Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  PRENOS VEDOMIA
PRENOS VEDOMIA
Védy a viera - Védy

 

 

Je veľa vecí, ktorými sa ľudia civilizácie nechcú zapodievať. Teraz máme na mysli civilizáciu ako technokratickú kategóriu, ktorá stojí proti Kultúre. Jednou z takto „populárne“ ignorovaných vecí je SMRŤ.

Ako všetky staré národy, aj my Slovania, máme svoj pohľad na to, čo sa deje vo svetoch nami nevnímaných no určite jestvujúcich. V tejto súvislosti spomeňme naše články o Kruhu Absolútna či Smrti v knihe púte. Naša Kultúra má Knihu púte, ktorej sme sa už venovali.

Poďme teda ďalej. Z nášho pohľadu neexistujú žiadne náhody, nuž a najmenšia „náhoda“ môžu byť slová, ktoré dennodenne používame. Ako všetky staré slová, aj slovo SMRŤ je tvorené so skratiek, ktoré sú nášmu Podvedomiu ZROZUMITEĽNÉ, lebo sú to slová prajazyku Zeme. A to všetko bez ohľadu na to, že dnešné moderné, ale zámerne škodlivé, t.j. vírusové jazyky majú úplne iné výklady. My už vieme, že bez Zdravomyslia to nikam nedotiahneme, ale na túto tému sme už uverejnili nejeden článok.

Teda späť k téme. Slovo Smrť je zloženinou staroslovienskych slov SMena meRnosti jesŤ, t.j. v našom súčasnom jazyku to nie je ešte až tak nepochopiteľné, lebo by išlo o skrátenie SMena rozMeRnosti jesT. Nehovoriac o tom, že v nárečiach Východného Slovenska sa stále používa tvar s „E“, t.j. niečo ako smErť. Slovo čo do obsahu nám teda podáva informáciu, že pri Smrti dochádza k prenosu našej existencie do inej, vyššej rozmernosti, t.j. do Vyššieho, harmonického Vesmíru Slavi. Stále len pre zopakovanie, Duša je jedným z tiel, z ktorých sa skladá naša existencia, a je šestnásťrozmerná. To preto, lebo najbližší vyšší harmonický Vesmír Svargy je Svet Legov, ktorý je práve šestnásťrozmerný. Duša sa síce populárne považuje za nesmrteľnú, ale my vieme, že to tak nemusí byť. Ona rastie mravne silnými činmi človeka, pričom v opačnom prípade sa zmenšuje. Keď človek trpí, t.j. je napríklad mučený, týraný, či jednoducho žije v ťažkých životných podmienkach, tak sa jej jemná hmota mení na tzv. gavach, ktorým sa živia nízke bytosti. Doslovne nás teda jedia – ak im to dovolíme. Ako zvyčajne, musíme im to dovoliť, lebo inak by to nemohli robiť. Druhá vec je, že im to dovoľujeme nevedome, z nevedomosti. No a práve preto – ako sme už neraz zdôrazňovali – je nevedomosť v našom učení najväčší hriech, lebo je zdrojom všetkých ďalších nesprávnych činov.

Ak je Duša úplne „zožratá“, tak takýto človek (v dnešnom, nie Védickom ponímaní), nemá na výber a musí sa znovu evolučne vrátiť – pravidlá Karmy – aj do nižších existenčných ríš. Evolúcia pokračovať musí, ale opakovanie nie je nikdy príjemné.

V zmysle našej Rodnej Védickej tradície na to, aby sme si vypestovali dostatočne silnú Dušu, ktorá sa môže dostať po smrti priamo do Vyššieho Vesmíru, potrebujeme ako „štandard“ prežiť jeden Kruh Života, t.j. 144 Liet, či po dnešnom rokov. No a to vieme, že bolo za dávnych čias iba minimum. Dnes takto dlho nežijeme, ale to najmä preto, lebo robíme veci, ktoré nás zabíjajú. Ako zvyčajne, z nevedomosti.

Tu si pripomeňme citát ruského vedca, Dr. Pavlova, ktorý povedal, že každá smrť pred dosiahnutím 130 rokov sa musí považovať za násilnú. Nie náhodou je tento vedec aj jeho dielo tak ochotne prehliadané civilizáciou.

