Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  KONY RITA /  KONY RITA A NAŠA MLÁDEŽ
KONY RITA A NAŠA MLÁDEŽ
Védy a viera - Zákony Rita
 
 
Pred tým, ako prejdeme k téme dnešného článku niekoľko poznámok. V prvom rade tu je otázka sľúbeného Menorečenia. Musíme však povedať, že stále nie je známe, kedy by sme mohli tento obrad organizovať. Páter Dij Alexander totiž aj napriek svojej žiadosti nemá nový cestovný pas, keďže mu ho ruské úrady stále nevydali. Neostáva nám nič iné, iba trpezlivo čakať.
 
Druhá poznámka je vlastne iba oznam. Vzhľadom na situáciu, že túto stránku stále pripravujeme popri našich dennodenných povinnostiach a nutnosti sa uživiť je pravdepodobné, že už nebudeme pridávať nové články tak často ako doteraz. Je to jednoducho náročné sa celý deň venovať práci, ktorá náš živí a po nociach pripravovať články. Ostatne, je ich už dosť na to, aby sa ten, kto chce mohol zorientovať. Na druhej strane je také nasadenie, aké sme doteraz mali pravdepodobne zbytočné, keďže v národe nevidno prebúdzanie z hlbokého spánku. V našej tradícii boli tradične Víťazi a Mudrci podporovaní Smerdami a Vesmi, ktorí tiež potrebujú postúpiť v evolučnom vývoji, ale sami nemajú šancu zistiť ako. Dnes sa Smerd stará iba o svoj prospech, Ves iba o svoju rodinu. A na to, čo im „dodávajú“ Víťazi či Mudrci majú predsa prirodzené právo a nech od nich nikto nič nežiada... Ba vlastne ešte horšie. Smerdi sa pokúšajú riadiť celý národ politicky, Vesi ekonomicky. Nedivte sa, že to nejde, sú to predsa Smerdi a Vesi. No a internetové slovanstvo neberieme do úvahy, to spľasne len čo vypnú elektriku...
 
Pred ponorením sa do dnešnej témy sa musíme podrobnejšie pozrieť na slovo, ktoré voláme „láska“. Hoci sa to zdá banálna vec, náš jazyk j v tomto veľmi zneužívaný. Prečo? Aj vďaka našej ľahostajnosti a lenivosti. Hoci považujeme náš jazyk za ľubozvučný – čo naozaj je – v tomto bode nás predbehne aj „mŕtva“ latinčina. Tá má totiž na to, čo my voláme jedným slovom „láska“ dve slová. Je to výraz „amor“, ktorý znamená lásku telesnú, fyzickú a výraz „charitas“, ktorý znamená lásku opatrovateľskú, netelesnú. A čo sa stalo s nami? Nuž, staroslovienčina mala rovnako výrazy dva. Jeden je naša „láska“, ktorý sa používa pre formu fyzickú a druhý sa písal v podstate tak isto, ako v dnešnej ruštine – „любовъ“. Toto slovo je – tradične – zostavené zo slabík, z ktorých každá má svoj význam: ЛЮди БОгов Ведают Ъ. V slovenčine to môžeme preložiť „Ľudia Bohov poznajú“, pričom tzv. „tvrdý znak“ na konci slova znamená, že ide o dej trvajúci, prebiehajúci, tvoriaci. Je to teda to, čo by sme v dnešnej slovenčine museli opísať ako „lásku nadzmyslovú“, „Poznávanie Bohov“ alebo nejako podobne. Stav, keď človek pozná Bohov, vie s nimi komunikovať je stav nad všetky pozemské, fyzické blahá. Je to kontakt s podstatou Bytia.
 
No ako dôkaz toho, že niekto sa veľmi snažil, aby toto slovo z nášho jazyka vypadlo nám slúži podobné slovo, ktoré akosi „vychádza“ z nášho používania – je to slovo „ľúbosť“. Iste, už nie je takej štruktúry, ako bolo pôvodne, ale ani slovenčina nie je staroslovienčina. Samo osebe síce neposkytuje možnosť „prísť na koreň veci“, ale porovnaním s ruštinou sa môžeme ľahko zorientovať. Nedajme si brať naše staré slová. Dávame si tým brať aj vlastnú minulosť a uzatvárame si kanály spojenia s Predkami. S našimi Predkami! Môžeme si pomôcť aj mnemotechnicky. Obraz slova láska – či chcem alebo nie – je obrazom fyzickej lásky a takto ho podvedomie aj vníma. Obraz slova ľúbosť je obrazom duchovnej formy kontaktu, nuž nie je vylúčené, že naši Predkovia ho za dávnych čias zmenili tak preto, aby na jednej strane stále nieslo Obraz poznania Bohov, ale na druhej strane aby uniklo pozornosti krvilačných kresťanov. Môžeme si ho vysvetliť ako „ľudia Bohov spoznávajú“, pričom „ť“ môže slúžiť ako pozostatok „ъ“, ale s tým istým významom.
 
Takéto rozhodnutie môžeme vykonať, lebo ak človek má na výber, tak môže konať rozhodnutia. No ak výber nie je, tak do vedomia sa dostáva iba jediná informácia, a tá je už riadená, t.j. pod kontrolou. Riadia nás tí, ktorí majú záujem s nami niečo robiť, t.j. mať nás pod kontrolou.
 
My už vieme, že existuje telegónia, ktorú ako jav pre modernú vedu objavil priateľ C. Darwina, lord Morton pred 200 rokmi. Toto slovo v preklade znamená „narodený ďalej od otca“. No len čo vedci zistili, že telegónia ako jav platí aj na človeka, urobili z nej vedu a utajili ju. Ak sa pozriete na internet, tak nájdete na ňu veľa odkazov, ale väčšinou pôjde o také, ktoré sa snažia tento jav zdiskreditovať. Knihy na túto tému nenájdete, v učebniciach sa o nej nepíše nič.
 
No telegónia nie je vynález spred 200 rokov, je to iba potvrdenie toho, čo v našich zemiach existovalo odpradávna  a čo sme nazývali Kony Rita, t.j. Pravidlá Ducha a Krvi. Rita je učenie, ktoré hovorí, aké majú byť vzťahy medzi mužom a ženou, aby do života vniesli Radosť, Ľúbosť a Krásu, a aby sa rodili krásne a zdravé deti.
 
Pre ľahšie pochopenie fungovania tohto javu si musíme zopakovať, čo to je aura alebo biopole. Na verejnosť sa táto informácia dostala vďaka opravárovi medicínskych zariadení a jeho žene, manželom Kirlianovcom, keď na Severnom Kaukaze r. 1939 robili takéto opravy. Vtedy zistili, že všetky predmety vôkol nás vydávajú žiarenie, a že toto žiarenie sa dá fotiť. Po svojom objaviteľovi nosí jav dodnes názov Kirlianov.
 
kr_02.jpg
 
Biopole človeka sa mení v závislosti od jeho stavu. Mení sa v závislosti od nášho vnútorného sveta pocitov, od toho, ako sa na tento svet dívame. Treba však hneď povedať, že v minulosti naši Predkovia polia videli, a preto sa nedalo klamať. A pretože kresťanstvo nie je nič iné ako klamstvo, tak je viac než jasné, že práve vďaka jeho príchodu a už dnes dobre známym praktikám my dnes polia vo všeobecnosti nevidíme. No nie všetci, sú ľudia, ktorí túto schopnosť majú.
 
To čo vidíme, je iba fyzické telo, ktoré zaberá sotva 5% z celej našej bytosti. Tá najpodstatnejšia, ale neviditeľná zložka každého z nás je 95%. Je to to, čo určuje základ nášho života.
 
Keďže hovoríme o Konoch Rita, t.j. o rytmoch Vesmíru a o tom, ako ich rešpektovanie, alebo nerešpektovanie vplýva na nás a naše potomstvo, tak sa presuňme k svadobnej noci. Počas prvej noci – ktorá v našej tradícii bývala výlučne svadobná – nenastáva iba materiálna, fyziologická výmena, ako dnes ľudia vo všeobecnosti predpokladajú a ako je veľmi populárne v médiách hovoriť. Počas prvého pohlavného styku prebieha veľmi silná energeticko-informačná výmena medzi pohlavnými zložkami, t.j. všetko to, čo muž k danému dňu nazhromaždil, všetky jeho vzťahy s okolitým svetom, vzťahy k rodičom, ženám, starým rodičom, deťom, celá táto informácia, ktorá je zapísaná v jeho biopoli sa kompletne prepíše do biopoľa jeho partnerky a rovnako to platí aj opačným smerom. Samozrejme za predpokladu, že ide o prvých partnerov. Tento prepis od prvého partnera už ostane na celý život.
 
