Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  ZA VŠETKO ZAPLATENÉ
ZA VŠETKO ZAPLATENÉ
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

 


Hoci dnes je aktuálna téma Ukrajiny, zaplatené je naozaj za oveľa viac. Je to všetko súčasťou hry, ktorá má mať veľké finále už nie v tak ďalekej budúcnosti – v roku 2018. Ale ak pochopíme súčasťou akej hry je to, čo sa odohralo a odohráva na Ukrajine, pochopíme, do čoho nás všetkých ženú. Keďže situácia sa vyhrocuje doslovne každý deň, naozaj neostáva veľa času na to, aby sme sa vedeli na tieto veci ako krajina pripraviť. Oproti nám ide valec, ktorý sa sám od seba nezastaví. No môže ho zastaviť val národne prebudených vlastencov – a sú takí dnes na Slovensku? Toto je jedna z tých zákonitostí, ktoré sa už toľko krát odohrali pred našimi očami, ale ktoré pochopí väčšina až vtedy, keď už sa nič zachrániť nedá. Čím v ranejšej fáze sa dokážu ľudia zorientovať, tým menej síl a obetí stojí záchrana. Tento pomer sa bude v neprospech obyvateľstva zvyšovať, až nakoniec nastúpi štádium, kedy sa síce tí, ktorí to starostlivo a dlho chystajú už prestanú pretvarovať, ale kedy už bude veľmi neskoro na šancu čokoľvek zmeniť.

Ako sme už hovorili, všetko máme na očiach. Už pred 2 500 rokmi Platón napísal svoju Ústavu. Podľa Platóna sa sociálna organizácia života ľudí zákonite opakuje v cykloch – čo je v skutočnosti naše, védické učenie. Najskôr v krajine – podľa nášho názvoslovia Dŕžave – jestvuje spravodlivá vláda menšiny – Mudrcov. Je to vláda Aristokracie, t.j. Ári(jec)stokrát. Táto kasta nemá absolútne nič do činenia s dnešným poňatím šľachty. Potom nastúpi nespravodlivá vláda menšiny – Timokracia. Situácia sa zhorší v Oligarchii, ktorú vystrieda Demokracia. Za Demokraciou nastupuje už iba Tyrania a potom sa cyklus uzavrie a začína od začiatku. S každou zmenou sú však spojené súvisiace dopady najmä pre obyvateľstvo, ktoré čím je naivnejšie, tým lepšie pre elitu. Vitajte teda na prahu Tyranie – samozrejme iba za predpokladu, že sa nezobudíme...

O čo ide na Ukrajine sme už písali v inom článku. No neochota EÚ vyplatiť peniaze, na ktoré sa zaviazala v zmluve roku 1994 je iba jedným z troch hlavných faktorov v pozadí týchto udalostí. Druhou, organizačnou silou sú záujmy a aktivita Poľska, ktoré vystupovalo síce najmä z pozície EÚ ale so zámerom na obnovenie Veľkopoľska. Treťou silou – a v zmene prístupu uprostred procesu z pokojného na násilný rozhodujúcou a financujúcou – sú USA. Pôvodne ľudia začali protestovať z pochopiteľných dôvodov – chceli odstrániť neutešiteľnú korupciu a položiť základ pre silnú, samostatnú Ukrajinu, ktorá nemala závisieť ani od EÚ, ani od USA, ale ani od Ruska. Práve naopak, chceli využiť svoju polohu a stať sa naozajstným mostom medzi EÚ a Ruskom. No to boli iba naivné pohnútky naivnej väčšiny – a ako sa takéto sily dávajú do pohybu si vysvetlíme ďalej v článku. Čo sa týka niektorých momentov ohľadom Ukrajiny, odporúčame vám pozrieť si rozhovor bývalého šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny, Alexandra Jakimenka s redaktorom spravodajstva televízneho kanálu Rossija 24.
-