Tento fakt je podložený aj „konštrukciou“ nášho Koľadovho Daru, t.j. prastarého Slovanského Kalendára. Len v skratke si pripomeňme, že ráta so 16 Slnečnými Runami, t.j. Čertogmi Vyšných Bohov, pričom prechádza 9 Živlami. 16 x 9 tvorí presne 144.

Dnes sú „populárne“ jednoduchšie, v dávnej dobe odvodené od nášho – veď iné neboli – Kalendára, ktoré rátajú s obmedzeným počtom prvkov. Napríklad tak populárny Čínsky, alebo presnejšie Východný kalendár ráta s 5 živlami a 12 znakmi Zodiaka. 12 x 5 tvorí 60, čo je zároveň perióda cyklu, po ktorej sa čínsky kalendár opakuje. Treba ešte povedať, že číslo 12 je prevzaté z periódy rotácie Zeme Perúna, t.j. dnešného Jupitera, ktorej obeh okolo Slnka je približne 12 rokov. Toto číslo – lebo Zem Perúna je dôležitá – používame v zostavovaní slovanských „horoskopov“ aj my. Horoskopy sú preto v úvodzovkách, lebo náš prastarý výraz je „Hviezdočítanie“.

Kresťanský kalendár, teda ten, ktorý používa civilizácia je rovnako založený na cykle Zeme Perúna, ale je pôvodom grécky.

Netreba ani hovoriť, že ani jeden ani druhý kalendár nemôže plne zodpovedať životným cyklom bielych ľudí, preto všetky astrologické výpočty vyrobené podľa takýchto vstupných údajov sú pre bieleho človeka iba približné, prípadne úplne mimo. Náš životný cyklus vždy bol 144 rokov, ale slovanská astrológia je nateraz iná téma.

Aby sme postúpili o krok ďalej, rýchlo si zopakujme, že Stará Viera je najstarší systém Poznania na Midgard-Zemi. Akékoľvek náboženstvo, teda relígia, je iba projekciou Viery do daného priestoru a času. Používa sa buď vtedy, keď nie je vôľa povedať Pravdu, alebo ak ide o podanie poznania primitívnejším ľuďom. Druhý prípad nastal príchodom našich Predkov, Árijcov, pod vedením kniežaťa Ramu do starej Indie – ale o tom sme tiež už písali. V každom prípade – odhliadnuc od ďalších súvislostí – ľudia tam žijúci neboli schopní poňať Starú Vieru. Preto im „vymysleli“ náboženstvo, ktoré dnes poznáme ako hinduizmus. No hneď treba doplniť, že súvislostí tu je oveľa viac, nevynímajúc ani reformu vykonanú Ašokom. V každom prípade v dnešnej Indii dodnes jestvuje kastový systém, ktorý umožnil prežiť potomkom pôvodných Árijcov, ktorých je v Indii dodnes 100 miliónov. Staré poznanie je spoľahlivo ukryté a prístup k nemu majú iba členovia najvyššej kasty. Už len doplňme, že kolonizácia Európy kniežaťom Odinom, alebo aj kolonizácia Číny bola – na rozdiel od Indie – vedená iba vojenskými veliteľmi, t.j. kniežatami, nie žrecmi ako v Indii. Títo síce dosiahli rýchle a veľké vojenské víťazstvá, no boli aj rýchlo asimilovaní majoritným obyvateľstvom a poznanie upadlo – na malé výnimky – do zabudnutia.

Po ceste do Indie bolo staré poznanie odovzdané aj Tibeťanom, ktorí časť z neho dochovali dodnes. Slovo dochovali je veľmi dôležité, lebo vzhľadom na neprístupnosť Tibetu prežilo v podstate bez zmien. Aj budhizmus sa dnes často podáva ako náboženstvo, no tibetský budhizmus môže byť naozaj ľuďmi na nízkom stupni evolučného vývoja považovaný za náboženstvo. Viac – a najmä súvislostí s Obrazným myslením – je pre nich nedostupné.

Pre nás je dôležité to, že toto učenie prečkalo v izolácii v podstate nezmenené. Považujeme ho tiež za súčasť Véd, pričom veľmi dôležitú súčasť. Tibetský Budhizmus je v podstate „špecialista“ na techniky Prenosu Vedomia. Nič viac a nič menej.

