Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  MOC, VLÁDA, ŠTÁT
MOC, VLÁDA, ŠTÁT
Hľadanie pravdy - Dejiny
 
 
Jednou z našich hlavných úloh dneška je nadobudnutie poznania skutočnej podstaty vecí. Hoci sa to zdá ľahké –  veď „všetko je na internete“ – nejde o žiaden banálny problém. Neschopnosť dnešných ľudí  ponímať elementárne veci ohľadom organizácie ľudskej mysle a toku energií je naozaj na úrovni Slovenov, teda ľudí, ktorí sú zameraní na materiálne ponímanie Sveta, pri ktorom sú radi vedení cudzincami. Kým a kde sa vôbec nezamýšľajú. No my, potomkovia slávnych Slovienov si ctíme Múdrosť a veľkosť našich Predkov, pričom vieme, že ani zďaleka sme ešte nedorástli ma ich úroveň. Postupné napájanie sa na Vyšší Svet Pravi je jednoducho našou dennodennou praxou. Všetko tu dole je totiž iba nedokonalým odrazom toho, čo je hore. A nedokonalý odraz je ešte hodne skreslený nám nepriateľskými silami.
 
V minulosti žili Slovieni v Dŕžave, ktorá funguje vďaka duchovnému vedeniu žrecov, samovláde Rodov, Občín a Kmeňov, ale aj obrane kastou vládcov a profesionálnych vojakov. Na druhej strane štát funguje vďaka prítomnosti moci v rukách pomerne malej skupiny ľudí. V štáte vždy menšina vládne väčšine. Pojem „vláda“ (moc) je v súlade so súčasnou teóriu štátu a práva centrálnym pojmom v mnohých spoločenských vedách. V pôvode štátu práve vláda má prvotný a základný význam. Podstata vlády v dnešnom ponímaní stojí na reálnej možnosti a schopnosti vládnucich si podrobiť sebe podriadených. Ak si chceme priblížiť podstatu pôvodu dnešného pojmu vlády tak, aby sme vedeli pochopiť súvislosti minulých udalostí a neopakovali chyby minulosti, musíme si najskôr vyextrahovať niekoľko pojmov. Týmto získame pochopenie toho, akými metódami a spôsobmi našu spoločnosť v minulosti zničili. Dnes totiž veľa spiacich tiežslovanov namiesto toho, aby hľadali svoje korene a cestu k svojim Predkom iba pohodlne opakuje, že asi tá naša spoločnosť nebola dostatočne životaschopná, keďže nás kresťanstvo porazilo. Neuvedomujú si, že sily, ktoré používajú kresťanstvo ako nástroj ním ešte ani zďaleka neskončili, že procesy prebiehajúce stáročia sa nemajú prečo len tak, „zrazu“ zastaviť, oni v uskutočňovaní svojich plánov systematicky pokračujú. Tým, ktorí žijú v spotrebiteľskom ošiali trefne vyjadrenom slovami pesničky speváka menom Chris De Burgh z jeho albumu Quiet Revolution – I Want it, (And I Want It Now!) je celé „plánovanie života“ v dôraze na súčasnosť – „chcem to teraz, nemám času čakať“ – teda plánovanie za horizontom čo i len 5 rokov je im neviditeľné, a to nehovoríme o stáročiach. No a už len ten fakt, že dnes existuje táto stránka a že ju čítate je dôkazom toho, že úplne nás neporazili, že sme neboli zmietnutí do prepadliska dejín. Skôr je tu namieste otázka na nich – a prečo vy, hoci viete, že ste Slovania, sa nezaujímate o osudy a odkaz svojich Predkov?
 
Podľa dnes používaných poučiek vláda existuje vždy, keď ľudia medzi sebou vstupujú do vzájomných vzťahov, v procese ktorých sa profilujú lídri, ktorí sa koncentrujú na uchopenie moci. Z toho im zároveň vychádza, že vláda je večný jav, že násilie a moc jedných ľudí nad druhými ako prejav vlády existovalo vždy a že aj bude existovať večne. No takýto predpoklad nie je ničím podložený. My už vieme, že medzi Slovanmi a Árijcami nikdy neexistovalo vykorisťovanie človeka človekom, že nebolo otroctva, a teda neexistovalo ani násilie a podriaďovanie si jedných ľudí druhými z pohľadu ekonomických kategórií. Neexistoval teda ani štát ako nástroj násilia. Znamená to, že vláda v dnešnom ponímaní neexistovala vždy.
 
Ďalej už do samotného dnešného poňatia pojmu „vláda“ je vložené odmietanie spravodlivého zriadenia spoločenského systému, pretože človek sa snaží si podriadiť druhého človeka formou násilia. Ak by sme súhlasili, že utláčanie človeka človekom vyplýva zo samotnej podstaty človeka, tak aj by sme museli súhlasiť, že vláda je normou spoločenského života. Zároveň by sme museli dokazovať jej večnosť tak, ako to robia apologéti súčasnej teórie štátu a práva.
 
