Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  Slovanské sviatky a obrady /  SVIATOK JARI - DEŇ BOHYNE VESTY
SVIATOK JARI - DEŇ BOHYNE VESTY
Sviatky a obrady - Slovanské sviatky a obrady

 

Prichádzame k veľmi peknému obdobiu roka, k sviatku prebúdzania sa Prírody. Naše, slovanské sviatky sa riadia podľa Slnečného cyklu, pričom aj náš Kalendár – Koľadov Dar – je Kalendárom Slnečným. Čo znamená Slnečný a čo Lunárny kult sme už neraz spomínali – pre „odborníkov“ iba dodávame, že nejde o nevedomé klaňanie sa Slnku alebo Mesiacu, t.j. Lune. Stará Viera je Kult Svetla, teda Kult Ra – alebo aj do dnešného dňa dochovaný názov KultúRa – náboženstvá, najmä nám dobre známe judaistické (judaizmus-kreťanstvo-islam) sú Kultom Luny. Luna svieti vtedy, keď nevidno Slnko, lebo odráža iba maličkú časť jeho svetla – veď vlastné nemá. No keď raz vyjde Slnko, prestávajú byť dôležité. Cez deň nikto Mesiac nepotrebuje, t.j. každý kto chce môže vidieť Slnko sám, bez brokerov-popov (teológov). Ich éra končí a preto sú čoraz nervóznejší.

Náboženstvo je vždy iba plošnou projekciou hlboko objemovej Viery do daného času, priestoru a podmienok. Zaniká vždy, keď „vyjde“ Slnko.

No éra Svetla – Kultúra – nie je érou kradnutia energie – Civilizáciou. Nastupuje obdobie Kultúry a Civilizácia – služobníčka Tmy – znovu zanikne. Ako ono známe príslovie: každý chvíľku ťahá pílku. No a „chvíľka“ Tmy končí.

Medzi „techniky“, ktoré používa každá civilizácia patrí aj zmena podstaty našich starých sviatkov, pričom tie najviditeľnejšie sú určite „sviatky jari“ a „Vianoce“. Sviatok Jari je svojou podstatou sviatkom nástupu vlády Boha Jarila, ktorého skrátene mnohé Rody nazývali proste Bohom Jarom. Jar ako ročné obdobie je teda starobylejší názov ako ruská Vesna.

Jedným z východísk civilizačných križiakov je vytvorenie východiskovej ilúzie, že dnes je všetko najlepšie ako len môže byť a naši Predkovia boli prostí primitívi. Jednou z techník politickej technológie je postupná zmena kedysi spoločného, univerzálneho jazyka na Midgard-Zemi na množstvo vírusových podprogramov, ktoré dnes nazývame jazyky. Spadá to do metód opísaných v príručne na prevzatie moci – Biblie – v ktorej je priamo uvedená tato technika ako „pomiešanie jazykov“. Výsledkom je, že dnes v podstate žiaden Slovan nie je schopný čítať text – hoci napísaný aj jeho vlastným Predkom – starší ako nejakých 200-300 rokov. No všimnite si, Židia si túto výhodu ponechali. Oni vedia čítať priamo to, čo im napísali ako odkaz ich predkovia aj pred viac ako tisíc rokmi. Kto teda naozaj patrí medzi debilov? Určite tí, ktorí sa Dedičstva svojich Predkov vzdali.

Hoci Civilizácia tvrdí, že dnes je všetko oveľa lepšie a vyspelejšie ako v minulosti, nastáva už dobre viditeľný problém. Sú to nielen archeologické nálezy, ktoré sa nedajú vysvetliť zaužívanou chronológiou – je ich dnes už množstvo – ale sú to aj nám dobre známe pyramídy, ktoré sú nielen v Egypte, ale aj na mnohých iných miestach Zeme. No už aj tie egyptské stačia – Civilizácia dodnes nevie nič také postaviť, aj keď rôzne pokusy už boli.

Ak postúpime ďalej – k prastarým jazykom – zistíme, že tieto jazyky boli oveľa zložitejšie ako dnešné. Je veľký problém ich dnes čítať – vie to len niekoľko vedcov. Máme na mysli také jazyky ako sumerštinu, akkadštinu, babylonštinu, egyptštinu a podobne, hoci sme ešte nespomenuli Staré Runy. Tí, ktorí sa dnes učia Starosloviensku Bukvicu už vedia, že texty písané našimi Predkami obsahovali nielen fonémy – zvuky – ale najmä Obrazy, ktoré sú do skoro všetkých starých jazykov uložené, a to vrátane aramejštiny, teda celkovo aj do jazykov používaných biblickým národom. Obrazy sú – samozrejme – v každom písomnom systéme iné, svoje – ale vždy tam sú. Jediná výnimka je latinská abeceda, ktorá bola už za starých čias úmyselne bezobrazná.

