Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PONORKOVÁ VOJNA A KVAKERI V OCEÁNOCH
PONORKOVÁ VOJNA A KVAKERI V OCEÁNOCH
Hľadanie pravdy - Dejiny
 
 
 
Znovu sa pozrieme na jednu z dôležitých oblastí dnešného sveta – svet špičkových vojenských technológií – a to z pohľadu, ktorý uznáva veľkosť a umenie slovanského umu a zručnosť slovanských rúk. Ako zvyčajne, tento prístup nie je „in“ – veď to najlepšie dnes môže (rozumej: smie) pochádzať iba od cudzincov – ale my si vždy môžeme spomenúť na jednu zo zápovedí Volchva Velimudra: Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš.
 
Ak sa chceme pozrieť na svet moderných ponoriek, nemôžeme obísť smutne známy tragický príbeh ponorky Kursk. K tejto problematike sme už podali informáciu z kruhov ruskej spravodajskej služby v jednom z našich minulých článkov, no pre úplnosť obrazu odporúčame v tomto smere aj iný zdroj. Je to francúzsky dokument Ponorka Kursk. Tento film je výsledkom systematickej investigatívnej práce tímu francúzskych žurnalistov, pričom materiály, ktoré použili, pochádzajú z Ruska, Nórska, Francúzska či USA. Už len jediný záber z tohto filmu stačí na to, aby bolo jasné, ako sa ponorka potopila:
 
 
 
Tragédia Kurska bola vyvrcholením projektu CIA pod kódovým názvom „Perestrojka“, ktorý na území ZSSR viedol „inside man“ menom Gorbačov, a ktorý mal zabezpečiť likvidáciu ZSSR a rozpad celého jeho územia na zóny, ktoré mali demokraticky vziať pod „ochranu“ západné krajiny. Len mimochodom, ťažbu a využívanie nerastného bohatstva Ruska by rovnako – keď už to musí byť – tiež vzali pod svoju „láskavú“ opateru. A čo s Rusmi v Rusku? Tu odporúčame epizódu z filmu Brave Heart s Melom Gibsonom. Máme na mysli epizódu, kde štáb anglického kráľa pripravoval plán zavedenia „Práva prvej noci“ v Škótsku. Podľa slov anglického kráľa problém so Škótskom je ten, že je plné Škótov. Teda „If we cannot kill them out, we will breed them out“. Je to priamy poukaz na „využitie“ javu Telegónie, ktorý v našej tradícii voláme Kony Rita. Len si zopakujme hlavný bod tohto prístupu – keďže ide o stále aktuálnu informačnú zbraň. Pri prvom pohlavnom kontakte dôjde k „preprogramovaniu“ biopoľa toho partnera, ktorý má prvý sexuálny kontakt. Znamená to, že všetky názory, skúsenosti, postoje – skrátka kompletný svetonázor – sa prepíše do jeho alebo jej biopoľa. Znamená to aj to, že takáto žena bude už vždy rodiť deti tomu mužovu, ktorý bol jej prvým sexuálnym partnerom bez ohľadu na to, kto ju neskôr fyzicky oplodní. Biopole predstavuje 95% našej bytosti, takže to jediné – tých chabých 5% podoby fyzického tela – sa spravidla dedí po biologickom otcovi. Takéto deti sa začínajú – s postupom nových a nových pokolení – postupne odkláňať od pôvodného genetického fondu Rodu, čo postupne privedie k degenerácii Rodu. Nehovoriac o tom, že postupne každý sexuálny partner „dopisuje“ svoj programový Obraz, takže nakoniec sa rodí dieťa, ktoré má každý orgán od iného otca, a teda už absolútne nezodpovedá slovanskému alebo árijskému dedičstvu. Tieto deti už nemajú záujem bojovať za svoj Rod, Mravnosť a Svedomie poľahky vymenia na Morálku a hľadanie vlastného prospechu, začínajú chorľavieť. Ani už nehovoríme o tom, čo sa stane, keď sa pokrížia rasy. Preto nasadzovanie „sexuálnej revolúcie“ na dnešnú mládež je tak široko preferované tvarmi – okrem ďalších, „doplnkových“ technológií. Treba povedať, že stav nemusí byť vždy beznádejný, len mládež musí čo najskôr prestať – ak už začala – ale na to je potrebné POZNANIE, čo v žiadnom prípade nedostanú v médiách, kontrolovaných tvarmi. Teda NEVEDOMOSŤ v tej najdôležitejšej oblasti, t.j. v tom, ako správne žiť, dnešnej mládeži chýba. Naivne si myslia, že ju hravo dostávajú z internetu, napr. z dnes tak populárnych „sociálnych sietí“. Nuž, toto je skratke to, čo sa malo stať so slovanským obyvateľstvom, ktoré obýva Rusko. Len na dôvažok si všimnite, aký druh ľudského odpadu sa „špecializuje“ na prvé sexuálne kontakty s dievčatami – a toto sú nositelia našej budúcnosti... existuje vôbec nejaká?
 
