Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  PÚŤ DO VLASTNÉHO VNÚTRA
PÚŤ DO VLASTNÉHO VNÚTRA
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť
 
 
Ako hovoria Tibeťania, na horu vedú rôzne cesty, ale kto sa dostane na vrchol, bude mať ten istý výhľad. Určite nemusíme vysvetľovať, že reč je najmä o duchovnej ceste.
 
Príčin na používanie podobenstiev je veľa, ale tá pôvodná, védická je v tom, že skutočný svet je mnohorozmerný, skutočné Obrazy sú mnohohranné. Nie hocijako, je za tým precízna logika, ktorú môžeme začať odkrývať napríklad učením sa Svätoruských Obrazov Staroslovienskej Bukvice. Hoci toto sa už môžeme aj u nás – chystáme takýto kurz – mnoho poznania nám v našej Kultúre dávajú aj tzv. „Pútnici“. Jeden z významov tohto slova je človek, ktorý už úspešne zvládol svoju evolučnú úlohu vo Svete Javi, prešiel posmrtným, trojstupňovým Súdom a stal sa Bohom Slavi, t.j. Legom alebo Arlegom, teda 16 alebo 256 rozmernou bytosťou. Takáto bytosť – ak chce – sa môže znovu inkarnovať vo Svete Javi a učiť ľudí Pravde. Takýto bol napríklad skutočný Ježiš – nie ten, ktorý je opísaný v Biblii a nájdete ho v chrámoch čiernej mágie (kostoloch) – Budha a napríklad aj Dalajláma. Takýto učiteľ po smrti už môže prejsť Transformáciou, t.j. namiesto Duchovného vývoja po Harmonických Svetoch Svargy po smrti nadobudne Telo Svetla, teda stane sa Bohom Pravi. Vôbec im nevadí, že smrť môže byť aj ťažká. Svet Bohov a Predkov vždy stojí za to.
 
Keďže tieto Vyššie bytosti už nepodliehajú posmrtnému súdu, tak sa môžu vracať podľa svojho uváženia – ako to robí Dalajláma. No vysvetliť ľuďom to, čo sa nachádza za hranicou Sveta Javi – vo viacrozmerných Vesmíroch – sa žiadnym pozemským jazykom nedá. Preto sú ich výklady podávané v Obrazoch - podobenstvách. Platí však stále to isté – naša Duchovná púť môže začať až po tom, ako si odpovieme na tri základné otázky: Kto som; Prečo som prišiel na tento Svet; a Kam pôjdem po smrti.
 
No a práve Púť nášho Ducha je to najdôležitejšie vo Vesmíre, ale  v našej Kultúre sa nič nedá bez Poznávania, bez myslenia. Len tupým biorobotom stačí „modli sa a pracuj“, čím chcú predovšetkým zdôrazniť: „NEROZMÝŠĽAJ“ (lebo toto za teba robí tvoj Pán). Okrem systémových prekážok, ktoré nám starostlivo chystajú naši nepriatelia, neľudia, sú tu aj prekážky, ktoré si robíme sami – z nevedomosti. Už len zopakujeme – pre nás je a ostáva najväčší hriech NEVEDOMOSŤ.
 
Pred tým, než prejdeme priamo k dnešnej téme by sme sa chceli obrátiť k tým našim čitateľom, ktorí nás všakovako chceli dostať do tzv. „slobodných vysielačov“, ktoré sú dnes „in“. Nedivte sa, že sa to nepodarilo, iné sme ani nečakali. Ak by sa niekto naozaj usiloval o slobodu, tak nemôže robiť cenzúru kto je správny a kto nie – hoci „reklamu na slobodu“ má už v názve. My už vieme, že reklama je iba stále opakovaný klam, a kto naozaj hľadá Pravdu, ten sa nemusí báť nijakej diskusie. Túto však nikdy nepripúšťajú tí, ktorí chcú Pravdu skryť. Naši čitatelia už vedia o projekte „Démon Slovanstva“, nemôže to teda byť pre nás prekvapenie. Smutné je iba to, že platí komentár z našej novej úvodnej stránky. Hoci nás mnohí nenávidia a nevedia nám prísť na meno, paradoxne sa sami pasujú za „SuperslovanovTM“ – a ani im nevadí, že za použitia materiálov našich nepriateľov, s ktorými naši Predkovia viedli úspešné vojny. Ako vidíme z Obrazov Staroslovienskej Bukvice (prvá a druhá bukvica posledného riadku, t.j. JOTA + OTA), v našej Kultúre musí najskôr prísť plné poznanie podstaty niečoho, čo až potom možno preosiať, odvrhnúť. Kto nevie čo odmieta je ako kresťan. Títo totiž vôbec nečítajú svoju Bibliu, a teda ani nevedia, čo sa v nej skutočne píše. Spoliehajú sa na demoverzie, ktoré im niekto (ich Pán) vždy ochotne ponúkne. Ale ten, kto nevie, čo sa píše v tom, čo tvrdošijne zastáva je obyčajný fanatik.
 
