Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  MATRIČNÝ BOH
MATRIČNÝ BOH
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

 

 

Matrix ako fenomén je pre väčšinu ľudí len to, čo kedysi videli v kine. No ako veľa podobných filmov – minimálne už spomínaná Cesta 60 a Muži v čiernom – ide o skutočnú záležitosť. Samozrejme, že každý obraz je objemový, a preto má veľa hrán. Jednu z hrán – ktorú vybrali filmári – nám „doručili“ vo filme s takýmto názvom. No ako väčšina vecí, ktoré dnes dostanú do rúk konzumenti – ľahko prišlo ľahko išlo. Bolo to „in“, ale teraz je „in“ niečo úplne iné. Takto zisťujeme, že včerajšia udalosť je už nezaujímavá, a preto sa treba chystať na tú budúcu. Má to len jediný háčik – kompletne nám uniká prítomnosť. Ale kto nie je schopný žiť v prítomnosti, ten nedokáže nič vo svojom živote meniť. A takto sa sám chytil do Matrixu. No Matrix niekto vytvoril – cieľavedome a odborne – a teda mu aj slúži. Určite ho nevytvoril nato, aby pomohol dnešným konzumentom v ich živote, presnejšie , v evolučnom vývoji. Konzumenti svoj evolučný vývoj zastavili. A takto všetci chytení Matrixom odovzdávajú svoju životné energiu tomu, kto ho vytvoril. Príznačné je to, že si dokonca naivne myslia, že sami o niečom rozhodujú. Ale aby sme neboli celkom neobjektívni, tak o niečom naozaj rozhodli – o svojej vlastnej likvidácii.

Už tradične pripomíname, že naše články nie sú určené pre tých, ktorí nemajú vzťah k Starej Kultúre našich Predkov. Nikomu nič nenanucujeme, ale dedičstvo Predkov je preto dedičstvo, lebo je po Predkoch. Väčšina vecí, ktoré niekto vymyslel dnes nemá s Kultúrou našich Predkov už nič spoločné.

Pretože si z našej stránky už môžete stiahnuť plagát Staroslovienskej Bukvice – na ktorom sú uvedené všetky Obrazy bukvíc – môžeme si aj povedať, prečo naša Stará Viera je Viera Starovercov. Aj slovo Staroverec – ako všetky staré slová – má svoj Obraz. A už nás nijako neprekvapí, že dnešný obraz – obraz vytvorený civilizáciou – je úplne iný. Takto dosiahli – tzv. „vývojom jazyka“ – že naše podvedomie prijíma pôvodný Obraz – lebo takto sme boli stvorení – a naše vedomie upravený, t.j. vírusový obraz. Tým nastáva rozsynchronizovanie intelektuálneho centra (mozgu) a citového centra (srdca). Ale v prítomnosti sa dá žiť iba vtedy, ak sme zosynchronizovaní.

Pri pohľade na plagát Bukvice zistíme, že (použijeme návykovú latinku) bukvica „S“ má Obraz „Slovo“, bukvica „T“ má Obraz „Tvrdo (Pevne)“ a slabika „AR“ sa tradične používa ako označenie toho, čo niečo uchováva. Napríklad pekÁR uchováva poznanie ako piecť, brankÁR uchováva (chráni) svoju bránku, ďalej slabiku nájdeme v nespočetných slovách ako murár, stolár a pod. Napríklad v slove suchár ide zase o to, čo uchováva sucho. Šlabikár zase uchováva slabiky a podobne. Do angličtiny bol prevzatý tento jav ako „ER“, t.j. napr. buildER, fightER a podobne. V tomto kontexte teda STARoverec je človek, ktorý pevne (T) uchováva slovo (S), teda Prastarú Múdrosť. Pôvodný – a pre naše podvedomie jediný aktuálny – Obraz nemá teda nič spoločné s vekom, teda zmenou človeka na vetchého, neschopného už toho, čo za mladi. No vyšší vek je neraz vekom Múdrosti.