Vrcholom tohto postupu po vojenskej stránke mala byť definitívna likvidácia všetkých slovanských patriotov v ruskej armáde, no plán celkom nevyšiel, aj keď dosiahli značné úspechy. Nevyšiel aj preto, lebo Rusi sa nikdy nedali tak oklamať „sladkým Západom“ ako my, čo je dané aj oveľa menšou predchádzajúcou genetickou „upravenosťou“ v zmysle Konov Rita. V armáde sa začali stavať proti oficiálnej politike najmä Gorbačova a Jeľcina rôzne skupiny. Jednou z takýchto skupín sa stala aj posádka ponory Kursk. Podľa niektorých zdrojov vieme, že na palube Kurska vzniklo niečo ako povstanie proti trendu likvidácie ruskej vojenskej moci. V tomto čase – už rozbehnutom vlaku – prišiel k moci Putin, ktorý dnes už vedie udalosti iným smerom, no ani toto nie je ideálne. No tak či onak, Kursk bol zasiahnutý špeciálnym torpédom alebo raketou (bežné torpédo by nebolo schopné ponorku poškodiť), ale posádka – ktorá nezahynula okamžite – žila ešte minimálne 3 dni. Datovať sa to dá aj podľa dátumu záznamov, ktoré našli na palube po jej vytiahnutí. Ak by bola situácia zo strany ruskej vlády čistá, tak prečo okamžite neorganizovala záchranu posádky? Jeden z oficiálnych argumentov bol, že ju „museli hľadať“. Treba si uvedomiť, že Barentsovo more nie je hlboké. Konkrétne Kursk bola ponorka takých rozmerov, že ak by v mieste potopenia neležala na bruchu ale na špici, tak by jej chvost vystupoval z mora na cca 50m.
 
Oboznámiť sa s faktami uvádzanými v tomto francúzskom dokumente je určite dobré, ale nikdy nezabúdajme na zdravomyslie a existenciu viacerých hrán toho istého Obrazu. Tak či onak, v tých dňoch sa svet po niekoľko dní ocitol veľmi blízko tretej svetovej vojne, ale Rusko bolo ešte veľmi silné na to, aby to Američania riskovali. Ako vidíme na príklade Iraku, oni potrebujú aj oveľa slabšieho protivníka najskôr maximálne možne oslabiť a až potom si trúfnu priamo zaútočiť. Veď do pozemnej operácie si netrúfli ani proti Srbsku, čo je určite škoda pre americký priemysel plastových obalov na mŕtvoly.
 
Všetky vojenské lode – vrátane pozorovateľov z NATO – zaregistrovali dve detonácie. Prvá bola slabá, druhá, silnejšia,  znamenala koniec Kurska. Kursk bol podľa Francúzov torpédovaný americkou ponorkou triedy Los Angeles menom Memphis, ktorá mala na palube novinku amerického námorníctva, torpédo s hlavicou s upraveným uránom typu MK48. Tento druh torpéda – podobne ako kumulatívne protitankové strely – vyvinie pri dopade účinkom uránu vysokú teplotu, takže torpédo sa „prereže“ kovom plášťa ako nôž maslom. Jeho použitie je okrem iného identifikovateľné „čistým“ rezom okolo miesta vniknutia. Americké torpédo bolo naprogramované na zásah v mieste veliteľského stanovišťa Kursku a priestorov pre torpéda. Pretože Kursk mala na palube vysoko výkonné torpéda Škval, ich – druhý – výbuch Kursk potopil.
 
Toho dňa, 12. augusta, mali dve americké ponorky za úlohu z bezprostrednej blízkosti monitorovať Kursk . Boli to Toledo a už spomínaný Memphis. Memphis ostal vo väčšej vzdialenosti, aby kryl prípadný problém Toleda, pričom Toledo sa priblížilo ku Kursku veľmi blízko. Kapitán Toleda nezvládol manévrovanie a ponorka narazila do Kursku. Dvojitý obal Kursku dostlal iba „škrabanec“, no Toledo sa vážne poškodilo. Kursk vyhodnotil tento náraz cudzej ponorky ako útok a začal sa obracať v smere úteku Toleda. Keď ruský kapitán vydal príkaz otvoriť torpédové komory bolo kapitánovi Memphisu – ktorý sa ukrýval bez pohybu opodiaľ v pozícii pripravenej na paľbu – jasné, že Toledo nemá proti ruským torpédam Škval žiadnu šancu, pretože sa pred nimi ujsť nedá a tak vystrelil na Kursk z malej vzdialenosti torpédo MK48.
 
Krížnik Peter Veľký okamžite zaregistroval podmorský výbuch a nabral kurz smerom ku Kursku, pričom vzápätí vyštartovali z lietadlovej lode stíhačky. Krížnik Admirál Popov temer okamžite nabral kurz na pevninu a z miesta konfliktu odvádzal vysokopostavených čínskych pozorovateľov, pretože Čína sa pripravovala ku podpisu kontraktu na kúpu novej verzie Škvalu, prvú verziu už od Ruska kúpili. A práve toto torpédo a prítomnosť Číňanov bola tŕňom v oku Američanom.
 
Ruské lietadlá rýchlo našli na mori olejové škvrny, aké bývajú na hladine pri poškodenej ponorke a  vzápätí nato vyštartovali dve lietadlá špecializované na vyhľadávanie a likvidáciu ponoriek smerom k nórskym brehom, kde predpokladali odchod americkej ponorky a začali intenzívne pátrať v blízkosti nórskych teritoriálnych vôd. Na oficiálnu otázku Nórov o čo ide z krížnika Admirál Popov odpovedali, že hľadajú poškodenú ponorku, pravdepodobne americkú, ktorá by sa mala snažiť dostať na nórsku námornú základňu v Bergene.
 
