Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  MÝTUS – KONCENTROVANÁ MINULOSŤ
MÝTUS – KONCENTROVANÁ MINULOSŤ
Slovanská kultúra - Kultúra
 
 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75
 
Keď povieme slovo „mýtus“, tak môžeme hneď vidieť, ako sa oficiálna historická veda postarala o to, aby nikoho ani vo sne nenapadlo, že by za niečím takým mohla byť skrytá skutočnosť, ibaže podaná obrazne. Ba vlastne celé snaženie oficiálnej, tvarmi riadenej oficiálnej vedy je dnes veľmi priezračné. Vymysleli nám históriu, ktorú nám násilím vnútili – dnes už pre nás známym postupom. Priamy boj na bojovom poli im nikdy nepriniesol želaný výsledok, nuž nás zničili postupne. Celé to bolo umožnené najmä Nocou Svaroga, či inak Kali Jugou, ktorá nám v maximálnej miere zablokovala prísun našej, Svetlej energie no nášho mozgu, ktorý takto začal pracovať na nejakých 5% – aj to iba u tých, ktorí nepijú alkohol a nejedia mäso. Za použitia už známeho narušenia Konov Rita – teda postupnou degradáciu potomstva skrz preprogramovanie biopoľa, ovplyvnením kniežat – tiež pod vplyvom Noci Svaroga – v tom, že namiesto služby národu z volenej pozície sa im zachcelo dedičnú moc „bohom vyvoleného“ (lebo kresťanská doktrína hovorí, že všetka moc je od boha), ktorí potom vpustili do krajiny križiacke vojská, ktoré začali jatky domáceho obyvateľstva, t.j. našich Predkov. Následkom toho zrazu kresťanská cirkev – v im cudzej, t.j. našej zemi nadobudli majetky – za cenu našej krvi. Potom sa im aj to zamálilo, nuž pokračovali Inkvizíciou, o ktorej je dostatok dôkazov najmä na severovýchode Slovenska – vo forme opevnených kostolov dodnes. Slovensko sa vyľudnilo, nuž zavolali kolonistov z Nemecka. Keď prišla trestná výprava vojsk Tartarie – oni ich pre istotu nazvali Mongolmi – tak vymysleli rozprávku, že to práve oní Mongoli vyvraždili domáce obyvateľstvo. A takto zakryli svoje vlastné zločiny o genocíde Slovienov. Ale dnes už sa môžete dočítať aj v odbornej literatúre, že oní nemeckí kolonisti tu boli prítomní aj pred rokom 1241. Popri tom sa tu „prihriali“ aj také zvery, ako dnes kresťanmi oslavovaní Templári, ktorí tu existovali a – samozrejme – prinášali ľudské obete. No a dnes im potomkovia tých, ktorých vyvraždili a zaživa žrali na ich krvavých oltároch ešte aj dali ďalšie majetky – reštitúciami – na ktoré CIRKEV NEMÁ PRÁVNY NÁROK. No a cirkev – ako inak – pokračuje v drancovaní lesov, pričom ani nezabezpečujú rast nových stromčekov. A cirkevné zvieratá Slovenska im ešte zato lezú do...
 
A že teraz už takí nie sú? Veríte na rozprávky? Odkiaľ by brali energiu, ak nie od nás? Veľmi skrátene vám priblížime jednu tragédiu, ktorá sa odohrala v prvej polovici 90-tych rokov v jednej dedine na Spiši – v Spišskom Hrhove. Pretože pamätníci tejto udalosti ešte žijú, tak nebudeme používať skutočné mená – hneď uvidíte prečo.
 
