Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  BRANNÁ MOC ORDY
BRANNÁ MOC ORDY
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 bm_01.jpg
 
Ešte predtým, ako prejdeme k hlavnej téme nášho článku sa chceme poďakovať všetkým našim čitateľom, ktorí nám na základe našich článkov posielajú ďalšie informácie, ktoré v súvislosti s preberanými témami nájdu sami na internete. Neostáva nám nič iné iba sa radovať, pretože to znamená, že naši čitatelia sa v zmysle zdravomyslia sami púšťajú do hľadania ďalších a ďalší informácií. My ako vždy opakujeme: čítajte všetko, čo sa vám zdá „k veci“. Samotní vaši Predkovia budú postupne otvárať viac a viac kanály, po ktorých vám cez Vertikálu zosielajú ďalšie a ďalšie potrebné informácie. Nezabúdajme, Sila je Energia plus Informácia. Nie každá energia je tvorivá a samotná informácia nie je Múdrosť. Tá sa dosiahne až tvorivým spracovaním informácie vlastnou skúsenosťou. Na druhej strane vôbec nezaškodí, ak budete vedieť aj to, čo o nás hovoria tí, ktorí nám ani nevedia prísť na meno. Sami budete vedieť rozlíšiť – ak používate zdravomyslie – čo je Dedičstvo Predkov a čo vykonštruované umelé nadstavby. Práve schopnosť rozlišovať na základe skúsenosťou nadobudnutej Múdrosti z nás robí Slovanov či Árijcov. Inak sme iba cirkevné či sociálne zvieratá.
 
Nuž, hoci nesledujeme to, čo o nás píšu iní, na vaše podnety si následne články prečítame. Ale ako zvyčajne, žiadne prekvapenia. Namiesto pevnej konštrukcie systematizovaného poznania Predkov akési svojrázne dojmy, ktoré nemajú oporu vo faktoch. Nuž a ak nejde o dedičstvo našich Predkov, tak môže ísť nanajvýš ak o dedičstvo iných národov. Ale my nie sme „iné národy“ – nech sú akékoľvek múdre – my sme potomkovia Slovanov a Árijcov, Slovienov. Vo Védach sa píše: „NAPLNIŤ SVOJU ÚLOHU POLOVIČATO JE VIAC AKO CUDZIU ZVRCHOVATO“. Aký osoh by sme mali z toho, keby sa všetky naše orgány chceli chovať ako srdce? Máte pravdu – jedine ak smrť. Každý orgán v našom tele má svoju úlohu a každý národ Vesmíre tiež. Len ak si každý splní svoju úlohu môže byť Vesmír v poriadku. A aká je naša úloha? Je napísaná vo Védach, pričom sa nedajte oklamať – patrí tam aj Velesova kniha. Ostatne, na túto tému ešte napíšeme samostatný článok. Nuž a kresťanský národ má Bibliu – je to podanie predkov kresťanov, mohamedánsky národ má Korán – zase podanie ich predkov a tak ďalej. Cudzie nepreberajme ale svoje si nedajme. Je to viac ako fér – no nie?
 