Cesta z miesta incidentu do prístavu trvá ponorke normálne cca 2 dni, ale v tomto čase tam žiadna ponorka nedorazila. Poškodená ponorka bola zaregistrovaná družicami v prístave až o 7 dní. Podľa fotografií z prístavu bolo nakoniec zistené, že išlo o Memphis a že jeho poškodenie bolo iba veľmi ľahké. Nakoniec sa ruskej spravodajskej službe podarilo zistiť, že silne poškodené Toledo kľudne odplávalo priamo do USA na opravu, pričom Memphis mal fungovať iba ako „návnada“. Lesť sa podarila. Napriek tomu sa Clinton musel s Putinom telefonicky dohodnúť, pričom ihneď na druhý deň priletel do Moskvy – úplne bezprecedentne – šéf CIA.
 
O tom, čo to vlastne Škval je si povieme bližšie trochu nižšie, ale francúzsky dokument uvádza aj to, že Putin nakoniec Škval predal do Kanady, teda Američanom. Urobil to dokonca tak, aby nikto na ministerstve nič nevedel – podpísal kontrakt osobne.
 
Škval je teda taká dôležitá vec, že si o ňom niečo povedzme.  Je to jeden z mnohých prípadov tzv. „asymetrickej odpovede“, ktorú ZSSR a dnes aj Rusko dokážu dať. Američania v podstate vždy dohnali situáciu do takého rozmeru, že nimi predpokladaná reakcia ZSSR či dnes aj Ruska by znamenala také investície a riešenia, ktoré nedokážu Američanov už nijako ohroziť v ich hegemónni v danej oblasti a hodne oslabia Rusko. A vtedy ZSSR spravidla prichádzal s riešeniami, ktoré USA nikoho ani len vo sne nenapadli, no boli to viac než efektívne protireakcie. V prípade Škvalu ide o riešenie, o ktorom všetci západní vedci vedeli, že je to niečo nemožné, niečo, čo je v rozpore s fyzikálnymi zákonmi, niečo také, čo sa jednoducho „nedá zrealizovať“. No túto nemožnosť dokázal technicky zrealizovať Centrálny Aerodynamický Inštitút v ZSSR, ktorý existuje dodnes.
 
Sovietske vojenské námorníctvo dostalo už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia do výzbroje takú zbraň, oproti ktorej boli všetky podobné západné technológie asi také účinné ako luk a šípy proti kalašnikovu. Skonštruovanie a sériová výroba nadzvukových torpéd, t.j. rakety/torpéda Škval je jedným z najrevolučnejších úspechov svetovej hydrodynamiky vôbec.
 
Princíp činnosti Škvalu je založený na princípe javu kavitácie. Pri rýchlom pohybe v kvapaline ho táto nestihne úplne obaliť, lebo sa vytvorí tzv. kaverna, pričom teleso rakety/torpéda sa obalí oblakom pary alebo plynu. Odpor kvapaliny sa takto stane úplne minimálny a torpédo má priamy kontakt s kvapalinou iba cez tzv. kavitátor, ktorý je súčasťou hlavicovej časti a je skonštruovaný špeciálnym spôsobom. Takto sa uvoľní k dispozícii veľmi veľa energie a rýchlosť torpéda narastá.
 
Jav kavitácie sa skúmal v ZSSR už od 30-tych rokov minulého storočia, takže niet divu, že dôsledný výskum spôsobil revolúciu v technike podvodného pohybu. Škval sa pohybuje vo vode rýchlosťou 100 m/s, a to ho robí naozaj unikátnou zbraňou. Je to zároveň aj absolútny rekord pre nám známy ponorený objekt. Na takúto rýchlosť bolo potrebné vyrobiť aj špeciálne motory, lebo klasické pohony – napríklad s vrtuľou – nijako nepostačovali. Škval je urýchľovaný raketovým motorom, ktorý za niekoľko sekúnd dosiahne rýchlosť krížnika a potom sa tento modul – ako pri kozmickej rakete – odstrelí. Vzápätí začne pracovať druhý pohon, ktorý je tiež reaktívny. Škval je teda skôr raketa ako torpédo a letí v plynovej kapsule, ktorú si aj sám vytvára.
 
 
Vystreľuje sa z úplne bežného torpédometu kalibru 535 mm, ktorý nepotrebuje žiadne špeciálne úpravy. No revolučné princípy, ktoré sú použité u Škvalu majú aj svoju druhú stránku, pričom jedna z nich je nemožnosť spätného spojenia. Škval preto nemá žiadny systém samonavádzania na cieľ. Žiarenie hydrolokátorov totiž neprejde cez stenu plynovej bubliny. Musí sa preto naprogramovať na cieľ pred odpalom, t.j. do systému riadenia sa ukladajú koordináty cieľa vopred. Torpédo sa nevie ani otočiť či nejako meniť svoju dráhu a ide priamo na cieľ, t.j. do vopred vypočítaného bodu stretu s ním. Napriek týmto nedostatkom sa vyhnúť alebo ujsť Škvalu prakticky nedá, lebo za 100 sekúnd rýchleho pohybu pod vodou žiadne veľké plavidlo nedokáže zmeniť kurz ani spustiť obranný systém, a preto dostal u NATO prezývku „Zabijak lietadlových lodí“.
 
