Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  JA NIKOHO NEJEM
JA NIKOHO NEJEM ALEBO VARENÁ SMRŤ
Hľadanie pravdy - Hľadanie

 

 

 

Názov tohto článku sme si zapožičali z rovnomenného ruského televízneho seriálu, ktorý je zasvätený stravovaniu bez mäsa. No práve tak by sa hodil aj názov VARENÁ SMRŤ, pričom paralela ide nielen k tým, ktorých surovo nechávame za peniaze zabíjať a tým – okrem iného – prerušujeme ich evolučný vývoj, za čo budeme musieť zaplatiť, ale vyjadruje aj to, čo takouto varenou, mŕtvou stravou dosahujeme my sami. Ale poďme po poriadku.

Nežijeme preto aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Určite každý z nás už počul toto príslovie. Nezáleží teraz odkiaľ pochádza, no použil ho už Moliére vo svojom diele LAKOMEC. Na druhej strane mnohí poznajú citát „nielen chlebom je človek živý“. Mohlo by sa zdať, že niet nič jednoduchšie, ako vysvetliť tieto dva citáty. No naozaj je všetko okolo jedla také jednoduché?

Podľa védického učenia naše telo má tri mozgy. Dva z nich pozná každý školák – veľký a malý mozog, ale o treťom nás v škole nič neučili. No práve tretí je pre nás najnázornejší nato, aby sme pochopili oné védické citáty: „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Ak by niekto chcel namietať, že citát predsa patrí k hermetickým spisom, má rovnako pravdu. Hermetické spisy sú rovnako len fragmentárne zachovalé odpisy prastarých Véd.

Tretí mozog je podľa starého učenia náš tráviaci trakt. Hoci sa to zdá divné – je to divné iba preto, lebo sa nás veľmi snažili naučiť, že to nemá nič spoločné z myslením. No paralela je očividná. Tráviaci trakt prijíma množstvo informácií – hoci značne hrubšej materializácie ako napr. veľký mozog, ale princíp je úplne rovnaný. Čo potrebuje pre svoju činnosť, to spracuje, ostatné vyvedie von z tela – sú to pre náš organizmus škodliviny. Takto by sme mali postupovať aj v procese myslenia – „zjesť“ môžeme čokoľvek, potom to však musíme náležite spracovať a nepotrebné, presnejšie škodlivé látky vyviesť von z mysle. Robíme to? Dokáže kontrolovať prácu svojej mysle? Nenechávame si náhodou iba to škodlivé a účinné látky neodhadzujeme? Odpoveď si nájde každý sám.

Škodlivé látky vyváža tráviaci trakt von z tela análom... na tento slovný základ má priamu väzbu aj názov „kanál“ (k análu), ale aj proces, ktorý nazývame „analýza“. Je to prastaré prepojenie, ktoré však už rozpoznáva len naše podvedomie. Z hľadiska teórie riadenia procesov ak proces chceme riadiť, tak musíme sledovať jeho výstup a na základe jeho stavu potom zaviesť spätnú väzbu. Teda analýza je práve rozbor toho, čo vychádza von z procesu – alebo z organizmu. Naozaj platí „ako hore, tak dole“. Ako hovoria Tibeťania, „pravda je tak blízko, až ju nevidno“. Len prečo sa nezamýšľame nad výstupom aj z nášho veľkého mozgu? Bolo by už naozaj načase...

Všetci si vedia domyslieť, že podľa kvality vstupnej informácie závisí aj výstup jej spracovania – napríklad televízne spravodajstvo. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko. Naši demokratickí reportéri do nemoty opakujú správy zo západných médií o Ukrajine, ale na Donbase nikdy neboli. Ako vyvážené a nezávislé môže byť také spravodajstvo? Máte pravdu, analýza nás privedie k análu...

Keď všetko okolo nás je iba energia v rôznych podobách a hustotách, tak ak od jemnej, „nehmatateľnej“ informácie – teda svedectve o čomkoľvek – závisí aj naša schopnosť orientovať sa v prostredí, v ktorom žijeme, tak toto pravidlo musí platiť aj pre hrubšie formy materializovanej informácie – hmoty. My už vieme, že navádzanie nás na plochý pohľad na svet v štýle čiernobieleho chápania javov v ňom je vždy zavádzajúce, pretože vždy jestvuje aj tretia možnosť. No túto nevidia bioroboti, resp. rozhľad závisí od úrovne evolučného vývoja každého jednotlivca. No a biorobot, ktorý beží na špecifickom, cudzím umom zostavenom psychoprograme je naprogramovaný práve na to, aby videl iba do úrovne konkrétneho psychoprogramu. To aj bol cieľ autora psychoprogramu.