Po prvej noci ostáva teda človek už iba navonok – na 5% – rovnaký, ako bol predtým. Všetko ostatné sa raz a navždy zmenilo. Ľudia sa stali úplne inými. V tejto súvislosti prichádzajú aj premeny, ktoré si ľudia nevedia vysvetliť. Predstavte si napríklad dnešných 16 ročných študentov, ktorí si zaplatia prostitútku, lebo chcú vyskúšať „športový“ sex, o ktorom dennodenne chrlia všetky médiá. Takýto chlapec pravdepodobne v krátkej dobe stratí dobré vzťahy s mamou, ak ich mal, no môže sa stať aj to, že po rokoch, keď už bude zrelý sa ožení a bude chcieť mať deti. No napriek tomu, že sa budú obaja snažiť a že budú – podľa vyšetrení lekárov – na 100% fyzicky zdraví, im to už nemusí vyjsť. V skutočnosti budú zdraví iba na 5%, pretože 95% je už preprogramovaných. Napríklad, aké vzťahy s mamou môže mať prostitútka? A aký – okrem iného – môže mať názor na vlastné deti? Žeby ich práve prostitútka veľmi chcela? No a práve takého charakterové vlastnosti, celý komplex ponímania sveta prostitútkou sa preprogramuje počas prvej „noci“ na chlapca a ostane sním už na celý život. Môže sa v našom národe rodiť zdravé a cnostné potomstvo?
 
No na druhej strane môžu tieto poznatky aj pomôcť. Je známe, že veľký vojvodca Čingischán (nie je to preklep, jeho meno v našej tradícii je naozaj od slova „čin“), veľmi ľúbil svoju ženu, pričom obaja si boli navzájom prvými partnermi. Hoci to nebývalo zvyčajné, Čingischán nosil svoju ženu na všetky vojenské výpravy, pretože nechcel byť od nej odlúčený. No na jednej z výprav sa stalo, že mu ženu uniesli nepriatelia. On sa s tým nikdy nezmieril a nakoniec ju dostal naspäť. No keď bola už opäť pri ňom vyšlo najavo, že bola znásilnená a ostala tehotná. Čingischán – znalý Konov Rita – uznal dieťa za svoje. Dobre totiž vedel, že hoci jeho vonkajší vzhľad môže byť iný, t.j. nemusí sa na neho podobať, 95% je jeho, t.j. je to jeho dieťa. Dieťa berie na seba Obrazy všetkých mužov a žien, ktorých mali za partnerov jeho rodičia v minulosti, ale ten Obraz, ktorý bude vždy prevládať je Obraz prvého muža, resp. prvej ženy.
 
No pokiaľ rodičia často menili partnerov, tak takéto dieťa sa už narodí s poškodenou psychikou. Ďalší z problémov je ten, že toto dieťa vôbec nemusí uznávať autoritu niektorého z rodičov, alebo aj oboch. Ono totiž má genetickú informáciu o svojich rodičoch, ktorá svedčí o niečom celkom inom, než sa mu snažia nahovoriť. Toto dieťa síce vyrastá, ale rodičov nepokladá za svojich a vznikajú konflikty. Ak rodičia majú poznanie o telegónii, tak matka je schopná zharmonizovať takéto vzťahy aj napriek tomu, že ich príčina je práve v telegónii. No takáto žena musí ovládať vysoké umenie ľúbosti.
 
Sexuálna energia je najsilnejšia energia v našom Svete a je daná človeku na tvorenie. Všetko to, čo je vo Svete krásne je vytvorené pomocou sexuálnej energie. Ale rovnako všetko to, čo je vo Svete mrzké je tiež dielom sexuálnej energie. Táto je totiž iba nástrojom, je to niečo podobné, ako atómová energia. Ona sa totiž môže použiť ako vynález USA – t.j. ako atómová bomba na ničenie, alebo ako vynález ZSSR – ako jadrová elektráreň na prospech ľudstva. Všetko závisí od toho, kto a s akým cieľom energiu využíva.
 
Ak ľudia prebúdzajú sexuálnu energiu v stave vysokej ľúbosti, tak ako zložka Božej podstaty ich dvíha nahor, do výšok Božej sféry. Tam sa napojí vysokými energiami a vracia sa k tým, ktorí ju vybudili, ale mnohonásobne ich zlepšuje. Takýto partneri sa aj navonok môžu stávať krajšími. Takto vyrastá silná a zdravá rodina, rodia sa silné a zdravé deti, ich domácnosť je vždy útulná a pokojná – aj keď sotva „prešpikovaná“ hmotným prebytkom.
 
Ale ak je dôvod vstupu do pohlavného kontaktu akýkoľvek iný – porno filmy, pop muzika... – tak takto vybudená sexuálna energia je bez ľúbosti a nikde nahor nestúpa. Práve naopak, svojim vybuditeľom mnohonásobne zosilňuje tie emocionálne stavy, s ktorými jej pôvodcovia do kontaktu vstúpili, resp. ktoré v daný okamih majú. Spravidla sú prítomné chlipnosť, zmyselnosť, žiadostivosť, žiarlivosť, strasti, krivdy, urážky, závisť a všetky podobné veci. Tento komplex negatívnych pocitov sexuálna energia zosilňuje a začínajú človeka – síce postupne a nebadane – ničiť. Sex bez ľúbosti je pre človeka deštrukčný.
 
Všetky médiá prinášajú jednu a tú istú informáciu, t.j. že sex je normálny, detičky zaoberajte sa ním ako chcete, kedy chcete, s kým chcete, to predsa nie je dôležité. Hlavné je, aby ste používali ochranu. Ale prečo nikde nájdete informáciu, že sex bez ľúbosti ničí, prečo to mládeži nikto nehovorí, hoci inak nie sú na detaily skúpi?
 
Sexuálna revolúcia sa nedostala do našich zemí náhodne, ale v plnej miere nie tak veľmi dávno. Bežný človek si neuvedomuje, že práve ona je najvyšším, t.j. posledným štádiom informačnej vojny. No hoci sexuálna revolúcia tu nie je dlho, jej výsledky sú katastrofické. Ak sa pozriete do „slobodných médií“, tak nepotrvá dlho, aby ste zistili, aká je najbežnejšia reklama pre mužov. Áno – pivo, alkohol a Viagra. O pive si viac povieme v niektorom z budúcich článkov, ale prečo mladí muži vo veku 30-35 rokov už potrebujú prostriedky na zvýšenie potencie? Odkiaľ sa berú tieto problémy v tak mladom veku? Ale aj ženské choroby rapídne postúpili. Dnes 20-25 ročné dievčatá majú choroby, ktoré predtým mávali ženy po sedemdesiatke. Žeby to všetko boli náhody? Keď spravodajské služby spustili projekt „Sexuálna revolúcia“ tak prišli na to, že na ňu reagujú iba ľudia v určitom veku. Po veku 35-40 rokov na ňu dospelí v podstate nereagujú. Už majú svoje životné skúsenosti, a preto si vedia informácie „preosiať“. Ale najsilnejšie reakcie sú u mladistvých vo veku 14-21 rokov a u mládeže 21-28 rokov. Prečo práve tieto cieľové skupiny? V tomto veku sa totiž u človeka po prvý raz v živote prebúdza kompletné, plné spektrum emócií a zmyslov, ktoré sú človeku v tomto živote dané. Prebúdzajú sa však ako dobré, tak aj negatívne emócie a sú neriadené. No a mladí ľudia začínajú poznávať Svet skrz prizmu emócií. V tomto komplexe – keďže je úplný – sa samozrejme prebúdza aj sexuálna energia, a práve táto je najsilnejšia.
 
Ak v tomto veku niekto cieľavedome a cielene obráti pozornosť mládeže na sex pod akoukoľvek zámienkou – AIDS, pohlavné choroby, plánovanie rodičovstva... – a je naozaj úplne jedno pod akou, dokonca môže vyzerať naozaj úplne „nevinne“, tak týchto mladých ľudí to začne zaujímať a budú to chcieť skúsiť svojimi vlastnými zmyslami a emóciami. No a zvýšený záujem veľa z nich privedie k pokusom o sexuálne praktiky. Ale v tomto veku sú sexuálne kontakty ešte bez ľúbosti. Ľúbosť sa totiž iba začína formovať vtedy, keď sa začína prebúdzať mentálne telo, t.j. telo mysle. Proces riadenia vlastných emócií je v tomto veku ešte veľmi slabý.
 
Na Rusi – teda aj v našej zemi – sa za dávnych čias téma sexu s mladistvými nikdy a zásadne nepreberala, bola tabu. Takto naši Predkovia chránili život svojho vlastného pokolenia. Mladí ľudia si v tomto veku formovali svoju mravnosť, svoj vzťah k ľúbosti, k životu, k radosti tak, že pozorovali život staršieho pokolenia – učenie príkladom – t.j. rodičov, starých a prastarých rodičov. A keď potom neskôr vstupovali do manželstva, tak už dobre rozumeli tomu, že sexuálna energia je na to, aby v stave vysokej Ľúbosti tvorili v živote Krásu a Radosť. Len zopakujeme, že v akomkoľvek inom stave sexuálna energia pôsobí – hoci postupne a nebadane – deštruktívne, ničí.
 