V Spišskom Hrhove – ako v mnohých iných dedinách – bola triedička zemiakov, na ktorej pracovali domáci obyvatelia. Jedného dňa prišla objednávka zo Spišskej Kapituly – ktorú cirkvi len krátko predtým odovzdal v rámci reštitúcií štát – na fúru zemiakov. Bolo to ešte obdobie kadejaké, krátko po sieťovej revolúcii v našej krajine. Zemiaky naložili na valníkovú Aviu a jeden pán – nazvime ho napr. „Ján“ – sadol za volant a nič netušiac sa vybral odviezť objednanú fúru zemiakov do Spišskej Kapituly, požehnaného sídla spišského biskupa. Po vjazde na nádvorie ho nikto nečakal, nuž v dobrej viere vyšiel z auta a vošiel do budovy s cieľom nájsť niekoho, kto by mu povedal, kde môže zemiaky vysypať. No nešťastnou a osudovou zhodou okolností vošiel do pivničných priestorov, kde v jednej miestnosti našiel zvyšky telíčiek malých detí. Niektoré mŕtvolky boli už v pokročilom rozklade, iné ešte celkom čerstvé, ale všetky boli viditeľné rezané. Normálny človek nemôže vidieť takýto zverský nález a ostať pokojný. Rýchlo zavrel dvere a ako v mrákotách kráčal hore schodmi. No na ceste von z budovy stretol jedného popa, ktorý sa ho okamžite začal vypytovať, či niečo tam dole videl. Pán Ján to poprel, ale určite bolo na ňom vidno šok. Nato vysypal zemiaky a odišiel.
 
Po návrate do Spišského Hrhova povedal o tomto náleze niekoľkým ľuďom už v zlej predtuche. A naozaj – na druhý deň dostali novú, nečakanú objednávku na ďalšiu fúru zemiakov zo Spišskej Kapituly. Bola to posledná cesta pána Jána. Podľa počutia sa na neho v aute „nešťastnou náhodou“ zosypala stará klenba alebo niečo podobné, úradná verzia hovorila čosi o nejakom nešťastí v traktore a podobné veci. Všetko bolo akési divné a záhadné.
 
Krátko nato našli v kontajneri pri družstevnej triedičke zemiakov v Spišskom Hrhove mŕtvolku malého, blonďavého dievčatka, ktoré malo vybrané vnútornosti a bola iba jednoducho zošitá. Mala to byť pravdepodobne výstraha, že ak aj niekto niečo vie, tak nemá nič hovoriť. Polícia síce začala vec vyšetrovať, aj zistili, že dievčatko bolo unesené rodičom na Ukrajine, no nič skutočného nezistili. A tak to je dodnes.
 
Popi – čierni mágovia – dodnes prinášajú ľudské obety, pretože inak by ich démonická, teroristická organizácia s názvom kresťanská cirkev už dávno neexistovala. Toto vykonávajú samozrejme aj na Slovensku. Poskytujú platené služby čiernej mágie, takže nedivme sa, že robia veci s tým súvisiace. Na druhej strane to však neznamená, že to robia všetci.
 
