Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  2014
2014
Hľadanie pravdy - Hľadanie


 

 
Hoci vieme, že kresťanský Nový rok nemá nič do činenia s našimi prastarým tradíciami, je to tak či onak čas v ktorom si väčšina ľudí po celom svete dáva rôzne sľuby, novoročné záväzky, či chystá nové plány do nachádzajúceho roku. Je to tradícia, s ktorou sme sa akosi zžili, hoci sme jej detaily v minulosti nechápali. Ale budiž – nech je to tak. Zatiaľ žijeme v otrokárskom systéme a viditeľne sa veci akosi vôbec k dobému nemenia. No je to naozaj tak, naozaj sa nič nemení?
 
Teraz ponechajme bokom védické proroctvá a prastaré texty, ale pozrime sa na proroctvá z iných zdrojov, možno povedať civilizačných. O proroctve mnícha Malachiáša, podľa ktorého sa ujal funkcie už posledný pápež sme hovorili, rovnako sme sa už oboznámili aj s proroctvom z neznámeho zdroja – predpokladá sa Cayce alebo Vanga – o celkovom počte 44 prezidentov USA, pričom Obama je rovnako ako v prípade pápeža vo Vatikáne posledným, 44. prezidentom USA.
 
Je známe, že plánovanie nadchádzajúcich udalostí – podobne ako v minulosti starostlivo naplánovaná a realizovaná deštrukcia socialistického systému – prebieha za viac než horlivej podpory Vatikánu, ale pozrime sa na vec z inej strany. Internetový portál Hlas Ruska priniesol 5. decembra 2013 rozhovor s egyptskou numerologičkou a astrologičkou, o ktorej sme v našich končinách predtým neslýchali. No slýchali či neslýchali, naše „slobodné“ média majú iné „slobodné“ úlohy.
 
 
Egypťanka Džoj Ajadová v interview pre Hlas Ruska uviedla, že v roku 2014 sa zmení mapa sveta, čo sa odrazí aj na Rusku. Jej doterajšie predpovede sú veľmi presné, pričom 5. decembra uviedla, že ešte v roku 2013 bude v Egypte snežiť – stalo sa. Čo sa týka Ruska, v prvom interview uviedla, že Rusko bude musieť odolať veľkému útoku teroristov. No úspech dosiahne „vďaka jeho silovým štruktúram a vďaka akýmsi technológiám, o ktorých zatiaľ nevieme“.
 
Keďže prvá predpoveď – nepravdepodobný sneh v Egypte – sa do niekoľkých dní splnila, Hlas Ruska kontaktoval Egypťanku druhý raz, pričom v druhom interview svoje predpovede ešte spresnila. Vyjadrila sa priamo aj k USA:„V tejto krajine môžeme čakať na budúci rok vážne prírodné kataklizmy. Okrem toho dôjde v krajine k veľkému rozkolu v spoločnosti, ktorý môže byť začiatkom konca tej Ameriky, na akú sme si zvykli.“
 
Výsledkom udalostí – pravdepodobne roku 2014 – bude, že „že Rusko získa veľký vplyv vo svete, väčší ako Amerika a Čína“.
 
Musíme si všimnúť jeden zaujímavý detail jej predpovede, a síce „Všetky dôležité udalosti, ktoré predurčili začiatok novej epochy, sa už stali v roku 2013. Zatiaľ je veľa z tých udalostí pred ľuďmi skrytých, ale onedlho sa o nich dozvieme“. Čo mohla mať na mysli? Presne to síce sotva dozvieme, ale núka sa nám niekoľko možností, ktoré sú ako informácie prístupné, no „slobodné“ média – máme na mysli najmä „dobre informované“ naše – sa im nijako nevenovali, keďže je predsa oveľa dôležitejšie sa venovať rôznym reality show a iným priamym či nepriamym anglosaským importom.
 
Nuž, prvou zaujímavou informáciou je to, že podľa ruskej služby britskej BBC Golfský prúd pravdepodobne v apríli 2013 zmenil svoj smer tak, že sa oddialil od brehov Európy a smeruje rovno na sever:
 
 
 
 
 
Aké to môže mať reálne následky? Nuž, nám dobre známy autor mnohých kníh o Tibete Lobsang Rampa už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v jednej z nich uviedol, že ZSSR malo pre prípad, že bude napadnuté USA a NATO pripravenú stratégiu, ktorá spočívala v tom, že ruská ponorka mala odpáliť jadrovú nálož pod jednou z hôr na dne Atlantiku. Akcia bola starostlivo vypočítaná na to, aby zničenie tejto hory zmenilo tok Golfského prúdu tak, že sa vzdiali od brehov Veľkej Británie. Ak sa tak teraz stalo bez vojenského o zásahu znamená to, že veľké zmeny naozaj začali. Ich dosah si asi málokto vie naozaj predstaviť.
 
Podľa viacerých informácií, ktoré sú dostupné na internete môžeme zistiť, že otázka Golfského prúdu je na „pretrase“ už pomerne dlho. Okrem iného existuje predpoklad, že už ekologická katastrofa v Karibskom mori pred tromi rokmi – havária ropnej plošiny – bola zameraná na Golfský prúd. Tento totiž začína práve v Karibskom mori. Ak niekto nevidí logiku prečo „by si to robili sami“ ten určite nie je čitateľom našej stránky a nebudeme mu to zľahčovať.
 
Ale tak či inak, na „renomovaných stránkach“ sa o zmene toku Golfského prúdu nič nedozviete... ale to nás už nijako nemôže prekvapiť.
 