Parametre Škvalu sú nasledovné:
Typ: rýchla podvodná raketa/torpédo
Kaliber 535 mm
Dĺžka 8 m
Hmotnosť 2 700 kg
Sila bojovej hlavice: 150 kiloton v jadrovom variante, alebo 210 kg klasickej trhaviny
Rýchlosť: 100 m/s
Akčný rádius: do 10 km
 
Skúsenosť s využitím kavitačného javu použili konštruktéri aj pri balistických raketách umiestnených na ponorkách a odpaľovaných bez vynorenia. Takéto rakety zaviedlo námorníctvo ZSSR do výzbroje r. 1970 a bol to typ RSM 45. Boli to prvé rakety na tuhú palivo. Dovtedy boli používané rakety na kvapalné palivo, ale pri ich odpale bolo nevyhnutné najskôr zaplaviť odpaľovaciu šachtu vodou. Znamenalo to, že od rozkazu pre útok po fyzickú realizáciu trebalo nejaký čas, čo znižovalo efektivitu útoku pri tomto type zbrane. Palivo bolo navyše vysoko toxické a nedalo sa dlho skladovať, čo znamenalo hrozbu pre posádky ponoriek pri dlhých plavbách.
 
Rakety na tuhé palivo nemajú takéto nedostatky. Moderná balistická raketa má aj 90 ton, a preto nie je jednoduché odpáliť takéto rakety pod vodou bez rizika pre pohybujúcu sa ponorku v hĺbke asi 50 metrov. Problém pohol vyriešiť kavitátor umiestnený v hlavicovej časti balistickej rakety a plynový generátor umiestnený v tele rakety. Tieto okolo rakety po dopálení zo šachty vytvoria špeciálnu vzduchovú kuklu, ktorá zabráni mase vody poškodiť konštrukciu rakety.
 
Po zavedení rakiet RSM 45 do výzbroje testy potvrdili vysokú schopnosť odpalu a jednoduchosť prípravy na streľbu. Odpálenie 12 balistických rakiet umiestnených na ponorke K-140 prebehlo za 1 minútu, pričom príprava na štart trvala 3 minúty.
 
No s ponorkami sú spojené ďalšie zaujímavé udalosti, o ktorých nám Západ nikdy nechcel povedať. Detaily niektorých udalostí sú ochotní po rokoch ozrejmiť len bývalí dôstojníci námorných síl ZSSR. Nuž, pozrime sa na inak málo známe udalosti.
 
V januári 1960 boli v zálive Nueva v Argentíne objavené dve obrovské a nezvyčajné ponorky. Jedna ležala na dne a druhá okolo nej krúžila. Na oficiálne otázky z Buenos Aires aj Washingtonu Moskva odpovedala, že v blízkosti týchto vôd neoperuje žiadna sovietska ponorka.
 
 
USA okamžite vyslali na pomoc Argentíne lietadlovú loď Independence so sprievodnými plavidlami. Za desať dní na narušiteľov hraníc zhodili tony hlbinných bômb, ale dosiahli iba to, že nezvyčajné ponorky sa vynorili a začali unikať s neuveriteľnou rýchlosťou. Flotila začala páliť z diel, ale ponorky sa zase okamžite potopili. Na obrazovkách hydrolokátorov Američania uvideli, ako sa ponorky najskôr rozdelili na dve a dve a potom na šesť a s veľkou rýchlosťou unikli a ukryli sa v hlbinách Atlantiku.
 
Chruščov požiadal argentínskeho atašé sovietskeho veľvyslanectva, aby zabezpečil informácie o detailoch tohto incidentu. No prešlo niekoľko týždňov a neznámy objekt zistili v Karibskom mori. Bojové lode námorníctva USA ho neboli schopné dohoniť, lebo išiel pod vodou rýchlosťou 370 km/hod.
 
V roku 1963 vykonávala vojenská flotila USA na čele s lietadlovou loďou Wasp vojenské cvičenie v oblasti ostrova Puerto Rico v oblasti Bermudského trojuholníka. Úlohou cvičenia bolo zdokonalenie činností vyhľadávania a prenasledovania ponoriek protivníka. Už na začiatku cvičenia hydroakustici odhalili a zamerali podvodný cieľ a flotila začala s prenasledovaním. No v zápätí sa začali diať divné veci.
 
Cudziu ponorku nevedeli dohnať, šla rýchlosťou 150 uzlov (300 km/hod) a to pod vodou. Aj tie najmodernejšie ponorky dneška dnes dosahujú sotva 1/3 takejto rýchlosti. No rýchlosť nebolo to jediné, čím sa prejavila. V rozmedzí niekoľkých minút sa ponorila do hĺbky 6 km a vzápätí vystúpila skoro na hladinu. Tak hlboko sa vedia ponoriť iba špeciálne zariadenia, ale aj tak na zostup potrebujú hodiny, nie minúty.
 
Neznáma ponorka sa ani nesnažila ukrývať, ako keby si bola vedomá svojej technickej prevahy nad americkou flotilou a krútila sa okolo lodí ešte 4 dni. Jej manévrovacie schopnosti vytvárali dojem, ako keby pre ňu nijaká inercia neplatila. Americká flotila sa ani nepokúsila na ňu zaútočiť.
 