Tibetský budhizmus si dodnes zachoval techniky prenosu Vedomia, aj keď tieto veci určite nezvládne len tak každý a len preto, lebo si niečo prečíta. My už vieme, že takéto texty treba čítať obrazovo, lebo je v nich ukrytá hlbinná informácia. No a okrem toho za použitia textu zodpovedajúcich, správnych zvukov, nastane otvorenie kanálov a do vedomia vstúpi potrebná informácia. No to ani zďaleka nie každému. Nechceme to do nemoty opakovať, ale ide o dedičstvo našich Múdrych Predkov. Komu je jedno, či číta SLOVIEN, alebo akýsi Sloven, Slovän – teda Slovák – ten sa zbytočne chvastá poznaním indických Véd. Nemá ani najmenšieho poňatia o čo ide a ostáva iba v materiálnej sfére. Ale vyzerá to tak, že takýmto ľuďom ani o viac nejde.

Samozrejme, že jestvuje viacero stupňov takýchto techník, pričom tie najhlbšie nemôže ani zďaleka robiť každý. Ale tak to už chodí, tréning na Facebooku a vstup do internetového slovanského chrámu cez prihlasovacie meno a heslo nemá nič spoločné so starou Kultúrou, a teda nezabezpečí potrebnú kvalifikáciu na takéto techniky.

Ide aj o to, že ak neznalý človek by aj vykonal takúto techniku, tak to bude znamenať samovraždu, lebo sa nevie orientovať v astrálnom svete. Pri spáchaní samovraždy už takáto bytosť nemá inú možnosť ako nasledovať karmu, pričom je tu nebezpečenstvo, že jeho životnej energie sa zmocní nejaká temná bytosť. Ale o toto nám nejde.

Naši Predkovia presne vedeli, kde sa po smrti dostanú, lebo takéto techniky cvičili celý život. Máme – podľa základného učenia ako u matriošky – deväť tiel, teda samozrejme, že musia jestvovať spôsoby, ako na jednotlivé telá prepínať vedomie. Ak sa naučíme – praktizovaním bezpečných techník – prenášať vedomie do iných tiel, tak dosiahneme skúsenosť toho, čo bude s nami po smrti. V skutočnosti tiel je viac, ale nezabúdajme, že jestvuje aj ohromné množstvo paralelných Vesmírov. No a znalý človek sa vie v tom pohybovať. Pre koho ostáva smrť nechcenou, a teda neznámou kategóriou, ten bude mať pri jej nastaní problém. Nič viac a nič menej. Poznanie je vo Védach, ale nie v médiách civilizácie, hoci malé čriepky tam samozrejme sú. Celok je však v nedohľadne.

Priblížime si niektoré konkrétne fakty tejto oblasti, lebo každý rozumný človek vie, že ignorovanie smrti je ako pchanie hlavy do piesku. Ale príprava na smrť neznamená jej privolávanie, práve naopak. Znalý človek nie je manipulovateľný okolím, je to už As.

Ale poďme poporiadku, pozrime sa na proces zomierania z pohľadu Starého učenia. Ak máme na mysli umieranie, tak nemáme na mysli tých, ktorí zažili klinickú smrť a vrátili sa. Vieme, že títo iba „putovali“ po svojom energetickom kanále nahor, k najvyššej čakre, t.j. k Bielemu Svetlu, ale neprekročili Kalinov Most, t.j. nedostali sa k Bohyni Mare. Kto sa tam dostane, ten sa už vrátiť nemôže.

Smrť vo všeobecnosti nastáva z dvoch príčin. Buď z vyčerpania životnej energie, alebo násilne, t.j. predčasne. Treba ešte dodať, že ľudia dostávajú výstrahy o tom, že sa chystá pre nich smrť. Sú to často fyzické znaky, ktoré prichádzajú roky alebo mesiace vopred, iné zasa týždne či dni. Ide napríklad o sny alebo rôzne obrazy na oblohe, rôzne tvary mračien a podobné veci, ale dnešní ľudia úplne ignorujú Prírodu. Väčšina ľudí civilizácie už roky nevidela obyčajnú hviezdnu oblohu ba nešla ani do Prírody, nemôže teda ani vidieť znaky, ktoré sa pre nich na oblohe vytvárajú. Treba len dodať, že čítanie takýchto znakov v detailoch je celá veda, v ktorej napríklad vyškolení tibetskí lámovia sú experti. No nie iba oni to dokážu. Tieto znaky okrem iných ľudí vidia aj zvieratá – proces varovnej informácie o hrozbe blízkej smrti prichádza pre všetky bytosti – a teda ak nejaký človek má vybudovaný úzky vzťah so zvieratami – tým nemyslíme, že ich žerie – tak aj zvieratá mu rovnako začnú svojim správaním dávať výstrahu.