Jedným z dôvodov, prečo nie sme schopní žiť v prítomnosti je rozsynchronizovanie týchto dvoch centier. Dnes si povieme o tejto problematike trochu viac. Pre tých, ktorí boli na našej tohtoročnej prednáške to bude akési skrátené zopakovanie. Nuž, poďme po poriadku. Matrix nás cielene a dôsledne prepína do tzv. líniového ponímania času:

 

 

mb_02.jpg

 

Minulosť je to, čo už bolo, budúcnosť je to, čo ešte len bude. A čo je v tomto systéme časových koordinát prítomnosť? Zdanlivo červená čiara uprostred. No v skutočnosti akonáhle bola dokreslená, už sa stala minulosťou. A prítomnosť je zase nepostihnuteľná...

Osobitosťou našej Duchovnej Kultúry je, že naše ponímanie času je VERTIKÁLNE:

 

mb_03.jpg

 

Napríklad v škandinávskej (samozrejme že dodatočne prerobenej) mytológii jestvuje samostatný Boh, ktorý má na starosť minulosť, iný prítomnosť a ďalší budúcnosť. Podobnú logiku možno nájsť aj u Grékov. A čo máme my? Bohyňu Makoš a jej dcéry Doľu a Nedoľu. Ale ony všetky jestvujú vo Večnosti!

 

Vo vertikálnom systéme časových koordinát je možný pohyb z Večnosti do Prítomnosti (tu a teraz). Nelinearitu času Obrazne vyjadruje aj naša posledná bukvica – „Iža“:

 

mb_04.jpg

 

Používali ju na odeve žreci Boha Čísloboha, ktorí sa dokážu premiestňovať v čase a priestore podľa potreby. Jeden z výkladov grafiky tejto bukvice sleduje čiaru, ktorou sa kreslí. Prestavuje niť života, ktorá prichádza z Inosveta. V priesečníku dochádza k nášmu narodeniu sa a čiara života pokračuje ďalej. V určitom okamihu – vývoj po stúpajúcej špirále – dôjde k takému istému javu, ale na vyššej úrovni – narodí sa nám dieťa. Po ďalšom čase dochádza znovu k opakovaniu – na ešte vyššej úrovni – narodilo sa nám vnúča. A po splnení svojich úloh odchádzame ďalej, do Inosveta a postupujeme v evolučnom vývoji.

Môžeme si hneď priblížiť aj rozdiel medzi Staroslovienskou Bukvicou a dnešným jazykom:

 

 

 

Za starých čias sa jazyk dlhé tisícročia nemenil, zmeny začali až pod cieleným úsilím spojeným s našou likvidáciou pri násilnom zavádzaní kresťanstva. Naši Predkovia vždy chceli, aby naše Vedomie a Podvedomie rozumelo jazyku rovnako. Preto si chránili svoj jazyk ako Svätyňu, žiadne zmeny neboli prípustné.

Dnešný jazyk je vírus, existujú dokonca konkrétne skupiny slov, ktoré programujú choroby a podobné „veci“. To, čo filológovia nazývajú „vývoj jazyka“ od minulosti do dneška je v podstate pohyb po vertikále času od večnosti do súčasnosti – je to principiálne a cieľavedomé rozsynchronizovanie Vedomia a Podvedomia.

Že ako môže byť dnešný jazyk vírus? Priblížme si to na príklade. Ak malému dieťaťu poviete napr. „nebež“, „neskáč“, „nechytaj“ a podobne, dieťa zásadne beží viac, skáče viac, chytá viac. Prečo? Lebo podvedomie dieťaťa až do veku približne 7 rokov dokáže priamo prijímať Obrazy z podvedomia do vedomia. Deti začnú zapadať do Matrixu až neskôr – aj vďaka nátlaku rodičov.

Ak by sme sa opäť pozreli na obrazy bukvíc, ktorými tvoríme slovenský zápor, t.j. n + e, tak zistíme toto:

 

 

Naše deti teda počujú:

Naše je bežať;

Naše je skákať;

Naše je chytať...