Poznanie princípu ukladania obrazov do starých textov umožňuje prístup k informáciám, ktoré sú pre tých, ktorí uznávajú iba fonémy neprístupné. Medzi takých, ktorí popierajú už samotnú podstatu existencie vkladania obrazov do textu patria v podstate všetci lingvisti. Ich problém je, že existenciu ukladania obrazov do starých textov ani len nepripúšťajú. No v jednom sa môžeme s nimi zhodnúť – staré jazyky sú oveľa zložitejšie ako dnešné. V podstate dnes preklady zo starých jazykov – kvôli ich nepredstaviteľnej zložitosti pre človeka Civilizácie – vykonávajú počítačové programy. Lingvisti ich síce čítať vedia, ale ich preklad je taká zložitá vec, že počítače sú proste nevyhnutné. Ako to teda je – staré, omnoho zložitejšie jazyky používali primitívni ľudia, ktorých myseľ bola oveľa jednoduchšia? Ako môžu ísť takéto veci dokopy? Nuž, nijak, okrem verzie „dodávanej“ napríklad CNN...

Ďalej vidno jav, že mnohí ľudia aj pripúšťajú rôzne schopnosti starých národov – ale nikdy nie Slovanov, teda presnejšie Slavjanov. Dnes už vieme, že Slovan je skomoleninou názvu našich Predkov – Slovienov, teda čo do genetiky Rusov, ktorými sme dodnes aj my. Teda presnejšie sme nimi vtedy, ak sme Slavjani, t.j. ak slávime Bohov a Predkov – vlastných, Svetlých Bohov a Predkov. Tí zradcovia Rodov, ktorí slávia cudzincov a slúžia im ako otroci sa nazývajú kresťania. Ako sme už neraz uviedli, Slavjan je vierovyznanie, kresťan tiež. Nikto nemôže byť naraz Slavjan aj neslavian, rovnako ako nemožno byť naraz kresťanom aj nekresťanom. Túto informáciu podáva napríklad Velesova kniha. No a názov Slavjan používal ešte P. O. Hviezdoslav.

Ak sa chceme niečo dozvedieť o vlastných Predkoch, musíme používať naše vlastné zdroje. Všetky „vedecky korektné“ svedectvá o minulosti napísali či upravili naši nepriatelia, teda tí, ktorí bojovali a väčšinou prehrávali s našimi slávnymi Predkami. V minulosti sme prehrali, ale nikdy nie na bojovom poli. Ak vieme prečo a ako, dnes sa ubránime a navrátime starú slávu našim Rodom. Ak nevieme ako, čítajme vlastné a nie cudzie zdroje. To posledné, čo cudzinci chcú je to, aby sa vrátila moc Slavjanov. A ako to je s kresťanmi? Oni nečítajú ani len vlastný manuál na použitie – Bibliu, len verklíkujú to, čo im povedali popi – a to bez použitia vlastného rozumu. Žiadnemu pastierovi sa nehodí, aby ovca dostala vlastný rozum, pretože tie sa majú iba rezať alebo strihať. Sám Ježiš povedal: „Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca na Nebesiach bude dedičom Kráľovstva Nebeského“... my už vieme, že Ježišovia sú dvaja. Jeden skutočný, ktorý žil na zemi a prišiel k Židom a druhý, ktorého vymyslel Pavol, ktorý Ježiša nikdy nestretol. Teraz zabudnime na verziu popov, ako rozumieť citátu a uvedomme si jeho význam priamo, bez brokerov. Ten, kto ho volá „Pane“, nebude dedičom Kráľovstva Nebeského. Ten totiž na Nebesia nikdy nevystúpi, on pôjde do Neba. No a rozdiel už poznáme. Nezabudnime, že z védického pohľadu je nevedomosť najťažší hriech. Je totiž zdrojom všetkých ďalších omylov. No a Slavjani pánov nikdy nemali, pretože neboli otrokmi.