Našou prvoradou úlohou je prinavrátiť Kultúru našich Predkov, t.j. Vieru v našich Bohov. No my už vieme, že v našom ponímaní je Viera jasné poznanie, nie kresťanská, náboženská dogma. K Starej Viere sa teda nedá dostať bez myslenia. Nie náhodou sú bukvice „L“ a „M“ umiestnené v Staroslovienskej Bukvici za sebou – čo sa prenieslo aj do novšej latinky – a ktorých hlavné Obrazy sú „Ľudia“ a „Myslite“. Bez myslenia to sú totiž iba papagáje alebo diktafóny. A čo to znamená myslieť? Používať PRAVÚ POLOVICU MOZGU. Teda namiesto – hoci aj super rýchleho – porovnávania, tvorenie objemových obrazov v mysli. V tejto súvislosti si uveďme ako príklad náš minulý článok o nacistoch v Antarktíde, lebo asi sotva by sme mohli nájsť lepší príklad rozdielu medzi „ľavopolguľovými“ ľuďmi a „pravopolguľovými“ ľuďmi. Našli sa hneď takí, ktorí nám napísali – v domnení, že nás „nachytali na hruškách“ – že sme do článku dali neoverené informácie, pričom oni – akože inak – poznajú pravdu právd. No a nezabudli to hneď odoslať na také stránky – podľa ich vlastnej informácie, ktorú nám zaslali – kde to rozoberú „odborníci“. Čo k tomu povedať? Že ani len pozorne neprečítali článok, resp. prečítali ho materiálnou formou ľavopolguľového človeka, ktorý prijíma len materiálnu stránku informácie, t.j. plochu, a ktorý nie je schopný transponovať informáciu do priestoru a vytvoriť si priestorovú projekciu. My vieme, že jedna hrana kocky informácie môže byť tá, ktorú vidia oni, ale že priestorový rozmer poskytuje aj ďalšie hrany – no oni ich nevidia. Jeden z argumentov je, že našli veľa ruských stránok, kde je informácia o tom, že už aj fotka nemeckých kozmonautov je nehodnoverná a podobne. Z pohľadu materiálneho faktu sme fotku prebrali z dokumentu jednej ruskej televízie, ktorá ju podala presne tak, ako my. Tento televízny kanál nie je u ruských mocipánov „obľúbený“, čo vždy znamená, že existuje veľa opatrení, ktorými sa tvari snažia takúto informáciu zahmliť. Nuž a jedna z hlavných metód je vytvoriť množstvo webových stánok, ktoré takéto a podobné informácie vždy spoľahlivo „odhalia“ ako lož (projekt Démon Slovanstva). Ale čo iné by sme od nich čakali? Navyše vieme, že dokumenty, ktoré tento – inak v Rusku populárny – kanál produkuje sú fundované. Nuž a naši ľavopolguliari sa naozaj manifestačne prejavili – namiesto priestorového spracovania informácie iba kombinatoricky sčítali stránky, ktoré podávajú – z ich pohľadu – správnu informáciu a hotovo. Veď je ich viac ako tých s opačným názorom. Prekvapenie? Ani náhodou. Navyše, prečo to oznamujú nám? Informácie, ktoré popierajú naše tvrdenia sú už na Slovensku – čo do počtu stránok – aj tak rozšírenejšie ako Stará Viera našich Predkov. Takže aj tu im kombinatorika „poskytne“ výsledky. Nuž a aby sme dokončili, informáciu o pristátí kozmického modulu s nemeckými astronautmi r. 1991 v USA máme od človeka, ktorý dlho pracoval v sovietskom kozmickom programe a ktorého osobne poznáme.
 
Nuž, nechajme ich, nech si na svojich chatoch rozoberajú čo chcú. Otázkou len ostáva, kam sa nakoniec účastníci takýchto chatov dostanú? Vždy niečo „odhalia“ a neskôr zavrhnú, potom zas a potom zas... čo už samo osebe znamená, že takto môžu pokračovať a ťahať za nos množstvo ľudí cely život. Ale to už nám je tiež známe – vlastný názor versus zdravomyslie.
 
Ako už vieme, do oblasti Véd zahŕňame nie iba „priame Védické texty, ale rovnako všetky národné rozprávky, povesti, mýty a podobné dedičstvo našich Predkov. Neskôr si povieme, ako sa do takýchto útvarov vkladala obrazná informácia, pričom dokonca aj to, čo z nich ostalo dnes nám ešte môže veľa povedať. Len musíme vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Táto informácia je súčasťou schopnosti čítať Starosloviensku Bukvicu obrazovo. Jedno je však vopred isté – bez myslenia to nepôjde.
 
Teraz sa pozrieme na mýtus ako na zdroj poznania minulosti. História nás veľmi rýchlo „prepla“ na koľaj, na ktorej sa jednoducho takéto útvary nechápu ako zdroje informácií o minulosti, ale iba ako akési taľafatky pre deti a primitívnych (!) Predkov. Dokonca ak sa aj – a to teraz viac a viac – vynárajú dôkazy, že dejiny a história sú dve úplne rozdielne veci, tak takéto písomné zdroje či fakty sa jednoducho nevkladajú do schválenej historickej schémy, takže ich ignorujú a vyhlasujú za podvrhy a podvody. Určite vám v tejto súvislosti napadne minimálne VELESOVA KNIHA – a právom.
 