Takže – vzhľadom na našu psychiku – keď nabíjajú našim deťom do hlavy judaistické prikázania ako NEzabiješ, Nepokradneš, NEzosmilníš... tak cieľavedome programujú niečo ako „zabíjaj našich“, „okradni našich“, „zosmilni našich“... nejde o žiadny zápor, ale práve naopak, o cieľavedomé zosilnenie príkazu.

To však ešte nie je všetko. Ak opakujete dieťaťu „NEboj sa“, na čo ho vlastne chystáte? Rovnako si hovoríme „neochoriem“ a podobne. Je to naozaj vírus, bez ohľadu na to, čo dnešný „manuál“ k nemu hovorí.

Okrem takto zakódovaných slov a slovných spojení sa programujeme aj výrazmi štýlu „mňa porazí“ a podobne.

Moderné výskumy psychológov – na veľké prekvapenie – hovoria, že až 95% testovaných ľudí chce na podvedomej úrovni zomrieť. Ľudia sa samozrejme boja smrti v stave vedomia, ale podvedomie je nekompromisné a všetky psychoprogramy – ktoré si dlhodobo vytvárame vykonáva presne podľa nášho príkazu. Teda omyl, najsilnejším pudom u väčšiny dnešných ľudí už nie je pud sebazáchovy, ale pud sebalikvidácie. Ako všetko ostatné, je to následok našej NEVEDOMOSTI.

Dnes je preto dôležité zistiť, ako môžeme sami začať riadiť vlastné psychické „hodinky“, pretože v súčasnosti nám ich čas riadia iní: vláda, judaistické náboženstvá, médiá...

Aké sú príznaky toho, že naše podvedomie prebralo príkazy vírusových psychoprogramov a „presmerovalo“ nás na režim sebalikvidácie? V skutočnosti zistiť niečo také jednoduchšie ako by sme si mysleli. Takýto ľudia robia veci, ktoré sú pre náš škodlivé, ale nevedia si vysvetliť „prečo musia“. Neomylné príznaky sú fajčenie, alkohol, jedenie mäsa, káva, športový sex, drogy a podobne. Možno sa niektoré veci zdajú divné či prehnané, ale naozaj, už napríklad aj kvapka alkoholu je smrteľný jed – síce nie s okamžite viditeľným účinkom, ale zato systematicky. Je to na každom jednotlivcovi. Kto príjme toto poznanie – ale najmä – premení ho na prax, ten získa kontrolu nad svojim životom. Tu sa začne odlišovať človek informovaný od človeka múdreho. „ČLOVEK“ nie je len tak hocikto. Väčšina ľudí dnes nemá ani poňatie čo to znamená byť človek. V skutočnosti sotva kto z nás je človek. A ako spoznáme človeka navonok? Je absolútne zdravý a nikdy neberie žiadne lieky, nenavštevuje lekára, nepije alkohol, nepoužíva vírusové slová... skrátka nikdy a nikde nerobí to, čo ho zabíja.

Základnou podmienkou našej dnešnej poroby je NEVEDOMOSŤ o fenoméne psychického času. Taja ho pred nami preto, lebo presne týmto spôsobom zostavili MATRIX, cez ktorý nás riadia, lebo ten, kto vie, ako riadiť duševný čas, ten má vládu nad ľuďmi. Všetky ostatné spôsoby riadenia ľudí sú iba elementmi duševného času človeka – za použitia stádového efektu čerpajú z ľudí životnú energiu.

U človeka existuje v zmysle učenia Veľkého Spasu päť režimov fungovania psychiky, t.j. jestvuje Bes mentálneho Tela, Bes vitálneho Tela a Bes (Ego v zmysle budhistického učenia) fyzického Tela. Fungujú v 5 variantoch:

INTUITÍVNY MÓD

 

 

V tomto móde fungujeme ako automat "zombi", t.j. ako biorobot. V ňom sa po väčšinu času nachádzame všetci. Nesledujeme mysľou ako si sadáme na stoličku, ako otvárame dvere a podobné veci denného života. Obsluhu udalostí sme zverili psychoprogramom, ktoré sme si sami vypracovali alebo prebrali od iných. Tento stav spôsobuje, že sa oneskorujeme oproti skutočnému času o 0,5 až 1,5 sekundy.