Ak by sme chceli príklad, tak pozrime sa na notoricky známy problém materializmu a idealizmu. Už samotné východisko neobstojí, lebo vo svete Javi neexistuje informácia bez materiálneho nosiča, ani materiálny objekt bez akejkoľvek informácie na neho naviazanej. Tieto dva protiklady sa podsúvajú verejnosti napríklad v podobe štruktúry spoločnosti na veriacich a ateistov. V dvoch protikladoch je vždy nejaká múdrosť, t.j. poznanie, ale to nestačí na pohyb vpred v evolučnom vývoji. Ak sa pozrieme na túto otázku skrz náš prastarý svetonázor, tak jestvovanie dvoch subjektov je symbolizované číslom dva. Dva – ak hovoríme o čísle a nie cifre – je systém pod vládou Čísloboha, preto prejdeme pri hľadaní poznania do Obrazov Staroslovienskej Bukvice. Číslo „2“ je vyjadrené bukvicou „Viedi“, pričom hlavný Obraz bukvice je „Múdrosť“. Môžeme teda súhlasiť, že dve položky systému predstavujú určitú múdrosť, t.j. akýsi druh poznania, ale toto poznanie je ako keby „nanič“, t.j. nedostaneme sa s ním ďalej. Prečo? Lebo platí princíp Triglavu. Ak sa odpútame od nanucovanej konštrukcie existencie iba dvoch protikladov veriaci a ateista, tak zistíme, že jestvuje ešte obrovské pole múdrosti poznania, ktorého náboženská viera a ateizmus sú iba malou súčasťou. Ak by sme sa „prepli“ do sféry tibetského budhizmu, tak môžem povedať, že jestvuje systém teistický – ktorý majú právo vysvetľovať iba vyškolení odborníci, popi – systém ateistický – ktorý je svojou podstatou nihilizmus, t.j. jestvuje iba viditeľná matéria a nič iné – a systém neteistický, ktorý uznáva jestvovanie aj vyšších síl aj hmoty, ale umožňuje priamy kontakt s týmito vyššími silami bez nutnosti používania brokerov – popov. Tento pohľad si môžeme pripodobniť k védickému obrazu o kameni a hore. Ten, kto sa zameria iba na kameň, sa o ňom môže dozvedieť veľmi veľa. No akosi mu nikdy neostane možnosť – pri všetkej tej zaneprázdnenosti – na to, že kameň je iba súčasťou hory. Môžeme teda povedať, že pre kameň nevidí horu. Ale ten, kto vidí horu, nielenže vidí zároveň aj kameň, ale aj vie, aká je ich vzájomná súvislosť. Pretože v takomto systéme už máme tri prvky, tak trojku v Staroslovienskej Bukvici vyjadrujeme bukvicou „Glagoli“ – hlaholiť. Obraz tejto je odovzdávanie informácie, t.j. už pohyb, nie strnulosť. Proces odovzdávania niečo totiž predpokladá pohyb od zdroja k cieľu. Teda jeden čiastočný uzáver pre hľadačov pravdy – nikdy sa neuspokojte s dvomi podsúvanými protikladmi, vždy musí jestvovať tretia zložka. No a jej nájdením spravidla nájdete Pravdu, a práve to brokeri nepotrebujú, lebo prídu o svoj parazitický business... a oni to dobre vedia.

Vari len na okraj. Sú aj takí, ktorí hovoria, že takéto veci sú bludy, lebo oni nič také – ako napríklad slovo informácia či energia – v starých textoch nenašli. Hoci na jednej strane každý sa dostáva iba k takým informáciám, ktoré zodpovedajú jeho stupňu evolučného vývoja, predsa len si uveďme príklad. Keďže naša dnešná téma je o jedle, tak sa pozrime na informácie, a akými pracuje kapusta. Nerastie len tak, bez informácií. Presne vie koľko jej treba vlahy, koľko slnka, aké látky ťahať zo zeme, a množstvo ďalších vecí. Ak by takéto informácie nezbierala a na ne adekvátne nereagovala, tak by jednoducho nevyrástla. Komu nestačí toto na vysvetlenie, ten nech radšej ďalej ani nečíta. Sú aj iné stránky... Slovienom nie je každý Sloven, teda Slovák. Treba na to poznanie.

Od jedla teda závisí nielen život, ale aj nálada človeka, teda aj jeho úspechy a neúspechy. Védické učenie hovorí, že všetky činy ľudí sa delia to troch kategórií, t.j. živlov – a sme znovu pri trojke. Existujú činy živlu Cnosti, činy živlu Strasti a činy živlu Nevedomosti. V podstate aj ľudia patria do jedného z týchto živlov, lebo ako hovorí Budha: „Živé bytosti sú dedičmi svojich činov. A práve činy rozdeľujú ľudí“. Tento systém odzrkadľuje základný védický princíp – princíp evolučného vývoja. Každý človek má teda chápanie zodpovedajúce svojmu stupňu evolučného vývoja a na to zodpovedajúco nadväzujúci životný štýl.

Presne tieto tri druhy živlov platia aj na našu stravu. Jestvuje teda druh jedla zodpovedajúci živlu Cnosti, živlu Strasti, aj živlu Nevedomosti. Logicky z tohto systému vyplýva, že človek, ktorý konzumuje jedlo živlu Nevedomosti – čo je napríklad mäso – nemôže dosiahnuť stav človeka živlu Cnosti. Je tu ďalšie okultné pravidlo: rovný rovného si hľadá...

V tomto článku sa pozrieme na problém živlu Nevedomosti – varenú stravu. Veď nie nadarmo platí aj príslovie: „Si to, čo ješ“. V tejto súvislosti odporúčame si nájsť na internete diely už spomínaného ruského seriálu o jedle pod názvom „JA NIKOHO NEJEM“.Nuž, postúpme ďalej. Nesprávnou stravou totiž kŕmime nie seba, ale mikróbov v našom organizme. Získame ním určite nielen problémy v živote, ale aj problémy so zdravým. Rovnaký živel jedla priťahuje rovnaký živel udalostí. Začnime teda mikróbmi. Tieto v podstate nie sú naši nepriatelia, lebo ich pôvodné poslanie bolo pomáhať nám odvádzať z tela odpad, ktorý spôsobuje prakticky všetky choroby človeka. Ale od čoho vzniká v organizme toľko odpadu, že tento stráca schopnosť ich vyvádzať z tela a musia prísť na pomoc mikróby? Príčiny sú DVE:


  • BARBARSKÉ NIČENIE LESOV, NÁSLEDKOM ČOHO SA ZA POSLEDNÝCH 200 ROKOV ZNÍŽILO PRECENTO KYSLÍKA VO VZDUCHU Z 28% NA 11% A ZNÍŽIL SA TLAK Z 2 NA 1 ATMOSFÉRU, ČO VYVOLALO V ORGANIZME ZMENY RÝCHLOSTI LÁTKOVEJ VÝMENY, NÁSLEDKOM ČOHO SA ZVÝŠILO MNOŽSTVO CHORÔB ČLOVEKA. KONCOM 19. STOROČIA BOLO ZNÁMYCH CCA 400 CHORÔB, NO KONCOM 20. STOROČIA PO LIKVIDÁCII LESOV SA MNOŽSTVO RÔZNYCH CHORÔB ĽUDSTAVA ZVÝŠILO NA 30 000. Na internete okrem toho ľahko zistíte, že 1 ha lesa vyrobí ročne kyslík pre 25 ľudí. No Slovenom na Slovensku nevadí, že od revolúcie sa značne zvýšilo drancovanie lesov u nás najmä nekontrolovaným drancovaním cirkevných lesov za výdatnej pomoci ťažobných firiem na drevo pána ministra Životného prostredia. Očividne si u nás demokrati myslia, že čistý vzduch a zdravie si nakúpia v supermarketoch.

 

  • PRECHOD ĽUDSTVA NA VARENÚ STRAVU.

Pre ľudský organizmus je varená strava nebezpečná vďaka javu, ktorý je známy ako potravinová leukocytóza, čo je zníženie množstva leukocytov v krvi po požití varenej stravy. Podstata potravinovej leukocytózy je v tom, že po požití vareného jedla sa do črevného systému presúvajú všetky leukocyty, ktoré sa skoncentrujú do stien čriev a snažia sa neprepustiť do organizmu denaturované varené produkty, bielkoviny a aminokyseliny. No v tom čase, keď sú zaneprázdnené touto ochranou, sú všetky orgány a tkanivá úplne bezbranné proti mikróbom, ktoré prenikajú cez kožu a pľúca. Veď práve na likvidáciu takýchto prienikov majú slúžiť leukocyty. Okrem toho sa v medzibunkových priestoroch začínajú zhromažďovať výlučky životných činností buniek, lebo aj ich likvidácia je úlohou bielych krviniek.

Po celú dobu, ako je strava v črevách – 4 až 8 hodín – leukocyty chránia organizmus pred tým, aby do neho neprenikla denaturovaná strava, a teda nemajú kedy chrániť bunky a tkanivá a likvidovať ich výlučky. Bunky dýchajú a živia sa tým, čo je v medzibunkovom priestore, ale tam aj vylučujú svoje exkrementy. Ak sa tam nahromadia výlučky, tak začínajú pociťovať problémy. Veď čo dobrého môžu dostať zo znečisteného medzibunkového priestoru? Ak 3x za deň zjeme varenú a mŕtvu stravu, tak potravinová leukocytóza sa stáva trvalou. Ide najmä o mäso, solené jedlá a podobne. Tak sa dopracujeme k tomu, že počas života nám budú stále viac a viac chýbať biele krvinky, a zároveň trvale nebude mať kto čistiť medzibunkové priestory od výlučkov metabolizmu buniek, odpadov, mŕtvych buniek a prekvitajúcich mikróbov.

Keď mikróby nenachádzajú zo strany organizmu odpor, tak pojedajú zomrelé bunky, množia sa a postupne zamieňajú bunky človeka amorfnou mikróbnou masou.

Bunky a medzibunkové priestory budú z roka na rok viac a viac zanesené, začnú starnúť a zomierať a ich miesto budú nahradzovať nie nové bunky, ale mikróby, ktoré konzumujú zomrelé bunky. Mikróby už vylučujú značné množstvo svojich exkrementov, ktoré sú však nášmu organizmu už úplne cudzie. Nastáva teda ubúdanie tkanív a smrť organizmu.

Následkom konzumácie varenej stravy vo veku 20-25 rokov dochádza k značnej zámene našich buniek bunkami prvokov, vrátane mikróbov. Predčasne sa zastavuje proces rastu, začínajú sa kaziť zuby, vypadávajú vlasy, objavuje sa sklon k obezite.

Vo veku 45-50 rokov je už 44-50% tkanív nahradených bunkami mikróbov. Keď množstvo mikróbov dosiahne 50%, človek začína chorieť na srdce, začína diabetes, rakovina, následne nastúpia desiatky ďalších chorôb a pokračuje pečeň a celý tráviaci systém. Pri 60% obsadení ľudského organizmu mikróbmi lekári diagnostikujú AIDS. Vo veku 65-70 rokov, kedy už mikróby zamenili 66% našich buniek sa organizmus už stáva neschopným obrany a nastupujú nezvratné procesy...

No hoci aj keby jeden deň pred smrťou by človek prešiel na surovú stravu, odvráti smrť a postupne si začne vracať mladosť, t.j. začne nadobúdať nesmrteľnosť, ktorú sme dostali do daru od Prírody. Ľudia s prechodom na surovú stranu začnú mladnúť. Pod surovou stravou však rozumieme stravu pre náš organizmus prirodzenú, t.j. takú, ktorá nevyvoláva potravinovú leukocytózu. To sú plody, zelenia a ovocie. Nabili nám do hlavy psychoprogram, že sme akýsi všežravci, ba dokonca pôvodne mäsožravci. No my sme od stvorenia Sveta plodojedi. Kto sa drží tohto cudzieho psychoprogramu, ten aj dôjde tam, kde program predpokladá. Veď je cudzí, nie náš.

Okupácia mikroorganizmami nášho organizmu spôsobuje aj zmenu chutí človeka – začína sa dožadovať mäsa, mastných jedál, čokolády a podobne. Ale tu treba vedieť, že to sú požiadavky tých živatiem, ktoré sa dostali do nášho organizmu ako okupanti – nie sú to naše vlastné požiadavky, teda chute. Mikroorganizmy sa jednoducho premnožili a už začali mozgu posielať svoje želania namiesto želaní našich vlastných buniek.