Rozhovor nie je dlhý a oplatí sa ho pozrieť celý, no my sa pozrieme len na niekoľko detailov z tých, ktoré uviedol. Aj napriek snahe Západu sa začína nástojčivo ozývať otázka snajperov, ktorí na Majdane zabíjali na oboch stranách. Hoci sa ich oficiálne snažili podsunúť ako ľudí (stále aktuálneho) prezidenta Ukrajiny Janukoviča, aj samotný minister zahraničných vecí Estónska Umas Paet v
rozhovore s vyslankyňou EÚ Catherine Ashton vyjadril na základe svojich poznatkov názor, že snajperov najali ľudia v pozadí Majdanu. Zaujímavé je aj vyjadrenie americkej diplomatky Voctorie Nugalt o EÚ. No a pravosť rozhovoru o snajperoch bola potvrdená aj oficiálne.

Jakimenko sa nachádzal aj so svojimi ľuďmi priamo na námestí, takže informácie má naozaj priame. Ostreľovači pracovali zo strechy Filharmónie, pričom jej budova bola pod plnou kontrolou Pravého krídla – priamo jedného z jej exponentov, Porubeja.

Po prvej vlne odstrelov ich veľa ľudí videlo odchádzať z budovy Filharmónie. Vyšlo 20 ľudí v tmavých uniformách bez znakov či inej identifikácie, niesli špeciálne tašky a obaly na prenos zbraní – vrátane ostreľovacích pušiek – a automaty so špeciálnymi zameriavacími zariadeniami. Videli ich nielen pracovníci Služby bezpečnosti v teréne, ale aj mnoho predstaviteľov Majdanu, Pravého sektoru, strany Sloboda aj Udaru, t.j. všetci, ktorí sa v tom čase nachádzali v blízkosti. Skupina kráčala v smere hotela Ukrajina, kde sa rozdelili na dve skupiny, 10 z nich vošlo do hotela Ukrajina a zvyšok odišiel smerom k hotelu Dneper, no nikto ich nesledoval.

V druhej vlne strieľali do ľudí Pravého sektora a strany Sloboda, a preto prišli priamo za Jakimenkom ich prítomní predstavitelia a žiadali, aby vyslal špeciálnu skupinu Alfa na vyčistenie priestoru od snajperov. No na vstup do budovy Filharmónie potrebovala skupiny povolenie od Porubeja, lebo inak bolo nebezpečenstvo, že im budú strieľať do chrbta. No a tento veľký demokrat povolenie nedal. Ostatne Porubej je človekom Porosenka, ktorý patrí medzi tých lídrov, ktorí dennodenne chodili na veľvyslanectvo USA v Kyjeve – očividne po detailné pokyny – spolu s ním tam boli ako doma aj Kličko a Jaceňuk.

Na území Ukrajiny už pracujú aj špeciálne skupiny, zostavené najmä z bývalých členov bezpečnostných služieb Ukrajiny, ktorí boli v minulosti uvoľnení z dôvodu ich konania. Týchto doplnili aj cudzí žoldnieri – je známe, že z USA sa k nim pripojili aj členovia súkromnej firmy, ktorá sa v minulosti smutne preslávila zverstvami v Iraku pod menom Black Water, hoci dnes už majú nový názov. Okrem toho sa Pravý sektor zmocnil aj vojenských skladov zbraní na západe Ukrajiny, najmä v Ľvovskej gubernii. Dnes majú okrem ručných zbraní – automatov a pištolí – vo svojej moci aj protilietadlové zbrane Igla – ktoré sú mimochodom zakázané aj medzinárodnými zmluvami. Prečo USA – inak tak veľmi citlivé k takýmto zbraniam – sú ticho? Ďalej ich arzenál zahŕňa aj zbraňové systémy Grad – kedysi sa vyrábali aj u nás na Slovensku. Ide o raketové systémy na ničenie pozemných síl nepriateľa – akési zmodernizované Kaťuše – a aj obrnené vozidlá. Treba len zopakovať, že tí, ktorí majú v rukách tieto zbrane patria ku fašistickému zoskupeniu Banderovcov, ktorí v minulosti a po vojne zabíjali aj na našom území. Minulý štvrtok sa v ich prospech a proti Rusku v Bundestagu vyjadrila aj nemecká kanclérka, ktorá však okamžite zožala ostrú kritiku od vodcu opozície. Tento otvorene nazval členov dnešnej ukrajinskej elity fašistami – používal priamo konkrétne pozície – a apeloval na kanclérku, aby si spomenula, že práve Nemecko by malo mať skúsenosti s fašizmom a s tým, že keď sa raz fašisti dostanú k moci, tak nikdy dobrovoľne neodídu. A toto všetko hneď vedľa nás – a nám to akosi vôbec nevadí, ani nám o tom nič nehovoria naše „slobodné“ médiá.