Ale tak jednu poznámku na adresu „odbornej kritiky“ na nás. Prinášame – a budeme prinášať – aj materiály o Staroslovienskej Bukvici. Naši Predkovia používali názov „Bukvica“ na celú Bukvicu, ale aj na to, čo my „odborne“ nazývame „bukva“. Teda ani my nemáme prečo tento prastarý zvyk meniť. Budeme ich do budúcna rozlišovať na „Bukvica“, čo bude celá sada znakov a „bukvica“, čo znamená pre Slovákov = kresťanov „bukva“. Takejto neodbornej kritike sa dalo predísť prečítaním si odbornej literatúry, ale o to sa naši kritici ani nesnažia. A ak aj, tak ich napadne akýkoľvek iný jazyk vrátane indiánčiny, len ruština nie. Nuž a toto je aj prípad etruskológov. Na 80% svetových etruskológov je Talianov a zvyšných 20% sú Nemci. Ani Taliani ani Nemci nerozumejú slovanským výrazom etruského jazyka, pretože nerozumejú ani dnešnej ruštine. Ale to je predsa normálny jav, ak sa nejaký jazyk neučím – teraz neberieme do úvahy dôvody – tak mu nemôžem rozumieť. A na druhej strane žiadny div, že v ruskej literatúre nájdete preklady etruských textov už v 19. storočí. Ale doba, keď na presadenie si svojej pravdy stačilo poslať križiacku výpravu, ktorá vyhladila celý národ a spálila knihy – aby sa mohlo neskôr napísať, že nič také neexistuje – je nenávratne preč. Od dogiem prechádzame k poznaniu, pretože Viera je „vedenie“, jasné poznanie, nie slepá dogmatika. A nedajme sa pomýliť, dogmy nie sú iba náboženské, ale aj ekonomické, sociálne, vojenské, historické a vôbec akékoľvek, ktoré niekto „zaplatil“ a zavádza nimi nejaké pojmy s ktorými operuje, ale neposkytuje dôkazy. Veď ešte to nie je tak dávno, čo „výkvet“ anglickej vedy tvrdil, že ak vlak pôjde rýchlosťou viac ako 30 míľ za hodinu, tak sa v ňom všetci cestujúci zadusia... verí tomu dnes niekto? A sme opäť „doma“. Už slovo „veda“ je zo staroslovienskeho „Viedať“, t.j. vedieť, poznať. Ak negramotný mních prepíše bukvicu „e“, ktorá sa číta ako „ie“, tak dostane už skreslený význam. A práve preto dnes nehovoríme Sloviensko, ale „Slovensko“, sloviensky jazyk ale „slovenský“, Slovienky ale „Slovenky“ a podobne. Ale o tomto všetkom sme už písali.
 
Vo veľkomoravskej tradícii sa hovorí o Svätoplukovi a troch prútoch. Hoci naivný výklad to podáva ako ponaučenie pre synov, t.j. ako akúsi „rodinnú záležitosť, my sa pozrime trochu ďalej. Za čias Svätopluka sme tu už mali piatu kolónu – kresťanov, ktorí sa hneď v duchu „aby všetci jedno boli“ prezentovali dvomi navzájom nepriateľskými prúdmi – dnešnými gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi. No a bola tu ešte aj Stará Viera Predkov. Máme teda hneď tri prúty, ktoré – ak by držali spolu – tak by vydržali všetko. Našťastie vtedy tu ešte kresťanov bolo málo, takže okrem uvalenia kresťanskej kliatby na našu krajinu rukami olympionika Metoda (zdroj: Mauro Orbini), toho hneď veľa nedokázali. Naši Predkovia ešte na hlavu porazili Bavorov pri Bratislave r. 907 a Dŕžava s kniežatami existovala skoro 100 rokov až do smrti posledného kniežaťa Sveulada r. 991. Je to iba náhoda, že uhorský kráľ, tzv. sv. Štefan nastúpil na trón až r. 997? Nie, žiadna náhoda. A len pre poriadok zopakujme, že na korunovačných klenotoch kráľa Štefana nájdete Starosloviensku Bukvicu. No a druhý rozmer troch prútov je rovnako jednoduchý. My sme sa nazývali Maličká Rus, vedľa nás bola Malá Rus, nazývaná aj Kyjevská a hneď vedľa Veľká Rus, alebo Tartaria. Nech sa na to pozriete z akejkoľvek strany, vždy vychádza, že pokiaľ sme boli navzájom ako Slovania prepojení – ako tri prúty – tak sme sa dokázali ubrániť. Už citovaný Mauro Orbini hovorí o vojakoch z Tartarie slúžiacich aj vo vojsku SLOVANSKÉHO kniežaťa Sama. Nuž kde môžeme priradiť takých tiežslovanov, ktorí nabádajú na samostatné a od všetkých Slovanov izolované Slovensko? Len k nám dobre známemu projektu Démon Slovanstva... No a už vôbec nás nemôže prekvapiť, že nemajú záujem o Sloviensko, ale to je už v rámci projektu Démon Slovanstva pochopiteľné. Slovieni totiž nie sú ohraničení územím dnešného Slovenska. Pokrývame oveľa väčšie územie.
 
Keď sa teda naši kritici obávajú, že vnášame ešte nebezpečnejšie „podriaďovanie sa“ Rusom ako za socializmu, tak sotva chápu význam viacerých prútov, ktorý však bol jasný Svätoplukovi už pred 1 000 rokmi. Kto nechápe všeslovanskú vzájomnosť sotva má čo povedať „k veci“ Slovanom... ale možno ho nadšene počúvajú Indiáni.
 
