Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  VOLANIE SRDCA
VOLANIE SRDCA
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť
Od malička sme neraz počuli, že naše srdce je najlepší radca. Korene tejto Múdrosti sú dávno zabudnuté, ale poznanie sa k nám vracia. Z védického pohľadu je srdce človeka orgánom Duše. Čo do fyzického napojenia sa na našu Rodovú pamäť vieme aj to, že ona je uložená v kostnej dreni. No a kompletné prepojenie týchto „komponentov“ sa po celom tele realizuje krvou. No nie je krv ako krv. Ak sa pomieša, tak sa zásadným spôsobom zníži jej vodivosť, t.j. schopnosť prenášať informáciu z Rodovej pamäte (hard disku) napríklad do mikroprocesora (mozgu), stráca sa spojenie s Dušou (srdce) a podobne. No a práve preto nám tvari pripravili program našej likvidácie vlastnými rukami, t.j. „športovým sexom“, aby sme sa premiešali s inými rasami, čo zabezpečí minimálne dva ciele, ktoré si tvari – na to si vyvinuli sociálne inžinierstvo – stanovili. Miešaním sa s inými národmi sa značne znižuje vodivosť krvi, jav telegónie – pre nás Kony Rita– zase „zabezpečí“ degradáciu potomstva. Ak k tomu ešte pridáme vírusy – náboženstvá – tak sa môžeme priamo porovnať s fungovaním PC a pochopiť, čo s nami robia. No treba povedať, že oni to iba prichystali. Likvidujeme sa sami. To, že je to z nevedomosti nič nemení na hrozných, aj karmických dopadoch. Všimnite si dobre psíkov. „Odborníci“ pohŕdajú orieškami, ktorí sa však rodia na základe prirodzeného výberu. Niektoré ich argumenty smerujú k tomu, že odkiaľ majú vziať „inteligenciu“ – ale odkiaľ ju berú prešľachtené plemená? A či náhodou neboli na začiatku iba a výlučne oriešky? No a jeden argument za všetky – oriešok vám bude robiť radosť osemnásť aj viac rokov, lebo je to prirodzená bytosť. No a vyšľachtené plemená zomierajú už po ôsmych, desiatich, možno najviac ak dvanástich rokoch. Toto je jeden z následkov kríženia sa medzi rasami – drastické zníženie dĺžky života a choroby, ktoré prirodzený výber ani nepozná.

Pred tým, ako pokročíme ďalej, máme pre tých, ktorí sa už neraz pýtali ako nás podporiť jednu informáciu. Blíži sa čas daňových priznaní a využitia 2% na venovanie subjektom podľa výberu. Ak ste sa rozhodli podporiť našu činnosť, tak môžete venovať 2% z daní nášmu občianskemu združeniu Sláva. Tlačivo si môžete stiahnuť na našej novej stránke (nad Slovanskými hodinami).

Ďalej by sme radi zopakovali jednu dôležitú vec. Predpokladáme, že to nie je potrebné opakovať našich stálym čitateľom, ale keďže nám neraz píšu čitatelia, ktorí by chceli vysvetliť veci, o ktorých sme už dávno písali, tak nezaškodí krátko sem-tam zopakovať niektoré dôležité detaily. To najdôležitejšie je to, že naša stránka je venovaná našej vlastnej Prastarej Kultúre. Táto je Prastará preto, lebo je Prvobytná na našej Midgard-Zemi.

Hoci to mnohým nedochádza, zmeny sú už predo dvermi. Mnohí si stále naivne myslia, že tým, že sa niekde na internete dočítajú niečo o Illuminátoch, o Sionistoch, čoraz viac a viac o skutočnej podstate kresťanstva, o temnom politickom pozadí mnohých udalostí a podobné veci, že tým sa niečo mení. No vnímavý čitateľ vie, že ani náhodou. Takýto druh informácií sa už utajovať nedá, no samotný dostup k nim pre verejnosť NIČ NEMENÍ. Americký prezident stále robí čo chce, Británia to isté, Svetová vláda rovnako, NATO tiež, všetky tajné rády tiež a nakoniec mainstreamové médiá si takéto veci ani nevšímajú. Potom sú tu aj rôzne „slobodné“ médiá, ale nakoniec zistíte, že ich majú pod kontrolou kresťania... a od tých nemôžeme čakať, že prinesú niečo pozitívne o pohanoch.

