Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  POTOMSTVO /  VYCHOVÁVAME BOHOV
VYCHOVÁVAME BOHOV
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

 

 

Za starých čias naši Predkovia hovorievali: „Postav Chrám, vychovaj deti, zasaď sad“. V našej Kultúre sa novonarodené dieťa do jedného roka neukazovalo nikomu okrem najbližšej rodiny a žrecov. Dnes nám to je poväčšine jedno, nechávame deti dokonca poväčšine očkovať rôznymi chemikáliami a ešte sa tvárime ako veľa sme pre ne vykonali.

Severoamerickí indiáni hovorievali, že deti dneška sú bojovníci národa zajtrajška. Ak sa my dnes pozrieme na deti vyrastajúce v našej krajine je jasné, že o našu budúcnosť sa musíme naozaj obávať.

Ak príde reč na existenčné otázky, tak väčšina našincov iba bezmocne zopakuje naverklíkovanú frázu: „aj tak nič sa s tým všetkým nedá robiť, aj tak si urobia čo chcú...“ A tak rodičia aj naďalej zanedbávajú výchovu vlastných detí, veď aj tak sa „nič nedá robiť“. Mnohí ľudia si ešte pamätajú fenomén menom Bruce Lee. Okrem toho, že zásadným spôsobom spropagoval bojové umenia na filmovom plátne, je aj zakladateľom bojového štýlu, ktorý sa dodnes nazýva Jeet Kune Do. Hoci po revolúcii sa ako huby po daždi rozmnožili rôzni „odborníci“ na všakovaké bojové umenia – vrátane Jeet Kune Do – jedno musíme mať na zreteli. Je to čo do metodiky jeden z najefektívnejších bojových systémov dnes komerčne prístupných – samozrejme, že závisí od toho, kto ho učí – a navyše, kto mal možnosť sa ním naozaj podrobne zaoberať rýchlo zistí, že jeho ponímanie boja je v značnej miere totožné so zásadami tradičného slovanského ponímania boja. No čo si chceme pripomenúť, je citát Buce Leeho:


Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, máš pravdu.

 

No a k tomuto citátu sa v plnej miere hlásime aj my.

 

Ak sa v súvislosti s krvavými udalosťami na Ukrajine pozrieme na pravdepodobnosť, ako by asi „bojovala“ za svojich rodičov, starých rodičov, bratov, sestry, starých, slabých či maličkých, skrátka za náš národ naša dnešná mládež... očividne sme sa ocitli na prepadlisku dejín a stávame sa pomaly ale iste minulosťou.

Dnes v triedach základných škôl iba niečo okolo štvrtiny žiakov nemá nejaké potvrdenie, že nemôže chodiť na telesnú výchovu, lebo má to či ono, skrátka je choré. Ak sa pozrieme do minulosti, tak nikdy nebol v spoločnosti taký vysoký podiel invalidov. Kedy sa vlastne objavovali invalidi? Vždy v súvislosti s vojnami. Ak dnes máme tak veľa všakovako postihnutých ľudí, tak nám z toho vyplýva iba to, že jednoducho sme vo vojne, ktorá zabíja, pričom národ si to zatiaľ ani nevšimol. Ak takto dobre pospí ešte chvíľku, tak zomrie spiaci a tu ostanú už iba Cigáni. No a s tými si udatní Američania už poradia, nemôžu predsa nikoho nechať len tak žiť na území, kde sú hojné zdroje americkej pitnej vody, ktorá sa už stáva globálne strategickým tovarom. Pomaly, nebadane, ale neodvratne.

No nemôžeme povedať, že vôbec žiadna časť našej mládeže nemá záujem so sebou niečo robiť. Ale vplyvom chýbajúcej výchovy v telesnej kultúre, braneckým aktivitám a základnej vojenskej službe už ani nevedia, ako by to urobili. Ak aj idú cvičiť nejaké bojové umenie, tak aj v najťažšom bojovom nasadení zastavia a idú sa venovať svojmu pitnému režimu. Predstavte si, že v skutočnej bojovej situácii si dajú pauzu, otvoria minerálku, zjedia zopár orieškov a čokolády, skontrolujú novinky na facebooku a podobné veci. No hneď potom budú pokračovať... Ale mnohí za správnu prípravu považujú iba „tvrdé boje“ na svojom notebooku, mobile či tablete. Ostatne aj slovanská Kultúra ich zaujíma najviac v tých „chrámoch“, do ktorých sa vstupuje vyplnením mena a hesla a stlačením klávesnice enter... do skutočného lesa, t.j. do Prírody nemôžu ísť, lebo by ich mohol uštipnúť nejaký chrobák či prekvapiť v noci nejaká búrka. Ale vo virtuálnom svete majú inak kondičku super...

