Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  MYSLIME AKO NAŠI PREDKOVIA
MYSLIME AKO NAŠI PREDKOVIA
Slovanská kultúra - Kultúra

 

Rod – to sú všetci Bohovia a celé Nebesia,

Rod – to je to čo bolo, aj to, čo ešte len bude,

čo sa narodilo aj to, čo sa narodí.

RIGVEDA (Mandala IV)

Hoci sa nadpis môže zdať ako keby všeobecný, tí, ktorí sa učia Starosloviensku Bukvicu už vedia, že ide o voľnú citáciu začiatku druhého riadku matrice Bukvice. Už len jednoduchým prečítaním a spojením Obrazov dostaneme jednu z hrán Svetonázoru našich Predkov. Ak by sme chceli byť doslovní, tak poradie bukvíc – a teda aj Obrazov – je takéto: K-L-M-N... Kako – Ľudi – Myslite – Náš... Bukvica „K“ má jeden z Obrazov to, čo dnes nazývame „Ako“, „L“ je Ľudia, „M“ je „Myslite“ a „N“ Náš, t.j. to, čo bolo známe našim Predkom. Ono to však vôbec nie je jednoduché spoznať to, čo bolo známe našim Predkom, pretože to, čo dnes poznáme je iba veľmi malá čiastka Kultúry našich Predkov. Prečo? Hoci sme tieto veci už neraz vysvetľovali, môžeme – ako evolučná špirála – pokračovať v ďalšej jej slučke ale vždy vo väčšej a väčšej hĺbke. Naši Predkovia písali Védy, vytvárali rozprávky, povesti, príslovia, porekadlá, pesničky a vôbec všetko, čo potrebovali „zakódovať“ pred krvavými kresťanskými uzurpátormi v čase, keď ich mozog pracoval na 100%. Jedno z našich posvätných zvierat je medveď, lebo okrem toho, je je poslom Boha Svaroga, je aj obrazom toho, ako fungujeme my sami. Keď je medveď prebudený, tak ho nie je len tak ľahko premôcť. No keď na zimu upadne do zimného spánku, tak je veľmi zraniteľný. Presne tak je to aj s nami. V čase Dňa Svaroga náš mozog nespal, ale pracoval na 100%. Postupne sa zatemňovalo, na Midgard-Zem dopadalo čoraz menej a menej energie a mozog – pre nedostatok energie – sa prepol do módu „zimného spánku“, t.j. ostal fungovať iba na nejaké 3%. Treba však zdôrazniť, že takto to je iba u ľudí, neľudia zatmenie nemali. Ale to ešte nie je všetko. 3% pracovalo iba tým ľuďom, ktorí nepijú alkohol, nefajčia, nejedia mäso a to vari už ani netreba hovoriť o drogách. Takže sotva dnes môžeme povedať, že je nám známe všetko, čo poznali naši Predkovia a to aj vtedy, ak máme pred očami aj ten istý text. Pretože informácia na fonetickej úrovni je veľmi „plochá“, všetky staré jazyky – okrem latinčiny – vkladali do textov aj obrazy. Ale každá „záujmová skupina“ vkladala svoje obrazy, pretože nie je obraz ako obraz. No a v našej, Staroslovienskej Bukvici sú uložené naše, svetlé Obrazy, t.j. kompletný Svetonázor našich Predkov, Svätorusov. Zatiaľ to predbežne uzavrime tak, že bez myslenia to – v našej Kultúre – nejde. Ale nejde to ani bez toho, aby sme sa zmenili a začali na sebe aktívne pracovať. Buď chceme prežiť a vstúpiť do nového veku, alebo budeme zmetení tým, čo je tak či onak predo dvermi.

Vieme teda, že v starých textoch sa vždy používajú Obrazy, lebo fonéma nie je schopná preniesť objemovú informáciu. A rovnako nie je potrebné, aby ju prečítali aj naši nepriatelia. No bez čítania Obrazov – teda cieľavedomého úsilia štúdia Bukvice – sa k starým poznatkom nedostaneme. Takto to jednoducho funguje.

