Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  PÍSOMNÍCTVO /  ĽUDIA MYSLITE ALEBO HIERARCHIA SVETLA
ĽUDIA MYSLITE ALEBO HIERARCHIA SVETLA
Slovanský slovník - Bukvica
 
 
 
Všeobecný výklad slova hierarchia je niečo ako „sväté alebo žrecovské vládnutie“ či „svätá vláda“. Prvý výklad nájdete spravidla prezentovaný ako grécky, druhý ako latinský. Je síce pravda, že kresťania používajú na vládu popov iný výraz ako my – použili sme žrecovský – ale my nebudeme používať ukradnuté staroslovienske slovo KNIEŽA na čiernych mágov – popov. Ostatne, žrec je slovo univerzálne, naši Predkovia na spresnenie používali aj výraz čierni žreci – čo sú dnešní popi.
 
Hierarchia je rozpoloženie častíc alebo elementov celého poradovo od vyššieho k nižšiemu. Tento termín sa používa napríklad na charakterizáciu kresťanskej cirkvi; v sociológii sa používa charakterizáciu sociálnej štruktúry spoločnosti, neraz na opis byrokracie. Všeobecná teória systémov ho používa na opis ľubovoľných systémových objektov; teória organizácie ním opisuje princíp riadenia. V jazykovede sa rozlišujú hierarchie úrovní jazyka. Termín hierarchia ako taký bol zavedený okolo druhej polovice piateho storočia Pseudodionízom Ariopagitom v traktátoch „O Hierarchii Neba“ a „O cirkevnej Hierarchii“.
 
V kresťanstve je hierarchia zosobnená Hierarchiu Neba, t.j. „schodíkmi“ Jákoba: anjeli, archanjeli, počiatky, sily, vlády, prestoly, cherubíni a serafíni, t.j. duchovné sily bez tiel. Vo všeobecnosti ide o  Hierarchiu Temných Síl.
 
V budhizme Hierarchiu predstavujú Svetlé Sily – Bodhisatvovia a Tary (mužské a ženské Božstvá).
 
V dnešnom hinduizme môžeme v zmysle hierarchie hovoriť o akomsi panteóne Bohov, Manu (učiteľov), Riši, ktorí sú materializáciou Jediného Brahmu.
 
V islame sa pod hierarchiou rozumie rada Prorokov, ale táto téma bola rozpracovaná aj Ibn Arabim v učeniach o Svätých, svätosti a ich hierarchii.
 
V Agni Joge sa hovorí, že hierarchia je „zákon Stavby Sveta“ a „cieľavedomá spolupráca“.
 
Filozofia platonizmu a neoplatonizmu stojí na hierarchii, na čele ktorej je Najvyššie Jediné Blaho, emanujúce do sveta skrz stupne Umu a Duše.
 
Konfucius, Leibnitz, gnosticizmus  a podobné smery uznávajú Hierarchiu ako vedúci princíp všeobecnej jednoty, univerzálnosti, celostnosti Stavby Sveta.
Pojem hierarchie sa používa v ideológii rady sociálno-politických systémov – autoritarizmus, totalitarizmus, kastový systém a pod. a charakterizuje štruktúru vlády. Súčasní západní sociológovia sa orientujú na hierarchiu prestíže, bohatstva (samozrejme materiálneho), moci, kontroly ako vyjadrenia stratifikácie, t.j. delenia spoločnosti. Hierarchiu možno charakterizovať ako jeden z archetypov Vedomia.
 
Čo sa týka koncentrácie majetku a moci – ako toho jediného, čo niečo znamená – stavia na ňom ako na hierarchii aj vynález L. Rona Hubbarda (1911-1986) – scientológia. Môžeme povedať, že hoci po tých, ktorí majetok nemajú „nejdú“, moc ich očividne priťahuje oveľa viac. Mnohí ľudia podľahli jeho ideológii a pritom si neuvedomili, že Hubbard založil náboženstvo. Jeho systém a literatúra, ktorú vydávajú majú všetky atribúty takéhoto systému – vrátane podprahového programovania. Ďalšia z vecí, ktorú po mene pozná asi každý, ale väčšinou nie je ľuďom známa, je pôvod názvu „deti indiga“. Hoci sa vo všeobecnosti traduje, že ide o deti, ktoré sa rodia do nového veku a tomu už zodpovedá aj ich „farba“ v aure, ide o cieľavedomú dezinformáciu. My už vieme, že Nového Veku – ktorý síce už „de jure“ začal, sa dožijú ľudia so zlatou farbou v aure. Ostatní jednoducho nemajú na to to, čo vedci nazvali „gén duchovnosti“, hoci žiadny taký gén v skutočnosti neexistuje. O čo všetko naozaj Hubbardovej scientológii ide je známe predovšetkým zasvätencom, no my vieme, že to nie je učenie našich Predkov – Védy. Keďže to nie je správa našich Predkov z minulosti, tak to nie je správa pre nás.
 
