Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  V POLI AJ ODIN VOJAKOM
V POLI AJ ODIN VOJAKOM
Hľadanie pravdy - Dejiny
 
 
 
Už sme si povedali o pochode polovice Rodov Ramových stúpencov na juh do Dravídie, takže nám ostáva si ešte povedať niečo o osude druhej polovice Rodov, ktoré sa vybrali na sever. V tom čase, ako Rama so svojimi ľuďmi začal pochod na juh sa druhá časť Slovanov a Árijcov na čele so žrecom Ilmerom vybrala smerom na západ, do Škandinávie. Svedectvo o tejto ceste je aj vo Velesovej knihe:
 
„I boli kniežatá Slovien a jeho brat Skýt. I vtedy sa dozvedeli oni o hádke veľkej na východe a povedali: ideme do zeme Ilmerskej!“
 
Tento citát hovorí o tom, že dávno pred pochodom kniežat Sloviena a Skýta tým istým smerom pred nimi odišli Slovania a Árijci so starcom Ilmerom. Na počesť starého žreca Ilmera boli zeme od Ra-rieky – dnešnej Volgy – po Odru nazvané Ilmerskou zemou. Velesova kniha hovorí o Ra rieke, čo je starý názov rieky Volga. Tento názov určite netreba našim čitateľom prekladať. Ostatne, ani Volga nie je cudzí názov, skladá sa z koreňových slov Vôl a Ga. My už vieme, že ani kravy ani voly sa za starých čias nezabíjali na rezne, ale slúžili ako pomocníci ľudí. Vôl bol hlavným prostriedkom na dopravu nákladov a Ga je cesta. Teda názov Volga hovorí o tom, že rieka slúžila ako hlavná dopravná tepna v tejto časti sveta. Samozrejme, že kresťanom pohanský názov RA nevyhovoval a názvu Volga dodnes neporozumeli. V najnovších učebniciach ruského jazyka sa malé deti v Rusku učia o tom, že názov „Volga“ ostal ako pamiatka po národoch, ktoré obývali Rusko pred Rusmi, a preto sa mu v ruštine nedá rozumieť...?
 
Pozornosť si zasluhuje oslovenie starca Ilmera, ktorého výslovne texty menujú starcom a nie kniežaťom. To znamená, že Ilmer bol žrecom, ktorý viedol druhých sto Rodov z dvesto Rodového národa na západ, pričom prvú  skupinu viedol Rama na juh.
 
Značnú časť púte museli prekonávať po Ra-rieke na severozápad, pričom putovali proti prúdu. Potom prešli na  pochod krajinou, pričom museli prekonávať husté lesy a močiare. Došli k jazeru, pri ktorom Ilmer postavil svoj skýt. My už vieme, že slovo „skýt“ znamená osadu, v ktorej spolu žijú Slovania aj Árijci a kde je postavený chrám Svetlým Bohom. Tento ťažký pochod natoľko nahlodal sily starca Ilmera, že sa rozhodol postaviť skýt svojho Rodu na brehu jazera, ku ktorému došli. Na jeho pamiatku dostalo toto jazero meno Ilmerské, pričom kraj vôkol neho sa tiež začal nazývať Ilmerský. Časom sa z názvu jazera vytratil ostrý zvuk „r“ a namiesto neho sa objavil mäkký zvuk „n“. Jazero sa teda volá Ilmenské dodnes. Dovtedy sa jazero volalo Moisk na počesť volchva Moiska, ktorý spolu so Skandom Irijským prišiel na západ približne 20 000 rokov pred nimi.
 
Príchod Slovanov a Árijcov k jazeru ešte neznamenal koniec pochodu, pretože vytýčeným cieľom bola  Škandinávia, o ktorej žreci na čele s Ilmerom dobre vedeli. Ukázalo sa však, že starý Ilmer ďalej ísť nedokáže a spolu s ním už nevládali ísť ani mnohí ďalší rodoviči (členovia Rodov). Dlhší oddych bol nevyhnutný, keďže predchádzajúca cesta bola mimoriadne náročná. No mládež, oduševnená kniežaťom Odinom, nástojila na pokračovaní pochodu. Starší mládež nechceli pustiť, pretože sa nie bezdôvodne obávali, že dlhý pochod bez žrecov môže postihnúť neúspech.
 
