Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  JAV-NAV-PRAV A SLAV V SKRATKE
JAV-NAV-PRAV A SLAV V SKRATKE
Védy a viera - Védy
 
 
 
Túto problematiku si nevymyslel jeden človek ani jeden národ na Zemi – ako sa niekedy môžete dočítať v niektorých «odborných» knihách. Je ucelene podaná v jednej z kníh Slovansko-Árijských Véd – v Knihe Svetla, čo je zároveň jeden z primárnych zdrojov poznania. Pokúsme sa zhrnúť podstatu tejto otázky, tak, aby bola čo najľahšie zrozumiteľná:
 
Tieto Svety vznikali tak, že najskôr sa rozžiaril vo Vesmíre bod – zdroj životodarnej energie RA, ktorá sa postupne začala šíriť Vesmírom. Zároveň na báze tohto zdroja Života začali vznikať prvopočiatočné inteligentné bytosti, ktoré nazývame Prvopočiatočnými Bohmi a oblasť najstaršej časti našej Galaxie Mliečna Dráha sa nazýva Prav. Je to Svet Bohov a zároveň Predkov. Ako sa životodarná energia šírila Vesmírom, tak postupne vznikali ďalšie a ďalšie Slnečné systémy obývané ďalšími a ďalšími inteligentnými bytosťami. Čím bližšie k stredu Galaxie (Svetu Pravi), tým vyššie, viacrozmernejšie a vyvinutejšie bytosti ich obývajú. Bohovia žijúci vo Svete Pravi sú preto Vyšší, pretože ich „pôsobnosť“ zasahuje do celej Galaxie. Sú to jednak fyzické osoby, jednak personifikované vlastnosti, ktoré pôsobia na území celej Galaxie. V skratke, všetko čo existuje vo Vesmíre je iba energia (Inglia) a Sily, ktoré ju riadia (Vyšší Bohovia).
 
Poďme na to z druhej strany – od nás. Úplne na konci vývoja – na hranici Galaxie sú svety s najnižšou rozmernosťou – „náš“ Svet Javi. Je to ten, ktorý vidíme okolo seba. Hovoríme o štvorrozmerom Vesmíre – našom Svete. Žijeme v „3D“ rozmere plus čas. Máme však 9 čakier, ktoré vytvárajú 9 rôznych tiel. Máme 7 základných zmyslov – okrem 5 všeobecne známych plus intuíciu a jasnovidectvo. Zjednodušene povedané: okolo nášho 3D tela je niečo ako aura, ktorá siaha u niektorých ľudí aj do stoviek či tisícov kilometrov – a sme iba 4D bytosti. „Aury“ Vyšších Bohov analogicky obsahujú celú Galaxiu. Preto naozaj môžu všetko vedieť. Zároveň niektoré zvieratá „reagujú“ na druh energie, ktorý je príznačný pre toho-ktorého Boha a druh energie, ktorá je preň charakteristická. Napríklad medveď reaguje na energiu charakteristickú pre Boha Svaroga, preto ako odpoveď na otázku na Boha Svaroga ho Svarog používa ako svojho posla. Perún odpovedá skrz orla a podobne. Preto sú tieto zvieratá posvätné. Rovnako je to aj so stromami. Plný rozsah informácie o Vyšších Bohoch vo väzbe na im zodpovedajúce runové znaky, zvieratá, stromy živly a pod. vyčítate z kruholetu Čísloboha. Nájdete ho napr. v časti o Slovanskom kalendári alebo priamo v časti Naši Bohovia.
 