Vďaka nášmu čitateľovi – ktorému týmto ďakujeme – môžeme priniesť úplný zoznam autorov, z ktorých čerpal Mauro Orbini. Keď pred niekoľkými rokmi zakúpila knižnica Torontskej univerzity exemplár Maur Orbiniho, tak radosť prejavili aj na svojej stránke. My môžeme len s radosťou konštatovať, že kanadská akademická pôda sa zachovala profesionálne a oskenovaný exemplár sprístupnila verejnosti. Môžeme teda vidieť celý zoznam autorov a zdrojov, z ktorých – ako sám hovorí – vo svojom diele čerpal Mauro Orbini:
 
 
My sme narátali 287 položiek. Ak sa pozrieme detailnejšie, tak môžeme pripustiť, že sa tam už objavili aj nám známe mená: „Plinio“, „Plutarco“, „Strabone“. No z 287 je to – ak to aj sú tí, ktorých poznáme dnes – žalostne málo. Kresťanská cirkev VŠETKY OSTATNÉ DIELA ZNIČILA, aj keď vieme, že minimálne po jednom exemplári si „odložili“ vo Vatikánskej knižnici. Treba zopakovať, že to sotva bolo všetko, čo kresťanstvo zničilo? Našim čitateľom určite nie.
 
Smutná je naša minulosť za posledné tisícročie a pred očami nám až temnie, keď si začíname uvedomovať, čím všetkým museli prejsť naši Predkovia. Ale Nebeský Kováč Dedo Svarog dobre pozná svoje remeslo, a preto nás, svojich vnukov, „vykoval“ z dobrého materiálu. Vďaka našim Predkom dožila Svetlá Pamäť Starej Viery až do našich čias. A teraz je už iba na nás, či si ju dokážeme uhájiť, či nebola námaha a utrpenie našich Predkov zbytočné. Niet sa na koho vyhovoriť, hoci ani „Nočná hrdza“ nie je „šitá“ lykom. Nie je preto nijakým prekvapením, že každý muž v našej tradícii prechádzal vojenskou prípravou, ktorá začínala už od detstva. Nehovoríme ani že „musel“, pretože nikto sa tomu nevyhýbal, veď každý chápal, že to nerobí pre seba, ale pre svojich rodných, ktorí ostali za jeho chrbtom v nádeji a Viere. Nikto okrem nás.
 
Naši Predkovia dokázali – hovoríme najmä o pohraničných oblastiach, ktorou bol aj Maličká Rus, teda naše územie – rýchlo postaviť do zbrane veľké vojsko. Výsledkom tohto ohromného vojenského spojenia (nie každý za svoj prút) t.j. Ordy v efektívnom systéme vojenskej obrany bolo, že Rod každého kniežatstva dokázal v prípade všeobecnej mobilizácie postaviť svojich vojakov. Všeobecná branná povinnosť je mnohotisícročná tradícia Slovanov a Árijcov. Žiadni nájomní žoldnieri, ktorých väčšinou ťažko odlíšiť od nájomných vrahov...
 
Keď mládenec dosiahol určený vek, tak odchádzal na vyučenie sa vojenskému remeslu. Získaval návyky pästného boja za použitia tých najrozmanitejších zbraní od meča po sekeru, od kladiva po používanie v podstate všetkého poľnohospodárskeho náradia vrátane cepov, vidiel, rýľa atď. Učil sa bojovej príprave v zomknutom útvare, ale nie iba mechanickému pochodovaniu (poradovej príprave), čo má ďaleko ku taktike. Veď v tých časoch Slovania porážali nepriateľa práve umením okamžitého preskupovania sa na bojovom poli, od rozpŕchnutia sa formou chaotickej skupiny po okamžité zaujatie bojovej formácie v akejkoľvek forme.
 
Po absolvovaní celého výcviku mládenci odchádzali, ale čas od času sa znova vracali, väčšinou na jeseň, po zbere úrody. Takýmto spôsobom mali všetci muži našich Rodov od najmenšieho po najväčšieho poňatie o tom ako bojovať, ba navyše boli celkovo skúsenými mečiarmi, lukostrelcami, kopijníkmi a pod. A čo vedia muži a naša mládež dnes..? Môžeme spokojne spať v nádeji, že obránia v prípade potreby svojich rodičov, starých radičov, deti a všetkých členov Rodov? Namiesto spokojného spánku to vyzerá skôr na ťažkú nočnú moru.
 