Príčina toho, prečo nám rozložili náš prapôvodný jazyk sa už dnes dá zistiť aj pomocou modernej vedy. A veru nie hocijakej vedy, ale toho najťažšieho „kalibru“ – DNK (nebudeme používať „DNA“, lebo namiesto vlastného slova „kyselina“ nie sme odkázaný používať anglické „acid“). Skupina ruských vedcov na čele s biofyzikom a molekulárnym biológom, prezidentom Inštitútu kvantovej genetiky P. P. Gariajevom spojila úsilia lingvistov a genetikov a vykonala neobyčajný výskum. Jeho podstata bola v tom, že overovali a skúmali účinok zvukových frekvencií a slov na ľudskú DNK. Výsledok bol absolútne neočakávaný – experimentálne dokázali, že údaje sa uchovávajú v našej DNK presne tak, ako sa uchovávajú v pamäti počítača. DNK je presne taký text ako text knihy; štruktúra ľudskej reči a štruktúra DNK sú si matematicky veľmi blízke. No najprekvapivejšie je to, že živá, ľudská DNK môže byť zmenená a preprogramovaná pomocou slov a fráz, ktoré hovoríme. Toto dokazuje, prečo sú do nášho jazyka implementované – pre nás zhubné – cudzie nárečia, slová a zvuky, a prečo z neho postupne odoberajú pre nás prirodzené, prvobytné pôvodné zvuky a obrazy.

Následkom toho dieťa, ktoré sa dnes od 3 rokov učí iba „vlastný“ jazyk (v dnešnom preformátovaní) a v súčasnej abecede, vo veku 25 rokov dosiahne vývoj vedomia a ponímania sveta zodpovedajúci úrovni 3-5%, pričom úroveň práce podvedomia dosiahne 95-97%. Synchronizácia práce ľavej a pravej polovice mozgu bude na úrovni 5-10%. Nezabúdajme, že genetické zmeny a vplyv na rodovú dedičnosť priamoúmerne závisia od kvality vzdelania a kultúry okolitého prostredia.

Ak sa dieťa od 3 rokov učí cudzí – neslovanský – jazyk spolu s rodným, tak výsledkom bude pragmatická osobnosť. Bude mať potlačený imunitný systém a rodovú pamäť, poškodzuje sa schopnosť mať deti, ničia sa základy mravnosti, schopnosť myslieť klesne na ploché ponímanie sveta, obrazotvornosť a ponímanie sveta neprekročí hranice dialektického materializmu.

Jedine v prípade, ak dieťa od 3 rokov učíme rodný jazyk, ak používa Starosloviensku Bukvicu a dostáva kvalitné základy správneho – Istine zodpovedajúceho – bázového systému poznatkov, pomer práce jeho mozgu v zmysle Vedomie/Podvedomie dosiahne hodnotu 34-37%, a to bez akéhokoľvek ďalšieho, doplnkového úsilia. Synchronizácia práce pravej a ľavej polovice mozgu dosiahne 50%, buduje sa genetická a rodová pamäť, imunita, skryté rezervy a schopnosti organizmu. Jednou zo zaujímavostí je, že keď vedomá činnosť človeka dosiahne 40%, tak človek na základe svojho želania dokáže levitovať. A to si predstavme, že naši Predkovia písali pre nás Védy v stave, keď im pracovalo 100% mozgu!

O chápaní Dedičstva Predkov môžeme hovoriť vtedy, ak človek dokáže prečítať a pochopiť ľubovoľný text, ktorý napísal člen jeho národa bez ohľadu na to, aký je starý. Teraz už nehovoríme iba o Staroslovienskej Bukvici či najmladšej Hlaholike, ale predstavte si napríklad nápis na skale vo Velestúre, alebo hociktorý Runový nápis čo aj len z tých, ktoré boli nájdené na území Slovenska. A náš vlastný národ je RASA, t.j. RodyAsovStranyAsov. Len zopakujme, že výraz „RASA“ sa od pradávna používa vo význame „biely“, „čistý“ a podobne – napr. latinské „tabula rasa“.

V tejto súvislosti sa už iba krátko vrátime k výrazu, ktorí sa snažia dnes výhybkári zaviesť – „Sloven“. Slovien, teda Slovѣn obsahuje bukvicu s menom „JAŤ“, ktorej  hlavný obraz je  „Spojenie Zeme a Nebies“, ktorej fonéma je „IE“. Novotvar „Sloven“ obsahuje bukvicu „E“, ktorej hlavným obrazom je „Svet Javi“, t.j. materiálny svet okolo nás a fonéma je „E“. Kto zamieňa zvuk vibrácie prepojenia Zeme a Nebies zvukom materiálneho sveta tak aj zodpovedajúco programuje svoju DNK. Určite nehľadá Múdrosť Predkov – teda svojich vlastných.