No dnes vládnuca teória zásluhou koncentrovaného úsilia vedcov, ktorí sa ňou zaoberajú a držia ju pri živote, cieľavedome skrýva podstatu a zdroj moci vlády, pretože pochádza z postulátu kresťanského náboženstva, ktoré naformuloval zakladateľ kresťanstva, apoštol Pavol. To znie takto: „Každá duša nech je pokorná svetskej moci, lebo niet vlády inej než od Boha; všetka vláda je od Boha. Preto protivenie sa moci je protivenie sa Bohu...“ (Rimanom 13; 1-2).
 
V prvom rade si musíme vyjasniť o akom bohu je reč. Apoštol Pavol bol etnickým Judejcom, Židom. Čo do náboženského vzdelania a výchovy bol farizejom, teda pod „bohom“ bez akýchkoľvek pochybností ponímal boha Judejcov, teda Jahveho či inak Jehovu, ktorého tiež nazývajú Hospodinom, teda Pánom Bohom. Pre tých, ktorí si myslia, že označenie „Pán“ je plný ekvivalent dnes používaného slušného oslovenia muža slovom „pán“, sú na omyle. Dnes to možno bude lepšie pochopiteľné v angličtine. Pán XY v anglickom oslovení bude znieť Mr XY, zatiaľ čo „Pán“ vo význame boh sa v angličtine píše „LORD“ – a každý vie, čo za titul je Lord. Ani dnes to nie je u Anglosasov bežné oslovenie muža ako takého...
 
Ak by sme pokračovali v citácii J. Krista, tak ten v evanjeliu podľa Jána tvrdí, že bohom Judejcov (Židov) je Diabol (8,44). Z toho následne vyplýva, že Jahve (Jehova) je Hospodin Boh, či inak Pán Boh je Diabol. Takže priamo to znamená, že každá vláda (všetka moc) je iba od diabla. Toto je priamo biblická odpoveď na otázku vlády a s ňou aj plne súhlasíme.
 
Cieľom vlády je prisvojenie si cudzieho – energie, času, priestoru, informácie, vlastníctva ľudí a ich samotných, darov Prírody atď. – spôsobom podriadenia si cudzích ľudí, ich prinútenia a vykorisťovania.
 
Prítomnosť takej vládnej moci, ktorá vedie k nadvláde jedných ľudí nad druhými je jav, ktorý protirečí podstate človeka. A takto to nebolo ani v spoločnosti našich Predkov, v Slovansko-Árijskej spoločnosti. V našej Dŕžave Rassénii, v ktorej je spoločenský život organizovaný na základe Zápovedí Svetlých Bohov a Veľkých Predkov a Rodových Ustojoch nebolo miesta pre podriaďovanie si, prinucovanie a vykorisťovanie jedných ľudí druhými. Slovansko-Árijská spoločnosť bola skutočne spravodlivá, skutočne dodržiavajúca Právo, pretože každý jej člen zastával v tejto spoločnosti miesto zodpovedajúce jeho vrodených schopnostiam v práci zameranej na svoje osobné blaho, blaho Rodu a Dŕžavy.
 
Problém pôvodu štátu nie je dôležitý preto, lebo predmetom teórie štátu a práva – v dnešnom, civilizačnom ponímaní. No ak pochopíme pôvod štátu, tak môžeme pochopiť aj to, či naozaj vždy jestvoval v ľudskej spoločnosti štát ako taký a z toho aj vyplynie, či bude existovať v budúcnosti. Súčasná teória štátu a práva prikladá obrovský a pozitívny význam štátu v rozvoji všetkých národov. No dnes už sú aj takí vedci, ktorí všeobecne prijímaný pohľad na pôvod štátu považujú minimálne za otázny. Môžeme menovať napríklad I. A. Ivannikova.
 
Existuje množstvo koncepcií pôvodu štátu, no ani jedna z nich nie je presvedčivá, pretože nie sú podložené presvedčivými dôkazmi, a preto ich z vedeckého pohľadu môžeme považovať iba za pravdepodobnosti alebo hypotézy. Medzi základné hypotézy pôvodu štátu patrí patriarchálna hypotéza Platóna, organická hypotéza Spencera, patrimoniálna hypotéza Hellera, teologická, t.j. náboženská hypotéza, dohodnutá hypotéza Hobbsa, hypotéza násilia, historicko-materialistická hypotéza, hypotézy právnikov, hypotéza „rodového života“ K. D. Kavelina, hypotéza „občinného života“ V. Leontoviča, psychologická hypotéza N. M. Korvunova, krízová hypotéza A. B. Vengerova.
 
Možno povedať, že v našich podmienkach v súlade s právnou vedou vysvetľujúcou pôvod štátu dominuje historicko-materialistická hypotéza. V súlade s hypotézou F. Engelsa ležia hlavné príčiny vzniku štátu v oblasti ekonomiky a sociálnej sfére života ľudí. Podľa Engelsovho názoru nastupuje štátna organizácia po rodovo-kmeňovej organizácii. Štát nie je nanútený spoločnosti zvonku, ale je výsledkom jeho vlastného vývoja. Štát – podľa Engelsa – vyrástol z orgánov rodovo-kmeňovej spoločnosti. Prebehlo to v procese zdokonaľovania pracovných prostriedkov, vzniku súkromného vlastníctva, tried a nakoniec štátu.
 