Ak by sme sa vrátili k rozhovoru Jakimenka, podal aj ďalšie zaujímavé informácie. Už nejaký čas pred začiatkom „ľudového“ protestu na Majdane začala prichádzať na západoeurópske a americké veľvyslanectvá nezvyčajne objemná diplomatická pošta. Jakimenko hovorí o 10 násobnom náraste zásielok. Čo to znamenalo sa ukázalo neskôr. Dnes vieme – aj z osobných svedectiev Ukrajincov, ktorí bývajú na Slovensku – že ľudia na Majdane boli denne platení v hotovosti. Celá akcia bola detailne zorganizovaná. Ráno sa trebalo nahlásiť u konkrétneho človeka, ktorý presne zadal lokalitu, kde sa má daná osoba zdržiavať a o 24 hodín – na ďalšie ráno dostal peniaze v hotovosti. Väčšinou to boli americké doláre, ktoré boli najnovšieho vzoru – rovno z tlačiarne. Od 43 cez 60 až 100 EUR dostávali všetci na Majdane za 24 hodinovú „službu“. Kto to celé platí?

Jakimenko varuje, že toto je len začiatok. Pokračovanie má byť v Bielorusku, Kazachstane, Rusku. Prípravy sa už rozbehli.

Niektoré detaily takýchto príprav verejne objasňuje aj Jevgenij Fiodorov, poslanec Dumy za stranu Jediné Rusko, pričom informácie otvorene podáva už od septembra 2013. Ako sa to deje? Väčšina ľudí žije v naivnej predstave, že Národné, alebo inak Centrálne banky sú naozaj národné. Už sme písali, že tzv. Národné banky sú čo do organizácie dcérskymi subjektmi Americkej Federeal Reserve Bank, ktorá je zase dcérou Bank of England. Áno, je to jeden z článkov mašinérie, ktorými nás už tisíc rokov dusia. Je to onen čierny, bradatý trpaslík, ktorého alegóriu na finančno-úverový systém podáva v diele Ruslan a Ľudmila Puškin. No Puškin nikdy nepísal bez vnoreného, obrazného zmyslu...

Národné banky boli vždy takéhoto štatútu, aj za čias socializmu. Niekoľko známych ľudí v dejinách sa pokúsilo vymaniť svoje národy z tohto jarma, ale nikdy to s nimi nedopadlo dobre, aj keď oficiálne sa udávajú úplne iné dôvody. Takým boli – podľa svedectva J. Colemana – napríklad Lincoln, Hitler či Kennedy. Žijeme v čase, keď skryté sa stáva viditeľným.

Materská firma má vždy kontrolu nad dcérskou firmou, a teda si zo „svojho“ účtu berie čo chce. Existuje informácia, že Centrálna banka RF denne „odosiela“ možno aj miliardu dolárov do USA. Ale to nie je všetko. Dnes sa všetky krajiny, ktoré podpísali zmluvy s MMF musia riadiť jeho pokynmi. Za Rusko takýto kontrakt podpísal ešte tvar Jeľcin. Všetko potrebné je teda v cudzích rukách a Putin nemôže nič v tomto robiť. No a Putin sa stal z pohľadu Američanov neprijateľný. Čo teda na neho pripravili?