Môžeme však povedať, že ak by týmto názvom chceli zameniť ďalšie umelo a účelovo vytvorené slovo „Slovák“, tak by sme boli všetkými desiatimi za. Máme Slovenky, Slovensko, slovenský jazyk. Ak povieme Slovakia, tak v žiadnom Slavjanovi to nevyvolá nijaké podvedomé asociácie, pretože tento novotvar nemá nič spoločné s našou genetikou a Rodovou pamäťou. Ak by sme povedali Sloven, čo po prepise do azbuky vyzerá ako „Словен“, tak to už každý Rus prečíta ako „Slovien“. Kto by vám chcel nahovoriť, že by to čítal „Sloven“, ten nevie ani len po rusky. Pozrite si napríklad stránku Nikolaja Jemelina a uvidíte, že hoci sa píše „Емелин“, tak každý vysloví – a správne – „Jemelin“.

Energia, ktorú obsahuje slovo – meno či názov – priamo formuje charakter jeho nositeľa, či už mena človeka alebo krajiny. Tento vplyv je vzhľadom na jeho dlhodobosť pre väčšinu ľudí civilizácie síce nepostrehnuteľný, ale o to efektívnejší. Naozaj nie je jedno, aké meno dáme napríklad dieťaťu do života.

A prečo sa výhybkári snažia nás prepojiť na koľaj zmenou minulosti a nie súčasnosti? Odpoveď je – ako zvyčajne – veľmi jednoduchá. Otvorme si iba knihu G. Orwella a čítajme:

“Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past”.

Alebo inak:

„Kto kontroluje minulosť, ovláda budúcnosť. Kto kontroluje prítomnosť, ovláda minulosť“.

A teda hneď vieme, kto sa za tým skrýva a aké môže mať s nami úmysly – tie skutočné, nie predstierané. A ak by ste chceli namietať, že to určite nie je úmyselné, takýto argument neuznávame – nevedomosť je najväčší hriech. Aký rozdiel je, či na vás vystrelí guľku zarytý nepriateľ alebo nevedomý „priateľ“? V reči právnikov je v našej Kultúre nevedomosť „priťažujúcou okolnosťou“, teda v žiadnom prípade nie ospravedlnením. S týmto na posmrtnom súde pred Predkami nikto z nás neobstojí.

Ako sa teda máme v týchto všetky lžiach a polopravdách dnes orientovať? Jedine a výlučne Múdrosťou našich Predkov. Prečo a ako? Preto, lebo oni ju písali pre svojich potomkov – nás. Robí niekto z nás niečo zlé a zákerné vlastným deťom, vnukom či pravnukom? Určite ani náhodou. Pravdou je, že nám jednak v maximálnej miere zničili naše staré knihy, jednak to, čo sa k nám dostáva po tisíc rokoch je dosť zložité na prvý raz pochopiť. Prečo? Už sme to povedali – lebo tieto správy pre nás boli písané veľmi dávno a človekmi – vo védickom zmysle slova – ktorým mozog pracoval na 100%, nie na 2-3% ako nám dnes. A aký je praktický účel tohto prastarého Poznania? Opäť veľmi jednoduchý – aby nestúpali stále na tie isté hrable:Zabudnime teda na cudzie zdroje a všakovakých výhybkárov – a vykročme po stopách poznania našich vlastných Predkov.

Aby sme nerobili chyby – lebo robenie chýb nie je prirodzená cesta poznávania človeka, je to presný opak, nevedomosť – zanechali nám naši Predkovia návod aj na samotný proces posudzovania informácií, ktoré sa k nám dostávajú. Tento návod dodnes poznáme ako ZDRAVOMYSLIE. Védická Múdrosť hovorí, že ak nám niekto ponúka dve možnosti na rozhodnutie, tak správna bude určite možnosť tretia. Ak ju nevidíme tak jedine preto, lebo nemáme dostatočné poznanie, nechápeme princíp Triglavu. Už vieme – zo Staroslovienskej Bukvice – že dvojka síce predstavuje nejakú Múdrosť, ale táto ostáva strnulá, nedvižná. Až trojka – ktorej Obraz je „Glagoli“ dáva poznanie do pohybu a umožňuje napredovanie v evolučnom vývoji.