Je známe, že v podstate všetky staré texty hovoria tom, že prechod do nového veku je spojený s potopou. Mnoho ľudí logicky predpokladalo, že tu išlo o 21. december 2012. Tento deň naozaj nastalo prekročenie hranice Svetlého Sveta, do ktorého naša slnečná sústava definitívne vstúpila. No až relatívne krátko pred dňom prechodu sa stalo jasné, že my sa dostávame do takého paralelného vesmíru, v ktorom bude prechod veľmi „mäkký“. Toto je naša šanca na záchranu, pretože zánik civilizácie tak či onak nastane. Ale prečo potom je v starých textoch písané o potope?

Tieto veci tiež iba opakujeme, lebo sme o nich už písali. Keď sa v starých textoch – hoci aj rozprávkach či povestiach – hovorí o vode, tak sa vždy na úrovni podvedomia pracuje s informáciou a schopnosťou s ňou pracovať, t.j. spracovávať ju. Ak sa niekoho opýtate, alebo iba jednoducho sledujete ako sa chová k vode tak zistíte, ako sa chová k informácii. Niekto ide najradšej do lesa a pije pramenitú vodu, t.j. pije priamo pri zdroji, iný si myslí, že najlepšia je tá, ktorú niekto iný už spracoval a naservíroval nám vo výkaloch Zeme, t.j. v plaste. Hoci ľudia vedome sledujú úplne iné „programy“, podvedomie takto podáva informáciu pre toho, kto ju vie dešifrovať.

No informácia a voda majú aj ďalšie množstvo spoločných vlastností. Ak ponoríme hlavu hlboko do vody, ak sa vôbec ponoríme hlboko do vody, tak sa utopíme. A toto sa dnes deje, prišla potopa informácií a ľudia nevedia s nimi pracovať. Niekto si naivne myslí, že nedostatok alebo prebytok informácií nemôže nikoho zabiť, ale práve informácia je jednou z hlavných zbraní informačnej vojny, je to psychotropná zbraň. Veď aký je rozdiel medzi tým, či človeka zabije guľka, alebo sa vplyvom informácie chová tak, že dôjde k deštrukcii jeho osobnosti a nakoniec zomrie? Presne tak, žiadny. Na konci je smrť. Navyše zabíjanie informáciou „nezanecháva stopy“, ľudí ani len nenapadne, že sú zabíjaní psychotropnou zbraňou. A tu nejde iba o tých, ktorí sa už dali na drogy v akejkoľvek podobe, fajčia, jedia mäso, požívajú geneticky modifikované potraviny a podobne. Tu patri aj tí, ktorí zhromažďujú množstvo kadejakých informácií, ale ani nevedia poriadne definovať načo. Myslia si, že sú „in“, no postupne sa posúvajú smerom, ktorí je žiadaný tomu, kto potopu vyvolal a udržiava ju. Informovaný človek má totiž ešte veľmi ďaleko k múdremu, lebo múdrosť sa dá síce získať z informácie, ale iba jej spracovaním, t.j. myslením.

V starých textoch sa rovnako často vyskytuje aj obraz ohňa. V obraznom význame ho podvedomie vníma ako proces myslenia. A aký je vzťah medzi vodou a ohňom? Ak je pomer vyvážený, tak sa vytvára para – pôsobením ohňa ale z vody – a tá stúpa nahor. No ak je vody veľmi veľa a oheň je veľmi slabý tak voda ho zahasí. Ale mohutnému plameň ohňa už voda neuškodí. A to je obraz dneška – ľudia sa ponárajú do vody, ale oheň v sebe nekultivujú.