RACIONÁLNY MÓD

 

 

Je to intelektuálny alebo aj špekulatívny režim fungovania našej psychiky. Mód spôsobuje, že od skutočného času sa oneskorujeme od 1,5 po 2,5 sekundy.

EMOCIONÁLNY MÓD

 

 

 

Keď je vypnutý rozum, tak riadenie preberá emocionálny, t.j. vitálny mód. V tomto móde predbiehame skutočný čas od 0,1s po nekonečne veľké hodnoty.

REFLEXNÝ MÓD

Je to Prvý Signálny Systém. Ak v bojovej situácii ostaneme v racionálnom a nie reflexnom móde, zahynieme, meškanie 2,5 s pri vyhodnocovaní reálnej hrozby v boji na život a na smrť je koniec. Tento mód je vhodný na prežitie v extrémnych podmienkach – človek pod vplyvom stresu vie urobiť to, čo inak nedokáže. No činnosti, ktoré potrebujeme reflexívne použiť musíme mať nacvičené – podvedomie ich musí poznať. Inak sa dostaneme do stavu strnulosti, strachu. „Pacifisti“ sú produkty politickej technológie dobrovoľne schvaľujúce vlastnú likvidáciu, lebo nič z bojových návykov nikdy necvičili, ani to neučili svoje deti. Logika je jednoduchá, to, že oni nechcú vojnu ešte nezaručuje, že vojna nebude chcieť ich.

NADVEDOMÝ MÓD PSYCHICKEJ ČINNOSTI

 

 

 

Totálna bdelosť, jestvovanie v neustálom pohybe. Trvalá prítomnosť charakterizovaná stavom Tu a Teraz. Je to jediný prípad, kedy je skutočný čas totožný so psychickým časom a teda nastupuje absolútna kontrola každej situácie. V tomto móde už nie situácia, t.j. súhrn okolitých faktorov určuje náš pohyb, ale my máme pod kontrolou Časopriestor a začíname ho riadiť. Dostávame sa za hranice Času. V tomto móde sa stávame kontinuálnym pohybom, t.j. skrz Človeka už koná BOH. Je to základný princíp používaný v našich bojových umeniach.

Keď VÍŤAZ vstupuje do boja, tak vedome prechádza do stavu TU A TERAZ a začne byť úplne jedno, či proti nemu stojí 1 alebo 1 000 nepriateľov. Všetci naši Bohatieri v minulosti ovládali túto techniku, t.j. vedeli prejsť z Intuitívneho módu okamžite do módu TU A TERAZ.

Ako sa človek vie dostať do tohto stavu? Musí sa dostať do stavu totálnej bdelosti, čo je však najčastejšie VOJNA. Táto nastupuje z vôle našich Bohov vtedy, keď ľudia prestali plniť svoju evolučnú funkciu a pod vplyvom náboženstiev prešli do emocionálneho módu (Ježiško a anjeličkovia sa postarajú ...).

Vo vojne naivní a pacifisti zomierajú, ale množstvo ľudí sa dostane do stavu TU A TERAZ. Prichádzame k tomuto stavu – ak sa nepreberieme sami, začnú sa otrasy na naše prebudenie... mäkký variant tu bol zatiaľ preto, lebo ľudia na východe sa prebúdzali, ale nevyzerá to tak, že v našej krajine. Či je tento predpoklad správny môžeme zažiť už v nie veľmi vzdialenej budúcnosti.