„Politická technológia“ je jednoduchá a dokonca ani nie je tajná. MMF riadený USA vydal v septembri 2013 príkaz znížiť štátny rozpočet RF o 20% a peniaze sťahuje z účtu RF a preposiela na účet USA. Z rozpočtu Ruska vzali 2 trilióny rubľov a jednoducho previedli na účet USA, cez mechanizmy burzy aj na niektoré iné krajiny EÚ, najmä Anglicka. Plán je už v štádiu realizácie. Prvá polovica peňazí bola splatná do konca roku 2013. Okrem prevodu na účet USA „pomohla“ aj Centrálna banka RF, ktorá znížila kurz rubľa proti doláru a tým zabezpečila väčšiu sumu. Prečo sa takéto veci robia – okrem jednoduchej skutočnosti, t.j. prevodu peňazí na účet USA?

V Rusku Američania pripravujú pôdu pre povstanie, a to na základe rýchleho zníženia sociálneho štatútu občanov Ruska. Keďže RF musela o 20% znížiť svoj štátny rozpočet na 2014, tak musí začať škrtať svoje výdavky, aby pokryla „šetrenie“. Znamená to nárast poplatkov v krajine, zníženie výplat, pričom ide nielen o „odber“ z rozpočtu, ale používajú aj iné „nástroje“, veď Centrálna banka RF je ich dcérou... rovnako ako aj na Ukrajine.

Ako vplýva z „príručky“ napísanej T. Malthusom – a túto by mal mať prečítanú každý, kto chce vniknúť do podstaty konania tvarov – korupcia a chudoba je vysoko želateľným stavom v spoločnosti, lebo vždy má za následok zníženie počtu obyvateľstva. A o to aj práve teraz ide.

Cieľom je odstránenie Putina a potlačenie národno-osloboditeľských hnutí. Tí, ktorí následkom rýchleho zhoršenia ekonomickej situácie vyjdú na námestia v Rusku si budú myslieť, že tam idú na základe vlastného rozhodnutia. Takto sa na príkaz USA iba stanú elementom vlastnej likvidácie. Následne – schéma je stále rovnaká – po odstránení prezidenta a jemu lojálnych ľudí v štruktúre štátnej moci – budú na uvoľnené miesta okamžite inštalovať buď svojich agentov, alebo nimi financované bábky. Veľmi pravdepodobne vyberať budú najmä niekoho z amerických agentov v dnešnej štruktúre moci RF. Takto je štruktúrovaná zrada – ako technológia, presnejšia prvok politickej technológie dneška. A takto zničili aj ZSSR. Najskôr zhoršovali životné podmienky jeho občanov, a tak tí, ktorí boli predtým ochotní slúžiť svojej vlasti nakoniec vyšli do ulíc a ešte si naivne mysleli, že to majú z vlastnej hlavy. Peniaze sú naozaj zbraň.

V súlade s touto stratégiou nastúpili do politických štruktúr Ruska agenti Gorbačova, ktorého nie nadarmo volali na Západe „Gorby“. Nie náhodou, lebo iba preloženie dvoch písmen vytvára výraz „Groby“ – a takto to prijíma aj naše podvedomie. Už sme spomínali aj toľko oslavovaný výtvor firmy Cola-Cola menom Santa. Presunutím písmena „n“ na koniec slova dostaneme pravý význam výrazu – a nie náhodou je určený pre naše deti...

Gorbačovovi agenti obsadili nielen miesta vo vtedajšej štruktúre moci v Rusku, ale aj v médiách a iných orgánoch a inštitúciách Ruska. To isté pokračovali robiť aj v deväťdesiatych rokoch, ale tento proces zastavil Putin. No Putin bol úspešný najmä preto, lebo v tom čase sa začalo aktivizovať národné hnutie, ktoré ho plne podporilo. Pre tých, ktorí sa orientujú v štruktúre ruskej politiky môžeme povedať, že k agentom Gorbačova patria napríklad Nemcov či Kasianov.