Môžeme teda pokojne zopakovať, že na Starú Vieru našich Predkov sme ešte nikde nevideli ŽIADNU KRITIIKU. Mnohí sa síce o nej vyjadrujú negatívne, ale ani nevedia o čom sa vyjadrujú negatívne. No a na dôvažok im stačí spievať pesničky, robiť píšťalky či zahrabávať vajcia do zeme ako „slovanské obrady“. Hoci všetky tieto veci môžu byť cennou súčasťou našej Kultúry, kto si myslí, že stačia na to, aby sme úspešne prešli tým, čo je už predo dvermi a prinavrátili Kultúru našich Predkov je naivný... Vesmír má svoje módy existencie a premien a má ich od svojho počiatku – nevedomci mu nemôžu nič nadiktovať. A to ešte podľa cudzích materiálov...
 
Púť do nášho vlastného vnútra je tá najťažšia púť zo všetkých. Ten, kto vie kým naozaj je, vie už veľmi veľa. No naši Predkovia nás neponechali iba tak, bez pomoci. Často si síce myslíme, že nikto sa o nás z „Druhej strany“ nezaujíma – ale ako to môžeme vedieť? Nevolajú nám síce na mobily – ale je mobil naozaj znakom pokroku? Nie je telepatia oveľa viac a „zadarmo“? No kúpiť telefón – cesta technokrata – je oveľa jednoduchšie. Je to bez námahy, len za peniaze. Ale čo bolo potrebné na to, aby civilizácia vyrobila telefón? Vyrúbať lesy, pozabíjať zvieratá, ťažiť nerastné suroviny, dopraviť ich do fabrík a spracovať za cenu ničenia životného prostredia... a mnoho ďalších vecí. Ale schopnosť „telepatie“ sa nedá kúpiť, na druhej strane funguje „zadarmo“ a aj bez elektriky. Je to jedna hrana obrazu, ktorý umožňuje rozlíšiť rozdiel medzi civilizáciou a Kultúrou.
 
Ak „nenájdeme“ svoje „JA“, nedostaneme sa nikam – vari iba okrem chrámu čiernej mágie. Navyše, nebudeme ani vedieť, ako vychovať svoje deti. A máme na to nejaké metódy? Samozrejme, že naši Predkovia nás bez nich nenechali. Jedným z takýchto darov celému človečenstvu je posvätný stav, ktorý voláme meditácia. Tento „nástroj“ bol daný nám Bohmi a samotnou Prírodou preto, aby sme priamo a sami dokázali pochopiť Istinu, teda to, čo dnes voláme „Absolútna Pravda“.
 
Vieme, že nepozostávame iba z fyzického tela, ale že spolu s nami tu sú aj Emócie a Logický um (naše Ego). Ego je jednou z ústredných tém, ktorej sa venuje budhizmus. Oplatí sa ho študovať.
 
Človek pri narodení má úplne čisté vedomie. Je to preto, lebo sa rodíme iba s prvými tromi čakrami, ostatné sa vyvíjajú (alebo aj nevyvíjajú) počas ďalšieho života. Mechanizmus zvaný „Klubie telo“ ,čiže Telo umu a rozumu, alebo inak zvané aj Mentálne telo ešte neexistuje. Novorodenec teda zákonite nemôže vnímať svet tak, ako ho vníma dospelý človek. A začína problém... ktorý majú za úlohu riešiť múdrou skúsenosťou a poznaním učenia Predkov naplnení rodičia.
 
