Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  DUCHOVNÝ SUPERMARKET
DUCHOVNÝ SUPERMARKET
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

 

 

Duchovnosť je často používané slovo v náboženskej terminológii. Ako mnoho dnes používaných slov, aj toto by nám veľmi ťažko definovali. Určite poznáte ľudí, ktoré sa považujú za duchovných len preto, lebo majú doma na poličke Bibliu, na stene obraz Ježiša alebo Panny Márie, v aute im na spätnom zrkadle visí ruženec, prípadne nosia vo vrecku katolícky spevník, ktorý na omši vytiahnu, vyhľadajú pesničky podľa čísel, zaspievajú, no a po omši znovu vložia do vrecka a na ďalšiu „duchovnosť“ si spomenú až na ďalšiu nedeľu, keď znovu vybalia modlitebnú knižku a hľadajú pesničky.

Ak sa ich opýtate na definíciu tohto pojmu, t.j. na niečo, podľa čoho by sa dalo klasifikovať, čo to vlastne znamená „duchovnosť“ či „duchovný vývoj“ – rýdzo z praktického hľadiska – aby ste vedeli, ako povedzme nastúpiť na cestu duchovného vývoja, nedozviete sa veľa, a čo do podstaty okrem nejakých nejasných dojmov v podstate nič. Nakoniec z väčšiny ľudí vypadne niečo v tom zmysle, že duchovnosť je chodenie do kostola...

Tak to dnes chodí. Topíme sa v potope informácií, v anglických alebo aspoň nemeckých výrazoch, ale podstata toho, že sme v informačnej vojne nám uniká. Len na zopakovanie, informačná vojna nie je to – presnejšie iba to – že nám niečo nepovedia, ale najmä to, že vďaka nedostatku informácií, resp. ich účelnému či lživému podaniu nevieme ako správne žiť, a teda robíme veci, ktoré nám skracujú život a zhoršujú zdravie, rozbíjajú naše rodiny a odsudzujú deti od rodičov, na základe čoho v zvýšenej miere zomierame. Zomierame, pretože každá vojna má za cieľ fyzickú likvidáciu protivníka. Naivní so myslia, že to musí byť iba fyzickými zbraňami. Veď aj preto zomierajú naivní.

Za socializmu sme si mysleli, že „Rusi nás gniavia“... ale nikde neboli vidno nápisy v azbuke či celkovo ruštine, obchody či inštitúcie mali domáce, v našom prípade slovenské alebo české názvy. A tak dnes tí, ktorí majú vo svete rozmiestnených 1 000 vojenských základní, ktorých prezident v čase, keď jeho krajina viedla dve útočné vojny mimo svojho kontinentu, bol navrhnutý na Nobelovu cenu mieru hovoria, že všetko ruské musíme nenávidieť, lebo oni to tak chcú. Údajne ruskí vojaci už napadli Ukrajinu – ktorá dodnes nevyhlásila ani len vojnový stav – a teda musíme sa postaviť na jej stranu. Okrem mnohého iného – ak ruská armáda bojuje na Ukrajine – prečo zatiaľ nedošlo ani k jedinej výmere ruského vojenského zajatca..?

Stále si neuvedomujeme, že Anglosasi nerobia politiku tak, že majú nepriateľov. Oni iba – bezohľadne – presadzujú svoje „národné záujmy“. Treba dobre počúvať čo hovoria a rozumieť tomu, čo počujeme.

Ale o takýchto veciach sme už písali v iných článkoch. To, čo je pre nás najdôležitejšie je poukázať na to, čo dnešnej spoločnosti katastrofálne chýba – a to je schopnosť myslieť. Ba dokonca aj väčšina tých, ktorí si myslia, že myslia, nevedia o čom to je. Prečo?

Anglosasi dlho a dôsledne docieľovali tento stav – majú na to detailne prepracované sociálne technológie. Ale princíp ani nie je extra zložitý. Dnes namiesto ľudí so Svedomím vychovali už celú generáciu spotrebiteľov. Aká je hlavná logika rozhodovania sa spotrebiteľa? Veľmi jednoduchá. Ten, kto má peniaze zaplaví médiá vhodne cielenou reklamou. Táto sa bude opakovať zo všetkých druhoch médií, na základe čoho človek-spotrebiteľ, t.j. „človek nemysliaci“ spočíta početnosť a intenzitu opakovania sa tej ktorej reklamy a usúdi, že tovar s najvyšším výskytom reklamy treba mať. Pretože sústavne niekto dáva nové a nové reklamy, tak spotrebiteľ už ani tento mód nikdy nevypína. Po čase mu ani nenapadne, že namiesto myslenia robí kombinatoriku.

