Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  ČAS POZNAŤ PRAVDU ALEBO O ČO IDE V KYJEVE
ČAS POZNAŤ PRAVDU ALEBO O ČO IDE V KYJEVE
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť
 
 
Naši čitatelia už dobre vedia, že to, čo sa môžu dočítať na našej stránke nenájdu v demokratických médiách – samozrejme, že máme na mysli pravý význam slova „demokracia“ tak, ako ho ponímal Platón v diele „Ústava“ aj ostatní grécki autori – a ani v žiadnych „slobodných vysielačoch“. Demokratické inštitúcie robia len to, čo je priamo uvedené v ich názve a sloboda je spravidla pre tých, ktorí ju používajú ako reklamu neznámy pojem.
 
Skutočný dôvod, prečo Západ systematicky rozdúchava štátny prevrat a občiansku vojnu na Ukrajine je veľmi vzdialený tomu, čo sa možno dočítať aj v rôznych blogoch na internete, kde sa vyjadruje veľa tiežodborníkov na demokraciu. Ľahko si všimnete, že tí, ktorí majú buď v názvoch alebo svojich avataroch odkazy na rôzne anglosaské subjekty sú tí „najinformovanejší“. Ale ani to nás nemôže prekvapiť, najmä ak používame zdravomyslie. Múdrosť a počet opakovaní nejakého nezmyslu napríklad na internete v zmysle Göbblesovej doktríny sú dve rozdielne veci.
 
Pred tým, ako si priblížime niektoré detaily skutočných, naozaj demokratických dôvodov, prečo Západ vlečie Ukrajinu tam, kde ju vlečie, ešte niekoľko poznámok. V prvom rade samotný názov „Ukrajina“ ako krajina. Takáto krajina – máme na mysli názov – začala existovať až v čase násilného uchopenia moci v Ruskom impériu boľševikmi – tiež vycvičenými a financovanými Anglosasmi. Ale tu by sme tých, ktorým ide o detaily odporúčali na knihy bývalého pracovníka britskej spravodajskej služby Dr. Colemana a prípadne Američana J. Marrsa. Mimochodom, práve boľševici premenovali aj krajinu Kazakstan (stan, t.j. stanovisko Kazakov) na dnešný Kazachstan.
 
Boľševici zaviedli názov „Ukrajina“ – my už vieme, že v minulosti to vždy bola Rus, neskôr Kyjevská, predtým Červená, alebo Malá. Teda Veľká Rus bolo územie čiastočne predstavené dnešným Ruskom, Malá Rus bola dnešná Ukrajina a Maličká Rus bolo naše územie, územie Západných Slovanov. Okrem Slovienov – opakujeme Slovienov, t.j. Slovenska a Moravy – tu patrilo Česko, Poľsko minimálne po Vislu, polabskí Slovania, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko atď. Jednou z hlavných úloh prístupu „rozdeľ a panuj“, teda presnejšie „rozdeľ a podrob si“ je zmena, t.j. preprogramovanie nášho spoločného povedomia tak, aby sme sa ani necítili Rusmi, ba naopak, aby sme sa navzájom aj nenávideli. Minimálne na našich územiach sa im to naozaj veľmi dobre podarilo.
 
Z dnešného pohľadu – toto je v ukrajinskom probléme dôležité – ide aj o peniaze. Málokto si dnes uvedomuje, že to, čo dnes voláme honosne „medzinárodný obchod“ dnes existuje iba na základe dvoch krajín dnešného sveta: Ruska a Číny. Rusko poskytuje celému svetu suroviny a Čína výrobné kapacity. Anglosasi si tlačia papieriky, ktoré dávajú týmto dvom štátom – aj ostatným – za skutočné hodnoty – dokedy budú naše krajiny spať? Ale možno to už nebude trvať až tak dlho... lebo ide iba o to, kedy to dôjde väčšine masy národa. Ale aby sme boli úplní, čiastočne do tohto pridávajú ako suroviny tak výrobné kapacity aj niekoľkí ďalší väčší hráči dneška – India, Brazília a podobné krajiny – ale nič neprekoná vedúcu rolu Ruska a Číny. No a Ukrajina znamená pre EÚ „aspoň niečo“ ako surovinový zdroj, ale – a to treba vedieť – nič iné. Metropola predsa nikdy neposiela peniaze do provincie. Nuž, kde a kedy to teda na Ukrajine naozaj všetko začalo?
 
