Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  MAMIČKA, KDE SI?
MAMIČKA, KDE SI?
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť
Nový premiér Grécka je presvedčený, že v ukrajinskej vláde sú pravicoví radikáli a neonacisti. Toto povedal v rozhovore s predsedom Európskeho parlamentu Schulzom. Na Ciprasovej stránke je uvedené, že pri rozhovore vyzval prehodnotiť politiku EÚ v časti vzťahov s Ruskou federáciou. V súvislosti s neofašistickou vládou na Ukrajine pripomenul, že keď sa pred rokmi do vlády v Rakúsku dostal J. Heider, tak EÚ zaviedla voči Rakúsku sankcie. Berlín je zmeneným stanoviskom Atén „šokovaný“...

Prvým oficiálnym aktom A. Ciprasa na poste premiéra Grécka – ktorý vykonal hneď v pondelok po voľbách – bola návšteva memoriálu na mieste, kde zahynulo 200 gréckych povstalcov, ktorých zabili nacisti r. 1944. Nuž nacisti nazývali všetkých bojovníkov za slobodu krajín, ktoré si chceli podmaniť – vrátane povstalcov na Slovensku – teroristami. Toto sa nezmenilo dodnes.

No Berlín mal byť ďalším krokom nového gréckeho premiéra šokovaný ešte viac.Prvým zahraničným diplomatom, s ktorým sa nový grécky premiér stretol bol veľvyslanec Ruskej federácie.

Zatiaľ čo oficiálny predstavitelia EÚ sú „šokovaní“, na území bývalej Ukrajiny neľútostný ukrowehrmacht nemilosrdne zabíja ľudí. V bojových operáciách sa mu nedarí – armáda Novoruska vyhráva – ale zato robí to, čo je vlastné fašistom: zabíja nevinných. Z pohľadu medzinárodného práva ukrajinská neonacistická vláda pácha genocídu ruskohovoriaceho obyvateľstva. Jedinou ich vinou je, že sú Slovania.

Už je zbytočné hovoriť o tisíckach mŕtvych civilov zabitých ukrowehrmachtom, ktorí nikoho neohrozovali a nedržali v rukách zbraň. Mnohí z nich sa nádejali, že ak sa oni nestarajú do Kyjeva a vojny, tak ani vojna sa nebude starať o nich. Ale to je – v prípade, že protivníci sú obyčajní fašisti – osudný omyl.

Zámerom našej stránky nie je podávať vojenské spravodajstvo, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú obísť. Okrem iného aj preto, lebo na tragédii u nich sa dá dobre vidieť, čo sa chystá aj u nás. No kto má oči by mal vidieť, kto má uši by mal počuť. No tak či onak, fašistické zverstvá nesmú ostať nepotrestané.

Priveďme si len niekoľko malých „príkladov“ vojnových zločinov ukrowehrmachtu, ktorého hlavným veliteľom je kamoš nášho Kisku.

Počas vojny na Donbase už stihli fašisti povraždiť viac ako 200 detí, pričom viac ako 300 ďalších potrebuje nevyhnutne operáciu.

mds_02.jpg

Podľa splnomocnenca ruského prezidenta pre práva detí P. Aschatova polovica týchto detí utrpela zranenia pri delostreleckých obstreloch, výbuchoch mín, mnohé z nich majú amputované končatiny. Koncom decembra 2014 sa iba v Luganskej národnej republike nachádzalo 5 138 detí invalidov. Tieto deti zúfalo potrebujú trvalú opateru a starostlivosť. Hlavným ich problémom však je, že mnohým deťom sa pomôcť nedá, lebo sú siroty a teda nemôžu byť vyvezené z Ukrajiny.