V súvislosti s honobením materiálneho majetku (peniaze, drahé kovy, nehnuteľnosti a pod.) sa pozrime na tento subjekt z pohľadu kastového systému našich Predkov. Keď sa spomenú kasty, hneď môžete vidieť, že každý by chcel byť minimálne Víťazom. Ale prizrieme sa lepšie tým, ktorí nadobudli veľké majetky podnikaním. Z ich pohľadu jediná hodnota sú peniaze a to, čo neprináša peniaze nemá pre nich žiadny význam, a vôbec na to netreba tratiť energiu. Títo ľudia sú – vzhľadom na dnešné podmienky a spoločnosť – väčšinou Vesi. Víťaz, alebo dokonca Mudrc má totiž úplne iné myslenie. Víťaz pozerá na súvislosti z pohľadu obrany Rodov, Dŕžavy – a nie lokálneho prospechu a osobného zisku. Keďže za takýmto niečím nevidno nijaké zisky – kto by robil nadarmo na také abstraktné veci ako je vlasť či národ – tak podnikatelia na také niečo ani nepomyslia. Ves rozhodne nie je kompetentný sa zaoberať otázkami vojenského charakteru, a už vôbec nehovoriac o Viere a jej učení vrátane Mravnosti. Peniaze majú ekvivalent v morálke. Mravnosť je im cudzia. No treba povedať, že Ves je len dovtedy Ves, ak táto – síce sebecká, ale reálna – starostlivosť o seba zahŕňa aj založenie a podporu vlastnej silnej rodiny s veľa deťmi a v rámci tejto svoje aktivity aj usporadúva prostredie vôkol seba. Prostredie vôkol neho zahŕňa aj akú-takú ochranu Prírody, t.j. lesov a zvierat. Síce ho nezaujíma, ako to je inde na Slovensku, ale aspoň v rámci dosahu záujmu rozvoja svojej rodiny sa zaoberá aj – hoci obmedzenou ale predsa – ochranou Prírody.
 
Je tu ešte aj otázka Smerdov. Hoci mi vieme, že ich názov nie je pôvodne odvodený od smradu, dnes to tak bohužiaľ často je. Smerdi sú na nízkom stupni vývoja, pre život im stačí sa zamestnať a robiť – v podstate sa vôbec nezamýšľajú ani len o podstate svojej práce. Keď sa „zadarí“, tak majú aj rodinu (hoci nie veľkú), keď nie, sú spokojní aj tak. Pre nízku úroveň svojho evolučného vývoja všetko chápu veľmi prostoducho a tak sa aj správajú. Smerd už absolútne nezachádza ani len k chápaniu potreby vlastnej silnej rodiny – často mu stačí jedno dieťa ak vôbec nejaké má. Nezaujíma ho ani len to, či niekto vyrúbe les za jeho domom – veď to sú len „veci“. Je skrátka orientovaný na uspokojovanie svojich potrieb a peniaze sú samozrejme objektom vysokého záujmu.
 
Nuž kto dnes riadi našu krajinu? Ak sa lepšie zamyslíte nad podstatou povahy a veľmi obmedzeného – egocentrického – myslenia Smerdov tak zistíte, že väčšina našich podnikateľov – neraz napriek pekným rečiam – sú Smerdi. Ale Smerdi sú dokonca aj politici – a pokúšajú sa riadiť krajinu. Ani Smerdi ani Vesi na to jednoducho – na základe nízkej úrovne ich evolučného vývoja – nemajú. No často majú nahromadený ohromný majetok.
 