V podmienkach civilizácie sú už mladiství úplne zapojení do sexuálnych vzťahov – ale prečo? Komu to je výhodné? Nuž, mládež, dajte si túto otázku sami! Žeby to bolo až také nepriehľadné? Ak chcete, nájdete na ňu odpoveď, dokážete to.
 
Tento program – čo zistíte pri podrobnom skúmaní – pôvodne „skomponovala“ Američanka Margaret Higgins Sanger (1879-1966). V tridsiatych rokoch minulého storočia presadzovala program obmedzovania pôrodov, presnejšie otvorene hovorila o potrebe zníženia populácie. My už vieme, že Svetová vláda má v tomto smere svojho klasika – reverenda T. Malthusa. Len na okraj si poznamenajme, že "Malthus" v démonológii znamená "Gróf Pekla", hodnosť, ktorá velí 26 légiám démonov. Sanger vytvorila ženskú ligu národov, ale bolo to otvorené hnutie, nič neskrývala. Začala propagovať potraty, sterilizáciu žien a podobné veci. Následne však začala II. svetová vojna a na dlhú dobu sa na tento program „zabudlo“. No neskôr ho opäť vytiahli, oprášili, upravili, dali mu nový názov a premiestnili ho do slovanských zemí. Dnes jeho plánovači chodia po našich školách, univerzitách a prednášajú mládeži o tom, aké je to zlé so sexuálnymi vzťahmi, aké to je strašné dostať syfilis, kvapavku, AIDS a podobné veci a aké šťastie je to, že existujú ochranné prostriedky ako nástroje plánovaného rodičovstva. Podrobne vysvetľujú, ako to všetko používať. Ale nikto z týchto plánovačov nikdy mládeži nepovie, že sex bez ľúbosti ničí. Prečo o tom nikdy nehovoria? Pretože ich úlohy sú úplne iné. Ich hlavný cieľ je zníženie početnosti obyvateľstva na našich územiach. Projekt „plánovanie rodiny“ je súčasťou globálneho programu, ktorý beží na celej planéte a volá sa „Zlatá miliarda“. Sexuálna revolúcia vstúpila do našich, slovanských zemí pod nevinnou maskou programu „plánovanie rodiny“. Názov je to pekný a nijako nie podozrivý. V rámci tohto programu sa „dobromyseľne“ šíri medzi mládežou osveta ako si vytvoriť rodinu, plodiť zdravé potomstvo, alebo – ak ekonomika nepustí – tak nerodiť vôbec.
 
Neľudia, ktorí dnes majú v rukách moc na Zemi, si vytvorili doktrínu, že na Zemi je veľa ľudí a že Zem ich nie je schopná všetkých uživiť. Majú na to dokonca už viac ako 200 rokov vydanú učebnicu – od už spomínaného T. Malthusa. Všetko je pekne-krásne na očiach. Ale naši Smerdi a Vesi majú oči na pozeranie a nevidia, lebo kresťanská vetva judaizmu je pre nich všetkým. Ako sa dočítame v jednej z kníh Dr. Colemana, Karol Marx (vlastným menom Mordekai Lévy) nenávidel kresťanov, ale mal na to dobré odôvodnenie, ktoré sa zachovalo v jeho rukopisoch. Marx hovorí, že kto uverí tak priehľadne vykonštruovanej sprostosti akou je kresťanstvo, ten si nezaslúži zľutovanie a možno s ním zaobchádzať ako s dobytkom. Keďže žil a tvoril – ako člen vyvoleného národa – v centre Svetovej vlády, odkiaľ dostával aj inštrukcie, tak určite dobre vedel o čom hovorí.
 
Nám treba vedieť to, že Slovania v plánoch Svetovej vlády na prežitie určite nie sú. Ale s týmto nemá problém ani naša domáca piata kolóna – kresťania. Pre nich sú všetci ľudia rovní, takže nie je problém, ak na Slovensku neprežijú bieli, ale zato prežijú Cigáni. Dnes máme – ako už vieme – na Slovensku viac ako 1 milión týchto parazitov, ale ich rady dennodenne narastajú. V tejto súvislosti môžeme použiť trochu upravený citát, ktorý pôvodne povedal patriarcha pravoslávnej kresťanskej cirkvi v Srbsku. Pôvodný citát sa týka Kosova a Albáncov: (upravený na naše podmienky znie) Ak Cigánka porodí sedem detí a Slovenka ide na sedem potratov znamená to, že túto zem viac potrebujú Cigáni ako Slováci.
 
Podľa plánu v Zlatej miliarde má byť – samozrejme – Svetová elita (ale nie Slovania-zradcovia Rodov, zbohatlíci na úkor svojich vlastných Rodov, ktorí si to naivne myslia) a tí, ktorí majú na nich otrocky pracovať. Zakladateľkou programu je bývalá britská premiérka Margaret Thatcher a geopolitik Zbigniew Brzezinski. Program bol vytvorený v osemdesiatych rokoch minulého storočia a plánované ukončenie je na rok 2018. Najväčšie úbytky obyvateľstva sú naplánované v slovanských krajinách. Na území Ruska má ostať 20 miliónov, v Bielorusku 5 miliónov a na Ukrajine 10 miliónov ľudí z neslovanských národov, presnejšie „obslužného personálu“.
 
Ak si zoberieme príklad nášho východného suseda – Ukrajiny – tak čísla nie sú nijako ružové. Ešte za ZSSR, v r. 1987 bolo na Ukrajine prevedené sčítanie ľudu a napočítali 56 miliónov obyvateľov. V roku 2004 si už sčítanie ľudu na Ukrajine organizovala priamo Svetová vláda a napočítali už iba 42 miliónov ľudí. No a za posledných 5 rokov sa tam situácia ešte viac zhoršila, každý rok umiera cca 500 tisíc ľudí A TO BEZ VYHLÁSENIA VOJNY! Okrem toho 46% mladých rodín, ktoré chcú mať deti už toho nie sú schopní – ale „športovému“ sexu sa predtým venovali dostatočne! A čo sa deje u nás? Nominálne síce ostáva ten istý počet obyvateľstva, ale bielych postupne nahradzujú Cigáni, a to vysokým tempom. No a bieli pekne spinkajú na cirkevných laviciach. Žeby očakávali, že keď bude Cigánov 4 milióny a bielych 1 milión – ako je to dnes – že oni budú robiť na nás? Ak bude naša mládež tak excelovať v „športovom“ sexe ako im to radia plánovači, tak v roku 2018 bude rovnako neplodná. Budú to všetko chorí ľudia, ktorých nikto nepotrebuje a navyše bez schopnosti plodenia detí.
 
Komu je to všetko málo, ten by si mal pripomenúť slová prvého riaditeľa CIA.
 
Vedú proti nám už desaťročia informačnú vojnu, a túto vojnu prehrávame. Je to naša genocída. Žijeme v čase jej vyvrcholenia a naša mládež môže byť posledná „Mládež naša“. Sexuálna revolúcia je posledný úder proti našim národom. Keď r. 2004 prišiel Zbigniew Brzezinski na Ukrajinu si osobne overiť, ako postupuje plán likvidácie obyvateľstva, bol s výsledkom veľmi spokojní. Harmonogram plánu beží. Svoju spokojnosť vtedy vyjadril aj u nás.
 
Informačná vojna – ako každá vojna – má však dve stránky, kladnú a zápornú. Negatívna je tá, že ide o vojnu tichú, bez hluku. Je bez tankov a lietadiel, nepriateľa nemáme na očiach. Ako hovoria Kazaci, nefunguje tu pre nás charakteristický „zákon delostrelec“, t.j. čo vidím, po tom aj strieľam. No hoci je bez samopalov, ľudia v nej hynú. Každý deň za dňom sa opakuje úplne všedný život, ale do Vedomia nám systematicky podsúvajú lživé informácie, na základe ktorých si tvoríme lživé hodnotové rebríčky. Všetko prijímame s našou vrodenou slovanskou dôverčivosťou a maximalizmom, čím sa my sami, vlastnými rukami ničíme. Je to proces postupný a ak človek s informáciou súhlasil a prijal ju, tak začína aj tak žiť a proces sebalikvidácie sa nebadane roztiahne na desiatky rokov, sexuálna energia postupne ničí svoje vlastné telo.
 