Uctime si pamiatku maličkej, 4 ročnej Poliny Sladkovej. Zabili ju:
mds_03.jpg

Arsenij Dančenko, 5 rokov. Zabitý:
mds_04.jpg


Maličký Vaňa Jermilov, zabitý:

A ďalšie prípady:


Ani ľudia na nasledujúcom obrázku už nie sú medzi živými:


20. januára 2015 v Kirovskom rajóne Donecka chceli Oľga a jej muž Dmitrij Uchanov využiť tíšinu medzi delostreleckými útokmi na ich sídlisko a s kočíkom, v ktorom mali ročnú dcérku Soňu, si vyšli na prechádzku. No zrazu tíšinu preťal zlovestný ryk rakety. Výbuch nastal na tej strane cesty, po ktorej sa prechádzali mladí rodičia s kočíkom. Mama Oľgy Natália videla na vlastné oči z druhej strany ulice, ako jej dcéra s mužom padli ako podťatí, pričom kočík s maličkou Soničkou minuli črepiny len o vlások:

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 55


V nemocnici, kde Soničku ošetrili ležal na vedľajšej izbe ranený ukrajinský „hrdina“. Doktor ju vzal na ruky a priniesol mu ju ukázať. Pozrite sa – povedal mu doktor – toto ste urobili vy.

Starší ukrajinský „hrdina“ začal plakať, pričom si tvár zakrýval dlaňami. Sonička hľadela na neho s úsmevom, do tváre mu pozerala svojimi veľkými, čistými očkami.

Odpustite, odpustite, ja som nevedel... ja mám vnuka v tomto veku. Ja som nevedel. Nám hovoria, že tu sú teroristi.

Raneného ukrajinského hrdloreza – ako jemnejšie nazvať človeka, ktorý zabíja civilov a deti – „teroristi“ vzali raneného do nemocnice. Že iba plnil rozkazy? Že iba strieľal z dela, raketometov či mínometov podľa rozkazu na koordináty, ktoré dostal? Môže nevedomosť niekoho ospravedlniť? Ale tu je aj príklad, ako dopadnú povstalci, ktorí sa dostanú do rúk ukrowehrmachtu:


Na fotke je umučený veliteľ oddielu P. G. Pavlov, ktorý padol do zajatia aj s dvomi spolubojovníkmi. Fašisti ich kruto umučili a ešte si to nahrávali na video, ktoré potom vyložili na sieť.

Na nasledujúcej fotke je 23 ročná Júlia Michajlová. Matka ju vychovával od dvoch rokov sama, no 3. júna 2011 zomrela. Júlia ostala s babkou, 73 ročnou Neľou.

mds_10.jpg

22. januára 2015 cestovala v doneckom trolejbuse do práce. A o 8:30 ráno sa všetko zmenilo. Trolejbus zasiahlo ukrajinské delostrelectvo:

Júlia prežila... ale už nikdy nebude taká, ako predtým. Možno hovoriť o tom, že mala šťastie?
mds_12.jpg

V Stachanove tiež 27. januára pochovávali matku s päťročným dievčatkom, obe zabila ukrajinská armáda o 8 hodine ráno, 21. januára. Je to fašistami obľúbený čas, kedy sa veľa ľudí ponáhľa do roboty a do školy a škôlky s deťmi. Pre ukrowehrmacht to je obľúbený čas pre útoky na civilné ciele.