Okrem 4D Vesmíru existujú Vesmíry 3 – 2 – 1 rozmerné (Svet tieňov, Svet zvukov...) a 5 – 6 a viac rozmerné. Členovia Veľkej Rasy však vystupujú len po harmonických stupňoch, t.j. vždy na druhú. Do vyššej dimenzie sa možno dostať iba tým, čo voláme smrťou a úspešným prejdením 3-stupňovým Súdom (Súd Svedomia – Súd Predkov – Súd Bohov). Potom sa zrodíme v najbližšom harmonickom Svete – 42 = 16 rozmernom. Po smrti v 16 rozmernom sa rodíme v 162 = 256 rozmernom. Takto postupujeme po 16 stupňoch. Vždy sa zvyšuje počet rozmerov a tomu zodpovedajúce schopnosti, vlastnosti a nižším stupňom nepredstaviteľné možnosti. Svet Javi je náš 4D, Svet Navi je astrálny svet, t.j. 16 a viacrozmerný. Astrál je Svetlý a Temný. Bytosť – Boh – 16 rozmerného astrálu sa volá Leg, 256 rozmerného astrálu Arleg. Temné bytosti sú označované opačným sledom. 16 rozmerná temná bytosť je Gel, 256 rozmerná Argel. V starol Grécku im dali predponu An, a teda Temná, 16 rozmerná bytosť sa volá Angel (neskôr v latinčine Angelos, po slovensky anjel), 256 rozmerná Arangel (analogicky – archanjel) a podobne. Anjeli sú Temné bytosti, preto ich typický prívlastok je anjel smrti, anjel skazy a pod. Dobrý anjel neexistuje. Ak si dobre všimnete niektoré reklamy, kde sa spomínajú anjeli, veľmi často sa im pridáva prívlastok «dobrý anjel». Ľudia akosi podvedome cítia, že povedať anjel a myslieť niečo dobré jednoducho nestačí. Nuž mnohí – ani nevediac prečo – pridávajú «dobrý». Ale keďže ide o Temnú bytosť, môže byť diabol dobrý?
 
4D Svet je Svet Javi, astrálny Svet je Svet (Svetlej) Navi (spolu 16 stupňov) a potom nasleduje obrovský Svet Pravi. Po víťazstve v 1. galaktickej vojne sme začali používať aj termín Slav – je to Svetlý Nav.
 
Pozrime sa v tejto otázke priamo do Knihy Svetla:
 
 
Svety, pozdĺž Zlatej Cesty rozpoložené,
To sú tie, o ktorých sa hovorí
V Prastarých Védach.
Ak je Svet ľudí štvorrozmerný, tak svety,
Rozpoložené pozdĺž Zlatej cesty,
Majú nasledujúce množstvo rozmerov:
Svet legov – 16,
Svet arlegov – 256,
Svet aranov – 65 536,
Svety svetelných žiarení – 65 5362,
Svet nirvány – 65 5364,
Svety začiatkov – 65 5368,
Svet duchovnej sily – 65 53616,
Svet poznania – 65 53632,
Svet harmónie – 65 53664,
Svet duchovného svetla – 65 536128,
Svety duchovného vlastníctva – 65 536256,
Svet zákona – 65 536512,
Svety budovania – 65 5361 024,
Svet pravdy – 65 5362 048,
Svety ochrancov – 65 5364 096.
Existujú aj svety ležiace medzi nimi:
Päť, sedem, deväť, dvanásť a
MenšIE, čo do počtu rozmerností.
Na konci svagy prechádza hranica,
Za ktorou sa začína
Velikánsky svet pravi.
Okrem harmonických
A svetov medzi,
Rozpoložených pozdĺž zlatej cesty,
Existujú reálnosti VSTUPUJÚCE:
Času, priestranstva, blúdiacich duchov,
Meniacich sa obrazov, tieňov,
Zvukov, čísel, svet tmy,
NAZÝVANÝ aj peklom,
Bez dna, kde vošli najťažšie
častice prvovytvorenej temnoty.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Svety, pozdĺž zlatej cesty rozpoložené,
Sú harmonickejšie a
Dokonalejšie ako reálnosti medzi svetmi.
Takto, hoci v reálnosti piatich rozmerov
Je viac možností
Pre vývoj duchov,
Než v našom svete javi,
No kvôli večnej neusporiadanosti
V reálnosti piatich rozmerov často
Vybuchujú častice prvovytvorenej temnoty.
 
 
Nejaké «minimum» pre vysvetlenie. Svaga je skratka dvoch staroslovienskych slov SVA + GA. SVA znamená Nebesia a GA cesta. Teda Svaga znamená «Nebeská cesta». Výraz SVARGA zase znamená SVA + R + GA, t.j. Nebesia + Rasa + Cesta, čo čítame ako Nebeská Cesta (Bielej) Rasy. Túto cestu harmonické rozvoja Védy volajú aj Zlatá Cesta Duchovného Vývoja.
 
Nad každým Svetom „vládne“ Triglav, ktorého tvorí vždy Trojica Vyšších Bohov. Triglav Sveta Javi je tvorený: Svarog-Perún-Sventovít. Svarogovou „aurou“ prítomnou všade vo Svete Javi je Svedomie, Perúnovou je Sloboda a Sventovítovou vzájomná pomoc. Tam, kde chýbajú tieto vlastnosti neexistuje vláda Svetlých Síl.
 