Túto technológiu začali implementovať v Rusku americkí politickí technológovia – pod vedením Z. Brzezinského – v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, no plnú implementáciu museli odložiť o 10 rokov kvôli veľmi silnej pozícii Putina u národa. Dnes ju opäť spustili a cieľom je tentoraz definitívna deštrukcia Ruska. V tejto súvislosti však povedzme, že podľa informácií od horeuvedeného Jakimenka napríklad tento prevrat, ktorý na Ukrajine zorganizovalo USA, bol pôvodne plánovaný na rok 2015. Čosi sa deje, lebo pristúpili k realizácii o 2 roky skôr, a túto nepripravenosť aj na celom priebehu vidno. Nám nemôže byť ťažko si poskladať, prečo sa Američania tak poponáhľali.

Po spustení vlny nepokojov v Rusku začnú už implementovaní agenti vo vládnych štruktúrach formovať chod nepokojov, agenti v médiách budú formovať ich zameranie. Cieľ je vytvoriť silný tlak na Putina a cez Putina spustiť deštrukciu Ruskej Federácie a jej rozpad na časti – okupačné zóny pre Západných demokratov. Na túto fázu sú už pripravené paralelné scenáre, ktoré sa spustia automaticky s rozbitím RF. V tejto fáze pôjde o maximálnu likvidáciu obyvateľstva RF, t.j. fyzickú likvidáciu bielych ľudí.

Na túto likvidačnú fázu mali USA pripravených 100 000 bojovníkov v Sýrii, ktorí sa mali odtiaľ presunúť cez Kaukaz do celého Ruska. Čo do techniky prevedenia sa všetko začne formou vybavovania si účtov – čo je funkčný prvok v každej krajine – vrátane nás. Scenár je úplne štandardný a vždy vysoko efektívny, pričom sme ho videli v poslednom čase veľmi často a priamom prenose.

Jedno musí byť jasné – toto nemôže v Rusku zastaviť Putin, lebo tu musí začať konať celý národ. No národ už musí byť prebudený aspoň do tej fázy, že bude ochotný vystúpiť proti ohrozeniu svojej územnej celistvosti. My taký národ určite nemáme, predali sme sa za peniaze.

Tí ľudia, ktorí sa už prebudili – zatiaľ stačí na celonárodnej úrovni a úrovni Svedomia, nemusí to byť priamo do Starej Viery – môžu dnes, pomerne malými silami a obeťami zvrhnúť koloniálny štatút. Takýto národ jednoducho môže pretrhnúť všetky pokusy o svoju likvidáciu, ak začne zodpovedne konať v ranej fáze. Čím neskôr sa spamätá, tým bude treba viac síl a obetí, ale aj USA začne vystupovať otvorenejšie a otvorenejšie. No v poslednej fáze sa už nebude dať zastaviť nič. Nás – podľa stavu našej kresťanskej a materialistickej biomasy – asi ani iné ako posledná fáza nečaká. To je logickým výsledkom pštrosej taktiky strkania hláv do piesku a venovaniu sa športovému sexu a hrabaniu majetku.

Fáze otvorenej deštrukcie predchádza včasná likvidácia povinnej vojenskej služby v cieľovej krajine a zavedenie platenej, profesionálnej armády. Toto rýchlo zabezpečí, že v pomerne krátkom čase už nebude mladá populácia schopná sa vzoprieť ozbrojenému útoku, a teda sa stane ľahkou korisťou vojnových udalostí – o čo aj ide. Ďalej armáda – v demokratickom zmysle – ktorá je platená, začne presne tak, ako všetko za peniaze slúžiť tomu, kto ju platí – a to určite nie je národ.

Túto technológiu použili o. i. aj v Srbsku či Grécku. Spôsobili – aj cestou Centrálnej banky a podriadených štruktúr – nedostatok v Srbsku a ľudia nakoniec zradili vlastných vodcov a ešte si mysleli, že to majú z vlastnej hlavy. Nie náhodou je NEVEDOMOSŤ z pohľadu Starej Viery najťažší hriech.