To, čo sa nazýva história začalo pred cca 5 500 rokmi – súvislosti sú našim čitateľom dobre známe – a dejiny sú úplne odlišné od histórie. Ďalší dôležitý zlom nastal r. 988 – u nás, v Maličkej Rusi sa prevalil r. 991 – čo zároveň považujeme za začiatok najťažšej fázy Galaktickej noci. No Galaktická noc – Noc Svaroga – skončila 21. decembra 2012. Je tu ráno a ľudia sa začínajú pomaly prebúdzať – ale kľúčové slovo je „ľudia“, pretože neľudia ostanú takí, akí boli. Galaktická noc je akousi obdobou času zimného spánku napr. medveďov, ktorým sa počas zimy spomalia všetky životné funkcie, a teda nie sú schopné plnohodnotného života. Tento stav „kómy“, t.j. stav spánku periodicky vždy prežívajú aj ľudia v súlade s galaktickými cyklami. Práve preto náš mozog ustupuje počas Noci Svaroga do stavu spánku – akejsi „kómy“ – a pracuje iba na 3%. Veď aj my sa na noc ukladáme do neaktívneho spánku. No už je ráno a po ráne príde deň, teda čas, keď sa prinavrátia všetky funkcie nášmu mozgu (100%) a nastane to, čo neľudia nechcú... ak dovtedy nezahynieme spiaci.
 
Kyjevský Majdan je tu práve preto, aby sa ukrajinská spoločnosť neprebudila, lebo ak sa prebudí, tak zlaté časy parazitov rýchlo skončia. No je výsledkom práce amerických a britských politológov a sociálnych inžinierov. Prvá fáza tohto projektu trvala od r. 1945 do 1991, teda od porážky fašizmu po rozpad ZSSR. Toto obdobie nazývame aj „Studená vojna“, a túto vojnu Východný blok prehral.
 
V r. 1991 až 1993 sa začala ďalšia fáza programu, ktorá skončila podpisom dohody medzi Ukrajinou a Európskou Úniou r. 1994. Áno, vidíte dobre, Ukrajina podpísala dohodu s EÚ už r. 1994. Tak prečo teraz spustili kampaň, že Ukrajina nechce podpísať dohodu s EÚ? A tu to všetko začína.
 
Dňa 10. novembra 1994 bola ukrajinským parlamentom – Vrchovnou radou Ukrajiny – ratifikovaná Dohoda č. 237/94 – BP medzi Ukrajinou a Európskou Úniou. Text tejto dohody je k dispozícii na oficiálnej stránke Vrchovnej Rady Ukrajiny. Za EÚ boli signatármi Dohody tieto krajiny: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxemburg, Holandsko, Portugalsko a Veľká Británia. Za Ukrajinu ju podpísal vtedajší predseda ukrajinského parlamentu, O. Moroz. Dostatočne kvalifikovaná zostava – nie? Ale prečo práve EÚ chce túto Dohodu „PREPODPÍSAŤ“? Odpoveď je až zarážajúco jednoduchá. Stačí si spomenúť na dejiny, lebo v histórii to už prepísali.
 
V čase prípravy Dohody prebiehalo jadrové odzbrojenie Ukrajiny, pretože táto po rozpade ZSSR r. 1991 sa stala hneď od svojho vzniku treťou najsilnejšou jadrovou veľmocou sveta. No nie je v plánoch Západu, aby sa rozširoval okruh slovanských krajín s jadrovými zbraňami. Namiesto Ukrajiny je dnes v tomto „Klube“ Izrael...
 
EÚ sa zaviazala – ako kompenzáciu za jadrové odzbrojenie – zaplatiť Ukrajine veľkú sumu, ktorá mala zahŕňať aj sľubované náklady na likvidáciu následkov Černobyľu. A čo sa stalo? Hádate správne. Európska Únia NEVYPLATILA Ukrajine ANI CENT. Ukrajinské jadrové hlavice odviezli Američania na likvidáciu do Amarilla v Texase, následky – ako je známe diverzie CIA – černobyľskej katastrofy si musela Ukrajina zafinancovať z vlastného vrecka. No a keďže nemá žiadne jadrové zbrane, tak ju nikto viac neberie vážne. A aby sme vedeli o čo sa hrá – v prepočte na dnešné kurzy dlhuje EÚ Ukrajine 160 miliárd EUR. Tu môžeme citovať W. Churchilla: „Nikto vám nemôže toľko dať ako ja sľúbiť“. A Ukrajine ostali iba „oči pre plač“.
 