Jestvujú zvyky praktizovania techník dlhého života v budhistických či hinduistických krajinách, ktoré sú zamerané na životnú energiu z prvkov Vesmíru skrz meditáciu a vizualizáciu. Keď má človek slabú a nevyváženú energiu, tak takéto techniky dlhého života ju posilňujú a koordinujú, čo sa prejaví na predĺžení života. Okrem takýchto techník jestvujú aj ďalšie, na ktoré nie je potrebná špeciálna príprava a učenie. Jedna z efektívnych je zachraňovanie životov zvierat, ktoré majú ísť na porážku. Ľudia ich kupujú a púšťajú na slobodu. Táto prax je populárna najmä v Tibete a himalájskom regióne celkovo. Tam ľudia napríklad často chodia na rybie trhy, kupujú ryby a potom ich púšťajú na slobodu. Takéto činy sú založené na prirodzenej karmickej logike, že oboranie života inej bytosti poškodzuje toho, kto to robí skrátením jeho života, ale darovanie života ho zase predlžuje.

Samotný proces zomierania je často opisovaný v mnohých védických zdrojoch, dnes sú populárne najmä tibetské texty. Proces principiálne možno opísať ako vonkajšia a vnútorná smrť. Vonkajšia smrť sa prejavuje odumieraním zmyslov a elementov, vnútorná silnými a jemnými stavmi mysle a emócií. Detailné, v prípade tibetských učení tantrické ponímanie stavby ľudského tela a mysle je odlišné od civilizačných ilúzií. Vždy však takéto opisy treba – a to už dobre vieme – chápať ako Obrazy. A obrazy majú množstvo hrán.

V tantrickej tradícii sa telo opisuje ako psychofyzikálny systém, ktorý pozostáva z dynamickej siete jemných kanálov a kanálikov, „víchrov“, alebo inak aj vnútorného vzduchu a esencií. Tieto zložky sa v samskrite nazývajú nadi, prana a bindu. Čínska tradícia používa obdobný opisný systém, kde vystupujú meridiány a „či“ energia.

Cez kanáliky prúdi prana, pričom jestvuje päť základných koreňov a päť základných vetiev, každá predstavuje jeden z piatich základných elementov, z ktorých je vytvorený človek, z ktorých každý je zodpovedný za svoju funkciu v ľudskom tele. Prana vo vetve umožňuje takto fungovanie zmyslov.

Okrem tejto siete kanálov jestvuje jeden hlavný a dva vedľajšie veľké kanály. Pravý a ľavý kanál obtáčajú centrálny, pričom vytvárajú akési energetické uzly, kanálové kolesá, ktoré nazývame čakry. My už vieme, že slovo ČA-K-RA je vytvorené podľa princípov tzv. slabikového písma, teda je to slovo, ktoré vzniklo zložením samostatných významov, pričom všetky sú prastaré. „ČA“ znamená druh koncentrácie energie. Tento slovesný koreň dodnes existuje napríklad v slove Čaša – ako materiálny predmet umožňuje koncentráciu obsahu. K je kolo, koleso, kruh a RA určite už nemusíme vysvetľovať. Ide teda o koncentráciu energie v kruhovej podobe, ktorá môže prúdiť oboma smermi, t.j. dnu aj von.

Podľa tradičného, obrazného opisu teda v kanáloch prúdia víchre, t.j. prana. Víchre, ktoré prúdia v množstve kanálov tela sa podľa tradície považujú za nečisté a aktivujú negatívny, dualistický proces myslenia. Iba víchre hlavného, centrálneho energetického kanálu sa nazývajú „víchre múdrosti“.

Vnútri kanálov sú „esencie“. Principiálne sú biele a červené. Sídlom bielej esencie je vrchol hlavy, sídlom červenej esencie oblasť čakry Život.

Proces vnútornej smrti je principiálne opačný, reverzný procesu počatia. Pri zjednotení spermie a vajíčka rodičov sa „vtiahne“ – hnané karmou – naše vedomie. Počas prenatálneho vývoja jadro od nášho otca, opisované ako „biele a žiariace“, prebýva v oblasti deviatej čakry, ktorú nazývame Rodnik (vrchol hlavy). Esencia od matky, t.j. jadro, ktoré sa opisuje ako „horúce a červené“ prebýva v oblasti už spomínanej čakry Život. „Priestor“ medzi nimi je vyplnený karmickým víchrom, ktorý počas celého nášho života tento vzájomný odstup udržiava.