Súčasťou globálneho riadenia formou koloniálnej správy je aj kontrola nad tokom dát z globálneho pohľadu. No rozmery tohto globálneho špicľovania organizovaného americkým úradom národnej bezpečnosti – NSA – sa dnes dostali do rozmerov, ktoré si už pravdepodobne nedokáže predstaviť ani samotné NSA. Okrem sieťových vojen – pre verejnosť stále neznámy fenomén – o mnohých ďalších veciach porozprával verejnosti známy E. Snowden. Podrobným štúdiom dokumentov, ktoré poskytol sa podarilo prísť v oblasti bezpečnosti cyber priestoru k novým poznatkom. Priblížme si napríklad používanú metódu adresného zavádzania trójskych vírusov, ktoré sa v tajných dokumentoch nazývajú „implantátmi“.

Spočiatku touto metodikou opracovávali iba pomerne malý počet obetí. Nákazu zaviedli najskôr do 100 až 150 počítačov a to takých, ktoré mali prístup k takej informácii, ktorá bola pre NSA kľúčová. Tieto útoky obsluhovala skupina hackerov manuálne. Hackeri si sami vyberali metódy prienikov do systémov, nevyhnutné moduly potrebné na kradnutie informácií a aj sami analyzovali získané informácie.

No CIA v r. 2004 oznámila, že spúšťa „agresívnu expanziu“ svojich „implantátov“. Skupina hackerov dostala nový zoznam cieľov, ktorých už bolo niekoľko tisíc. V NSA sa rozhodli nezvyšovať počet hackerov, ale automatizovať proces. Vtedy uzrel svetlo sveta systém pod kódovým názvom „Turbine“. Odteraz už pracovníkom NSA stačilo iba zadať počítačovému programu identifikačné údaje obetí či akúkoľvek informáciu, ktorá umožňovala identifikovať cieľ v informačnom poli, alebo proste kľúčové parametre, potrebné na iniciáciu útoku.

V tom čase už bol vyvinutý systém zachytávania informácií, tzv. „senzormi“ NSA, ktorí už boli umiestnení na všetkých základných informačných „magistrálach“ sveta. Títo „senzori“ boli veľmi často nie programy, ale úplne reálni. Koncom minulého roku vyšiel v nemeckom časopise Spiegel článok, v ktorom bol publikovaný zoznam rôznych programových a elektronických prostriedkov zachytávania informácií používaných NSA – a tento zoznam obsahovali dokumenty Snowdena.

NSA zachytáva informácie po komunikačných kábloch, routeroch, GSM staniciach, ktoré prenášajú signály na servery sledovaného majiteľa. Ak čo i len jeden zo snímačov zaznamenal príznaky cieľa, okamžite vypočítal jeho IP a poslal signál do centra. Následne sa určila metóda nákazy, spočiatku to bol škodlivý spam. Užívatelia si však začali dávať väčší pozor, takže mailové nákazy prestali byť účinné. Vtedy v NSA vymysleli oveľa zákernejšiu taktiku – začali zostavovať klamné webové stránky. Turbine vysledoval aké stránky navštevujú potenciálne obete a potom pracovníci vyrobili ich presné kópie. Pri nasledujúcej opakovanej návšteve obľúbenej stránky sa užívateľ dostal na server NSA, kde prebehla aj nákaza. Najkľúčovejšiu úlohu zohral pseudo-Facebook.

Hlavným problém dnes je, že Turbine pracoval a dodnes pracuje úplne samostatne. Do jeho databázy špecialisti NSA vstupujú len pri potrebe dohľadania niečoho dôležitého, aj to formou kľúčových slov. Všetky zachytené informácie sa uchovávajú v gigantických dátových centrách CIA. Znamená to, že na zavedenie nákazy už nie je potrebný príkaz „zhora“. Program sám rozhoduje ktorý cieľ nakaziť a koho sledovať. Objem tohto globálneho sliedenia už nie je pod kontrolou ani samotného NSA.