Nasledujúce roky sa tajuplné ponorky začali objavovať v najrozličnejších častiach sveta. V Stredozemnom mori ich r. 1965 videli niekoľkokrát, rovnako boli nájdené letcami pri brehoch Austrálie a Nového Zélandu, ale na takých miestach, kde sa obyčajné ponorky kvôli plytkej vode ani nedokážu dostať. Boli to kovové konštrukcie ideálneho obtokového tvaru, elipsy o dĺžke asi 30 m. Nebol na nich žiaden výstupok, veža ani otvor, v mnohých prípadoch boli na hornej časti korpusu spozorované svetelné zdroje.
 
V polovici 60-tycho rokov ich už uvidelo veľa ľudí, ale zároveň pozorovatelia hlásili, že pri ich pohybe po morskej hladine sa voda vôbec nevlní a ani nieto žiadnej peny po lodných skrutkách.
 
Západná tlač začala s informačnou ofenzívou proti ZSSR, že ide o tajné projekty Rusov a podobne. ZSSR v tých rokoch rýchlym tempom premieňal svoju flotilu na oceánsku a do služby začali vstupovať novšie a novšie atómové ponorky, ktoré už dokázali plávať mesiace a odpaľovať balistické rakety z ľubovoľného miesta svetového oceánu.
 
Roku 1967 bol v Atlantiku vedľa argentínskej lode 4 hodiny pozorovaný svietiaci cigarovitý, ponorený objekt o dĺžke cca 30 m, a to bez periskopu, resp. absolútne bez akýchkoľvek vystupujúcich častí a vychádzalo z neho silné, modrobiele svetlo. Potom naraz prešiel popod loďou a zmizol v hlbine oceánu.
 
 
pv_06.jpg 
 
 
Námorná rozviedka USA zaznamenáva takéto prípady a už bolo známe, že takéto objekty nielen plávajú pod vodou, ale aj vylietavajú z vody a nadzvukovou rýchlosťou miznú v diaľke. Fotografie a filmy sú utajované, ale civilné námorníctvo fotografie poskytovalo. Napríklad pri brehoch Brazílie v lete 1962 posádka lode Bosecora pozorovala nezvyčajný lietajúci objekt, ktorý sa vedľa nej ponoril do vody. Následne druhý objekt vyletel z vody a zmizol v nočnom nebi.
 
 
V južnej časti Kaspického mora videli spod vody vylietavať neznáme lietajúce objekty. Po dopade do vody v nej klesali spôsobom padajúceho listu – postupne doprava a doľava nadol.
 
V priebehu štyroch mesiacov roku 1968 za záhadných okolností zmizli 3 západné ponorky. V januári v Stredozemnom mori dve, izraelská ponorka Dakar 26. januára:
 
pv_08.jpg
 
A francúzska Minerva 27. januára:
 
pv_09.jpg
 
A 22. mája bez stôp zmizla v Atlantiku pýcha amerického námorníctva – atómová ponorka Scorpion:
 
pv_10.jpg
 
Vo všetkých prípadoch boli pred ich zmiznutím v blízkosti zaregistrované tajomné pohyblivé objekty.
 
V sedemdesiatych rokoch sa udalosti v severnom Atlantiku začali vyhrocovať, NATO spustilo operáciu Eneida, ktorej cieľom bolo ukončiť prieniky ponoriek a prieskumných lietadiel ZSSR do teritoriálnych vôd krajín NATO, pričom najviac boli znepokojení Škandinávci. Na jeseň r. 1972 Nóri spolu s NATO zasypali hlbinnými bombami svoj vlastný fjord – vlastnú turistickú oblasť v dĺžke 200 km.
 
pv_11.jpg
 
40 lodí a letectvo chcelo vytlačiť ponorky na hladinu vo fjorde. Neznáme objekty síce po čase vystúpili na hladinu, ale vzápätí sa neočakávane objavili žlté a zelené lietajúce objekty a nad fjordom začali prelietavať tajuplné, čierne, neoznačené vrtuľníky bez poznávacích znakov. Vo vysokých rýchlostiach vykonali nepredstaviteľné manévre, pričom elektronické prístroje lodí NATO prestali fungovať. Takto neznáme objekty bez ďalších problémov opustili záliv.
 
V osemdesiatych rokoch začali správy v škandinávskej tlači pripomínať vojenské reportáže. Za 2 mesiace r. 1986 neznáme ponorky 15 krát vtrhli do švédskych teritoriálnych vôd. Pri prenasledovaní postupovali tak, že najskôr reťazami a sieťami prehradili východ zo zálivu a začali s hlbinným bombardovaním, torpédovaním a podobnými útokmi. Je známy prípad, kedy lode NATO vypustili svoje najnovšie a najtajnejšie torpédo na takúto neznámu ponorku. Torpédo však minulo cieľ a vznikol nový problém. Zorganizovali celú tajnú operáciu, aby nakoniec vylovili svoje nevybuchnuté, utopené a stratené supertorpédo.
 