mds_13.jpg

Koľko slovanských matiek bude ešte počuť hroznú vetu: „Mamička, je mi hrozne?“


Oficiálny Kyjev obviňuje z týchto útokov povstalcov. Ale tu by sme sa mali pozrieť do vlastnej minulosti. V časoch Druhej svetovej vojny sa klérofašistický režim Slovenského štátu otvorene postavil na stranu fašistov. Nečudo, hlava štátu, prezident Tiso bol predsa priamy podriadený cudziemu riadeniu – ako každý katolícky pop mal šéfa mimo Slovenska, vo Vatikáne. Nerobilo mu problém vyslať slovenských vojakov pomáhať fašistom vo vojne proti Slovanom. A ako nazývali fašisti a ich domáci, klérofašistickí prisluhovači slovenských povstalcov proti fašizmu? Predsa teroristami. A tak sa aj voči našim Predkom chovali. Oficiálne údaje hovoria, že v Druhej svetovej vojne zahynulo 400 000 obyvateľov Československa. Hoci fašisti páchali zverstvá aj v Čechách, väčšina sú padlí v Slovenskom národnom povstaní. V tom čase malo Slovensko približne 3 milióny obyvateľov, Cigánov bolo iba niekoľko desiatok tisíc, nie milión ako dnes. A kto dnes prehliada fašistické besnenie na bývalej Ukrajine, ten pohŕda pamiatkou našich Predkov, ktorí padli v boji práve proti fašizmu. A to ešte nehovoriac o tých, ktorých banderovské bandy zabili na našom území už po vojne. No – čo je paradox – najviac zverstva napáchali fašisti na Poliakoch. V oblasti Volyne – hoci tieto údaje „oficiálna“ história veľmi nemusí – sa objavuje strašné číslo obetí – do 300 000 väčšinou zversky umučených civilov. Áno, najviac sa zversky zabávali na vyhladzovaní dedín, kde v časoch vojny väčšinou ostali iba ženy, deti a starí ľudia. To sú ukrajinskí „hrdinovia“, ktorých potomkovia robia dnes to isté na Donbase.

Ak sa pozriete do akýchkoľvek dobových materiálov z čias Slovenského národného povstania, NIKDE NENÁJDETE informáciu o tom, žeby slovenskí povstalci zabíjali slovenské obyvateľstvo, t.j. svojich vlastných ľudí, v mene slobody ktorých povstali proti fašizmu. Takže akékoľvek vyhlásenia oficiálneho Kyjeva o tom, že povstalci na Donbase zabíjajú vlastných ľudí je absolútny výmysel. A uveriť tomu už môžu iba bioroboti odchovaní na americkej Coca-Cole a hamburgeroch.

V súvislosti s podporu Západu ukrofašistiského režimu je potešujúce vidieť, že aj ľudia vo výslovne extrémne nepriateľsky protirusky naladených krajinách sa dokážu orientovať v skutočnej situácii. Takouto krajinou je určite Poľsko. Profesor Vroclavskej univerzity Boguslav Paž, ktorý je známy svojim odmietavým stanoviskom voči ukrajinskému nacionalizmu, pod video na sociálnych sieťach, ktoré ukazovalo zabitých ukrajinských vojakov napísal komentár: „Veľmi dobre, že banderovské mrchy dostali po hlave. No ako sa dá nemať rád Rusov? S touto zberbou, bohužiaľ, treba takto postupovať.“Ak zoberieme do úvahy IBA vyššie opísané prípady, nedá sa nesúhlasiť s profesorom Pažom. Je veľmi dobre, že aj poľský národ má takýchto veľkých ľudí.

Komentár profesora Paža upútal pozornosť komisie vroclavskej univerzity pre etiku a disciplinárnu kontrolu. Podľa údajov poľských médií, keď tento komentár uvidel rektor Vroclavskej univerzity, tak sa obrátil na políciu. Prokuratúra mesta Vroclav začala vyšetrovanie profesora, čo už samo osebe spôsobilo škandál.

Ale „hrdinské činy“ ukrajinských „hrdinov banderovcov“ boli oveľa rozsiahlejšie. Napríklad po tom, ako im bolo umožnené – vďaka nemeckej okupácii – sa „slobodne“ venovať svojim „koníčkom“, tak napríklad len v Ľvove za jediný deň surovo pozabíjali vyše 3 000 Židov, väčšinou ich „lovili“ už priamo na uliciach. A aj takto sú „obľúbencami“ Obamu a aj Kisku. Alebo žeby práve preto? Zaujímavým faktom napríklad je, že Izrael sa dodnes NEPRIPOJIL k americkým sankciám proti Rusku. A to napriek tomu, že USA je jeho tradičným spojencom.