Táto krátka exkurzia do sveta IT technológií v službách spravodajských služieb umožní tým, ktorí rozmýšľajú, si predstaviť rozsah sledovania obyvateľstva celého sveta a aj použitie „práva“ USA na trestanie tých, ktorých oni sami uznajú za vinných kdekoľvek na svete. Ale nielen NSA a CIA majú v rukách moderné technológie sveta. Ako dôkaz nám poslúži skupina neznámych hackerov, ktorí sa na niektorých fórach nazývajú ako skupina „Anonymous“. Členovia tejto skupiny z Ukrajiny sa nabúrali do servera americkej vlády a stiahli z neho mailovú poštu potentátov kyjevského Majdanu. Túto komunikáciu uverejnili na internete a následne ju prevzali aj ďalšie stránky. Sú tam aj maily, ktoré sa nijako „nehodia“ pre verejnosť, a preto niektorí členovia komunikácie boli rýchlo označení ako „neexistujúci“. Niet sa čomu diviť. Tento zoznam si môžete prezrieť aj sami:


Pri prehľadávaní nájdete aj Kličkove maily, ale aj niektoré, ktoré sú ešte zaujímavejšie. Tu je napríklad jeden z databázy:

V maily komunikujú organizáciu prípravy napadnutia ukrajinskej vojenskej posádky skupinou skúsených Banderovcov tak, aby vznikol dojem, že ho vykonali „Moskali“, t.j. ruský Specnaz. Výslovne zdôrazňuje, že musia v komunikácii používať ruštinu tak, aby vyvolali dojem, že sú „od susedov“. Malo to byť zrealizované do uskutočnenia referenda na Kryme.

Nájdete tam aj komunikáciu s dôstojníkom z Washingtonu, ktorý naliehal na urýchlenú realizáciu tejto operácie... dnes nikto také meno nepozná. To nie je prekvapenie, ale hlavné je, že žiadny takýto pokus na prekazenie referenda na Kryme sa nepodaril. Musíme však vedieť, že sa to nepodarilo „samé od seba“.
Napriek správam chrlenými aj našimi demokratickými médiami armáda RF zatiaľ nevstúpila na územie Ukrajiny, všetko si organizovali Rusi žijúci na Kryme sami. Rus v uniforme je ruský vojak, no to ešte neznamená, že to je vojak Ruskej federácie. Samozrejme, že došlo k opatreniam zabezpečenia vyššej úrovne bezpečnosti posádky Čiernomorskej flotily, ale to je niečo úplne iné. No pravdou je, že Rusko si vyhradilo právo vojenského zásahu, ak banderovskí teroristi začnú z násilnosťami na ruskojazyčnom obyvateľstve juhu a východu Ukrajiny.

A je takáto obava opodstatnená? Okrem toho, že už sa zmocnili aj ťažkých zbraní, stačí si prečítať vyhlásenia zástupcov strany Sloboda, ktorá inak po nástupe k moci ako prvý krok vydala „slobodný“ zákaz na používanie ruského a aj ďalších jazykov ako oficiálnych na území Ukrajiny. Okrem toho vydali aj zákaz šírenia ruských televíznych kanálov. Naozaj demokratická strana Sloboda. No reagovalo aj Rumunsko a Maďarsko, ktoré vyjadrilo aj pripravenosť zasiahnuť v prípade páchania násilia na maďarskej menšine. Ale Banderovci pokračujú ďalej. V programe majú boj za rasovú čistotu, pričom za druhej svetovej vojny zabíjali nielen Rusov, ale aj Nemcov, desiatky tisíc Poliakov a aj Židov. Dňa 14.3.2014 – deň po vystúpení Merkelovej v Bundestagu – v Kyjeve napadli a zbili Jonatana Markoviča, hlavného rabína Ukrajiny, ktorého museli ošetrovať v nemocnici. Dokedy budú niečo také prehliadať židovské obce na Západe a v Izraeli? No Západ má očividne dvojaké štandardy. A 15.3. vyslanci Majdanu začali strieľať na protestujúcich Rusov v Charkove, pričom ZABILI dvoch ľudí a viacerých zranili. Zasahovala Milícia, jeden milicionár bol tiež vo vážnom stave odvezený do nemocnice. Milícia ich nakoniec odzbrojila a odviedla, ale či naozaj niekto zodpovie za zabitie 2 ľudí nikto nevie.