Môžeme si to predstaviť tak, že dieťaťu začíname postupne – do prázdneho vedomia – vkladať rôzne obrazy. Najskôr mu ich začínajú spravidla vkladať mama a tata, potom ďalší príbuzní, neskôr škôlka, škola, univerzita, médiá, knihy, filmy... Takto sa stáva, že keď sa medzi sebou rozprávame a navzájom sa stýkame, myslíme si, že si aj rozumieme. Skúste si malý test. Ak vás je viac, povedzte napríklad „ceruzka“ a žiadajte si od každého vyjadriť okamžitý dojem, reakciu. Ide nám o prvé, automatické reakcie, nie kombinačnú prácu logického umu, teda už Ega. Hneď zistíte, že každý povie niečo iné. Spravidla povie to, čo mu ostalo v hlave ako úplne prvopočiatočný obraz daného predmetu či javu – v tomto prípade ceruzky. Hoci predmet je jeden a je jednoduchý, obrazy sú rôzne a odlišné.
 
Približne sa samozrejme rozumieme, ale každý z nás má vo svojej hlave svoje obrazy, teda hlava človeka je nakódovaná, naprogramovaná práve týmito obrazmi. Hoci v slovenčine to už nepostrehneme, v ruštine ostal starý výraz „obrazovanie“. „Obrazovaný“ človek je človek, ktorého hlava je naplnená nejakými obrazmi. Dnešná spoločnosť predpokladá, že práve týmito obrazmi (vzdelaním) sa človek stáva úspešnejší, harmonickejší, múdrejší a pod. Toto síce platí, ale iba po určitú hranicu, určitý okamih. Človek si v skutočnosti pomocou svojich obrazov, logiky, predstáv, názorov prakticky a sám vytvára okolo seba klietku, v ktorej potom on sám celý život sedí. Túto problematiku dobre podáva nám už známy David Icke.
 
 
 
Hoci my sami tieto obrazy už nijako neregistrujeme, práve oni zostavujú kompletný základ našej existencie. Ak dôjde k izolácii nejakých rodov, tak tieto sa postupne úplne „prekódujú“. V Južnej Amerike napríklad existuje indiánsky kmeň, v ktorom vedia narátať iba do troch, všetko nad 3 je pre nich „veľa“. Ak napríklad takýto Indián pasie stádo kôr, tak nato, aby ich vedel skontrolovať či sú všetky – keďže ich nevie porátať – im všetkým musí dať mená. Takto jeho kontrola spočíva v tom, že zistí, či sú všetky prítomné. Musíme pochopiť, že títo ľudia nie sú tupci, jednoducho majú presne takéto prvopočiatočné obrazy a takto ich aj prenášajú na svoje deti.
 
Kto by si myslel, že to musia byť iba hlupáci – však my všetci rátať vieme (len aby sme rátali peniaze a majetky?) – dajme si jednoduchú kontrolnú otázku: „Koľko druhov snehu poznáte?“ Bežný človek u nás naráta niečo do 15 rôznych druhov. Ale obyčajný Eskimák pozná 99 druhov snehu! Prečo? Lebo od toho priamo záleží schopnosť jeho prežitia. Ak by sme išli ďalej zistíme, že napríklad ani s farbami to nie je také jednoduché. Koľko druhov čiernej poznáme? Dobrý polygraf pozná viac ako 260 odtieňov, pričom bežný človek často iba jednu. Veľmi často totiž o tom, čo nepoužívame predpokladáme, že proste neexistuje. A tak teda vo svete vidíme iba to, na čo je „naprogramovaný“ náš mozog. „Moderná“ výchova ruka v ruke s náboženskou dogmatikou od detstva nie je vývoj, ale programovanie ohraničenia ponímania. No a preto platí naše staré príslovie, čo sa za mladi nenaučíme, na starobu „ako keby sme našli“, lebo iné vedieť určite nebudeme. Len si spomeňte, ako mnohé deti hovoria o tom, že vidia rôzne prírodné bytosti – my ich zahriakneme – teda vlastne „nakódujeme“, a viac nič neuvidia. Nie je veru jedno kto a ako vychováva deti. A najmä keď rodičia nemajú čas, lebo treba „zarábať peniaze“. Však za ne si najmú vychovávateľku...
 