Svet Javi je na konci našej Galaxie, t.j. za ním je hranica medzi Svetlým a Temným Svetom. Táto hranica sa volá Svarožia hranica. Svety Javi sa niekedy dočasne dostávajú za Svarožiu hranicu, čím sú násilne obsadzované Temnými Silami. Naša Slnečná sústava práve v decembri r. 2012 (začiatkom Leta 7521) presekáva Svarožiu hranicu a vraciame sa domov.
 
Ide teda o reálne, fyzické Svety, ale ťažko je nám si jednoducho predstaviť vyšší počet rozmerov. Vo Svete danej rozmernosti sa môžu aj vyššie bytosti prejaviť len v rámci platného počtu rozmerov. Napr. keď Perún pred 40 000 rokmi pristál na Zemi, tak jeho kozmická loď 3 dni stála a vyšiel až potom – prebiehala jeho transformácia na 4D.
 
Ako sa píše v Knihe Svetla, existujú akési „aleje“ medzi rozdielnymi Svetmi, kde sa môžu bytosti prejavovať v sebe vlastnej rozmernosti, ale v danom Svete jedine v danom rozmere. V skutočnosti sa tieto Svety môžu aj „prekrývať“, ale vzhľadom na rozdielne rozmernosti to nie je „vidno“.
 
Existuje „Jediný Tvorca“, prvopočiatočný zdroj Svetla – RA-M-CHA, ktorý je však – presne ako hovoria budhisti – nepoznateľný. Jednota účelu a tvorivého, budovateľského snaženia všetkých tvorivých Síl a Energií je jedine poznateľný fakt – preto je poznateľný podľa jednotného Plánu existencie Svetov Svetla. A tu sme pri naivite kresťanov a im podobných. Nevedia si predstaviť ani o 1 harmonický stupeň vyššiu – 16 rozmernú bytosť – ale poznajú vôľu Jediného Boha – dobre to opisuje Svetlá, Budhistická Tantra: snažia sa dať príliš veľkú vec do príliš malej škatule...
 
Toto všetko je však súčasťou slovanskej Viery. Slovo Viera sa skladá z dvoch runových symbolov, ktoré sa v staroslovienčine vyslovovali ako „Viedať“ a „Ra“. Hlavný a podstatný rozdiel medzi Vierou a náboženstvom je ten, že Viera sa z tohto pohľadu prekladá ako čisté, jasné poznanie. Náboženstvo naopak – stavia na dogme, ktorá sa jednoducho nevysvetľuje. Odtiaľ je už iba krok ďalej, k zovšeobecneniu dogmy. A dogma nemusí byť iba náboženská, existujú dogmy politické, ekonomické, sociálne atď. Ide o princíp, že podstata sa nevysvetlí – treba im slepo veriť.
 
Takže – a toto je dôležité – minulosť, ako záznam skutočných udalostí, ktoré sa stali je prirodzenou súčasťou Véd. Čisté, jasné poznanie Pravdy a všetkého, čo s ňou súvisí je podstatou slovanskej Viery. Vieme, že naši Predkovia kolonizovali Zem pred 1,5 miliardou rokov. Rovnako však Védy obsahujú aj jasné podanie toho, čo sa bude diať – toto je napríklad aj obsahom Knihy Múdrosti Perúna. Druhá vec je, že ešte nenastal čas, aby sa všetko stalo známym verejnosti, pretože tým pádom môžu toto poznanie zneužiť proti nám aj naši nepriatelia. Znamená to, že VIEME, neveríme slepo dogme.
 
Možno treba ešte v skratke povedať čo je podstatou praxe našej, slovanskej Viery. Vychádzame z faktu, že každý, kto sa narodil vo Svete Javi má svojich rodičov, ktorých už nijako nemôže vymeniť. Títo rodiča však mali tiež svojich rodičov a takto sa v ucelenej – neprerušenej – línii môže každý Slovan alebo Árijec dostať až k Prvopočiatočným, Vyšším Bohom. Všetci sú naši Predkovia a môžeme s nimi komunikovať. Síce v Noci Svaroga ťažšie, ale nikdy nás neprestanú počuť. Rodičom vždy záleží na deťoch a starci nemôžu odvrhnúť svojich vzdialených potomkov. Spojenie s nimi existuje skrz energetické kanály (pretože sú už vo viacrozmerných Vesmíroch nemôžeme s nimi komunikovať „4D“ spôsobom) – ktoré však musia byť všetky otvorené – a prastaré obrady. Boh v správnom, prastarom, védickom ponímaní je JEDINE PRÍBUZNÝ. Pred Bohom si preto nekľakáme a nemôže byť ani našim Pánom! Cudzí Boh už môže byť jedine otrokár – čo platí najmä pre Boha z náboženstva.
 