Cudzia prítomnosť však bola dobre zdokumentovaná a dozrieval vážny medzinárodná konflikt. Nóri a Švédi úporne tvrdili, že ide o „podvodnú ruku“ Moskvy. Nakoniec hlavný veliteľ vojenského námorníctva ZSSR, admirál Vladimír Černavin – keďže propaganda proti ZSSR pokračovala – zvolal tlačovú konferenciu so všetkými zahraničnými novinármi a odpovedal im na ich otázky. Povedal im doslovne: „Ja, ako vrchný veliteľ námorníctva ZSSR, sa obraciam k vám a cez vás k vašim vládam, aby ste tam vypátrali našu ponorku, zničili ju, ukázali nám nejaký dôkaz z jej pozostatkov a ja sám sa vám za to verejne poďakujem“. Západ teda už nemal na výber. Mohol len zničiť, alebo ešte lepšie zajať hoci aj jedinú ponorku, ale nikdy sa to nepodarilo.
 
Sovietske ponorky objavili jeden zvláštny úkaz koncom sedemdesiatych rokov, keď sa do služby začali dostávať moderné atómové ponorky s modernými hydroakustickými aparatúrami. Pri plavbách do Atlantiku začali objavovať akési zvláštne, neznáme objekty, ktoré vydávali nezrozumiteľné signály. Tieto signály najčastejšie pripomínali kvákanie a chovanie sa žiab, a preto ich začali nazývať „kvakeri“. Raz kvákali, potom stíchli, potom začali znovu kvákať. Niekedy rýchlejšie, inokedy pomalšie, menili aj frekvenciu, periódy. V podstate začali zachytávať rozličné zvuky, akurát kvakerov bolo najviac. Hoci to spočiatku boli ojedinelé úkazy, postupne ich počet viac a viac narastal. Z Atlantiku sa začali šíriť na sever do Nórskeho mora, neskôr na západné hranice Barentsovho mora. No objavovať sa začali aj na juhu, najskôr v oblasti Filipínskych ostrovov, kde boli koncom 70-tych rokov veľmi aktívne. V podstate všetci kapitáni sovietskych ponoriek majú takúto skúsenosť.
 
Tieto zvláštne úkazy vážne znepokojili sovietske ponorkové loďstvo. Predstavme si, že nejaká ponorka má úlohu tajne splniť bojovú úlohu, t.j. má sa v tichosti niekde dostať, nájsť zoskupenie nepriateľských lodí, zničiť ich, alebo odpáliť balistické rakety na pozemné ciele. Teraz takáto ponorka vpláva do cieľovej oblasti a zrazu zo všetkých strán okolo nej začnú kvákať kvakeri. Je to veľmi silný psychologický faktor, kapitán bude totiž predpokladať, že bol odhalený.
 
Vtedajší hlavný veliteľ vojenského námorníctva, admirál Garškov, vydal rozkaz na zostavenie špeciálnej skupiny, ktorá mala za úlohu vyjasniť problematiku kvakerov. Išlo nielen o zber údajov, ale bolo zorganizovaných aj mnoho oceánskych expedícií. Kvakerov bolo potrebné zaznamenávať a analyzovať vrátane lokalít ich výskytu. Ak ich bolo niekoľko na malom území, tak ich trebalo nejako geograficky aj geometricky zaznamenať do mapy. Problémom sa na základe žiadosti vrchného veliteľa námorníctva zaoberala aj Akadémia vied a množstvo ďalších odborných organizácií a inštitúcií, teda išlo o také, ktoré boli s takouto problematikou nejako spojené. Vychádzalo sa z toho, že kvakeri sú nejaké nové americké technológie. No nebolo jasné, načo vlastne slúžili. Pre ponorky nepredstavovali žiadnu hrozbu. Boli aj názory, že ide o zariadenia zjednodušujúce navigáciu amerických ponoriek, alebo že ide o globálny systém pátrania po ponorkách. USA už zaviedli podobné varovné systémy ako stacionárne elektroakustické zariadenia – napríklad systém SOSUS. Tomuto však odporovala skutočnosť, že tieto zdroje elektroakustických signálov neboli stacionárne, ale sa samostatne pohybovali. Po zostavení máp ich výskytu sa zistilo, že predtým zaznamenané pozície a zdroje sa často menili aj navzájom. Ďalším problémom bolo to, že nielenže sa menili, ale bolo ich obrovské množstvo. V podstate každý deň pribúdalo po niekoľko kusov. To znamenalo, že celý svet by nerobil nič iné, len by ich vyrábal a distribuoval, čo by predstavovalo enormné náklady. ZSSR pripravilo projekt takéhoto varovného systému pomocou bójí, ktorý sa dostal až do podoby konkrétneho technického riešenia. No výsledná cena bola taká veľká, že už len výroba 100 ks takýchto zariadení presahovala ekonomické možnosti sovietskeho priemyslu, a to nehovoriac o tom, že by nimi mali zaplniť čo i len Atlantik.
 
Nakoniec bolo jasné, že takýto systém pátrania po sovietskych ponorkách jednoducho nemôže existovať. Všetky jeho jednotky by totiž museli byť schopné samostatného vlastného pohybu, teda muselo by ísť o zariadenia s umelým intelektom a vlastným navigačným systémom – roboty. Problém sa teda uzavrel tak, že ide o akési objekty biologického pôvodu, pričom sa nevyšpecifikovalo aké. Vôbec, celá skupina bola akosi záhadne rozpustená a na všetko sa malo zabudnúť.
 