Pri zániku víchra zostúpi biela esencia otca centrálnym kanálom nadol, do čakry Srdce. Červená esencia matky zase vystúpi nahor, pričom v čakre Srdce sa spoja. Keď sa biela a červená esencia v srdci spoja, tak medzi sebou uzavrú naše vedomie. Dôležité je vedieť, že cesta, ktorou naše vedomie opustí telo určuje naše nové narodenie, t.j. budúcu existenciu. Principiálne ho môže totiž opustiť len skrz existujúce telesné otvory. Je to teda konečník, pohlavný orgán, ústa, nos, pupok, uši, oči, alebo – čo je našim cieľom – skrz vrchol hlavy. Podľa toho ktorým otvorom vedomie opustilo telo sa v zmysle budhistickej tradície aj človek novonarodí. Napríklad pri odchode vedomia skrz dnes populárne pohlavné orgány sa človek rodí v ríši zvierat. Toto spravidla neznamená narodenie ako skutočné zviera, ale skôr stav psychiky, ktorý v novom živote nadobudne. Jeho myseľ bude štruktúrovaná ako myseľ zvieraťa. A aké orgány to vlastne plnia mysle dnešných ľudí..? Z takejto mysle sa sotva dostane počas ako zviera vedeného spôsobu života nahor po duchovnej ceste. Najskôr to bude znamenať minimálne tisícky rokov spomalenie evolúcie, t.j. kým sa postupne narodí v takom stave mysle, že bude schopný chápať duchovné hodnoty. No vybral si sám... Samozrejme, že nie je vylúčené ani narodenie sa v skutočnom tele zvieraťa pri plnom vedomí a úrovni vnímania okolitého sveta ako mal v ľudskom tele. Stáva sa to najmä v tých prípadoch, keď sa napríklad kruto k zvieratám choval. Narodí sa teda ako zviera a plne si „vychutná“ jatky a možno aj porciovanie za živa od takých mäsiarov, akým bol sám. V tibetskej Knihe mŕtvych sa hovorí, že ten, kto týral zvieratá bude preciťovať to isté utrpenie, ktoré spôsoboval im sedemnásobne intenzívnejšie. Možno sa bude toľkokrát rodiť vo zvieracom tele... alebo sedemkrát sedem? Netreba zabudnúť ani to, že zodpovední za túto beštialitu nie sú iba mäsiari. Sú to všetci tí, ktorí mäso kupujú a jedia. Ale tak už je raz „skonštruovaná“ civilizácia.

Správny odchod vedomia teda nezabezpečí nijaký pop na temnom pohrebnom obrade, je to iba klam. Človek by mal mať poznanie toho, čo sa deje po smrti. Ak ho nemá, tak sa točí do nemoty v „zbytočných“ inkarnáciách – čo sa nazýva v samskrite samsára – pričom poskytuje množstvo svojej životnej energie parazitom – ale práve o to im aj ide.

Predstavte si človeka – vychovaného dnešnou civilizáciou – ktorý nemá žiadne poňatie o Svedomí, Cti, povinnosti voči Rodu a podobných „anachronizmoch“. Namiesto výchovy samého seba v cnostnom živote, t.j. Duchovnom napredovaní a kontrole emócií a myšlienok – ide najmä o to, ako vznikajú a čo znamenajú – sa „tvrdo“ trénuje v priestore internetu, pričom sebadisciplína či Príroda sú preň cudzie slová. Učí sa pritom najčastejšie deštruktívny, anglický jazyk, v ktorom najčastejšie uvažuje formou „I want it now“ a „I can’t wait“. Nehovoriac o kompletnom zameraní poznávania na materiálny svet, t.j. telo a všetko čo „potrebuje“. Čo sa stane s takouto bytosťou, keď sa dostane do „priestoru“, kde fyzické, materiálne telo už neexistuje? Hrozné si to čo i len predstaviť. Všetky jeho túžby sú zamerané na materiálne telo a jeho orgány a zmysly, ale ono neexistuje. Skutočnou a nateraz nepredstaviteľnou silou sa stanú „iba“ myšlienky, ale s tými nevie pracovať, ono myslenie v podstate nikdy nebolo jeho „hobby“. A teraz si predstavte, že v tomto novom stave – chaose či hrôze z nového, neznámeho, ale už neodvratne reálneho prostredia – musí skoncentrovať svoju myseľ a dostať vedomie von z tela skrz čakru na vrchole hlavy. Do toho ešte prídu kvíliaci pozostalí, sugescie kresťanského popa a podobné veci. Aké sú šance, že sa mu to podarí? Máte pravdu – ŽIADNE. No za všetko, čo ho bude čakať si môže iba sám svojou nevedomosťou a ľahostajnosťou.