Podľa Engelsa medzi štátnou a neštátnou formou organizácie spoločnosti existuje prechodné obdobie vojenskej demokracie. Táto existuje v štádiu rozloženého rodového zriadenia, keď sa začínajú objavovať kmeňové zväzy. Tento prechod je charakteristický sústavnými koristníckymi vojnami, ktoré poskytujú možnosť rýchleho zbohatnutia predovšetkým vojenskej elite. Vzniká inštitút vojenských vodcov, ktorý sa časom stáva dedičnou vládou. Tradičné podiely na koristi postupne nadobúdajú charakter trvalých odvodov a daní.
 
Marxizmus však otvorene hlása, že štát je nespravodlivá organizácia spoločnosti, pretože v štáte dochádza ku vykorisťovaniu ľudí a donucovaniu silou. Preto si marxizmus stanovil za úlohu zničenie štátu a vykorisťovateľov – buržoázie – revolučnou cestou. Podľa tejto hypotézy v minulosti štáty neboli, a teda nemajú byť ani v budúcnosti, keď sa vytvorí spravodlivá spoločnosť, ktorá sa v marxizme nazýva komunizmus. Tu je dobré si všimnúť, že zástancovia tejto teórie – ide o principiálne body, dnes si mnohí neuvedomujú že táto hypotéza pochádza z dielne marxistov – aj u nás doma keď hovoria o našich Predkoch nám potvrdzujú, že všade okrem Slovanov bola civilizácia a štáty, akurát naši Predkovia boli bez štátu a mimo civilizácie. Potom prišli fantómy Cyril a Metod, na Kyjevskú Rus „Norman“ Rjurik a „obšťastnili“ Kyjevskú aj Maličkú Rus (hovoria o Veľkej Morave) zorganizovaním štátu a „vstupom“ do civilizácie.
 
Vzniká otázka, či Rjurik naozaj priniesol na Rus štátnosť, ako to hlásajú dnešní historici. No odpoveď je jednoznačne záporná, a to aj v prípade Cyrila a Metoda. Rjurik bol pozvaný za knieža do Novgorodu, ktorý mal národnú samovládu. Novgorodci by si nemohli vymyslieť nič horšie za trest, než sami sa zbaviť práva na Veče a praxe sami si riešiť svoje problémy. Znamená to len toľko, že knieža povolali z úplne iného dôvodu. Koniec koncov v Novgorode, práve tak ako v ostatných mestách Rusi, sa na Veče volili tisícnici, ako splnomocnené hlavy mesta. Od Veče po Veče riešil aktuálne problémy života mesta tisícnik.
 
Príčina, prečo pozvali Rjurika bola v tom, že Novgorodu hrozilo nebezpečenstvo. Knieža a jeho družina boli nevyhnutní na vojenské účely, na obranu Novgorodu pred vonkajším nepriateľom, ktorým bola judská Chazária a uzavretá obchodná cesta „od Varjagov ku Grékom“. Novgorod mal svoju samovládu pred Rjurikom a vládol si ešte dlho sám aj po Rjurikovi. Dostávame záver úplne odlišný od toho, ktorý nám podsúva oficiálna historická veda. Naši Predkovia mali takú vysokú organizáciu spoločnosti, že štát im vôbec nebol potrebný. Boli na oveľa vyššom stupni Duchovného a Kultúrneho vývoja ako tie národy, ktoré žili v štátoch a boli trvalo vystavené násiliu a vykorisťovaniu. Môžeme teda vyvodiť zjavný uzáver, že štáty vznikali u rôznych národov v závislosti od vonkajších podmienok – podmanením si vonkajšími silami – a ďalej nasledujúcim procesom vnútornej transformácie formou zmeny Tradícií, Kultúry a Vierovyznania.
 
V modernej teórii štátu a práva sa prakticky vôbec neskúma rola kresťanskej cirkvi ako faktora ovplyvňujúceho vznik štátov. No ako ukazuje skúsenosť našej vlastnej minulosti, vo vsiach všetkých Západných Slovanov – teda aj u nás – sa štát objavil vždy po tom, ako v nich rýchlo narástla moc kresťanskej cirkvi. Keď sa družina kniežaťa Olega zmocnila Kyjeva, to ešte máločo zmenilo na organizácii riadenia spoločnosti až do Vladimíra „svätého“. Medzi Olegom a Vladimírom bola storočná perióda postupného – piatou kolónou organizovaného – narastania moci kresťanstva v Kyjeve. Potom až nastal vhodný čas na realizáciu prevratu Vladimírom, ktorému môžeme dať reálny prívlastok „Krvavý“ – čo pre kresťanov znamená „svätý“. Až tento prevrat znamenal vytvorenie štátu a definitívne odtrhnutie Kyjevskej Rusi od Dŕžavy. No a o následných jatkách u nás sa nezachovala ani zmienka, keďže nás Vladimír Krvavý odrezal od Tartarie kompletne.
 