Pred tým, než zanecháme našu astrologičku si však musíme povedať, že ku všetkým informáciám musíme VŽDY a ZÁSADNE pristupovať na základe ZDRAVOMYSLIA. Málo známym faktom napríklad je, že hoci Vanga mala veľmi presné predpovede, nie všetkým možno na 100% veriť. V určitom čase totiž bolo rozhodnuté, že Bulharsko sa musí viac „napojiť“ na ZSSR, a preto spravodajská služba nasadila na Vangu psychotropný generátor. Pomocou neho „vydala“ niekoľko predpovedí, najmä ide o tie, ktoré hovoria o Rusku ako krajine budúcnosti pre Bulharsko. To samozrejme nemusí znamenať, že všetko, čo povedala je upravené. Potreba zdravomyslia je teda vždy a všade nevyhnutná.
 
Keď sme už spomenuli psychotropnú zbraň, dodajme ešte jeden detail. Pomocou neho bol totiž vykonaný pokus zlikvidovať Vedagora. Pred nejakými rokmi – keď začínal so svojimi besedami po Rusku – začalo na jeho stretnutia chodiť stále viac a viac ľudí. Pri jednej príležitosti v Petrohrade mal cyklus prednášok viac dní za sebou – pričom každý deň bolo v sále okolo 800 ľudí – bolo rozhodnuté, že takto to nemôže ďalej ísť. Preto v noci, keď spal na hoteli bol na neho nasadený psychotropný generátor, pričom postupne bol vykonávané útoky na viaceré orgány jeho tela, výsledkom čoho mala byť jeho smrť. Vedagor je známy tým, že sám vidí astrálne bytosti a má aj takýchto učiteľov, že dokáže sa premiestňovať v astrále a teda prenášať svoje vedomie. Sú mu vlastné metódy meditácie a v podstate všetky tie veci – vrátane jogy – ktoré aj sám vyučuje. Pretože má takéto schopnosti, tak sa začal aktívne brániť, no boj s neľútostným strojom sa dlho vydržať nedá. Podľa jeho vlastných slov vtedy pochopil, čo to je „hľadať piaty kút v izbe so štyrmi kútmi“.
 
Vedagor pochopil, že boj nemá šancu vyhrať a preto sa v jednom okamihu proste vzdal – prestal sa aktívne brániť s myšlienkou, že ak už nastal čas jeho odchodu k Predkom tak dobre, nech sa tak stane. On totiž vzhľadom na svoje astrálne cestovanie patrí medzi tých, ktorí presne vedia, kde po smrti pôjde – kde na neho už s radosťou čakajú. S myšlienkou na svoj Rod teda „vypol“ svoju ochranu. No tu sa stalo niečo nepredvídateľné. Naše Rody majú svoje egregory staré miliardy a miliardy rokov – je to najväčšia sila Vesmíru. „Odpojením“ sa od aktívnej obrany ale s koncentráciou na svoj Rod vystavil pôsobenie psychotropného generátora priamemu kontaktu s Rodovým egregorom. Obrovská sila skoncentrovaná za miliardy rokov v Rodovom egregore temer v okamihu zničila psychotropný generátor. Obsluha tohto zariadenia tiež dopadla veľmi zle – niektorí boli zabití na mieste, iní sa pomiatli. Odvtedy už na Vedagora nikdy takýto pokus neopakovali. Ak sa napojíme na Rodový egregor, tak NIČ v tomto Vesmíre nás nedokáže poraziť. No kľúčové slovo je „NÁS“. Ako ďaleko sme od „kritickej“ masy? Dosiahneme, či skôr, máme záujem ju vôbec dosiahnuť?
 
Takže v tomto duchu pokročme k ďalším známym faktom, ktoré nám môžu povedať, čo sa môže stať roku 2014 aj bez toho, aby sme sa „hrali“ na prorokov.
 
Nikoho z našich čitateľov už nemôže prekvapiť, že za posledné roky všetky rozhodnutia G8 a G20 boli zamerané iba na jedno – ako zničiť veľkú časť obyvateľstva Zeme, ako zničiť prostriedky, pomocou ktorých národy môžu existovať. Terajšia elita sa takto chce stať bohmi Na pustej Zemi.
 
Výsledkom systematickej práce najmä elity USA a Veľkej Británie – politikov a ideológov – za posledné desaťročia je aj to, že dnes už v podstate existujú na svete ako keby iba dva národy – národ tvorca hodnôt a národ parazit, teda spotrebiteľ. Kto kde patrí napríklad v našich podmienkach? V našej krajine žije (pohodlne) už milión Cigánov, teda parazitov, ktorí určite nemajú záujem krajinu podporovať a budovať. Platíme ich. Ďalej tu máme milión dôchodcov. Títo si síce svoj dôchodok zaslúžia – veď celý život pracovali – ale v každom prípade už nové hodnoty netvoria. Ak by sme sa však skladali iba na nich, tak to by ešte bolo únosné. Potom tu máme veľkú skupinu nezamestnaných, mládež, ktorá síce za mozole svojich rodičov študuje, ale ktorú vzdelávacia mašinéria tvarov programuje tak, že rodičov väčšinou nerešpektujú a napríklad vo voľbách volia tých, ktorí sú „in“. No aké majú reálne životné skúsenosti a schopnosť odhadnúť koho a čo vlastne volia? Ďalej tu máme bankárov, právnikov a v neposednej rade tu je veľká skupina úradníkov, ktorí síce sú potrební na chod štátu, ale parazitický systém je zostavený tak, aby všetci paraziti – veď sa starajú o svoje rodiny – mali prístup k válovu štátneho rozpočtu. Do tohto však nemajú prístup tí, ktorí naozaj niečo v tomto štáte tvoria, teda výrobní robotníci a remeselníci. Ak títo zaniknú tak padne všetko, ale paraziti si to dnes už ani neuvedomujú. Chcú žiť nad pomery a v blahobyte, pričom stav tých, z ktorých všetci cicajú nikoho nezaujíma. Takže koľko ľudí dnes živí jeden remeselník či robotník..? Ako dlho môže ešte takýto stav vydržať?
 
