Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  ODPORÚČANIA PRE ŽIVOT
ODPORÚČANIA PRE ŽIVOT
Védy a viera - Védy
 
 
 Jednou z vecí, ktorá nám môže pomôcť v každodennom živote je aktívne používanie nášho vlastného psí-poľa. Toto pole má každý človek okolo seba. U každého má svoju vlastnú hustotu, štruktúru či silu. To prvé, čo by sa každý mal naučiť je vytvárať okolo seba vlastné ochranné pole. Najskôr si musíme vytvoriť schopnosť vytvárať ochranné pole na úrovni podvedomia. Ako to urobiť? Skoncentrujeme sa na myšlienku: «Okolo mňa sa z mojej energie vytvára obranná kukla (obálka), cez ktorú nemôže preniknúť nijaká negatívna energia.» Takúto prípravu musíme robiť každú voľnú minútu dovtedy, kým mozog nezačne vykonávať podmienený reflex na obranu.
 
Potom si už musíme iba periodicky overovať stav a silu takejto ochrany. Keď sa človek nachádza na mieste, kde je veľa ľudí, musí si vytvoriť maximálnu ochranu. Doma ju môže mať minimálnu. Je veľmi dôležité si vytvárať ochranu pred spánkom ako pre fyzické telo tak aj pre svoju bytosť kompletne. Pri vytváraní takejto ochrany okolo fyzického tela aj svojej bytosti celkom si predstavujeme energetickú kuklu. Ak si takúto ochranu vytvoríme správne, tak možnosti jej narušenia sú minimálne. Na to, aby sme si uchovali celostnosť ochrany, musíme byť bez negatívnych emócií. Problém je totiž v tom, že negatívne emócie otvárajú obranu zvnútra, pričom vytvárajú toky energií, ktoré sú čo do zloženia a kvality totožné s úrovňou spodného astrálu. Toto vytvára blahodarné podmienky pre činnosť astrálnych zvierat – ktoré, ako sa píše v Slovansko-Árijských Védach voláme Besi, ale aj pre ľubovoľné iné psí-pôsobenie na človeka. Musíme sa vyvarovať negatívnych emócií. Všetky smery, ktoré vyzývajú k pokore, teda pasivite a nie k nutnosti boja sú cudzie a negatívne. Musíme si ale uvedomiť, že ak pri boji so zlom vznikajú negatívne emócie, dokonca ak sú aj nasmerované na zdroj zla, človek nakoniec buď bude týmto zlom porazený, alebo sám sa stane jeho zdrojom. Práve v tomto je sila zla. Na boj s ním je potrebné si uchovať emocionálnu čistotu, bez ktorej nie je možné efektívne bojovať so zlom.
 
Okrem ochrany je potrebné vedieť, že existuje možnosť energetickej očisty potravy. Každý človek pije vodu a ovocné šťavy, je potravu, ktorá je nevyhnutná pre normálnu činnosť organizmu. Ale akákoľvek potrava, tak rastlinná ako aj mäsitá, obsahuje organické jedy, ktoré urýchľujú proces rozrušovania organizmu a spomaľujú vývoj. Preto je potrebné tieto jedy neutralizovať, t.j. rozštiepiť. Ak si chcete efektívne začať budovať takúto ochranu, prečítajte si najskôr článok SLOVANSKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM A KANÁLY VNÍMANIA SVETA, ktorý je tiež na našej stránke. Vytvorte si predstavu, ako sa vaša energia začína pohybovať po energetických kanáloch vášho tela v smere naznačenom na obrázku. Potom mysľou nasmerujte energiu cez ruku na jedlo, ktoré chcete očistiť. Pritom si musíte predstaviť, ako vaša energia štiepi všetky jedy v potrave. Pre prechode energie cez ruku môžete pocítiť vibráciu či teplo, a čím je proces rozkladu jedov aktívnejší, tým máte jasnejšie a silnejšie pocity. Takto si môžete čistiť vodu, ovocné šťavy aj akékoľvek ďalšie tekutiny.
 
Okrem neutralizovania látok a vlastností, ktoré sú pre organizmus škodlivé, môžete aj posilňovať to pozitívne, ktoré všetky tieto látky obsahujú a vytvoriť nové vlastnosti a kvality. Ak si pritom dokážete vizualizovať tieto energetické toky znamená to, že máte zvýšenú citlivosť a pri pravidelnom cvičení môžete pomerne rýchlo dosiahnuť oveľa vyššiu úroveň rozvoja svojej osobnosti a vedomia.
 