Spor mladých a starých vyriešil sám Ilmer, ktorý dal povolenie kniežaťu Odinovi zobrať mladých a silných družinníkov a pokračovať v pochode s cieľom prieskumu cesty do Škandinávie. Starší s Ilmerom a deťmi ostali na mieste a Odin sa s mladými a silnými družinníkmi vydal ďalej. Už prvé víťazstvá prišli jemu a jeho druhom ľahko, čo dalo vojsku doslovne krídla. Nakoniec sa prieskumná výprava zmenila na víťazoslávny pochod, ktorý sa zakončil úspešným dobytím celej Škandinávie, čo sa odohralo pred 5 000 rokmi.
 
Práve táto úspešná výprava zrodila v Rusku dodnes známe príslovie: V poli aj Odin vojakom. Znamená to, že Odin bol schopný úspešne postupovať aj bez žrecov-prorokov. To však samozrejme neznamená, že čo i len o kúsok odstúpil od Starej Viery. Práve naopak, pevne sa jej po celý život držal. No vysokou kvalitou viery v seba a svoje schopnosti dokázal „naočkovať“ aj mladých Slovanov a Árijcov, ktorí už obývali Škandináviu. Vedľajším účinkom jeho vysokých kvalít sa preniesol akýsi duch dobrodružnosti a obľuba ďalekých výprav, ktoré sa odvtedy stali charakteristickou črtou Škandinávcov.
 
Táto mimoriadne úspešná výprava spôsobila značný psychologický zdvih vo vedomí tých Slovanov a Árijcov, ktorí patrili do vojska Odina. Odteraz sa úspech akejkoľvek výpravy prestal spájať s poznaním žrecov, ale už iba s osobnými kvalitami a úspechmi kniežaťa alebo vojvodcu. Nie je preto nijakou náhodou, že knieža Odin bol zbožstvený svojimi rovesníkmi a nasledovateľmi spomedzi potomkov Škandinávcov. Toto sa odzrkadlilo aj v Kruhu Zemskom (Ságe o Inglingoch), ktorý napísal Snorri Sturluson, najslávnejší Islanďan pred viac ako 830 rokmi. Slovania a Árijci veľmi rýchlo asimilovali Škandinávcov, následkom čoho sa objavilo obnovené, škandinávsko-slovansko-árijské etnikum, ktorého charakteristickou črtou mentality sa stalo trvalé úsilie o ďaleké výpravy a dobývanie.
 
Psychologický zdvih bol taký veľký, že zrodil doslovne úplne nového človeka, ktorý si prestal vážiť žrecov a začal sa spoliehať iba sám na seba. Toto je zrod európskeho individualizmu. Preto sa tí Slovania a Árijci, ktorí osídlili územie od jazera Ilmen až po Odru – naši Predkovia – a po iba niekoľkých generáciách obnovení škandinávski Árijci už pred cca 5 000 rokmi začali veľmi odlišovať. Následne škandinávski Slovania a Árijci dobili Európu, čo už v nasledujúce najbližšie roky – ktorých nebolo z pohľadu vývoja národa veľa – len prehĺbilo rozdiely v mentalite znovuvytvoreného národa Keltov. Následných 5 000 rokov nabral európsky individualizmus také obrátky, že dnes už nijako nepripomína pôvodnú mentalitu Slovanov. Hlavný rozdiel je v tom, že dnešní Slovania – dnes najmä Rusi, Bielorusi a Ukrajinci – si po svojich Predkoch Slovanov a Árijcov uchovali potrebu duchovno mravných poradcov, čo boli v minulosti žreci. To však v žiadnom prípade neznamená, že potrebujeme kresťanských popov. Jednoducho názor skúsenej, autoritatívnej osoby, znalej v tej či onej oblasti, je z nášho pohľadu veľmi dôležitý. Pre moderného Európana to je jednoducho nezmysel, pretože jeho zaujíma iba jeho záležitosť a prospech. Preto na všetko ostatné zameriava svoju pozornosť len do tej miery, do akej mu to pasuje do vlastných záujmov. Pre Slovana je ideológia riadiacim princípom jeho konania, ale pre Európana je nanajvýš ak podporným prvkom jeho cieľovej  činnosti.
 