Kríza, ktorá vznikla r. 2008 bola starostlivo a systematicky pripravená, nešlo o nijakú náhodu a ani len tak, sama od seba, nezanikne. Má pred sebou postavené úplne konkrétne, detailne rozpracované ciele a vyšpecifikované postupy. Systematicky vháňa svet do jednej veľkej jamy, z ktorej je východisko už iba v systéme globalizácie.
 
V Londýne sa 1. a 2. apríla 2009 stretla G20-ka a posudzovala otázky východísk z aktuálnej krízy. Hoci neexistujú žiadne skutočné indikátory toho, že kríza ustupuje bolo im v Londýne oznámené, že východiskom z krízy budú predpokladané národné revolúcie, ktoré zmetú dnešné lokálne elity v jednotlivých krajinách ako keby svojimi vlastnými národmi. Účastníkov G20 spáva vystrašila, lebo bolo jasné, že revolúcie v ich krajinách je povinná likvidácia elít ich národov, čo reálne znamenalo aj to, že takýto plán je už hotový a čaká na spustenie. Vtedy im bola oznámená aj schéma rozdelenia sveta na tri časti a aj podmienky na rozpútanie medzinárodných vojen.
 
Revolúcie boli naplánované najskôr v Severnej Afrike, potom prejdú do Ázie a následne sa dostanú aj do Európy, čím vznikne už globálna vojna. Ilúzie, ktorými nás dnes kŕmia média sú iba klišé, propaganda, ktoré má zaručiť, aby nikto vojnu naozaj nečakal, a teda sa na ňu ani nepripravoval.
 
Ale ako vznikla napríklad „elita“ v našej krajine? Po prevrate začali ambiciózni jednotlivci a skupiny rozkrádať bývalý štátny majetok. Jedny priamo, iní nepriamo. Treba si uvedomiť, že pokiaľ nejde o tvara, tak takto sa chovajú najmä členovia kasty Smerdov a čiastočne Vesov. Spoznáte ich podľa toho, že „hrabú“ najmä pre seba, pričom Vesi môžu niekedy myslieť aj na obohacovanie svojich rodín. Nikto z týchto nízkych kást – hoci aj našich rodákov – nemyslí vo veľkom obraze, t.j. nezaujíma ho osud krajiny, len hromadenie majetku pre seba a svojich príbuzných, najčastejšie však iba svoje rodiny. Nedajte sa pomýliť ich rečičkami – niektorí síce budú mať plné ústa „Slovanstva“, ale ak k ním prídete napríklad s požiadavkou o sponzorovanie hoci malej slovanskej akcie, tak hoci majú na účtoch milióny, nedajú vám na takýto účel nič. Teda si zapamätajme, Víťaza a Mudrca spoznáte tak, že určite nenahrabal veľký majetok a trápi ho najmä osud krajiny Predkov, aj keď to často – pre nedostatok poznania – ešte nevie vyjadriť. No sami najlepšie vieme, koľko takých ľudí je...
 
Paradoxom je, že ak sú títo zbohatlíci Slovania, tak nemôžu nad svoje pomery nadobudnúť viac peňazí, než im reálne treba z pohľadu ich karmického, teda evolučného cyklu. Ak nahonobili oveľa viac, než dokážu sami aj so svojim deťmi v tomto živote minúť, tak už začali „tunelovať“ peniaze, ktoré sú karmicky „vyhradené“ členom ich Rodov. Oni si to síce neuvedomujú, ale okrádajú vlastné Rody. Najmä teda tieto. Samozrejme, že toto nemôže byť nijaký záslužný čin a raz sa bude treba z toho pred svojimi Rodmi zodpovedať, ale to už bude veľmi neskoro z pohľadu tohto života. Ak by však tieto peniaze investovali do znovunastolenia starej Kultúry, tak urobia veľmi dobrú vec. Ale koľko takých poznáte?
 
Elity štátov, ktoré nadobudli kradnutím obrovské majetky si naivne myslia, že sa dostali „za vodu“, teda mimo dosah udalostí, a to iba na základe peňazí. Ich úlohou však bolo – lebo nepostrehli hru, ktorá tu beží – iba urobiť špinavú robotu – okradnúť vlastné národy, resp. Rody. Ak si naivne myslia, že sa stanú napríklad novými Rotchildami tak sa osudovo mýlia. Rotchildovci tu už totiž sú. A títo nemajú v pláne sa s nikým deliť. No a naši „elitári“ konajú na úrovni myslenia svojich kást, do ktorých patria. Nahonobili majetok a myslia si, že to stačí. No dejiny ukazujú, že vždy nato príde potreba sa vojensky ubrániť, aby o to, čo nadobudli neprišli. Koľkí z nich sa fyzicky na také niečo pripravujú? Alebo aspoň si vytvorili vlastnú, dobre platenú a vycvičenú bezpečnostnú jednotku? A tu sa v plnej nahote ukáže ich kastový pôvod. Väčšinou sa totiž vôbec nezaoberajú otázkou výcviku bojových umení a v prípade „problémov“ rátajú so zásahom štátu a jeho silových štruktúr. A či si niekoho aspoň platia? Iba ak v minimálnej mzde... a takto ich aj taký "minimalista" ochráni.
 