Nášmu organizmu v podstate stačí veľmi málo surovej stravy, t.j. stravy, ktorá nevyvoláva leukocytózu. Naše bunky konzumujú výlučne surovú stravu. Varená, denaturovaná strava ide na priamu konzumáciu pre mikroorganizmy a všetky možné parazity, voľne prenikajúce do nášho organizmu pri konzumácii varenej stravy. Vedci zistili, že v ľudskom organizme žije okolo 90 000 rôznych druhov mikróbov, ktorých sú však v tele miliardy. Vo veku okolo 50 rokov už tvoria približne polovicu hmotnosti človeka.

Signálom na vyvolanie potravinovej leukocytózy je kontakt podnebia úst s varenou stravou. Teda nie jedenie, ale iba kontakt podnebia vyvolá mobilizáciu celého imunitného systému. Hoci pri ochutnávaní ide iba o „planý poplach“, t.j. iba o ochutnanie, aj tak všetky orgány tela ostávajú 2 až 2,5 hodiny bez ochrany, a teda za ten čas môže do tela bez problémov vstúpiť nejaká infekcia.

V okupovanom organizme bunky slúžia mikróbom – ako hore, tak dole, ako vonku, tak dnu – ale aj za týchto podmienok biele krvinky pokračujú v obrane organizmu pred varenou stravou. Obsadzujú priestor po celej dĺžke čreva, ktoré je napchaté denaturovanou stravou, ktorá mnohonásobne prevyšuje počet leukocytov. No biele krvinky aj tak neľútostne bojujú proti invázii tejto pre organizmus cudzej masy. Pritom zomierajú, lebo sily sú značne nerovné. Ľudské bunky totiž môžu konzumovať iba surovú stravu, všetko ostatné ide pre okupantov. No mikróby máme nielen v tráviacom trakte, ale aj v pľúcach.

Už krátko po narodení sa do organizmu človiečika dostávajú očkovaním oslabené mikroorganizmy, čo spôsobí, že sú odvtedy prítomné nielen v tráviacom systéme, ale aj v krvi človeka a vo všetkých tkanivách. Toto spôsobuje, že parazity, ktoré vstupujú do organizmu nie prirodzenou cestou, ale napriamo – očkovaním – sa organizmom osvojujú a leukocyty ich nepovažujú za nepriateľské a neútočia na ne. No pretože sú cudzie, tak neplnia príkazy mozgu, čo znižuje celkové funkcie a schopnosti orgánov. No naopak, spätnou väzbou oznamujú mozgu svoje potreby, následkom čoho človek si žiada mäso, čokoládu a podobné veci.

Okupantov vyženie jedine surová strava, lebo túto oni nejedia a zomierajú hladom. Bez varenej stravy sa predlžuje životnosť bielych krviniek a aj narastá ich počet v tkanivách, kde postupne zavedú poriadok. Pri surovej strave biele krvinky nielenže čistia medzibunkové priestory, ale dokážu ho očistiť aj od všetkých parazitov a všetky tkanivá orgánov sa posilnia a postupne sa oslobodia od všetkého balastu. No keď jeme surovú stravu, tak v medzibunkovom priestore sa neukladajú odpady a bunky nestarnú, jedia a dýchajú z čistého prostredia, ktoré čistia biele krvinky aj od parazitov. Jedine takto sa dá zachovať zdravie a vekom neobmedzený život. Bunky sa delia a nestarnú, t.j. stávajú sa nesmrteľné. Takí boli naši Predkovia.

No problém je zložitejší. Ak sa na niekoho napríklad nahneváme, tak emócie sa odovzdávajú bunkám krvi – trombocytom. Tieto sa premenia na bunky egoistov a tak začnú robiť len na seba, čím sa narušia ich základné funkcie. Stresy sú tiež príčinou straty nesmrteľnosti. Takýmto negatívnym situáciám sa treba vyhýbať. No nezabudnime, že dnes ich v zásadnej miere spôsobuje sledovanie televíznych programov!

Ak človek prežíva pozitívne emócie, tak tieto enzýmy sa dostávajú do krvi a takto aj ovplyvňujú trombocyty, ktoré sa v takomto prípade menia – prerodzujú a stávajú sa pozitívnymi, budovateľskými bunkami, ktoré sa dostávajú do orgánov a vytvárajú v nich nové funkcie, ktoré ich menia na mimoriadne odolné voči všetkým negatívnym vplyvom okolitého prostredia.

Mikroorganizmy možno dostávať z tela aj zmenami vnútornej frekvencie, t.j. behom, telesným cvičením, dychovými cvičeniami. Ďalej organizmus môžu očistiť aj masáže. Úspech masáže však nezávisí od toho, ako silno tlačíme na telo človeka, ale ako sa podarí človeku uvoľniť všetky svaly.

Sú ľudia, ktorí len priložia ruky na niekoho a tieto ako keby samé od seba uvoľnia svaly masírovaného. Kto takéto schopnosti nemá, môže dopĺňať masáž záujmom o človeka, naviazaním komunikácie s cieľom identifikovať problémové miesta na tele masírovaného.

Okolo bolestivého miesta treba robiť kruhové pohyby, čo dokáže úplne odstrániť bolesť. Existuje aj starý slovanský druh masáže. Hoci táto problematika je značne obsiahla, niekoľko slov jej môžeme venovať. V podstate všetci ľudia, ktorí boli narodení pred elektrifikáciou a núteným sťahovaním z dedín do miest mali oproti nám výnimočné schopnosti. Napríklad ľahko dokázali robiť zložité matematické operácie násobenia a delenia s troj alebo štvormiestnymi číslami z hlavy. Schopnosti sme stratili už z opísaných príčin v iných článkoch, ale spomeňme aspoň 50Hz frekvenciu elektromagnetického poľa, ktorými sú dnes vybavené všetky domácnosti. Táto frekvencia vytára v domoch – okrem problému s metrickým systémom – stojaté vlny, ktoré v podstate zničili naše schopnosti v tejto oblasti a tiež nás oberajú o životnú energiu.