Jedno je známe, ani Rusko ani USA dodnes nedisponujú ponorkami, ktoré by vyvinuli rýchlosť 300 a viac km/hod a ani to tak skoro nebude. Obzvlášť to je problém vo veľkých hĺbkach. Čím viac ide ponorka do hĺbky, tým viac z konštrukčného hľadiska zaberá korpus ponorky a menej miesta ostáva na uloženie adekvátnej pohonnej jednotky. Vo veľkej hĺbke už všetky ponorky chodia rýchlosťou max. 2-2,5 uzla (5 km/hod).
 
V noci na 15. júla 1978 opúšťala sovietska dopravná loď Novokuzneck pobrežné vody Ekvádoru, keď sa vedľa plavidla vo vode objavilo 6 svietiacich plôch o dĺžke cca 20 m. Manévrovali okolo lode, raz boli bližšie, raz ďalej. O nejaký čas spod vody vyletela biela, svietiaca guľa, ktorá pomaly obletela plavidlo, ako keby si ho prezerala. Potom na niekoľko sekúnd ostala stáť nehybne vo vzduchu vo výške cca 20 metrov, nato opísala cik-cak dráhu a znovu sa vnorila do vody. Keby sme to aj chceli pripísať nejakému pozemskému pôvodu, tak takéto prostriedky nemá žiadne svetové námorníctvo.
 
Spod vody vylietajúce objekty sa niekedy podarí zachytiť na fotografii aj amatérom, napr. 5. marca 1979 obyvateľom Kanárskych ostrovov:

pv_12.jpg

 
Pred ich očami vyletel spod vody ohnivý objekt, jasne zažiaril a zmizol v diaľke.
 
O 2 mesiace neskôr, v máji 1979, niečo také videli námorníci v Čiernom mori. V okamihu vystrelil z vodu jasne žiariaci disk, ktorý sa podarilo odfotiť:
 
 
21. mája 1997 boli dva jasne žiariace objekty odfotené nad Stredozemným morom:
 
 
Mnohí kapitáni ponoriek videli cez periskop – keďže práve oni ho obsluhujú – akési neznáme žiariace, oranžové gule, ktoré často nehybne viseli nad horizontom mora.  Čo bolo zaznamenané viacerými z nich je, že akýmsi zvláštnym spôsobom už len pohľad na nich pôsobil na zmenu psychického stavu. Pretože tieto javy nevedeli vysvetliť a na druhej strane, najčastejšie ich videli iba oni, tak najčastejšie ich spozorovanie vôbec nezahŕňali do lodného denníka, čím sa vyhli zbytočnému vysvetľovaniu. Tieto gule boli pozorované ako nad Atlantikom, tak aj na rozhraní medzi Tichým a Indickým oceánom.
 
pv_15.jpg
 
Existujú však aj oficiálne hlásenia, ktoré opisujú zvláštne javy aj vo vnútrozemských moriach a sú spojené s osvietením vody. Roku 1967 v Siamskom zálive videli námorníci niekoľkých holandských lodí vo vode rotujúce kolesá, pričom v strede bolo jasne vidno nad vodu vystupujúci svietiaci objekt o priemere 20 až 30 metrov. Otázka čo to bolo ostala bez vysvetlenia.
 
pv_16.jpg
 
V októbri 1969 plávala v Arabskom mori sovietska vedecká loď, keď sa od nevysvetliteľného strachu prebudil v noci kapitán lode Vladimír Varabiov a pod loďou v hĺbke sa nečakane objavilo a začalo otáčať 8 jasne žiariacich lúčov o dĺžke asi 200 metrov proti smeru hodinových ručičiek.
 
pv_17.jpg
 
Prístroje ukázali, že pod kýlom v hĺbke asi 20 metrov zastal obrovský predmet a do dna chýbalo ešte 150 m. Všetci vybehli na palubu. Jav trval viac ako pol hodiny, potom sa rozpadol na niekoľko častí a všetky zmizli.
 
Rozmery takýchto otáčajúcich sa kolies neraz dosahujú aj desiatky kilometrov a niekedy sú viditeľné aj z vesmíru. Často sa navzájom miešajú a ich svietivosť je taká, že ich odblesk vidno na oblakoch. Sú symetrické a rotujú veľmi rýchlo – rýchlosťou pretekárskeho automobilu. Nám dobre známe pokusy vysvetliť ich ako žiarenia rôznych mikroorganizmov boli preverené, ale vôbec sa nepotvrdili.
 
pv_18.jpg
 
Takéto javy spomínajú aj staré kroniky. Svietiace útvary v oceánoch a objekty vylietavajúce spod hladiny boli pozorované už pred stáročiami. Podobné záznamy možno vidieť v starých morských archívoch či kronikách.
 
pv_19.jpg
 
 
V skutočnosti svedkovia týchto javov videli nielen kolesá, ale aj iné geometrické útvary, napr. trojuholníky, štvorce či obdĺžniky, rozličné figúry v pohybe, z hlbín vystupujú zvláštne lúče, ktoré presvetľujú odspodu aj samotné korpusy plavidiel. Napríklad v oblasti Kurilských ostrovov často svieti spod vody silný lúč a osvetľuje všetko na palubách lodí. Niektoré predmety začínajú dokonca zvláštnym spôsobom samé svietiť. Toto svetlo ovplyvňuje aj psychický stav posádky, čo zaznamenal už Thor Heyerdal počas svojej expedície v Atlantiku. Podľa záznamov pozorovaní sa v takýchto oblastiach pod vodou zvyšuje intenzita elektromagnetického poľa a otáčky lodných pohonov samé od seba klesajú. Takéto anomálie samé od seba v prírode nikdy nevznikajú.
 