Víťaz alebo Mudrc sa nezaoberá detailmi nadobúdania veľkého bohatstva pre seba, ale jeho uvažovanie sústavne zahŕňa starostlivosť a obavy o Rod, celonárodné dianie a Prírodu. Mudrc napríklad nebude od nikoho pri šírení Viery alebo napríklad celiteľstve mať pevne stanovený cenník. Určite ho však bude mať Smerd a Ves. Mudrci vedia – je to jedna zo Zápovedí Svetlých Bohov – že za to, čo dostali zadarmo od Bohov ako dar nemôžu brať od ľudí peniaze. Inak nekonajú s požehnaním Svetlých Bohov.
 
Smerdom je spravidla jedno, aké chemikálie sú primiešané v potravinách, cukrovinkách, alkohole, tabaku a v podobných tovaroch. Bez rozlišovania – iba na základe ceny – ich nekriticky kupujú a konzumujú. Tieto chemikálie však okrem svojho účinku zanechávajú aj ďalšie „vedľajšie“ účinky – ľudia často smrdia. Dnes je hlavným zdrojom tovarov takéhoto druhu Poľsko – mnohí ho naivne považujú za slovanskú krajinu a nekriticky nakupujú poľské tovary. Práve Poľsko bolo vybrané Svetovou vládou ako „prienikový štát pre Slovanov“ – cez neho sa do slovanského prostredia pumpujú lacné, ale chemicky a všakovako inak upravované produkty. No a chamtiví Smerdi a aj lakomí Vesi nakupujú – však ide o ich peniaze...
 
V tejto súvislosti sa ešte zmieňme o lacných „sekáčoch“ – second handoch – v ktorých za pár centov nakúpite množstvo vecí. Prečo sú práve Angličania („servisovaní“ Poliakmi) takí dobrí a za „pár šupov“ nám tu nosia málo opotrebované, ale najmä lacné oblečenie vo veľkom množstve? Žeby strácali pre naše dobro? Nuž o nebezpečenstve, ktoré býva skryté za cudzím oblečením, nábytkom a podobnými vecami sme už písali. Sú to nebezpečné ale najmä nenápadné veci. Rozumný človek to jednoducho nerobí. Neraz sme už hovorili, nevedomosť je z nášho pohľadu najťažší hriech. Je výsledkom lenivosti a ľahostajnosti voči vlastnej evolúcii.
 
Treba ešte povedať, že je zásadný rozdiel medzi nadobúdaním nadmerného majetku v prípade tvarov na jednej strane a Smerdov alebo Vesov na strane druhej. Tvari majú priamo napísané v Talmude, že majú brať všetko, čo prácou zhotovili iní, lebo to je, koniec koncov, ich hlavná úloha, pre ktorú prišli na Midgard-Zem medzi belochov. My by sme totiž inak ležali na pláži v príjemnom tieni, teplo, príjemne, ticho, muchy nesadajú, komáre nelietajú... Prestali by sme sa evolučne vyvíjať. Práve preto boli na ôsmy deň stvorení tvari, aby nám všemožne bránili vývoju, čím nás –ako šťuky kaprov v rybníku – nútia do evolučného pohybu. No a my, ak zastaneme, sme zlyhali. Oni naopak, svoju úlohu – delegovanú Stvoriteľom – splnia na výbornú. Známy je j onen zľudovený príbeh, ako čert prišiel za Perúnom – nič sa nedeje bez vôle Svetlých Bohov. No ak začne chamtivo a sebecky hrabať peniaze Smerd alebo Ves, nastáva úplne iná situácia. Títo sú totiž stvorení nie Jahvem, ale Rodom. A ním budú po smrti aj súdení. Kresťania a iní zradcovia svojich Rodov môžu byť spokojní – Jahve sa na nich už teší. Síce v ipostáze J. Krista, ale Jahve. On potrebuje ako ich životnú energiu, tak aj Duše. Pretože žijeme v Javi a máme za sebou ledva čo skončenú Noc Svaroga, nemôžeme existovať bez peňazí. Civilizácia na nich stojí. Lenže ak Smerd alebo Ves nájde spôsob, ako ich nadobúdať v nadmernom množstve mal by vedieť, že „tuneluje“ peniaza a vôbec majetok, ktorý prislúcha jeho Rodu. Ak teda berie peniaze Rodu, mal by ich používať v prospech Rodu... myslíte si, že to robia? Všetci dobre vieme, že ani náhodou. Smerd ich hrabe sám pre seba – veď sám má málo – Ves zase nanajvýš  okrem seba pre svoju rodinu – veď tiež ich musí všetkých „zabezpečiť“. Samozrejme, že ak zo spojenej nádoby – prostriedkov Rodu – jeden berie nadmieru a iný sa zase trápi, ale nie a nie k niečomu prísť – tak ostatných členov Rodu stále viac a viac ochudobňuje. Ale to ešte nie je všetko. Často sú totiž kresťania, a hlásia sa k Evanjeliu, chodia do kostola. Akosi im ušlo, že aj kresťania majú jeden z hlavných hriechov „nezaplatenie zaslúženej mzdy robotníkovi“. Ak totiž z prostriedkov Rodu – ktoré tunelujú – nielenže nič ostatným členom svojho Rodu (t.j. v rámci svojho národa) nedarujú, oni ich nepodporia ani tak, že by si u nich objednali prácu, za ktorú by zaplatili. Aby vo svojej chamtivosti zbohatli ešte viac, tak nelenia najímať na práce napríklad Poliakov alebo Cigánov, či iných cudzincov. Títo sú pre neho lacnejší a to, že členovia ich vlastného národa nemôžu od neho dostať ani len za prácu to, čo im vytuneloval, takéhoto Smerda alebo Vesa netrápi ani najmenej.
 
