Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  Slovanské sviatky a obrady /  PRED NAMI SVIATOK BOHA KOĽADU
PRED NAMI SVIATOK BOHA KOĽADU
Sviatky a obrady - Slovanské sviatky a obrady

 

 
 
Sme už len niekoľko dní od jedného z veľkých sviatkov nášho roku, t.j. Leta. Tí z vás, ktorí si zaobstarali Slovanský Kalendár, t.j. Koľadov Dar na Leto 7522 si môžu poľahky zistiť, že 13. Bejlieta 7522, v slovanskú nedeľu, čomu zodpovedá kresťanský 25.12.2013, teda kresťanská streda je Deň Boha Koľadu. My už vieme, že náš deň nezačína uprostred temnej noci – o polnoci – ako u kresťanov (temné k temnému), ale o šiestej hodine večer stredoeurópskeho času deň predtým. Znamená to – keďže momentálne sme v období platnosti letného času – že Deň Boha Koľadu začíname sláviť o siedmej večer 24. decembra. A čo je 24. decembra? Predsa kresťanský „Štedrý deň“. Už netreba nikomu vysvetľovať, prečo sú Vianoce Vianocami a prečo sú v tento deň. Len na dôvažok si pripomeňme, že ďalší „veľký“ sviatok, ktorý bude oslavovať väčšina biomasy našej krajiny je Nový rok. Aký je to sviatok uprostred zimy, keď sa skoro nič nedá vonku robiť? Nuž, našim čitateľom je známe, že kresťanstvo je iba jednou z vetiev judaizmu, a podľa údajov evanjelií bol Ježiš na ôsmy deň po narodení obrezaný. Teda tí, ktorí oslavujú Nový rok oslavujú sviatok obrezania Pána, teda judaistický sviatok. Slovania nikdy nemali zvyk obrezávania chlapcov či mužov. My uznávame, že Stvoriteľ (Boh Rod) nás stvoril na šiesty deň dokonalých na evolučnú úlohu, ktorú máme pred sebou. No a tí, ktorí boli urobení z prachu – nie stvorení, čo potvrdzuje aj Biblia – tí pochádzajú od Pána, Jahveho a nie od Stvoriteľa. A keďže sú Druhí – v staroslovienčine „VTORYE“ – tak ich Písmo sa aj volá TORa. No dosiahli – vďaka našej lenivosti a ľahostajnosti – pozíciu prvých, dokonca akýchsi „vyvolených“. Ale o týchto veciach sme už písali.
 
Ďalším atribútom týchto dní je vianočný stromček. Mnohí špekulujú aký je vlastne „správny slovanský“ vianočný stromček, či to je smrek, jedlička či borovica a podobne. Odpoveď je veľmi jednoduchá – Slovania nikdy nemali zvyk rúbať živý stromček len na to, aby bol niekoľko dní v dome. Takéto zvyklosti prišli až s ohňom a mečom do našich krajín, t.j. po pokresťančení. O čo popom v prípade stromčeka išlo? Odpoveď je až zarážajúco jednoduchá a zapadá do ich zvyklostí. My vieme, že naša Kultúra uznáva evolúciu Ducha, ktorý sa postupne vyvíja a na každú „úlohu“ – t.j. život na Zemi – potrebuje stále nový oblek, t.j. telo. Čím vyšší evolučný stupeň, tým dokonalejšie telo. Na to, aby sme sa narodili ako ľudia sme museli prejsť už dlhú cestu – cez minerálnu, rastlinnú a živočíšnu ríšu, až sme sa nakoniec narodili ako ľudia. Za dávnych čias stačila našim Predkom na splnenie evolučnej úlohy jedna inkarnácia, teda jeden život. No žili tisícky rokov, pretože dodržiavali Kony Rita. Postupné narušovanie Konov Rita skracuje život, aj keď nikto nevie s akým počtom rokov sa narodil, ale určite to je minimálne jeden Kruh života, t.j. 144 rokov. No porušovaním Konov Rita si život skracujeme. Napríklad vieme, že v prípade “športového sexu“ muž pri každom výrone semena stráca 1 (jeden) rok života. Preto tvari navádzajú mládež na toto tak nástojčivo. Kde ide tá životná energia, ak nie na splodenie cnostného potomstva? Do egregoru tvarov. A metód majú neúrekom aj súvislostí je oveľa viac, ale o tom sme tiež už písali.
 