V takýchto otázkach ťažko radiť, lebo každý vníma svoje okolie na základe výšky svojho evolučného vývoja. Úroveň evolučného vývoja každého jednotlivca sme za každých okolností povinní rešpektovať – čo ale neznamená, že sa staneme ovečky pod vládou pastiera – teda určitý všeobecný návod by tu bol. Dnes množstvo ľudí prestalo sledovať médiá, pretože tieto väčšinou „slobodne“ programujú tých, ktorí ich sledujú. Počínajúc rozhlasom a televíziou až po internet. Odpojením sa od „in“ diania sa vytvorí priestor na to, že človek bude postupne v sebe posilňovať oheň až dovtedy, kým nebude silný. A ak potom bude potrebovať niečo zistiť v médiách, tak už bude vedieť si vytvárať paru a nedá si svoj oheň zahasiť. Vyjadrením tohto prístupu je nám už známe Zdravomyslie. Nedajte sa teda pomýliť, množstvo informácií je psychotropná zbraň. Väčšine ľudí škodí.

Psychotropná zbraň je zbraň hromadného ničenia. Je to bioenergetický generátor, pomocou ktorého sa ľudia menia na zombi – sú uzatváraní do matrice. Na tieto ciele sa používa ľubovoľný prístroj na elektrický ohrev, televízor, počítač, rádiová sieť, mobil, elektrické vedenie. Existujú prístroje, ktoré môžu účinkovať na človeka aj na veľké vzdialenosti, dokonca z obežnej dráhy okolo Zeme. Spolu v kombinácii s vhodnou záplavou informácií môže byť následkom takéhoto pôsobenia nadobudnutie žiadaného svetonázoru – vrátane spotrebiteľského – a politickej orientácie, strata zdravia a života. Medzi takéto zbrane patria aj lieky, ktoré škodia zdraviu, nevyvážené a rafinované potraviny, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, drogy a pod.

Okrem takýchto, v podstate „viditeľných“ pôsobení sú aj také, ktoré si už dávno nevšímame. No už vieme o torzných poliach, a teda vieme aj to, že nie je jedno, aké ornamenty máme umiestnené či aj len pomaľované okolo seba či už v domácnosti, alebo na svojom oblečení. Výšivky sme zanechali, ale negatívne rezonátory používame denne. Nehovoriac už o samotnom oblečení.

Málo si uvedomujeme načo máme vlasy. Príroda vôbec nič nedáva nadarmo, to by sme si mali uvedomiť a zamyslieť sa nad tým. Vlasy sú orgánom, ktorým prijímame a kde uchovávame jemné energie. Čím má človek dlhšie vlasy, tým viac dostáva duchovnej sily, lebo táto sila napája jeho jemné obaly – neviditeľné telá. Nie nadarmo sa vo védických textoch hovorí: „Ostrihať človeku vlasy a oholiť mu fúzy a bradu je to isté, ako ho zabiť“. Ale pri mimoriadnej potrebe a použití náležitých techník môže človek preniesť negatívnu, škodlivú energiu do vlasov a ostrihať ich, čím sa zbaví energií, ktoré mu bránia vo vývoji. Toto je zmysel aj starého obradu, ktorí sa dnes zachoval už iba po mene – postrižiny. Ostrihané vlasy, nechty, ale aj staré spodné prádlo a dámske vložky je potrebné spáliť na ohni, lebo keď vyhodené časti tela začnú kdekoľvek hniť, tak to negatívne ovplyvňuje náš organizmus.

Slovania prvý raz strihali deti až po dosiahnutí veku siedmych rokov. Ostrihané vlasy sa ukrývali napríklad pod preklady strechy, alebo pod hlavnú kladu stavby domu. Ak sa dieťaťu ostrihajú vlasy pred dosiahnutím jedného roku veku, tak sa opozdí jeho rečový vývoj, pokiaľ sa ostrihá pred dosiahnutím siedmych rokov, spomaľuje sa vývoj jeho rozumových schopností. Žena, ktorá si ostrihala vlasy sa v našej spoločnosti nazývala karna, podľa mena Bohyne Karny, ktorá určuje napĺňanie Kona príčiny a dôsledku (inKARNAcia). Bola to teda tá, ktorú potrestala Karna. Už vari ani netreba hovoriť, že ak farbíme vlasy, tak meníme energiu, ktorú v danom veku náš organizmus potrebuje na správnu funkciu. Iná farba znamená iný farebný filter, t.j. priťahujeme niečo úplne iné, ako potrebuje náš organizmus.

