veľmi veľká. Preto je pravidlom používať tri kritériá pravdy, čím sa prejavuje zdravý zmysel. Je to odporúčaný spôsob ako predchádzať omylom.
 
ŽIVATMA, ŽIVA
 
Pozri tu.
 
ŽREC
 
Vysluhovateľ Starej Viery, názov pochádza zo staroslovienskeho «Žizň rece», t.j. poznajúci a hovoriaci o pravdivej podstate života.
 

 

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.