 

 

Do racionálneho – špekulatívneho – módu nás dostáva vzdelávací systém, veda, médiá, do emocionálneho módu náboženstvá. V racionálnom móde žijú tí, ktorí mnoho kdekade „študujú“, aj keď iba to, čo im podhadzuje okolie. Myslia si, že náhodne nahromadenými informáciami a „logickým myslením“ všetko zvládnu. Namiesto zamerania pozornosti priamo na objekt pri skúmaní objektu alebo javu vchádzajú do svojej pamäte a listujú, čo všetko o tom čítali.

Napríklad náboženstvá nás dostávajú cez počiatočné „pekné obrázky“ do krvavých križiackych výprav (EČ). Odtiaľ sa preklopíme do špekulatívneho módu, kedy všade budú špekulovať, prečo sa stalo to, prečo zase ono... a donekonečna podhadzujú objekty na špekulovanie. Po čase sa na hrôzy križiackych výprav zabudne a opäť nás do toho režimu prepájajú – ako teraz na Ukrajine. A takto všetkých preklápajú z náboženských ilúzií do krvavých náboženských vojen a nazad špekulovať, prečo to a prečo ono. Kruh sa uzatvára ale nikdy neprechádza do SČ.

Oba extrémy zaručujú, že sa nikdy nedostaneme do rovnovážneho bodu ktorý zákonite existuje (Princíp Triglavu) – do stavu TU A TERAZ. Stav nadobúdania Sily SPASU však začína jedine v stave TU A TERAZ, t.j. v Skutočnom Čase!

Ako to je schopnosťou dostať sa do stavu Tu a Teraz vidíme na nasledujúcom obrázku:

 

 

Obrázok ukazuje štruktúru spoločnosti z pohľadu učenia Veľkého Spasu. O existencii psychického času nemajú naše dve najnižšie kasty – smerd a ľudina ani potuchy. Človek vie o tomto stave a ak je to Víťaz, tak sa podľa potreby do neho aj prepína. No a AS žije v stave trvale prítomnosti. Ľudina môže vystúpiť smerom nahor a stať sa človekom jedine na základe činov vychádzajúcich zo Svedomia. Výlučne takýto druh energie spôsobuje vzostup nahor po stupňoch evolučného vývoja.

Protiklady z temnej, zrkadlovej strany sú nežiť, neľuď, koščej a Pán, nazývaný aj Hospodin. Hlavná úloha Hospodina je, aby človek na fenomén psychického času zabudol a žiteľ a ľudina aby sa naozaj o tom ani nikdy nedozvedeli. O tom že sa Hospodinovi veľa podarilo dosiahnuť niet pochýb.

No na to, aby sme sa pohli v evolučnom vývoji vpred je potrebná Vôľa. Víťaz a As vôľu majú, ľudina a žiteľ nie. Ako to Hospodin, t.j. Pán Matrixu dosiahol?

 

mb_13.jpg

 

Zopakujme si nám už známe veci. V evanjeliách je opis udalosti, keď sa Ježiša pýtali, či sa má platiť daň cisárovi alebo nie. Ježiš farizejom odpovedal oným známym „čo je cisárovo cisárovi, čo Božie Bohu“. Kresťania si to vysvetľujú tak, že je to výzva na dvojitý štandard. V kostole kľačať na kolenách a mimo kostola hoci aj oči druhému vyklať. No je to veľký omyl.

Ježiš v skutočnosti povedal, že možno žiť iba jedným alebo druhým spôsobom.  Teda buď slúžiť cisárovi alebo Bohu. Stav služby Bohu je stav SVAbody, kde „SVA“ znamená NEBESIA. Tradične to znázorňujeme KONOM, t.j. Kruhom. Všetko, čo je vnútri Konu označovali naši Predkovia ako Pokon alebo krátko Kon, odkiaľ pochádzajú aj slová „konať, pokonať sa“.  No to, čo je mimo, teda za Konom, teda Zákon pochádza od Temných Síl.