Ak sa nebudeme obmedzovať tým, čo chcú tvari, tak uvidíme ohromný plást kultúrneho dedičstva vo forme národných, ľudových podaní (podanie udalostí minulosti skrz slovo), povestí (národnej kroniky udalostí, ktoré sa odohrali v minulosti), rozprávok, ktoré vo svojom informačnom jadre vždy obsahujú dôveryhodné „jadro“ (ukrytú narážku) a pod. Tieto útvary ostávajú úmyselne ignorované historikmi ako forma zdroja informácií o dávnej minulosti. Mýty, legendy a všetky horeuvedené zdroje uchovávania pamäti Predkov sa principiálne prirovnávajú k naivnému vzletu národnej fantázie a teda – z ich pohľadu – sú nedôveryhodné. No treba povedať, že aj tu už dnes existujú vedci, ktoré sa začínajú v takýchto zdrojoch orientovať ako v zdrojoch. Stopy dávnej minulosti totiž môžu byť pomerne ľahko objavené pod mytologickou pokrývkou. Mýtus je totiž odev mystéria. Ostatne, aby sme nešli príliš ďaleko, tak povesti o Trójskej vojne sú dnes už potvrdené nielen archeologickými, ale aj inými dôkazmi. Schlieman svojho času jednoducho vzal Iliadu a Odyseu ako záznam dejín a bol odmenený vykopaním Tróje. Mohli by sme pokračovať vykopávkami nielen v Tróji, ale aj v Mikénach, na Kréte, u Etruskov a pod.
 
V poslednom období sa mnohí skúmatelia minulosti a vedci rôznych smerov začínajú čoraz častejšie obracať k psychológii mytológie. Obrazy mýtov v poetickej forme odrážajú skúsenosti ľudstva a základné modely vývoja ľudskej spoločnosti. Takéto modely sa nazývajú „archetypy“, sú univerzálne a prístupné ľuďom všetkých kultúr vo všetkých dejinných obdobiach. „Oblek“ mýtu takto vôbec nenarúša vnútornú pravdu a jeho vzhľadu na pravdu. Už ruský filozof A. Losev nasal, že „mýtu sa dá porozumieť jedine mytologickým spôsobom“.
 
„Ľavopolguľový“ charakter ponímania textov alebo čohokoľvek iného je necitlivý na obraznú stránku jazyka a vzniká vždy vtedy, keď zlom v kultúrno-historickej tradícii je spojený zjednotením jeho zmyslovej štruktúry. Takto to bolo, keď násilne zaviedli u nás kresťanstvo, následkom čoho sme stratili obrazné písmo – Starosloviensku Bukvicu. Takto hovorovým jazykom vzdelanej vrstvy obyvateľstva postupne prestala byť slovienčina. Veď to boli cudzinci.
 
Títo cudzinci – sú medzi nami dodnes – nedokážu poňať obraznú informáciu, ktorá je vnorená do národných podaní. Pre nich to je logické, pre nás zrada vlastných Predkov. A ešte im dávame učiť naše deti.
 
V ďalšom použijeme ako príklady uloženia dôveryhodnej informácie údaje z takých národných podaní, ktoré patria medzi povesti rozličných národov sveta, a ktoré sú tým pádom všeobecne známe. Hovorí sa v nich o zatopení veľkých území Zeme, príchode veľkej potopy a tých následkoch globálnej katastrofy, ktoré úž objavila súčasná veda. Začneme rozprávkami a mýtmi domorodého obyvateľstva Austrálie:
 
„Za tých dávnych čias, keď ľudia ešte nežili podľa kmeňov, prišlo na Zem veľké trasenie a veľká voda. Zadul najsilnejší z vetrov, prišiel dym a letel prach z hôr. Tak bolo po mnoho dní a nocí a ešte po mnoho dní a nocí. A potom naraz všetko stíchlo. Nebolo vetra, no stratil sa vzduch. Začalo sa veľmi ťažko dýchať a zomrelo mnoho ľudí. Zrazu znovu zadul vietor, zahrmel hrom, zatriasla sa zem a na súši sa objavili obrovské vlny vody. Prežili len tí ľudia, ktorí ušli vysoko na útesy. Prešla veľká voda a po zemi sa metali také ryby, aké ešte nikto nikdy nevidel. Zostúpili ľudia z vysokých útesov a zadivili sa. Tam, kde boli predtým kopce našli doliny a na mieste predchádzajúcich dolín vyrástli kopce. Slnko tiež začalo robiť všetko naopak: predtým vychádzalo zo severu a odchádzalo na juh, ale po veľkom trasení a veľkej vode začalo vychádzať z východu a odchádzať na západ“.
 