Okamžitá mobilizácia sa realizovala pomocou unikátneho „horského“ systému signalizácie. Na kopcoch a horách na hranici viditeľnosti sa stavali prístrešky a nakladala sa drevená hromada na vatru, ktorá sa oblievala smolou, pričom hneď vedľa ležalo pripravené práchno a kresadlo na zapálenie signálnej vatry. V najbližšej osade žili „horskí“, jedna alebo aj viac rodín, ktoré vedeli o tomto mieste a aj sa oň starali. Keď prišla poplašná zvesť, tak okamžite zapaľovali vatru a ohne sa zapaľovali od hory k hore, čím sa mobilizácia vyhlasovala na obrovskom priestore. Pripravovali sa všetci, pričom následne za ohňovými signálmi prichádzali už honci, ktorí roznášali rozkazy od kniežaťa či vojvodcov. V starom svete neexistoval efektívnejší systém. Ale bola to vynútená nevyhnutnosť. Boli sme trvalo napádaní najmä zo západu.
 
Majstrovstvo vojenského umenia našich Predkov zahŕňalo samozrejme aj umenie stavať záseky, valy a podobné opevnenia. Používali sme nielen umelo postavené obranné opevnené objekty, ale aj tým najtvorivejším spôsobom sme využívali prírodné objekty.
 
Po dlhé tisícročia sme používali rozličné spôsoby vedenia vojny. Čriedy koní, pivnice na uskladnenie zbraní a vojenského materiálu ako aj Rodové Kapištia boli trvalo ochraňované družinami. V prípade vzniku vojenskej hrozby si zbrane a koňov rozoberali muži Rodu, kmene, či kmeňové zväzy. Takéto ozbrojené mužstvo bolo nevyhnutné nielen spájať železnou disciplínou, ale aj cvičiť a učiť všetkým potrebným aspektom. Žreci z kapišťa dávali družinám mnohé poznatky. Elita družinníkov poznala nielen mnohé zariekania, ale vedela aj čítať hlbinné volchvovské knihy. Môže sa to zdať nepravdepodobným, pretože takéto knihy sú mimoriadne cenné vzácne. Zhotovovali sa totiž takým spôsobom, že dokázali uchovať informáciu na tzv. „bioelektrickej úrovni“. Znamená to, že znalý čitateľ takejto knihy prijíma nielen informáciu, ktoré je napísaná, vyrezaná, či natlačená, ale aj tú informáciu, ktorá sa usádzala v podvedomí pri čítaní vďaka umeniu veštca. Všetky tieto poznatky pomáhali mobilizovať sily organizmu s cieľom úspešného použitia bojovej mágie, pri použití ktorej skúsený vojak vstupoval do zvláštneho stavu, ktorý mu umožňoval sa skoncentrovať. Vďaka tejto koncentrácii bol schopný presnejšie a veľmi silno zasadzovať údery a rany, uhýbať sa úderom protivníka, znižovať svoj prah bolesti a aj „zabrzdiť čas“, t.j. pre neho sa boj okolo začal odvíjať ako keby v spomalenom filme, zatiaľ čo on si zachovával plnú rýchlosť a silu.
 
Naši Predkovia vždy chrabro bojovali za svoju zem. Nosili červené štíty s Kolovratmi, prekonávali veľké vzdialenosti, privádzali do hrôzy početnejšie nájazdnícke hordy nielen kresťanských hrdlorezov. Starci vyprávali pri ohňoch svojim mladším nasledovníkom, ako sa končievali ich boje s nepriateľskými vojakmi ozbrojenými obojstranne nabrúsenými mečmi, sekerami a štítmi. Mnohí naši družinníci nosievali červené štíty s rôznorodými zobrazeniami Kolovratu, t.j. druhu svastiky. Takéto štíty sa nevyznačovali iba svojou priamou funkcionalitou, ale aj samotný magický symbol Kolovratu obraňoval vojaka. Solárne oberegové znaky u Slovanov boli často používané na ornamentoch plášťa vojaka, čím nám pomáhali „byť samým sebou“ v prírodnom prostredí.
 