Teda pravda o špinavom pozadí politiky, o zverstvách náboženstiev – vrátane kresťanských – a podobných veciach síce zamestná myseľ mnohých ľudí, ale sú to informácie dobré iba na to, aby im „zaplnili operačnú pamäť“, je to teda iba druh „spyware“. Prídu vždy ďalšie a ďalšie informácie, ale žiadne reálne zmeny. Páchajú na nás genocídu a my sa stále zabávame ako na Titanicu. My však musíme konať podľa odporúčaní a očakávaní našich Predkov. A túto informáciu vám podávame. Nič iné nás nezachráni – veď čo s vedomosťami o všakovakých svinstvách, keď nevieme ako z toho všetkého von? A čo robiť, keď nastúpia udalosti, ktoré nastúpiť musia? Tu musí každý vstúpiť do svojho vnútra a počúvať hlas svojho srdca. To je jediná cesta nahor a k Svetlu, to od nás čakajú naši Predkovia, aj tí, ktorí museli zomrieť za to, aby sme tu my dnes boli. Myslíte si, že im postačí, ak im budeme referovať „novinky“ z politiky či zákulisia náboženstiev? Odpoveď si nájde každý sám.

Situácia je vážnejšia, než by sa zdalo, pretože už Príroda začala konať SAMA. Príroda je to, čo je Pri Rode, je súčasťou našich Rodov – aj keď ju ľahostajne nechávame tvarom rukami smerdov a Judášov drancovať. Hoci mechanizmus fungovania takýchto udalostí si vysvetlíme v niektorom z budúcich článkov, udalosti si už môžeme dať do súvislostí teraz. Napríklad v japonskej Fukušime havaroval reaktor jadrovej elektrárne, ale vieme v akej súvislosti? V tej istej prefektúre, napájaná z tejto elektrárne je fabrika, kde na objednávku Svetovej vlády začali hromadnú produkciu mikročipov pre čipovanie všetkých obyvateľov Zeme. Príroda vydala jasné varovanie. Zatiaľ iba varovanie.

Na príkaz krajiny, kde sídli hlava Svetovej vlády bola spustená „Arabská jar“, ktorej logickým prvkom mal byť koniec Sýrie. No zasiahlo Rusko. Preto ako ďalší krok – keďže aj tak ide o destabilizáciu Ruska – presunuli operácie do Volgogradu a zároveň rozpútali šábes v Kyjeve. No energie zmenili smer – kruh sa nečakane uzavrel – a tak krajina, odkiaľ vyšli príkazy sa sama stala obeťou povodní, vlnobitia, dažďov a záplav. Zatiaľ tiež iba ako varovanie. Keďže princípy pohybov energií sú čiernym mágom známe, hneď ako im došlo o čo ide, vykonali pokus o pozastavenie deštrukčných aktivít. Ale keďže tvari plánujú dlhodobo – minimálne na stáročia – tak už predtým vydali príkaz na konanie svojej kolónii – a tá koná. Ako dôsledok jej konania prišli na ňu nebývalé a neočakávané mrazy...