Akú informáciu nám podali austrálski Aborigéni? V mýte je podaná konkrétna informácia o počiatočných etapách katastrofy: náporový vietor, potom pauza a začal miznúť vzduch (napätie medzi dvomi nápormi vetra), potom znovu vietor, silné zemetrasenie, ktoré preformátovalo celé okolie, viacnásobné cunami, ktoré zatopilo zem po vysoké útesy, potom sa všetko utíšilo, voda ustúpila. A po zemi sa metali ryby, ktoré v tamojších horách nikto predtým nevidel – cunami ich priniesli zďaleka. No a to najhlavnejšie: „Slnko začalo robiť všetko naopak“. Toto očividne neukazuje na „ťažké životné podmienky predhistorických ľudí závislých od zlého počasia a miestnych živelných pohrôm“, ako to s obľubou verklíkujú historici na príklade Mezopotámie. Tento istý opis by sme dnes nazvali podrobným opisom svedka tragédie, ktorému sa podarilo prežiť.
 
Ešte niekoľko príkladov. V Aveste sa katastrofa opisuje ako vpád diabla Achrimana na Zem: „A Achriman zoskočil vo forme hada a zašliapol toľko neba, koľko ho bolo pod zemou a roztrhol ho“.
 
(4.4) „Potom sa vrhol na vody, ktoré... umiestnené pod zemou; a on prebil dieru do severných zemí a prešiel skrz ňu dovnútra“. „Na poludnie sa vrhol na svet a urobil ho temným ako noc“. „On zatemnil nebo ktoré je vyššie, aj to, ktoré je nižšie ako zem“.
 
(4.5) „I on dal vodám inú chuť“.
 
(4.6) „Na zem on pustil hadov v telesnej forme a oni sa miešali jeden z druhým, tie hady, hryzúce a jedovaté, hadovité draky, škorpióny, jedovaté jašterice, takže na celej zemi neostalo žiadne miesto bez hadov.“
 
(4.7) „A do rastlín napustil toľko jedu, že zaraz zoschli.“
 
(4.8) Priniesol na zem „otravu a bolesť, choroby a lenivosť.“
 
(4.9) „Nebeská klenba sa začala točiť, Slnko aj Luna sa začali pohybovať a zem bola zasiahnutá ohlušujúcimi hromami gigantických démonov a ich bojom s hviezdami.“
 
(4.10) „Potom sa Achriman vrhol na oheň a zmiešal ho s tmou a dymom; i Sedem Planét spolu s mnohými démonmi a ich prívržencami sa miešalo s nebeskou sférou v bitke so súhvezdiami.“
 
Grécky mýtus o Faetonovi sa nám dochoval iba v rímskych umeleckých prekladoch, ako napríklad v Metamorfózach od Ovídia. Ale aj tu sa dajú rozlíšiť črty nejakej kozmickej katastrofy:
 
„Zem zachvátil plameň, spočiatku na vyvýšeninách, i rozšíril sa hlbokými trhlinami a všetka vlaha na zemi vyschla. Lúky zhoreli, premenili sa na biely popol... Lesy boli zachvátené ohňom spolu s horami... Dymili vody Donu; horí babylonský Eufrat, kypí Tigris, Ganga, Dunaj... Níl sa v hrôze rozteká po všetkých koncoch zeme... Ohromné trhliny zívajú všade... Dokonca more sa scvrkáva... Hory, predtým pokryté hlbokým morom, vztýčili sa na povrch. Moria začínajú vysychať a morské božstvá pokrýva znoj. Kone Heliosa sa rozbehli na rôzne strany a ich postroj a zlomky voza rozhádzalo po celom nebi. A Faeton s horiacimi kučerami na hlave sa prehnal nebom ako padajúca hviezda a padol do vôd Eridanu. Všetko sa začalo otriasať od mohutných nárazov, zem klesla o trochu nižšie ako zvyčajne. Helios pri smrti syna si zo smútku zahalil tvár. Ak by sme uverili rozprávaniu, tak celé dni prešli bez slnka. No horiaci svet vydával svetlo.“
 
Podanie brazílskeho kmeňa Kašinaua hovorí, že „blesky sa zajagali a strašne zahrmel hrom a všetci sa vydesili. Potom sa nebesia rozlomili a kúsky padali a pobili všetkých a všetko. Nebo a zem si vymenili miesta“.
 