Techniky koncentrácie mysle s cieľom zvládnuť prenos vedomia po smrti sú pre védickú Kultúru tradičné a typické. Mali by sa cvičiť počas života. Napríklad v praxi Kazakov je v rámci Veľkého Spasu táto metodika úplne bežná. Niektorí ste možno počuli, že kazaci vo vojskách, ktoré na vojenských pochodoch boli spravidla veľmi ďaleko od svojich domovov, si nosili so sebou vrecúško s hrsťou Rodnej zeme. Všetci ovládali techniky koncentrácie vedomia s cieľom jeho smerovania v prípade smrti skrz čakru Rodnik, lebo to je jediná cesta ako sa dostať do Vyšších Svetov, do Svetov Veľkých Predkov, na Perúnovu Hviezdu, teda skrátka postúpiť na Duchovnej Púti po Svarge nahor. Aj preto mali napríklad Anti, t.j. Záporožskí Kazaci na hlave „chochle“, ako to vidno aj na dobových zobrazeniach kniežaťa Sviatoslava. Práve za tento chochol boli „vytiahnutý“ nahor. Lenže v boji pri zranení spravidla „pribudli“ telesné otvory. Aby sa na ne myseľ nekoncentrovala pri procese umierania, tak rany zatvárali tak, že na ne kládli rodnú zem. Potom už ostali iba tie otvory, na ktoré boli rokmi meditačnej praxe navyknutí.

Techniky prenosu vedomia sú rôzne. Niektoré nemôže neskúsený človek vôbec použiť – teda najmä nie na cvičenie bez dohľadu žreca – lebo môže pri nich zomrieť, čo je samovražda. No sú aj také, ktoré sú pomerne neškodné a možno ich praktikovať aj každý deň. Môžu sa používať aj pre iné zomierajúce bytosti, od príbuzných a priateľov na pohreboch až po zvieratá pozabíjané na cestách. Metód je množstvo a my si niečo jednoduché ale praktické ako príklad uvedieme.

Najjednoduchšia metóda na cvičenia prenosu vedomia je prístupná v podstate pre každého. Problém však väčšinou nebýva v metódach, ale v ochote niečo so sebou urobiť. Ľudia dneška si už až veľmi zvykli na technokratický prístup – nemusím robiť nič, len v potrebnom okamihu zapnem vypínač. Ale toto je prístup, ktorý je vlastný Temných silám. Oni vyvíjajú akési technické „barly“ na všetko, čo človek má schopnosť zrealizovať silou svojej predstavivosti a vôle, alebo inak prirodzenými vlastnosťami. Ale zatiaľ čo pre technokratickú civilizáciu je takéto niečo prirodzené, pre človeka to je v podstate totálne zlyhanie. Namiesto toho, aby sa evolučne vyvíjal si kupuje barličky – na výrobu ktorých bolo potrebné zničiť časť Prírody.

Nuž, začnime so sebou pracovať na vyvinutí schopnosti prenášať vedomie. Cvičiť je dobre začať niekde v pohodlí tak, aby nás nič nevyrušovalo. Na začiatok si povedzme, že týmto cvičením pripravujete prechod do vyššej reality nielen seba, ale môžete takto v budúcnosti pomôcť aj iným ľuďom či zvieratám. Nikto by nemal zomierať sám, ale to sa nikdy nedá zaručiť.

Uvoľnite nielen telo ale aj myseľ. Metód je množstvo, jednou z nich je napríklad jednoduchá meditácia používaná v Aikido – koncentrácia na 1 bod.

Pri cvičení si predstavujete stelesnenie nejakej Vyššej, Svetlej sily, napríklad konkrétneho Vyššieho Boha Pravi. Pokiaľ si ho máte problém predstaviť, použite žiariacu, zlatú guľu. Dôležité je, aby z nej vyžarovalo svetlo. Žiariacu Vyššiu Silu umiestnite na oblohu pred sebou. Dôležité je, aby vaša vizualizácia prítomnosti Vyššej Sily bola personifikáciou Pravdy, Múdrosti a súcitu. Nie je problém, ak si spočiatku s vizualizáciou neviete veľmi poradiť. Dôležité je, aby bolo vaše srdce naplnené jej prítomnosťou.