Z druhej strany sa však ukázalo, že celá vojna je postavené na jednom jedinom faktore. Ak tento faktor vylúčime z nášho života, tak vojna okamžite prestáva. Tento faktor sa nazýva NEVEDOMOSŤ. Aby sme si priblížili obraz tohto slova, napíšme si ho Bukvicou: НЕВЕЖЕСТВО. Je tu – tradične – použité slabikové písmo, ktoré významovo pozostáva z troch koreňových slov. НЕ (NE) = zápor, odpor; ВЕ (VIE) = VIE, VIEDY, VÉDY, t.j. vedenie, poznanie; ЖЕ (ŽE) = ŽIVOT. Prípona význam nepridáva a samohlásky nie sú podstatné, pretože my už vieme, že sa aj tak často v minulosti nezapisovali. Význam slova teda je NEPOZNANIE ŽIVOTA, t.j. nepoznanie základov Existencie. V našom tvare NE-VEDOMOSŤ síce vydedukujeme, že ide o absenciu nejakej vedomosti, poznania, no nie každému dôjde, že ide o nepoznanie základov existencie Života. Takže z toho vyplýva, že človek, ktorý nepozná pravidlá jestvovania, Bytia, je nevedomec. Ak nepoznáme zákulisia života „celebrít“, tak o nič neprichádzame, ale ak nepoznáme pravidlá, ktoré nazývame Telegónia, alebo po slovansky KONY RITA, tak nepoznáme základný zákon Existencie Vesmíru! Problém je však v tom, že ak to človek nepozná, tak do jeho vedomia je „implantovaná“ iná, samozrejme, že našej podstate cudzia informácia. Táto je však výhodná tým, ktorí chcú s takýmto človekom niečo robiť, ktorí majú s ním svoje plány. Nevedomý človek sa ľahko riadi. A oni nás riadia už dlho a dôsledne.
 
Pred nami však stojí ďalšia veľmi dôležitá otázka. Prečo práve na Ruské zeme (vrátame Maličkej Rusi, t.j. tej, na ktorej stále stojíme) je po tisícročia vyvíjaný taký tlak, prečo sa strieda jedna vojna za druhou? Došlo to tak ďaleko, že dnes už ostala iba Malá a Veľká Rus, naša Maličká Rus je už zabudnutá – čítate dobre, zem našich Slávnych Predkov je zabudnutá aj po mene. Kto prinavráti Slávu našich Predkov? Američania spolu s NATO? Prečo Maličká Rus spinká a venuje sa nanajvýš ak športovému sexu? Veď ešte naši dedovia povstali so zbraňou v ruke v Slovenskom národnom povstaní. Vedeli, že keď bijú našich, tak nemôžu ostať stranou. Dnes nám cudzinci implantovali do vedomia svoju myšlienku, t.j. že SNP bolo úplne zbytočné. Nedajme si vziať pamiatku našich Predkov! Naši dedovia svojim povstaním prinútili Hitlera stiahnuť z Východného frontu 8 pancierových divízií, čo pomohlo Sovietskej armáde na fronte. Okrem nás takto povstali iba Srbi, kvôli ktorým musel Hitler stiahnuť z frontu vyše 30 divízií. Ako môžeme zabudnúť na takéto slávne činy našich Predkov? A práve Druhá svetová vojna ukázala, že ani mnohonásobná prevaha na bojovom poli nedokáže pokoriť Slovanov. Máme dokonca aj také príslovie – u nás, v kresťanskom prostredí, samozrejme „zabudnuté“ – KTO S MEČOM K NÁM PRÍDE, TEN AJ MEČOM ZHYNIE. Dobre si všimnime, nezhynie sám od seba, ale mečom! A ten meč musí niekto držať v ruke, sám bojovať nebude. No a vari ani netreba pripomínať, že virtuálny meč na internete cudzincov nezastaví.
 
Práve kvôli tomuto poznatku nám vyhlásili informačnú vojnu. Presnejšie nevyhlásili, oni ju jednoducho začali. Tak čo to je na tej našej zemi také neobyčajné, že si to tak strašne silou-mocou chcú podmaniť?
 
Na Ukrajine žije dnes už svetoznámy akademik, profesor Пётр Петрович Толочко – meno schválne necháme v azbuke, aby si ho záujemcovia mohli vyhľadať. Je autorom viac ako 300 vedeckých a okolo 100 populárnych kníh, 25 monografií, viac ako 200 publicistických a beletristických prác. Už roky vedie vykopávky starého Kyjeva a to čo našiel dokázalo Svetu našu veľkú minulosť. Dokonca britskí archeológovia uznávajú, že oná slávna „Západná Európa“ sú nanajvýš ak mladší bratia Východnej Európy – ale toto už dnes potvrdila aj DNA Genealógia. To, čo vykopal akademik Toločko dokazuje neuveriteľne vysokú kultúru našich Predkov, ktorí ešte pred 2 000 rokmi žili na oveľa vyššom, vyspelejšom stupni ako staroveké – civilizáciou toľko oslavované – „supercivilizácie“ ako napríklad Egypt, Rím, či Byzancia dokopy. Že ste o tom v našich „slobodných médiách“ nepočuli? Žeby to malo byť prekvapenie? Pre nás už sotva.
 
Pred viac ako 3 000 rokmi bolo celé územie Slovanov známe ako SVETLÁ RUS. Kresťania neskôr slovo „Svetlé“ zbastardili na „Sväté“, len aby ukryli akúkoľvek spojitosť našej Kultúry a Svetla. Prečo práve Svetlá Rus? Naši Predkovia totiž priniesli do tejto zeme Vysoké, Božie Svetlo, pretože práve tu sa ono usídlilo na Midgard-Zemi. Práve naši Predkovia spájali túto Zem s Bohmi! Všetci sa považovali za DETI BOHOV. Nie za rabov alebo sluhov, čo z nás urobilo až kresťanstvo. Pamätajme, nie sme rabi (otroci), ale DETI BOHOV! A aký je rozdiel medzi rabmi a Dietkami? Ak rodičia musia na nejaký čas odísť, komu nechajú dozor nad domácnosťou, vlastným deťom alebo sluhom? Našej tradícii je vlastná kultúra bohatierov. V našom jazyku sa pôvodný význam už stráca, ale v ruštine – aj iných slovanských jazykoch – ho ešte jasne vidno. V ruštine povieme BOGaTYr, a táto tradícia a slovo je nepreložiteľné do neslovanských jazykov a nepochopiteľné pre civilizáciu cudzincov. Bohatier (BOHaTYr) je ten, kto je s BOHOM na TY! Kto iný, ako Dieťa Bohov môže byť s Bohom rovný? Veru dejiny nepoznajú amerických, anglických, španielskych, francúzskych, či akýchkoľvek iných bohatierov. S BOHOM na TY môžu byť totiž iba DETI BOHOV. Takí boli naši Predkovia, takí sme ostali aj my dodnes, také sú naše deti a budú naši vnuci. Podstata Slovanskej Duše priamo závisí od zeme, na ktorej žijeme. Pre Midgard-Zem má Slovanská zem (RUS = BIELY) mimoriadny význam. A my, jej obyvatelia máme povinnosť sa prebrať zo spánku a uvedomiť si, čo v sebe nesieme. No tvari veľmi silno nechcú, aby sme toto všetko vedeli.
 
Vieme, že platia vzájomné súvislosti medzi tým, čo je hore a tým, čo je dole. Naša Midgard-Zem je presne taký živý organizmus ako sme aj my sami. Máme ruky, nohy, hlavu, vnútorné orgány a pod. Každá časť tela má svoju špecifickú funkciu, ktorú nemôže iná časť nahradiť. Nemáme nič navyše a ani zbytočné, pretože Príroda nikdy nič nedáva nadarmo. Z toho následne vyplýva, že aj každá časť Midgard-Zeme má svoju špecifickú funkciu a nič na nej nie je zbytočné a navyše.
 
Vedci už dnes vedia, že chemické zloženie morskej vody na 100% zodpovedá zloženiu ľudskej krvi – okrem červených krviniek. Morská voda plní pre Zem tú istú funkciu, ako krv pre človeka, t.j. prenáša informácie od kontinentu ku kontinentu. No a všetci ľudia, ktorí žijú na danom kontinente majú kvality zodpovedajúce danému kontinentu. USA je životom tela. Sú svojim telom posadnutí, maznajú ho, odievajú, kŕmia. Nie náhodou tam je najvyšší počet obéznych ľudí na Svete. Obézne sú celé rodiny a Američania aj navonok začali vyzerať zodpovedajúco svojej funkcii.
 
Pre Midgard-Zem je Rus územím, ktoré plní funkciu hlavy, mozgu. Chirurgovia dnes už vedia prišiť novú ruku, nohu, vymeniť akýkoľvek orgán – človek môže na prístrojoch žiť aj bez srdca. No s hlavou sa nedá urobiť nič. Ak zomrie, človek zhynul nadobro, pretože človek bez hlavy žiť nemôže. To isté platí aj pre Zem, územie, ktoré plní funkciu hlavy je NENAHRADITEĽNÉ. Akí ľudia sa teda musia rodiť na najkvalitnejšej zemi Zemegule?
 