No neboli by sme deti Bohov, keby sme nemali možnosť toto ohraničenia prekonať. Toto ohraničenie sa dá prekonať cestou „svätého stavu“, teda meditáciou. Je to nástroj JARGY, teda cesty k osvieteniu. Principiálne rozoznávame tri – Triglav je našou základnou logikou – stavy, ktoré vychádzajú zo „svätého ticha“. Stav „svätého ticha“ je zastavenie mysle, teda stav, keď o ničom nerozmýšľame. Toto môžeme považovať za prvú, základnú etapu skutočnej meditačnej praxe.
 
Ak sme zvládli stav „svätého ticha“, môžeme sa vybrať jednou z troch ciest. Prvú voláme „Ладование“, čo je odvodené od našej najväčšej pomocníčky, Lady Bohorodičky. Táto cesta umožňuje duchovno-celiteľskú prax. V takomto prípade ide o koncentráciu na konkrétneho človeka, teda konkrétny objekt. Keď rozmýšľame o tom, ako je daný objekt zostavený – teda nie „logicky“ čo to je – koncentrujeme naň vnímanie. Keď sa koncentrujeme na objekt, tak náš tok energie sa napája na samotný objekt. Môžeme si to predstaviť ako u netopiera. On v tme nevidí, ale vysiela signály, ktoré sa odrážajú a podľa nich sa vie bezpečne orientovať. Takto aj my, pri koncentrácii sa na nejaký objekt posielame na neho svoju energiu. Ak je to nejaká blbosť v médiách alebo Ježiško čiernych mágov – na čo zameriame svoju pozornosť – tak dobrovoľne „odovzdávame“ aj svoju energiu. Komu a ako? ... to je už iná téma.
 
My si môžeme seba podstaviť ako Dušu, ktorá sa s pozorovaným objektom dostáva do jediného poľa Ducha. Takýmto spôsobom sa dokážeme s objektom na nejaký čas zjednotiť. Ak sa dokážeme napríklad na 2 minúty skoncentrovať na akýkoľvek predmet, dokážeme pochopiť, postihnúť jeho skutočnú podstatu. Tento mechanizmus nám však väčšinou sám od seba nefunguje, pretože nám to kazí náš logický um – Ego. Začíname totiž vymýšľať ako to môže byť, tvoríme si rôzne teórie a vôbec všetko možné namiesto toho, aby sme sa s objektom zjednotili a všetko priamo pochopili.
 
Božia koncentrácia je spôsob koncentrácie na objekt a priame informačné, zmyslové a podobné prežitie spojenia s objektom až po jeho úplné pochopenie. Toto poznávanie teda môže byť buď čisté, alebo spojené s naprogramovanými obrazmi.
 
Z gréckej minulosti je známa Delfská veštiareň a Pýtie, teda ženy, ktoré veštili. V Delfách začínali dievčatá od troch rokov a ostávali tam do tridsiatky. Boli to úmyselne dievčatá bez životných skúseností, a preto pri koncentrácii nečerpali obrazy z detstva – lebo žiadne svoje nemali – ale sa koncentrovali na to, aby videli javy a súvislosti bez spracovania Egom. Teda nepoužívali logické myslenie, ale priamo sa napájali vždy na jeden objekt. Ak to takto robíme ja my dostatočne dlho, tak vždy príde „okamih poznania“. Je to stav „vyjasnenia“, ktorý sa nedá nikomu vysvetliť, ale určite ho každý nejakým spôsobom už zažil. V amerických filmoch býva prezentovaný víťazným výkrikom  „Got It“.
 
Ďalším druhom meditácie je meditácia „bez cieľa“, ktorú nazývame v našej tradícii „Дивление“. Tento stav je zložitejší ako predchádzajúci. Je to púť, pri ktorej cieľ nie je daný. V hlave vzniká vnútorná predstava, myšlienky prebiehajú tak, ako si môžeme predstaviť bublinky v minerálke – odspodu nahor. No tieto myšlienky môžu prichádzať aj z okolia, z okolitého duchovno-energetického priestoru. Tam je všetko, čo znamená, že máme prístup ku všetkému, k absolútnemu poznaniu.
 