No protesty sú aj inde. Po celej Kanade prešiel dňa 24. januára 2015 pochod na podporu Donbasu. Boli tam heslá ako „Je Suis Vanya“ – „Ja som Vaňa“. Ide o toho Vaňu, ktorého fotku sme uviedli vyššie.

mds_15.jpg


No pozrime sa aj na technické pozadie toho, ako je možné, že ukrowehrmacht tak často a tak presne zasahuje civilné objekty Donbasu. Máme na mysli detské škôlky, nemocnice, školy, miesta, kde dochádza k zhromažďovaniu ľudí – stanice verejnej dopravy obyvateľstva. Táto informácia môže byť do budúcnosti dôležitá aj pre našich ľudí na Slovensku.

Na uliciach miest Donbasu umiestňujú ozbrojenci fašistickej vlády samovybuchjúce bomby, ktoré detonujú do 3 až 40 hodín v závislosti od teploty vzduchu. Je to zbraň masovej likvidácie.

Všetky tieto systémy pracujú na základe údajov, ktoré hlásia tajne vyslaní koordinátori po vysielačkách alebo mobilných telefónoch. Koordináty hlásia ukrajinskému delostrelectvu. Takýchto agentov s úlohou koordinovať ukrajinské delostrelectvo vysiela ukrowehrmacht veľmi veľa. Nie náhodou sa tak presne triafajú do civilných objektov. Druhou metódou je umiestňovanie vysielacích „majáčikov“. Mnohí ľudia nemajú predstavu o tom, ako takéto prístroje vyzerajú. Môžu ležať na ceste a neznalý človek ich iba prekročí mysliac si, že to komusi čosi vypadlo z vrecka:


Sú to naozaj malé predmety. Kto ich nájde, treba ich okamžite zničiť. Hoci technicky môžu byť rôzne. Na Donbase používajú najmä RFID majáky. Na signál radaru odpovedajú oveľa lepšie, ako akýkoľvek iný odrážač. V praxi sa rozmiestnia takéto majáčiky – takto to urobili už v Srbsku – a potom použijú tzv. vysokopresné zbrane. Tieto sú navrhnuté práve na to, aby presne zasahovali miesta, odkiaľ vysielajú signály vopred umiestnené majáčiky. Nie náhodou práve tieto pýta Porošenko od Američanov.

mds_17.jpg

No majáčiky umiestnené v priestoroch, kde sa zdržiava civilné, neozbrojené obyvateľstvo, nie sú jedinou „špecialitou“ ukrofašistov.  Donecký chirurg, kardiológ, profesor Aleksander Kuznecov, počas teroristickej operácie Kyjeva proti svojim vlastným občanom zozbieral faktické dôkazy o tom, čo používa ukrajinská armáda. Nehovoriac o fosforových bombách, kazetových výbušných systémoch a ďalších medzinárodnými dohodami zakázaných spôsoboch vedenia vojny.

Chirurgom sa veľmi často pritrafilo vyťahovať z tiel povstalcov strely, ktoré sa podobajú na operenú ihlu.


Doktor Kuznecov nazbieral uč celú kolekciu tzv. Kvetov smrti“. Nazývajú sa expanzné guľky. Majú schopnosť sa rozširovať, zväčšovať svoj pôvodný priemer pri zásahu mäkkých tkanív ľudského organizmu.

Používanie takýchto guliek vo vojenských konfliktoch je zakázané z dôvodu ich „nezvyčajnej krutosti“. No toto očividne neplatí pre ukrowehrmacht.

Takéto guľky boli zakázané na základe deklarácie, ktorá bola prijatá prvý raz v Haagu ešte v roku 1899. Neskôr bol tento zákaz ešte zopakovaný r. 1907 Druhou Haagskou mierovou konvenciou. Ešte neskôr, r. 1979, na Medzinárodnej konferencii OSN bola prijatá rezolúcia, ktorá obsahovala žiadosť k všetkým krajinám sveta, aby pri návrhu systémov malokalibrových zbraní prejavovali v tomto smere ostražitosť. Rezolúcia sa obracia aj na špecialistov v oblasti ranovej balistiky, ktorým je odporúčané vypracovať štandardizovanú medzinárodnú metodiku kontroly a vyhodnocovania balistických parametrov, rovnako ako účinného efektu malokalibrových zbraní a vysokorýchlostných guliek. No očividne, pre ukrofašistov zákon neplatí.