Našim cieľom nie je sa vysmievať, ide nám skôr o nastavenie zrkadla tým, ktorí by aj chceli, ale akosi nevedia odlíšiť čo je realita a čo ilúzia. Bohužiaľ, v značnej miere ich takto do života „vychystali“ už ich rodičia. Túto úvodnú „exkurziu“ ukončíme jednoduchým príkladom z našej minulosti. Namiesto toho, aby sme boli hrdí na našich Predkov, ktorí sa dokázali chopiť zbrane a ísť bojovať proti fašistom sa začínajú šíriť klérofašistické revanše. V sobotu, 30.8.2014 bol v denníku SME uverejnený naozaj výstižný vtip, za ktorým je skutočne pravdivá myšlienka:


 

A toto je jeden zo spôsobov, ako sa to robí. Vytvorí sa informačný zdroj s vlastnou agendou a cieľmi, ale tieto sa vsúvajú do programu iba pomaly, nebadane. Najskôr aj viac ako 90% informácií je naozaj progresívnych, čo pritiahne množstvo publika. No po získaní popularity sa pomaly a nebadane presadzuje to, čo považujú administrátori takéhoto informačného zdroja za dôležité. No a publikum sa už vezie... pričom nebude mať čas na hľadanie iných zdrojov informácií.

Rodičia majú naozaj veľmi zodpovednú úlohu. Ak nevychovajú svoje vlastné dieťa v našej Kultúre, tak to určite urobia iní, ale už podľa svojho. My vieme na čo sú zamerané ich vírusové psychoprogramy.

Keď teda na Zemi začne rásť maličké semienko, keď začína vypúšťať prvé mladučké lístočky, tak je pre neho veľmi dôležité, koľko slnečných lúčikov ono dostane, ako často bude polievané, ako bude ochránené pred hrozbami a koľko lásky mu dajú. Maličké dieťatko, ktoré sa len tak-tak že postavilo na vlastné maličké nožičky, sa v tom ohromnom a neznámom svete ešte nedokáže samo orientovať. Pre neho sú tie slnečné lúčiky rodičovská láska, starostlivosť a podpora. A práve vtedy, presne ako maličké semienko, v ktorom je však už od počiatku všetko uložené, začne dieťatko rásť a vyvíjať sa.

Malé dieťatko je osobnosť, je unikátne a neopakovateľné. Rovnako ako v sade nenájdeme dve presne rovnaké rastlinky, tak aj naše dieťatko je hodnotné práve tým, že je také, aké je. Bolo by naozaj veľmi čudné žiadať od fialky, aby sa stala ružou len preto, lebo sa nám ruža zdá krajšia. Fialka by sa síce zo samej lásky k vám aj snažila podriadiť vašim požiadavkám, ale proti podstate Prírody sa ísť nedá. Nakoniec, trpko sklamaná neúspešnými pokusmi by zvädla namiesto toho, aby rozkvitla v celej svojej kráse a rozdávala vôkol svoju prekrásnu vôňu.

Akú podporu teda môžeme poskytnúť dieťatku? To, čo opíšeme v tomto článku zahŕňa štádiá vývoja od narodenia do troch rokov, ale samotné frázy, ktoré sú aktuálne v ranom štádiu nestrácajú svoj význam ani neskôr. Môžeme ich dieťatku hovoriť priamo, alebo vyjadrovať akýmkoľvek iným spôsobom, hlavné je, aby ono cítilo, že veci sa majú skutočne tak, ako mu ich rodičia podávajú. Netreba vari ani hovoriť, že slová rodičov musia ladiť s ich činmi, so spôsobom chovania sa. Do toho zapadá tón hlasu, výraz tváre, očí či telesná póza.

Nemožno jedno hovoriť a robiť druhé vyžadovať. Ak dieťatku povieme, že biť deti len tak nie je správne, ale my sami ho môžeme udrieť, tak ono si väčšinou z toho uloží, že deti či ľudí biť len tak je možné, veď tá najväčšia autorita – rodič – to robí.