Ešte jeden špecifický výraz – Pútnik. Vo Védach ide o Boha zo 16 alebo 256 rozmerného Svetlého Astrálu, ktorý dobrovoľne zostúpil do Sveta Javi s cieľom pomôcť ľuďom v niečom konkrétnom. Pre takéhoto človeka už neplatia niektoré pravidlá – napríklad zostupuje na základe vlastného rozhodnutia, vyberá si miesto a čas narodenia, po smrti už neprechádza nijakým Súdom a podobne. Môže sa vracať aj opakovane – toto je prípad Dalajlámu, alebo jednorazovo – toto bol Radomír.
 
Pre zaujímavosť, prastaré meno Oleg alebo Oľga významovo znamená „posol Bohov“ – Leg je Boh zo 16 rozmerného astrálu.
 
Pôvod slova RASA (Rody Asov Strany/Krajiny Asov). As alebo Az je Boh žijúci na Zemi – preto sa aj prvá bukva volá Az. Ich domovská krajina je Ázia či Asia. Pre lepšie pochopenie, Az je taká bytosť, ktorá má aktivovaných všetkých 9 čakier a otvorených všetkých 16 kanálov vnímania sveta. Má teda poznateľne rozdielne schopnosti ako bežný človek. Ide teda o devätoričného človeka (viac v knihe). Naši Predkovia žili v spoločenskom zriadení volanom Dŕžava, čo je niečo úplne iné ako štát. Obyvateľ štátu sa volá občan, obyvateľ dŕžavy Rusič alebo Rasič. Rasénia je jeden z názvov našej pravlasti, neskôr volanej aj Veľká Tartaria.
 
Niečo o Svastike. Skladá sa z dvoch slov (pôvodne runových znakov) SVA + TIK. Sva (ako hore) sú Nebesia, Tik je druh pohybu. Pretože sa jedná o rotačný pohyb Galaxie nie náhodou používame tento výraz pre pohyb ručičiek hodín (tik-tak). Svastika je jeden z najsilnejších ochranných symbolov Slovanov a Árijcov. Tradične sa umiestňovala ako do príbytkov tak aj na odevy, ale chránili sa aj zvieratá. Napríklad, srdcová čakra sa používa na „dopravenie“ negatívnej energie do vnútra človeka, ak mu chce niekto poškodiť. Svastika – ako výšivka na kroji alebo ako drevený či strieborný (nie zlatý!) šperk zastavuje a blokuje vstup temnej energie do tela človeka. Takýto pokus je potom viditeľný na striebre, ktoré nato sčernie a je potreba ho očistiť. Ak ho dnes nepoužívame, ľahko sa stávame objektom útoku Temných bytostí („počarovanie“). Preto nepotrebovali, aby sme nosili či vôbec poznali význam našich symbolov ako ochranných prostriedkov.
 
Rovnako existujú prastaré výrazy „NEBO“ a „NEBESIA“. Nebo je skratka v staroslovienčine tam kde „Net (Svetlého) Boga“, pričom Nebesia znamená tam, kde „Net Besa“. Takže Nebo a Nebesia nie sú ekvivalentné výrazy už miliardy rokov. Nebo je miesto, kde sídlia Temné Sily, Nebesia je miesto kde niet „Besa“ (zviera v Temnom Svete), teda kde sídlia naši Svetlí Bohovia. Kde to chcú ísť kresťania? Do Neba?
 
Ďalší zaujímavý výraz je napr. Igor. IGO je v staroslovienčine PORIADOK, t.j. IGOR nie je pôvodne meno, ale vladár – ochranca poriadku. Dnešná ruština má výraz IGO úplne zmenený. S tým súvisí aj výraz ORDA – t.j. kozácka armáda („ZLATÁ HORDA“...).
 
SLÁVA BOHOM A PREDKOM NAŠIM!
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.