Teda na Vianoce je nakúpené množstvo mäsa – boli utýrané ďalšie a ďalšie kravy a prasatá či ryby alebo hydina. Vieme, že inkarnácii podliehajú vždy skupiny, ale nie iba ľudí, ale aj zvierat a rastlín či stromov. Zabíjaním zvierat im bránime dokončiť prirodzený učebný evolučný cyklus, v ktorom majú zažiť prirodzenú, nie krutú, mučivú smrť. Teda kým túto svoju úlohu nedosiahnu, dovtedy sa budú reinkarnovať dookola a my ich bude „hrdinsky“ surovo zabíjať. No toto ešte nie je všetko. Tým, že sa takto kruto chováme k tým bytostiam, ktoré máme ochraňovať a pomáhať im ako vyššie bytosti  – veď aj my očakávame pomoc od vyšších bytostí, v našom prípade od Bohov – dávame do pohybu karmický mechanizmus, ktorý je neúprosný. Ak my surovo týrame a zabíjame zvieratá, tak dávame na navnej úrovni povolenie démonom, aby to isté robili s nami. Ono evanjeliové „čo zaseješ to zožneš“ nie je totiž nič iné iba obyčajná informácia o karme. Aby sme to rozmenili na drobné, tak týmto vytvárame aj vhodné podmienky na rozpútavanie vojen, v ktorých zase budeme hynúť my – veď ako inak karmicky „vyrovnať“ nezaslúžený náskok pred ostatnými členmi našej „skupiny“, zvieratami, ktoré tak neľútostne posielame na jatky? Teda logika je veľmi jednoduchá – ľudské mäsožravce privolávajú na ľudstvo vojny. No a potom budú horekovať, akéže sú to tie vojny nespravodlivé... neskoro.
 
A čo je stromček v domácnosti? Od koreňov odrezaný stromček je zomierajúca bytosť. Je v smrteľnej agónii a vôkol seba môže šíriť iba energiu smrti a mučivého utrpenia. No a popi nás v minulosti naučili, že do blízkosti týchto stromčekov máme dávať ešte aj darčeky – ktoré sú prevažne pre deti – aby aj tieto maličké slovanské bytosti „mali niečo“ zo smrti, lebo táto energia – keďže je všade vôkol stromčeka – sa dostáva aj na darčeky. Ale o tom je celé kresťanstvo – je to kult smrti, kult Čiernej Kali Ma.
 
Nebudeme podporovať kult smrti a ničenia Prírody, preto si povedzme radšej niečo o tom, ako budovať kontakty s prírodnými bytosťami, s duchmi Prírody. Komunikácia s prírodnými duchmi si vyžaduje predovšetkým prax, ktorú môžeme čo do postupu opísať v troch etapách. Priblížme si ich.
 
Prvá etapa sú prechádzky v Prírode. Prírodní duchovia neprebývajú tam, kde je betón namiesto stromov, asfalt miesto zeme a priemyslené exhaláty namiesto vzduchu. Ak sa chceme stýkať s duchmi Prírody, musíme chodiť do Prírody – do lesa, k jazeru, do polí a podobne. Les môže byť aj v centre mesta, ale musí to byť les. No kvôli lepším kontaktom je lepšie zájsť ďalej do Prírody a dostatočne často, povedzme aspoň raz do týždňa, ale čím častejšie, tým lepšie.
 