Tretí druh meditácie nazývame „Проявление“. Je to ďalší čarovný moment, ktorý nám dali Bohovia. Máme možnosť materializovať tie veci, na ktoré koncentrujeme pozornosť. Teda ak si pred sebou predstavíme čokoľvek, tak do toho posielame duchovnú aj mentálnu energiu a materializujeme to, čo sa tvorí v našej hlave. Nech sa teda v našej hlave nachádza čokoľvek, ak sa na to často koncentrujeme, tak nakoniec to materializujeme. Pomocou mysle sa s tým predmetom, človekom, udalosťou spájame. Preto napríklad chamtivci často naozaj bohatnú – lebo sa dokážu dlhodobo koncentrovať na dosiahnutie bohatstva. No ale nakoniec „už dostali svoju odmenu“. Na viac obrazotvornosti spravidla nemajú. Nič nie je totiž také, ako sa javí na prvý pohľad.
 
Každý z nás v čase svojho narodenia zakúsil pocit, že Vesmír „nás odvrhol“. Dieťa totiž vníma okolitý svet skrz mamu, lebo je s ňou spojené pupočnou šnúrou. Po narodení sa pupočná šnúra preruší. Toto je okamih, vďaka ktorému mnohí ľudia dodnes hovoria, že nijakého Boha niet. Energetickú pupočnú šnúru totiž nevidia.
 
Keď dieťatko začína piť z matkinho prsníka, začína ďalšia fáza osvojovania si sveta. Pre dieťa prichádza doslovne šoková terapia: naje sa, položia ho; naje sa; položia ho... teda jedlo – odloženie; jedlo – odloženie... V tomto okamihu sa začína v hlave dieťaťa vytvárať „+“ a „-“. Kým bolo v mame, tak keď chcelo – na čo stačila iba myšlienka – jedlo išlo. Rovnako porozmýšľalo, energie šli. Všetko bolo akurát.
 
Po narodení začne myslieť – a pritom chce jesť – no jedlo samé neprichádza a mama ho ani nepočuje. Mame totiž niekto nakecal, že existuje akýsi harmonogram, preto ho raz vezme, nakŕmi, potom ho položí, nekŕmi. Dieťa začína rozlišovať: u mamy je teplo a jedlo, keď ho položí je chlad a hlad. A takto vzniklo delenie Sveta na dobro a zlo. Dovtedy bol Svet pre dieťatko Jediný. Ďalej je dieťa do jedného roka programované, kódované stravou stačí/nestačí. Tu začal celý proces.
 
Dostali sme sa k prvej bázovej kontúre biologického prežitia, v ktorej sa programuje to, čo sa neskôr v živote prejaví ako skúposť, žiadostivosť a podobne. V meditatívnej praxi sa prekováva pri práci s 1. čakrou zvanou ISTOK. Nie je to žiadna náhoda.
 
Druhá bázová kontúrou, ktorú v meditačnej praxi prekonávame je druhá čakra, ZAROD. Tu sa v detstve programuje to, čo sa neskôr prejaví ako sexuálna naviazanosť.
 
Kontúra sa programuje v detstve dieťaťom a rodičmi obrazmi, ktoré sa ukladajú v hlave takto. Kým dieťatko ležalo, tak sa všetci okolo neho točili, raz ho bral na ruky jeden, potom druhý. No akonáhle začalo chodiť, všetko sa zmenilo: tam nechoď, toto nesmieš, toho sa nechytaj, neraz už dostane aj po zadku...
 
Začína chápať, že svet je štruktúrovaný, že nemôže robiť čo chce. Začne sa hodnotiť aj ďalší stupeň, ktorý identifikuje čo „je naše“ a čo „nie je naše“. Na tejto báze vzniká patriotizmus. Zvyčajne to však nadobudne asi takýto priebeh: „toto je naše územie, tu sme my najlepší... a ostatní sú debili...“ Vzniká rozdelenie medzi nami a okolitým ľudstvom. Tí, ktorí vedia, teda nadobudnú poznanie sa môžu vyprofilovať nad skupinu a existovať ako Duša, ale človek v strasti to urobiť nedokáže.
 