Musíme zopakovať, že ide o varovania. To hlavné je ešte iba pred nami. Ale varovanie platí – hoci paradoxne – najmä pre nás. My musíme konať, my sa musíme zjednocovať a preberať aktivitu do svojich rúk. Cieľom tejto úlohy je, aby sme my nadobudli požadované kvality – pre ktoré sme sa tu aj cieľavedome inkarnovali. Teda namiesto čítania nezmyslov a sledovania médií – ktoré pre nás pripravili tvari – musíme konať tak, aby sme naplnili svoje poslanie a nesklamali vlastných Predkov. Lebo teraz sme začali všetci spolu padať do priepasti. Naša úloha je naštartovať svoj vlastný pohyb a dvihnúť sa nahor – lebo kto to neurobí, ten bude mať rovnaký osud ako celá civilizácia. Na každú činnosť je potrebná energia, to je známy fakt. V Noci Svaroga sme ju nemali, ba navyše sme boli v stave spánku – náš mozog zabezpečoval iba nevyhnuté funkcie, preto pracoval iba na 3%. Na viac nebolo energie. No 3% mozgu pracovalo iba tým, ktorí nepožívali drogy, alkohol, nikotín, mäso a ďalšie látky, ktoré vo védickom ponímaní patria medzi potraviny živlu nevedomosti. Kto konzumuje potravu živlu Nevedomosti, nemôže dosiahnuť živel Cnosti. Teraz začala energia prúdiť, je to ako keby sa nám už naplnila nádrž v aute. Je už skoro plná paliva, ale my sme zabudli asi nielen riadiť naše „vozidlo“, my sme dokonca zabudli aj to, kde sa vkladá kľúčik, či ako sa radia rýchlosti. Kto na to nepríde, zahynie. A v demokratických médiách, kresťanských slobodných vysielačoch, či hoci aj návodoch na výrobu píšťaliek sa to nedozvie. No toto je už osobná zodpovednosť každého za seba pred vlastným Rodom, pred vlastnými Predkami. Kdejaké informácie o temných zákulisiach politiky a podobné veci – hoci inak pravdivé – nedajú žiaden návod na to, čo robiť. Teraz – hoci sú aj pravdivé – ich používajú nato, aby sme ani nehľadali odpovede na skutočné otázky. Overiť si to môžete aj tak, že tieto veci nájdete už kdekade – ale kde nájdete informácie o našej podstate, o Rodovom zriadení, o tom, ako budovať Dŕžavu a podobné stavebné kamene našej Prastarej Kultúry? Aj túto odpoveď poznáte.

Žijeme na území niekdajšej Maličkej Rusi. Rus obývajú Rusi, teda ja my sme pôvodom Rusi, ibaže z najmenšej Rusi. Maličká Rus mala – ako je tradičné v našom systéme – Veľké knieža celej Maličkej Rusi, ale zároveň jednotlivé zložky mali svoje kniežatá. Tu nešlo o lakomú ctibažnosť a zneužívanie moci – ako v štáte – pre svoje záujmy, ale jednoducho o efektívnu správu vnútorných záležitostí, vrátane vojenskej organizácie. Tomu vôbec neprotirečí, že napríklad Srbi žili vo svojej, Striebornej Rusi.

Ako vieme, či konáme vo svoj prospech, ak nevieme, kto v skutočnosti sme? Musíme vychádzať z toho, kto naozaj sme – a my sme tiež Rusi. Veď aj Knieža Samo dal jednému zo svojich synov meno Rus, o čom nám podáva svedectvo Velesova Kniha, ale Sama ako Slovana – o „Frankovi“ ani netuší, a to ide o rok 1601(!) – potvrdzuje aj Mauro Orbini. Sme teda národom Rusov, aj keď prebývajúcich na Západe. Mimochodom všimnite si, že všetky kontinenty začínajú svoj názov na „A“, čo je od slova „As“. Európa nie je v skutočnosti výnimkou, je to len novotvar, ktorým tvari označili svoje víťazstvo pomiešania jazykov. Európa – dodnes hovoríme o Eurázijskom kontinente – je iba pokračovaním zeme Asov, teda Asie. Za starých čias sa celý kontinent volal Asia. No a zriadenie, Dŕžava, ktoré na ňom odpradávna jestvovalo sa držalo na moci Rodov „IMenem PERÚNA“ (Menom Perúna), čo sa od dávnych čias skracovalo ako IMPERIA, a čo dnes označujeme v slovenčine (jazyku Slovenov, t.j. kresťanov) ako Impérium. My Slovieni nie sme kresťania, teda medzi nami nemôže byť 17% zradcov...