Ľudia musia zodpovedať kvalite tej zeme, na ktorej sa narodili. Ak sme sa narodili na Slovanskej zemi, na tej zemi, ktorú máme pod nohami a ktorá je pokropená krvou a potom našich Predkov, ak sme dodnes živí a zdraví znamená to, že zodpovedáme kvalite našej zeme. Ale ak sa táto naša kvalita začne zhoršovať, tak aj u nás sa začnú problémy či už so zdravím, alebo na osude. Preto sa nemôžeme prizerať drancovaniu našich lesov a zabíjaniu a týraniu zvierat – teda ak sme SLOVANIA. Tvarom a biorobotom to nevadí. No tí sú tu iba dočasne. Ale to najdôležitejšie je pochopiť, že kvalita našej zeme sa zhoršuje vtedy, keď sa z úrovne Ducha spustíme na úroveň tela. Na Rusi sa MUSÍ žiť ŽIVOT DUCHA.
 
Všetky ostatné zeme Sveta sú telom Midgard-Zeme, my sme však hlava. Naši Predkovia – a dnes my – spájame túto zem s Bohmi. Brány do Kozmosu sú otvorené iba TU. Aj nostalgiu poznajú iba Slovania – aj keď dnes už nie všetci – ostatné národy vo Svete nemajú ani poňatia o tom, čo to je. Tu sú otvorené NEBESIA!
 
Najkvalitnejšia zem Sveta, zem, ktorá má vysoké vibrácie vždy potrebovala ochranu a obranu pred okolitými národmi. Vždy ju bolo treba chrániť pred Temnými Silami. Preto keď za dávnych čias Bohovia odchádzali z Midgard-Zeme, tak ľudia na tejto zemi dostali vysoké, Božie poznatky, pomocou ktorých začali naši Predkovia ochraňovať harmóniu a poriadok nielen na Midgard-Zemi, ale aj v okolitom Kozmose. Dokázali harmonizovať biologické a energetické procesy tu aj vôkol Midgard-Zeme.
 
Naši Predkovia sa preto stali mnohorozmerní na Obraz a Podobu Božiu, preto sme Deti Bohov. A v našej mládeži je uložená Rodová Pamäť našich Predkov. Je to presne to, čo odlišuje nášho človeka od všetkých ostatných národov vo Svete. Rozdiel medzi nami a Predkami je iba v tom, že my máme našu Pamäť v stave spánku, a preto sme spiaci. Tvari vôbec nepotrebujú, aby sme sa v tomto živote zobudili a spomenuli si na svoje poslanie, ktoré sme dostali od Bohov, teda aby sme si spomenuli, kým naozaj sme. Ani jeden z množstva národov dnes žijúcich na Midgard-Zemi nie je nositeľom takej úlohy ak my. Preto nás už stáročia dusia, utláčajú, len aby sme zabudli na svoj jazyk, Svedomie, Kultúru, poslanie. Náš národ je Duchovný, je to národ bojovník, národ vládca. Národ zasvätený do tajomstiev podstaty Sveta, majúci vlastné, prastaré tradície. Preto sa od všetkých veľmi silne líšime. Kto sa nelíši, ten nie je Slovan.
 
Keď v bývalom Sovietskom zväze spustili program deštrukcie krajiny, ktorý dostal populárny názov „Perestrojka“, tak nie náhodou odtiaľ ako prvých „sťahovali“ vedcov, ktorým začali okamžite dávať tie najlákavejšie ponuky. Dávali im také ohromné peniaze, že sa mnohým až zakrútila hlava. Na Západe dobre vedia, že iba naši ľudia, Slovania sú schopní používať pravú polovicu mozgu, teda skutočne tvoriť nové veci, nové myšlienky. Ostatným národom – vrátane toľko oslavovaných Japoncov – to jednoducho nie je dané. Je to schopnosť nachádzať riešenia v tých najnezvyčajnejších a najkomplikovanejších situáciách. Objavovať to, čo dovtedy nikto neobjavil. V socialistických časoch vychádzal v ZSSR populárno-vedecký časopis NAUKA I ŽIZŇ. V ňom všetky mladé talenty prezentovali svoje objavy a nápady. Málokto u nás vie, že po vypuknutí Perestrojky Japonci poslali svojich ľudí do Ruska a tí skúpili všetky výtlačky časopisu za celých 25 rokov, vrátane tých, ktoré ostali v archívoch. Všetko, čo tam našli urýchlene implementovali do svojej ekonomiky. A sú to práve deväťdesiate roky minulého storočia, v ktorých nastal úplne neočakávaný a nepredvídaný rozvoj japonskej ekonomiky. Dostali sa tak ďaleko, že sa stali ďaleko najvyspelejšou ekonomikou Sveta. Prečo? Lebo systematicky preštudovali a implementovali slovanské objavy.
 
Mnohí naši ľudia si neuvedomujú ďalšiu schopnosť, ktorú máme iba my, Slovania. Môžeme ju nazývať aj „čítanie medzi riadkami“. Prejavuje sa vtedy, keď čítame naše staré povesti, rozprávky a krásnu literatúru tak, že pred očami sa nám objavujú Obrazy toho, čo v takýchto textoch čítame. Tí, ktorí nečítajú knihy – a bohužiaľ, dnes už máme aj takú mládež – sa sami odpílili od tejto schopnosti, ktorú takto možno stratili navždy. Ak k tomu pripočítame ešte ďalší negatívny faktor – učenie sa a používanie neslovanských jazykov pred zvládnutím našej vlastnej starej kultúry – tak toto sú s najväčšou pravdepodobnosťou už stratení ľudia. Čítanie kníh ostalo do nedávnej minulosti v podstate ako jediná možnosť udržiavania si akej-takej schopnosti rozvoja obrazného myslenia. Zanedbaním týchto vecí sa z nich stali bioroboti, t.j. pri čítaní textov už uvidia len to, čo ostatné národy okrem Slovanov – len písaný text. Teda ak naša mládež namiesto kníh už číta iba texty na obrazovkách PC, je tam, kde ju chceli tvari dostať a udržať.
 
Mnohí počuli o unikátnej škole akademika Ščetinina v Rusku, ktorá je na Severnom Kaukaze v Krasnodarskom kraji. Je to jediná oficiálne povolená škola v Rusku a štát a najmä cirkev robia všetko preto, aby vyhrabali čo najmenšiu zámienku a školu zavreli. No zatiaľ žije. V tejto škole učia deti tie isté predmety ako v bežnej škole, ale obrazným spôsobom. Spojili matematiku, fyziku, chémiu do jedného predmetu (vedenie, t.j. Poznanie je iba jedno) a to isté urobili s jazykmi. Je to Ruská Rodová škola. Takýmto spôsobom sme učili našu mládež v minulosti. Je to desaťročná škola s maturitou a keď ju deti ukončia, tak postupujú na univerzity, pričom spravidla robia aspoň dve – samozrejme s vysokým úspechom. Neexistuje efektívnejší spôsob vzdelávania ako obrazný.
 
Už sme hovorili o pôvode slov „kraj“, t.j. na okraji Rassénie. No je aj iný pohľad na pôvod slova kraj. Kraj znamená, že sa nachádzame u kraja Raja. Rajom bola celá Rassénia starých čias, naša zem. Naši Predkovia dobre vedeli, že príde zatemnenie a preto zostavili Védy, ktorých hlavným účelom je to, aby sme ich mohli čítať aj v Tme a nadobudli tak schopnosť sa zobudiť. Kto si dá nahovoriť, že Védy nie sú naše, ba že ich len teraz niekto vymyslel – už by mal každý náš čitateľ byť schopný si zložiť Obraz, komu to je výhodné. No medzi Védy patria aj naše staré slovanské povesti a rozprávky. V pôvodnom stave prežili dodnes už iba v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine, ale to nie sú tie, ktoré bežne kúpite v knižných supermarketoch. V našich podmienkach už sú väčšinou poznačené ťažkou rukou kresťanskej cenzúry a skresľovania Obrazov.
 
Naše pôvodné, slovanské rozprávky sa líšia od všetkých ostatných rozprávok Sveta. Kto čítal jedny aj druhé vie porovnať sám. Naše rozprávky obsahujú Obrazy ovládania života a smrti – živá a mŕtva voda, komunikáciu a kontakty so svetom rastlín a zvierat, s duchmi Prírody. Len v našej rozprávke sa dočítate ono nám už známe „Choď tam, nevedno kam, spoznaj to, nevedno čo“. Tento citát je technicky nerealizovateľný pre všetky národy Sveta okrem nás, Slovanov. V tibetskom budhizme sa táto pointa nazýva „Duchovný materializmus“ – už sme o tom písali. Na takúto úlohu sa podujme a dokonca ju úspešne vykoná iba náš človek, technokrat pracujúci iba v rýdzo kombinatorickom režime ľavej polovice mozgu je stratený. Kto vie o čom je reč nepotrebuje ďalšie komentáre, kto nevie, tomu žiadne komentáre mu nepomôžu.
 