V našej prastarej tradícii – ktorá dnes ostala zachovaná iba v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine – sa dieťatko vždy považuje za materializovaného Predka, teda člena vlastného Rodu. Dieťatko sa nielenže nesmie biť, nesmieme ho osloviť ani len „hlupáčik“! Že na to dnes nieto času? Ale protiotázka je: „A čo máme cennejšieho ako vlastné deti?“ Peniaze a za ne kúpenú opatrovateľku? Iste, aj starí rodičia sa zásadnou mierou zúčastňovali v našej Kultúre výchovy detí. Napríklad celá rodina vždy spoločne jedávala za jedným stolom, pričom aj najedené deti museli čakať, kým sa naje aj posledný starček. Nech vidia ako je starý človek. Takto začnú chápať čo je to Rod a spolupatričnosť. No ale čo dnešní starí rodičia? Pomáhajú? Tu si môžete sami „zaloviť“ v pamäti. Je jasné, že dieťatku treba aj navariť, aj prať, aj žehliť. No čo si pamätajú deti a vnúčatká? Pratanie bytu? Určite nie. No ak rodič alebo starý rodič brával dieťatko na prechádzky, ak mu čítal rozprávky, hral sa s ním, tak toto ostane v detskej mysli na CELÝ ŽIVOT. Toto sú prvopočiatočné Obrazy, cenné Obrazy, ktoré sa nedajú ani kúpiť ani nahradiť „vypulírovaným“ bytom. Je jasné, že pod hraním sa s deťmi nemyslíme strčenie detí pred televíznu obrazovku... ktorá väčšinou nanucuje „hotové“ obrazy, často aj podprahovo.
 
Teraz sa zamyslime my sami, je nám jasno ako máme žiť? Môžeme súhlasiť so všetkými svojimi skutkami? Dokážeme riadiť svoj život a osud? Je v našej moci byť zdravými a šťastnými?
 
Aby sme pochopili dôležitosť a naliehavosť dobrého prístupu k vlastným deťom, pozrime sa do vlastného detstva.
 
Narodili sme sa. Hoci to bolo dávno, určite to bolo. Na tento svet prišlo dieťatko, pre ktorého je svet veľký a neznámy. Hlavná úloha dieťatka počas prvých dvoch až troch rokov je v tomto neznámom svete prežiť. Je to hlavným inštinktom tohto maličkého a bezbranného človiečika. Ale v tomto období je pre maličkého človiečika dôležité nie jedlo, nie strecha nad hlavou, ale LÁSKA. Je to to absolútne najdôležitejšie. Práve energia Lásky – my vieme, že v našej tradícii by sme ju mali nazývať ĽÚBOSŤ – ktorú rodičia posielajú na svoje dieťatko udržiava jeho životnú silu a zdravie. Dieťatko veľmi citlivo reaguje na stav, keď Láska je zamenená hoci aj náročnou, ale iba starostlivosťou. Keď sa starostlivosť rodičov zmení na dotieravú a nanucovanú pozornosť a kontrolu, čo znamená tlak na dieťa a ohraničovanie jeho slobody, tak sa hneď začínajú „všeobecne známe“ problémy s výchovou detí. Prichádzajú prvé konflikty medzi deťmi a rodičmi. No tieto sa nezačali v druhom či treťom roku, ale hneď po narodení.
 
Bohužiaľ ako my, tak aj naši rodičia boli takto vychovávaní, teda boli sme takto vystavení obmedzovanej energii Lásky. Teda hneď od narodenia sme nie všetci dostali to najhlavnejšie – Lásku – zato však vo viac ako dostatočnej miere zákazy, tresty, krik.
 
Často nám hovorili, že máme byť dobrým dievčatkom či poslušným chlapčekom. Každý deň, každú hodinu, každú minútu nás vychovávali, organizovali naše želania a konanie, neustále nám poukazovali na to, že nie sme dostatočne dobrí. Hovorili nám, že sa máme stať takými a takými ak chceme dostať cukrík, aby nás vzali do kina alebo na nejaké zaujímavé predstavenie či do zoologickej záhrady, kúpili nám hračku... Celé naše detstvo nás ubezpečovali, že sme zlí, v čo sme svätosväte uverili aj my. Museli sme, lebo naši rodičia boli pre nás ako Bohovia. Všakovako sme sa snažili zaslúžiť si ich Lásku, alebo aspoň pozornosť. Sami sme sa odriekali od seba, len aby sme vyhoveli rodičom. Nakoniec sme sa stali tichými, poslušnými, pokorne otvárajúcimi ústa a napchávajúcimi sa nenávidenou kašou.
 