No situácia pre kyjevskú juntu nevyzerá nijako ružovo. Nám už známa skupina ukrajinských hackerov pod názvom Kyberberkut umiestnila na svojej stránke rozkaz veliteľa tzv. ATO na oblasti Doneckej a Luganskej republiky, generálporučíka Sergeja Popka, ktorým sa organizujú špeciálne oddiely, ktoré majú za úlohu likvidovať tých vlastných, t.j. ukrajinských vojakov, ktorí utekajú z bojov:

mds_19.jpg

Nuž, čo dodať, toto je obyčajná tvár obyčajného fašizmu.


Nesmieme však zabúdať, že nič netrvá večne. Rovnako ani fašistický režim – hoci podporovaný silnými sponzormi – nebude trvať večne. V tejto súvislosti odporúčame si prezrieť
Bielu knihu vojnových zločinov na Ukrajine, ktorú si aktualizovanú môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie. Rovnako vám odporúčame si stiahnuť dobové materiály zo stránky Ministerstva obrany Ruskej federácie, Ministerstva obrany Ruskej federácie ktoré svedčia o zverskosti, ktorou sa vyznačovali fašisti napríklad v koncentračných táboroch. Tieto materiály boli len pre tento dôvod odtajnené a zverejnené. Prečo boli až doteraz utajené? Pretože opisujú fašistické zverstvá v takých detailoch, ktoré je ťažko bez ujmy poznávať ešte aj dnes, 70 rokov po Druhej svetovej vojne. V skutočnosti archívy Druhej svetovej vojny obsahujú viac ako 7 miliónov spisov, z ktorých bolo odtajnených len tých niekoľko exemplárov, ktoré si môžete stiahnuť a preštudovať zo stránky Ministerstva obrany Ruskej federácie.


A čo ďalej s tým všetkým? Žeby šlo iba o nejakú hru, ktorá sa bude odohrávať nanajvýš na obrazovkách našich televízorov? Súdiac podľa repertoáru našich demokratických médií, tak niet nič dôležitejšie ako rôzne sitcomy a kulinárske recepty, reality show a „odborné“ informácie našich reportérov, ktorí síce nikdy na Donbase neboli – čo svedčí o ich profesionálnej, žurnalistickej „nezávislosti“ – ale aj tak vedia, že „zlý Putin“ je vinný za všetky hriechy sveta...

Nechajme ich, len si pripomeňme jedno čínske príslovie: „Všetci ľudia sú múdri, niektorí predtým, iní potom“. Kde patrí každý z nás, to rozhoduje sám za seba.

Pozrime sa na niekoľko čísel. Za posledné obdobie sa zvýšil počet špionážnych letov – vrátane bezpilotných prístrojov – proti Ruskej federácii zo strany krajín NATO 7 (slovom sedem) násobne. Počet taktických letov vojenského letectva sa zdvojnásobil. Počet cvičných operácií vojenského námorníctva krajín NATO v tesnej blízkosti ruských teritoriálnych vôd sa zvýšil 15 (pätnásť) násobne. Žeby nešlo o nič?

USA oznámili, že od marca 2015 začínajú zvyšovať početnosť svojich vojenských jednotiek v Európe, t.j. na jednu z európskych základní USA začnú prichádzať oddiely brigády tretej pechotnej divízie armády USA. Túto skutočnosť oznámil novinárom veliteľ pozemných síl USA v Európe generálporučík Ben Hodges. Operácia prebehne v rámci „rotácie vojsk“. Podotknime, že rotácia vojsk je termín, v rámci ktorého je dohodnuté medzi NATO a Ruskou federáciou, že nesmie dochádzať k navyšovaniu vojenskej prítomnosti, iba v prípade „rotácie“, t.j. ich obmeny. No tento termín je dnes zo strany USA už iba teoretickým termínom. Generál doplnil, že v posledných rokoch došlo k dlhoročnému znižovaniu americkej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente. Celá brigáda bude premiestnená na základne USA v Nemecku „alebo v inej krajine“ do konca roku. Brigáda má viac ako 200 tankov Abrams M-1, obrnené transportéry a 155 mm húfnice Paladin.