Známym faktom je, že zakladateľmi kresťanského náboženstva boli Judejci (Židia). Od prvého dňa jeho zostavenia mali v rukách riadenie kresťanskej cirkvi a správu lokálnych kresťanských občín. Kresťanská cirkev bola účelovo vytvorená ako politická organizácia, cieľom ktorej bolo a ostalo ustanovenie vlády nad Gojmi, aby bolo zabezpečené ekonomické vykorisťovanie. Následkom tohto je vytvorenie štátu objektívne zákonitý proces presne tak, ako to dokazuje historicko-materialistická hypotéza pôvodu štátu.
 
Tieto subjektívne podmienené procesy v sociálno-ekonomickej sfére na našej Zemi majú za cieľ vykorisťovanie ľudí. Normy vykorisťovania a jeho intenzitu stanovuje vláda tak, aby bolo umožnené vykorisťovať čo najväčšie množstvo ľudí. Preto výrobné vzťahy sú čo do postavenia sekundárne v porovnaní so subjektívnym konaním vlády.
 
Uskutočnenie vykorisťovania umožnila progresívna lumpenproletarizácia Slovansko-Árijských národov, ktorá sa systematicky začala od zničenia Rodovo-Kmeňového zriadenia. Pod „lumpenom“ je potrebné rozumieť človeka bez Rodu a Kmeňa. Súčasní „občania sveta“ sú skučný, reálny lumpen. Existujú tri príznaky, podľa ktorých môžeme charakterizovať lumpena, a to nezávisle od jeho materiálneho dostatku a spoločenského postavenia. Sú to bezduchovnosť, bezrodovosť a absencia Svedomia. Lumpenproletarizácia mala niekoľko stupňov či etáp.
 
Prvý stupeň sa začal s objavením sa občín a ukončil sa zavedením dedičnej kniežacej moci u nás, Západných Slovanov. Druhá etapa sa začala zničením kást a vytváraním stavovského členenia, zakončila sa zmenou vierovyznania a zvedením samostatnej vlády. Tretia etapa sa začala ohraničovaním moci vlády parlamentmi a definitívnou zámenou stavov triedami, čo skončilo zničením systému samostatnej vlády. Štvrtá etapa či stupeň sa začal likvidáciou národných štátov a vytvorením bezfarebných „svetoobčanov“ aj keď s farebnými displejmi mobilov.
 
Prví, kto naformuloval vytvorenie spoločnosti bez hraníc a obývanú bezduchovnými a bezrodovými lumpenmi boli Illuminati, a túto úlohu otvorene naformulovali začiatkom 19. storočia. Za zmienku stojí vari to, že slovom „lucerna“ dodnes označujeme zdroj svetla napríklad v noci. Lucifer je nositeľ lucerny, teda svetla, pričom Illuminati sú tí, ktorí „iluminujú“, teda vyžarujú ono svetlo Lucifera. Vieme aj to, že prvým Illuminati pri reálnej, otvorenej moci bola kráľovná Viktória, čomu nasvedčujú aj jej skutky, teda o tom, o aké „svetlo“ ide niet nijakých pochýb.
 
Z prostredia Illuminati neskôr vyšli aj mnohí komunistickí dejatelia. Ich plán sa globálne a úspešne plní dodnes. V súčasnosti už vstúpil do záverečnej fázy, ktorou je likvidácia bielych ľudí ako genetických nositeľov Svedomia. Úspešné zavŕšenie tejto fázy bude znamenať, že nikto na Zemi nebude vedieť povedať, čo to je DOBRO ani to, čo to je zlo. Nikto teda nepovstane na boj so zlom, pretože bieli ľudia ako druh môžu už čoskoro byť na Zemi vyhladení.
 
Menili sa formy vykorisťovania, menili sa aj formy otroctva od úplného otroka po proletára. Súčasný proletár – lumpen – je ktorýkoľvek nájomný pracovník nezávisle od jeho príjmov, postavenia a profesie. Je to práve taký otrok ako ten predchádzajúci, akurát že žijúci v klietke s veľkým výbehom, čo mu umožňuje si predstavovať, že je slobodný. No táto sloboda je fantómová, pretože klietku môžu jej páni hocikedy zamknúť na kľúč. Súčasný „kľúč“ sú peniaze, ktoré proletár dostáva za robotu v menšom alebo väčšom množstve.
 
Páni našej Zeme sú tí, ktorí držia vo svojich rukách finančno-úverový systém a peniaze. Preto ani lokálny milionár ani obyčajný robotník nie sú chránení pred umelo rozpútanou finančnou krízou, čoho potvrdením je aj tá súčasná, ktorá začala r. 2008. Ale človek v bezrodovej spoločnosti bez peňazí nie je nikomu potrebný. Keď človek nemá peniaze, tak človek ako taký neexistuje.
 