Naše ideálne miesto by malo byť bez ľudí, aby nás nič nevyrušovalo. Preto je lepšie sa vyhnúť aj vyšliapaným chodníkom v Prírode, po ktorých často chodia hubári či iní „milovníci prírody“. Tiež je potrebné sa vyhýbať miestam, kde je skládka rôznych odpadkov, pretože na takýchto miestach sú duchovia nahnevaní. Napríklad takúto spúšť po sebe – vo forme plastových fliaš, prázdnych konzerv, prázdnych sáčkov a igelitiek a iných odpadkov zanechávajú po sebe bandy parazitujúcich Cigánov, ktorí takto drancujú Prírodu a potom to, čo nakradli predávajú vedľa ciest. Oni spravidla ani nemajú viac ako jedno vedierko, ktoré v noci používajú napríklad na záchod a ráno pre „Gadžov“ nazbierajú do neho huby. A kto toto od nich kupuje? Ak sa dobre prizriete zistíte, že čím drahšie auto a z väčšieho mesta, tým pravdepodobnejšie zastane a podporuje cigánske drancovanie našej Prírody.
 
Keď teda nájdeme vhodné miesto, tak pre začiatok tam treba jednoducho len chodievať na prechádzky. Po lese je najlepšie chodiť naboso – ak je dostatočne teplo – aby sme napojili naše biopole na energeticko-informačné polia zeme. Obzerajme si stromy, počúvajme spev vtákov. V žiadnom prípade neslobodno lámať stromy, robiť kadejaké nekontrolované ohne, trhať trávu, ale môžeme zbierať huby a lesné plody. No tak, aby sme nepoškodili rastlinky a nechali niečo aj pre lesné zvieratá. Duchovia musia pocítiť, že namiesto bežných „výletníkov“, ktorí popíjajú alkohol a hlasno revú prišiel človek, ktorý má záujem o tajomstvá Prírody, ktorý má k lesu a bytostiam v ňom žijúcim dobrosrdečný vzťah. V mysli môžeme oslovovať aj stromy či vtáky, môžeme hľadať vzájomné porozumenie.
 
Musíme preciťovať aj naše vnútorné pohnútky. Navné bytosti k nám najčastejšie „hovoria“ skrz predstavy či javy, ktoré sú nám blízke a pochopiteľné, aj keď skutočnosť môže byť nakoniec iná. Ak pocítime, že niekde je nám mimoriadne dobre, môžeme sa tam pozastaviť, zajesť, oddýchnuť si a potom pokračovať ďalej. Ale ak naše pocity sú opačné, negatívne, tak také miesto je lepšie obísť. Temné bytosti v blízkosti napríklad u väčšiny ľudí vyvolávajú pocit „mrazenia chrbta“, aj keď ich nevidíme. Svetlé bytosti sa naopak vždy prejavujú pozitívne. Veľmi dôležité sú aj naše myšlienky. Nemali by sme sa cítiť ako pokoritelia Prírody,  potrebujeme sa stať jej súčasťou, spomínať na časy, keď väčšina ľudského života prebiehala v Prírode, keď sme boli s Prírodou zajedno. Musíme sa znovu začať cítiť súčasťou lesa tak, ako stromy, vtáci, tráva a podobne. Je potrebné dosiahnuť, aby si Príroda navykla na nás a nie vyháňala nás preč a tešila sa z našej neprítomnosti.
 
Ako naladiť dobré vzťahy s duchmi Prírody? V prvom rade si všímajme chovanie sa živých bytostí. Ak nás komáre pichajú, ak na nás lezú tlupy kliešťov, ak sa vtáci v ľaku rozlietavajú pri každom našom kroku znamená to, že náš kontakt je zlý. Snažme sa teda v mysli, alebo ak to nedokážeme tak aj nahlas vysvetliť, že nechceme zlo pre les, ani pre zvieratá, ani pre hmyz. Aby sme to potvrdili, nezabíjame komárov, len ich odháňajme. Úsilie nevyjde nazmar. Je známe, že ľudia, ktorí chodia často do lesa a dobre sa v ňom chovajú sú lesu známi – nesadajú na nich kliešte, podstate ich nepichajú ani komáre. Ale tento stav sa nezískava okamžite, je treba dlhé a trpezlivé snaženie. Pre začiatok je najlepšie začínať v čase, keď v Prírode nie je veľké množstvo hmyzu, napríklad na jar, lebo po nej príde leto.
 