Je naozaj dôležité, aby všetko, čo dieťatku hovoríme išlo z čistého srdca. Vieme, že podvedomie dieťatka to vie bezpečne určiť. Nuž, tu sú príklady zásad, ktoré by sme mali dieťatku hovoriť:

 

SME RADI, ŽE ŽIJEŠ

Ak dieťa je neprestajne karhané, kritizované, tak často predpokladá, že jeho existenciu nemáme v láske. Hoci to vedome nechápe, lebo to prebieha podvedome, ale v budúcnosti sa to môže odraziť deštruktívne voči jeho vlastnej osobnosti.

 

PATRÍŠ TOMUTO SVETU

Ty, ja, my, všetci sme súčasťou tohto Sveta, v ktorom je všetko vzájomne previazané. Môžeme veriť tomuto Svetu, spoľahnúť sa na neho. Svet ťa ľúbi a postará sa o teba.

 

TVOJE POTREBY SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

A keďže sú dôležité, tak sa nie iba staráme, aby dieťatko bolo nakŕmené a zdravé, ale mu venujeme aj láskavú pozornosť, chválime ho, hráme sa s ním, organizujeme si s ním spoločný program a podobné veci. Samozrejme, že všetko v súlade s jeho vekom.

 

SME RADI, ŽE TY SI PRÁVE TY

Pre dieťa – hoci v skutočnosti pre každého človeka – je veľmi dôležité vedieť, že prijímame práve jeho, ľúbime ho a budeme ho ľúbiť, nech by bolo akékoľvek: zababrané, bijúce sa, vystrašené, uplakané. A že sme radi, že dieťatko je práve také, aké je a nesnažíme sa ho meniť.

 

MÔŽEŠ RÁSŤ VO SVOJOM TEMPE

Rodičia sa často znepokojujú, ak ich dieťatko zaostáva vo vývoji za svojimi vrstovníkmi, ale je nevyhnutné prijať, že každý má svoje tempo vývoja a netreba porovnávať dieťatko s druhými deťmi. Lepšie je porovnávať jeho osobné úspechy, radovať sa každému maličkému úspechu dieťatka. Veď napríklad ešte včera samo nedosiahlo na svoju hračku, no dnes sa mu to už podarilo.

 

MÔŽEŠ SKÚŠAŤ VŠETKY SVOJE CITY

Akýkoľvek cit, ktorý u dieťatka vznikol má na svoj vznik dôvod. Potláčanie citov privádza iba k tomu, že časť energie, ktorá mohla byť nasmerovaná na vývoj organizmu sa smeruje na to, aby sa zabránilo citu vystúpiť na povrch. A negatívne emócie, ak neboli hneď prejavené, sa hromadia, až pokiaľ v staršom veku neprebijú na povrch už ako problémy. Detské nespravodlivosti ostávajú s nami na celý život. Ak rodičia prijímajú dieťatko iba dovtedy, kým je plné radosti a v dobrej nálade, tak aj samotnému dieťaťu bude ťažko prijať svoje negatívne emócie. Ale oni iba vtedy, keď sú prijaté, odchádzajú. Za neprijímanie môžeme považovať frázy typu „muži neplačú“, „hnevať sa nie je správne“, „prestaň sa urážať“. Dieťatko pocíti, že jeho emócie boli prijaté, ak jeho rodičia proste pomenujú tie city, ktoré ono prežíva, čím mu pomôžu si ich uvedomovať. Napríklad „teraz ti je smutno a plačeš“, „veľmi si sa rozhneval“, „urazil si sa, lebo som ti nekúpila medvedíka“

 

ĽÚBIME ŤA A RADI SA O TEBA STARÁME

Opačný uzáver môže dieťa urobiť, ak jeho mama je sústavne unavená, keď mu hovorí, že sa jej nechce hovoriť, že od toho všetkého je unavená – „a tu ešte navyše neposlušné dieťa“.

 

TY MÔŽEŠ SKÚMAŤ A EXPERIMENTOVAŤ A MY ŤA BUDEME PODPOROVAŤ A OCHRAŇOVAŤ

Dieťatko iba začína poznávať svet a od toho, do akej miery je podporovaná jeho snaha o poznávanie, pokusy sa čosi dozvedieť svojou vlastnou skúsenosťou závisí, aké zodpovedajúce vlastnosti budú v ňom v budúcnosti sformované. A starostliví rodičia, ktorí mu dávajú dostatok priestoru, ho budú ochraňovať od nebezpečenstiev, ktoré by mohli ohroziť jeho život a zdravie.