Pretože EÚ nedodržala dohodu – ktorá je však stále právne platná – a navyše je jasné, že tak ani nehodlá urobiť, tak radšej chce dosiahnuť podpis úplne novej dohody – môže sa volať hocijako honosne, napríklad „asociačná“ – čím by sa automaticky anulovali záväzky vyplývajúce zo starej dohody. No a na to sú dobrí kadejakí tajtrlíci – nech to je aj Kličko. Tento je viac ako 10 rokov občanom úplne cudzej krajiny – Nemecka – ale rád by sa stal – možno po víkendoch – ukrajinským prezidentom. Dôvody sú očividné.
 
Ak by ukrajinský prezident zrušil dohodu, na základe ktorej má Ukrajina – úplne legálne – dostať od EÚ obrovskú sumu, stal by sa okamžite zradcom vlastného národa. Všetky rozprávky o „tajnej ruke Moskvy“ sú iba výmysly – hlavné je zrušiť platnú Dohodu.
 
Na tejto situácii sa už priživujú hyeny – bývalý poľský prezident, ktorý navštívil Majdan, by tiež rád dostal „poľské zeme nazad“. Ukrajinského prezidenta nenavštívil, ale Timošenkovú, ktorej dokázali obchodovanie s drogami, vo väzení pozrieť bol. No aktivizujú sa aj Rumuni či Maďari.
 
Táto kombinovaná akcia USA a EÚ je načasovaná po 20 rokoch, kedy už nastúpila nová generácia, ktorá bola vychovaná demokraticky, t.j. nemá iný názor ako demokratický – je teda nevedomá a ľahko programovateľná. No a vidia aj osobný prospech. Núka sa tu ale jedna otázka: Prečo túto dohodu nepodpísal predchádzajúci prezident, známy prozápadný „Brown nose“  Juščenko? Tento by ani nezaváhal. Odpoveď je jednoduchá – Západ sa prerátal v dynamike prebúdzania národa Ukrajiny po Noci Svaroga. Keď pred časom pochopili, že Ukrajina nepodpíše novú Dohodu, ktorá by zrušila povinnosť EÚ platiť, tak vytvorili novú vlnu tzv. „ukrajinyzácie“ a inštalovali najskôr Juščenka pomocou Prvej oranžovej (sieťovej) revolúcie. Jeho úloha bola tak zmeniť povedomie Ukrajincov, aby sa obľúbenosť eurointegrácie dostala čo najvyššie. Dnes je na Ukrajine tak upravená verejná mienka, že cca 40% Ukrajincov je za vstup do EÚ. V r. 2004 bolo 70% obyvateľstva proti, pretože sa chceli pripojiť k slovanskému, a nie anglosasko-germánskemu zoskupeniu.
 
Juščenko teda vyhral 5. vlnu „ukrajinyzácie“, ale jednako podpis novej Dohody sa ešte nedal realizovať. Nastúpil Janukovič, ale tento sa v čase svojho funkčného obdobia neočakávane „zobudil“ a pochopil o čo Západu ide. Nuž, postavil sa na odpor a za záujmy Ukrajiny. Veď ide o obrovskú sumu. Ale ak EÚ nedostane Ukrajinu, t.j. všetky jej surovinové zdroje, tak reálne hrozí európsky defolt. Hrá sa naozaj o veľa.
 
Hoci naše demokratické médiá a rôzne slobodné vysielače vysielajú o udalostiach v Ukrajine iba povolenú „demoverziu“, nie sme úplne bez možnosti sa niečo dozvedieť. Jeden z veľkých bojovníkov za Ukrajinu je poslanec ukrajinského parlamentu za Oblasť Dnepropetrovska Oleg Carjov. Na internete nájdete viacero verzií jeho mena, ale Vrchovná Rada Ukrajiny používa tvar „Царьов О. А.“ V iných zdrojoch môžete nájsť aj tvar „Царев“. Odporúčame vám pozrieť si aspoň nasledovné interview s názvom „Ukrajina na ceste od vojny“. Ak už viete o existujúcej zmluve s EÚ, tak hneď pochopíte aj jeho narážky ku koncu rozhovoru.
 