Naši Predkovia mali aj ďalšie schopnosti, napríklad boli ľudia, ktorí dokázali nájsť akéhokoľvek zlodeja. No v tejto oblasti sa spravidla vedomci nechceli angažovať. Nie ani tak zo strachu, ako z toho dôvodu, že zlodeji sú z určitého pohľadu považovaní pre boháčov za prospešných. Jestvuje totiž okultné pravidlo, že určitú čiastku zo svojho prebytku – tradične to bývalo ešte za dŕžavy 10% - trebalo odovzdávať na spoločné potreby spoločnosti. Trvalé neodovzdávanie tejto čiastky vedie nakoniec k predčasnej smrti takýchto bohatých, ale veľmi lakomých ľudí. No a zlodeji ich takto pre ňou ochraňovali.

Tradičná slovanská masáž je postavená na védických princípoch. Ak sa po jednu minútu hladí telo človeka, tak niektoré miesta sčervenejú, iné sa stanú ružové a niektoré ostanú biele. Pracovať treba s červenými a bledými oblasťami. Najskôr sa masíruje chrbát, potom ruky a nohy a nakoniec hruď a brucho. Červené miesta sú miestami výstupu energie, ktorej je treba pomôcť vyjsť. Robia sa preto kruhové masážne pohyby v smere hodinových ručičiek okolo bolestivého miesta. Tam, kde telo neočervenelo sa prejavuje nedostatok energie, preto je potrebné pohybovať palcom okolo takého miesta proti smeru hodinových ručičiek, aby energia mohla do nich vstúpiť.

V tele človeka je všetko podriadené tzv. KAZ-u. Z Bukvice vieme, že ide o spojenie obrazov KAKO+AZЪ, pričom tento základ je aj v názve KAZ-ak. Nie náhodou ostal dodnes tento prastarý názov na jeden z prstov – uKAZovák badateľný ešte aj v dnešnej slovenčine. Ide o aplikáciu nášho piaďového systému. Jeden KAZ je vzdialenosť dĺžkovo rovná prvým dvom stavcom uKAZováku a má sa rovnať vzdialenosti medzi zreničkami. U niektorých ľudí sa nerovná, ale sa rovná dĺžke dvoch stavcov veľkého palca, čo je tiež principiálne prijateľné. Ideálne je celé telo rozmerovo podriadené KAZ-u, t.j. zlatému rezu. Lakeť má napr. 5 KAZ-ov, Aršín 10. Vďaka KAZ-u mohli ľudia v minulosti KAZ-ať, t.j. ukazovať holografické obrazy za predpokladu, že neboli narušované Kony Rita. KAZ a dĺžka tepu srdca boli základnými parametrami logicky odrazenými aj v Zdrave.

Treba spomenúť aj to, že zmena funkcie potravy nastala po strate schopnosti prijímania energie formou vlastných rezonančných pohybov a prednášania rezonančných zvukov. Sme opäť pri Staroslovienskej Bukvici – obsahuje 49 principiálnych zvukov aj Obrazov. Pripomeňme si, že Cyril a Metod nie náhodou ako prvé siahli práve na Bukvicu a odstránili hneď 9 Obrazov. Takto začal proces nášho zotročenia a spojený je aj so stratou zdravia a skrátením života. Prax prednášania rezonančných zvukov sa však dá aj dnes pochopiť vďaka tomu, že tradícia ostala zachovaná v indickom védickom prostredí ako MANTRY.

Po strate týchto schopností sa jedlo stalo hlavným zdrojom príjmu energie, ale stále platí védická pravda, že nielen chlebom je človek živý. Potenciál je amplitúda vlastných frekvencií, ale tieto sa menia pomocou cyklu. Ak sa teda má navyšovať potenciál pomocou jedla, tak cyklus príjmu jedla musí byť každý deň rovnaký, t.j. treba jesť vždy v ten istý čas, to isté jedlo aj množstvo o tej istej hmotnosti. Potenciál sa principiálne dá zvyšovať iba vtedy, ak príjem energie je vo všetkých parametroch rovnaký. Teda zmena jedla, druhu, následnosti, času už buduje vždy iný potenciál. Tu si môžete pripomenúť knihu Lobsanga Rampu a jeho opis pobytu v kláštore v knihe Tretie oko.

Surová strava okrem predĺženia života lieči aj rakovinu, umožňuje plodiť zdravé, cnostné potomstvo. Ženy, ktoré jedia surovú stravu prestávajú mať mesačné krvácanie, ale zachovávajú si schopnosť ovulácie, teda schopnosť rodiť deti, ktorá sa nielenže nenarúša, ale naopak, zosilňuje sa. Dnes sa síce krvácanie pri mesačnom cykle považuje za normálne, ale v skutočnosti každá strata krvi je pre organizmus choroba, pričom v tomto prípade je vyvolaná bezbrannosťou buniek pred produktmi metabolizmu, ktorá je podmienená varenou stravou.

V poslednej dobe bolo zistené, že surová strava vyvoláva u ľudí schopnosť nadobúdať stratené orgány, ako sú napr. zuby, vlasy, genitálie, žlčník a pod., trojnásobne zvyšuje odolnosť proti radiácii, je teda dobrým prostriedkom proti rakovine krvi.