 

NA POZNÁVANIE SVETA MÔŽEŠ POUŽÍVAŤ VŠETKY SVOJE ZMYSLY

Svet je taký zaujímavý a dieťatko sa nemôže naň vynadívať. Potrebuje ho ovoňať, olízať, chytiť i ochutnať. Čím viac orgánov zmyslov je zainteresovaných, tým lepšie si dieťatko niečo zapamätá a tým rovnomernejšie sa vyvíjajú všetky funkcie jeho organizmu. Na palcoch rúk a nôh je množstvo bodov, ktorých aktivizácia spôsobuje vývoj mozgu a zlepšuje prácu organizmu. Ak dieťatku rodičia zabránia „manuálnej pracovať“, niektoré funkcie sa mu nikdy v živote neaktivujú.

 

MÔŽEŠ ROBIŤ ČOKOĽVEK TAK DLHO, AKO LEN POTREBUJEŠ

Ak si má maličké dieťa osvojiť nový druh činnosti, potrebuje zvyčajne oveľa viac času než majú rodičia trpezlivosti. Ale ak naozaj chceme, aby sa dieťatko naučilo a aby sa v ňom upevnil pocit víťazstva, tak je v našom záujme, aby sa mu dostalo toľko času, koľko potrebuje.

 

MÔŽEŠ SA ZAUJÍMAŤ O VŠETKO

Akákoľvek otázka – ktorú dieťatko zadá – má právo byť zadaná. Určite sa netreba ukláňať od problematiky a dávať mu hotové odpovede. Aby sa aktivizovalo myslenie dieťaťa, je vhodné sa ho spočiatku spýtať: a čo si myslíš ty? Nech by sa vám otázka zdala akokoľvek hlúpa, zvláštna, nevhodná – keď už ju raz dieťa zadalo znamená to, že má na to dôvod. Je dobre si vyjasniť, čo presne má dieťa na mysli, prečo sa pýta. Ak aj nepoznáte odpoveď, tak mu povedzte, že neviete, ale že to môžete preň zistiť a určite mu o tom povedať neskôr. Negatívna reakcia na otázku či zamlčiavanie vyvolá u dieťaťa presvedčenie, že táto téma je nevhodná a že je to to, o čom sa nedá s rodičmi hovoriť.

 

PÁČI SA NÁM, AKO SA SNAŽÍŠ, RASTIEŠ A UČÍŠ SA

To, že sa to rodičom páči môže dieťa uvidieť z prívetivého výrazu ich tvárí či dobrej nálady. Poznáme prípad jednej pani, ktorá keď bola malé dievčatko sa snažila pomáhať babke v kuchyni. No sústavne dostávala odpovede typu: „Netreba, si ešte maličká, až vyrastieš tak sa narobíš dosť“. A postupne stratila úplne všetok záujem. Keď už je dospelá, tak je jej jednoduchšie nakúpiť v obchode, než si niečo doma sama pripraviť. A jej príbuzní sa iba čudujú: „Ako to, že táto dievčina sa nestala domácou hospodárkou?“

 

MÁME ŤA RADI KEĎ NIEČO ROBÍŠ, AJ KEĎ SI V POKOJI

Ako často rodičia, ustatí po robote hovoria hrajúcemu sa dieťaťu: neruš, tichšie, prečo tak hlasno, ukľudni sa. Ale ak sa na to otvorenie pozrieme, tak ide iba o snahu si ho podriadiť, urobiť tak, aby im bolo pohodlnejšie. A potom pri dospievaní dumajú: prečo je len to naše dieťa také pasívne. Pretože je veľmi dôležité nepotláčať energiu dieťaťa, ale skôr ju nasmerovať na niečo konštruktívne. Napríklad mu navrhnúť, aby z kociek postavilo garáž, pripravilo bábikám obed, ale mu pomôcť v tom čo sa mu nedarí urobiť.

 

SME RADI, ŽE ZAČÍNAŠ SÁM ROZMÝŠĽAŤ

Ak chceme, aby nám vyrástol tvorivý a samostatne mysliaci človek, tak je veľmi dôležité sa ho pýtať na názor, spolu s ním rozoberať otázky, ktoré sú preň zaujímavé, stimulovať vývoj jeho obrazotvornosti.