Teraz určite niet pochýb o tom, kto riadi našu spoločnosť. Ale čo, keď sa Smerdi či Vesi – stále hovoríme o dnešných podmienkach – „zaujímajú“ o Slovanstvo? Nuž, predstavujú si to asi takto. Nech niekto iný – čo môže byť iba Víťaz alebo Mudrc – zarobí sám peniaze, potom nech sám, za svoje, postaví železničnú trať, potom nech nakúpi vagóny a lokomotívu (stále najlepšie, ak za svoje), potom nech tento vlak dá do pohybu, a potom oni na idúci vlak Slovanstva radi naskočia, len aby ich nikto nepýtal zaplatiť za lístok.
 
Ale môžeme dnes robiť aj niečo iné? Už sme neraz písali o Gándím, ktorý na základe védického poznania, ktoré dostal od L. N. Tolstoja zorganizoval nenásilné prevzatie moci v Indii v minulom storočí. Nikoho z parazitov nezabíjali, jednoducho všetci jedného dňa začali nosiť indické oblečenie, nenastúpili do anglickej práce, nekúpili anglický výrobok, nepoužili anglické banky, skrátka prihlásili sa k vlastnej tradícii. Paraziti museli odísť, pretože v podstate zo dňa na deň nemali na kom parazitovať. A mohli by sme niečo také urobiť aj my dnes? Samozrejme, právo na vlastnú Vieru máme zakotvený dokonca v tvarmi odobrenej ústave. Čo dnes bráni tomu, aby sa stretli Vesi (hlavy rodín, živitelia) na Veče a zvolili si desiatnikov, potom stotníkov, potom tisícnikov a vôbec kompletne tých najlepších ľudí, ktorých dobre poznajú, aby prebrali do svojich rúk správu dnešnej spoločnosti? Gándí to urobil za ďaleko ťažších podmienok a za Noci Svaroga – a vyhral. V takomto prípade by sme sa vyhli aj nadchádzajúcim ťažkým časom.
 
Lenivosť a ľahostajnosť tomu bráni. No na druhej strane svoje dielo dokonajú démoni, ktorí majú dnes v rukách všetky vlády Sveta. Je len typické, že Smerdov a Vesov nezaujíma, že pred 100 rokmi bol pomer belochov na celkovej svetovej populácii Sveta nad 20%, a že dnes nás je 2,7%. Nezaujíma ich ani to, že každú sekundu ubudne na Zemi 5 km2 lesa, pričom v tomto čísle sú už zahrnuté malé stromčeky, ktoré sa namiesto vyťatých veľkých sadia. Lesy sú pľúcami Zeme, vyrábajú pre nás kyslík. Malý stromček vyrobí málo kyslíka, žiadny strom nič. Najskôr začne chýbať tým, ktorí obývajú veľké mestá – ale skade aj pochádza hlavná aktivita ničiaca Prírodu. Už to nebude dlho trvať. Našim Smerdom a Vesom vôbec nevadí, že kresťania sa podvodom po revolúcii dostali k majetkom, ktoré im nepatrili ani pred revolúciou, pretože im majetok vzal syn Márie Terézie, cisár Jozef II. A takto kresťania surovo a bez ľútosti kosia slovenské lesy dohola – veď im patrí až 30% pôdy Slovenska – a nezaujíma ich ani to, aby namiesto vyťatých stromov zabezpečili rast nových. Dennodenne režeme z pľúc Zeme, ale naivne si myslíme, že kyslík bude vždy...
 