Zo všetkého, čo sme si o štáte povedali môžeme urobiť hlavný uzáver. Pokiaľ ľudia chcú dobrovoľne byť otrokmi, t.j. pokiaľ pre nich sú peniaze a materiálne bohatstvo meradlom ich celého života, pokiaľ nepochopia, že iba Rodovo-Kmeňové zriadenie je skutočnou a spravodlivou formou spoločenského života človeka na Zemi, že Duchovný život je skutočne Pravdivý život človeka, dovtedy bude existovať aj štát. Dovtedy a vďaka nemu budú tí, ktorí majú v rukách vládu vykorisťovať ľudí tými najrozličnejšími spôsobmi.
 
Objavenie sa štátu bolo umožnené ako objektívnymi, tak aj subjektívnymi príčinami. Medzi objektívne príčiny patrí cyklická periodicita existencie rozumných zriadení na Zemi, ktorú nikto nikdy nezmenil. Táto periodicita určuje, že na začiatku vývojového cyklu má ľudstvo mnoho kladných vlastností, ale na konci cyklu sú na ňom vrchovato naložené mnohé nedostatky. Dobre to vidno na princípe fungovania Dŕžavy a štátu.
 
Cyklická periodicita je spôsobná cyklicky sa opakujúcimi zmenami vplyvov žiarenia, ktoré prichádza alebo neprichádza k nám z Čertogu v našej Galaxii, ktorú voláme Mliečna Cesta.
 
Medzi subjektívne príčiny patrí konanie samotných ľudí a nepriateľských síl. Ak by sme si to chceli systematizovať, tak môžeme nasledovne.
 
Približne pred 1 620 rokmi vstúpila naša Zem spolu so Slnečným systémom pod nekompromisný vplyv žiarení Čertogu Líšky. Toto vyvolalo u všetkých ľudí – vrátane našich Predkov – zmeny v ponímaní sveta. Prejavilo sa v oslabení správneho videnia sveta a zosilnili sa lživé predstavy.
 
Na základe negatívnych účinkov týchto žiarení došlo u národov, ktoré stoja proti Slovanom a Árijcom k posilneniu ich náboženských systémov a organizačných štruktúr. Tieto sú však voči nášmu svetonázoru prevažne protikladné až nepriateľské. Ich náboženské systémy sú navrhnuté na primitívne ponímanie sveta tak, aby budili u ľudí strach, žiadostivosť k vládnutiu a bezprácnemu zisku.
 
Vplyvom zosilňovania účinku týchto žiarení, nárastu obyvateľstva a zvýšeniu kontaktov medzi nimi naskytovalo sa narušiteľom Rodových tradícií viac a viac možností odchádzať k nepriateľom Slovanov a Árijcov, preberať ich zjednodušené náboženské názory a potom sa vracať pod maskovaním misionárov. Najčastejšie sa však vracali s nepriateľským vojskom s cieľom zakabaliť našich Predkov.
 
Zosilnené negatívne žiarenia a zvýšené kontakty medzi národmi sa stali katalyzátormi zmeny názorov na organizáciu života Slovanov a Árijcov predovšetkým u kniežat, ktorí uvideli, že je možné nie slúžiť svojmu národu, ale vládnuť mu. V takomto prostredí sa náboženské systémy nepriateľov stali vstrebanými.
 
Silnejúce negatívne žiarenia Čertogu Líšky a dlhodobé prehliadanie Rodových tradícií zo strany kniežat, ich prestup k lákavým cudzozemským náboženským systémom, to všetko sa predovšetkým prenáša na ich okolie a na tých predstaviteľov národov, korí mali od detstva sklony narušovať Rodové tradície a snažili sa vyprofilovať spomedzi svojich Rodovičov nie prácou a poznaním, ale klamstvom, podvodom, prefíkanosťou, podlosťou a dokonca aj zradou.
 
Negatívne vplyvy žiarenia a zvýšenie kontaktov medzi národmi viedlo k nárastu vojen medzi nimi. Vojaci Slovanov a Árijcov často porážali svojich protivníkov a obsadzovali ich územia. Po ich obsadení tam niektorí ostávali a asimilovali sa s miestnymi národmi, čím ich posilňovali a oslabovali vlastné národy.
 
Spolu s negatívnymi žiareniami sa zhoršili aj klimatické podmienky a tak niektoré Slovansko-Árijské národy odchádzali do krajín s lepšími klimatickými podmienkami pre život, tu sa miešali s miestnym obyvateľstvom a dosahovali veľké výsledky v materiálnom zabezpečení, čo viedlo k závislosti na rozkoši a zabudnutiu Rodových Ustojov a Tradícií a poníženiu tých, ktorí ostali v bývalej Otčine Rodovičov.
 
Bývali aj prípady, keď nepriateľské vojská tiež vtrhávali na územia našich Predkov. No čo je typické pre kresťanské vojská a odlišné od vojsk Ordy, títo nielen kradli, ale aj znásilňovali ženy, ktorým sa potom rodili deti so zmenenou, horšou genetikou a neplnoprávnym postavením medzi našimi Predkami. Bolo aj nemálo prípadov, keď si Slovania a Árijci brali Poloňanky a tie rodili deti s takými istými vlastnosťami aj stavom. Keď tieto deti vyrastali, snažili sa zmeniť svoje postavenie akýmikoľvek spôsobmi, často nedôstojnými. V prípade, že takíto sa dostali k moci režírovali jatky medzi našimi Predkami. Jedným z takýchto výrazných príkladov je krkvané knieža – kresťanský svätý – Vladimír. Táto beštia našej minulosti pokresťančila kyjevských Poľanov a zabezpečil rozšírenie tohto náboženstva medzi ďalšie Slovansko-Árijské národy.
 