No a potom prídu voľby. Pri už zavedených spotrebiteľských návykoch – a podľa presne toho istého princípu – začnú sa zo všetkých druhov médií valiť reklamy na danú politickú stranu. Vycvičený spotrebiteľ úplne podvedome poráta početnosť výskytu reklám na daný „tovar“ – a ide voliť. Koho? No toho z najlepšou reklamou – z jeho pohľadu. Ale už minister propagandy fašistického Nemecka vedel, že „sto razy opakovaná lož sa stáva pravdou“. Nuž, lepšia reklama, lepšie výsledky. Kto na to má, ten sa vezie.

Vždy síce ostáva – spravidla malá – skupina ľudí, ktorí namiesto vyberania najčastejšie sa opakovaného prvku v energeticko-informačnom priestore – obyčajnej kombinatoriky – používajú myslenie a volia inak. No podľa výsledkov volieb v poslednom čase už vidno, aká úroveň spracovania spotrebiteľa bola dosiahnutá. Ak by sme to skrátili, tak výber z veľkého množstva možností je iba kombinovanie niekým ponúkaných vstupov, čo nám zabezpečuje ľavá polovica mozgu. No spracovanie informácií na základe myslenia, to je už práca pravej polovice mozgu, ktorá dokáže pracovať s obrazmi – vo védickom zmysle slova. Teda aj vyhľadávanie výskytu tej či onej informácie na internete len z pohľadu jej frekvencie neznamená myslenie – iba obyčajnú kombinatoriku. Takíto ľudia nedokážu myslieť, t.j. spracovať informáciu, a preto ich táto nakoniec zničí. Veď už sa ani nikto netají, že sme v informačnej vojne.

Nuž, treba sa zastaviť. Kupujeme „navoňanú zdochlinu“, alebo nekvalitu v krásnom obale. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Spotrebitelia zničia nakoniec samých seba – ale spolu so sebou aj Prírodu a nás ostatných.

Slovanská mentalita principiálne nie je anglosaská mentalita. No a myslenie ničím nenahradíme.

V tejto súvislosti si zopakujme, že z védického pohľadu poznáme informáciu prvého a druhého stupňa. Informácia prvého stupňa je tá, ktorá k nám – ako svedectvo o čomkoľvek – príde, aj keď ľudia najčastejšie vnímajú jej príchod iba skrz päť zmyslov. Ak zapojíme živel Ohňa – myslenie – tak ju vnútorne spracujeme. V zmysle nám známeho Zdravomyslia by sme okrem osobnej skúsenosti mali poznať aj názor kvalifikovanej osoby v danej oblasti a názor našich Predkov. Pretože ide o našich, a nie cudzích Predkov, tak hľadaný názor nie je v Biblii, ale vo Védach, vrátane ľudových prísloví či porekadiel. Takýmto spracovaním informácie dostane výstup, ktorý už je informácia na oveľa vyššom stupni, lebo je výsledkom našej osobnej skúsenosti a porovnania názoru kompetentných ľudí a Predkov. Táto informácia je informáciou druhého stupňa, a to je to, čo je pre nás najdôležitejšie ako Poznanie. Informácia, ktorá prešla vnútorným spracovaním sa stáva Múdrosťou. Pusté prehrabávanie sa v množstve informácií prvého stupňa – hoci aj na internete – nemení nič na ich podstate. Stále ostávajú prvostupňové.

Bez myslenia, t.j. prítomnosti informácie druhého stupňa to nejde. Je to obyčajná Nevedomosť a tá je – podľa védického učenia – najväčším hriechom. Ak by sme sa vrátili k duchovnosti, aj na tú je potrebné myslenie, nestačí iba slepá dôvera k tomu, čo nám cudzinci servírujú.

V tomto bode už nie je ťažké pochopiť, prečo tibetskí lámovia hovoria v súvislosti so stavom duchovnosti v západnej spoločnosti dnes o „duchovnom supermarkete“. Predhadzovanie a ponúkanie množstva informácií v duchovnom „balení“ je iba kombinovanie informácie prvého stupňa. Nikdy nejde o hlbinné poznanie, t.j. o informáciu druhého stupňa. Túto v žiadnom supermarkete nenájdete, hoci regály má preplnené.

Z nášho pohľadu Duchovný vývoj je charakterizovaný prítomnosťou troch „položiek“:

1.       Mravnosť
2.       Znalosť nemenných, večných Konov Vesmíru
3.       Ochota prekonávať vnútorné bariéry

Mravnosť nie je morálka, Kony je to, čo dnes nazývame zákony Vesmíru – ktoré sú večné a platia v celej našej Galaxii. Dnes túto oblasť často označujeme ako ezoterika alebo Mágia, pričom hneď dodávame, že existuje Biela a Čierna. Bez ohľadu na to, aké „farby“ jej dnes dávajú, Mágia je iba JEDINÁ. Dôležité je to, kto a s akými cieľmi tieto sily používa. No a ak niekto má Mravnosť a aj vie, ako sa dajú skryté sily vyvolať a použiť, musí byť schopný sa aj vnútorne meniť. Len to je silný Biely Mág.