Keď odchádzame z lesa, zanechajme v ňom na vetvičke stromu nejaký kúsoček z nášho oblečenia nato, aby na nás les „nezabudol“.
 
Najlepšie je prechádzať sa po lese v noci – ak je taká možnosť – lebo sme skoro určite sami a aktivita lesných duchov sa v noci zvyšuje.
 
V lese by sme nemali ani fajčiť, namiesto toho radšej dýchajte čistý vzduch, ale ak fajčíte, tak nehádžte na zem po sebe nič, všetko si odneste so sebou. Duchovia vám nebudú vďační ani za požiar, ani za znečistenie lesa.
 
Ak sme s lesom nadviazali kontakt, tak môžeme prejsť do druhej etapy.
 
Druhá etapa zahŕňa náš Priestor, Strom a Bakuľu. Aby sme posilnili náš kontakt s lesom, tak si vyberme nejaké miestečko, kde budeme postupne nadväzovať kontakty s duchmi lesa. Musí to byť miesto, kde sa cítime mimoriadne dobre a kde nikto nechodí – ani hubári a podobní zberatelia. Tento priestor sa nám postupne stane niečo ako rodný dom, a tak sa k nemu budeme aj chovať. Nebudeme ho v žiadnom prípade znečisťovať, ale naopak, ak sa tam aj napriek všetkému nejaký odpad objaví, tak ho budeme odnášať preč. Za odpad považujeme aj stopy ľudskej civilizácie ako sú prázdne fľaše či tašky, nie lístie či tráva. Na tomto mieste budeme najčastejšie prebývať, budeme tu aj dlhšie ostávať. Popritom môžeme skúmať aké tu rastú rastlinky, aké sú tu kamene a podobne. Sediac na našom miestečku sa budeme postupne snažiť nadviazať kontakt s duchmi, počúvať vietor, šum vetvičiek či spev vtákov, v mysli sa budeme snažiť nadviazať kontakt. Takáto prax už môže poskytovať výsledky. Ak potrebujeme vyriešiť nejaký problém, tak prídeme na naše miesto a rozmýšľame o situácii, môže sa stať, že lesní duchovia nám pomôžu čo pocítime ako objavenie sa neočakávanej myšlienky. Duchov môžeme aj počúvať len tak, bez riešenia problémov. Lesní duchovia majú zvyčajne radi kontakty a s človekom hovoria radi, ale iba tomu, ktorému dôverujú. Nezabudnime, že akékoľvek myšlienky, ktoré pri podobných pokusoch sa vynárajú sú často vôľou Prírody, a preto ich je treba plniť, lebo Príroda nič zbytočné a hlúpe nedáva.
 
V tomto štádiu si môžeme – ale to nie je nevyhnutné – vybrať náš Šamanský Strom, ktorý bude uchovávateľom nášho vplyvu v lese. Môže to byť akýkoľvek strom, aj keď my už vieme, že Vyšní Bohovia sa prejavujú aj v stromoch – nielen zvieratách – a podľa takejto potreby si môžeme strom vyberať. Aký strom zodpovedá ktorému Vyšnému Bohovi si zistíme tiež na našom Koľadovom Dare. Keď vstúpime do lesa pristúpme k nemu a správajme sa k nemu ako k lesným duchom. Stromy žijú dlhšie ako ľudia, preto sa môžu s nami podeliť o svoju skúsenosť. Na to, aby sa náš strom stal Šamanským, si vezmeme z neho triesočku, šišku, list, alebo niečo podobné, ale v žiadnom prípade to nebudeme z neho odlamovať či rezať, aby sme ho nepoškodili a neponížili ho tak. Namiesto toho mu dáme napríklad náš vlas, čiastočku z nášho odevu a podobne. Vtedy medzi človekom a stromom vznikne puto a v budúcnosti sa v strome bude uchovávať časť našej sily, ktorá sa bude rastom stromu zväčšovať, pričom my nadobudneme aj jeho múdrosť. No netreba sa takto spájať so starým a chorým stromom, lebo ak on zomrie, tak aj my stratíme časť svojej sily. Aj tu je odpoveď na to, prečo kresťania začali vytínať a klčovať naše lesy... pričom to robia dodnes.
 