Keďže sa nad takýmito vecami nijako konkrétne nezamýšľajú je vidno, že nemajú schopnosť reálne predvídať budúcnosť a nadchádzajúce udalosti, myslia si, že budúcnosť sú peniaze. Myslia si, že keď spolu s ostanými, ktorí sú ako oni okrádajú svoje národy, tak že to je proste normálne. A takýchto je aj cca 99% svetových lídrov. No realita je taká, že ich peniaze ich neuchránia pred vlnou nadchádzajúcich zmien, práve naopak, vďaka svojim peniazom sa stali dobre viditeľným cieľom pre tých, ktorí všetko považujú za svoj majetok. Zmeny sa už začali a peniaze sa koniec koncov jesť nedajú.

Svet sa teda dostal na pokraj explózie. R. 2011 sa začali prvé demontáže politických režimov, ktoré boli k svojim obyvateľom veľmi dobré – Tunis, Egypt, potom Líbya. No to nebol ešte skutočný začiatok, je to iba niečo ako predohra začiatku. Táto tzv. „Arabská jar 2011“ bola financovaná zahraničnými fondmi.

Dokonca aj New York Times v článku otvorene priznal, že USA pomáhali budovať povstania. V článku sa spomína účasť takých inštitútov ako Medzinárodný republikánsky inštitút, Národný demokratický inštitút, Národný fond za demokraciu, Movements.org a organizácia Freedom House v arabských prevratoch, ako aj ich úloha v príprave, výcviku a udržiavaní nepokojov.
 
Podľa toho, ako sa situácia vyvíja je možné retrospektívne vidieť, že každá destabilizácia bola vyvolaná a riadená s konkrétnym cieľom, ktorý bol stanovený oveľa skôr, než nepokoje začali.
 
Tunis a Egypt padli po oboch stranách líbyjských hraníc, pričom ohniská destabilizácie sa objavili v celom regióne, vrátane Saudskej Arábie a Jordánska.
 
Nanovo „usporiadaný“ Blízky Východ len podporil likvidáciu nedemokratického režimu v Líbyi. Nové a slabé vlády v Tunise a Egypte začali vzápätí slúžiť ako kanály na dodávky zbraní pre „domácich povstalcov“ v Líbyi, ostatné už poznáme.
 
„Hlavnou cenou“ tejto etapy je očividne Irán, pričom predtým mala padnúť Sýria, ktorá je natoľko drzá, že sa nechce zúčastniť plánu globalizácie, ale je aj neoddeliteľnou súčasťou rastúcej protiváhy takých síl ako Irán a Rusko v regióne, ktorý stojí v ceste Západu. A Irán sa sám osebe už nachádza v oblasti realizácie tajných operácií, vrátane špeciálnych jednotiek USA a ich spravodajských služieb priamo na svojom území. Tieto činnosti zahŕňajú aj aktivitu Západom vyzbrojených, vycvičených a riadených teroristických organizácií, ktoré pôsobia proti legitímnej vláde Iránu, vrátane diverzných akcií proti jeho infraštruktúre. A nájdete to aj dobre opísané na stránke Brookings Institute.
 
V Sýrii v meste Tartus má však Rusko svoj jediný prístav v Stredozemnom mori. Tento bol len pred niekoľkými rokmi kompletne zrekonštruovaný a prestavaný tak, že teraz môže prijímať aj najťažšie ruské bojové lode, čím sa dosiahla protiváha neúmernému rozširovaniu sa NATO nadol, smerom k hraniciam Ruska, ako aj umožňuje držať pod kontrolou západné flotily na sever od Suezu.
 
 
Tzv. výskumné inštitúty, ktoré o. i. financujú „spontánne ľudové povstania“ dosiahli celkový konsenzus v záležitosti jednopolárneho (Nového) svetového poriadku „medzinárodných zákonov“ a „medzinárodných inštitútov“, ktoré sú nad národnými suverenitami, pričom zároveň prišiel čas potvrdiť túto zvrchovanosť – alebo ju aj stratiť. To len pre prípad, že sa ľudia začnú prebúdzať z kómy nevedomia ohľadom neľudí. Toto bolo úplne jasne vyjadrené v materiáloch Brookings Institute, ktorý sa nazýva „Líbyjský test Nového svetového poriadku“ešte vo februári r. 2011. V tomto dokumente sa nijako netaja, že intervencia do Líbye je „skúška, ktorú musí medzinárodné spoločenstvo nevyhnutne podstúpiť. Jej neúspech by totiž mohol v budúcnosti otriasť dôveru ľudí v tomto regióne v nástup epochy Nového svetového poriadku a nadvlády medzinárodného zákona“. 
 
 
Tieto „spontánne ľudové povstania“ je povinnosť brániť (responsibility to protect – R2P), čo sa v praxi aplikuje ako impulz, ktorý musí potvrdiť zodpovedajúci „medzinárodný zákon“. Ľahko sa dá vidieť, že oná R2P prichádza po tom, ako v krajine-obeti vypukne ohnisko násilia, ktoré je štedro kŕmené a plne riadené spoza hraníc. Takto sa dá poľahky vidieť, že onen „medzinárodný zákon“ je vlastne slabo zamaskovaná zámienka na imperialistickú vojenskú inváziu, čo sme dobre videli v Líbyi a len tak tak že nie v Sýrii. Termín „medzinárodný“ v skutočnosti označuje evolučnú fázu anglo-amerického imperializmu, v rámci ktorej dochádza k demontážam a potláčaniu národných vlád po celom svete.
 