Tu prichádzame k otázke, či je správne v starých textoch nahradzovať slovo „Rusi“ slovom „Slovania“. Musíme si uvedomiť, že napríklad aj v dnešnej ruštine rozoznávame výrazy Slavjan, Slavjanin, Slovan, Slovien. U nás od čias štúrovcov výraz Sláv, Slavjan nebadane „vymizol“, ale dodnes máme „Slávy dcéru“, teda Slavjan je rovnako našim starým výrazom. No a v Rusku zase „nenápadne“ vymizol Slovan.

Kto to je vlastne Slovan, aj keď správnejšie by sme mali hovoriť Slavjan? Nuž, pozrime do Véd, do Velesovej knihy. V nej nájdeme:

Otcom našim a matkám Sláva! Lebo oni nás učili ctiť si Bohov našich a viedli nás za ruku Cestou pravou. Tak sme aj šli a neboli sme pochlebovačmi, ale boli sme Rusmi-Slavjanmi, ktorí Bohom slávu spievajú a preto sú Slavjani.

Niektorí prekladatelia Velesovej knihy sa tu dopúšťajú chyby, keď slovo „Rusi“ nahrádzajú slovom „Slovania“. Naši Predkovia, Rusi – samozrejme – boli Slovanmi (v našom dnešnom význame, inak Slavjanmi), pretože „Bohom slávu spievajú a preto sú Slavjani“. Árijci tiež slávili Svetlých Bohov a Veľkých Predkov, a preto aj oni boli Slavjani. Keď teda v tejto spojitosti hovoríme o Rusoch ako Slavjanoch (Slovanoch), tak musíme rozumieť, že Rusi boli Slovanmi len v rovine svetonázorovej, ale etnicky boli vždy Rusmi. Okrem toho sa podľa mien kniežat Rusov ešte sami nazývali Skýtmi, Slovienmi, Skolotmi, Venédmi atď. Musíme tiež brať do úvahy, že v minulosti sa nepísalo na klávesnici PC, ale veľmi často rezalo do dreva či rylo do kameňa. Preto sa neraz vynechávali samohlásky a používali iba spoluhlásky. A tak nápis „VND“ sa v niektorých textoch neskôr dešifroval ako VeNéDi, inde ako VaNDali. No všetko toto naši Predkovia nikdy nezamieňali za prvopočiatočný samonázov nášho národa – Rusi.

Ak teda hovoríme napríklad o takom druhu textových materiálov, v ktorých sa pojednáva o otázkach Vierouky a svetonázoru, tak môžeme – v našej súčasnej terminológii – hovoriť o slovanských textoch. Ale keď hovoríme o téme Života a Tvorivosti a Umenia našich Predkov, tak zamieňať ich etnickú podstatu svetonázorovou je zavádzanie čitateľov. Nezabúdajme, že aj Mauro Orbini hovorí o Rusi, v zozname použitej literatúry nájdeme „Anály Ruské“, ale písal predovšetkým o našom území!

Dokazuje to aj náš – hoci značne obrezaný – jazyk. Stále je v ňom poznať ruský pôvod, aj keď kresťania sa úporne tisíc rokov snažili zničiť všetky stopy. Ale jazyk máme od našich Predkov. A práve od starého jazyka Rusov bol odvodený Sanskrit (správne Samskrit), ktorý je stále veľmi blízky starému jazyku Rusov.