Ak už sme spomenuli Šamana, tak si rozoberme toto slovo. My už vieme, že v Bukvici nájdeme vysvetlenie – Obrazy – všetkých starých slov. Každá bukvica má svoju fonému, t.j. zvuk – to je to jediné, čo je dnešným vedcom známe, potom má svoje meno a vlastný Obraz – týchto je do 49 u každej a v určitých prípadoch aj číselný význam. Meno bukvice a jej fonéma sú dve rozličné veci, ktoré si nemôžeme zamieňať, keďže každá bukvica je zároveň elementom Svetonázoru našej Kultúry. Takto napríklad máme už známu bukvicu menom „JAŤ“ (Azbuka má bukvy, Staroslovienska Bukvica má bukvice) – „Ѣ“. Jej fonéma, t.j. zvuk je naše „IE“ a nikdy sa v slove nečíta ako „JAŤ“. Obrazom „JAŤ“ je Božie spojenie, vzájomné spojenie Nebeských a Zemských štruktúr a podobne. Takýmto zvukom sa prejavuje aj podvedomiu a v takomto význame ho aktivizuje. Na okraj si všimnime, ako dnes veľa ľudí uznáva indické mantry, no vlastné mantry – kompletnú zvukovú sadu Bukvice ani nepripúšťa. Slovo ŠAMAN pozostáva zo slabiky „ŠA“, čo je zároveň aj meno bukvice, ktorej zvuk v slove je „Š“. ŠA má Obrazy tíšina, pokoj, priestor, šírka, špecifický priestor, objemové rozširovanie, štruktúra a pod. MAN je zase nám známy „Človek“, pričom naše pôvodné Obrazy sú runové. Šaman je teda človek, ktorý vie pracovať s relativitou priestoru a času. To je jeden z Obrazov uložených v názve. Je to teda SLOVANSKÉ slovo, hoci ho v dávnej minulosti prevzali aj iné národy. Veď tu bola iba jediná Kultúra, naša Kultúra. Ak by niekto chcel silou-mocou tvrdiť, že „MAN“ nie je naše staré slovo, tak môže nám ukázať „Atamana“ inde ako u Kazakov?
 
Ďalej si môžeme urobiť vlastnú bakuľu, palicu. Robí sa zo suchého dreva, ktoré čo do dĺžky by malo byť asi o dlaň vyššie ako je výška človeka. Hrúbka palice musí byť taká, aby sa dobre držala v ruke. Samotné drevo by sa malo opracovávať čo možno najmenej, najlepšie je iba odstrániť hrče. Na palicu možno vyrezať napríklad runy. Keďže vieme, že všetky runy sú aj tak slovanského pôvodu, kľudne môžete použiť napríklad runy známe ako Algiz, Eihwaz a Perth, čo sú symboly ríše zvierat, rastlín a minerálov. Poľahky ich nájdete na internete.
 
No keď sme spomenuli vývojové ríše, cez ktoré sme už v minulosti našej evolúcie prešli, povedzme si o tom niečo viac.
 
Jedným z našich symbolov, ktoré sme v minulosti používali je aj kríž. Tento sme používali ako rovnoramenný, tak aj ten, ktorý prevzali kresťania, akurát naša symbolika nikdy neobsahovala mučenie ani človeka, ani zvierat. Teda oba kríže sú „naše“, akurát vždy a zásadne bez gymnastu.
 