Len na okraj tohto problému si pripomeňme, že už veľmi skoro po smutne známom útoku z 11. septembra 2001 vyhlásil W. Clark, že existujú plány zamerané na zámeru politických režimov po celom Strednom Východe, čo v skutočnosti znamená napadnúť a zničiť vlády 7 krajín: Iraku, Sýrie, Sudánu, Iránu, Libanonu, Egypta a Líbye.
 
Nuž dnes už je jasné, že Sýria sa „nepodarila“, pretože do hry aktívne vstúpilo Rusko. Bolo to totiž veľmi priehľadné, celá mašinéria je nakoniec tak či onak nasmerovaná na deštrukciu Ruska, takže je iba logické, že ďalej sa už ustupovať nedalo. Je jasné, že nová, demokratická vláda (v zmysle Platónovej definície) v Sýrii by službách Pentagónu okamžite zrušila ruskú základňu v Tartuse. Tu nastúpila okamžitá odveta vo forme ďalšej farebnej revolúcie na Ukrajine, ale tu znovu utrpeli neúspech. Je len logické, že odveta musí prísť, a práve preto nastúpia ďalšie a ďalšie teroristické útoky po Rusku. Nám je jasná aj ďalšia súvislosť, teroristické útoky v Rusku je iba forma rituálneho prinášania ľudských obetí – najmä bielych ľudí. Nuž, zásoby energie tvarom dochádzajú. Ale niečo podobné predpovedá aj egyptská numerologička a astrologička.
 
Naša mašinéria „slobodných médií“ utajuje pred nami mnohé veci lepšie, ako ich kolegovia na Západe. Egyptská astrologička totiž povedala, že aj USA sa majú dotknúť zásadné zmeny už v tomto kresťanskom roku. Čo také sa už dlhšie „varí“ v USA? Nuž, mnohí experti predpokladajú, že na mape Severnej Ameriky sa môže už čoskoro objaviť niekoľko nových štátov, napríklad Centrálna Severoamerická republika, Kalifornské štáty, Atlantická Amerika či Texaská republika. Aljaška sa môže znovu vrátiť Rusku a Havaj pripadne Japonsku. Práve takto vidia budúcnosť USA mnohí odborníci, pričom tento scenár sa očakáva už najbližších rokoch. Odkiaľ takéto predpoklady?
 
Už r. 2007 prebehla v USA udalosť, ktorá sa čo do vážnosti dá prirovnať k výbuchu bomby. Hneď 5 centrálnych štátov USA: Nebraska, Severná a Južná Dakota, Montana a Wyoming vyhlásili, že vystupujú z Únie. Obyvateľstvo týchto štátov sú väčšinovo domorodí Indiáni. Jednostranne zrušili všetky zmluvy, ktoré podpísali ich predkovia s americkou vládou vo Washingtone ešte pred 150 rokmi. Podľa názoru odborníkov, po tomto akte sú tieto štáty formálne nezávislé a nepatria viac do Únie. Podľa medzinárodných zákonov majú totiž Indiáni plné právo na sebaurčenie. Ale ako vidno, medzinárodné zákony pre vládu USA platia len vtedy, keď je to výhodné jej.
 
Argumenty Indiánov sú jasné a jednoduché: toto je naša zem, Európanov sme tu nepozývali, prišli nepozvaní a s násilím, nechovajú sa k nám dobre.
 
Vláda USA oficiálne tento akt interpretovala ako formu indiánskeho vtipu, no tento postoj iba viac a viac núti Indiánov k tomu, aby ďalej konali a žiadali svoju nezávislosť. Majú dosť argumentov, na medzinárodnú arénu môžu prísť napríklad s obvineniami, že Američania na nich páchajú genocídu. Veď Indiáni v USA žijú naozaj zle. Je tu situácia asi ako v stredovekej Európe: každé štvrté dieťa zomiera, 60% obyvateľstva sú alkoholici, 99%, t.j. prakticky všetci žijú pod hranicou biedy. Životná úroveň Indiánov v USA je jednou z najnižších nie v USA, ale na svete. Priemerne sa dožívajú 44 rokov, horšie to je už iba v Bangladéši.
 
To, čo v USA nazývajú „Indiánske rezervácie“ pochádza priamo z vojenskej terminológie – tvrdí jeden z indiánskych aktivistov Russel Mince.
 
 
Indiánska rezervácia je v skutočnosti klasický koncentračný tábor. Indiáni nemajú žiadnu ústavnú ochranu, žiadne občianske práva, žiadnu súdnu ochranu. Je to skutočný koncentračný tábor.
 
Ďalším kandidátom je štát Texas. Čo do obyvateľstva je druhý najľudnatejší v Únii, rozlohou predstavuje územie bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. V apríli r. 2009 jeho guvernér Rick Perry prehlásil, že Texas sa chce stať nezávislým štátom. Vyhlásil, že keď Texas r. 1845 podpísal zmluvu o svojom pripojení sa k Únii, tak v zmluve bola a je klauzula, ktorá zabezpečuje, že keď sa budú chcieť v budúcnosti osamostatniť, tak majú na to právo. Zaujímavosťou je, že kandidatúru na budúceho prezidenta USA si už podal aj Chuck Norris.
 
USA má 50 štátov, pričom 48 z nich má deficit v rozpočte. Ropný Texas takéto ekonomické problémy nemá, ale platí najvyššie federálne dane v Únii. Texas teda kŕmi celé USA. Toto je zároveň hlavný dôvod, pre ktorý sa chcú oddeliť od USA.
 