Netrvalo dlho a úspech škandinávskej výpravy sa negatívne prejavil na vzťahoch Škandinávcov so žrecmi, ktorí ostali pri jazere Ilmen. Po nie dlhom oddychu pri tomto jazere tu ostal iba Rod starca Ilmera a všetci ostatní sa znovu pohli na západ a do Škandinávie. Ale tí, ktorí sa vybrali smerom do Škandinávie sa tu rýchlo stretli s nevraživosťou až nepriateľstvom potomkov svojich príbuzných, ktorí sa už nechceli podriaďovať žrecom, pretože už mali svojho Boha – Odina. Aby predišli bratovražednej vojne, rozhodli sa radšej tí, ktorí mali poznanie o spoločných Predkoch postupovať viac na juh. Tu narazili na ostrov, ktorí osídlili a nazvali Rujan. Neskôr na ňom postavili mesto Arkona, pričom už v tomto názve poznať príbuznosť s Arkaimom. Arkona sa so svojim Svätilišťom Sventovíta postupne premenila na centrum žrecov, do ktorého smerovalo na slávenie Starých Bohov množstvo Slovanov a Árijcov, ktorí obývali oblasti dnes známe ako Bielorusko, Litva, Pobaltie, Slovensko, Čechy, Morava, Poľsko a vôbec zeme až po Odru. V tom čase sa Škandinávske more nazývalo Áriovým morom.
 
V dobyvačnej politike kniežaťa Odina pokračoval knieža Kelt, ktorého objektom sa stala Európa. Strednú a južnú časť Európy v tom čase obývali rassénske a semitské kmene, ako aj utečenci z Antlanie (Atlantídy). Takíto obyvatelia neboli schopní vážne vzdorovať družinám kniežaťa Kelta. Následkom toho sa približne pred 4 800 rokmi značná časť Strednej a Južnej Európy ocitla v rukách Kelta. Na báze Rodov škandinávskych Slovanov a Árijcov a aj rassénskych a semitských kmeňov sa vytvorilo množstvo rodových kniežatstiev. Podobný proces vtedy prebiehal aj v Dravídii.
 
Moc v týchto kniežatstvách patrila málopočetným Škandinávcom, pod vládou ktorých sa ocitli aj Semiti. Vytárali sa nové národy. Tento národ si na pamiatku činov kniežaťa Kelta dal názov Kelti – jav úplne normálny v našej kultúre. Práve v tomto období sa začalo s výstavbou množstva rodových hradov a zámkov, ktoré nasledujúce tisícročia pokryli celú Európu. V takýchto prípadoch sa žiaľ stáva, že medzi dobyvateľmi a podmanenými začne proces miešania krvi a dôjde k asimilácii. Pretože neexistovala nijaká skutočná bariéra na báze žrecovského patriotizmu a poznania, ba vlastne žreci medzi vládnucou triedou vôbec neboli, tak proces asimilácie nabral rýchle obrátky. Následkom toho len za 200 rokov prebehla úplná asimilácia málopočetných dobyvateľov pokorenými Semitmi. Asimilácia došla až tak ďaleko, že dobyvatelia – škandinávski Slovania a Árijci – úplne stratili svoj Svetonázor a symboliku a prevzali Svetonázor a symboliku Semitov.
 
Takýto semitskou asimiláciou novovytvorení Kelti sa už zásadne líšili od pôvodných Slovanov a Árijcov ako mentalitou, tak aj ponímaním Sveta. Preto sa niet čo diviť, že keď o 600 rokov nato prišli do Európy Slovania a Árijci pod velením kniežaťa Venda, Kelti už tvrdo odporovali. Odvtedy sa už vždy snažili zbaviť nadvlády Slovanov a Árijcov.
 