Perestrojka na území bývalého Sovietskeho Zväzu trvá už viac ako 20 rokov a nijaká iná krajina na Svete by nevydržala podobnú systematickú likvidáciu viac ako 1 rok. Zničili už všetko, čo sa dalo: priemysel, poľnohospodárstvo, vzdelávací systém. No aj napriek tomu Rusko viac ako 20 rokov stále existuje ako samostatná krajina. Každá iná krajina by už bola dávno zlikvidovaná. My Slovania dokonca v spiacom stave pokračujeme ochraňovať Harmóniu, poriadok vo svojom okolí, v rodinách, vo vlastnom kruhu, vo svojej Kultúre. Keď Zbigniew Brzezinski vykonával svoju už zmienenú inšpekčnú jazdu po krajinách bývalej Východnej Európy, aby sa presvedčil na vlastné oči, ako prebieha plán Svetovej vlády „Zlatá miliarda“, tak bol spokojný v podstate so stavom deštrukcie vo všetkých krajinách, ktoré vtedy navštívil – vrátane Slovenska a Ukrajiny – okrem Veľkej Rusi, t.j. Ruska. Napriek celkovej deštrukcii krajiny a ekonomiky Rusi sa nepoddávajú a nemenia sa na biorobotov. Na šťastie aj pre nás. Ak sa pozrieme okolo seba, tak nie je ťažké odhadnúť, ako sme my schopní hájiť spoločnú vec Slovanov... hoci práve náš Ľudovít Štúr napísal Slovanstvo a Svet budúcnosti. Žeby tým myslel budúcnosť Veľkej Británie a USA? Žeby? Necítime sa ako zradcovia vlastných Predkov? A celý Svet čumí na Rusov, pretože nedokážu pochopiť, čo spôsobuje, že stále existujú Rusi-Slovania.
 
Čo by sa stalo, keby sme sa my Slovania – vrátane nás v Maličkej Rusi – zobudili a spomenuli si na svoje predurčenie? Nie náhodou temní – prostredníctvom fantómov Cyrila a Metoda – začali slovanskú deštrukciu v našej vlasti. Neznamená zo náhodou, že máme povinnosť tu, na tej istej zemi, prelomiť kliatbu a zdvihnúť hlavu? Či chceme ostať rabmi a sluhami cudzieho Pána? Ak by sme sa spamätali a spomenuli si, tak tento Svet by vzápätí znovu naplnila Ľúbosť, Radosť a Krása, t.j. prinavrátil by sa Raj na Midgard-Zem. Takže práve tomuto sa tvari veľmi silno bránia. Nasadzujú ohromné, nepredstaviteľné prostriedky na to, aby sme sa ani náhodou neprebudili. Preto informačná vojna, ktorej posledným, definitívnym štádiom je sexuálna revolúcia. Ak sa všetka mládež začne chovať tak, ako im to plánovači tvarov podsúvajú – t.j. sex ako šport – tak nielenže sa neprebudí a teda si nikdy nespomenie na svoje predurčenie, ale upadne ešte do hlbšej tmy ako doteraz.
 
Ľudský sex je normálna a prirodzená vec, ale je to veľmi silná energia, a preto je treba naozaj dobre porozumieť tomu, načo je určený a s kým a s akým cieľom sa má používať. Rozprávky sa nie náhodou čítajú deťom vo veku do 10 rokov. V tomto veku sa pamäť na úrovni archetypov nachádza v prebudenom stave. Ak teda dieťaťu v tomto veku budeme čítať naozajstné rozprávky – a tieto treba dnes naozaj hľadať; mýli sa ten, kto si myslí, že ich „dodáva“ Hollywood – tak ich uvádzame do špecifického rytmu – RITA je od slova Rytmus. Teda slovanská rozprávka je špecifický rytmus, frekvencia, ktorá plne zodpovedá rytmom predstáv pamäte. Keď dieťa počúva takúto rozprávku, tak rytmus rozprávky sa zhoduje s rytmom prastarej, Rodovej Pamäte a dieťa sa PREBÚDZA! Vzniká rezonancia, t.j. zhoda frekvencií. Všimli ste si, že dieťa nikdy nedáva otázky typu prečo kura znáša zlaté vajcia, prečo krásavica ožila po bozku, prečo živá a mŕtva voda, prečo krásavica oživila zakliateho bohatiera živou vodou a podobne? Je to preto, lebo dieťa veľmi dobre spoznáva svoje možnosti a rozumie svojmu predurčeniu. Ak rodičia takéto dieťa vzdelávajú, čítajú mu slovanské rozprávky a nezadlávia ho materializmom, tak toto dieťa bude po celý život plniť svoje predurčenie. Ale ak rodičia svoje deti nevzdelávajú, ale dlávia ich materializmom – najčastejšie „nevinne“, veď peniaze bude potrebovať aj tak – tak deti sa stanú bioroboti. No ale ako môžu vzdelávať deti rodičia, ktorí sami nič nevedia? Strčia ho na hodiny náboženstva – však pop najlepšie vie, ako vychovať dieťa... Čo skutočne robia dnešní rodičia? Spúšťajú dieťa do výslovného materializmu: jesť, piť, spať, do jaslí, do škôlky (dnes zbohatlíci opatrovateľky), kupujú ošatenie (najlepšie značkové), obuv, západné knižky, zapnú mu televízor, počítač a to je všetko. Vlastné deti sú takto upúšťané vlastnými rodičmi – z NEVEDOMOSTI – do hrubozrnného materializmu. Dajú a naučia ich na peniaze, až príde čas, že deti sa im náležite „odmenia“ a oni sa začnú pýtať: a prečo to skončilo takto? Prečo nerozumiem svojmu dieťaťu? Prečo ma nechce ani počúvať?
 
Spomenuli sme, že dnes treba skutočné rozprávky naozaj hľadať, pretože nie je jedno, čo deťom čítame. Skutočné rozprávky sa vydávali po šesťdesiate roky minulého storočia. Potom ich začali systematicky prepracovávať. Za posledných 10 rokov sú všetky rozprávky už prepísané tak, že nielenže ich nesmieme deťom čítať, je nebezpečné ich čo i len zobrať do rúk. Rytmus rozprávky je už poškodený. Americké rozprávky nie sú slovanské rozprávky. Toto si musia rodičia dobre uvedomiť. Ak, samozrejme, nie sú materialistickí bioroboti. Tvarom vyhovuje riešenie, na ktorom pracujú už 1 000 rokov. Aby sa Slovania zmenili na kresťanov, t.j. na poslušné cirkevné a sociálne zvieratá. Tieto môžu strihať a rezať kedy a ako sa im len zachce.
 
Veľmi dôležitá je aj otázka výberu hudby. Na jednej strane máme hudbu ľudovú a vážnu, na druhej strane ťažký, devastačný metal. Hoci vo všeobecnosti záleží na štýle hudby, ktorú mládež počúva, ide najmä o to, na akých frekvenciách sa produkuje. Špecifické frekvencie otvárajú špecifické čakry. Tvrdá, rockové hudba ešte nemusí byť sama osebe deštruktívna, ak neobsahuje negatívne podprahové frekvencie a nie je sprevádzaná negatívnou sugesciou (textom piesní). Na texte totiž tiež záleží, aj ak je v jazyku, ktorému daný človek nerozumie. Podvedomie mu totiž rozumie bez problémov. No medzi týmito extrémami ešte existuje to, čo nazývame POP Music. Pop – hoci tu vo význame pre hudbu – už ako výraz poznáme. Naši Predkovia takto nazvali kresťanských čiernych mágov – Prach Otcov Predavší – uvedomiť si musíme však aj to, že tento význam nie náhodou nesie aj druh hudby. Dnes ju nájdete všade, v TV, rozhlase, na diskotékach a zábavách, na internete, jednoducho je (nie náhodou) všade k dispozícii. Dnes už však je známe, že tento druh hudby je napísaný, t.j. dodávaný ako šifrovaný kľúč: je to kľúč prebúdzajúci sexuálnu aktivitu človeka. Okrem toho je dnes už známe aj to, že na tento druh hudby reagujú iba ľudia určitého veku. Dospelí ľudia po 35-40 rokov už na ňu nereagujú – písali sme už prečo. Cieľové skupiny je vek 14-21 a 21-25 rokov, a práve tieto skupiny mládeže ju aj počúvajú. Vedci zistili, že ak sa táto hudba počúva 3 a viac hodín, tak cca 10% počúvajúcich (diskotéky a pod.) pristupujú k realizácii sexuálnej potreby. No vo veku dospievajúcej generácie je sex jednoznačne bez ľúbosti. Vrhajú samých seba do likvidácie.
 