Ruský národ, ku ktorému plnohodnotne patria dnešní Veľkorusi, Malorusi, Maličkorusi, Sibírčania, Kazaci a Pomorania obýva územie od Karpát po Tichý oceán, od Ľadového oceánu po Ruské (Čierne) more, Kaukazské pohorie, Aralské more, jazero Balchaš, južné oblasti Altaja a Sajanu, Amur a Vladivostok. Celú túto oblasť máme za povinnosť ubrániť a uchovať pre blaho budúcich pokolení Ruského Národa. Toto sa dá úspešne dokázať jedine za predpokladu spojeného úsilia a zjednotenia všetkých príbuzných národov.

Fakty nájdené v starých Védických textoch potvrdzuje už aj moderná veda. Ruský vedec, jeden z popredných svetových odborníkov na DNA genealógiu – a svetovou špičkou sú aj tak Rusi – a profesor na Harvardskej univerzite, Anatolij Kľosov (Анатолий Клёсов), umiestnil dňa 7. septembra 2008 v internete svoj článok Одкуда появились славяне и „индоевропейцы“? Ответ даёт ДНК – Генеалогия; t.j. „ODKIAĽ SA VZALI SLAVJANI A „INDOEURÓPANIA“? ODPOVEĎ NÁM DÁVA DNA-GENEALÓGIA“. Príznačný je aj jeden detail – my sme „slobodne“ začali používať anglické slovo „Acid“ (v skratke DNA), pričom ruština používa naše slovo „Kyselina“ (preto DNK).

Kľosov vo svojom článku prišiel k záverom, ktoré potvrdzujú výskum tých autorov, ktorí nesúhlasia s oficiálnou verziou historickej vedy o minulosti a pôvode našich Predkov. Jeho výskumy potvrdzujú dôkazy, ktoré vo svojich prácach podáva napríklad V. M. Ďomin. Naši Predkovia – Rusi a Árijci – prišli na Ruskú, t.j. Východoeurópsku  rovinu pred 4 400 rokmi, do Indie pred 3 800 rokmi, do Iránu pred asi 3 700 rokmi a silne sa líšili od tých národov, ktoré tieto oblasti v tých časoch obývali. Čo sa týka Európy A. Kľosov píše, že „ďalej na západ, k Atlantiku, podiel árijského, slavjanského rodu Rial značne klesá, pričom u obyvateľov Britských ostrovov predstavuje už len 2-4%“.

Čo sa týka Východných Slovanov (Slavjanov) píše:

„Hľa, tu sme sa dostali k pojmu „haplogrupa predkov“ alebo „haplogrupa rodu“. Je tvorená presnou mapou mutácií v mužskom pohlavnom chromozóme. Existuje aj u žien, ale v druhom systéme koordinát. Teda Východní Slovania – to je rod Rial. Títo predstavujú u obyvateľstva Ruska, Ukrajiny a Bieloruska 45 až 70%. Ale v starých ruských a ukrajinských mestách, mestečkách a osadách až 80%“.

Profesor Kľosov – napriek brilantným vedeckých dôkazom a používaným metódam – sa však nevyhol omylom a protirečeniam, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti migrácie obyvateľstva našej Zeme v dávnej minulosti, a preto prišiel ku koncepcii, že pravlasťou Slovanov je Balkán, čo vysvetľuje takto:

„Ako bude ukázané v tomto výskume, predstavitelia rodu Rial na Balkáne, ktorí tam žili pred 12 000 rokmi, po asi dvesto pokoleniach prišli na Východoeurópsku planinu, kde sa pred 4 500 rokmi udomácnil predok Rusov a Ukrajincov rodu Rial, vrátane autora tohto článku. Po ďalších 500 rokoch, pred 4 000 rokmi, oni, Praslovania, došli na Južný Ural, ďalej po štyristo rokoch sa vybrali do Indie, kde dodnes žije približne 100 miliónov ich potomkov, členov rodu Rial. Rodu Árijcov. Árijcov preto, lebo oni tak nazývali samých seba a je to zadokumentované aj v starých indických Védach a iránskych povestiach... Ešte jedna vlna Árijcov s takými istými haplogrupami sa vydala do Strednej Ázie a Východného Iránu, tiež v treťom tisícročí pred n. l. a stali sa z nich iránski Árijci“.