Vlastnosťami podľa Konu konajúceho človeka je zodpovednosť, česť a dôstojnosť, lebo koná na pevných základoch, t.j. na Vôli a Svedomí ako kvalite Ducha. Česť a Svedomie sú orámčekované červeno, pretože vieme, že tieto dve entity sa v Biblii vôbec NESPOMÍNAJÚ. To, že ich niekto dodatočne a teda umelo vložil do slovenských či iných prekladov nič nemení na pôvodnej podstate Biblie, ktorá bola napísaná v aramejskom jazyku, ktorý takéto entity ani nepozná.

Stupne Slobody – „obod“ znamená železnú obruč – sú dané úplne inými kvalitami. Ale preto, aby sa nimi dali riadiť cirkevné a sociálne zvieratá sa museli „uzavrieť“ do ohrady. Sú to nám už známe formy energie vyjadrené tým, čo dnes nazývame peniaze, moc, (športový) sex – a informácia. Tí, pre ktorých je minimálne jedna z týchto energií nevyhnutná na existenciu (spravidla však viac), t.j. nevedia si bez nej predstaviť svoj život sú pevne uchytení v Matrixe. Hospodin už potom iba jednoducho postupne zužuje hranice ohrady. Toto posúvanie hraníc vyvoláva jav, ktorý je vlastný všetkých slobodným ľuďom (nie SVAbodným). Tento jav sa vola ZBABELOSŤ. No a zbabelec nikdy nenadobudne Vôľu – a máme to. Presnejšie ani nie tak my ako Hospodin Pán.

Civilizácia vybudovala celý priemysel na odobratie INFORMÁCIÍ od ľudí a vypestovanie ZBABELOSTI, lebo ZBABELEC nikdy nenadobudne vôľu. Medzi elementy tohto priemyslu patrí geneticky modifikovaná strava, vzdelávací systém, médiá, náboženstvá, medicína, zrušenie povinnej vojenskej služby...

Princíp fungovania tohto mechanizmu si môžeme zobraziť napríklad takto:

 

mb_14.jpg

 

 

Človek konzumuje napríklad mäso. Okrem neodvratných karmických dôsledkov sa prejaví aj zhoršenie zdravia. Človek namiesto toho, aby odstránil príčinu – v tomto prípade jedenie mäsa – ide k lekárovi. Lekár ho pošle do lekárne po lieky. Lieky spôsobia zdanlivé odstránenie problému a človek je mäso ďalej. Príde ďalší problém a kolobeh sa zopakuje... Technokratická metodika civilizácie teda neodstraňuje príčiny problémov, ale iba ošetruje ich dôsledky a ešte na tom dobre zarába. No a naivné sociálne zviera si myslí, že má všetko pod kontrolou. Podobne to funguje u cirkevného zvieraťa napríklad u spovede.

VÔĽA je teda základnou kvalitou odlišujúcou SVAbodného človeka od slobodného raba (otroka alebo služobníka božieho).

Všetky základné princíp stavby Sveta sú uvedené vo Védach, no nie na jednom mieste. O tomto nám napríklad hovorí Zápoveď Boha Striboga:

Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, ktoré sú Viera, Svedomie, Ľúbosť a Vôľa.

Čo sa graficky zobrazuje aj takto:

 

mb_15.jpg

 

 

My už vieme, že kríž patrí medzi našu pradávnu a pôvodnú symboliku... pravdaže bez gymnastu.

Tí, ktorí ostávajú v Matrixe sa budú vždy a zásadne podriaďovať prikázaniam svojho Pána, lebo sú iba jeho otroci, t.j. služobníci. Nikdy nenadobudnú vôľu, lebo sú zbabelí. A bez Vôle niet nádeje na výstup po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja, t.j. po SVARGE.

Ale Slovieni vstúpia pevným krokom vpred a budú nadobúdať stále nové a nové poznanie. Sme predsa vnuci Svaroga:

Nezavrhujte neznáme a neobjasnené, no snažte sa neznáme spoznávať a neobjasnené objasňovať, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia poznávať Múdrosť.

 

SVAROG

 

 

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.