Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDE /  RUSKÉ FILMY
RUSKÉ FILMY
Hľadanie pravdy - Vyšlo inde

rf_02.jpg

Niektorí sa nás pýtate, či vám nemôžeme poradiť nejaké ruské filmy. Pravda je, že záplava amerických brakov už úplne z demokratických štátov vytlačila ruskú kinematografiu. V tomto prípade myslíme pod termínom „demokratické“ presne to, čo zadefinoval ešte Platón vo svojom diele ÚSTAVA, teda vlastný, pôvodný význam toho slova.

Ak už máte dosť filmov, kde hlavní hrdinovia sú buď černosi alebo rozliční miešanci, kde „normálne“ vzťahy sú homosexuálne, kde uvidíte len príbehy o hromadení peňazí ako hlavného boha, zverské zločiny či snahy o osobný prospech či športový sex, skrátka filmy, kde všetko čo je tradične slovanské je ukazované ako nenormálne, tak ruská kinematografia vás určite poteší.

V ruských filmoch uvidíte totiž presne takých prirodzených ľudí, akých môžete stretnúť na uliciach aj našich miest a dedín... teda zatiaľ. No aj toto už začína zo Slovenska miznúť.

Dnes vám prinášame niekoľko tipov na skutočne dobré ruské filmy, no ruská kinematografia produkuje veľmi veľa filmov. Z nášho pohľadu v ničom nezaostávajú za americkou produkciou. Ba práve naopak – sú oveľa hodnotnejšie.

V súvislosti s brainwashingom zameraným na diskreditovanie všetkého slovanského – v tejto fáze ponižovaním všetkého ruského – nebude od veci si uviesť niekoľko postojov naozaj známych ľudí. Odporúčame vám si pozrieť interview s ruským občanom menom Gérard Depardieu, ktoré bolo nedávno odvysielané na kanále Rossia 24 pri príležitosti jeho prvého filmu natočeného už iba v Rusku.Depardieu okrem iného hovorí, že hoci na Západe – najmä v USA – veľa hovoria o slobode, v skutočnosti ani nevedia čo to je. Skutočná sloboda je – podľa Depardieu – v dnešnom Rusku. Známe sú aj prípady takých hviezd ako Mickey Rourke či Steven Seagal. Rourke si napríklad nedávno vystál radu v moskovskom nákupnom centre, kde predávali obmedzenú sériu tričiek s obrazom Putina, pričom médiám povedal, že za žiadne peniaze by si ho nekúpil, ak by ho osobne nepoznal a nepovažoval ho za správneho človeka. Rourkemu aj Seagalovi bolo v USA demokraticky dôrazne odporúčané – teda boli varovaní – aby si svoje názory na Rusko nechali pre seba. Čo na to povedať? Už vari iba to, že USA naozaj bude bojovať za ťažbu bridlicového plynu v Donecku do posledného Ukrajinca...

Predtým, než prejdeme na hrané filmy vám odporúčame si pozrieť dokumentárny film rovnako z dielne Rossia 24 o Banderovi a jeho „stopách“ na Majdane v Kyjeve. Hoci takýchto materiálov je na internete dostatok, vybrali sme tento. Našim občanom – najmä mládeži – je naozaj potrebné vedieť, potomkov koho USA a Západná Európa priviedla k moci na Ukrajine násilným štátnym prevratom.

Tento článok píšeme po radostnej príležitosti oznámenia, že Armáda Doneckej republiky prešla od aktívnej obrany formou malých špeciálnych diverzných jednotiek do armádneho protiútoku s cieľom vytlačiť všetkých fašistov z ruských oblastí Juhovýchodu. Okrem toho deň po oficiálnom oznámení o protiofenzíve sa v nedeľu 24. augusta uskutočnil na námestí v Donecku pochod zajatých fašistov a ukážka zničenej bojovej techniky Ukrofašistov.