2014_6.jpg
 
Guvernér ďalej vyhlásil, že ak ich Washington neprestane dusiť vysokými federálnymi daňami, tak z Únie naozaj vystúpia. Texas sa r. 1836 násilne oddelil od Mexika, a teda nikdy predtým nepatril do USA. Má teda plné právo sa k tomuto stavu vrátiť, veď spočiatku 9 rokov aj samostatným bol. No Únia mu pohrozila vojnou, tak v tom čase bolo výhodnejšie neodporovať a pripojiť sa k Únii. K Únii sa však pripojil na základe špeciálnych podmienok, ktoré sú zakotvené v zmluve a dodnes platné. Jedna z podstatných podmienok zmluvy je, že z Únie môžu vystúpiť, stačí, aby bolo v štáte vyhlásené referendum o autonómii medzi obyvateľstvom.
 
Ďalším kandidátom je San Francisco. 53% jeho obyvateľstva sú etnickí Číňania, no reálne sa pod vplyv Číňanov dostalo nielen San Francisco, ale celé tichooceánske pobrežie. Napríklad v štáte Washington bol do r. 2005 guvernérom etnický Číňan. Práve za jeho pôsobenia začali hlavné mesto štátu Washington Olympia nazývať hlavným mestom čínskej imigrácie do USA.
 
Podobne na juhu USA už prevládajú Mexičania, napríklad v štáte New Mexico sa španielčina už stala druhým úradným jazykom, čo je reálne aj v Arizone. Dnes sa už napríklad stáva, že po prílete do Miami vám prvé otázky podá imigračný úradník v španielčine. V školách južnej Kalifornie je španielčina už prvým Jazykom, angličtina je iba druhá.
 
V USA sa očakáva ďalšia vlna krízy, ktorá môže urýchliť rozpad krajiny. Väčšina štátov sa bude chcieť odpojiť, no centrálna vláda sa len tak svojho postavenia nevzdá. Je oprávnený predpoklad, že do poslednej chvíle sa bude snažiť všetkými dostupnými prostriedkami udržať rozpadajúce sa USA, t.j. určite použije silu. Väčšina odborníkov očakáva vypuknutie občianskej vojny, pretože každé etnikum dnes žijúce na území USA si bude riešiť svoje problémy. Osem štátov už deklarovalo svoj záujem o nezávislosti na USA a dvanásť ďalších takéto riešenie skúma. To je dnešný stav, aj keď v tomto okamihu už môžu byť počty iné, ale sotva v prospech udržania molocha vo Washingtone D. C...
 
Pred niekoľkými rokmi publikoval Dominic Sandbrook v Daily Mail Online – jednom z najčítanejších médií Veľkej Británie – predpoveď o tom, ako sa Európa k roku 2018 dostane do vojny, ktorá sa následne stane globálnou. Jeho európsky scenár opisuje 7 rokov postupného vývoja situácie, a to od r. 2011 po rok 2018. Sandbrook použil vo svojej predpovedi väzby na konkrétnych politikov, ktorí viedli svoje krajiny v čase publikovania jeho predpovede, pričom dnes je jasné, že situácia sa presne v zmysle tohto scenára nevyvinula, ale na druhej strane nemá k nemu ďaleko. My už vieme, že na programovanie spoločnosti sa používajú obrazy, ktoré majú v skutočnosti mnoho hrán. Kto berie takéto veci „ľavopolguľovo“, t.j. ako keby vo fonetickom, nie obraznom význame, tak ten to zvrhne zo stola s odôvodnením, že je to aj tak blud, lebo presne tak sa to zatiaľ nevyvinulo. My však vieme, že tvari nám musia vopred oznámiť, čo s nami chystajú bez ohľadu na to, ako to naša biomasa prijme. Keď sa plány začnú meniť na skutočnosť bude už neskoro – ale presne o tom im ide. „Literu zákona“ dodržia, ostatné je náš problém, resp. problém biomasy. My si teda vezmeme z jeho štúdie iba „kostru“, detaily budemem považovať len za ilustráciu pre názornosť. Lebo už len samotný fakt, že sa jedná o materiál, ktorý vznikol v Londýne, ho nemôžeme brať na ľahkú váhu. No vieme aj to, že všetko je možné zvrátiť – ale na to treba poznanie, ktoré málokto dnes hľadá...
 
Podľa Sandbrooka bude problém spojený s ohrozením stability EURA. V Grécku sa situácia zmení na pouličnú vojnu, rozhnevané davy obsadia grécky parlament v Aténach a Grécko odstúpi d Eura. Na druhý deň nastane na európskych burzách katastrofa. Následne Francúzsko a Nemecko pošlú do Grécka po 5 000 vojakov, aby v Aténach nastolili poriadok. Obyvateľstvo ich však privíta molotovovými koktajlami.
 
Z Grécka sa nepokoje dostanú do Talianska, pričom situácia si vynúti zásah armády. Následkom budú bombové útoky v bankách Ríma, Milána a Turína. Útoky proti bankovým inštitúciám sa nato začnú aj v Nemecku, Veľkej Británii a Írsku.
 
V Taliansku budú musieť na zvládnutie situácie vyhlásiť v niektorých oblastiach stanné právo, následkom čoho sa však rozpúta v krajine občianska vojna. Taliansko požiada o vojenskú pomoc svojich európskych partnerov. Francúzsko pošle na pomoc 15 000 vojakov, Nemecko a ostatné európske krajiny pošlú ďalších 14 000 vojakov do Grécka.
 