Používanie ZDRAVOMYSLIA znamená, že pri rozhodovaní v akejkoľvek otázke musíme zvážiť tri kritériá. Ide o názor odborníka v danej oblasti, názor Predkov a vlastná skúsenosť. Ak všetky tri súhlasia, chybu určite neurobíme, ak čo len jedna dáva negatívnu odpoveď, niet záruky, že neurobíme chybu. A kde nájdeme názor Predkov? Slavjani a Árijci vo Védach, kresťania v Biblii, biblický národ napríklad v Tóre. Len pre zopakovanie, Biblia nepodáva príbehy o Slavjanoch, teda kto sa k nej hlási, hlási sa k cudzozemcom.

Sviatky Jari nám v našich končinách podsúvajú ako „pálenie Morény“. Moréna je náš, lokálny názov Bohyne Mary, jednej zo sestier Boha Perúna, dcéra Boha Svaroga a Lady Bohorodičky. Naši Predkovia nikdy nepálili Morénu – Bohyňu Maru – Svetlú Bohyňu Svarožieho kruhu. Takto starý zvyk úmyselne „upravili“ kresťania. Mara znamená MAtka RA, pričom MARA ako toponym je u nás hojne zastúpený – napríklad Liptovská MARA. Nečudo, že Slnečná Runa Bohyne Mary dodnes ostala znakom Slovenska, aj keď ju kresťania považujú za akýsi „misijný kríž“, ktorého pôvod vysvetľujú veľmi hmlisto. No a samotný obrad pálenia Morény obsahuje kresťanský obraz pálenia pohanov na vatrách Inkvizície, teda likvidáciu našej, domácej Starej Viery v prospech importovanej vetvy judaizmu. Účasť v takom obrade je odsúhlasením cudzieho obrazu so všetkými súvislosťami... hoci aj v blaženej nevedomosti.

Napriek bohatosti našej vlastnej Kultúry aj tak mnohí nekriticky obdivujú cudzie výdobytky namiesto využívania vlastného kultúrneho bohatstva. Zopakujme si opäť Zápoveď Volchva Velimudra:

Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš.

Svoju frekvenciu má nielen každá farba, ale aj národ či krajina. Len spolu, na vlastnej frekvencii všetci tvoríme plné spektrum. Veď ani naše srdce sa nesnaží stať pľúcami či mozog žalúdkom.

Dobre to vidno napríklad na tom, čo dnes nazývame horoskopy. V súvislosti s nimi sa neraz spomínajú „živly“. Ak sa dobre pozriete na rôzne články zistíte, že v tejto otázke vôbec neexistuje jednota. Jeden zdroj uvádza jednu „sadu“ živlov, iný zase druhú. Jeden uvádza jeden počet živlov, iný zase rozdielny. No hlavne – čo chýba skoro vo všetkých „moderných“ podkladoch, zabúdajú na to, že najvyšším živlom je vždy ÉTER.

V našom, Daárijskom Kruholete Čísloboha poznáme 9 živlov, ktoré prechádzajú cez 16 znamení. Naše Živly sú: Zem, Hviezda, Oheň, Slnko, Drevo, Svaga, Oceán, Luna a Boh. Znamenia Kruholetu sú: Pútnik, Žrec, Žrica, Svet (Jav), Zvitok, Fénix, Lišiak (Nav), Drak, Zmija (starosloviensky názov pre hada – had znamená niečo úplne iné), Orol, Delfín, Kôň, Pes, Tur (Krava), Chrámy a Kapište. Ich kombinácia vytvára 144 Liet, pričom každé z nich sa v cykle Kruhu Liet (144 rokov) opakuje iba raz. Toto bolo zároveň typické minimálne rozpätie života našich Predkov – Kruh Života, t.j. 144 rokov.

Ak si zoberieme dnes veľmi populárny čínsky horoskop zistíme, že operuje s 5 živlami a 12 znameniami, čo vytvára typickú dĺžku života ľudí so žltou farbou kože – 60 rokov. Len doplňme, že tibetský horoskop ráta s tým istým cyklom.

Tieto skutočnosti treba chápať tak, že v prípade všetkých ostatných národov a horoskopov sveta ide vždy iba o akýsi „výsek“ prastarého – nášho – systému, no žiaden z nich nie je postavený na cyklus Kruhu Života, t.j. 144 Liet. Prebraním cudzieho systému vždy degradujeme, nech sa jedná o čokoľvek.

Len na okraj si pripomeňme, že hoci je dnes populárne preberať rôzne prvky čínskej kultúry, aj kompletné opičenie sa po Číňanoch je nanajvýš ak nadobudnutie časti toho, čoho celok je naša Kultúra. Okrem iného, náš čakrový systém obsahuje 9 čakier, pričom žlté národy majú iba 7 čakrový systém. Nepovažujeme ich preto za menejhodnotné, jednoducho sú iné. Ich evolúcia prebieha iným spôsobom.