 
 
A aby sme sa dostali do obrazu čomu naozaj musia čeliť na Ukrajine, odcitujme si úryvky z jedného z jeho vystúpení v parlamente Ukrajiny koncom minulého roku:
„Na území našej krajiny, za podpory a za priamej účasti Veľvyslanectva USA prebieha projekt, ktorý organizuje  prípravu na rozpútanie občianskej vojny na Ukrajine... je zameraný na výcvik špecialistov na informačné vojny, destabilizáciu štátnych orgánov v súčasných médiách, revolúciu, organizáciu protestných akcií, zvrhnutie štátneho režimu. Projekt je pod patronátom a kurátorstvom Veľvyslanectva USA na Ukrajine. Americkí inštruktori zrealizovali päť kurzov, kde vyškolili 300 špecialistov na organizáciu ozbrojených nepokojov... posledné školenie prebehlo 14. a 15. novembra 2013 na území Veľvyslanectva USA v Kyjeve.“
 
Takže sa nemôžeme diviť, prečo Kyjevčania demonštrovali pred veľvyslanectvom USA a predtým Nemecka.Rovnako nie je už žiadnym tajomstvom, kto koordinuje „spontánne povstanie“.
 
Na internete nájdete viac jeho videí. Určite si pozrite krátky prejav Olega Carjova na vyše dvestotisícovom ANTIMAJDANE v Kyjeve. A niet sa čo diviť, že TOTO SA ZÁPADNÝM MÉDIÁM NEHODÍ!
 
 
 
Z horeuvedeného videa je jasné, kto „zabezpečuje“ nepokoje v Kyjeve, ale aj tak sa natíska otázka, koľko môže byť takýchto ľudí v nejakej oficiálne kresťanskej krajine? Odpoveď nájdeme v programovacej príručke pre transfer moci od Gojov k Biblickému národu, teda v Biblii. Je to naozaj nič iné iba konkrétna programovania príručka na tému „Ako prebrať moc“. Ako všetky staré texty, aj táto je pôvodne písaná obrazovým písmom, hoci v tomto prípade sú použité zodpovedajúce, t.j. temné obrazy. Kto sa zameria iba na fonetickú informáciu je „vedľa“.
 
V evanjeliách poľahky zistíme, že Ježiš mal 12 učeníkov, pričom dvaja z nich ho zradili. Judáš ho priamo nahlásil úradom a Peter ho 3x zaprel „kým kohút zakikiríkal“. Aký obraz sa tu podáva? V každej kresťanskej spoločnosti – oni si na to vytvorili štát – sa vždy a určite nájde minimálne takýto podiel zradcov vlastných Rodov, t.j. približne 17%. Okrem iného si všimnime, že „Hlavou cirkvi“ sa nestal ani prvý Ježišom povolaný apoštol – Andrej, ani ten, ktorého Ježiš „najviac miloval“ – Ján, ale zradca, Peter. No a takýto zapĺňajú Majdan a zabíjajú ľudí...
 
Môžeme zopakovať, že naša stránka a tieto informácie nie sú pre tých, ktorí aj u nás dnes trávia čas pitím Coca-Coly, žraním hamburgerov a nudou na diskotékach, pričom podávajú premúdre komentáre na rôznych blogoch. O týchto nám vôbec nejde – my chceme oslovovať zdravomysliacu vrstvu ľudí, ktorí už začali myslieť a hľadajú cestu k dedičstvu Predkov. Pozrime sa na celý Majdan realistickými očami. On môže byť totiž aj začiatkom niečoho takého, čo sa potom bude napríklad v amerických médiách nazývať povedzme Východoeurópska či (až) Európska jar – podobne ako nie tak dávno začala „Arabská jar“. Držme preto palce našim bratom na Ukrajine a v Rusku, aby situáciu dotiahli do zdarného konca.
 
Ale nemôžeme si nevšimnúť jednu paralelu. Ozbrojení provokatéri v uliciach Kyjeva už zaútočili na sídlo prezidenta aj parlamentu – a Američania sa začali vyhrážať kdejakými sankciami, ak si Milícia dovolí proti ním zodpovedajúco zakročiť. Američanom nevadí ani to, že nimi vycvičení a financovaní revolucionári už zastrelili (v čase písania článku) už dvoch príslušníkov milície a aj ich napádali s armatúrami a podobnou výzbrojou, čím už spôsobili aj otvorené zlomeniny na nohách milicionárov. A teraz si predstavme, že presne takýto dav by zaútočil na Biely dom, budovu Kongresu alebo Senátu vo Washingtone. Ako by to dopadlo? Rozstrieľali by ich guľometmi... pekne demokraticky.
 
Ukončme slovami ukrajinského poslanca Olega Carjova, ktoré smerovali proti tým Ukrajincom na Majdane, ktorí kričia na slávu Banderovcom, presne tým Banderovcom, ktorí po vojne vraždili aj na Slovensku: „Vari už z nás (Slovanov) aj strach stratili?“
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.