Následkom politiky Eura a na neho naviazaných a Bruselom vyžadovaných reforiem finančného a daňového systému zavládne v Európe nespokojnosť a od Paríža po Budapešť sa začnú pouličné nepokoje. Ich obeťami budú väčšinou cudzí robotníci a turisti.
 
Finančná kríza sa prejaví aj v Litve, kde úroveň nezamestnanosti prekročí 35%. V tejto krajine – ako aj ostatných demokratických (opäť myslíme pôvodný, Platónom opísaný význam) pobaltských republikách žijú Rusi, ktorí sa tu narodili a dodnes nemajú občianske práva. Zaujímavé je, ako sa EÚ „dojemne“ stará o rovnosť všetkých ľudí, ale potlačovanie ľudských práv v pobaltských republikách – keďže je „iba“ proti Rusom – jej nevadí. V Litve je približne tretina obyvateľstva Rusi a je to diskriminovaná časť obyvateľstva. Vplyvom udalostí tam vznikne odpor a povstanie. Litva začne genocídu Rusov, následkom čoho ruská armáda prekročí hranice a z potreby uchrániť Rusov pred vyvraždením vstúpi do Rigy. USA a ostatné krajiny NATO nezasiahnu. V tejto predpovedi Sandbrook pokračuje s tým, že Rusko nakoniec bude musieť riešiť problém ochrany svojich občanov – Rusi v pobaltských krajinách, keďže im tieto krajiny nedali občianstvo majú ruské pasy – aj v Lotyšsku a Estónsku. Trochu divne vyzerá jeho predpoveď, že budú musieť obsadiť aj Bielorusko, lebo v tejto krajine určite neexistuje perzekúcia Rusov. Práve naopak, Bielorusko je súčasťou spoločného obranného spoločenstva, Šanghajskej zmluvy a aj Colnej únie.
 
Francúzsko obviní Veľkú Britániu, že práve ona vyprovokovala globálnu krízu a Paríž začne otvorene vystupovať proti Londýnu. Ďalšou zaujímavosťou je, že podľa Sandbrookovej verzie začne Francúzsko presadzovať prístup, že budúcnosť Európy je vo Francúzsku na Západe a Rusku na Východe. Dôjde k značnému zblíženiu stanovísk Francúzska a Ruska. Prečo to je zaujímavé? Lebo práve toto predpovedá v jednej zo svojich kníh zo sedemdesiatych rokov Lobsang Rampa – Chapters of Life. V tejto knihe je podaný aj náčrt rozsahu kataklizmy, ktorá na svet príde.
 
Francúzsko dá všetkých krajinám EÚ ultimátum, že sa majú vrátiť do Eurozóny, teda k Euru, lebo inak za to draho zaplatia. Premiér Veľkej Británie odstúpi a odíde do USA, pričom Veľká Británia vyhlási, že vystupuje z EÚ.
 
Ďalšie ozbrojené nepokoje vypuknú v Belgicku, kde je krajina rozdelená medzi Flámov a Valónov. Francúzsko vyšle vojakov na ochranu francúzsky hovoriacich Valónov, Británia na odvetu vyšle svoju armádu, ktorá sa zapojí do bojov na strane Flámov. Následkom tohto začne vojna medzi Francúzskom a Britániou. Po roku bojov Francúzsko porazí Veľkú Britániu. Na strane Francúzska vstúpili do bojov aj Španielsko a Taliansko, finančne ich podporí Nemecko a materiálnu pomoc zašle aj Rusko, pričom USA do vojny vôbec nezasiahne. 75 000 britských vojakov, ktorí boli vyslaní do Belgicka bolo obkľúčených a väčšinou zlikvidovaných, zvyšky boli internované v koncentračných táboroch. Vo veľkej Británii začnú protivojnové a protikapitalistické demonštrácie, ktoré prerastú do pouličných nepokojov a drancovania. V Škótsku väčšina obyvateľstva požiada o nezávislosť od Veľkej Británie, v Severnom Írsku vzplanie vlna ozbrojeného odporu. Európa vyzve Veľkú Britániu aby rešpektovala, že je súčasťou Európy, a teda že do nej patrí a musí ukončiť svoju nezávislosť...
 
Dnes môžeme všetky tieto informácie a predpovede považovať za teórie, ale dobre vieme, že len tá teória je dobrá, ktorá sa dá použiť v praxi. Podľa Egypťanky Ďzoj Ajadovej budeme vidieť prvé konkrétne zmeny už v kresťanskom roku 2014. Či to bude alebo nebude niečo v takom duchu, ako môžeme čakať z horeuvedených predpovedí ukáže čas. A možno, že už čoskoro.
 
Ajadová však trvá na tom, že rok 2014 bude šťastný pre Egypt, Rusko a aj mnohé ďalšie krajiny, hoci pre niektoré bude práve opačný. Odvoláva sa na Tóru, Bibliu aj Korán – my vieme, že kresťanstvo aj islam sú iba vetvy judaizmu – kde číslo „7“ je považované za šťastné. Numerický súčet roku 2014 je totiž práve „7“ (2+0+1+4). Nám je tento letopočet cudzí, ale ak sa pozrieme na problém z pohľadu nášho letopočtu, tak Leto 7522 má zhodou okolností tiež numerický súčet „7“ (7+5+2+2 = 16 → 7). V Staroslovienskej Bukvici je číslo „7“ vyjadrené bukvicou „Z“, ktorej Obraz je Zem, pôda, Vesmírna štruktúra (planéta), forma života. Môžeme teda povedať, že Leto 7522 je rokom Zeme ako planéty. Veď aj má označenie ako Leto Čierneho Žreca, teda Leto Zemského Žreca. Zem ako Vyššia Bytosť môže prejaviť sama svoju Múdrosť dôrazne (symbolizovanú Obrazom Žreca, t.j. múdreho, znalého človeka). No a čo to môže znamenať z pohľadu nášho Obrazového písma?
 