Toto všetko doviedlo k degradácii rodovej, slovansko-árijskej spoločnosti a podriadeniu slovansko-árijských národov cudzozemskej nadvláde. No vplyv žiarení Čertogu Líšky sa skončil 21. decembrom  2012 a od tohto okamihu začínajú – samozrejme že postupne – pôsobiť žiarenia Čertoga Vlka, ktoré budú postupne naprávať vzniknutú situáciu.
 
Znamená to, že moc štátu nepadne okamžite, ale tak či onak ho znovu vystrieda Dŕžava. No na znovunastolenie Dŕžavy je potrebný čas a subjektívna aktivita ľudí. Dŕžavu určite nevytvoria tí, ktorí síce radi hovoria o Slovanoch, no svoju budúcnosť pevne zviazali s peniazi a ponímaním bohatstva z pohľadu civilizácie. Dokonca je možné, že ak sa naplnia plány svetovej Elity aj na našom území – čo by nám v tomto prípade nevadilo – títo budú zlikvidovaní ešte pred vznikom Dŕžavy. Tým, že majú veľké majetky sú dobre služobníkom Elity – ktorí už dávno takýchto zmapovali – viditeľní, aj keď oni sami si myslia, že práve majetky ich zachránia.
 
Čo do praktickej stránky môžeme zopakovať to, čo sme povedali už neraz. Pre tých, ktorí naozaj chcú vrátiť to, čo nám, Slovienom, bolo v minulosti ukradnuté, je prebudiť a začať používať to, čo máme zaprogramované na genetickej úrovni. To je náš pôvodný jazyk, ktorý môžeme nazývať v nám dostupnej forme aj staroslovienčina. Zotrvávame na zvuku „ѣ“, pretože chceme mať kontakt so Svetom Bohov a Predkov – Svetom Pravi – a aj preto, lebo vychádzame z našich vlastných, slovanských prameňov a nie z toho, čo nám podhodili kdejakí cudzí historici, aby nás ponížili. Materiálne zameranie a cudzie, historické zdroje ponecháme Slovenom. Keď chcú, nech sa takto programujú, lebo toto uvádzajú vo frekvencii slova, ktoré používajú na svoje označenie.
 
Dobre vieme, že ak sa napríklad chceme napiť z pohára vodu, tak nezačneme hľadať cez GSM koordináty pohára na našom stole, potom nezačneme prerátavať uhly sklonu našej ruky a silu potrebnú na vykonanie tejto práce a podobné veci. Jednoducho natiahneme ruku po vodu a napijeme sa. Všetko ostatné pochádza z podvedomia. Rovnako sa nezaoberáme tým, ako dýchame, kráčame a robíme množstvo ďalších vecí.
 
Toto isté nám dáva aj ovládnutie nášho Prajazyka. My sami takto vstúpime do nám známeho Sveta našich symbolov a otvorí sa pre nás všetko bohatstvo Poznania, ktoré je zakódované v našom pôvodnom Jazyku.
 
Naši dnešní jazykovedci ani náhodou nepripustia, že náš – nie slovenčina, ale Slovienčina – jazyk nie je iba jazykom opisným, akosi „náhodne“ foneticky zostaveným, ale že to je jazyk programovania podvedomia. Namiesto toho nám podsúvajú všakovaké kombinácie na báze anglického jazyka, ktorý sa v skutočnosti ani nedá nazvať jazykom. V ňom neexistuje koreňová podstata jazyka, ale odkiaľ by sa aj vzala, keďže je to umelo vytvorený jazyk. Ale odkiaľže bol prevzatý onen umelý novovýtvor? Znovu žiadne prekvapenie – z nášho Prajazyka. Ale inak to ani byť nemohlo, pretože nič iné tu nebolo. A toto platí pre všetky jazyky. Navyše, vo Vesmíre neexituje nič, čo by sa nedalo nazvať našim slovom. Ale myslíme samozrejme Slovienčinu.
 