Profesor Kľosov si bohužiaľ nevšimol – alebo to ani nevie – že migrácia našich Predkov zo Severu na Juh a z Východu na Západ sa odohrala už pred viac ako 12 000 rokmi. Ide o udalosti, na pamäť ktorých máme dnes Letopočet „Od Veľkej Struže (Ochladenia)“, ktorý má v roku 7522 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme (2014) hodnotu 13022 rokov. Takýchto migrácií však bolo veľa. Niet pochýb o tom, že časť našich Predkov svetovú potopu prežila a osídlila Balkán a následne aj blízko ležiace územia až po Karpaty. Odchádzali, pretože zo Severu a Východu začali prichádzať mrazy. No naši Predkovia prežili nielen na Balkáne, ale aj v ďalších lokalitách na Východe: na Urale, na Sajano-Altaji a podobne. Tvrdiť teda, že naši Predkovia žili iba na Balkáne je – ak vylúčime úmyselnú lož – omyl.

Tento omyl sa dá objaviť porovnaním jeho výskumov s výskumom nemeckých vedcov, ktorí „určili pri vykopávkach deväť haplotypov z Južnej Sibíri a ukázalo sa, že osem z nich patrí rodu Rial a jeden je mongoloid rodu C. Nálezy sú datované spred 5 500 až 1 800 rokov“.

Objavenie sa mongoloida na Južnej Sibíri, kde patrí Stredný a Východný Kazachstan, Altajský kraj a severné časti Sajanu pred 1 800 rokmi je plne vysvetliteľné migráciami národov tých čias. Ostatné haplotypy patria k našim Predkom a sú datované spred 5 500 rokov. Z toho vyplýva, že naši Predkovia neprišli na Južný Ural zo Západu. Žili tam totiž už predtým a mali kontakty s tými, ktorí žili na Sibíri, keďže Južný Ural sa bezprostredne primyká k Sibíri a nie k Východoeurópskej rovine. Kľosovým tvrdeniam odporuje aj haplotyp Indov, ktorý ukazuje, že vek „spoločného predka Indov“ je 3 850 rokov. Hoci Kľosov tvrdí, že naši Predkovia prišli na Južný Ural pred asi 4 000 rokmi, pričom následne po 400 rokoch, t.j. pred 3 600 rokmi sa vydali do Indie. Ale to nemôže byť správne, pretože haplotyp sa objavil v Indii pred 3 850 rokmi.

Naši Predkovia sa z Južného Uralu vydali do Dravídie, ktorá v tých časoch zahŕňala dnešný Afganistan, Irán a Indiu pred 5 200 rokmi. No Indiu obsadili len pred 3 800 rokmi. V tom čase sa vybrali aj do Pobaltia. Neskôr, pred asi 4 400 rokmi sa z Južného Uralu vybrali do oblasti Čierneho mora pred asi 3 700 rokmi. No výskumy profesora Kľosova sú aj tak veľmi cenné, lebo jednak potvrdzujú výskumy od súčasnej historickej vedy nezávislých bádateľov, jednak sú – keďže ide o DNA – „ťažkou artilériou“ modernej vedy, ktorú nemožno ani bagatelizovať, ani vyvrátiť. Len akosi sa nedostávajú do učebníc...

Čo dodať? Netreba nám behať za každou novou „politickou“ informáciou – hoci aj nadmieru pravdivou. Sú rozsievané pod projektom Démon Slovanstva a najmä nič nemenia na stave vecí Sveta. No majme na pamäti, že bez Múdrosti našich Predkov sa nedostane nikam. A bez zavŕšenia vlastnej evolučnej úlohy sme tento život premárnili!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.