Z tohto pohľadu sa vôbec nemožno diviť, že sa naďalej pácha genocída na pôvodnom obyvateľstve Midgard-Zeme – belochoch. Nečakajme, že Smerdom a Vesom to dôjde a nemôžeme čakať ani to, že začnú materiálne podporovať tých, ktorým to nie je jedno. A démoni realizujú svoje plány. Napríklad pred niekoľkými desiatkami rokov zakázali v Číne mať viac ako jedno dieťa. Zdalo by sa, že celkom dobrá vec. Ale čo za tým v skutočnosti bolo? V Číne neexistuje penzijný zákon, teda keď človek prestane robiť, nedostane od štátu ani halier. V Číne preto tradične dochováva rodičov syn. A tak po prijatí tohto zákona začali Číňania zabíjať dievčatká a nechávali si iba synov. No následkom tejto operácie je dnes v Číne previs 25 miliónov mladých mužov, ktorí sa chcú ženiť, ale jednoducho nemajú pre seba ženy. A tak prekračujú hranice a berú si najmä Rusky, niekedy aj Ukrajinky. My už vieme, aký bude následok takýchto zmiešaných manželstiev, no cca 25 miliónov Rusiek si nevezme Slovanov. Aj to je genocída. Treba však povedať, že takto určite nebudú konať ženy Starej Viery, teda najpravdepodobnejšie prípady sú kresťanky. A tak sa to kresťanov vráti – to, čo nám priniesli ich nakoniec zničí. Doplňme už len to, že Svetová vláda spúšťa projekt príchodu 60 miliónov černochov do Európy. Aká bude naozaj zámienka, prečo a všetky detaily okolo nie je dôležité. 60 miliónov čiernych prisťahovalcov má šancu doraziť belochov v Európe nadobro. Je to naozaj tak, ak sa neprebudíme, tak do 25 rokov nebude existovať na Midgard-Zemi žiaden beloch. Ale keď sa pozriete na Smerdov a Vesov – inak Slovanov – zistíte, že ich to ani najmenej nezaujíma... oni na to prídu vtedy, keď im cudzinci vojdú do domu, no to už bude veľmi neskoro.
 
A ako je vychovaná naša dospievajúca mládež? Známa téma. Úboho. V tejto súvislosti vám odporúčame si pozrieť ruský film Hmla z roku 2010. Je to príbeh jednej skupinky chlapcov na základnej vojenskej službe v dnešnom Rusku. Na cvičení sa pri prechode terénom dostanú do hmly. Keď z nej vyjdú, tak sa ocitnú v roku 1941, t.j. v roku, keď fašisti napadli Sovietsky Zväz. No a na začiatku sa im veľmi darilo a tomu zodpovedalo aj ich chovanie. Moderní chlapci v podmienkach skutočnej vojny robia jednu chybu za druhou, no za všetky naivné chyby sa v reálnej vojne tvrdo platí. Je to názorná ukážka toho, čo čaká tých, ktorí si myslia, že demokracia zabezpečila už iba „večný mier“. Príbeh je dvojnásobne dôležitý preto, lebo zatiaľ čo v Rusku stále existuje povinná vojenská služba, u nás chlapci už stoja iba ak vo vetre ventilátorov a klimatizácii barov a diskoték. Skutočnosť bude pre nich hrozná – ale nikto to nebude mať ľahké.
 