Na základe týchto bodov môžeme vypozorovať sedem druhov ľudskej psychiky:

Človek s Mravnosťou je síce dobrý – lebo podľa nášho Svetonázoru Mravnosť je Dobro – ale inak je neschopný nič v živote meniť, nijako na sebe pracovať, a teda ani nikomu pomôcť;

Znalosť Konov Vesmíru bez, či s veľmi slabým 1+3 sa často prejavuje ako schizofrénia;

Človek s ochotou sa meniť je síce aktívny, ale vzhľadom na neprítomnosť 1 a 2 sa najčastejšie prejavuje ako „aktívny blbec“;

1+2 vytvára slabého Bieleho Mága, ktorý sa nijako nebude vyvíjať, a preto zriedka niekomu pomôže, hoci chce a je svojou podstatou dobrý;

2+3 je typický Čierny Mág. Je ochotný čokoľvek zmeniť, aby dosiahol čo chce a aj vie ako. Pretože mu chýba Mravnosť, nekoná podľa Svedomia. Výsledok je akákoľvek zverskosť a krutosť – následky ho nezaujímajú;

1+3 je dnes zriedkavo sa vyskytujúci bohatý človek, ktorý sa voči iným ľuďom – napríklad zamestnancom – chová vždy spravodlivo;

Prítomnosť 1+2+3 vytvára ideál Staroverca, t.j. silného Bieleho Mága. Vie ako, je ochotný to urobiť – keď treba sa aj zmeniť – a nikdy nekoná zlo.

Myslenie, teda kultivácia živlu Ohňa je nevyhnutné. Oheň je v hierarchii najvyšší živel, nad ním je už iba Éter, t.j. prostredie našej mysle a torzných polí. Dnes je u ľudí tento živel zastúpený veľmi slabo, preto ho živel Vody – informácie – zvyčajne ľahko zadusí. Dobre dnes robia tí ľudia, ktorí prílev vody obmedzili, lebo toto dáva Ohňu možnosť sa správne rozhorieť. Pod živlom Ohňa je živel Striboga – Vzduch. Vzduch predstavuje Duchovnú sféru. Ako hore, tak dole, teda chceme dosiahnuť stav „pary“. Para sa dvíha nahor, vznikla súčinnosťou Ohňa a Vody a zmiešala sa zo Vzduchom, ale v správnom pomere živlov. Myslenie oduchovňuje informáciu, a táto nás dvíha na Nebesia. Ponáranie hlavy hlboko do Vody – topenie sa v informáciách prvého druhu – nakoniec spôsobí utopenie.

V jednom z minulých článkov sme hovorili o surovej a varenej strave. Ako všetko, aj toto treba posudzovať z pohľadu Zdravomyslia. Ak chápeme, že každý Obraz má mnoho hrán, tak si poľahky vytiahneme tú hranu, ktorá je pre nás – z pohľadu výšky nášho evolučného vývoja – zrozumiteľná.

Človek so silným živlom Ohňa sa už neutopí. Vie, že myslenie je spájanie Obrazov za pomoci Zdravomyslia, a nie iba hromadenie a bezduché kombinovanie veľkého množstva informácií prvého druhu. Bez ohľadu na to, aká informačná potopa je okolo neho, jeho Oheň vždy horí.

Netreba už vari ani opakovať – kľúč k riešeniu dnešných problémov je pochopenie dôležitosti hierarchie živlov. Je to jeden z Konov Vesmíru – a sme znovu pri Duchovnom vývoji (bod 2). Čistá Myseľ je čisté prostredie Éteru. Čistota v Éteri sa prenesie do Ohňa – Myslenia. Oheň vyčistí Vzduch – t.j. nastaví Duchovnú sféru. No a potom už iba ostáva dočistiť všetky ďalšie živly, ktoré sú pod nimi. Je ilúziou očakávať napríklad čistú vodu, ak je špinavý vzduch, či napríklad čistú zem, ak je špinavá voda. Éter očistí všetko, ale to je činnosť čistej Mysle, t.j. existujúce Myslenie, teda silného Ohňa. Zmenu Sveta na Svetlý máme vo vlastných rukách.

Čistota v Mysli je náš Prvobytný energeticko-informačný stav, ktorý v našej Tradícii nazývame Bielovodie. Ono síce je aj „fyzické“, t.j. na Sibíri, no zároveň existuje aj v našich Mysliach – ak ich používame na myslenie a nie uchovávanie vírusových programov. Na jeho dosiahnutie teda nemusíme nevyhnutne cestovať na Sibír či do Tibetu.