Budhistické texty hovoria, že „spočiatku sa dvihol obrovský búrkový mrak. Dvihol sa vietor, aby zničil svetový cyklus... všetky domy na zemi boli zničené, vietor prevrátil zem hore nohami a vrhol ju do neba... priestory stokrát, dvesto, tristo, päťsto krát tresli vytrhnuté vetrom... roztrhané na prach a rozmetané.“
 
V rukopisoch Avilu a Molinu, ktorí zbierali povery amerických Indiánov sa hovorí, že došlo k zrážke hviezd, ľudia aj zvieratá sa snažili ukryť v jaskyniach. „Sotva vošli dnu, tak more, ktoré vystúpilo z brehov po strašnom trasení, sa začalo dvíhať nad brehom Tichého oceánu... zalievajúc doliny a roviny okolo“. V babylonskom Epose o Gilgamešovi sa na horizonte objavilo temné mračno a vrhlo sa na zem, zem sa zježila od žiaru plameňov, „šesť dní uragán, potopa a búrka pokračovali v ničení zeme... a všetci ľudia boli zmenení na hlinu“.
 
Vo fínskom epose Kalevala sa opisuje, že na zem sa z neba vrhla hradba železných kameňov, slnko spolu s lunou boli ukradnuté z neba, opora neba oslabená a potom sa od žiaru ohňa zažalo nové slnko a nová luna. V islandskej Völuspé (patrí do Eddy, čo je skomolenia Védy po prepise do latinky) sa v nebi bili „žiarivý had, hľadiaci z nebies“ a „besný vlk“, čo bolo sprevádzané búrkami, potom „mrak zakryl slnko“, od silného úderu sa „roztrieštilo nebo... zo svojich obydlí museli utekať ľudia... zem tonie v mori, jasné hviezdy padajú z nebies, divo zurčia vody... žiar z neba zostupuje“.
 
V rukopise juhoamerických Mayov Popol Vuh (Kniha národa alebo Kniha rád), ktorá je napísaná dialektom „Kiče“ jazyka Mayov (preložil ju Abbé Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg do francúzštiny) sa hovorí:
 
„Veľké aj malé hory sa dvihli a zatackali... Všade je pustošenie a smrť... more vystúpilo z brehov... bola veľká potopa... Povrch zeme potemnel a teplý dážď sa lial dni a noci... A nad ich hlavami bol hrom veľkého požiaru“.
 
Hovorí sa aj o tom, že hory naraz vyvrhli oheň, paru a prúdy lávy. Prišiel ohnivý dážď, na zemi vyrástli nové hory zo zeme a láva sa vylievala z rozorvaných zemských trhlín. Manuskript ďalej pokračuje:
 
„Zem potemnela a dážď trval deň a noc. A ľudia sa vrhali všade ako bez rozumu; pokúšali sa vyjsť na strechy, ale domy s rachotom padali; pokúšali sa liezť na stromy, ale stromy ich odhadzovali nabok; a keď sa pokúšali ukryť v podvaloch a jaskyniach, tie sa následne upchávali... Zem sa triasla a pohyb Slnka bol prerušený“.
 
V staročínskej encyklopédii Sing-li-ta-Cuen-šu sa hovorí: „Po prírodných kŕčoch more vystupuje z brehov, zo zeme vznikajú hory, rieky menia svoj tok, ľudia a bytosti hynú“. V ďalších čínskych legendách sa znovu spomína padanie neba, ktoré nastalo „keď narušili sa hory“. „Lesy horeli... i celá zem bola zatopená“. Strašná vlna, „ktorá sa týkala neba“ porušila zem, „voda sa dvihla nad vysoké hory a predhoria nebolo vidno vôbec“. Pritom „jasná hviezda sa vytrhla zo súhvezdia In“.
 