rf_05.jpg

Reakcia Západu nedala na seba dlho čakať. Oficiálny predstaviteľ Európskej zahraničnopolitickej služby vyhlásil novinárom 25. augusta v Bruseli, že EÚ rozhodne odsudzuje „Pochod zajatých ukrajinských vojakov“ v uliciach Donecka. Je to – podľa názoru Bruselu – neprípustné a je to zároveň porušením medzinárodného práva, v súlade s ktorým nikto nesmie byť nútený k chovaniu ponižujúcemu dôstojnosť“.
Nuž dobre, toto sa Bruselu nehodí, ale použitie armády s ťažkou technikou a letectvom proti vlastnému civilnému obyvateľstvu – hrubé porušenie Ženevských konvencií a teda aj medzinárodného práva – vrátane nasadzovania medzinárodne zakázaných bômb či hlavíc s kazetovými hlavicami, fosforové bomby, znásilňovaním a zabíjaním žien a detí, bombardovaním a delostreleckým obstrelom vrátane húfnic a mínometov škôl, škôlok, nemocníc, obytných štvrtí s domami alebo rodinnými domami či starobincov je povolený „šport“ Ukrofašistov. V rámci tohto „športu“ Ukrofašisti navádzajú delostreleckú paľbu napríklad na zoskupenia mobilných telefónov, bez ohľadu na to, že to môže byť zoskupenie civilných občanov. Takto napríklad zaútočili na domov dôchodcov, kde zahynulo veľa dôchodcov iba preto, lebo mali mobily a neboli schopní ujsť spod obstrelu. Toto EÚ akosi nevidí. No aby bolo jasné, vojaci Ozbrojených síl sebaobrany Novorusi ponechávajú v zajatí iba tých zajatcov, ktorí sa previnili útokmi proti civilnému obyvateľstvu. Obyčajných vojakov z radov pravidelnej armády prepúšťajú k rodinám, dokonca hneď po zajatí oznamujú túto informáciu ich manželkám či iným členom rodín telefonicky.

Paradoxom je, že „Veľká priateľka Ukrajiny“ – ako Merkelovú nazval fašistický prezident Porošenko – mu oduševnene navrhla, aby zaviedli federalizovaných systém vlády a zaručili používanie ruského jazyka v krajine. Hoci to znie až geniálne rozprávkovo – IBA tieto dve požiadavky mali obyvatelia Juhovýchodu na začiatku ako svoje požiadavky – zavedenie federácie a umožnenie používanie ruského jazyka. Ale IBA toto stačilo Ukrofašistom z Majdanu na spustenie trestnej vojenskej výpravy proti Juhovýchodu.

Pri začiatku protifašistických osláv na námestí Donecka presne o druhej hodine popoludní z hlavnej tribúny pred pochodom zajatcov zaznelo niekoľko horkých slov: „Teraz uvidíte ľudí, ktorí zabíjajú nás a obstreľujú naše mesto. A ešte títo ľudia zabili v nás Ukrajincov. Odteraz sme Rusmi!“

Na krátkom mítingu – stále hrozil delostrelecký útok Ukrofašistov – prehovoril aj hlavný veliteľ Ozbrojených síl Doneckej národnej republiky Alexander Zacharčenko. Oznámil novinku, ktorej sa ľudia spočiatku obávali uveriť:

„Včera sme začali protiútok. Približne 4 000 vojakov sa dostalo do kotla pod Ambrosiovkou. Tu ste uvideli vystavenú zhorenú vojenskú techniku. No tej je desaťkrát viac. Jednoducho tu všetko nemôžeme priviesť. Chcem vysloviť poďakovanie matkám a otcom mojich vojakov, bojovníkov. Za to, že vychovali takýchto ľudí. Sú to hrdinovia. Videl som, ako sa 18 ročný mládenec hodil pod tank s granátmi. Vďaka našim dedom a pradedom sa správnu výchovu. Hlboko sa vám klaniam“.

Ostáva len smutne vzdychnúť ako dopadne v takejto skúške naša mládež...