 
Celkovo výchova mládeže u Slovanov a Árijcov je nekompatibilná s demokraciou a stádovým systémov dneška. Len si spomeňte na časy, keď dnešná stredná generácia chodila do školy. Aké sny mali deti? Chceli byť kozmonautmi, pilotmi, námorníkmi, cestovateľmi a podobne. A k čomu vychovávajú školy dnes? Pedagógovia sa už ani netrápia povedať pravdu – spotrebiteľov, t.j. biorobotov. A ak sa započúvate, čím chce dnešná mládež byť, zistíte že celebritami, policajtmi, požiarnikmi a podobnými úradníkmi. Nikto už nechce tvoriť v spoločnosti hodnoty... akú budúcnosť môže mať takáto krajina?
 
Naša Kultúra rozlišuje nie iba jedno fyzické telo, ale deti od malička učíme o tom, že ich máme viac. Vieme aj to, že energetický a fyziologický vývoj dievčaťa našej Rasy sa ukončí až v 23. roku života, u chlapca v 26. roku. Učenie anglického a nemeckého jazyka (neslovanských jazykov vôbec) pred ukončením vývoja energetického tela a fyziologického vývoja bude mať za následok nezvratné poškodenie psychiky dieťaťa. V našej kultúre sa môžu učiť neslovanské, cudzie jazyky dievčatá po 23. a chlapci po 26. roku, predtým nie sme na to fyziologicky a energeticky pripravení. Dnes začínajú s takouto výukou už v škôlkach. Z takýchto detí budú kozmopoliti, pretože doma im už nikto nečíta slovanské rozprávky, nepočúvajú slovanské piesne, nečítame im žiadne naše povesti. No a čo im „dáva“ televízia... Tieto deti už nič nevedia o svojom pôvode. Až takto ďaleko sme došli vďaka našej lenivosti a ľahostajnosti, prestali sme si vážiť samých seba. Smerdi riadia spoločnosť, tvari cicajú všetkých a my spíme.
 
Návrat k vlastným koreňom je preto oveľa dôležitejší, ako sa na prvý pohľad zdá. A máme vynikajúcu možnosť – navrátila sa k nám Staroslovienska Bukvica.
Môžeme povedať, že z védického pohľadu je možné Stavbu Sveta Slovanov vykladať Svätoruskými obrazmi, t.j. formou Staroslovienskej Bukvice. Tieto Obrazy predstavujú harmonický systém jednotiek Svetonázoru, ktorý ako  systém zahŕňa aj Hierarchiu Bohov, ktorých my Slovania chápeme ako Ipostázy a Obrazy prejavenia Najvyššieho v našej Reálnosti.
 
Jedno z našich svätých čísel je 9. Hoci sa dnes traduje, že šťastné číslo je 7, my vieme, že to je Setovo číslo. Ak napíšeme číslo deväť slovom v Bukvici, dostaneme:
 
lm_02.jpg
 
Obrazy si môžeme priblížiť aj latinkou:
D – bukvica „DOBRO“; Obraz „Dobré činy“, t.j. jednoducho “Dobro“
E – bukvica „JESŤ“; Obraz „Jestvovanie Javného Sveta“, t.j. „Je“
V – bukvica „VIEDI“; Obraz „Múdrosť, hlbina“, t.j. „Poznanie“
JAŤ – meno bukvice „Ҍ“; Obraz „Jednota Nebeských a pozemských štruktúr“, t.j. „Spojenie s Bohmi“.
 
Asi by už nikto z našich čitateľov nemal mať veľký problém spojiť si dokopy Obraz slova „deväť“ aj sám. Jeden z vyplývajúcich variantov je „Dobro je poznať spojenie s Bohmi“. Ako vplýva z podstaty Obrazného myslenia, je to len jedna z hrán objemovej kocky, každá má Obraz. No vedomý človek vie, že všetky Obrazy sú aj tak vzájomne prepojené.
 
Ak by sme použili dnes používané arabské číslice, tak si nemôžeme nevšimnúť nezvyčajné postavenie čísla 9. Z desiatich znakov má takéto špeciálne postavenie „1“ – všetko, čo je násobené jednotkou ostáva tým istým. Druhá číslica je „0“ – všetko, čo je násobené nulou sa stáva nulou. Tu si pripomeňme, že my nulu ako číslicu v Staroslovienskej Bukvici jednoducho nepoužívame. No a posledná je práve číslica „9“. Má tú vlastnosť, že akékoľvek číslo vynásobené číslicou deväť bude mať vždy numerický súčet výsledného čísla práve „9“. Z ezoterického pohľadu to znamená, že deviatka si nesie so sebou skrytú informáciu nech je akokoľvek spracovávaná a upravovaná. Tá informácia je síce ukrytá, ale je tam obsiahnutá vždy.
 