A potom môžete prekročiť prah poznania, môžete si sňať z očí «čiernu šatku» šatku a začnete vidieť aký prekrásny je svet, príroda, Vesmír... ale toto prichádza len k ľuďom, ktorí hľadajú.
 
Nuž ak ste na ceste hľadania, pokročme ďalej. Dnes je v móde debatovať o zdravej výžive, napríklad o tom či jesť alebo nejesť mäso. Ide len o módne trendy, alebo je za tým niečo viac? Pozrime sa na niektoré z odporúčaní našich Bohov:
 
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním.
Prikázanie Boha Svaroga
 
Pamätajte, ľudia Rasy Veľkej, že pre život každej bytosti je určený svoj chod Času, a preto neodnímajte cudzí život, lebo ak narúšate chod Času života druhých bytostí, vy si meníte Čas života vlastného.
Prikázanie Čísloboga
 
Vedzte, ľudia Rodov Veľkej Rasy, že je potrebné sa s láskou chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi.
Prikázanie Tarcha Dažďboga
 
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo toto sú dve Veľké Sily, ktoré dávajú možnosť na pokračovanie jestvovania Prastarých Rodov vašich.
Prikázanie Tarcha Dažďboga
 
Nuž, úcta k životu iných bytostí  – hoci ich volajú zvieratá, t.j. vo význame bytosti «bez Duše» – je pôvodnou súčasťou našej Prastarej Viery. V našom ponímaní je totiž Duša sila, ktorá drží danú inkarnáciu «pohromade», t.j. v tradičnom slovanskom ponímaní aj kameň má dušu. Síce inú ako my ale má. «Vynález», že zvieratá nemajú Dušu pochádza od kresťanov.
 
Pravdou je, že pri poslednej globálnej kataklizme – čo je zároveň letopočet 13019 od Veľlej Struže, t.j. od Veľkého Ochladenia – posledného posuvu zemského pólu – zomrelo následkom kyslých dažďov veľké množstvo ľudí, pretože sa otrávili jedmi, ktoré pri dopade popolčekov, ktoré vyvrhli vulkány do atmosféry formou kyslých dažďov otrávili všetko rastlinstvo na Zemi. Vtedy naši Predkovia naozaj začali jesť zvieratá – ale to bola nevyhnutnosť, ktorá už dávno prestala byť nevyhnutnosťou. Náš pôvodný zvyk nejesť mäso dodnes uchovali napríklad Hinduisti v Indii. Ako nezapierajú ani samotní Indovia – Védy dostali od našich Predkov, nuž prevzali aj naše zvyky.
 
Tento zvyk prežil aj v Himalájach – v tradícii Budhistov, teda rovnako pôvodom našej. O budhizme sme už samostatne hovorili, takže len trochu načrime do Tibetskej Knihy Živých a Mŕtvych, ktorá sa väčšinou populárne nazýva Tibetská kniha mŕtvych. Stojí sa to si ju prečítať.
 
V súlade s horeuvedeným prikázaním Čísloboga sa môžeme dozvedieť, že existujú praktiky, ktoré každému človeku dokážu predĺžiť si vlastný život a mnohí budhisti ich praktizujú. Jednou z nich je zachrániť život zvieraťa tak, že kúpia zviera, ktoré má ísť na jatky a pustia ho na slobodu. Tak isto kupujú na trhoch živé ryby a púšťajú ich naspäť do vôd. Je to jednoduchá a priamočiara karmická logika – vzatím života inej bytosti alebo jej zranením si skracujeme svoj vlastný život a darovaním inej bytosti život si predlžujeme svoj vlastný.
 