Ale potešilo to našich rodičov? Ani náhodou – a všetko pokračovalo donekonečna. Predovšetkým sme počuli, že musíme byť presne takí, ako jednotkár Kováč, či nemáme sa hrať a šalieť, ale byť dobre vychovaným dievčatkom, ktoré nekrčí pekné šaty, presne ako susedkina Alenka. Susedka Alenka bola naozaj veľmi poslušné tiché dievčatko, hoci trošku tučnejšie. Táto nekonečná nespokojnosť s nami nás nútila sa stále viac a viac zriekať seba samého. Zo všetkých síl sme sa usilovali stať podobnými na jednotkára Kováča, či starostlivú a akurátnu Alenku. Ale naši rodičia a vychovávatelia nás neprestávali trestať. Ba naopak, boli stále tvrdší a tvrdší.
 
Mnoho dospelých si pamätá, že v detstve boli veľmi energické a neposedné deti. Následkom toho neraz boli voči ním použité tvrdé tresty, ktoré znižovali ich ľudskú dôstojnosť a zasievali do nich strach, následkom čoho sa stali tichí a bez dôvery v seba samého. Možno povedať, že sa stali zakomplexovanými, neveriacimi v seba samých, obávajúcich sa vzťahov s inými ľuďmi. Na energetickej rovine sa prejavujú množstvom blokov. Je to dôsledok toho, že v detstve im odňali silu nespočetnými zákazmi, príkazmi a ponižovaním.
 
A tak sme sa dávno zriekli samých seba a to veľmi skoro. Nikto z nás si už nepamätá, kedy sa to začalo. Maličký, sotva čo ročný človiečik už prežíva intenzívnu duševnú bolesť a strach, keď ho mama nechá samotného. Keď takého dieťatko matka dokonca trestá bitím, keď na neho kričí, keď mu nevenuje láskavú pozornosť, keď sa stáva „Ľadovou kráľovnou“, tak dieťatko začne prežívať také duševné muky, že reálne zakusuje skúsenosť UMIERANIA! Ale v takomto veku je v človeku silne aktívny inštinkt prežiť. Tak čo sa deje s dieťatkom pri takomto sa správaní matky? Začína používať obranný mechanizmus, ktorý je uložený v našej psychike – blokuje túto bolesť. Ináč to možno vyjadriť tak, že samo si zakazuje cítiť! Uvedomme si, čo to znamená. To nie sú iba slová, to je tragédia celého ľudstva. Je to bolesť, osamelosť, utrpenie. A teraz si predstavte modernú mamičku, ktorá kvôli kariére ponechá dieťatko len tak a rýchlo sa už po polroku vracia do roboty...
 
A my vláčime so sebou takúto smutnú existenciu plnú strádania, bolesti. osamelosti a sĺz len preto, lebo keď sme sa kedysi narodili, tak ten najhlavnejší človek nášho života – naša mama – nám nedokázala dať toľko lásky, koľko sme potrebovali. Nemohla byť stále s nami a my sme tak veľmi chceli. Nebola taká láskavá a stále s nami, koľko sme potrebovali. A my sme ju potrebovali hodne. A to nás ešte aj trestala! Ľudia, ktorí sa vracajú k tejto časti svojich životov v hlbokom hypnotickom stave pri opise lapajú po dychu a kričia: „Ako to len môže! Veď ja ju tak ľúbim! Ona je pre mňa všetko! Ja som taký maličký, bezbranný! A ona ma bije! Tak silno, tak bolestivo!“ Nuž presne takto sa maličký človiečik po prvý raz v živote stretáva so zradou toho najdôležitejšieho, najmilovanejšieho človeka – so zradou svojej mamy. A duševná bolesť sprevádzajúca tento jav je neúnosná. Človiečik prežíva doslovne duševnú bolesť, a to oveľa silnejšie ako bolesť fyzickú. Dieťatko zakusuje zomieranie. Ale tragédia je, že toto všetko sa neodohráva iba raz. Každý z nás do veku troch-štyroch rokov to zažil veľa krát. A tak blokujeme svoje city, svoju bolesť viac a viac.
 