V staroslovienčine a stále aj dnešnej ruštine sa slovom „KOSA“ označujú dievčenské vrkoče. Kosa je od slova KOSMOS, t.j. Vesmír. Zapletené vlasy do vrkoča slúžia na zhromažďovanie životnej a mystickej sily, ktorá je nevyhnutne potrebná pre zdravie a duchovný vývoj. Slobodná deva nosila jeden vrkoč. Keď sa vydala, tak v tehotenstve nosila vrkoče dva, jedným ťahala energiu pre seba a druhým pre dieťa.

Rozpustené vlasy slúžia na zbieranie jemných energií a informácií z okolitého sveta. Preto sa vlasy pri prítomnosti cudzích ľudí alebo nepríjemných situáciách vždy musia zapletať do vrkoča a prikrývať tkaninou. Dnešné dievčatá s rozpustenými a ostrihanými vlasmi pod chlipnými pohľadmi mužov už od detstva naberajú negatívnu sexuálnu energiu, čím si zároveň samé vytvárajú psychoprogram sexuálnej rozpustenosti a narušenia prirodzenej sexuality. Takto sa stávajú nevhodné pre prinesenie cnostného potomstva.

Keď už hovoríme na védickú tému, spomeňme PURANY. Sú to védické šastry, čo je špecifický textový útvar v Indii, ktorých je spolu 18. Už vieme, že numerický súčet 18 tvorí 9, t.j. je to číslo harmónie, a teda jedno z našich posvätných čísel. 18 je ich preto, lebo 6 z nich je určených pre tých, ktorí sa nachádzajú v nevedomosti, 6 pre tých, ktorí sa nachádzajú v strasti a 6 pre tých, ktorí sa nachádzajú pod vplyvom cnosti. Toto z védického pohľadu platí všeobecne. Napríklad všetky ľudské skutky sa dajú deliť na tie, ktoré patria do skupiny nevedomosti, na tie, ktoré patria medzi skutky strasti a nakoniec tie, ktoré patria medzi skutky cnosti. Pri tejto príležitosti si pripomeňme, že takto delíme – z védického pohľadu – aj stravu. Napríklad mäso patrí do kategórie nevedomosti, teda človek, ktorý by rád nadobudol poznanie Predkov NEMÔŽE konzumovať stravu živlu nevedomosti. Patričná úroveň poznania prichádza s patričným druhom skutkov a patričnou stravou. Je to jednoducho tak – nič nie je náhoda a na všetkom záleží. Hoci vo všetkom jestvujú výnimky – lebo Čistému je všetko čisté – vo všeobecnosti konzumácia mäsa bráni duchovnému vývoju. Medzi výnimočných ľudí patria napríklad tí, ktorých tradične nazývame dvakrátrodení, t.j. človek narodený v tele aj Duchu, t.j. je to taký človek, ktorý dokáže prenášať svoje vedomie do Navného, Klubieho, Kolubieho a hlavne Divieho tela.

Ak sme načreli do indických Véd, tak si pripomeňme, že v decembri 2012 skončila Kali Juga, t.j. Noc Svaroga. Podľa našej tradície skončilo Brieždenie Svaroga a začalo Ráno Svaroga, ktoré bude trvať 50 rokov. Podľa indickej tradície nastupuje Satia Juga, teda tak či onak zmena globálneho charakteru. Ale potopa tu je, kto si nevypestuje silný oheň, tomu ho záplava zahasí. Nedajte sa teda na bezduché zbieranie informácií, je to cesta k záhube a spravidla živel nevedomosti. Posilňujte v sebe OHEŇ. Myslite. Nemožno si želať byť ako naši Predkovia a tápať v živle nevedomosti.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.