Zabíjanie zvierat pre peniaze však má aj ďalšie dôsledky po smrti. Ako sa hovorí v tejto tibetskej knihe, najhoršie sú na tom po smrti práve mäsiari, poľovníci a rybári. Hoci po smrti už ide «iba» o myseľ, veci sa opustením tela drasticky menia. Počas života je myseľ celý deň napĺňaná myšlienkami, ktoré sa však bez fyzického tela stávajú realitou. Znamená to, že kto teraz, v živote neriadi svoje zvyky a tendencie takým spôsobom, aby predišiel tomu, aby sa zmocnili jeho mysle, tak v určitej fáze po smrti – ktorú tibetská kniha nazýva Bardo vznikania – sa takáto myseľ človeka stane bezmocnou obeťou myšlienok zo života, divo zmietaná ich silou. A tak ako čisté myšlienky nakopené za života poženú Dušu nahor, hoci len jediná negatívna reakcia všetko zvrtne do dlhotrvajúceho a extrémneho utrpenia. Mäsiari, poľovníci a rybári sú prenasledovaní fantómovými príšerami zvierat, ktoré počas svojho života týrali a zabíjali. Okrem toho – ako sa píše v tibetskej knihe – všetko utrpenie, ktoré týmto bytostiam spôsobili zažívajú so sedemnásobne vyššou intenzitou. Nuž a čas – to je len premenlivý fenomén. Z nášho pohľadu môže ísť o veľmi dlhé obdobie...
 
Hoci si mnoho ľudí myslí, že «uľaví» svojmu svedomiu akýmsi odrecitovaním opisov svojich činov na spovedi a všetko je v poriadku - nedá sa to. Po smrti pôjdeme všetci cez ten istý, trojstupňový súd.
 
Konzumovanie mäsa má však aj ďalšie aspekty, ktoré tí, ktorí vytvorili túto civilizáciu veľmi dobre poznajú. Určite ste počuli o kanibaloch. Väčšinou – ako to býva v podmienkach civilizácie bežné – mnohí čosi povrchne počuli – teda informáciu nám nikto neskryl – akurát sme sa tomu do hĺbky nevenovali no a o detaily sa už postarali médiá a filmy. U kanibalov totiž v skutočnosti nejde o zjedenie celého človeka kvôli hladu. Rituálne sa jedla iba časť tela človeka, a to väčšinou veľmi obávaného nepriateľa, ktorého sa podarilo zabiť až po dlhom či ťažkom boji. Pretože bol udatný, cieľom je «preniesť» túto vlastnosť akousi genetickou cestou do tiel tak, že sa rituálne zje časť jeho tela. Mnohí sa pousmejú, ale všimnite si dobre ľudí, ktorých dennodenne stretávate. Hoci hmotnosť človeka závisí do značnej miery od individuálneho metabolizmu, sú ľudia, ktorí sú jednoducho veľmi obézni. Ale – ak sa im lepšie prizriete – náhodou vám nepripomínajú vzhľadom nejaké zviera? Správne, sme to čo jeme. U väčšiny nadmieru obéznych ľudí zistíte, že sa podobajú na ten druh zvieraťa, ktoré s obľubou konzumujú. Najčastejšie ide o prasa, kravu alebo nejakú hydinu. A tu – okrem karmického aspektu, ktorý sa bude «riešiť» po smrti – lebo to, že človek nijaké zviera «priamo» nezabil neznamená, že nemá zodpovednosť skrz peniaze, ktoré platí mäsiarom, poľovníkom a rybárom, nastupujú dve ďalšie okolnosti. Všetky tieto chúďatá sú v snahe čo najviac a čo najrýchlejšie zbohatnúť napchávané rôznymi chemikáliami, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zviera čo najrýchlejšie nabralo na váhe, aby ho mohli čo najrýchlejšie zabiť, posekať a predať. Tieto chemikálie sa takto nebadane prenášajú do tiel konzumentov, kde okrem obezity prinášajú aj infarkty, rakoviny a podobné moderné «výdobytky». Nuž, naozaj nič nie je zadarmo. Ďalej tu je programovanie, ktoré prenášame priamo na seba. Hoci je to úmyselne zatajovaný fakt, hmota sa dá vyrieknutým alebo napísaným slovom «programovať», t.j. prijíma informáciu, ktorú potom ako jej nositeľ «dopravuje» do ľudského tela. Pre nový vek ho objavil Japonec Masaru Emoto. V podstate názvy všetkých zvierat, ktoré najčastejšie jeme aj používame ako negatívne porovnávacie bázy – teda nadávky – krava, hus, sliepka, sviňa, baran a pod. V okamihu smrti všetky tieto bytosti zomierajú s vysoko negatívnymi myšlienkami a «želaniami pre nás», ktoré ostávajú v ich bunkách, okrem toho preberáme chemikálie, ktoré tam uložili «odborníci» a navyše nemáme pre ich existenciou a utrpenie, ktorým prechádzajú ani dobré slovo – čo môže byť na tom pozitívne? Žeby stále zdravšia populácia?
 