Aj symboly, ktoré archeológovia nachádzajú po Keltoch plne potvrdzujú, že to boli Semiti. Keltský hlavný boh Kuhulin nosil na svojom odeve deväť ľudských lebiek. Hoci sa to niektorí snažia vysvetľovať ako atribúty Boha Perúna, Perún nikdy takéto atribúty nenosil. Pre Semitov je sakrálne číslo sedem, ktoré má u nich rovnakú dôležitosť ako číslo šesť. Preto v očiach Kuhulina žiari sedem drahokamov. Kuhulin jazdí na bojovom voze, ktorý Slovania a Árijci nepoužívali. V bojovom voze Kuhulina je deväť lebiek, pretože Kuhulin vždy bojoval proti Slovanom a Árijcom. A práve pre nás je číslo deväť posvätné.
 
Už ani netreba prízvukovať, že ten, kto neuznáva Velesovu knihu nemôže byť považovaný za Slovana, lebo práve pre nás je táto kniha dôležitá, pretože hovorí o našich Predkoch, o našich územiach. Kto počúva výmysly cudzincov, ten po nej – samozrejme – ani nesiahne. No čo by sme mohli pochopiť z príkladu Škandinávcov? Že oddelenie sa od Starej Viery – ktorú uchovávajú žreci – môže síce viesť ku krátkodobému úspechu, ale nakoniec príde prehra a smrť. Práve strata Poznania viedla k súčasnej nízkej úrovni poznania v Európe. Treba opakovať starú múdrosť, že ten, kto nepozná minulosť je odsúdený na jej opakovanie? Tu je vidno aj to, kam bude viesť dnešné mútenie slovanských vôd samozvanými novožrecmi, ktorí robia všetko možné preto, aby zatienili Svetlo našich Predkov vlastnými, alebo nezištne „darovanými“ cudzími výmyslami. Stará Viera alebo osobný prospech?
 
Velesova kniha hovorí aj o kniežati Slovienovi a jeho bratovi Skýtovi. My už vieme, že po slávnych kniežatách si dávali mená ich nasledovníci. Okrem Velesovej knihy sa podobné svedectvo dočítate aj v diele V. N. Tatiščeva, ktorý detailne skúmal okrem iného aj Joakimovský Letopis. Tento uvádza, že Slovien s bratom Skýtom na svojej ceste na západ vybojovali mnohé územia, o. i. okolie Čierneho mora a Dunaja. Po staršom bratovi Slovienovi sa nazvali Slovieni, pričom knieža Slovien založil veľký hrad, ktorý nazval Sloviensk. Dnes na jeho mieste stojí Novgorod. Treba ešte špekulovať, prečo sa voláme Sloviensko a kto tu v minulosti žil? Pôvod Skýtie je rovnako jasný. Jeden zo synov Skýta sa volal podľa Joakimovského Letopisu Vandal, podľa Velesovej knihy Vend. Bol tiež vynikajúcim vojvodom. Ak si uvedomíme, že rozdiel v mene robia iba samohlásky, ktoré sa za starých čias vynechávali, tak v podstate nejde o nijaký rozdiel. Prípony na konci slova sa pri výkladoch vynechávajú.
 
Citáty z Velesovej knihy, Joakimovského Letopisu a Mazurínskeho Letopisu sú pre nás veľmi dôležité, pretože aj keby sme nemali iné zdroje, tak oni samotné umožňujú rekonštruovať našu minulosť. Táto minulosť vôbec nezodpovedá oficiálnej historickej vede, ale môžeme sledovať, ako sa táto zubami nechtami bráni Pravde. Už aj u nás bolo dokázané, že písmo, ktoré „vynašli“ fantómy kresťanstva Cyril a Metod existovalo na našom území minimálne 100 rokov pred Cyrilom a Metodom. Je to už raz tak, ak vykopané nálezy a fakty nezodpovedajú oficiálnej histórii – tým horšie pre fakty...
 