Okrem systému Živlov len okrajovo spomeňme, že tieto systémy živlov sa často omylom zamieňajú so systémom opisu „stavebných“ prvkov. Napríklad my už vieme, že bukvica menom „JESŤ“ má hlavný Obraz „Jestvovanie v Javnom Svete“, t.j. opisuje materiálny svet okolo nás. No táto bukvica má zároveň číselnú hodnotu – 5. Číslo „5“ preto tradične oddávna zobrazujeme ako päťcípu hviezdu v uzavretom kruhu s hrotom nahor. Každý lúč hviezdy symbolizuje jeden z prvkov, z ktorých pozostáva človek: Oheň, Kov, Zem, Drevo a Voda. Hovoríme teda o prvkoch, z ktorých pozostáva človek, čo si netreba mýliť so systémom Živlov...

Ak si zoberieme akýkoľvek iný systém ako systém vytvorený našimi Predkami pred dávnymi vekmi, vždy dostaneme iba obmedzenú časť nášho systému – no neraz aj úmyselne skreslenú. Teda to najlepšie cudzie je vždy iba „slabý odvar“ nášho – a to platí aj pre bojové umenia. Nuž, cudzí um je cudzí um...

Ak by sme to celé zosumarizovali môžeme povedať, že najhlavnejšie dnes je používať ZDRAVOMYSLIE. Rôzne dnes ponúkané systémy nemusia byť zámerne nepriateľské, mnohí ľudia si jednoducho myslia, že dnes si už nik nepamätá, ako naša Kultúra pred 1 000 rokmi vyzerala, a preto si môžu aj kadečo podomýšľať. Pripomeňme si obraz stúpania na tie isté hrable a pamätajme, že naši Predkovia neboli naivní, primitívni debili. Do tejto kategórie patrí si domýšľanie si, že bukvica „JAŤ“ sa nečítala ako „IE“, ale iba ako „E“. Potom je už iba krôčik od Slovienov k Slovenom. Hlavným argumentom je, že „aj tak si to nik nepamätá“, čo je veľký omyl. Bukvicu „JAŤ“ používali v Rusku až do boľševickej revolúcie a „vyškrtol" ju – spolu s obrazmi – boľševik Lunačarský, čím vytvoril dnešnú Azbuku, t.j. bezobraznú sovietsku abecedu. No celá emigrácia bielogvardejcov, ktorá odišla ušla na Západ používa JAŤ dodnes. Takže inak to zapadá iba do Orwellovho citátu...

V tomto duchu prinášame pozvánku na akciu osláv Jari. Túto akciu neorganizujeme my, no tak či onak, v duchu Zdravomyslia môžeme vidieť pozitívnu snahu o zorganizovanie akcie, na ktorej sa môžu zúčastniť celé rodiny, t.j. rodičia aj s deťmi.Za pomoci Zdravomyslia sa zorientujeme vo všetkom, žijeme v reálnom svete, pred ktorým sa nemožno skryť – a už vôbec nie s malými deťmi. No takto ho dokážeme dostať pod kontrolu.

Na záver iba zopakujme, že naši Predkovia nepili žiaden alkohol vrátane piva, pretože alkohol prerušuje priamy kontakt na Rodový egregor - práve preto prišiel k nám až s katolíckou omšou a omšovým vínom. Už pol deci 40% alkoholu vyblokuje túto schopnosť minimálne na 3 roky. Tibeťania zase varujú pred strašnými karmickými následkami - za konzumáciu alkoholu sa prenáša "trest" do viacerých ďalších inkarnácií. Rovnako naši Prekovia nikdy nemali športových“ sexuálnych partnerov, pretože každý pohlavný styk prepisuje biopole partnera, čím sa postupne rodia viac a viac zdegenerovaní členovia Rodov – preto cirkev „posväcovala“ tzv. právo prvej noci. Drogy rovnako nikdy neberieme, lebo tieto obchádzajú kontrolu rozumom. Mäso, cigarety, geneticky modifikované potraviny, rôzne energetické nápoje a podobné prípravky spôsobujú, že mozog nebude pracovať ani len na 3%...

Poznanie je nevyhnutné, bez neho sme v nevedomosti. A práve nevedomosť je z védického pohľadu najväčší hriech.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.