Generál rovnako poznamenal, že ide o „uspokojenie“ spojencov v NATO v Európe v spojitosti s politikou Ruska voči Ukrajine. Spokojní by mali byť najmä Poľsko a pobaltské krajiny.

V nedávnej dobe došlo aj k zmene oficiálnej vojenskej doktríny Ruska. Nemožno čakať, že jedna strana bude robiť po svete čo len chce, a druhá sa musí prizerať, aj keď už Američania vchádzajú na jej dvor. V tejto súvislosti oznámil minister obrany Ruskej federácie S. Šojgu, že Rusko posilní zoskupenia svojich vojsk v strategických smeroch s cieľom nedopustiť dosiahnutie vojenskej prevahy nad Ruskou federáciou.

Jeden príklad za všetky. Zvýšená prítomnosť nielen pozemnej obrnenej techniky, ale aj útočného letectva NATO v Poľsku, Litve, Estónsku a čiastočne aj Lotyšsku vytvára nebezpečenstvo rýchleho leteckého úderu proti územiu Ruskej federácie, pretože na dosiahnutie vzdušného priestoru Ruskej federácie postačí iba niekoľko minút letu. No a USA majú v Európe umiestnených okolo 200 (dvesto) atómových bômb voľného pádu. Nezabúdajme, že aj Hitler začal útok na ZSSR bez vyhlásenia vojny. A metódy fašistov a USA sú bohužiaľ identické.

Samozrejme, že sú aj takí, ktorí si myslia, že Západ môže vyhrať vojnu proti Rusku a Číne bez veľkých problémov, a preto im nekriticky slúžia. Ostáva len dúfať, že zožnú ovocie toho, čo sejú, ale bolo by dobre, keby iba oni. Nemôžeme tvrdiť, že napríklad proroctvá Vangy sú absolútne platné v tom zmysle, ako ich zatiaľ poznáme, no pripomeňme si, čo povedala ešte v deväťdesiatych rokoch o tretej svetovej vojne. Začne ju Západ – doslovne spomína ako začiatok útok na Sýriu – a proti Rusku. Potom hovorí, že v r. 2016 už „vidí Európu pustú“, pričom na Rusi bude dostatok aj – doslovne spomína – vody, ktorá sa už stala strategickou komoditou. Američania potrebujú Ukrajinu bez Ukrajincov, takže následne je veľmi pravdepodobné, že budú potrebovať slovenskú vodu bez Slovákov-Slovenov, lebo kresťania Svedomie nemajú a iní Slovania ich nezaujímajú. To je typický prístup anglosaskej vojenskej doktríny. Tá nemenuje nepriateľov, iba národné záujmy. A to často vyvoláva u ich prisluhovačov dojem, že vždy budú v obľube. No spotrebný prístup je preto spotrebný, lebo funguje spotrebne. Použité baterky sa vždy odhadzujú.

1. februára 2015 Obama otvorene v interview pre CNN priznal, že USA pôsobili ako „sprostredkovateľ“ pri zmene moci na Ukrajine. Nuž, divadielko pre debilov. Pri štátnych prevratoch jednoducho neexistujú sprostredkovatelia. Pripomeňme si iba, že 21.2.2014 v Kyjeve došlo k podpisu zmluvy medzi vtedajším prezidentom Ukrajiny Janukovičom a majdanovou opozíciou. Svedkami tejto dohody boli zástupcovia Nemecka, Poľska a Francúzska. USA vtedy vyhlasovali, že všetko bude dodržané, len nech Janukovič nedá rozkaz na silové riešenie. Nedal, preto na druhý deň všetko porušili a Janukovič ušiel. Ďalej je verejnosti dobre známy zápis telefonického rozhovoru medzi americkou diplomatkou Nuland a veľvyslancom USA v Kyjeve. Ide o ten známy rozhovor, kde Nuland použila zvrat „...fuck the EU...“ no ako vidíme, Merkelovej to nevadilo a nevadí dodnes. V tomto rozhovore sa už vtedy spomínali konkrétne mená a pozície, ktoré majú obsadiť. To oni, USA, obsadzovali tieto miesta...