2014_7.jpg
 
Grafika Bukvice má presné pravidlá, ale o tom sme už hovorili. Hrubá čiara šikmo (označená červeno) má smer rotácie doprava, teda v smere hodinových ručičiek. Môžeme si to mnemotechnicky zapamätať tak, že zdrojom všetkého života vo Vesmíre je PRAV, z ktorého vychádza životodarná energia – Inglia, teda bod rozhrania medzi Pravom a Slavom môžeme považovať za stred rotácie. Takýto druh rotácie v grafike danej bukvice symbolizuje ničiace Sily, ktoré pripravujú základ, bázu pre budovateľské činnosti nastupujúcich pokolení. Prostredníctvom prejavenia sa takýchto Síl vo Svete Javi je biosféra Zeme a aj samotný človek. Dochádza k vedomému ničeniu všetkého, čo nie je v Harmónii s našim Vesmírom. V Prírode totiž principiálne existujú iba dva druhy energií – presnejšie Síl, čo v našom svetonázore predstavuje energiu + informáciu – a to Ničiacej a Budujúcej. Na to, aby sa mohlo vybudovať niečo nové je väčšinou potrebné zničiť to staré. Je to odveký cyklus a niet v ňom nenávisti či pomsty. Je to iba princíp Karmy. No človek môže dať – a väčšinou aj dáva – energii „polaritu“, t.j. pripája k nej napríklad nenávisť, závisť a podobné „odtiene“, no Príroda sama len ničí alebo tvorí. Bez nenávisti. Bukvica „Z“ má zároveň „presah“ do Navi, teda pod Svet Javi. Toto znamená schopnosť Zeme posielať všetko, čo na nej žije do Navi, t.j. ničiť, zabíjať, likvidovať. V zmysle našej symboliky teda môže situácia, ktorú opisuje predpoveď Egypťanky technicky nastať. A my Matku Prvopočiatočnú Zem považujeme za Bohyňu Javi, teda Vyššiu, mysliacu Bytosť.
 
Čo dodať? Väčšina predpovedí do nového roku býva pozitívna, lebo takto sme si zvykli a ľudia sa ani nechcú meniť. No odpradávna platí, že ak má vzniknúť niečo nové, tak staré musí zaniknúť. Zmeny, najmä tie k lepšiemu, totiž neprichádzajú len tak, „zadarmo“. Ak aj u nás v dohľadnej dobe nastane situácia, ktorá sa začala implementovať v Severnej Afrike, nepomôže nič. No jedno nám musí byť jasné, táto vlna je zameraná na likvidáciu domácich zbohatlíkov, ktorí si naivne myslia, že peniaze ich ochránia a že sa rovnajú západnej Elite. Oni však svoju úlohu už splnili, domáci národ – v prípade Slovanov vlastné Rody – okradli a peniaze použili len pre seba, alebo nanajvýš pre svoju rodinu. Ich likvidácia sa zdá neodvratná, lebo je to nekompromisný program prebratia ich majetkov svetovou Elitou. Nebude to teda naša vojna, netreba ich brániť, no jasné chápanie toho čo vojna znamená by sme mali mať. Oni nás nijako nepodporujú, ba naopak, vycicali nás ako sa len dá. Náš problém bude iný, máme v krajine milión Cigánov, parazitov, ktorí sú naučení žiť na náš úkor a z našich mozoľov. Ak nastanú udalosti podobné tomu, čo možno nájsť na internete neprepadnime naivite, že oni sa zmenia a budú nám pomáhať v spoločnej obrane. Oni už dnes predstavujú hrozbu, pretože tam, kde je ich väčšina sa už dávno chovajú násilnícky. V zmysle nášho Trestného zákona je zamlčiavanie skutočností, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života alebo majetku iných ľudí trestný čin. No a naša vláda a jej inštitúcie nám zamlčiavajú skutočnosť o Cigánoch, o tom, koľko ich naozaj je a akí sú nebezpeční. 20% obyvateľstva nie je málo a oni sú navyše koncentrovaný najmä na Strednom a Východnom Slovensku. Na Západnom Slovensku ich skoro vôbec nemajú. Známou skutočnosťou je aj to, že veľmi veľa členov Policajného Zboru SR v Banskobystrickom kraji volilo práve nového župana. Prečo? Títo ľudia totiž veľmi dobre vedia, akú hrozbu predstavujú Cigáni, pretože s nimi pri výkone svojej služby prichádzajú do styku. No a koncom minulého roku údajne dostali pokyny, že ak aj Cigáni budú porušovať zákon, tak ich netreba ani vyšetrovať, ani riešiť, len aby sme dostali akési fondy na nich od EÚ. Toto je riešenie, na ktoré čakajú obyčajní ľudia tejto republiky?
 
Poznanie má veľkú moc, dáva nám možnosť sa pripraviť na to, čo je aj tak neodvratné. Ako kto naloží s takýmito informáciami je však vždy jeho „domácou“ záležitosťou. Každý musí prijať rozhodnutie sám za seba, ale na základe Svedomia a Cti. Pre tých, ktorým tieto pojmy nič nehovoria nie sú a nikdy neboli naše články určené.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.