Ak na surovú stravu prešiel 50 ročný človek, tak za 17 rokov sa jeho organizmus dostane do stavu mládenca, keď sa plne zbavil všetkých mikróbov, hoci bude mať už 67 rokov. Všetci ľudia, ktorí jedia surovú stravu začínajú mladnúť, lebo biele krvinky dostávajú možnosť si plniť svoju funkciu, odstraňovať z medzibunkového priestoru odpady bunkovej činnosti, odstraňovať zmenené bunky a mikróbov. Tieto už nemajú čo jesť, preto zomierajú, alebo sa menia na cysty, ktoré biele krvinky tiež likvidujú.

Potravinová leukocytóza však môže vznikať aj v prípadoch konzumácie surovej stravy. Je to vtedy, keď strava pred požitím prejde cez ruky ľudí, ktorí sú negatívne nastavení. Treba si zásadne vyberať s kým stolujeme pri jedle. Pred požitím treba jedlo pravsláviť, t.j. požehnať aj napr. vhodnou modlitbou. Tieto posväcovania používali naši Predkovia práve kvôli odstraňovaniu negatívnej energie z jedál, ktoré sa inak zdajú v poriadku. Určite treba takto postupovať s jedlom zo supermarketov. Týmto sa jednoducho neutralizuje škodlivý vplyv okolia. Kto používa kresťanské žehnania mal by mať na pamäti, že vyberá formulácie z Biblie, t.j. z textu, ktorého integrálnou súčasťou sú opisy ľudských obetí, genocídy a podobných vecí. Týmto na seba „preťahuje“ kompletný balík... neznalosť zákona neospravedlňuje, s čím možno len súhlasiť.

Keď po prvý raz dieťa začne konzumovať varenú stravu, tak na stenách tráviaceho traktu sa mu začne hromadiť hlien. To však iba jeho časť, viac sa ho ukladá v pľúcach. Tam sa ale neudrží dlho, lebo pľúca majú svoj očistný mechanizmus. Dostáva sa do nosa a dieťatku začne z neho tiecť. Pokiaľ budeme dieťatku dávať varenú stravu, tak mu bude aj často tiecť z nosa, lebo telo sa takto snaží zbaviť hlienu.

Typická reakcia mamičky je návšteva doktora, kde mu hneď predpíšu kvapky do nosa. No kvapky sú toxické, a to natoľko, že po ich aplikácii, keď sa dostanú do tela, tak telo prestane odvádzať hlien z tela a spustí mechanizmus zbavovania sa toxínov, ktoré vniesli do organizmu kvapky. Hlien sa znovu začína hromadiť. Po zbavení sa toxínov sa telo znovu začne zbavovať hlienu z pľúc potom, ako nadobudne dostatok energie, ktorú stratilo bojom s toxínmi.

Mamička sa teda znovu vyberie k doktorovi, ktorý predpíše ešte silnejšie, t.j. toxickejšie kvapky. Telo znovu prestane bojovať s hlienom a vrhne všetky sily na zbavovanie sa toxínov. Až po zotavení nadobudne dostatok energie na to, aby sa mohlo znovu snažiť o vývod hlienov z pľúc.

Tu si spomeňme na vlastné skúsenosti s chorobami. Určite ste si všimli, že ľudia často ochorejú práve vtedy, keď príde voľno. Prečo? Lebo telo práve vtedy dostalo dosť energie na to, aby mohlo začať proces detoxikácie organizmu. Aby sa zvýšila efektivita detoxikácie a podporila sa aktivita enzýmov, telo dvíha teplotu. No aby sa zvýšila teplota, telo musí dostať veľa energie, srdce zvyšuje tep o 20-30 úderov nad normu, všetky hormonálne žľazy pracujú s dvojitým nasadením, a preto cítime ustatosť. Aby sa ušetrila energia, tak telo vytvára takú situáciu, aby neprichádzala chuť do jedla. Telo sa začne potiť, aby toxíny spolu s potom mohli vyjsť cez póry kože.

Čo robíme, keď nastane takýto stav? Berieme acylpyrín, ktorý však pozostáva hlavne zo síry, ktorá je pre nás škodlivá. Pre telo to je podraz. Síra je natoľko toxická, že telo zastavuje proces vyvádzania toxínov a preto okamžite reaguje tak, že začína vyvádzať z tela acylpyrín, aby sa ho čo najskôr zbavilo. Stojí to toľko energie a telo tak oslabne, že nemôže podporovať ani len normálnu teplotu, ktorá následne padá pod normu. Po jednej takej chorobe môžeme neochorieť veľmi dlho, lebo telu neostalo energie na detoxikáciu. No hlien sa hromadí aj naďalej, a to už nový na starý...

Takýmito zásahmi v priebehu rokov zbavíme telo snahy o očisťovanie seba, okrem príležitostnej nádchy. Následkom toho, keď hlien obsadí 2/3 pľúc, tak sa začne ukladať v dutinách a pod kožou. Keď sa čo i len málo prejdeme pešo, začneme sa potiť a hlien začína vychádzať cez póry kože. Má kyslú reakciu, ktorá dráždi kožu. Toto začneme volať alergia. Často takto vzniká aj astma, lebo kvôli množstvu hlienu a toxínom nemôžeme dýchať, nestačí kyslík. Sme tak preplnení hlienom, že sa nedokážeme ani s plných pľúc nadýchnuť.

Najjednoduchší spôsob ako si overiť, či máme v pľúcach hlien je obehnúť okolo domu. Ak nám potečie z nosa znamená to, že hlien máme. Ak obehneme okolo domu dvakrát a hlien netečie znamená to, že máme čisté pľúca. Naše telá sú zostavené tak, že sa čistíme pri behu, resp. telesnej aktivite.

Keď máme teplotu, tak naše telo pracuje na svojom očistení. Je to dobre a pomôžeme mu tak, že nebudeme nič jesť.