Potom sústreďte svoje srdce a myseľ na vizualizovanú, prítomnú Vyššiu Silu a predneste k nej nejakú svoju modlitbu či pravslávenie. Ak budete v budúcnosti robiť tento prenos za inú zomrelú bytosť, tak je dobre sa v modlitbe obrátiť s prosbou o evolúciu danej bytosti. Vhodné je zomrelého, za ktorého sa modlíme označovať ako šľachetnú bytosť – aj ak ide o zviera.

Teraz si predstavte, že Vyššie Svetlo, ktoré vzývate je dotknuté vašou modlitbou a reaguje s úsmevom, súcitom a láskou a vyžiari prúd lúčov z jeho či jej srdca. Tieto sa dotknú a preniknú vás, vyčistia vašu karmu a odstránia deštruktívne emócie. Jednoducho sa úplne ponoríte do tohto svetla.

Teraz ste vďaka žiariacemu Svetlu v stave úplnej čistoty a dokonalého zdravia. Predstavujte si, že vaše telo sa úplne rozpustí do prichádzajúceho svetla. Stávate sa sami žiariacou svetelnou guľou. Dvíhate sa nahor k oblohe a spájate sa so Svetlom tam hore. V tomto stave mysle ostaňte tak dlho, ako sa len dá.

Podľa toho, ako sa vám darí vizualizácia, môžete postupovať aj trochu inak. Pri opise zomierania sme skončili s tým, že po zastavení víchrov v energetickom stĺpe sa biela esencia po našom otcovi a červená po našej mame spoja do žiariacej, zlatej gule v našom srdci, pričom medzi sebou uzavrú vedomie. Môžeme si teda predstaviť, že táto zlatá guľa vychádza nahor cez deviatu čakru, vystúpi na oblohu a spojí sa so Svetlou guľou na oblohe.

Môžete si vytvoriť akúkoľvek podobnú vizualizáciu, len je potrebné dodržať základné zásady. Vaše vedomie ako žiariaca guľa sa zjednocuje s Vyšným Bohom či Bohyňou, pričom vhodná je predstava žiariacej gule. Vaša myseľ vám dá vašu konkrétnu predstavu. Dôležité je to, aby  vás žiariaca guľa na oblohe prijala do svojej náruče či rúk. Ak budete takúto prípravu robiť počas svojho života, tak v okamihu smrti bude všetko jednoduchšie.

Túto techniku môžete v principiálnej podobe použiť aj ako pomoc iným bytostiam. Môže nastať aj situácia, že sa vám počas spánku zjaví nejaká bytosť, s ktorou ste mali dobrý vzťah, aj keď nie ste momentálne v kontakte. Touto bytosťou môže byť aj zviera, ktoré si vám obľúbilo. Ak ide napríklad o známeho človeka, ktorý už zomrel, ale ešte nie je pochovaný, tak je to veľmi často žiadosť o pomoc na pohrebe. Ak pomáhate iným pri odchode napríklad na pohrebe – vieme, že zomrelý na pohrebe vždy je – tak môžete trošku zmeniť vizualizáciu. Svetlú bytosť, ku ktorej sa obraciate si predstave v malej výške nad zomrelým, či jeho rakvou.

Zvieratá sa tiež bezprostredne po smrti môžu nachádzať v stave akéhosi prekvapenia, teda pomoc im môže tiež prísť vhod. Samozrejme, ťažko takéto niečo komunikovať s človekom, ktorý obľubuje zvieratá iba na tanieri. A čo sa týka zomrelých ľudí, ich situácia sa značne zhoršuje v okamihu, ak jeho jediným sprievodcom po smrti je kresťanský pop. Tento – ako vieme – posiela bezradnú a dezorientovanú bytosť do Neba, t.j. tam, kde N(i)E(t)BO(ha). Preto nenechávajme nič na náhodu – riadený prenos vedomia odchodom cez deviatu čakru nás dostáva do NEBIES, t.j. tam, kde N(i)E(t)BESA. A vaša pomoc sa môže veľmi hodiť aj zomrelým známym a priateľom.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.