No slovanské jazyky – aj dneška – nazývajú cudzinci celkovo zložitými. Majú pravdu, pretože sú zložité, no vo význame zložené či zostavené, a to na základe presných Pravidiel Božskej Vedy, lebo to sú jazyky vyvinutého umu. No preceňovať dnešné jazyky – ani naše, slovanské – nijako nemôžeme, pretože všetky sú sústavne viac a viac upravované, čo znamená, že trvalo sa pracuje aj na úprave našej genetiky. Samozrejme že nie tým smerom, ktorý by sme radi videli. Ale práve nato máme všetci „znalých“ jazykovedcov. Oni nám síce najčastejšie hovoria, že jazyky treba upravovať preto, lebo tak sa vyvíja hovorový, používaný jazyk, a preto treba z toho oficiálneho odstraňovať archaizmy. Len celkom nedávno nám „odstránili“ slovo „smena“ a nahradili už len jediným slovom „zmena“. Ak sa dobre pozriete okolo seba zistíte, že rozdiel medzi týmito dvomi termínmi je medzi ľuďmi stále živý, ale tí, ktorým ho vtĺkajú do hláv v školách ho už nepostrehnú. Takto sa stane, že keď odíde teraz ešte aktívna generácia, tak nová už slovo „smena“ poznať nebude. Takto to teda robia – najskôr zavedú zmenu, potom počkajú, až vyrastie nová generácia a potom sa na pôvodné slovo zabudne. A takto nám vznikajú oné synonymá aj homonymá. Ale to nie je vývoj jazyka, to je jeho degradácia. V staroslovienčine malo každé slovo svoj presný význam, lebo vyjadrovalo presne špecifikovanú zvukovú frekvenciu, zameranú na konkrétnu skutočnosť či objekt. Dnes už mnohé zvuky nevieme ani vysloviť, ale ukážme si jeden príklad z nášho aktuálneho jazyka a porovnajme ho so staroslovienčinou. Nech to je oslovenie „milá“. V našom pôvodnom jazyku máme verziu „Милая“ a „Мᴂлая“. Prvým slovom sa obraciame k citovo blízkej osobe, k blízkemu človeku, napríklad k životnej partnerke. V druhom oslovení je namiesto bukvice „Iže“, ktorej najčastejšie Obrazy sú „zjednotenie, jednota, rovnováha, harmónia, (životná) pravda“ a pod. použitá bukvica menom „Iža“, ktorej najčastejší Obraz je odrazenie charakteristiky pohybu času, teda miery času. Ide o krátkosť, krátkodobosť. Toto oslovenie použijeme napríklad na ulici, keď oslovíme náhodnú okoloidúcu a pýtame sa napríklad na cestu niekde. Je to ekvivalent „milá pani, povedzte mi, ako sa dostanem tam a tam“. Je to jednorazový, situáciou vynútený kontakt a nič viac. Zvuk, teda fonetická frekvenčná charakteristika Iže je „j“, teda v skutočnosti vyslovujeme niečo ako „Mjlá“. Teda nikdy a za žiadnych okolností žiadna dvojzmyselnosť, žiadne synonymá a homonymá.
 
Slovienske slovo je matematický vzorec, jazyk príkazov, ktoré sú zrozumiteľné nášmu podvedomiu. Teda všetky naše národné, ľudové príslovia a porekadlá, čarovné rozprávky a hádanky – to je skutočná klenotnica Poznania, ktorú nám zanechali naši Predkovia v takom tvare, ktorý nemôže byť stratený alebo skazený. Práve preto sa odovzdávali z úst do úst po stáročia cez pokolenia. Nie náhodou ich dnešná generácia „zabudla“, pretože im ich nahradili cudzími – kresťanskými a anglickými nezmyslami. Jedným z dôvodov je aj to, že nikto, okrem nás, potomkov našich Slávnych predkov ich ani nedokáže správne pochopiť. Ale musíme ich chápať v našich hlbinných súvislostiach, nie cudzokrajných termínoch, lebo cudzinci majú odlišnú genetiku.
 
Priblížme si jeden pohľad, ktorý ponúka vo svojej knihe ZÁKLADY PRAVOSLÁVNEJ ARITMETIKY V. I. Govorov. Musíme však upozorniť, že túto knihu je potrebné čítať – ako všetko ostatné – z pohľadu zdravomyslia. Mnohí ju prestanú čítať, pretože autor v značnej miere opísal svoj vlastný názor na Slovanských Bohov, no pomocou zdravomyslia dokážeme oddeliť informačný obsah od informačného šumu.
 
V dnešnom jazyku, najmä odbornom, vedeckom, je potreba opisovať všetky pojmy, vrátane matematických. Odtiaľto pochádza nevyhnutnosť spájania Slova a Čísla, ktorá aj naozaj objektívne existuje. Z uhla pohľadu systémovej analýzy je tento prístup k jazyku veľmi jednoduchý. Ak si vezmeme dve slová – „Číslo“ a „Slovo“ – tak tieto svedčia o vysokej úrovni poznania obsiahnutom v danom jazyku. Ak v nejakom analyzovanom jazyku takéto spojenie neexistuje, tak takýto jazyk nie je prirodzený, ale je zostavený umelo.
 
Hoci je napísané, že „na počiatku bolo Slovo“, nemožno dať Slovu prvenstvo, ale nemôže byť ani druhé. Prečo nie? Pretože ako Číslo, tak aj Slovo sa nachádzajú v priamej závislosti jedno od druhého, pričom táto závislosť je ešte ľahko viditeľná v niektorých slovanských jazykoch dneška. Totiž ako v čísle, tak aj v slove je prítomná koreňová častica SLO, ktorá ich spája. Vieme aj to, že v našom jazyku majú všetky bukvice (písmená) svoje mená aj Obrazy, preto takáto spojitosť nemôže byť nijako náhodná – čí-SLO-vo . Nie náhodou je prítomná aj v slove SLO-van.
 