Ale ak už je reč o tých, ktorí bojujú na bývalej Ukrajine proti fašizmu, tak spomeňme aj zahraničných dobrovoľníkov. Už vieme, že udatne bojuje viac ako 250 členná srbská jednotka, no málokto vie, že medzi zahraničnými dobrovoľníkmi sú aj profesionáli z Francúzska.

Ako hovoria samotní Francúzi, ich hlavným cieľom je boj so svetovým imperializmom globalistov. Keď bránia barbarsky likvidovaných obyvateľov Novorusi tak bojujú za Francúzsko, odkiaľ prišli. Čo je veľmi dôležité, sú to všetko skúsení bojovníci, ktorí slúžili v elitných jednotkách francúzskej armády v horúcich bodoch po celej zemeguli a z ktorých mnohí majú štátne vojenské vyznamenania.

Vyzerá to tak, že na bežných Francúzov sa je možno spoľahnúť. Veď statočne bojovali aj u nás v Slovenskom národnom povstaní, keď predstavovali hneď po Rusoch druhú najpočetnejšiu zahraničnú jednotku u nás, ktorá sa zapojila do bojov proti fašistom.

O tom ako profesionálne – z vojenského hľadiska – už vedie boje armáda síl sebaobrany svedčí aj informácia z tohto týždňa. V bojoch pod Mariupolom bol zlikvidovaný plukovník Hlavného riadenia rozviedky Ministerstva obrany Ukrajiny Viačeslav Galva, ktorého nazývali „Kuzmič“. V rámci spolupráce spravodajských služieb USA a Ukrajiny prešiel špeciálnymi programami príprav „protiteroristických“ skupín“. Vo francúzskom výcvikovom stredisku „Komando“ zameranom na autonómnu činnosť v tyle protivníka dosiahol stupeň veliteľa odmínovacej skupiny 2. stupňa. Ako inštruktor a paramedik absolvoval špeciálny kurz snajperov v mestských podmienkach vo Veľkej Británii a slúžil v kontingente misie ukrajinských vojsk v Sierra Leone. Proti národnému povstaniu už fašistom nepomôžu ani takýto špecialisti.


K dlhému zoznamu vojenských zločinov a zločinov proti ľudskosti treba pridať ešte aj používanie balistických striel proti civilnému obyvateľstvu:


rf_06.jpg


Teda prejdime k odporúčaným filmom. Len nedávno mal premiéru nový ruský film režiséra Nikitu Michalkova ПОДДУБНЫЙ. Je to skutočný príbeh záporožského kazaka Ivana Poddubného, ktorý sa stal svetoznámym v prelomových rokoch 19. a 20. storočia ako neporaziteľný zápasník a mnohonásobný majster sveta. Za svoju kariéru neprehral ani jeden regulárny zápas, pričom nikdy nefajčil ani nepil.

Zaujímavé iba je, prečo ukrajinské úrady označili tento film za neprijateľný a zakázali jeho premietanie na Ukrajine. Ale tu dobre vidno, ako pracuje demokracia. Zamedzia prísun ruskej televízie, zakážu komunikovať aj takým hviezdam ako Rourke či Seagal, zahladia stopy v médiách po zostrelenom malajzijskom Boeingu, ale nevidia vojenské zločiny na Ukrajine a podporujú fašistickú organizáciu atď.

Prečo dnes už iba Malajzia a Rusko má záujem na vyšetrení zostrelenia lietadla? Prečo ukrajinská armáda delostrelecky odstreľovala miesto pádu zvyškov lietadla? Lebo oni a USA nepotrebujú, aby vyšla pravda najavo. Okrem záznamov z čiernych skriniek a komunikácie s letovým dispečerom, ktoré Západ akosi zabudol zverejniť, veľmi veľa môže povedať práve analýza trosiek lietadla. Ak by totiž lietadlo bolo zostrelené raketovým systémom Buk, ktorý je konštruovaný na ničenie vojenských, pancierovaných lietadiel, tak by z neho ostali iba maličké kúsočky. No na mieste pádu našli aj celé kusy trupu a aj ľudia padali celý. Pre odborníkov už toto stačí.