Ďalej naše statočné médiá „statočne“ zabúdajú verejnosť informovať, že zároveň s referendom na Kryme začalo aj referendum o nezávislosti Severu Talianska, v Benátkach. Referendum bude trvať do ďalšieho piatku. Obyvatelia Severu nie sú spokojní s tým, že každý rok odvádza do Ríma oveľa viac daní ako z neho dostávajú. Ale tohto roku budú v Európe aj ďalšie referendá. No aj svet začína chápať, že referendum na Kryme nie je v rozpore s medzinárodným právom, čo sa nedá povedať o Kosove. No pre Američanov akosi "neplatí"ani to, čo sami predtým rozhlásili po svete.

Čo na záver? Kedy bude Západ spokojný s Ruskom? Môžeme citovať šéfa tlačovej kancelárie prezidenta RF, Peskova: „Rusko bude dobré pre Západ len vtedy, ak rozpustí svoju armádu a odovzdá nerastné suroviny Západu. Ale to sa nikdy nestane“. Sotva podať výstižnejšiu špecifikáciu.

Podľa Slovanského Koľadovho Daru (Kalendára) žijeme v Lete 7522 od UMHCH. Toto Leto je Letom Čierneho, t.j. Zemského Žreca. Tí, ktorí majú Slovanský Kalendár vedia, že je to Leto zvláštnej jednoty a boja protikladov, kedy sa profiluje „dobré zlo“ a „zlé dobro“. Logicky teda to, čo sa začne s jedným úmyslom sa môže skončiť úplne opačne.

Hoci z nášho pohľadu nie je štát a jeho štruktúry našou doménou, Zatiaľ je potrebné konať aj na tejto úrovni, lebo stále žijeme pod diktátom štátu. Máme na mysli v čase písania článku aktuálne prebiehajúce voľby prezidenta Slovenska. Do druhého kola sa dostali dvaja kandidáti, pričom jeden z nich si „zbiera body“ tým, že presadzuje, aby Slovensko uznalo Kosovo, lebo podľa jeho slov „už tak neurobili iba štyri štáty Európy“. Je to iba ukážka toho, ako majetok a chamtivosť dokážu zaslepiť úsudok. Samozrejme, že získa podporu maďarskej menšiny a aj kresťanov, ktorí aktuálneho premiéra SR nenávidia – čo je vlastný „cit“ kresťanov. Ich cieľom – ako „pravice“ – je zničiť terajšieho premiéra a jeho stranu a nie stabilita a celistvosť krajiny našich Predkov, hoci aj v dočasnom šate štátu. Našou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby sme nič také nepripustili.

Dalo by sa písať ešte veľa o aktuálnej situácii na Ukrajine, ale takýchto materiálov je dostatok na interne, hoci najčastejšie v ruštine. No ak si po prečítaní tohto článku pozriete prejav Putina z 18.3.2014 pri príležitosti osláv pripojenia Krymu k RF zistíte, že o skrytých prípravách proti RF tento rok ako operáciu pripravovanú Západom povedal. Ruský národ sa očividne v značnej miere prebudil, stáva sa teda jasné, že to nebude pre Západ také jednoduché. Aj toto je jedným z dôležitých dôvodov, aby pred nami skrývali ruské správy a vôbec všakovako izolovali Rusko ako také. A ako to bude u nás, keď „prídeme na rad?“ Budúcnosť máme vo vlastných rukách, ale dobrá bude len vtedy, ak sa ako národ prebudíme. Nie náhodou je poradie bukvíc v Staroslovienskej Bukvici také, aké je. Máme na mysli bukvice Л-М-Н. Obrazy bukvíc sú Ľudia-Myslite-Náš (t.j. naše, teda to, čo bolo známe našim Predkom): Ľudia Myslite ako Naši Predkovia. Bez MYSLENIA Kultúru našich Predkov nenavrátime.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.