Rovnoramenný kríž sa dodnes používa napríklad v obradoch čistenia domov od temných energií a jeho znakom (rovnoramenných krížom) rušia napríklad žreci takéto temné zóny v domoch. Rovnoramenný kríž je totiž symbolom štyroch ríš, ktoré existujú na Midgard-Zemi: nerastnej, rastlinnej, zvieracej a ríše človeka. Od nepamäti sa používal aj ako symbol človeka:
 
 
 
Najstarší symbol Človeka je totiž práve tento rovnoramenný kríž. Ramená symbolizujú Telo, Dušu, Ducha a Svedomie, pričom človek s takouto „výbavou“ má povinnosť sa evolučne vyvíjať, teda pohybovať nejakým smerom, čo je vyjadrené formou svastiky. Ak svastika má krajné priečky zelené (obrázok), tak symbolizuje svastiku typu POSOLOŇ, teda rotuje smerom doprava a to je zároveň smer Duchovného vývoja. Ak svastika má krajné priečky žlté, tak sa pohybuje doľava, symbolizuje svastiku typu KOLOVRAT (proti smeru hodinových ručičiek) a teda Duševný vývoj. Jeden aj druhý je formou evolučného vývoja, teda pohybu. Človek nesmie v evolučnom vývoji zastať.
 
Človek však žije vo Vesmíre, čo je symbolizované kruhom okolo svastiky, aj keď kruh môže predstavovať viacero funkcií. Nuž teda svastika v smere Kolovrat alebo Posoloň uzavretá v kruhu je prastarým symbolom človeka. Neskôr bol symbol svastiky vymenený za päťcípu hviezdu s hrotom nahor, čo symbolizuje päť elementov z ktorých pozostáva človek. Táto je zároveň symbolom bukvice „E“, čo je symbolom materiálneho sveta Javi, a preto nemôže nahrádzať nebeské spojenie, čo je „JAŤ“. Preto SLOVIEN a nie SLOVEN, teda Slovák, kresťan a bez chápania spojenia so svetom Pravi, Svetom Bohov. Veď ani dnes nám nie je jedno či povieme „VIERA“, alebo „VERA“ či „VÄRA“.
 
Dostávame sa k tretej a poslednej etape. Keď už máme všetko potrebné, tak môžeme prejsť k poslednému, tomu najzaujímavejšiemu – k priamemu kontaktovaniu sa s duchmi lesa. Sadnite alebo ľahnite si vo svojom priestore. Mala by to byť vhodná póza, taká, aby sa dalo sedieť alebo ležať dostatočne dlho. Zatvorte oči a najskôr iba jednoducho počúvajte hlas lesa, počúvajte, ako spievajú vtáci, ako šumia stromy, ako sa kolíše tráva a spieva vietor. Počúvajte 4-5 minút, počas toho sa snažte maximálne sa uvoľniť. Potom pozvite lesného ducha, povedzte mu, že chcete s ním rozprávať, alebo ho poprosiť o odpoveď. Ten najkomunikatívnejší duch hneď zareaguje, a vtedy s ním môžete začať hovoriť. V mysli mu dávajte otázky a tiež v mysli budete dostávať odpovede, pretože komunikácia s duchmi Prírody prebieha práve na úrovni mysle. Bude sa to podobať na rozhovor samého so sebou, ale v skutočnosti je tá odpovedajúca časť hlasom Prírody, ktorá je zastúpená duchom lesa. Opýtajte sa ho na jeho meno, povedzte mu svoje, najlepšie ak meno z menorečenia, lebo to je skutočné. Hovorte s ním o čom len chcete. Môžete sa podeliť o svoj problém, ktorý vás zamestnáva v súčasnosti najviac a vypočuť si odpoveď ducha. Môžete hovoriť o lese, o tom, čo ešte potrebujete urobiť, aby ste mohli sa lepšie stýkať s duchmi. Nedajte si nahovoriť, že tento rozhovor je iba výplodom vašej fantázie. Jednoducho komunikujte s duchom a získate dobrého priateľa a poradcu. Pred tým, ako odídete mu povedzte, že by ste s ním ešte chceli hovoriť a opýtajte sa ho, kedy bude pripravený. Potom sa rozlúčte a môžete odísť. Po stýkaní sa s duchom sami na sebe pocítite, že sa cítite oveľa lepšie, vaša vnímavosť a nálada sa rýchle zlepší.
 
Teda toľko o komunikácii s Prírodou a vzájomnej spolupráci s ňou, nie jej drancovaní. Budúcnosť je v našich rukách, nedajme si ju tvarom a smerdom vziať.
 
SLÁVA KOĽADOVI!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.