 

Nikita Michalkov je známy kresťan, nuž je potrebné sa s rezervou pozerať na niektoré detaily filmu, napr. krížik na krku hlavného hrdinu. Vo filme však vidno, že doma nosil kroj, pričom na košeli jasne vidno vyšité Hviezdy Boha Roda. Rovnako jeho župan – ktorý je dobre rozpoznateľný na mnohých dobových fotografiách – nemá nič do činenia s kresťanskými motívmi (obrázok na začiatku článku). A hlavný hrdina – hral aj vo filme 7. ROTA – je dnes už vegetarián. Záporožská Rus – hoci patrila do bývalej Ukrajiny – bola k nej „pripnutá“ – ako celá Novorus – boľševikom Leninom. Nikdy predtým Ukrajine nepatrila rovnako ako Krym, ktorý daroval Chruščov ešte neskôr, ale to už vieme.Na porovnanie si môžete pozrieť aj dokumentárny film o tomto silákovi:


Odporúčame vám aj film Temný svet. V tomto filme možno vidieť viacero zaujímavých súvislostí. Čo do výpravy si rovnako v ničom nezadá s americkou kinematografiou, navyše v ňom vystupujú pekní, obyčajní ľudia. Nechceme vopred prezrádzať všetko, no vo filme uvidíte príklad paralelného vesmíru (časovej slučky), boja Dobra a Zla, pričom Dobro zastupujú Vedmy a Zlo Besi. Medzi Besov patrí aj minister – čo ukazuje na to, kto ovláda dnešný svet. Besi vedia vytvoriť virtuálnu realitu, t.j. napríklad ilúziu, že ľudia sú v dome a pritom sú vezení vo vrtuľníku. Rovnako vidno, že vyššie bytosti – či už Svetlé alebo Temné – nemožno zabiť len tak hocijakou zbraňou. Preto pri bojových scénach vidno, že okrem použitia zbrane recitujú aj mantru. Tento silový efekt sa môže dosiahnuť aj nanesením napr. patričného runového nápisu na šabľu alebo striebornú guľku. Vo funkcii matry sa používa napríklad vhodné pravslávenie či modlitba. Okrem toho uvidíte peknú prírodu aj ukážku modernej ruskej vojenskej techniky.

Ďalšiu ukážku z modernej ruskej kinematografie, ktorú odporúčame je film Osamelý. Je to príbeh mladého človeka, ktorý len nedávno ukončil školu pre špeciálne služby a nastúpil do štátnych služieb ako agent Úradu národnej bezpečnosti. Jeho prvou veľkou úlohou bolo dostať sa do väzenia k obávanému zločincovi tak, aby získal jeho dôveru. Ako dôvod na odsúdenie mal poslúžiť prepad banky, ktorý však realizoval iný pracovník štátnej agentúry. Tento situáciu nezvládol a pri prepade zahynul človek. Problém nastal v tom, že po jeho odsúdení došlo v Rusku k veľkým politickým zmenám, zločinec, ku ktorému sa mal dostať zomrel a na neho zabudli. Keď vyšiel po rokoch von, tak mal sa za čo odplácať. Je to najmä ukážka toho, čo dokáže vycvičený agent ruského Úradu národnej bezpečnosti, vrátane ukážok bojového umenia a taktického myslenia v podmienkach boja o život.

Keďže tento rok oslavujeme okrúhle výročie vzniku Slovenského národného povstania, tak odporúčame aj film z vojny. Je to skutočný príbeh o prieskumnej jednotke plniacej úlohu v tyle nepriateľa s názvom Hviezda.

Veríme, že pri sledovaní týchto filmov zažijete veľa príjemných aj poučných chvíľ.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.