Vo veku troch-štyroch rokov sme si už natiahli masku, ktorá sa páčila rodičom. Snažíme sa im vyhovieť, byť dobrými, aby sme pre seba získali maximálne výhody vo forme sladkostí a iných odmien. Drezírujú nás ako psíkov v cirkuse. Ale naša Duša nás neustále nabáda k slobode, lebo ona netoleruje nijaké otroctvo. A toto je aj naša pravdivá podstata, v ktorej je naša sila. Niekedy sa dieťa snaží ako keby merať si sily s rodičmi v snahe dokázať, že ono je osobnosť so svojimi hodnotami a pohľadmi na život. Ak rodičia a vychovávatelia budú citliví k dieťaťu a flexibilní vo svojich výchovných metódach, tak človiečika nezlomia, ale dokážu nájsť zlatú strednú cestu. Takéto dieťa malo veľké šťastie. Stane sa viac menej harmonickým človekom, nie veľmi zablokovaným od svojich citov a skutočných potrieb. No tam, kde rodičia sú vo svojich výchovných metódach veľmi tvrdí, kde veľmi človeka ohraničujú, neustále trestanie a ponižovania jeho ľudskej dôstojnosti zvyčajne dieťa zlomí. Bude mať veľmi veľa blokov, bude veľmi preprogramované rôznymi lživými ustanoveniami a sociálnymi pravidlami, ďaleko od svojej skutočnej podstaty. Nebude vedieť o svojich skutočných potrebách, veľmi si bude odcudzené. Takýto človek sa bude všetkého obávať, bude mu chýbať sebadôvera. Bude veľmi závisieť na názore iných ľudí. V hlave mu bude stále zvučať hlas: „Si nepodarený, nanič, nie si ničoho schopný, všetko robíš zle. Nikto ťa nikdy nebude mať rád, lebo nie si dosť dobrý. Nedokážeš sa ani vkusne obliecť. Máš škaredé telo, si škaredý...“
 
Takýto hlas počujeme v hlave neustále. No najhoršie je to, že sme nikdy nemali možnosť výberu, čomu máme veriť a akými máme byť. To je už náš vnútorný hlas, ktorým sme nasiakli so všetkými rodičovskými pravidlami, zákazmi, krikom a poníženiami. A tak sme zabudli, kto v skutočnosti sme.
 
Toto všetko sme napísali preto, aby sme takto nepostupovali s vlastnými deťmi. Máme dostup k tomu o čom sa našim rodičom ani nesnívalo – k múdrosti našich Predkov. Využime ju a vychovajme cnostné potomstvo. Nemáte totiž nič cennejšie.
 
Na koniec ešte jednu poznámku. Spomenuli sme, že ak matka odíde od dieťaťa do roboty po polroku, tak ho strašne raní. Mnohí sa určite hneď opýtajú – a čo otec? Nuž, nijaké dieťa našej Kultúry nemôže byť vychované iba jedným rodičom, ak má byť plnocenné. Potrebuje matkinu aj otcovu energiu. No dôležité je najmä to, aby otec mal so svojimi deťmi priamy kontakt, ktorý nemusí byť neustály, hoci to je vždy lepšie. Ale chýbajúca a necitlivá mama sa nedá nahradiť nikým a ničím.
 
A aby otcovia mali námet na skutočne našu, prastarú rozprávku pre deti pred spaním, prinášame jeden. V Rusku sú oblasti, kde dedkovia a babky dodnes deťom hovoria prastaré, Árijské rozprávky. Jednu z nich – „O Sadovníkoch Zeme a Nebeských Oráčoch“ si uvedieme aj my. Prinášame len jej Podstatu, každý ju môže deťom podať po svojom. No je staršia ako Midgard-Zem:
 
Na Nebeskom Iriji je cárstvo, kde žijú veľkí Božiči, ktorí sú prekrásnej postavy, nepoznajú žiadne choroby, ani smrť, ani žiaľ či zármutok. Majú oni veľmi radi takú jednu zábavu, pestujú oni ohromné sady, velikánske a čarokrásne. Zem, na ktorej žijeme, je jedným z takýchto sadov. Trudia sa oni mnohé veky, aby bol sad úplne dokonalý, a keď je všetko hotové, osídlia tento sad ľuďmi, pretože my sami sme na nich podobní. Ale to najmä tým, že sme schopní spoznávať krásu. Veď nemá zmysel sa trápiť tvorením, ak ho nikto neuvidí.
 
No nie všetci ľudia dokážu vidieť krásu a tak ničia veľký sad. A keď sa už začína podobať na pustinu, zostúpia na Zem Nebeskí Oráči a poorú celý sad tak, že neostane ani stopy. A potom znovu prídu Sadovníci a všetko sa začne od začiatku...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.