 

MÔŽEŠ SA NAHNEVAŤ, ALE NEDOVOLÍM TI RANIŤ SEBA A DRUHÝCH

Dieťatko ešte nedokáže kontrolovať svoje city. Keď sa nahnevá, tak prvý impulz je udrieť toho, kto to spôsobil či štuchnúť na odvetu. Ale aj keď mu neodoprieme právo sa nahnevať, môžeme mu ukázať iné, prijateľnejšie spôsoby vyjadrenia hnevu. V jednej rodine dieťa prekvapilo babku slovami: „Teraz sa na teba hnevám, preto radšej ku mne nechoď. V kuchyni sa ukľudním a potom prídem.“ Možno napríklad aj zaviesť doma napríklad vankúšik-hneváčik, do ktorého môže dieťa biť, keď sa na niekoho nahnevá, aby sa zlosť vybila na povrch.

 

MÔŽEŠ MI HOVORIŤ „NIE“ A SKÚMAŤ HRANICE TOĽKO, KOĽKO POTREBUJEŠ

Poznáme prípady dospelých, ktorí nevedia niečo odoprieť či poskytnúť pomoc, aj keď to v skutočnosti nechcú. Ako následok zakusujú vnútornú zlosť či vinu, ale nevedia si s tým poradiť. Obávajú sa povedať „nie“ v strachu, že by stratili náklonnosť či lásku druhého. Preto je potrebné dať dieťaťu možnosť hovoriť „nie“ a uznať jeho právo nechcieť niečo urobiť: „Rozumiem, že teraz sa nechceš prechádzať, ale musím ísť kúpiť chlieb, aby sme mali čo jesť. Ako to urobíme?“

 

MÔŽEŠ SA UČIŤ MYSLIEŤ ZA SEBA A JA BUDEM MYSLIEŤ ZA SEBA

Jedz kašu, obleč sa teplejšie – toto často mama hovorieva tónom, ktorý nestrpí odpor. A potom sa človek v dospelosti prejedá alebo nedojedá, pretože nedokáže počuť, rozpoznať signály vlastného organizmu. Veď predtým mama riešila za neho či je hladný a koľko zjesť je dosť. Neraz sa stáva, že mame je vonku chladno, ale dieťa je tak naobliekané, že mu je horúco. „Horúco“ je signál, ktorý dostáva od tela, „chladno“ je signál, ktorý mu dáva mama. Čo má počúvať? A tak keď vyrastie, tak sa pýta svojho muža či ženy: „Čo si mám dnes obliecť?“

 

MÔŽEŠ ROZMÝŠĽAŤ AJ CÍTIŤ ZÁROVEŇ

Stáva sa aj dospelým, že sú roztržití – v hlave sa im žerie mnoho myšlienok a nie je jasno, čo urobiť. A čo malé dieťa? V takej situácii pomôže obrátenie sa k svojim vnútorným pocitom s otázkou: „Čo sa to so mnou deje? Čo teraz cítim?“ a vtedy riešenie prichádza samo.

 

DOKÁŽEŠ ZISTIŤ ČO POTREBUJEŠ A POPROSIŤ O TO

Často nám nedochádza čo dieťa potrebuje, preto je dôležité mu hovoriť, že nás môže požiadať o to, čo potrebuje.

 

MÔŽEŠ SA ODO MŇA ODDELIŤ, ALE VŽDY ŤA BUDEM ĽÚBIŤ

Tri roky je vek, v ktorom sa dieťa začína snažiť o samostatnosť a často počujeme „ja sám“. Snaha o vyskúšanie svojich síl a konať samostatne je oddelenie sa od mamy, ktoré však je pre harmonický vývoj dieťaťa nevyhnutné. Úlohou rodičov je dať mu pocítiť, že uznávajú jeho právo na samostatnosť a že veria, že sa mu všetko podarí.

Tieto zásady môžu byť efektívne aj tak, že na ich základe zostavíte rozprávku pre dieťatko. V rozprávke možno vytvoriť situáciu, v ktorej sa ocitá hlavný hrdina – teda to, čo je aktuálne pre dieťa – a potom ako z nej vyšiel. Potrebná zásada môže byť správa, ktorú dá hlavnému hrdinovi jeho pomocník, napr. mudrc a podobne, alebo to môže byť uzáver, ktorý hrdina vykoná na konci. Takáto podpora pomôže dieťaťu prekonávať prekážky, s ktorými sa na svojej púti bude stretávať, pričom tieto zásady mu dajú silu prekonávať všetky ich zložitosti. Pomôžu dieťaťu sa stať pevnou osobnosťou, základom, na ktorom sa bude stavať dom ďalšieho života dieťaťa. Dajte mu túto podporu, učte ho príkladom, dávajte mu podobenstvá, darujte mu všetko z celého srdca, veľmi ju od vás potrebuje... veď vychovávate Bohov.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.