Túžba po varenej strave je spôsobená mikroorganizmami, lebo to nie je naša prirodzená strava a teda ani potreba. V našom organizme je do 90 000 rôznych druhov mikróbov, pričom ich celková hmotnosť sa vekom približuje 50% celkovej hmotnosti. Prekonanie túžby po varenej strave sa dá prekonať vôľou. Po prechode na surovú stravu potrebuje organizmus – podľa toho, ako bol intoxikovaný – od 1 do 5 rokov na očistenie. Každé prerušenie cyklu varenou stravou nás však vždy znovu vracia na úplný začiatok bez ohľadu na to, ako dlho sme predtým boli na surovej strave. Varená, t.j. mŕtva strava kŕmi mikroorganizmy, teda obnova buniek – mladnutie – sa okamžite zastavuje. Bunka má pri surovej strave dostatok kyslíka a je nesmrteľná, no pri mŕtvej zomiera. Varená, t.j. mŕtva strava je jedným z veľmi účinných nástrojov našej genocídy. Varená, mŕtva strava je úmyselný útok na náš imunitný systém. No a imunitný systém je prejavom Boha Perúna. Môže sa v nás prejaviť pri konzumácii stravy živlu Nevedomosti?

Dnes už vymizli aj rozličné rastliny, ktoré sme v minulosti konzumovali. Išlo o také, ktoré sa dali konzumovať priamo, bez tepelnej úpravy. Boli mäkké, pričom dnešné treba buď variť, alebo inak tepelne spracovávať. Takto zmizlo pšeno a miesto neho tak začali nazývať proso, pšenička, pričom teraz tak nazývajú jeden z druhov pšenice. Boli zlikvidované, ale zato sa objavili tvrdé druhy pšenice, ryže, raže, ovsa, ktoré zamenili pôvodné sorty, ale ktoré sa nedajú konzumovať priamo. V minulosti boli napríklad aj obrovské paprade, ktoré sme priamo jedli a ďalšie podobné rastliny.

Mikróby boli pôvodne určené na to, aby likvidovali odpady v medzibunkovom priestore, ale konzumáciou varenej stravy im ponúkame možnosť sa živiť nami samými. Principiálne sa stávame rovnakej podstaty ako oni, lebo jeme principiálne rovnakú stravu ako oni. Stali sme sa ako oni parazitmi a podriaďujeme sa postupne mikróbej, parazitickej logike druhu „po nás potopa“. No imunitný systém parazitov nakoniec tak či onak zničí. Už sme vo Veku Vlka...

Strava nie je ani náhodou jediný druh našej genocídy. Každé dieťa dostane krátko po narodení injekciu proti TBC a ďalším trom chorobám. Toto očkovanie blokuje žľazy vnútornej sekrécie, pričom sleduje sa strata vlastnej imunity. Oslabené mikróby zasahujú hlavný mozog, čo spôsobuje meningitídu aj inzulty ešte v kojeneckom veku. V Západnej Európe sa až po dlhom boji podarilo dokázať, že očkovanie nepodporuje, ale naopak likviduje imunitu. Rodičom postihnutých detí sa už podarilo vyhrať nad lekármi mnohé súdne procesy a mnohé milióny eur, následkom čoho sú v Európe dávané deťom iba 3 povinné očkovania, pričom aj tým sa dá vyhnúť.

Väčšina detských očkovaní zasahuje hlavný mozog, čo vedie nielen k poruchám správania, ale aj demencii či debilite, paralýzam, amputáciám končatín, kóme a v niektorých prípadoch aj k smrti. Lekárom sa zakazuje spájať tieto následky s očkovaním a všade sa nanucuje tvrdenie, že očkovanie je neškodné. Imunológovia už dávno vedia, že národ zomiera, ale očkovania predpisujú obvodní detskí lekári, ktorí sa imunológiu neučili.

Ľudský organizmus sa ľahko vysporiada so všetkými detskými chorobami, ak sa neinfikuje očkovaním. To, čo sa zavedie priamo do tela dieťaťa je oveľa horšie ako to, čo by mohlo dostať prirodzenou cestou. Zasahujú sa úplne iné orgány, než proti ktorým sú akože určené.

Pri príprave sér sa používa formalín, ktorý sa spolu s vakcínou dostáva do tela dieťaťa. Formalín znehybňuje biele krvinky, a preto oslabené mikróby nemá kto zlikvidovať. Veľmi sa rozmnožia a rozšíria po organizme. Keď sa prejavia následky, tak zvyčajne odsúdia sestričku, že ako keby neočistila správne ihly...

Štatistika ukazuje, že zo 100 detí, ktoré neboli očkované je len jedno náchylné na chorobu, proti ktorej sa očkuje, ale to iba v prípade, ak jeho rodičia dostali v detstve také isté očkovania, lebo oslabenie imunitného systému je dedičné. Ostatné deti pri kontakte s tak chorými deťmi neochorejú, lebo sa v nich vyvinie skutočná imunita. No ak ich očkovali, t.j. ak bolo telu zabránené si vybudovať vlastný imunitný systém, tak pri kontakte s chorými ochorejú určite.

Dlhodobé pozorovania neočkovaných detí ukazujú, že takéto deti sa rozumovo oveľa lepšie vyvíjajú. Snaha hovoriť sa u nich začína okolo druhého mesiaca, pričom v 1 roku sú samostatne mysliace, a teda takto treba s nimi aj komunikovať. Dokážu si spomínať aj na predchádzajúci život, ale takéto schopnosti strácajú po kresťanskom krste. U očkovaných detí sa demencia prelamuje až niekedy okolo 5 rokov.

V niektorých ázijských krajinách začali odsúdených na smrť kŕmiť výlučne vareným mäsom. Zvyčajne zomierali do 28-30 dní. Pre porovnanie, človek bez potravy dokáže prežiť cca 70 dní.