Môžeme uzavrieť, že Svätoruské Obrazy nám odovzdávajú základný princíp DEVÄTORIČNOSTI ŠTRUKTÚRY NÁŠHO VESMÍRU v numerickom Obraze čísla „9“. Je to číslo Harmónie Života.
 
Sakrálnosť grafiky bukvíc s ezoterickým počiatkom sa často vyjadruje zašifrovanou matricou, ktorá zobrazuje zložité špirálovité procesy energeticko-informačnej výmeny s Vesmírom. Kľúčom k rozšifrovaniu týchto procesov je bukvica „OTЪ“.
 
 
V ekzoterickom poradí má bukvica „OTЪ“ poradie 28, čo môžeme previesť pomocou jednoduchého numerického súčtu ako n° 28 = 2 + 8 = 10 = 1. Znamená to, že táto bukvica zaujíma v ezoterickom poradí prvé miesto. Špirálovité procesy energeticko-informačnej výmeny vo Vesmíre predstavuje následnosť čísel od „1“ po sväté číslo „108“, ktoré sú rozmiestnené do prirodzeného radu.
 
Na tomto mieste sa nemôžeme detailne zaoberať celou hĺbkou tejto témy, ale povedzme si, že grafika ezoterických bukvíc – najmä bukvice „OTЪ“ – upozorňuje na trvalú hrozbu pre našu Dušu, nachádzajúcu sa  v špirálovitom pohybe po Kruhu Absolútna, že sa môže ocitnúť v „kolese Samsáry“. Porušovanie Zápovedí, Ustojov a Tradícií odvádza Dušu z priamej Púte na ceste Duchovného výstupu. Duša, ktorá nastúpila na Zlatú Cestu Duchovného Vývoja potrebuje zlaďovať svoje rozhodnutia a činy so skúsenosťou Rodu, za súčasnej nevyhnutnosti opierať sa o Múdrosť Svetlých Bohov.
 
Jeden zo spôsobov, ako obnoviť (v-os-stanoviť) staré Obrazy je použiť Obrazy bukvíc na výklad ich vzájomných súvislostí. Detailnejšie si to môžeme priblížiť na príklade tzv. „ižejných“ bukvíc. „Ižejné“ bukvice poukazujú na špirálovité rozloženie všetkých bukvíc v celistvej štruktúre.
 
Začnime s bukvicou „IŽE“.
 
 
Jej písaná forma je takáto:
 
lm_03.jpg
 
Grafiku si môžeme predstaviť ako fragment energetickej vlny, špirále Sventovita, svojou podstatou ide o energiu. Je symbolom nekonečného, trvalého Nebeského pohybu naproti Slnku. Obraz bukvice je stav, v ktorom sa podporuje rovnováha a jej opätovné ustanovenie po vyvedení z rovnováhy. Teda rovnováha, harmónia, vyrovnanosť.
 
Bukvica „IŽEI
 
 
Už vieme, že vertikálna čiara symbolizuje zostupujúci pohyb Inglie v smere od Nebies k Zemi a poukazuje na Nebeský pôvod človeka. Vertikála zároveň znamená zostúpenie z oblastí vyšších energií do oblasti materiálnej. Tento smer je zvyčajne asociovaný s mužským počiatkom. Obraz bukvice je Vesmírna štruktúra, Svetlo Roda Nebeského.
 
Bukvica „INITЬ
 
Obraz bukvice je forma jednotného spoločenstva. Je to obraz takej spoločnosti, v ktorej každý pozná svoje miesto a vyvíja sa spoločne. Nejde o tlupu, v ktorej sa každý stará iba o seba.
 