V podaniach sibírskych Vogulov sa hovorí: „Boh zoslal more ohňa na zem“... V legendách Laptandcov „stred zeme zatriaslo od hrôzy, keď sa horné sloje zeme prevalili a mnohí ľudia popadali do tých jaskýň, aby tam zahynuli“ a potom sa z neba spustil boh Jumbel, „vyvolal dujúci divý vietor a rozhnevaných vzdušných duchov... Spenená, rýchla, dvíhajúca sa do neba prišla morská stena, zničila všetko. Jumbel jedným úderom prinútil zem sa prevrátiť; potom on znovu svet vyrovnal“. Eskimáci z Grónska hovorili misionárom, že za starých čias sa svet prevrátil.
 
Samozrejme, že tu ani zďaleka nemôžeme citovať všetky takéto legendy a podania, ale aj tento kúsok si umožňuje vytvoriť predstavu o rozmeroch katastrofy a ňou vyvolaných následkov. Samozrejme, že tieto opisy kataklizmy sa u rôznych národov, ktoré žijú na rozličných územiach líšia, no v pamäti ľudí ostali a odovzdávali sa z pokolenia na pokolenia. No tak či onak, hlavné ničivé faktory, ktoré sa v najväčšej miere prejavili v zemiach, kde žili ich predkovia, sú vyšpecifikované. Je teda možné si to predstaviť a vytvoriť vlastný obraz. Je očividné, že katastrofa prišla z Vesmíru – je to vpád Achrimana či pád Faetona, ktorý zničil nebo, konfrontácia s mocným trasením zeme, pád „kameňov z neba“ alebo „jasnej hviezdy“, letiaceho „nebeského divu“ a podobne. Celkovo je vo svete známych viac ako 500 takýchto a podobných legiend o potope. Dr. Andre Richard podrobne preskúmal 86 z nich – 20 ázijských, 7 afrických, 3 európske, 46 amerických a 10 z Austrálie a Oceánie – a prišiel k uzáveru, že 62 zo skúmaných 86 je absolútne nezávislých od mezopotámskeho a židovského variantu.
 
Dá sa teda opodstatnene usúdiť, že napriek všetkej rozdielnosti svetonázorov Zoroastristov, Indiánov, austrálskych Aborigénov, Indov, Rusov – ochrancov prastarej Kultúry a Pamäte o minulosti – a ďalších nejde o fantazmagórie, ale o konkrétne udalosti, ktoré sú spojené s rýchlou zmenou klímy kvôli vonkajšej príčine. Takáto zhoda všetkých mýtov Zeme je možná iba v jednom jedinom prípade, t.j. ak vo všetkých prípadoch títo dávno žijúci svedkovia opisujú skutočnú kataklizmu. Národná pamäť presne odráža skutočné udalosti. Očividne je potrebné sa k všetkých prastarých zdrojom, podaniam, národným legendám chovať s veľkou úctou a nie tak, ako to robíme dnes. Môžeme teda s pokojným svedomím povedať, že napríklad existencia starého mýtu o Atlantíde je už dôkazom o jej existencii. A čo nám k tomu povedia exaktné vedy?
 
V Iraku existuje jaskyňa Šanidar (Shanidar Cave), ktorá je unikátna tým, že v nej dlhodobo žili v dávnoveku ľudia. Najstarší kultúrny sloj sa viaže na 65-60 tisícročie, okolo 11. tisícročia pred n. l. typ človeka nazývaný „homo sapiens“ prestal používať jaskyňu ako obydlie.
 
 
Dôležité je to, že kultúrne sloje jaskyne Šanidar sa striedajú so slojmi ílu, piesku či ulitníkov. A to ide o jaskyňu, ktorá nikdy nebola morským dnom. Posledná „veľká potopa“ vyhnala ľudí spod prírodných klenieb Šanidaru do primitívnych okrúhlych príbytkov. Podobné lokality sa našli aj v Južnej Amerike. Ide o rovnaké datovanie – 11. tisícročie pred n. l. Napríklad v Andách objavili geológovia v nadmorskej výške 4 200 m zvyšky morských sedimentov. V tej istej oblasti bolo zistené, že niektoré rozvaliny Tiahuanaco – dnes vo výške 4 300 m nad morom – boli zaliate dvojmetrovou vrstvou tekutej špiny, pričom zdroj zatopenia sa objaviť nepodarilo... „fragmenty kostier ľudí a zvierat ležia chaoticky rozhádzané spolu s opracovanými kameňmi, náradím, nástrojmi a nekonečným množstvom iných predmetov. Je viditeľné, že to všetko vliekla, lámala a nahádzala na kopu akási sila. Je možné predpokladať, že príčinou zhynutia Tianuanaco bola prírodná katastrofa... ktorá sa odohrala pred viac ako 12 000 rokmi“.
 