Bukvice, čísla aj slová a aj zložitejšie objekty a jazykové konštrukcie živého aj matematického jazyka sú prepojené jediným zmyslovým časopriestorom. Bez tohto zmyslového časopriestoru, bez tohto merného systému človek už principiálne nemôže ničomu porozumieť. Čísla aj bukvice sú technológiou konštrukcie objektov. Objekty sa vytvárali pomocou čísel, bukvíc a symbolov.
 
Dnes môžeme hovoriť o spore o tom, ktorý jazyk má právo sa nazývať najhlavnejším a najstarším jazykom sveta. Nechceme odmietať nijakú argumentáciu, ale môžeme sa na všetkých cudzincov a domácich zástancov cudzozemcov obrátiť s veľmi jednoduchým testom, ktorého latku dokáže prekonať aj dieťa v základnej škole. Táto latka sa volá „SLO“, a všetkým, ktorí chcú dokazovať svoju pravdu, resp. pravdu jazyka, ktorého pozície z toho či onoho dôvodu zastávajú ju predkladáme takto: Existuje vo vašom jazyku prechodový mostík „SLO“ od slova „Číslo“ k slovu „Slovo“? Ak áno, tak môžeme vstúpiť do konkurzu, ale ak nie, tak sa pokúste obhájiť svoje stanovisko sami, bez našej spoluúčasti.
 
Ak si teda otvoríme slovníky potenciálnych konkurentov a pozrieme sa iba na tieto dve slová zistíme, že podmienku prechodového mostíka spĺňajú iba tieto jazyky: ruský, ukrajinský, bulharský, poľský, český a slovenský. Ani jeden z nich nie je prapôvodným jazykom, ale určite je každý z nich súčasťou prapôvodného jazyka. Jeden nenahrádza druhý, a preto cesta ide iba cez spojenie všetkých dovedna. Tým Slovanom, ktorých dnešné jazyky tento test neprešli je určite vhodné si osvojiť jeden z tých jazykov, ktorý test prešiel. Ale určite najvhodnejším variantom je vždy ruština. Iná otázka je miera, akú časť ktorý jazyk obsahuje zo Staroslovienčiny. Tu je na tom najlepšie dnešná ruština, v ktorej je podiel starých, pôvodných slov ešte stále niekde nad 40%. Nuž, napriek všetkému, prežili sme dodnes!
 
Môžete prestať počúvať a veriť rozprávkam typu „angličtina je jazyk budúcnosti“, pretože ani oni nebudú mať žiadnu budúcnosť, ak sa nenaučia náš jazyk. Dá sa to dokázať? Dnes už áno.
 
Akademik P. P. Garjajev v jednom zo svojich výskumov brilantne dokázal, že ako vyslovované slová, tak aj ich intonácia, či frekvencia ich opakovania aktívne vplývajú na genetiku bunky, lebo v nej vyvolávajú rôzne zmeny. Týmto zároveň dokázal, že bunky živého organizmu prijímajú informáciu samostatne, a to tak, že buď jej „rozumejú“, alebo jej „nerozumejú“.
 
Samotní Angličania dodnes nevedia pochopiť, prečo píšu jedno a hovoria druhé. Majú dokonca frázu" „Píš Manchester a čítaj Liverpool“. Ak napríklad povieme v angličtine známu frázu „To be or not to be“ – nech je to hoci aj Shakespeare – tak to vyslovíme asi ako „Tu Bi O Not Tu Bi“. Ale ak ju budeme interpretovať na ukrajinskom nárečí, tak počujeme „Tobi, o net (ni) tobi“, teda podvedomie to dešifruje asi ako niečo také ako „Tebe! Nie, nie tebe!“ Doslovná hatlanina. Teda hovorenie slangom – úmyselným pomenovávaním jedného javu či predmetu niečím úplne iným (napr. dnes používaná haluz a pod.) alebo priamo anglickým jazykom je jednoducho vytváranie si v sebe AIDS!
 
Tu si popri jednom spomenieme aj dnes populárnu reklamu. Je to zložené slovo, ktoré pozostáva z koreňa „re“, teda niečo opakované, alebo jedno z mnohých (re-konštrukcia, re-animácia, re-álnosť...) a slova „klam“, ktoré pre tých, ktorí by si nepamätali dobre sa vyskytuje aj v slove „klamať“. Slovo teda hovorí, že ide o opakovanie klamania. Nie náhodou jeden z bývalých pracovníkov reklamného oddelenia firmy Benetton povedal, že reklama je „navoňaná zdochlina“.
 
K tomuto určite netreba na dnes viac dodať. Naši Predkovia sa spoliehajú na každého z nás osobne, a teda musíme zaujať miesto našich Predkov sami, osobne. V tom príjemnom, aj v tom nepríjemnom. Lebo stojíme na našej Zemi a ide o našich Predkov!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.