Bukvica „IŽICA
 
Grafický obraz bukvice je podobný grafike bukvice „PSI“ – Duša. Bukvica IŽICA má veľa fonetických významov. Na začiatku slova sa číta ako „i“, v strede slova ako „v“, na konci slova ako „n“. Práve pre výslovnosť uprostred slova bola prevzatá do latinky ako „v“ ako ho poznáme dodnes.
 
lm_05.jpg
 
Horizontálna línia „PSI“ obsahuje 3 čakry a môžeme ju ponímať ako hranicu medzi tromi spodnými a tromi hornými, vertikálne usporiadanými čakrami slovanského energetického systému.
 
Celý obraz predstavuje energetický kríž človeka, a práve odtiaľto pochádza výraz „každý nosí svoj kríž“. S týmto obrazom je spojený aj obraz krížneho kameňa, na ktorom je napísané: napravo pôjdeš (materiálny svet) – seba stratíš; naľavo pôjdeš (Duchovný svet) – koňa (svoje telo) stratíš; priamo pôjdeš – aj koňa aj seba stratíš. Kade teda treba ísť? Len do hlbiny svojej bytosti, do svojej Rodovej pamäte. Pri tejto bukvici sa ukazuje zaujímavá – ale nie náhodná – slovná hračka. V staroslovienčine a aj dnešnej ruštine slovo „ROK“ znamená osud. V angličtine slovo „ROCK“ – máme na mysli fonetickú spojitosť – znamená „kameň“. Vynára sa tu síce na prvý pohľad nepravdepodobná, ale reálna spojitosť medzi osudom a krížnym kameňom, hoci v odlišných jazykoch. Zároveň si všimnime, že naši Predkovia používali namiesto slova Leto (rok) práve slovo „rok“, čím predišli tomu, čo urobil v Rusku Peter I., t.j. že prikázal nazývať prvý deň kresťanského roku – ktorý mená nijakú racionálnu súvislosť s našou Kultúrou – slovom boh (god). Je to naozaj nový (a židovský) boh, pretože kresťanský sviatok Nový rok je dňom obrezania Pána – podľa Evanjelia, kde sa píše, že malého Ježiša obrezali podľa židovskej tradície na ôsmy deň po narodení. No a od Narodenia (Vianoce) po obrezanie (Nový rok) je presne 8 dní. Teda aj naši kresťania slávia do nemoty židovský sviatok obrezania. A náš výraz „rok“ predstavuje „osudovú skúšku“ v trvaní jedného roka.
 
A teraz si ešte všimnime myšlienku uloženú v špecifickej kombinácii bukvíc. IŽICA predstavuje čašu naplnenú životnou skúsenosťou materializácie Duše. Túto skúsenosť si berieme so sebou po smrti hore. Prevrhnutá, naopak postavená IŽICA je bukvica „L“. Táto čaša je ešte prázdna a treba ju naplniť životnou skúsenosťou Duše pri novej materializácii. Práve preto má bukvica „L“ Obraz „Ľudia“. Meradlom naplnenia tejto čaše je Myseľ, na čo zase poukazuje grafika bukvice „M“, ktorej Obraz je „Myslite“. Ľahko pohľadom zistíte, že samotná bukvica „Myslite“ je Obrazom „Ľudia“ + „Ľudia“.
 
 
Bukvica „IŽA
 
 
Jej grafický obraz predstavuje systém energetickej výmeny čakrového systému Slovana s energiami Božského Zdroja. IŽA je zároveň symbolom energetického kríža človeka a rozloženej špirály Púte Ducha.
 
 
 
Obraz tejto bukvice je čas ako živel, miera času, pokus o zmenu živlu, vstúpenie do kontaktu s ním. My už vieme, že „čistému je všetko čisté“. Ak očistíme nadradený živel, ten očistí živel pod ním, a takto sa môže očistiť aj znečistená Zem a začať nový Vek v reálnej podobe. Najsilnejším Živlom je Myseľ, teda Ľudia Myslite nie je vôbec náhodná väzba. No na myslenie treba viac ako peniaze a osobný prospech. Myslíme si, že Smerdi a Vesi nás sami vyvedú do lepšej budúcnosti? Tí, ktorí ani nemajú záujem myslieť v intenciách Rodov, Národu, Dŕžavy? Nedokážeme to, čo už dávno pred nami Gándí? Nuž ak nie, tak onedlho príde definitívne zúčtovanie. Za nás nikto nič neurobí a Smerdi ani pri najlepšej vôli nemajú poňatia o vážnosti situácie.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.