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné brať do úvahy je voda. Je veľmi ľahko programovateľná, a to ako v pozitívnom, tak aj negatívnom zmysle. Nie nadarmo poznáme živú aj mŕtvu vodu v našej kultúre. Dnes už nepijeme vodu v vlastných studní a horských prameňov, a preto sme pod ďalšími vplyvmi, ktoré si ľudia už ani neuvedomujú. Dobre skrývaným faktom je, že po revolúcii v Rusku žilo ešte veľa ľudí vo veku medzi 200 a 300 rokmi. Bolo to vďaka spôsobu života, strave aj vode, ktorú konzumovali. Samozrejme, nie v mestách.

V hre o dĺžku nášho života sú aj herbicídy a pesticídy. Po vylikvidovaní lesov sa začali pestovať monokultúry a následne chemikálie, ktoré likvidujú škodcov, t.j. hmyz a zvieratá. Tieto chemikálie sa dostávajú cez pôdu do rastlín a tiež spôsobujú leukocytózu. Najlepšie je konzumovať to, čo si sami vypestujeme v záhradke. No tu je otázka nielen chemikálií, ale najmä biopoľa, v ktorom rastie tá ktorá rastlinka. Rovnako je treba vedieť, že rastliny, ktoré rastú na južnej pologuli majú opačnú polaritu energie ako naše. Vo všeobecnosti by sme nemali konzumovať potraviny, ktoré vyrástli ďalej, ako cca 450-500 km od nášho bydliska. No a na očistenie jedál požehnávaním – pravsláveniami – platí princíp hierarchie živlov. Najvyšší živel je Éter, t.j. priestor, v ktorom prebýva naša myseľ. Ak je čistá, tak očistí všetky živly postupne pod sebou.

Vhodné je však používať ekologické poľnohospodárstvo. Je to také, keď sa napríklad na 1 hektár vyseje okolo 40 druhov rastlín. Tieto nepotrebujú ani herbicídy, ani pesticídy, lebo rastlinky navzájom pomáhajú jedna druhej. Jedny ochraňujú pred škodcami, druhé chránia pred stratou vlahy, tretie dodávajú svojimi hlbokými koreňmi vodu na povrch. Preto ekologické záhradky dávajú vždy stabilnú úrodu.

Netreba ani hovoriť o nebezpečnosti geneticky modifikovaných rastlín, ktoré sa dnes ľuďom nanucujú.

Z tohto pohľadu je ešte treba spomenúť mlieko. Mliečne produkty sú v podstate jednou z najlepších živných pôd pre všetky mikroorganizmy, ale musíme brať do úvahy, že ide už o tepelne spracované mlieko. Podľa Véd je pre nás nevyhnutné konzumovať mlieko a med. Mlieko obsahuje látky, ktoré tvoria jemné tkanivá v mozgu, umožňujúce myslenie. Teda bez mlieka môžeme byť zdraví, ale sprostí.

Mlieko konzumujeme bez akejkoľvek tepelnej úpravy. Vo všeobecnosti platí, že tepelná úprava likviduje biopole buniek. Surová strava je strava, kde bunky majú zachované vlastné biopolia. Bunky nášho tela si takto prečítajú informáciu o tom, čo im „došlo“, a to čo potrebujú vezmú, pričom to, čo nepotrebujú „zahodia“. Keď biopole chýba, strava je mŕtva.

Na dosiahnutie nesmrteľnosti však nestačí iba konzumácia surovej stravy. Môžeme rečou matematiky povedať, že to je síce nutná, ale nepostačujúca podmienka. Surová strava sama osebe poskytuje iba značné zvýšenie životného potenciálu. Veď inak by aj zajace či gorily boli nesmrteľné.

Pretože sme stvorení na Obraz a Podobu Bohov, tak aj my tvoríme na náš obraz, t.j. na Obraz Bohov. Vytvorili sme počítač a teda môžeme tento obraz použiť. Naše telo – hardware – zabezpečíme surovou stravou a celkovo správnym zaobchádzaním, ale nesmrteľnosť musí byť aj v „software“. Ak tam máme spustený vírusový, cudzí psychoprogram, tak o dlhovekosti nemôže byť ani reči. Musíme byť presvedčení o tom, že môžeme žiť večne, alebo tak dlho, ako si želáme. Ak si budeme myslieť, že zomrieme, tak zomrieme. Vtedy a tak, ako si to programujeme.

Zvieratá, ktoré jedia surovú stravu umierajú, lebo vedia, že musia zomrieť. Niektoré zvieratá majú svoje cintoríny, kde chodia zomierať. Keď slony vedú svojho druha na cintorín, tak po ceste zmietajú všetko okolo. Rovnako mačky chodievajú zomierať na miesta, kde pred nimi už zomierali iné mačky. Tieto poznatky sú u človeka aj zvierat uložené na úrovni genetického kódu. No človek si môže mysľou upraviť informáciu o dĺžke svojho života.

Ak budeme jesť surovú stravu, dodržiavať zápovede Bohov a Predkov – napríklad Kony Rita – ak budeme mať jasné poznanie o tom, čo to je myseľ a ako funguje, budeme mať schopnosť rozoznávať vlastné a cudzie myšlienky, zvládneme jestvovanie v stave tu a teraz, tak sa stávame tým, čím naši Predkovia. Vedomými Deťmi Bohov. No títo nie sú nikdy rabmi, t.j. v demoverzii „služobníkmi Pána“, ale vždy ostávajú tým, čím sa narodili – deťmi Bohov!

Slovien pozná cestu k Večnosti a Predkom, Sloven zase cestu k duchovnému supermarketu, ktorý však zásadne zásobujú cudzinci.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.