Nuž, ešte pár slov o ukladaní informácií alebo kladnom či zápornom programovaní skrz slovo. Pre svetovú verejnosť sa stal známy Japonec Masaru Emoto, ktorý napísal už niekoľko bestsellerov. Pri svojich výskumoch zistil, že podľa toho, aké slovo vysloví nad vodou, alebo ho umiestni napísané na pohár s ňou vyzerá aj odfotografovaný kryštál vody samotnej. Tieto kryštalické formácie fotografoval a porovnával. Zistil, že napríklad kryštál čistučkej vody môže vyzerať na fotografii ako z tej najznečistenejšej stoky, ak nad vodou niekto povedal, alebo na pohár napísal negatívne slovo či nadávku a naopak. Navyše, pozitívne alebo negatívne slová sa «nevpisujú» ako informácia do vody rovnako v každom jazyku. To isté slovo sa v každom jazyk odráža inak – jedno vytvára krajšie kryštály aj farby, iné škaredšie. Dokonca ani hudba sama osebe veľmi neovplyvní výsledok – ide zásadne o obsah textu, ktorý sa v piesni používa. Môžete si takéto fotky nájsť na internete – je ich tam dostatok – alebo si môžete objednať a prečítať nejakú z jeho kníh. Napríklad New York Times Bestseller – THE HIDDEN MESSAGES IN WATER. V tejto knihe je zaujímavá strana č. 9, kde sú nad sebou fotografie kryštálov, ktoré vznikli vyslovením japonských slov Anjel a Satan. Hoci sa autor snaží povedať, že slovo Satan vytvorilo negatívny obraz a slovo Anjel pozitívny – každý môže poľahky vidieť, že nejde o veľký rozdiel. Dokonca aj farba je v podstate rovnaká. Sú to síce slová do japončiny prevzaté a japončina sama osebe nie je nijako ľubozvučný jazyk, ale výsledok je plne zhodný s informáciu v Slovansko-Árijských Védach. Anjel je temná bytosť 16 rozmerného astrálu a preto podobnosť – hoci vždy podávaná naopak – nie je vôbec náhodná. Len vytváraný dojem je iný.
 
V našej, slovanskej kultúre jestvuje od pradávna výraz ŽIVÁ VODA, kedysi volaná aj VODKA. Nikdy nemal nič spoločné s alkoholom, veď alkohol sa dostal do slovanských zemí až so Židmi, ktorí si začali otvárať šenky/krčmy vedľa kresťanských kostolov – samozrejme až po násilnom pokresťančení Slovanov.
 
Naše prababky vyslovovali nad pramenitou vodou pozitívne želania, ktoré potom šírili radosť a zdravie. Pozitívna myšlienka uložená obradne do vody ju zmení na požehnanie, negatívna na prekliatie. Že o tom dnes nič nevieme? Už to nie je pravda – poznanie sa vracia. Jestvuje viac médií, ktoré dokážu prijať pozitívnu energiu a potom ju s blahodarným účinkom preniesť na ďalšieho človeka. Ďalším je napríklad materiál z včelích plástov, z ktorého sa robia sviečky. Pozitívne naprogramovaný sa vo forme sviečky zapáli a potom sa táto pozitívna informácia prenáša napríklad na chorého človeka tak, že sa opisuje energetický kríž – ako už v spomínanom článku.
 
Nuž a akú informáciu nám prináša «supermarketová» zelenina, voda či posekané mŕtvoly utýraných bytostí? O mäse sme už povedali dosť, ale u rastlinnej potravy môže nastať ďalší problém. Všetko, čo rastie na severnej pologuli má jednu polaritu energie a na južnej opačnú. Opačná polarita je dobrá pre tých, ktorí žijú v poli s opačnou polaritou. Meniť polaritu znamená škodiť svojmu organizmu. Nie je dobré jesť ani takú rastlinnú potravu, ktorá vyrástla vo vzdialenosti väčšej ako 600-700 km od miesta, kde žijeme. Nejde síce o «okamžitý» problém, ale konzumovaním energií, ktoré vyrástli v inom prostredí postupne prestávame rozumieť vlastnému životnému prostrediu – a postupne ho začneme ničiť. Nedajte sa oklamať rečičkami o vitamínoch a podobnými dobrými radami...
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.