Ak napĺňame Éter čistými myšlienkami, tak pri dostatočnom – kritickom – množstve zmeníme okolitý Svet. Je preto veľmi nebezpečné neustále hovoriť, že „aj tak sa nič nedá robiť“. Takto aktivujeme psychoprogramy, ktoré vytvorili tí, ktorým tento stav vyhovuje. Stav sveta okolo nás je odrazom stavu našich Myslí. Toto si musíme dobre uvedomiť.

Ak sme pri živloch, tak si zopakujme živly našich národov. Jedine u bielych ľudí platí, že rodný živel máme odzrkadlený v očiach. Svätorusi – modré oči – sú Vodného živlu, aj keď sčasti odzrkadľuje aj modrú oblohu, t.j. Vzduch. Rasséni – hnedé oči, ale pôvodne červené – sú živlu Ohňa. Ch’Árijci sú – so zelenými očami – živlu Dreva, da’Árijci – farba strieborná – sú živlu Kovu, lebo strieborná je oceľ. Dnes majú však mnohí aj kombinácie, pretože v minulosti došlo k zmiešaniu týchto národov. No tieto kombinácie sú prípustné. Nech je však živel akýkoľvek, nad všetkými vládne Éter, kde sa všetky spájajú. Bez neho je všetko slepé. Nezabúdajme na ono védické: „Spojením dvoch nevzniká celok, ale rodí sa tretie“.

S takto osvojenými poznatkami už môžeme vykročiť na akúkoľvek púť poznávania. Na podporu takejto púte vám opäť odporúčame ruské filmy.

Prvý film sa volá PÚŤ. Je to vynikajúci rusko-čínsko-americký film. Na pozadí príbehov dvoch ľudí sa podávajú dôležité Obrazy. Prvého zachránil a vychoval šaolinský mních, neskôr sa stal inštruktorom bojových umení čínskej armády a nakoniec začal cvičiť ruské špeciálne jednotky. Druhý sa v turbulentnom období okolo rozpadu ZSSR dostal do ohrozenia života, ale rovnako ho zachránilo cvičenie Samba. Vplyvom rôznych okolností sa dostane do malej, ale špeciálne pripravovanej skupiny, ktorej cieľom je likvidácia drogového lorda, bývalého člena Specnazu na malom ostrove uprostred oceánu. Čínsky inštruktor ich okrem bojovej prípravy naučí aj mnohé mentálne techniky, ktorých princípy sú vo filme ukázané. No len jeden z nich – to nedokáže hocikto – bude pripravovaný aj na techniky vnikania do cudzej mysle a získavania potrebnej informácie. Je to dobrá ukážka toho, na čo sú pripravovaní a čo dokážu elitní bojovníci Specnazu dnes. Už dávno to nie je iba o fyzickej sile a šikovnosti. Silná myseľ – ktorej Obrazom je silné telo – sa nedá vypestovať jedením hamburgerov a pitím Coca-Coly, ani vedením „múdrych rečí“ na internete bez praktického cvičenia.


https://www.youtube.com/watch?v=Uce2ecO1ork


Druhý film, ktorý vám odporúčame, sa volá SLNEČNÝ KRUH. Je to príbeh zo života, kde hlavná časť deja sa odohráva na mieste prastarého Svätilištia Svaroga. Hoci nejde o bojový žáner, nájdete v ňom veľa zaujímavých detailov. Môžete si napríklad všimnúť strieborný obereg na krku archeológa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=G70SrGeLGcY

 

No už sme do vojnového žánru siahli. Preto nebude od veci si pozrieť aj nie filmové, ale reálne interview s čínskym generálom, hlavným politickým komisárom Čínskej Akadémie vojenských vied. Čínska armáda je dnes jednou z najmodernejšie vybavených a vycvičených na svete, je to armáda, akú Čína doteraz nemala. A idú na to dobre – neveria Západu. Vedia, že mier bude len vtedy, keď budú mať silnú armádu, neveria sladkým rečičkám. No nedá sa nevšimnúť si, že spomína iba USA a Japonsko. Nuž nečudo, práve Čína a Rusko sú dnes z pohľadu USA a Západu nežiaduci a neposlušní.


https://www.youtube.com/watch?v=DFc4_Q0Ev7E

 

Ak sa o sile Ruska a Číny bude musieť svet presvedčiť vo vojne – zatiaľ je mier iba preto, lebo ako ruské, tak čínske vedenie je krajne zdržanlivé voči všetkým provokáciám USA – tak máme smolu. Ale ak táto verzia vývoja USA vyjde, tak sme na nesprávnej strane... no očividne táto alternatíva dávno spadá do plánov USA...

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.