Vedci ďalej hovoria, že „Po celej Južnej Amerike boli vykopané pozostatky z čias Doby ľadovej, v ktorých kostry nezhodných druhov zvierat (dravcov a bylinožravcov) sú bez poriadku premiešané s ľudskými kostrami. Nemenej dôležitým sa javí spojenie (na dosť veľkých plochách) vykopaných zemských aj morských zvierat chaoticky premiešaných, no pochovaných v jednom geologickom horizonte“. Charakter vykopaných pozostatkov jednoducho nezodpovedá „plynulej“ zmene hladiny svetového oceánu, ktorá prebieha pri postupnom roztápaní sa ľadovcov na konci Doby ľadovej v zmysle všeobecne hlásanej a vyučovanej teórie.
 
Takže čo môžeme povedať? Informáciu, ktorú sme dostali následkom skúmania obrazov mýtov dávnej minulosti od rozličných národov Zeme dnes objektívne potvrdzujú objektívne údaje modernej vedy a svedčia o tom, že v 11. tisícročí pred n. l. sa odohrala kataklizma s katastrofickými následkami. Už Aristoteles sa sťažoval, že Platón bol posledným človekom jeho civilizácie, ktorý skutočne chápal význam mytológie. Zdalo by sa teda, že dnes je kľúč k prastarým podaniam stratený. No ale hľa, dnešná veda – hoci vieme prečo NIE HISTORICKÁ – nás nabáda k inému pohľadu na tento problém, a síce, že dôveryhodnosť údajov mytológie sa vo všeobecnosti ukazuje byť na vysokej úrovni za predpokladu ich objektívnej analýzy. Čo do svojej podstaty je mýtus koncentrovaná skutočnosť ďalekej minulosti podaná nám v obrazoch skrz slovo. Nastal teda čas chápať prastaré obrazy také, aké v skutočnosti sú, t.j. bez predsudkov k nim.
 
Hoci účel tohto článku je iný, predsa len si môžeme naviazať jednu paralelu. Ako sme už hovorili, dátum prechodu do Veku Vlka – 21.12.2012 – bol viacerými zdrojmi považovaný za definitívny koniec Sveta. Vieme, že čas definitívnej likvidácie civilizácie nie je známy nikomu na Zemi, no jej obrazy sú dostupné, t.j. mnoho ľudí vidí, čo sa bude diať a s čím to bude spojené. Väčšina ľudí sa však prestala niečím takým zaoberať v naivnej predstave, že ak sa nič v decembri 2012 nestalo, tak sa už ani nikdy viac nič nestane. Nebudeme viac komentovať tento postoj, máme k nemu aj články. No na jednu vec sa môžeme v tejto súvislosti určite pozrieť. Odporúčame vám – samozrejme, z pohľadu zdravomyslia – si pozrieť článok od RNDr. P. Smutného, astronóma, ktorý analyzuje Denderský zverokruh. Nájdete tam viacero obrázkov:
 
 
Z jeho analýzy je dôležitý minimálne jeden fakt – termín príletu planéty „X“ nie je vždy presne rovnaký, pretože ho ovplyvňujú rozličné gravitačné vplyvy – čo je normálna vec. Nič teda nie je „za nami“...
 
A čo na záver? Nedajte si vymeniť zdravomyslie a Dedičstvo vlastných Predkov za cudzincami naimplementovanú kultúru „vlastného názoru“, ktorá im zaručuje moc -- na základe našej nevedomosti a lenivosti myslieť. Cudzie nie je NAŠE! A dejiny jasne ukazujú, že cudzie nás iba hubilo.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.