V podstate EÚ vôbec nevadí, že ukrofašisti zasypávajú Doneck a Lugansk delostreleckými a raketovými náložami. Veď ak by im to vadilo, tak by vydali aspoň jednu výzvu k ukrajinskej vláde – ich obľúbenej – aby útoky proti civilnému obyvateľstvu zastavili. No oni naopak, žiadajú, aby povstalci prestali delostrelecky ostreľovať samých seba... naozaj dojemná žiadosť.

Merkelová kŕmi naivnú európsku verejnosť vyhláseniami, že Nemecko nesúhlasí s dodávkami zbraní pre Kyjev, no USA už vyhlásili, že je rozhodnuté dodávať zbrane ukrofašistom. Rozsah ich podpory má byť vyšpecifikovaný pri Kerryho návšteve Kyjeva 5. februára 2015...

Anglosasi do začiatku 20. storočia 16 krát poštvali Turecko proti Rusku. V 20. storočí 2 krát poštvali proti Rusku Nemcov. Naivní európsky demokrati si stále neuvedomujú to, čo sme už neraz spomínali. Nikde v oficiálnej doktríne Anglosasov nenájdete vyšpecifikované, kto je ich nepriateľ. No skutočný nepriateľ je každý, kto prekáža ich ekonomickým záujmom, teda zajtra ním môže byť aj dnešný spojenec. Ak sa dobre pozriete do dejín – nie nimi prepísanej histórie – zistíte, že Anglosasi – v minulosti Angličania, dnes Američania – viedli všetky vojny VYLOŽENE kvôli svojim ekonomickým záujmom, vrátane dvoch ópiových vojen proti Číne, ktorá keď bola ešte slabá, musela od Británie kupovať drogy... Číňania to Anglosasom nikdy nezabudli.

Vanga hovorí vo svojich proroctvách o Rusi – a aj my sme sa v minulosti nazývali Maličká Rus, alebo aj Maličká Tartaria. Je predpoklad, že aj názov Tatry je len skomoleninou Tartary. Maličkú Rus však obývali Slovieni, t.j. Rusi. O tom svedčí – okrem našej vlastnej tradície – nielen Velesova kniha, ale aj Mauro Orbini. Nehovoria to iba materiály našich nepriateľov. A ak sa my, dnešní obyvatelia našej zeme nehlásime k dedičstvu Predkov, t.j. Slovienov, tak kto potom sme. Žeby Anglosasi? Necháme im našu zem – ktorá je nasiaknutá krvou a potom našich Predkov cudzincom – za misku šošovice?

A na záver načrime do našej tradície. Všetky pôvodné slová vznikli systémovo, t.j. žiadne slovo neexistuje len tak, so osebe. Pozrime sa na názvy svetových strán. Sever pochádza z „SѢ VѢRA“, pretože pochádzame zo Severu, tam je naša Pravlasť, Daaria. Názov Juh – na základe grafiky bukvíc „Juň“ a „Glagoli“ hovorí o tom, že ide o dianie mimo hlavného toku našej Kultúry. Ide teda o niečo, čo nemá k nám priamy vzťah. My sme Severania. A Východ sa ešte aj dnes v ruštine povie VOSTOK. Slovo pochádza z V-OS-TOK, t.j. vstup energetického toku do našej osi, alebo inak aj označenie, odkiaľ prichádza energetický tok života, t.j. od Jarila-Slnka. No a Západ je iba skratka „ZA PÁDom“. Koho životnou filozofiou je snaha o definitívny pád, ten nech sa teda naďalej spolieha na Západ. No problém nie je v tom, že takíto ľudia si obľúbil Západ, problém je v tom, že im je jedno, že Západ systematicky vyvražďuje Slovanov.


 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.