Ľudia, ktorí vstupujú do sexuálneho kontaktu bez ľúbosti zakúšajú rozkoš, čo v staroslovienčine aj dnešnej ruštine píšeme ako НАСЛАЖДЕНИЕ. Môžeme to rozdeliť na slabiky NAS+LOŽ+DELAJET, t.j. nás lož robí. Slovo LOŽ sa v našom starom jazyku skladalo zo slov Lámať+Život. Nemusíme opakovať, že samohlásky v slove nie sú smerodajné. Celý význam je ten, že človek, ktorý sa po celý život snaží iba o rozkoš láme (ničí) svoj život. Sex bez ľúbosti naši Predkovia nazývali aj УДОВОЛЬСТВИЕ. Toto slovo – čo už vieme – má dnes už úplne iný, t.j. úmyselne zmenený, význam, čo si môžete overiť v každom ruskom slovníku. No aj v slovenčine ľahko spoznáme základné koreňové významy: UDO+VÔĽA. Falus + vôľa = vôľa možností falusu;, t.j. ten, kto sa po celý život snaží iba ukájať svoj falus, podstupuje voľnosť údu, teda ničí seba, lebo smeruje k UDáveniu. Ľudia v sexe bez ľúbosti nikdy nezakúsia RADOSŤ. RA je Svetlo, DOSŤ znamená dostať. Dostať RA možno výslovne v stave vysokej, skutočnej ĽÚBOSTI. Takto je sexuálna energia Ľúbosti vyzdvihnutá do Vyšších sfér a ľudia spoznávajú, dostávajú RADOSŤ. Je to najkratšia cesta ako spoznať BOHOV.
 
Naši Predkovia to dobre vedeli, a preto do pohlavného kontaktu vstupovali výslovne v stave vysokej Ľúbosti. Radosť je osobitá Múdrosť, je to veľmi hlboký cit, ktorý je najsilnejší hneď po Ľúbosti. Všetkým obyvateľom Rusi je dané, že môžu dosiahnuť tento cit, ale nie každý je schopný sa k nemu priblížiť. V našej Kultúre žena vnáša do Sveta Svetlo a Krásu, t.j. Ľúbosť a Krásu.
 
Priblížme si veľmi telegraficky jednu slovanskú rozprávku, ktorú pravdepodobne každý pozná, aj keď dnes sa spravidla nepovažuje za slovanskú. Ide o príbeh kniežaťa, ktorý mal troch synov. Prišiel čas, že sa mali oženiť a vybrať si vhodné nevesty. Najmladší vystrelil šíp s tým, že tam, kde dopadne si nájde nevestu. Šíp sa zabodol pri žabke. Cárovič dodržal svoje slovo a o žabku sa staral, ale nemohol ju ukázať otcovi. No otec nástojil, až jedného dňa prikázal, že všetci synovia musia priniesť ukázať svoje nevesty. Najmladší sa zarmútil a žabke na jej naliehanie vysvetlil, že asi bude všetkému koniec, keď otec zistí, koho si on našiel. No žabka mu prikázala odísť na ples, ktorý knieža otec vystrojil, pretože ona príde, keď zahrmí. Nakoniec sa tak aj stalo a mladý cárovič neveril vlastným očiam, na akú krásavicu sa žabka premenila. Začala hostina a mladucha si odkladala do jedného rukáva kosti a do druhého liala víno. Potom začali tancovať – a tu prichádza jeden z obrazov, ktorý sme už spomenuli. Tancovali na pokojnú, krásnu hudbu. Potom mladucha rozhodila jeden rukáv – a vzniklo jazierko. Potom rozhodila druhý rukáv – a na jazierku sa objavili labute. Posledné udalosti tohto opisu sú veľmi dôležité. V prvom rade ide o Obraz toho, že s Vesmírom sa Konov Bytia znalá panna zjednocuje v jeho rytme – nijaká divoká, neprirodzená hudba. No a celý Obraz vrcholí v tom, že slovanská žena, čistá panna je schopná konať zázraky vo Svete (objavenie sa jazera a labutí). Dôležité je však to, že zázraky môže konať výlučne v jednom, jedinom stave, stave vysokej, skutočnej Ľúbosti. O tejto schopnosti však dobre vedia aj tvari.
 
Podstatu tejto schopnosti si priblížime na príklade Druhej svetovej vojny. Hoci prebehla už dávno, jej dozvuky žijú v slovanských zemiach dodnes. Je známe, že z bojov na frontoch sa domov vrátilo veľa vojakov, ktorí by sa za normálnych okolností z takých situácií vrátiť nemali, lebo z nich sa logicky už vrátiť nedá. Prečo takéto situácie prežili? Pretože niekde ďaleko v tyle ho čakala žena, ktorá ho ľúbi. Svojou ľúbosťou nadobúda slovanská žena schopnosť ochrániť toho, koho ľúbi. Práve preto sa ženský princíp v našich zemiach vždy tešil vysokej úcte. Práve preto nachádzajú archeológovia pri vykopávkach veľa plastík žien – Bohýň, ktoré si naši Predkovia ctili. Naša žena je Duchovná Žena. Ona vnáša do Sveta Ľúbosť a Krásu! Preto práve žene je vo väčšej miere ako mužovi daná schopnosť spájať našu zem s Bohmi. Preto je naša zem Rus – Svetlá Rus! Vďaka ruskej žene.
 
Toto vedia aj vo svete, a preto si tradične najviac cenia naše, slovanské ženy. Krása našej ženy – posudzovaná z materiálnej oblasti – je iba 5% jej celkovej krásy. Ona priamo závisí na 95% neviditeľnej zložke – biopoli. Duchovnosť našich dievčat je taká vysoká, že jej vonkajší vzhľad len odráža jej Duchovnosť. Ale kde sa najviac dostávajú slovanské dievčatá na Západe? Do bordelov, reštaurácií, t.j. do otroctva. Pretože tí, ktorí ich tam používajú vedia, že takto môžu s našou ženou zakúsiť okamih skutočnej radosti. Im totiž ide o viac ako iba o sex – hoci to sedí v ich podvedomí – pretože ten môžu mať aj s miestnymi ženami. Chcú sa dostať k RA, t.j. k tomu, čo im nie je dané. Preto RA doslovne kradnú od nás – dávajú im ho naše panny... za tridsať strieborných.
 
Mládež naša, vy ste tí veľkí Rusi, Predkovia naši, ktorí žili na našej zemi už pred tisícročiami. Prišli ste tu a teraz na tento Svet preto, aby ste ho vzkriesili. Vybrali ste si to sami, máte v sebe toto poznanie. Ak nájdete cestu do vnútra svojej Rodovej pamäte, tak si naozaj spomeniete.
 
Trošku sa vráťme k téme Druhej svetovej vojny. Dnes už učia naše deti, že vojnu vyhrali dobrí americkí černošskí vojaci, že my sme sa iba akosi prizerali a podobné blbosti. Horšie však je, že už rodičia terajších detí z nezáujmu nič nevedia o minulosti. Jeden z mýtov je, že Rusi vyhrali vojnu len vďaka dispozícii nekonečnej ľudskej hmoty, ktorú vrhli do boja a tých, čo sa vracali zabíjali vlastní. Nuž, počet padlých vojakov sa v každej vojne dá zrátať – mŕtvych počítajú pracovníci Červeného kríža po tom ako bojová línia prejde. No a padlých ruských vojakov na fronte, t.j. v bojoch je oficiálne cca 9,6 milióna, Nemcov dokopy niečo okolo 10 miliónov. Prečo Rusov padlo vo vojne 20 miliónov? Pretože prebiehala riadená genocída civilného obyvateľstva – Slovanov – a nezabúdajme, že Sovietsky Zväz bol napadnutý prekvapivo, bez vyhlásenia vojny. Od druhého dňa Letného Slnovratu až po sviatok Koľadu – Zimný Slnovrat – vyhrávali Nemci a dostali sa až pod Moskvu. No od Koľadu sa situácia obrátila. Ruská armáda prešla do ofenzívy a od tejto už neupustila do konca vojny, aj keď to nešlo ľahko ani náhodou. Až vtedy, keď Západ uvidel, že Rusko je schopné sa ubrániť aj samo, bez nich, začali dodávať materiálnu pomoc. Nezabúdajme na to – až keď Rusko prešlo do ofenzívy. Nemcov padlo oficiálne tiež niečo okolo 9,5 milióna, zvyšok sú civilné obete. Napriek zverskosti nacistického režimu sa nikto nevŕšil na civilnom obyvateľstve.
 