Počas vojenského cvičenia amerického námorníctva blízko Indonézie objavila americká ponorka vedľa seba neznámy pohybujúci sa objekt.
 
 
Ponorka sa rozhodla k tomuto objektu priblížiť, ale kapitán americkej ponorky urobil pri manévrovaní chybu a spôsobil zrážku s neznámym objektom, čo spôsobilo silný výbuch. Ako vidno, kapitáni amerických ponoriek majú v schopnostiach manévrovania svojich ponoriek v blízkosti cudzích ponoriek dosť problémov... Obe ponorky sa potopili. Zo sprievodnej lode amerického námorníctva bola okamžite spustená pátracia skupina, ktorá mala rozkaz nájsť nejaké pozostatky z neznámeho objektu. Na palubu priniesli čosi podobné povrchovému materiálu plášťa. Ale tu sa začali diať zvláštne veci. V oblasti sa objavilo 15 neznámych podvodných objektov o dĺžke do 200 metrov. Tieto ponorky nielenže zablokovali miesto katastrofy pre všetky americké lode, ale aj pre všetky typy lokátorov. Vytvorili akúsi ochrannú kupolu. O niekoľko hodín signály od tajomných objektov zmizli a na mieste katastrofy nenašli Američania vôbec nič, zmizli aj pozostatky ich ponorky.
 
Analýza nájdeného fragmentu ukázala, že zloženie materiálu je našej vede neznáme a niektoré jeho prvky sa na Zemi vôbec nevyskytujú. Po úniku tejto informácie americká námorná rozviedka a Pentagón na všetko uvalili režim najprísnejšieho utajenia.
 
Každý rok v archívoch pribúdajú nové a nové svedectvá a hlásenia o pozorovaniach, no vysvetlenia ako nebolo v minulosti, tak niet ani dnes. USA a Argentína po rokoch oficiálne vyhlásili, že ZSSR nemá k uvedeným podmorským objektom žiadny vzťah. Škandinávci však dodnes v skutočnosti veria, že sa na nich z nejakého dôvodu zameralo ohromné ZSSR. Po rozpade ZSSR sa Švédsko začalo domáhať od Ruska vysvetlenia, ktoré však neprišlo, lebo vo vojenských archívoch nie sú ani len stopy po podobných operáciách. Nakoniec r. 1995 zostavil švédsky parlament špeciálnu vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala dať definitívnu bodku za týmto problémom, no pri zosumarizovaní údajov sa ukázalo, že štatistika týchto úkazov je naozaj vážna – existuje viac ako 2 000 zdokumentovaných prípadov takýchto narušení, no nakoniec museli oficiálne priznať, že vlastnosti týchto neznámych objektov prevyšujú reálne technické možnosti akejkoľvek dnešnej vojenskej flotily, takže dokonca pripúšťajú verziu uvažujú o mimozemskom pôvode.
 
Takže čo si z toho všetkého vziať? Sme Slovania a samozrejme, že niet pre nás prirodzenejšieho partnera ako Rusko, jediná krajina, ktorá – hoci ako všetky ostatné ju majú pod kontrolou tvari – sa otvorene hlási k ideám slovanskej vzájomnosti. Od našich politikov také niečo nepočujete ani náhodou. Keď už sa k niečomu hlásia, tak spravidla k anglosaskej USA alebo cudzím, judaistickým princípom servírovaným vo forme kresťanstva. Pre nás, Slovanov, už dlhú dobu „posledných“, prichádza čas, ba už je tu, keď sa „prví stanú poslednými a poslední prvými“. No na druhej strane je pre nás nevyhnuté pristupovať k všetkému na báze prejavovania zdravomyslia. Putin dnes konečne spustil program obnovenia bojaschopnosti ruskej armády. Ruská armáda – napriek všetkej výsmešnej propagande cudzozemcov – im stále naháňa strach. Veď takých zbraní, ako je Škval, môže a má k dispozícii oveľa viac. No nezabúdajme, že nech Putin akokoľvek dnes razantne postupuje za záujmy Ruska, práve on podpísal kontrakt predaja Škvalu Američanom. Rovnako nechal zomrieť všetkých členov posádky potopeného Kurska, teda očividne nebol záujem, aby sa od nich ktokoľvek čokoľvek dozvedel. Nikto za nás nič neurobí a ak sa na cudzincov spoľahneme, zahynieme. No spolu – ako tri prúty Svätopluka – nás neporazia.
 
A kto to má tie zvláštne ponorky či lietajúce taniere? Vo Védach sa dočítame, že na našej Zemi v morských hlbinách žijú tzv. „Zelení ľudia“, ktorí však nemajú záujem sa kontaktovať s civilizáciou žijúcou na povrchu zeme. Či a za koho vystúpia v nadchádzajúcich udalostiach – rovnako ako kniežatstvo Šambala spod Himalájí – uvidíme asi už nie vo veľmi vzdialenej budúcnosti.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.