Súčasťou úboru slovanského vojaka bol vždy aj bojový nôž. Väčšinou zavesený na opasku, často aj za sárou obuvi, v špeciálne upravenej podobe ho majú aj Kazaci dodnes. Kultúra noža je sama osebe samostatnou kapitolou tradície. Okrem základných funkcií je nôž muža aj dobrým a vhodným oberegom. Odev bojovníka mal uzlíky, ktoré boli na podväzku malej poľnej tašky umiestnenej na výstroji aj zbraniach. Tieto uzlíky popi kresťanskej cirkvi vyhlasovali za „diabolské uzly“. Ukazuje sa, že najvhodnejší názov pre čiernych mágov bude prastarý názov našich Predkov – POP. „Kňaz“ totiž znamená „Knieža“, t.j. človeka, ktorý vládne v duchu Konov „Kon + Az“. Farár je zase už pozícia, nuž POP ich vyjadruje najvýstižnejšie. Toto slovo totiž znamená „Prach Otcov Predavší“, čo je najvýstižnejšia definícia a skutočnosť.
 
V minulosti družina predstavovala nielen kolektív, ale akýsi druh rodiny. V nej sa kalia charaktery bojovníkov. Medziľudské vzťahy ostávajú v podstate nezmenené po veky, no tá atmosféra, ktorú vytvárajú ľudia pri vzájomných kontaktoch ako priatelia v situácii, kedy ich môžu kedykoľvek vrhnúť do samotného bojového pekla, je tradične nezmenená a príťažlivá úprimnosťou, účasťou, vzájomnou pomocou a podporou. Naši bojovníci nemali rovných v majstrovstve ani vtedy, keď bolo potrebné bojovať v lese. Napríklad vojenská doktrína Byzancie zakazovala svojim vojvodcom bojovať so Slovanmi v lesoch, ale predpisovala im organizovať zrážky na otvorenom priestore, no ani toto ich väčšinou nezachránilo pred porážkou.
 
Vo vojnovom stave vznikala reálna hrozba, že relikvie Rodu či kmeňa budú vystavené požiarom či likvidácii vojnovými udalosťami, preto mladí bojovníci brali so sebou knihy, ktoré mali niekedy aj formu dlhého klbka s uzlíkovým písmom. Rozmotávali ich a potom upevňovali pod odevom na tele. Je známe, že pri viazaní uzlíkov je možné tvoriť obetu Svarogovi, Rodu, Lade, Perúnovi či zariekania. V takýchto prípadoch sa používa prírodná ľanová niť.
 
Naši Predkovia výborne poznali zvyky našich štvornohých bratov, preto často prenášali do svojho života  niektoré osobitnosti totemových zvierat, ale zvieratám sa nikdy neklaňali. V bojových situáciách sa neraz využívali  mnohé zvyky a metódy, ktoré boli odpozorované od zvierat. Jestvuje tradícia bojového tajného zasvätenia. V súlade s princípom trojednoty a trojičnosti, tajné zasvätenie je v pohanskej vojenskej tradícii predstavené tromi základnými charaktermi: medveďom, vlkom a rysom. Tu však upozorňujeme, že takéto zasvätenie by nemali nezodpovedne skúšať nezasvätení ľudia, ktorí by mohli vychádzať z rozličných výmyslov a dohadov. Pri neuvážene a nesprávne vykonanom obrade zasvätenia napríklad na „Vlka“, môže človek začať v sebe cítiť doplniteľné kvality a aj ich úspešne používať, no potom takýto stav ho začne v každodennom živote gniaviť. Pri správne vykonanom obrade človek, ktorý prešiel takéto tajné, vojenské zasvätenie, bude prejavovať týmto obradom vyvolané kvality výlučne v extrémnych situáciách, a to bez akejkoľvek prípravy a nastavovania sa. No zároveň sa ľahko vráti do stavu normálneho človeka, keď takáto nevyhnutnosť pominie. Kandidátov na „Medveďov“, „Vlkov“ a „Rysov“ skúma a upevňuje si každý člen bojovej družiny, ktorá je vzájomne spojená tajným, vojenským zasvätením.
 
Každý si môže dnes vybrať, či bude nasledovať svoje srdce a Dedičstvo Predkov, alebo bude chodiť po šľapajach cudzincov ako lokaj a otrok. Nie je to cesta ľahká, ale je to cesta naša. Ak nepôjdeme po nej, ideme po ceste cudzincov. Nuž, bratia Slovania, kráčajme nahor po SVARGE!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.