Čo najviac ochraňovali naši Predkovia a nechávali doma, keď odchádzali do vojny brániť svoju Vlasť? Mnohí povedia, že svoje ženy, ale naše ženy neraz odchádzali do bojov spolu s mužmi. Doma nechávali svoje panny, dcérky! Prečo? Panenstvo je stav, ktorý je vlastný ako chlapcom, tak aj dievčatám, ale tradične sa vo väčšej miere vzťahuje na dievčatá. V mysli dievčaťa sa vo veku 13-14 rokov – dnes už skôr – začne rodiť Obraz jej budúceho súdeného. Spolu s týmto Obrazom sa jej v srdci rodí Ľúbosť a ona touto Ľúbosťou začína zohrievať toho, koho vidí vo svojom Vedomí. Ak sa u dievčaťa zrodil tento Obraz znamená to, že vo Svete tento mládenec už naozaj EXISTUJE! Už je tiež narodený a rastie, pripravuje sa na spoločné stretnutie. A to zároveň znamená, že s týmto mládencom sa nikdy nič zlého nestane. Nezahynie, nezabije sa, v jeho živote sa všetko bude vyvíjať dobre, t.j. škola, práca... prečo? Pretože niekde už existuje panna, ktorá hu Ľúbi! Svojou Ľúbosťou ho chráni. Naša žena je Ľúbosťou schopná chrániť toho, koho ľúbi. Ale ako je to dnes u nás? Panenstvo – ako mužské, tak aj ženské – je „úspešne“ zhanobené. Dnes už bežne vidno aj v televízii programy, kde dievčatám nahovárajú, že nijaký „princ na bielom koni“ neexistuje, že treba brať, uchmatnúť si od života všetko, čo sa len dá a to čo najskôr. A tak dievča, ktoré sleduje takéto programy – a rodičia ho nijako nepodporia – si nakoniec môže pomyslieť, že to je naozaj tak a tak dievčatá opúšťajú Obrazy. Ale zavrhnutím Obrazu sa pretŕha pohlavné spojenie, stráca sa kontakt. Mládenec sa takto v živote stráca, dievča sa stráca. Ona sa vydá, on sa ožení, založia si vlastné rodiny, budú mať deti a budú sa ich snažiť vychovať v ľúbosti, ktorú však sami stratili. Takéto rodiny sú ale nestabilné a zvyčajne sa rýchlo rozpadajú. Ale ako muž, tak aj žena kdesi vnútri seba cítia, že existuje niekto, s kým by mohli šťastne žiť. No a na Svete a v našej zemi nie je nič nemožné. Ak títo ľudia svojou ľúbosťou prebudia ten Obraz, ktorý zanechali, tak vrátiť súdeného mládenca k tej, ktorá urobila v minulosti chybu je možné. Už to nebude také radostné stretnutie, ako mohlo byť pre rokmi, lebo obaja už podstúpili svoje trápenie, už majú svoje skúsenosti, ale tak či onak, je to možné dosiahnuť.
 
Naša slovanská žena prekoná aj oheň, aj vodu, všetko dokáže, lebo má daný onen vysoký cit Ľúbosti. Dievčatá, dobre o tomto všetkom porozmýšľajte a prebuďte sa, uvedomte si kto ste a čo chcú vo vás udusiť. Uvedomte si, že tí, ktorí vás na to chcú naviesť sú vlastne kati nášho veľkého národa Rusov, Slovanov. Keď naši Predkovia odchádzali do boja, tak doma nechávali panny, pretože panna bola vždy považovaná za najsilnejšiu ženu v Rode. Panenská Ľúbosť nemá hranice, je bezhraničná, najčistejšia, je to najjasnejší cit, ktorý žena má. Panny hlboko v tyle ochraňovali tých, ktorých ľúbia, t.j. otca, mamu, bratov a sestry, súdeného ženícha a vôbec ľudí v boji za vlasť na fronte. Títo sa takto môžu vracať domov aj z najťažších bojov živí a zdraví, bez strát. Nikde inde vo Svete nič také nie je možné. Naša žena môže aj zo smrti prinavrátiť svojou ľúbosťou. A predstavte si, že toto všetko dokázali a sú schopné dokázať naše ženy v spiacom stave. Teraz si prestavte, že sa prebudíme. Tento cit sa prebudí v ešte oveľa silnejšej miere a všetky dnešné dievčatá stretnú svojich súdených, všetci budú skutočne šťastní a znovu osídlia tento Svet tak, ako to bolo kedysi. Tie devy, ktoré čakali na svojich súdených nazývali „VESTA“ – čo je odvodené od slova (Z)VESŤ. Ako dievčina snívala o svojej šťastnej budúcnosti, tak tvorila dejiny svojho Rodu. Pretože panien bolo v Rodoch veľa, tak spolu tvorili budúcnosť svojich Rodov, t.j. národa. Niesli BLAHOZVESŤ svojim národom. A koho máme dnes? NEVESTY. Nevesta je tá, ktorá nenesie svojmu Rodu NIJAKÚ BLAHOZVESŤ. Dievčatá naše, premeňte sa z NEviest na VESTY.
 
Je tu ešte jedna oblasť, ktorej vážnosť a dosah nie je našim dnešným dievčatám, ale ani chlapcom známa. Naše, slovanské dievčatá a ženy sú zvyčajne veľmi pekné, nuž neraz sa im zdá, že prečo svoju krásu neukazovať svetu? A tak, keď sa idú prejsť na ulicu, oblečú sa veľmi sporo – sukienka taká krátka, že kratšia už ani nemôže byť, blúzka s takým výstrihom a tak vypasovaná, že neostáva nič, čo by sa nedalo vidieť. Prečo sa takto obliekate? Prečo chcete, aby svet videl vašu krásu? Čo je za tým ukryté? Jeden veľký problém, dievčatá si zvyčajne ani neuvedomia, že všetci muži nie sú rovnakí. V podstate ich väčšinou uvádzate do pokušenia – čo je však hriech.
 
Čo sa v skutočnosti udeje, keď po ulici ide sporo oblečená krásavica? Nech si aj ona nikoho nevšíma, stretáva mužov. Nebudeme rozoberať krajne násilné typy a pozrime si dve najbežnejšie reakcie.
 
Prvý typ je muž, pre ktorého je dôležitá česť, Svedomie, vernosť, dôstojnosť a týmito kvalitami žije. Veľa číta, premýšľa o živote a jeho cieľoch, má rád svoju mamu, môže mať aj milovanú ženu. Druhý typ je jeho úplný opak. Ženie sa za rozkošou a neviazanosťou, čo je preň absolútne to najhlavnejšie v živote.
 
Keď našu krásavicu stretne muž prvého typu, nadchne sa jej krásou. Odíde kúpiť kvety a donesie ich svojej žene alebo mame, objíme ich. Krása, ktorú stretol ho podnietila na vysoký let, hoci na konkrétnu devu krásavicu dávno zabudol.
 
Pre druhý typ muža sa táto žena stane okamžitým magnetom, ktorý vyzývavo kričí: vezmi si ma! Jej neobyčajná krása ho inšpiruje na jeho úroveň – sexuálnu rozkoš a neviazanosť. Nemá možnosť ju fyzicky znásilniť, no v mysli to okamžite urobí. Zo svojej mysle ju nepustí, aj keď ju už dávno minul a robí si s ňou všetko, čo chce, toľko, koľko chce a ako len chce. Týmto medzi nimi vzniká pohlavný kontakt, na ktorý ona dala zámienku a on túto zámienku prijal. Od neho sa začnú k nej prenášať všetky jeho negatívne myšlienky, zosilnená sexuálna energia. Prúdi k nej jeho chlipnosť, závisť, nenávisť... a tento komplex negatívnych energií sa začína pripínať na našu krásavicu. V jej biopoli nastanú zmeny – pretože sa o jeho obranu nezaujíma – a začína sa napĺňať jeho negatívnou energiou. No a koľko takýchto mužov stretne naša krásavica na ulici počas jednej prechádzky?
 
Príde domov a hoci môže byť po fyzickej stránke oddýchnutá, mravne už to bude narušená žena. Z úrovne Duchovnej ženy sa spustí na materiálnu úroveň. O ľúbosti nemôže byť ani reči. Začínajú sa objavovať myšlienky typu chcem auto, chcem byt, dom, dovolenku... bohatého muža. Ak je vydatá, tak začne niečo také ako „prečo si mi ešte nekúpil kožuch?“, „prečo nemám nové čižmy?“, prečo nemáme to či ono... a počas pohlavného kontaktu sa tento komplex negatívnej energie prenáša na jej muža. U neho sa začnú prejavovať tie isté negativity, hoci ich pôvodne nemal. Začne byť podozrievavý, podráždený, prídu hádky, problémy v robote, v rodine sa spustia škandály, deti začnú chorieť... a kto je všetkému na vine?
 
Dievčatá, Príroda vám dala veľmi veľa. Ste najsilnejšie ženy na Svete, máte ohromnú silu, ale stojí vám za to, aby ste túto silu začali používať tak, že ani neviete čo tvoríte? Presnejšie, aby ste začali ničiť svoje okolie? Máte za neho obrovskú zodpovednosť.
 
Ak ste sa zamysleli nad podstatou toho, čo sú KONY RITA a aký zásadný a osudový vplyv majú na životy nás a našich Rodov, presnejšie, že ide o naše prežitie alebo smrť, nebude vám ťažko pochopiť, čo hovorí nasledujúci obrázok aj v prípade, že neviete po rusky:
 
 kr_03.jpg
 
Môžeme si zopakovať s Volchvom Velimudrom:
 

CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ A MÚDREJŠÍM SA NESTANEŠ

                                                                                                                                                                                    
Máme svoju Kultúru a svoje poslanie. Nesmieme sklamať našich Predkov. Stojíme na zemi Svetla!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.