Naše územie sa za dávnych čias nazývalo Maličká Rus (viac ako iba Slovensko), Ukrajinu vtedy nazývala Malá Rus a dnešné Rusko v podstate ako aj dnes – Veľká Rus. Poznáme povesť o troch prútoch Svätopluka. Ak sa pozrieme medzi riadky Orbiniho knihy, mohli by sme vidieť iný pohľad, že Svätopluk mal pravdepodobne najviac prsty v pozvaní Cyrila a Metoda, pričom jeho syn, Svätopluk mladší – čo Orbini priamo opisuje – vyhnal Metoda. Môžeme teda odôvodnene predpokladať, že mladý Svätopluk ostal pri Védickej Viere Predkov a navyše aj viedol naše vojsko v bitke proti Bavorom r. 907 pri Bratislave. Tvari nepotrebujú, aby sme to vedeli, preto nám vyrobili demo verziu v Maďarmi. Biorobot ju vezme, Slovan už dnes dvihne hlavu spod jarma Pána. A takto tieto tri prúty budú najpravdepodobnejšie Obrazom toho, že len vtedy vyhráme, ak budeme všetci Slovania spolu ťahať za jeden povraz. Ide o spojenie Maličkej Rusi, Malej Rusi a Veľkej Rusi. Je náhoda, že aj Samo nazval svojho syna Rus? Prečo ho nenazval napríklad Američan či Angličan? To by sa určite viac hodilo našim biorobotom.
 
Aj vo Velesovej knihe je svedectvo o tom, že Rusi vedení Slovienom, Rusom a Skýtom začali pohyb na západ z Južného Uralu pred 4 430 rokmi. Pochod šiel rýchlo, už v r. 2409 pred n. l. dobyli Čiernomorie a povodie Dunaja. Pokorili aj zvyšky Anto-Ibérijskej civilizácie, ktorú dnes nazývame Tripolsko-Aratská kultúra v povodí Dnepra a Dunaja.
 
Prvá časť Rusov na čele so Slovienom a Rusom išla na sever a usadila sa pri jazere Ilmen a na juhovýchodnom pobreží Baltského mora. Títo sa na počesť kniežaťa Sloviena nazvali Slovieni. Krajina a Rodová federácia sa volala Sloviensko, ktorého hlavným mestom sa stal Sloviensk, neskôr nazvaný Veľký Novgrad.
 
Druhá časť Rusov pod vedením syna Skýta Vendom pokračovala v pohybe na západ a severozápad. Víťazoslávny pochod na západ zavŕšila ovládnutím v podstate celej Európy, t.j. od mora po more. Teda od mora na západe a Škandinávskeho mora po Jadranské. Práve v tomto čase sa Kelti ocitli pod nadvládou Rusov (nás). Tým, že sme došli k Jadranu boli Gréci-Achájci prinútení presmerovať svoj postup na juhovýchod. Táto časť Rusov sa na počesť svojho kniežaťa Venda začala nazývať Vendami alebo Venedmi a Rodová federácia dostala názov Veneja alebo Venedia. Neskôr, po rozšírení sa v Pomorí sa začali nazývať aj Pomorskí Rusi, t.j. Prusi. Škandinávske more sa premenovalo na Venédske.
 
Tretia časť Rusov na čele s vnukom Skýta menom Kolo ostala v Čiernomorí. Tu museli viesť vojny so semitskými nájazdníkmi z Kaukazu a Balkánu. No vďaka vynikajúcim vojvodcovským schopnostiam kniežaťa Kola a pomoci Rodov kniežaťa Rusa sa našim podarilo zlikvidovať svojich nepriateľov a upevniť svoje víťazstvo. Na počesť kniežaťa Kolo sa začali nazývať Skolotmi, pričom krajina a Rodová federácia sa podľa mien kniežat začala nazývať Ruskolaň, čo znamená „Krajina Rusa a Kolo“.
 
Pozreli sme sa na ďalšiu kapitolu našej minulosti. Čo si vyberieme, dejiny písanú našimi vlastnými Predkami, alebo semitskú históriu? Tu sa musí rozhodnúť každý sám, lebo raz bude aj sám skladať účty... No a my pamätajme na tri prúty, ktoré musia držať spolu. Inak nemáme šancu prežiť.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.